انسان قبل از هر چیز باید به ارزیابی و شناخت دقیق توانایی شناخت خود بپردازد) از کیست 25

الف:سقراط                     ب:دکارت               ج:کانت                        د:هیوم

2: بنابه فر موده امیر مومنان علی علیه السلام بزرگترین سعادت و کامیابی انسان:25

الف-خودشناسی است .           ب-ارزیابی  انسان از جهان (شناخت جهان)است.


ادامه مطلب ...