کتاب تفسیر موضوعی   جمعی از نویسدگان نویسندگان بهجت پور - رضایی- کلانتری -نصیری

ص 19 تا 71 و  ص103تا 143 و ص235 تا آخر کتاب مطالعه شود