نمونه سؤالات تشریحی دین و زندگی 3

   درس اول                                      بیداری

1- نیازهای بنیادی انسان کدامند؟

2- برای پاسخگویی به نیازهای بنیادی به چه نکاتی باید توجه کرد؟

3- درچه صورت عقل انسان نمی تواند حکم صحیح و قابل اعتماد بدهد؟

 


4- برای اینکه عقل بتواند درباره مسئله ای حکم قطعی بدهد نیازمندِ ........ است.

5- هر یک ازسوالهای زیر برکدامیک از نیازهای بنیادین انسان دلالت دارد؟

الف) چگونه میتوان به زندگی اجتماعی عادلانه دست یافت؟   ب)رضایتمندی وآرامش درونی را چگونه میتوان بدست آورد؟

ج)کدام راه مطمئن، ما را ازماندن ودرجا زدن نجات میدهد؟     د)انسان چگونه میتواند به سعادت وخوشبختی جاودانه برسد؟

6- درستی یا نادستی این جمله را ارزیابی کنید.

«انسان می تواند به تنهایی و با اتکا به اندیشه خود پاسخ نیازهای بنیادین خود را بدهد»

7- اگردرموضوعی ............ ،عقل نمی تواند هیچ حکمی را بدهد.

8- توضیح دهید که چرا نیاز به کشف راه درست زندگی جامع نیازهای بنیادین زندگی بشری است؟

9- علت توجه و اهمیت دادن به نیاز«کشف راه درست» چیست؟

10- کدام هدف انسان را از تنگنای امور حیوانی بیرون می آورد؟

11- سرچشمه شادی ها و احساس رضایت در انسان چیست؟

13- مشخصه اصلی جامعه ای که مانع تکامل و تعالی انسان درزندگی است، چیست؟

14- کرامت و حرمت افراد چگونه درجامعه عدالت جو حفظ می شود؟

15- پاسخ صحیح ومطمئن به بنیادی ترین نیازهای انسان چیست؟

17- آنانکه شادی و شادمانی را در خارج از وجود خود جستجو می کنند به چه چیزی تشبیه شده است؟

18- چه رابطه ای میان نیاز ششم و نیاز اول وجود دارد؟

19ـ میزان توانایی و محدوده ی کارایی دستگاه تفکر و اندیشه (عقل) را در جدولی ترسیم نمائید.

20ـ آیه را به دقت بخوانید سپس به سؤالات مطرح شده پاسخ دهید.

«یا أیُّهَا الَْذینَ ءامَنُوا اِسْتَجیبُوا لِلّهِ وَلِلرَّسُولِ اِذا دَعاکُمْ لِما یُحییکُمْ»( ای مؤمنان دعوت خدا و رسولش را اجابت کنید آنگاه که شما را به چیزی فرا می خواندکه زندگی وحیاتتان میبخشد.)

الف) مقصود ازحیات در این آیه چیست؟                ب) اینگونه حیات درگرو چیست؟ 

ج) ازشرایط ایمان . . . . . . . . . . . . . . . . و . . . . . . . . . . . . . . . . . . . است. 

  درس دوم                           لطف الهی

1ـ با توجه به آیه، به سوالات مورد نظر پاسخ دهید.          «اَلَّذی خَلَقَ فَسَوَّی وَالَّذی قَدَّرَ فَهَدی»

الف) آیه را ترجمه کنید.                    ب) پیام و مفهوم آیه را بنویسید.

2ـ عقل وسیله ........... است که در پرتو آن .......... و ........... فهمیده می شود.

3ـ چرا شیوه هدایت موجودات با یکدیگر متفاوت است؟

4ـ هدایت یک اصل عام و همگانی در نظام خلقت است. این جمله را ارزیابی کنید.

5 ـ ویژگی و ارزشهایی که خداوند دروجود انسان قرار داده است، سبب چه چیزی شده است؟

6 ـ انسانها چگونه می توانند با استمداد از تفکر و تعقل به مراحل بالایی از شکوفایی برسند؟

7ـ هدایت ویژه انسان را توضیح دهید.

8 ـ درحدیثی از امام کاظم به هشام، دو حجت آشکار ونهان به چه عنوانی مطرح شده است؟

9ـ خلق بی هدف نشانه چیست؟

10ـ نامهای گوناگونی که در قرآن از قوه تفکر نام برده شده است، چیست؟

11ـ رسیدن به حقیقت با چه ابزاری میسر است؟

12ـ کدام ویژگی سبب اختیاری بودن حرکت انسان به سوی هدف است؟

13ـ کسانی که با قدرت تفکروتعقل دردین الهی بیندیشند، چه نکاتی را استنباط خواهند کرد؟چند مورد را بررسی کنید.

14ـ براینکه عقل بتواند درباره مسئله ای حکم قطعی بدهد، نیازمند چیست؟ با مثال توضیح دهید.

15ـ شخصی که با تفکر و تعقل عمل می کند با شخصی که بدون تفکر عمل می کند، تفاوتشان در چیست؟

16ـ با توجه به ترجمه آیه پروردگار ما کسی است که هرچیزی را آفریده و سپس هدایت کرده است.هدفداری موجودات چگونه اثبات می شود؟

17ـ با توجه به آیه، به سوالات مورد نظر پاسخ دهید.  «وَجَعَلَ لَکُمُ السَّمعَ وَالاَبصارَوَالاَفئِدَهَ لَعَلَّکُم تَشکُرونَ»

الف) آیه را ترجمه کنید.        ب) پیام آیه را بنویسید.            ج) این آیه درکتاب درباره چه موضوعی است؟

د) توضیح دهید، تشکر و سپاس انسان از خداوند چگونه می تواند صورت بگیرد؟

17ـ با توجه به آیه به سوالات زیر پاسخ دهید.

«قالَ فَمَن رَبُّکُمایا موسی قالَ رَبُّنَا الَّذی اَعطی کُلَّ شَیءٍخَلقَه ثُمَ هَدی»

الف) آیه را ترجمه کنید.           ب) رابطه حکمت با هدایت را بنویسید.          ج) پیام آیه را بنویسید.

د) نحوه هدایت کلی موجودات در جهان هستی با توجه به آیه، چگونه صورت می گیرد؟

18ـ نیاز به هدایت ویژه الهی چه زمانی برای انسان آشکار می شود؟

  درس سوم                       هدایت مستمر

1ـ محورهای اصلی برنامه پیامبران بزرگ الهی درطول تاریخ که ازخداوند دریافت کرده اند کدامند؟

2ـ با توجه به آیه، به سوالات زیر پاسخ دهید.  «وَمَن یَکفُر بِایاتِ اللهِ فَاِنَّ اللهَ سَریعُ الحِسابِ»

الف) ترجمه آیه را بنویسید.                                ب) پیام آیه را بنویسید.     

  ج) از این آیه چه نکته ای می توان برای زندگی خود یافت؟

3ـ اگر خداوند مقام عصمت را به پیامبران نمی بخشید چه خطرهایی سایر انسانها را تهدید می کرد؟

4ـ مصونیت ازگناه در پیامبران به چه صورت است؟    5 ـ لازمه استقرار وماندگاری یک دعوت ...... و ....... است.

6 ـ چند مورد از ویژگی های فطری مشترک انسان را بنویسید.

7ـ ازعلل آمدن پیامبران متعدد، پایین بودن سطح درک انسانها اولیه را ارزیابی کنید ونتیجه آن را بنویسید.

8 ـ اگرخداوند یک دین برای انسانها فرستاده است پس چرا اکنون ادیان الهی مختلف درجهان وجود دارد؟

9ـ ازویژگی های دین اسلام که سبب انطیاق آن با نیازهای متغبر زمان می شود، دومورد را بنویسید.

10ـ مفهوم دین واحد چیست؟ وتعدد و اختلاف دردین ناشی ازچیست؟

11ـ چه عواملی باعث شد که شریعت پیامبر جاویدان گردد؟

12ـ حدیث پیامبر«لاضَرَرَوَلاضِرارَ فِی الاِسلامِ»را ترجمه کنید وبگوییدازاین حدیث چه نکته ای قابل استنباط است؟

13ـ علت ارسال پیامبران متعدد برای انسان را بنویسید.

14ـ چه زمانی پیامبران می توانند مسئولیت های خود را به درستی انجام دهند؟

15ـ مصونیت ازگناه درپیامبران مانع بیرونی دارد یا به اختیار خود صورت می گیرد؟ پاسخ کامل بیان کنید.

16ـ پیامبران دین الهی را درخور و فهم و اندیشه انسانهای دوران خود بیان می کنند و متناسب با درک آنان سخن

میگویند، با توجه به این مطلب توضیح دهید :              اولاً این مطلب درکتاب مربوط به چه موضوعی است؟                              

ثانیاً با ذکرمثالی مفهوم جمله بالارا توضیح دهید.          ثالثاً نتیجه توضیح خود را دریک جمله بیان کنید.

17ـ منظورازکلمه اَقیمُوا الدّینَ درآیه چیست؟ توضیح بدهید« وَماوَصَّینا بِه اِبراهیمَ وَموسی وَعیسی اَن اَقیمُوا الدّینَ»

18ـ چرا خداوند یک برنامه کامل دراختیارانسانها گذاشته است؟ علت وسبب اصلی آن چیست؟

19ـ علت از بین رفتن تعلیمات پیامبر قبل یا تحریف کلی آن تعلیمات، چیست؟

20ـ منشأ اختلاف وچند دینی درمیان پیروان ادیان مختلف چیست؟

21ـ چند مورد از اصول ثابت دعوت انبیاء را بنویسید.

22ـ با مطالعه عصمت پیامبران وهدایت انسان ضرورت عصمت را درحوزه مسئولیت مربوط به رسالت را تشریح کنید.

23ـ با توجه به حدیث «ما انبیاء مأمور شده ایم که با مردم به اندازه عقلشان سخن بگوییم» پاسخ دهید که:

اولاًمربوط به کدامیک ازفلسفه تعدد پیامبران است؟   ثانیاً ازاین حدیثِ رسول اکرم، چه نکته ای دریافت میکنید.

   درس چهارم                  معجزه ای ازنوع کتاب

1ـ معجزه بودن قرآن ازچند جهت قابل برسی است؟

2ـ چرا هر پیامبری به داشتن معجزه نیازمند است؟

3ـ جنبه اعجازقرآن را از جهت لفظی و ظاهری بررسی کنید.

4ـ دو ویژگی قرآن را از جهت لفظی و ظاهری برسی کنید.

5 ـ از اعجاز لفظی و ظاهری قرآن با نشانه های معنایی قرآن چه نتیجه کلی میتوان گرفت؟

6 ـ معجزه را تعریف کنید.                      7ـ معنا و مفهوم تحدی چیست؟ توضیح دهید؟

‌8 ـ هر کدام از موارد زیر به کدامیک از جنبه هایاعجاز قرآن دلالت دارد؟

الف) فصاحت و بلاغت قرآن                          ب) تأثیر ناپذیری و تبعیت نکردن از فرهنگ وعقاید زمانه

9ـ مفهوم سند و دلیل نبوت را توضیح دهید؟

10ـ با توجه به آیه شریفه ذیل، به سئوالات داده شده پاسخ دهید.

«أًفَلایَتَدَبَّرُونَ الْقُرْءانَ وَ لَوْ کانَ مِنْ عِنْدِ غَیْرِ اللهِ لَوَجَدُوا فِیهِ اخْتِلافاً کَثیراً» (82 نساء)

«آیا درقرآن تدبر نمی کنند؟ اگرآن از نزد غیر خدا بود درآن ناسازگاری بسیار می یافتند»  

الف) آیه فوق به کدام یک از نشانه های معنایی و محتوایی قرآن مربوط است؟

ب) پیام آیه چیست واز معنای آن چه نکته ای قابل استنباط است؟

11ـ از لحاظ محتوایی و معنایی، قرآن کریم جه ویژگی هایی دارد؟ آنها را نام ببرید.

12ـ از معجزات حضرت موسی دو مورد را بنویسید.

13ـ مهمترین معجزه پیامبر اکرم (ص) چه بود؟

14ـ ازنشانه معنایی و محتوای قرآن «جامعیت و همه جانبه بودن قرآن» را توضیح دهید.

15ـ از جنبه های اعجاز قرآن «اُمّی بودن رسول خدا» را توضیح دهید.

16ـ آیا میان نوع معجزه پیامبر(کتاب) وخاتمیت ایشان رابطه ای است؟ پاسخ خود را توضیح دهید.

17ـ تفاوت معجزه جاوید پیامبراسلام (ص) را با معجزات سایر پیامبران بیان کنید.

18ـ« سران مکّه نمیگذاشتند مردم ازخانه پیامبرآیات قرآن را گوش دهند»

این امرمربوط به کدام مورد ازجنبه های اعجاز قرآن است؟

19ـ در آیه شریفه « وَإنْ کُنْتُمْ فی رَیبٍ مِمّا نَزَّلْنا عَلَی عَبْدِنا، فَأتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ» 

الف) به چه مطلب مهمی دررابطه با اعجازقرآن اشاره شده است؟     ب) این آیه معجزه بودن قرآن کریم را چگونه بیان میکند؟

20ـ چرا با گذر زمان ، از ارزش قرآن کاسته نمی شود؟

 درس پنجم               گستره ی رسالت پیامبر(ص)

1ـ طاغوت کیست؟ و مراجعه به طاغوت وانجام دستورات وی چه حکمی دارد؟

2ـ این موضوع به کدام قلمرو رسالت پیامبر(ص) مربوط می شود؟ باختصار توضیح دهید.

«مردم باید بتوانند احکام اسلامی را از پیامبر بیاموزند»

3ـ ولایت معنوی را با مثال توضیح دهید.

4ـ رسالت پیامبر اکرم (ص) در چهار قلمرو به انجام می رسد، آنها را نام ببرید.

5 ـ با توجّه به آیه ، به سئوالات داده زیر پاسخ دهید

« وَ لَقَدْ اَرْسَلْنا رُسُلَنا بِالْبَیِّناتِ وَ اَنْزَلْنا مَعَهُمْ الْکِتابَ وَ الْمِیزانَ لِیَقُومَ النّاسُ بِالْقِسْطِ»

الف)آیه را ترجمه کنید.                  ب) مهمترین پیام آیه را بنویسید

ج)آیه به کدام قلمرورسالت پیامبر(ص)مربوط میشود؟    

6 ـ ازقلمروهای رسالت پیامبر(ص) « ولایت وسرپرستی جامعه برای اجرای قوانین الهی» را توضیح دهید.

7ـ دلایلی که دلیل بر ولایت رهبری که جزء احکام مهم اسلامی است، چیست؟

8 ـ بالاترین و برترین مقام پیامبر خدا که ابعاد آن بر افراد معمولی آشکار نیست، کدام است؟

9 ـ چه کسانی که ولایت الهی را می پذیرند، خوفی بر آنها نیست؟

10ـ چرا کسانیکه دینی، غیر از اسلام را می پذیرند، از آنان پذیرفته نیست؟

11 ـ چرا ولایت و رهبری از پایه های دین اسلام شمرده شده و جزءاحکام مهم اسلام است؟

12 ـ ضرورت پذیرش ولایت الهی و دوری از حکومت طاغوت را با هم مقایسه کرده و نتیجه گیری کنید ...

13 ـ انسان با توجه به مقام ولایت معنوی ازطرف پیامبروامام براو، چگونه میتواند درزندگی خود تغییر به وجود آورد؟

14 ـ اولین ومعتبرترین مرجع علمی برای فهم عمیق آیات قرآن چیست؟

15 ـ چرا مراجعه به طاغوت برمسلمانان حرام است؟

16 ـ اینکه پیامبر به اذن خداوند باطن انسانها را درک وآگاه و ناظر اعمال انسانهاست، بیانگرکدام ولایت است؟

17 ـ کاتبان وحافظان وحی چه کسانی هستند؟

18 ـ اگر پیامبری در دریافت و ابلاغ و عمل به وحی معصوم نباشد، چه اتفاقی می افتد؟

19 ـ چه تفاوتی بین ولایت معنوی و ولایت ظاهری است؟ به طور مختصر بررسی کنید.

20 ـ مرتبه ای از ولایت را که کاملا به اذن خداست .............. می نامند.

21 ـ یکی از معانی ولایت ............. و به کسی که دارای مقام ولایت است ................ می گویند.

22 ـ امام باقر در مورد پنج پایه ای که اسلام بر آن استوار است، چه فرموده اند؟

 درس ششم                       تداوم رسالت

1 ـ جانشین پیامبر(ص) چه ویژگی باید داشته باشد؟

2 ـ با دقت درمتن حدیث ثقلین توضیح دهید، لازمه نجات ازگمراهی چیست؟

3 ـ آیه تطهیررا با ترجمه وو بیان کنید این درشأن ومقام منزلت چه کسانی نازل گردیده است.

4 ـ اولین دعوت علنی پیامبر چگونه بود ودرآن چگونگی جانشینی حضرت علی(ع) مطرح شده است؟

5 ـ حدیث «من کنت مولاه ........» را تکمیل نموده وترجمه کنید وبنویسید این حدیث به چه نامی معروف است؟

6 ـ پیامبردرمورد ضرورت شناخت امام خود چه فرموده است؟

7 ـ امام چگونه از طریق قرآن و پیامبر تعیین می شود؟

8 ـ چرا پیامبر اسلام علی (ع) را در ایام حج ودر محل غدیرخم به عنوان جانشین خود به مردم معرفی کرده؟

9 ـ آیا نیاز به امام بعد ازپیامبر (ص) از بین می رود؟

10 ـ پیامبر اکرم می فرماید:« قرآن و اهل بیت همواره با هم اند » از این فرمایش چه پیامی را دریافت می کنید؟

11 ـ تبریک وتهنیت مردم به حضرت علی پس ازپایان مراسم غدیر نشانه چیست؟

12 ـ چرا عصمت انبیاء یکی ازمهمترین ویپگی آنان است؟

13 ـ ازحدیث ثقلین چگونه عصمت امامان قابل استنباط است؟

14 ـ مهمترین ویژگی ها و صفات رسول اکرم........... و ............ است.

15 ـ به انجام رسیدن رسالت بزرگ پیامبر اکرم (ص) مستلزم وجود چه ویژگی ها وصفاتی است؟

16 ـ آیه داده شده را به خاطر آورده، به سئوالات داده شده پاسخ دهید  « انما ولیکم الله و رسوله ........ »

الف) آیه را ترجمه وکامل کنید.       ب) شان نزول آیه را بنویسید.       د) مهمترین پیام آیه را بیان کنید.

18ـ حدیثی ازپیامبردرخصوص شناخت امام بنویسید،با توجه به حدیث بنویسیدچگونه انسان ازرشد وکمال بازخواهد ماند؟

19 ـ چه کسی امام را معرفی می کند و چگونه می توان امام را شناخت؟

20 ـ ازمجموع آیات وروایات درخصوص تعیین جانشینی پیامبر، چه نکته مهمی قابل استنباط است؟

21ـ ترجمه آیات داده شده را بیان نموده وپیامشان بیان کنید.

الف) یا أیُّها الَّذینَ ءامَنُوا اَطیعُوا اللهَ وَ اَطیعُوا الرَّسُولَ وَاُولی الامْرِ مِنْکُمْ. ........................ و صاحبان امرکه ازشمایند.

ب) فًانْ تَنازَعتُم فی شَیْءٍ فَرُدُّوهُ اِلَی اللهِ وَالرَّسُولِ اِنْ کُنْتُمْ تُؤمِنُونَ بِاللهِ وَالیَوْمِ الاخرِ، ذالِکَ خَیرٌ وَاَحْسَنُ تَأویلاً.

(واگردرچیزی ستیزه ونزاع کردیدآن را به خدا وپیامبر بازگردانید. . . . . . . . . . . . . . . . وسرانجام نیکو دارد.  

22ـ چرا مردم نمی توانند پیامبر را انتخاب کنند؟

23ـ یک دلیلی برای اثبات ضرورت وجود امام معصوم بعد از پیامبر(ص) بیان کنید.    

   درس هفتم                  هدایت مستمر (قسمت اول)

1ـ چرا پس از رحلت پیامبر نظام حکومت اسلامی که بر مبنای امامت طراحی شده بود، تحقق نیافت و دستاورد و نتیجه آن چه شد؟

2 ـ برخی از مسائل و مشکلات اجتماعی و فرهنگی پس از رحلت پیامبر اکرم ذکر کنید.

3 ـ ازمسائل و مشکلات اجتماعی و فرهنگی، ممنوعیت نوشتن احادیث پیامبر را توضیح دهید.

4 ـ ممنوعیت کتابت احادیث پیامبر دارای چه اشکالاتی اساسی بود؟ آنها را ذکر کنید.

5 ـ پیامبر اکرم نظام حکومت اسلامی را بر چه مبنایی تهیه کرده و نتیجه این طراحی به کجا انجامید؟

6 ـ دومیراث گران قدر پیامبر اکرم (ص) .......... و ........... بود.

7 ـ با توجه به آیه به سئوالات زیر پاسخ دهید.

« هَذا بَیانٌ لِلنَّاسِ وَ هُدًی وَ مَوْعِظَةً لِلْمُتَّقینَ وَ لا تَهِنُوا وَ لا تَحْزَنُوا وَانتُو الاَعْلَوْنَ اِنْ کُنْتُمْ مَؤمِنُونَ»

الف) آیه را ترجمه کنید.                              ب) مهم ترین پیام آیه را بنویسید.

ج) با توجه به آیه در چه صورتی مسلمانان می توانند به شکوه و سربلندی برسند؟

8 ـ پس از رحلت پیامبر جاهلیت چگونه وارد زندگی اجتماعی مسلمانان شد؟

9 ـ ازحدیث زیرچه پیامی قابل استنباط است ودربرگیرنده کدامیک ازمسائل ومشکلات فرهنگی و اجتماعی است؟

«اَفْضَلُ الْجِهادِ کَلِمَةُ حَقٍّ عِندَ اِمامٍ جائِرٍ» برترین جهاد سخن حقی است که در برابر پیشوای ستمگرگفته میشود.

10 ـ با توجه به آیه به سئوالات زیر پاسخ دهید.  «وَ مَا مُحَمَّدٌ إلاّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ.......»

الف) مهمترین خطری که پس از رحلت رسول خدا مسلمانان را تهدید می کرد، چه بود؟

ب) سپاسگزاران واقعی نعمت وجود رسول خدا، پس از رحلت ایشان چه کسانی هستند؟

ج) چه نکته مهمی ازآیه قابل استنباط است؟

11 ـ ازروش های متفاوت ائمه درمسائل اجتماعی وسیاسی چه نکته ای قابل استنباط است؟

12 ـ نقش مرجعیت علمی را درپیدایش مسائل جدید چگونه ارزیابی می کنید؟

13 ـ ممنوعیت نوشتن حدیث پس از رحلت رسول خدا (ص) زمینه ساز چه چیزی شد؟

14 ـ تفاوت های اساسی حکومت بنی امیه و بنی عباس با رهبری پیامبر چه بود؟

15ـ حاکمان بنی امیه و بنی عباس چه تأثیری درتحریف اندیشه های اسلامی و جعل حدیث داشتند؟

16ـ نقش علمای اهل کتاب (یهودی و مسیحی) درتحریف اندیشه های اسلامی و جعل حدیث توضیح دهید.

17ـ درزمان حکومت دستگاه بنی امیّه وبنی عباس، جامعه اسلامی ازنظر الگو وشخصیتهای قابل اعتماد با چه مشکلی روبرو بودند.

   درس هشتم                    هدایت مستمر (قسمت دوم)

1 ـ نقش امامان معصوم را پس از رحلت پیامبر در معرفی اسلام اصیل چگونه ارزیابی می کنید؟

2 ـ مسئولیتهای سه گانه امامت امامان کدامند؟

3 ـ ازاقدامات مربوط به مرجعیت علمی چند مورد را بررسی کنید.

4 ـ با توجه به آیه، به سئوالات زیر پاسخ دهید.    « اذ قال لَهُمْ اَخُوهُم نُوحٌ اَ لا تَتَّقُونَ»         

الف) آیه را ترجمه کنید.                              ب) چه نکته ای قابل استنباط است؟

ج) نوح در برابر مزد رسالت خود، به مردم چه می گوید؟

5 ـ پس از رحلت پیامبر نتیجه تلاش ائمه برای پایداری اسلام اصیل منجر به چه شد؟

6 ـ یکی از اقدامات امامان بعد از رحلت پیامبر تعلیم و تفسیر قرآن بود. نتیجه این اقدام ائمه را بررسی کنید.

7 ـ نقش حضرت علی و فاطمه زهرا در حفظ و گسترش سخنان پیامبر را بنویسید.

8 ـ نقش امامان معصوم بعد از رحلت پیامبر در پاسخگویی به مسائل جدید و نیازهای نو را بنویسید.

9 ـ تلاس مستمر علمی و فرهنگی ائمه اطهار در زمینه تربیت شخصیت های اسلامی سبب پیدایش چه چیزی شد؟

10 ـ مبارزه امامان بزرگوار با حاکمان زمان را از جهات مختلف برای برقراری عدل بررسی کنید.

11 ـ امامان بزرگوار برای مبارزه با حاکمان زمان خود از چه اصولی تبعیت می کردند؟

12 ـ به عقیده ی امامان معصوم عامل اصلی حکومت جباران و ستمگران چه چیزی است و امامان (علیهمُ السَّلام) برای مقابله با آن چه روشی را در پیش گرفتند؟

13 ـ چرا شیوه تقیه برای امامان شیوه درستی بود؟

14 ـ روش های متفاوت ائمه در زندگی سیاسی و اجتماعی چه چیزی به ما می آموزد؟

15 ـ از اسوه قرار دادن امامان معصوم در زندکی خود چه نتیجه کلی می توان گرفت؟

30 ـ ولایت معنوی امامان را به اجمال بررسی کنید.

16ـ با توجه به آیه، به سئولات زیر پاسخ دهید. «قُلْ لا أسْئَلُکُمْ عَلَیْهِ أجْراَ الاّ الْمَوَدَّةَ فِی الْقُرْبَی»

 الف) آیه را ترجمه کنید.               ب) پیام آیه را بنویسید.           

ج) چرا دوست داشتن لازمه اش اطاعت کردن است؟

17ـ این عبارت را توضیح دهید تا معلوم شود شما آن را فهمیده اید.

« تلاش ائمّه علیهم السلام سبب شد تا دوتصویر از اسلام درجهان باقی بماند.) 

18ـ امامان بزرگوار از دو جهت با حاکمان زمان خود مبارزه میکردند؛ ان دو جهت را توضیح دهید.*     *     *  

 

   *     *     *

     درس نهم                       خورشید پنهان

1-   علت غیبت امام عصر چیست؟

2-   دوران غیبت چه زمانی پایان می یابد؟

3-   چه کسانی می توانند یاران راستین امام باشند؟

4-   امام علی(ع) درباره علت غیبت امام عصر(عج) چه فرموده است؟

5-   امام باقر(ع) درباره علت غیبت امام عصر(عج) چه فرموده است؟

6-  با توجه به آیه، به سوالات زیر پاسخ دهید.

 «اِنَّ اللهَ لا یُغَیِّرُما بِقَومٍ حَتّی یُغَییّروا ما بِاَنفُسِهِم»

الف) مفهوم آیه را بنویسید.                                 ب) از آیه چه نکته ای قابل استنباط است؟

ج) به نظر شما با توجه به آیه، آینده ملتها به چه چیزی بستگی دارد؟

7-   رهبری و امامت حضرت مهدی در عصر غیبت چگونه انجام می شود؟

8-   امام علی درباره رهبری و امامت حضرت مهدی در عصر غیبت چه فرموده است؟

9-   علت اینکه رهبری امام درعصر غیبت به خورشید ابرآلود تشبیه شده است، چیست؟

10ـ چه کسانی می توانند در هنگام ظهور سرشار از یقین و استوارتر ازصخره ها باشند؟

11ـ امام صادق درتوصیف یاران امام عصر چه فرموده است؟

12ـ ازجمله «رهبری حقیقی شیعیان هم اکنون نیز با امام عصر(عج) است» چه نکته ای قابل استنباط است؟

13ـ  به چه دلایلی دوره غیبت به معنای عدم رهبری امام عصر(عج) نیست؟

14ـ امام مهدی درباره رهبری خود در عصر غیبت چه فرموده است؟

 15ـ این جمله از پیامبررا تکمیل کنید.

«مثل ظهورحضرت مهدی مثل ........... است. مهدی(عج) نمی آید مگر...............»

16ـ ازامام باقر پرسیدند: «آیا برای ظهور وقتی معین شده است؟» امام چه فرمود؟

17ـ بخش اصلی رهبری امام عصرمربوط به قلمرو ........ است.

18ـ بخش عمده ای ازرهبری امام عصر(عج) مربوط به چیست؟ نام برده و بررسی کنید.

19ـ نقش رهبری را در دوره غیبت را با یک مثال بیان نمایید.

20ـ مفهوم آیه زیررا بنویسید.      «قُل اِن کُنتُم تُحِبّونَ اللهَ فَاتَّبِعونی یُحبِبکُمُ اللهُ»

21ـ این عبارت را توضیح دهید تا معلوم شود شما آن را فهمیده اید.

«امام مهدی(عج) حضور دارد، لکن ظهورندارد)

        درس دهم                 درانتظارطلوع

1-   از دیدگاه قرآن آینده تاریخ ازآن چه کسانی است؟

2-   دیدگاه ادیان مختلف را درباره موعود منجی بیان کرده و نتیجه گیری نمایید.

3-   مهر وعشق به امام زمان(عج) سبب چه چیزی می شود؟

4-   ویژگی های جامعه منتظر را بیان کنید.

5-   خصوصیات شخص منتظررا بیان کنید.

6-   پویایی جامعه شیعه درطول تاریخ از دیدگاه جامعه شناسان به چه چیزی بستگی دارد؟

7-   چگونگی آمادگی فرد منتظر برای ظهور امام عصر(عج) را بنویسید.

8-   موعود در اسلام را به اجمال بررسی کنید.

9-   ازاعتقاد به منجی در بین پیروان ادیان مختلف چه نتیجه کلی قابل استنباط است؟

10ـ یک منتظر واقعی باید چگونه عمل کند تا زمینه برای ظهور آخرین حجت الهی فراهم شود؟

11ـ ابعاد مختلف رهبری و راهنمایی امام زمان(عج) درعصر غیبت را بررسی کنید.

12ـ ازمقایسه موعود و منجی بین دین اسلام و مسیح چه نتیجه ای می گیریم؟

13ـ با توجه به آیه، به سوالات زیر پاسخ دهید.

«وَ نُریدُ اَن نَمُنَّ عَلَی الَّذینَ استُضعِفوا فِی الاَرضِ وَ نَجعَلَهُم اَئِمَّهً وَ نَجعَلَهُمُ الوارِثینَ»

الف) آیه را ترجمه کنید.     ب) پیام آیه را بنویسید.     ج) براساس آیه حکومت درزمین ازآن چه کسانی است؟

14ـ با توجه به آیه، به سوالات زیر پاسخ دهید.

«وَ لَقَد کَتَبنا فِی الزَّبورِ مِن بَعدِ الذِّکرِ اَنَّ الاَرضَ یَرِِثُها عِبادِیَ الصّالِحونَ»

الف) آیه را ترجمه کنید.  ب) مراد از ذکردرآیه چیست؟  ج) مهم ترین پیام آیه چیست؟   د) حاکمیت در زمین از آن چه کسانی است؟

15- مفهوم کلمه انتظار چیست؟

16- به نظرشما اعتقاد به موعود و منجی چه تاثیر مثبتی می تواند بر زندگی انسانها داشته باشد؟

17ـ این عبارت را توضیح دهید تا معلوم شود شما آن را فهمیده اید. « انتظار یک امر فطری است»

18ـ این عبارت را توضیح دهید تا معلوم شود شما آن را فهمیده اید.« انتظار یک اصل مثبت اجتماعی است»

19ـ این عبارت را توضیح دهید تا معلوم شود شما آن را فهمیده اید.

 «عمر طولانی امام(عج) یک امر غیر عادی است نه امر محال و غیر عقلی»

معلوم بودن مشخصات امام زمان(عج) وحضور ایشان درجامعه چه فوایدی را دارد؟

20ـ شباهت وتفاوت عقیده به موعود ومنجی درشیعه وسنّی بیان کنید؟

 درس یازدهم               تداوم امامت درعصرغبت

1ـ مسئولیت ولایت معنوی در عصر غیبت کبری امام، چگونه اعمال میگردد؟

2ـ مرجعیت علمی درعصر غیبت چگونه و توسط چه کسانی انجام می گیرد؟

3ـ تفقه دردین چیست؟ و فقیه به چه کسی می گویند؟

4ـ امام کاظم(ع) فقها را چه معرفی کرده است؟

5ـ قرآن کریم و پیشوایان ما چه راه حل مناسبی درعصر غیبت مربوط به مرجعیت علمی وحکومت ارائه داده اند؟

6ـ امام عصر(عج) درپاسخ یکی از یاران خود به نام اسحاق بن یعقوب درباره رویدادهای جدید عصرغیبت چه راه حلی ارائه نمودند؟

7ـ مسئولیت فقیه واجد شرایط را درعصر غیبت بنویسید.

8ـ به چه کسی ولی فقیه می گویند؟

9ـ درعصر غیبت مرجعیت علمی درشکل ......... ادامه می یابد.

10ـ درعصر غیبت اداره و رهبری جامعه بر عهده کیست؟

11ـ درعصر غیبت حکومت اسلامی در چهارچوب ....... استمرار پیدا می کند.

12ـ به چه دلیل درراه رسیدن به احکام الهی وتشکیل حکومت اسلامی بن بستی وجود ندارد؟

13ـ امام صادق(ع) درباره ویژگی های مرجع تقلید چه فرموده است؟

14ـ با استفاده ازحدیث امام صادق(ع) شرایط فقیه شایسته را بنویسید.

« فَامّا مَنْ کانَ مِنَ الفُقَهاءِ صائِناً لِنَفْسِهِ؛ حافِظاً لِدینِهِ،مُخالِفاً لِهَواهُ، مُطعاً لِاَمْرِ مَوْلاهُ فَلِلْعَوامِ اَنْ یُقَلِّدُوهُ.»

15ـ راههای شناخت فقیه واجد شرایط را بنویسید.

16ـ جایگاه مرجع درزندگی شیعیان و چگونگی انتخاب آنان در بردارنده ای چند پیام روشنگرانه است سه مورد از آنها را با ختصار بنویسید.

17ـ در عصر غیبت با تکیه بر دو پشتوانه، وظایف مربوط به «مرجعیت علمی» و «حکومت اسلامی » به فقهاء سپرده می شود. آن دوپشتوانه را توضیح دهید.

18ـ کدامیک ازقلمروهای مسئولیت پیامبران درعصر غیبت کبری اعمال میشود؟و کدام اعمال نمیشود؟ فقط نام ببرید.

19ـ آیه را به دقت بخوانید ، سپس به سؤال داده شده به دقت پاسخ دهید.

« وَما کانَ الْمُؤمنینَ لِیَنْفِروا کافَّةً فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ کُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ لِیَتَفَقَّهُوا فِی الدِّینِ وَلِیُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ اِذا رَجَعُوا اِلَیْهِمْ لَعَلَّهُمْ یَحْذَرُونَ»« مؤمنان را نشایدکه همگی بیرون روند. پس چرا کوچ نکننداز هر گروهی، جمعی از آنها تا دانش دین بیاموزند و مردم خویش را انذار دهند آنگاه که به سوی آنها باز گردند شاید که بترسند و توجه کنند.

الف) درجائی که همه مسلمانان نمی توانند در احکام دین تفقه وتحقیق کنند چه کار باید کرد؟ وظیفه این افراد چیست؟

          درس دوازدهم                       ولایت فقیه

1ـ ولی فقیه چگونه برگزیده می شود؟

2ـ چه کسی شایستگی رهبری جامعه اسلامی را دارد؟

3ـ شرایط رهبر جامعه اسلامی را نام ببرید.

4ـ مشروعیت رهبری جامعه اسلامی در چه صورتی است؟

5ـ درباره مقبولیت رهبری جامعه اسلامی توضیح دهید.

6ـ درچه صورتی می توان جامعه را به سوی عدالت و آبادانی و رستگاری هدایت کرد؟

7ـ میان انتخاب ولی فقیه و مرجع چه تفاوتی وجود دارد؟

8ـ آیا ولی فقیه ومرجع می تواند یکی باشد؟

9ـ تفاوت نظام اسلامی را با سایر حکومت های دمکراتیک بنویسید.

10ـ اگرحکومت اسلامی بر اساس معیارها و ضوابط تعیین شده تشکیل شود موجب چه چیزی می شود؟

11ـ ازدیدگاه اسلام هدف اصلی حکومت اسلامی چیست؟

12ـ رابطه رهبر با مردم درحکومت اسلامی را  بنویسید.

13ـ مسئولیت مردم را نسبت به حکومت اسلامی بنویسید.

14ـ آیا تشکیل حکومت اسلامی درعصرغیبت میتواند درزمینه سازی حکومت جهانی حضرت ولی عصرموثر باشد؟

15ـ تشکیل حکومت اسلامی درعصر غیبت به معنایی چیست؟ 

16ـ مقصود از این عبارت چیست بطور کامل و روشن وبا بیان مثال توضیح دهید؟

« ولی فقیه به طور مستقیم(یک مرحله ای) یا غیر مستقیم(دو مرحله ای) از طرف مردم انتخاب میشود»

17ـ مقصود از مردم سالاری چیست؟ و چه تفاوتی با « مردم سالاری دینی » دارد؟

18ـ بر اساس دیدگاه قرآن، هدف اصلی حکومت اسلامی چیست؟

19ـ چهار مورد از دستورات حکومتی امام علی (ع) به مالک اشتر را بیان کنید.

20ـ هشت مورد از مسئولیتهایی را که مردم با انجام دادن آن به حکومت اسلامی کمک میکنند را بیان کنید.

21ـ مقصود از مفاهیم« مشروعیت الهی ـ مقبولیت عامّه » در اصل ولایت فقیه چیست؟

22ـ « ولی فقیه» با «ولایت فقیه» چه رابطه ای دارد؟ چه تفاوتی دارد؟

          درس سیزدهم                                    کرامت نفس

1ـ درآیه شریفه ی« وَصْطَنَعْتُکَ لِنَفْسی» (تورا برای خودم برگزیدم) مقصود ازتو چه کسی است؟ پیام آیه چیست؟

2ـ مقصود ازکرامت نفس چیست؟ درمقابل آن (ضدّ آن) چه مفهومی قراردارد؟ هردومفهوم بطورکامل بیان نمائید.

3ـ هشت مورد ازویژگیهای انسان دارای کرامت نفس را مشروحاً بیان نمائید.

4ـ عکس العمل انسان کریم النفس درمقابل عوامل بیرونی گناه (عوامل تحریک کننده اقتصادی واجتماعی) چیست؟

5 ـ مقصود ازخود عالی وخود دانی چیست؟ با یک مثال توضیح دهید.

6 ـ مفهوم این جمله را توضیح دهید.« قدر و منزلت هرکس به میزان همّت اوست.»

7ـ درآیه زیرتأمّل نموده به سؤالات داده شده پاسخ دهید.

  «وَلاتَکُونُوا کَالَّذینَ نَسُوااللهَ فَاَنساهُمْ اَنْفُسَهُمْ»

(ازآنانی نباشید که خدا را فراموش کردند پس خداوند نیز آنها را به خود فراموشی گرفتارکرد.)

الف) ازیاد بردن خود چه معنایی دارد وشامل کدام«خود» میشود؟     

ب) علت ازیاد بردن خود چیست؟ چرا؟

8 ـ درکلام امام علی (ع) تأمّل نموده به سؤالات داده شده پاسخ دهید.

« مردم دنیا دودسته اند: یک دسته به بازارجهان میآیند وخود را می فروشند و برده میسازند. دسته ای دیگر نیز دراین بازارخود را میخرند وآزاد میکنند.»

« آن کس که خود را گرامی بدارد، شهوتها درنزد اوحقیروپست میشوند»

الف) مقصود از فروختن و خریدن خود دربازاردنیا چیست؟       

ب) چگونه میتوان درمقابل شهوتها ایستادگی کرد؟

9ـ آیات داده شده را بدقت بخوانید سپس به سؤالات مطروحه پاسخ دهید.

« مَنْ کانَ یُریدُ الْعِزَّةَ فَلِلّه الْعِزَّةُ جَمیعاً.» ـ « وَ َلِلّه الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤمنینَ وَلکِنَّ الْمُنافِقینَ لایَعْلَمُونَ»

الف) هر دو آیه را ترجمه کنید.              ب) پیام هر دو آیه را بیان کنید.

ج) آیا منافقین میتوانند از عزّت برخوردار باشند.

د) ازاینکه قرآن عزّت را ابتدا به خداوند سپس به رسول خدا و بعد به مؤمنین اعلام میکند چه نکته ای بدست میآید؟

10ـ راه وروش اصلی کسب عزّت وکرامت درچیست؟

11ـ با توجه به مطالب این درس ومطالب دین وزندگی1و2 شش مورد از راه های تقویت عزم وتصمیم وماندگاری بر پیمان را بیان کنید.

12ـ رابطه میان گناهکاران و مجرمان با کرامت نفس را توضیح دهید.

13ـ به نظرشما چرا انسان کریم النّفس ازگناه پروا نموده و ازآن اجتناب میکند؟

          درس چهاردهم                   زمینه های پیوند مقدس

1ـ عبارات زیر را تکمیل نمائید.

الف) . . . . . . . ارزشمندترین بنیاد اجتماعی نزد خداست.

ب) عالی ترین زمینه برای تشکیل خانواده . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . است.

ج) ابتدایی ترین زمینه ی شکل گیری نهاد خانواده، . . . . . . . . . . . . . . .  است.

2ـ آیه زیر را به دقت خوانده ودرآن تأمّل نمائید سپس به سوالات داده شده پاسخ دهید.

اِنَّ الْمُسْلِمینَ وَ الْمُسْلِماتِ وَالْمُؤمنینَ وَالْمُؤمِناتِ وَالْقانِتینَ وَالْقانِتاتِ وَالصّادقینَ وَالصّادِقاتِ وَالصّابرینَ وَالصّابراتِ وَ الْخاشِعینَ وَالخاشِعاتِ وَالْمُتَصَدِّقینَ وَالْمُتَصَدِّقاتِ وَالصّائمینَ وَالصّائماتِ وَالحافِظینَ فُروجَهُمْ وَالْحافِظاتِ وَالذّاکرینَ اللهَ کثیراً وَالذّاکراتِ اَعَدَّاللهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَاَجراً عَضیماً.

الف) دراین آیه چند صفت مشتراً به زنان ومردان نسبت داده شده است؟ (آنها را لیست کنید)

ب) ازاین آیه دوپیام مهم استخراج نموده بنویسید.

ج)چرا دراین آیه اسامی مذکر مقدم برمؤنث آمده است؟

د) چرا قرآن وقتی در پایان آیه پاداش همه را بیان میکند ضمیر«هُمْ» می آورد ؟

آیا این دوامر دلیل بر برتری مرد ازدیدگاه قرآن بر زن نیست؟

3ـ آیا تفاوت نقشهای خانوادگی واجتماعی زن ومرد بمعنای برتری یکی بردیگری است؟پاسخ خود را توضیح دهید.

4ـ غلت اینکه ا امروزه برخی برکار اقتصادی بیشتر از نقش مادری ارج و منزلت قائل هستند، چیست؟

5 ـ خانواده یک نهاد طبیعی است یا قردادی(مثل شرکتهای تجاری)؟ فرق این دو را توضیح دهید.

6 ـ زمینه های طبیعی تشکیل خانواده را نام برده، دو مورد را بانتخاب توضیح دهید.

7ـ عدم توجه برخی به«نیاز به آرامش و انس روحی با همسر» چه عواقبی را ممکن است به بارآورد؟

8 ـ آیه زیر را به دقّت بخوانید سپس به سؤالات داده شده پاسخ دهید.

 «وَمِنْ آیاتِهِ اَنْ خَلَقَ لَکُمْ مِنْ اَنْفُسِکُمْ اَزْواجاً لِتَسْکُنُوااِلَیهاوَجَعَلَ بَیْنَکُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً اِنَّ فِی ذلِکَ لَآیاتٍ لِقَومٍ یَتَفَکَّرونَ.»

الف) آیه را ترجمه کنید.               ب) این آیه به کدامیک اززمینه های طبیعی تشکیل خانواده اشاره دارد؟

9ـ با توجه به دومین زمینه طبیعی تشکیل خانواده(نیازبه آرامش وانس روحی با همسر)چه موقع رابطه مستجکم میان اعضای خانواده پدید می آید.

10ـ آیه زیر را به دقّت بخوانید سپس به سؤالات داده شده پاسخ دهید.

«وَاللهُ جَعَلَ لَکُمْ مِنْ اَنْفُسِکُمْ اَزْواجاًوَجَعَلَ لَکُمْ مِنْ اَزْواجِکُمْ بَنینَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَکُمْ مِنَ الطَّیِّباتِ، . . .»

الف) آیه را ترجمه کنید.                    ب) این آیه به کدامیک اززمینه های طبیعی تشکیل خانواده اشاره دارد؟

11ـ جوان با ازدواج و تشکیل خانواده بر چه فضایل و کمالاتی دست می یابد؟ چهار مورد را توضیح دهید.

         درس پانزدهم                                  پیوند مقدس  

1ـ عبارات زیر را تکمیل نمائید.

الف)دراسلام، هیچ بنایی نزد خدا محبوبتراز . . . . . . . .  نیست. (رسول اکرم صلّی اللهُ علیه وَآلِهِ وَسَلَّمَ)

ب)دو رکعت نماز . . . . . . . . . . برتر ازهفتاد رکعت نمازی است که . . . . . . . . می خواند.

2ـ احادیث زیر معیارهایی را برای انتخاب همسر شایسته بیان می کند. آنها را استخراج نموده وذکر نمائید.

الف) وقتی خواستگاری نزدتان آمد که دینداری و اخلاق او برایتان راضی کننده بود، با اوازدواج کنید.

ب) با کسانی که همتا و همشأن شما هستند ازدواج کنید و از میان آنها همسر انتخاب کنید.

ج) مرد مناسب همسری، کسی است که پاک دامن وبرتأمین زندگی توانا باشد.  (مجموعاً پنج معیار بکار رفته است)

3ـ نقش پدرو مادر را در ازدواج فرزندانشان، ازنظر شرعی وقانونی و اخلاقی واجتماعی بررسی کنید. 

4ـ درصورتی که پدر از ازدواج دخترش با فردی که مورد دلخواه اوست استنکاف نماید، حکمش چیست؟

v      5 ـ برای انتخاب یک همسرخوب تحقیق نمودن یک امرضروری است.اینکارچگونه وبا چه خصوصیاتی باید توأم باشد؟

v      6 ـ ده(10) مورد از فواید ازدواج به موقع را بیان کنید.

7ـ اگرفردی بخواهد نیازجنسی خودش را درقالبی غیراز ازدواج پاسخ دهد.درآنصورت چه عواقبی اورا تحدید میکند؟

8 ـ شش مورد از مشکلاتی که جوانان درامر ازدواج، پیش رو دارند، بیان کنید.

9ـ اگر فاصله بین بلوغ طبیعی و ازدواج طولانی شود چه مشکلاتی پیش می آید.

10ـ چه رابطه ای بین لطافت روحی و ظرافت عاطفی دختر با الزامی بودن اذن پدر برای ازدواج دختر وجود دارد؟ 

         درس شانزدهم                               کانون مهر

1ـ آیه زیر را به دقت بخوانید سپس به سؤالات داده شده پاسخ دهید.

«وَقَضَی رَبُّکَ اَلاّتَعْبُدُوا اِلاّ اِیّاهُ وَ بِالْوالِدَیْنِ اِحساناً، اِمّآ یَبْلُغَنَّ عِنْدَکَ الْکِبَرَ اَحَدُهُما اَوْ کِلاهُما فَلا تَقُلْ لَهُما اُفٍّ.»

الف) آیه را ترجمه کنید.                  ب) پیام آیه را بیان کنید.

2ـ پیمان ازدواج چه شرایطی دارد آنها را بیان کنید.

3ـ نقش مرد درزندگی زناشوئی چیست؟ چهار مورد را نام ببرید.

4ـ نقش زن درزندگی زناشوئی چیست؟ سه مورد را نام ببرید

5ـ مقصود از نفقه چیست ؟وبرعهده کیست؟

6 ـ درصورتی که مرد نفقه زن را نپردازد حکمش چیست؟

7ـ ازنقشهای مرد در زندگی زناشوئی«مدیریّت و نگهبانی از حریم خانواده» را توضیح دهید.

8 ـ ازنقشهای مرد در زندگی زناشوئی«نقش پدری» را توضیح دهید.

9ـ ازنقشهای زن درزندگی زناشوئی«نقش همسرداری» را توضیح دهید.

10ـ ازنقشهای زن درزندگی زناشوئی«نقش مادری» را توضیح دهید.

11ـ ازنقشهای زن درزندگی زناشوئی«تدبیر امورخانه» را توضیح دهید.

12ـ چرا نمیتوان هیچ کاری را با نقش مادری برابر دانست؟

13ـ چهار مورد از نقشهای مشترک زن و مرد در زندگی را بیان کنید.

14ـ هریک از مرد و زن چه وظیفه ای را درتأمین هزینه زندگی فرزندان برعهده دارند.