فصل اول*

1-   تعریف تاریخ  از نظر لغت : تعیین وشناساندن وقت است . +.  برگرفته از ماده ارخ یا ورخ  به معنای تعیین وقت گرفته شده است .

......................................................................................................................................................

2-    تعریف تاریخ از نظر هرودوت: مطالعه وبررسی روزگاران گذشته


-    تعریف تاریخ از نظر ابن خلدون : دانشی سرچشمه گرفته از حکمت ، وبیانگر سرگذشت ملتها ، سیره پیامبران وسیاست پادشاهان است .

......................................................................................................................................................

4-    تعریف تاریخ از نظر شهید مطهری : یکی از منابع معرفت انسانی  است که به دوبخش   نقلی وعلمی تقسیم می شود .

......................................................................................................................................................

5-   تاریخ نقلی : علم به وقایع وحوادث سپری شده وآگاهی از اوضاع واحوال گذشتگان است ( زندگی نامه –فتحنامه – وسیره ها  )

......................................................................................................................................................

6-   تاریخ علمی :  یعنی مطالعه ، بررسی وتحلیل وقایع گذشته واستنباط قواعد وسنتهای حاکم برزندگی گذ شتگان .

......................................................................................................................................................

7-   فلسفه  تاریخ بر چندگونه است ؟ الف –فلسفه نظری تاریخ   (افلاطون وسنت آگوستین )   ب- فلسفه علم تاریخ

......................................................................................................................................................

8-    نگاشته های تاریخی بر چند گروه تقسیم می شود :

1-سیره نگاری  2 – تک نگاری  3-تاریخ نویسی عمومی وتقویمی   4-تاریخ نگاری نسب شناسی  5سبک خبری وپیوسته   6-تاریخ نگاری محلی    7- تاریخ نگاری فرهنگی واجتماعی

......................................................................................................................................................

9-    مکاتب تاریخ نگاری کدامند ؟

1-مکتب تاریخ نگاری  حجاز* مدینه * (قرآن ، فقه واحکام با موضوعات تاریخی )

2-مکتب تاریخ نگاری عراق *بصره *

3-مکتب تاریخ نگاری شام (پندارهای جاهلی امویان )

4-مکتب تاریخ نگاری یمن (پاسخ به ادعای امویان )

5-مکتب تاریخ نگاری ایرانی (ترجمه آثار کهن فارسی  واحیاگری اندیشه شعوبی گری )

......................................................................................................................................................

10- منابع مطالعه  تاریخ کدامند ؟

1-منابع شفاهی (روایات ،احادیث  واخبار)

2-منابع مکتوب (اسناد ، مدارک ،قراردادها ، صلحنامه  ها وکتابهای تاریخی  برگرفته از منابع شفاهی ایست )

3-منابع تصویری (نقاشی ، خط نقاشی ،ونقشه های تاریخی )

4- منابع معماری (بنای مساجد ، کاخها ومعماری شهرها وباروها وجاده های برون شهری ودرون شهری )

......................................................................................................................................................

11- دانش های یاری رسان تاریخ کدامند ؟

1-زبان شناسی

2- سند شناسی

3- سکه شناسی

4-جغرافیا

5- ادبیات

......................................................................................................................................................

12-دلایل توجه مسلمانان به تاریخ کدامند  ؟

1-قداست دانش وارزش والای آن در اسلام .

2-موضع تصدیقی قرآن در برابر انبیای پیشین واصول ومبانی تعلیماتی آنان.

3-ترغیب وتشویق های قرآن درباره سیر  مطالعه در زمین وکشف فلسفه تاریخ وعبرت گیری از سرنوشت منکران وتکذیب کنندگان وباطل گرایان

4- لزوم بهره گیری از سیره وسنت معصومان ، به عنوان اسوه حسنه والگوهای کامل دین ، وگسترش فرهنگ جاویدان اسلام

5- اهتمام فرمانروایان به ماندگاری حکومت خویش وارائه تصویر مناسب از خود

6- ورود ملتهای گوناوگون به آیین اسلام وداد وستد فرهنگی با دیگر اقوام وملل

......................................................................................................................................................

13-مهمترین عوامل موثر در انحراف  تاریخ کدامند  ؟

1-فاصله زمانی میان مورخ وپدیده ها

2-اختلاف امت وپیدایش فرقه ها

3- تعصب

4- فشار فرمانروایان

5- استفاده ناروای برخی دانشمندان اهل کتاب از کم اطلاعی خلفا واطرافیان آنها

6- منع تدوین حدیث توسط خلفا

......................................................................................................................................................

14-شرق شناسی در چه سالی  توسط چه کسانی  مطرح وبنیانگذاری شد   ؟

در سال 1312میلادی  توسط ریمون لول مطرح  و توسط پطروس آلفونسی یهودی مسیحی شده  از زمان فرمانروایی مسلمانان بر اندلس پایه گذاری شد . همچنین هنری لامنس تحقیقاتی در باره اسلام  در دانشگاه آکسفورد داشت که با انتقاد غیر مسلمانها از جمله دانشمند منصف مسیحی جورج جورداق  قرار گرفت وتاریخ اسلام دانشگاه کمبریج نیز مورد انتقاد ادوارد سعید مسیحی فلسطینی مقیم آمریکا قرار گرفت .

......................................................................................................................................................

*فصل دوم *

15-اسلام با کدام رخداد  متولد شد ؟ اسلام بارخداد عظیم بعثت حضرت محمد  (ص) متولد شد .

......................................................................................................................................................

16-وسعت جزیره العرب  چقدر است  ؟ سه میلیون ودویست هزار کیلومتر مربع  .

......................................................................................................................................................

17-موقعیت جغرافیایی جزیره العرب چگونه می باشد  ؟

از طرف شمال  به بیابانها وریگزارهای پهناور( دره فرات – سوریه )

ازطرف شرق خلیج فارس ودریای عمان                                                                                                         ازطرف غرب به دریای سرخ

ازطرف جنوب خلیج عدن وتنگه باب المندب واقیانوس هند

......................................................................................................................................................

18-جزیره العرب  از لحاظ موقعیت جغرافیایی به چند بخش تقسیم می شود   ؟

الف - شمال وغرب (حجاز )  سرزمینی کوهستانی با بیابانهای وسیع کم آب ومستعد برای کشاورزی  شهرها : مکه – مدینه – طائف – ینبوع وجده

ب- مرکز وشرق (صحرای عرب ) سرزمینی که در آن از باران وآبادانی خبری نیست   سرزمین بلند – منطقه نجد – بیابانهای وسیع نفود – وربع الخالی

ج- جنوب (یمن ) عربستان خوشبخت

......................................................................................................................................................

19-تمدنهای درخشان منطقه یمن کدامند و چه سابقه ای دارند     ؟

دولت معین -دولت حضرموت – قتبان – سباء *** آثار تاریخی مارب (شهر تاریخی سبا ء وسد عظیم آن )

از چهارده قرن قبل از میلاد وشش قرن بعد از میلاد  سابقه دارند .

......................................................................................................................................................

20-مورخان اعراب ساکن جزیره العرب  را  به چندطبقه  تقسیم می شود   ؟

الف – عرب بائده (بادیه نشینان ) قبایلی که سالها قبل از ظهور اسلام به سبب نافرمانی توسط بلایای آسمانی از بین رفتند

ب- عرب عاربه (شهرنشین ) قبایلی که در یمن ودیگر نقاط جنوبی عربستان زندگی می کنند   اوس وخزرج  در مدینه  نسبشان به یعرب بن قحطان فرزند پنجم حضرت ابراهیم  ع می رسد

ج عرب مستعربه (عدنانیان ) قبیله هایی که از طریق عدنان وباچند  واسطه  از فرزندان حضرت اسماعیل  ع هستند  از جمله قبیله قریش

......................................................................................................................................................

21-ارکان قبیله در جزیره العرب به چند رکن تقسیم می شود نام ببرید   ؟

الف – نسب    ب- حسب    ج- عصب

براساس نسب وحسب تمام افراد باید از شناسنامه قبیله ای وفضایل ومفاخر قبیله آگاه باشند

براساس عصب وعرق قبیله ای ، همه در ساختار قبیله محو بودند به گونه ای که همه پیوندها  وروابط برای حفظ وحدت خون وگوشت قبیله قربانی می شد  .

......................................................................................................................................................

22-مقام وموقعیت زن در شبه جزیره عربستان چگونه بود    ؟

اندیشه شی گرایانه زن مبین اوج جاهلیت فرهنگی اعراب در جزیره العرب بود در این منطقه ، سرنوشت زن مقهور اراده مرد بود .مرد می توانست آن گونه که   می خواست با زن رفتار کند واز حق فروش ،کشتن ،زدن وآزار زن برخوردار بود زن در بسیاری از موارد در پذیرش ونپذیرفتن شریک زندگی اختیار نداشت .

......................................................................................................................................................

 

 

23-انواع ازدواجها در شبه جزیره عربستان چگونه بود    ؟

1-ازدواج صداق : همان ازدواج رایج در همه ادیان آسمانی ( مهر معین زمان نامعین )

2-ازدواج متعه (موقت ) : در ادیان الهی وملتهای غیر الهی رواج داشت  ( مهر وزمان معین )

3-ازدواج اماء : پیوند با کنیزان  (بدون پرداخت مهر )

4-ازدواج مقت: ازدواج پسر بزرگ خانواده بازن یا زنان پدرش (در قرآن  به شدت مورد نکوهش قرار گرفته. ایات 19و22 سوره نساء )

5-ازدواج شغار : دراین نوع ازدواج شخص با خواهر یا دختر دیگری ازدواج می کرد تا اونیز با خواهر یا دختر او ازدواج کند.

6-ازدواج رهط : نکاح مشارکت یا دسته جمعی (تصاحب یک زن توسط عده ای از مردان )

7-ازدواج با اختین : ازدواج با دو خواهر در یک زمان

8-ازدواج مخادنه (دوستانه ) :وقتی زنی مردی را یا مردی زنی را به دوستی می گرفت .

9-ازدواج استبضاع : شخص همسر خود را در اختیار مردی قرار می داد که شجاعت یا صفات پسندیده داشت تا از او صاحب فرزند شود

10-ازدواج تعویضی  : دو مرد زنهایشان را با هم  عوض می کردند .

......................................................................................................................................................

24- دلیل نگرانی اعراب از داشتن دختر چه چیزی بود     ؟    صرفا" ناتوانی از حفظ زنان وکودکان در شرایط حساس واستثنایی بوده است.

......................................................................................................................................................

25- نام سه تن از زنان صاحب مقام در دوران جاهلیت در شبه جزیره عربستان را نام ببرید     ؟

الف )بلقیس    ب)دختر لقمان بن منذر پادشاه حیره        ج) وحضرت خدیجه

......................................................................................................................................................

26-انواع طلاقها در شبه جزیره عربستان چگونه بود    ؟

ظهار :   تشبیه زن به مادر یا خواهر وتحریم ابد ی

ایلا :   سوگند خوردن وبلا تکلیف گذاشتن زن

طلاق ضرار :   گرفتار کردن زن بین طلاق ورجوع  های مکرر

......................................................................................................................................................

27-وضعیت اقتصادی  در شبه جزیره عربستان چگونه بود    ؟

پشتوانه اقتصادی عربستان :1)داد وستد جواهر وسنگهای قیمتی ،2)کشاورزی 3)دامداری در مناطق برخوردار از آب  4)در آمد حاصل از زیارت مکه در ایام خاص بود.

......................................................................................................................................................

28-انواع کسب نامشروع   در شبه جزیره عربستان چه بود    ؟

غارت ودزدی – غنیمت – برده گیری – قمار رباء – کم فروشی وسایر داد وستدهای نادرست

......................................................................................................................................................

29-ارزنده ترین پدیده اقتصادی   در شبه جزیره عربستان در دوران جاهلیت چه بود نام ببرید  ؟

برقراری بازارها و نمایشگاههای فصلی بود که برای رونق بخشیدن به تجارت داخلی وخارجی در هر شهر ومنطقه ای متناسب با موقعیت جغرافیایی واجتماعی برگزار می شد .مانند:دومه الجندل – مشقر- صحار –عدن-صنعا- عکاظ

.      ......................................................................................................................................................

30-عنصر اصلی دین در قبایل عرب چه بود ؟          شرک وبت پرستی وبه تعبیری آمیزه ای از تعدد خدایان وطبیعت پرستی  واعتقاد به جن ارواح وپرستش ماه وستارگان به ویژه ستاره شعرای یمانی  بود

......................................................................................................................................................

31-انواع بتها وبتواره های عرب جاهلی  در آستانه ظهور اسلام را  نام ببرید  ؟

در آستانه ظهور اسلام تعداد بتها وبتواره ها به بیش از 360 می رسید .

اگر به شکل انسان بود صنم  * اگر شکل خاصی نداشت وثن نامیده می شد مانند سنگهای مقدس خانه ها یا درختان

بتهای اختصاصی قبایل :سواع – ود- یغوث- یعوق- نسر

بتهای عمومی عربستان مرکزی : لات-منات- عزی – هبل که در داخل کعبه نگهد اری می شدند .

......................................................................................................................................................

32-حنیف یا حنفا چه کسانی بودند   ؟

گروهی از اعراب بودن که بدون پیوستن به یهود ومسیحیت از بت پرستی وانحرافات پرهیز می کردند وخود را پیروان دین ابراهیم واسماعیل (ع) می خواندند

......................................................................................................................................................

33-دین های رایج در مناطق عربستان را با ذکر منطقه نام ببرید   ؟

نجران ویثرب :  مسیحیت ویهودیت

حیره :  کیش مانی وزرتشتی

......................................................................................................................................................

34-از نظر یعقوبی اعراب جاهلی  دارای چند عقده دینی بودن دو مورد را نام ببرید   ؟

بیش از هشت عقده دینی     -   شرک    و   دهریت

......................................................................................................................................................

35- واژه جاهلیت به چه معناست   ؟

این واژه از ریشه جهل است ولی براساس لغت کتاب تنها مراد از نادانی نیست وحماقت سفاهت وبی خردی را نیز در برمی گیرد.ودر قران کریم مراد هرانسان متکبر وخودرای  وجاهل است.

......................................................................................................................................................

36- واژه جاهلیت برای اولین بار چگونه  بکاررفته وحدود زمانی روزگار جاهلیت چه زمان ومکانی است    ؟

این واژه برای اولین بار توسط قران بکاررفته وروزگار آن به حدود 150تا 200 سال قبل از بعثت  ومحدوده مکانی آن شبه جزیره عربستان است.

......................................................................................................................................................

37- مصادیق روشن  جاهلیت در قرآن را نام ببرید   ؟

1) (حکم الجاهلیه):پیروی از حکم وحکومت ناحق ، رفتار خلاف قانون الهی ومبتنی بر هوا وهوس و روی گردانی از دستورهای الهی که مورد نهی قرار گرفته .

2) (ظن الجاهلیه): بی توجهی به وعده و وعیدهای خداوند وبد اندیشی در باره افعال الهی که در باره گروهی از یاران پیامبر است که به اکراه ونفاق در جنگ احد شرکت کرده بودند.

3) (تبرج الجاهلیه): بی پروایی زنان در جامعه ونمایاندن زیور وآرایش های زنانه در هشدار پیامیر (ص) وجلوه گری آنان است.

4) (حمیه  الجاهلیه): تاکید بر خواسته های نابجا ، تعصب در باره آگاهی های ناچیز وجانبداری بی دلیل از عقاید واندیشه ها  .

......................................................................................................................................................

38- برخی عقاید اعراب جاهلی را نام ببرید     ؟

1)       پرستش بتها به قصد تقرب به خدا

2)       پرستش فرشتگان به عنوان فرزندان دختر خدا به قصد شفاعت

3)       اعتقاد انحرافی به جهان پس از مرگ

4)       ذبح قرابانی برای غیر خدا (بتها – یا سنگ مقدس قربانگاه )

5)       خوردن مردار ، خون ،گوشت خوک،ونیم خورده حیوان درنده

......................................................................................................................................................

1-     همسایه شرقی شبه جزیره عرب کدام کشور بود وموقعیت مکانی آن چگونه بود    ؟

امپراتوری ایران در عصر ساسانیان  شامل بخشهایی از عراق – حاشیه دجله وفرات وکارون – قفقاز ، بخارا سمرقند ، خوارزم وغزنه باجمعیتی بیش از 140میلیون نفر با تمدنی بیش از یازده قرن پیش از ظهور اسلام .خسروپرویز (591م)

......................................................................................................................................................

2-     طبقات در امپراتوری ایران را نام ببرید     ؟

الف – فره ایزدی (درخور پادشاهی )- ب) دبیری وارتشی      -  ج) اصناف بازرگانان وکشاورزان

......................................................................................................................................................

3-     ادیان رایج  ودین رسمی در امپراتوری ایران را نام ببرید     ؟

ادیان : زرتشتی  - یهودی – مسیحی – مانوی – صابئی – مزدکی   رایج بودند ودین رسمی امپراتوری آیین زرتشتی بود.

......................................................................................................................................................

28- ویژگی اصلی وبدون تردیدآیین زرتشتی در زمان ساسانیان چه بود      ؟    اعتقاد به ثنویت جهانی ( اهورا مزدا  واهریمن )

......................................................................................................................................................

29- همسایه شمالی  شبه جزیره عرب کدام کشور بود وموقعیت مکانی آن چگونه بود    ؟

امپراتوری بیزانس یا روم شرقی شامل بخشهایی از آسیای صغیر – شامات ، مصر  –  وبخشهایی از اروپای کنونی وآفریقا بود  وقسطنطیه  پایتخت آن وامپراتور معروف آن   یوستینیانوس  (چهل سال فرمانوروایی(527-565 ) بود که بیش از 50بار جنگ در زمان فرمانروایی اش در گرفت وبلوای معروف نیکا (532م)مشهورترین  رسوایی زمان او محسوب می شود .

......................................................................................................................................................

30- دین رسمی در امپراتوری روم شرقی  را نام ببرید     ؟

آیین مسیحی  از قرن چهارم میلادی به عنوان دین رسمی اعلام شد .

......................................................................................................................................................

31- کدام اعتقاد نامه سبب وارد ساختن روح القدوس  ورسمیت بخشیدن به تثلیث در مسیحیت شد     ؟

شورای 300نفری اسقفان  با رد  ادعای آریوس   وبا  انتشار اعتقاد نامه نیقیه  تثلیث را وارد مسیحیت ساخت .

......................................................................................................................................................

32- طبقات در امپراتوری روم شرقی  را نام ببرید     ؟

الف – اشراف   ب) شوالیه ها       -  ج) بردگان     د) وطبقه متوسط

......................................................................................................................................................

*فصل سوم *

33-تولد پیامبر درکدام تاریخ ودرکجا اتفاق ومصادف با چه واقعه ای  افتاد ؟ روز هفدهم ربع الاول سال560 میلادی(عام الفیل) در مکه

......................................................................................................................................................

34-پدر ومادر ودایه  پیامبر از کدام قبیله بودند  ؟

پدرش عبدالله فرزند عبدالمطلب از طایفه قریش – مادرش آمنه از قبیله بنی سعد- دایه اش حلیمه از همان قبیله

......................................................................................................................................................

35-چرا پیامبر رابه روستا (بادیه ) بردند  ؟

تا دربیرون مکه درمحیط پاک وهوای سالم برزگ شود و(1)سخن گفتن به لهجه فصیح عربی را که درآن زمان اصیل ترین جلوه آن در روستا بود رایاد بگیرد و(2)از بیماریهای احتمالی وبا ی شهر که خطر آن زمان نوزادان بود مصون بماند .

 

36-پدر ومادر  وجد پیامبر در چه سنی بدرود حیات گفتند  ؟

پدرش عبدالله پیش از تولد پیامبر – مادرش آمنه را در شش سالگی وپدربزرگش عبدالمطلب را در 8سالگی

......................................................................................................................................................

37-بعداز فوت جد پیامبر سرپرستی پیامبر برعهده چه کسی افتاد  ؟برعهده ابوطالب عموی پیامبر که تنگدستی بزرگوار بود

......................................................................................................................................................

38-پیامبر درسن جوانی به چه شغلی روی آورد وچرا   ؟به شبانی روی آورد چون  این پیشه نوعی تمرین شکیبایی بود

......................................................................................................................................................

39-شخصیت پیامبر در نوجوانی وجوانی چگونه بود واز چه زمانی اورا امین می نامیدند  ؟

ایشان فردی امانتد ار، راستگو،با وقار ،خوش خلق ،کریم وشرافتمند ومبرا از هرگونه ناپاکی وآلودگی ورسوم جاهلی  بود

از زمان حضور سرنوشت سازش درنصب حجر لاسود (درسن 25 سالگی )

......................................................................................................................................................

40-پیامبر در چه سنی عضور پیمان جوانمردان (حلف الفضول)  شد ؟در سن 20سالگی وبرای دادخواهی ستمدیدگان

......................................................................................................................................................

41-پیامبر در چه سنی وبا چه کسی برای اولین بار ازدواج کرد وچند سال ادامه داشت  ؟

ایشان در سن 25 سالگی باخدیجه  پاکنهاد دختر خویلد که زنی 40اله بود ازدواج کرد وزندگی مشترک آن دو بزرگوار 25 سال به طول انجامید

......................................................................................................................................................

42-آغاز رسالت پیامبر در چه سنی بود   واولین کسانی که به پیامبر ایمان آوردند چه کسانی بودند؟   در سن 40سالگی –خدیجه (س) علی (ع)- زید بین حارثه – دختران پیامبر زینب ورقیه وام کلثوم (س)ابوبکر (رض)بلال ،یاسر، عمار، مقداد ،ابوذر .

......................................................................................................................................................

43-مهاجرت به حبشه در چه سالی بود واولین گروه شامل چند زن ومرد بود   ؟    مهاجرت اول در سال پنجم بعثت  یازده مرد وچهار زن

......................................................................................................................................................

44-شروط حضور در دارالندوه چه بود ؟  1-مرد بودن  (زن نبودن) 2- مس بودن (داشتن 40سال به بالا)  3-آزاد بودن (برده نبودن )

......................................................................................................................................................

45-فرشته وحی چه فرمانی را برای دعوت عمومی به پیامبر ابلاغ فرمود؟   "فاصدع بما تومر"

......................................................................................................................................................

46-منطق نیرومند پیامبر به هنگام تبلیغ عمومی بر چه محورهایی استواربود   ؟

یکتایی خدا   -  پرستش خدای واحد وسرزنش بت پرستی –رستگاری در پرتو توحید

......................................................................................................................................................

47-چه کسانی از تبلغ پیامبر برآشفتند  ؟

1)آنها که کورکورانه از اربابانشان اطاعت می کردند2)آنان که دل به دنیا وخوشی های آن سپرده وتنها به منافعشان فکر می کردند 3) افرادی که  خود را برتر دانسته وطبقات پایین اجتماع را بی مقدار می شمردند4)آنان که اعتقاد به جبر را دستمایه کار خود قرار داده بودند5) گروهی که  بر اثر رذایل اخلاقی  نمی توانستند موقعیت ارزشی پیامبر وخاندان وی را بپذیرند6)آنان که لجاجت وتعصب بیجا شخصیت انسانی شان را مسخ کرده بود نه تنها خود نمی اندیشیدند بلکه بیداری سایر انسانها را نیز نمی خواستند .

......................................................................................................................................................

48-مخالفان پیامبر چه گروههایی بودند    ؟     مشرکان  -یهودیان –ومنافقان

......................................................................................................................................................

49-دلایل مخالفت قریش با پیامبر چه بود   ؟

1)جهت گیری دینی وتوحیدی دعوت ومخالفت اسلام با اله اعراب ودین موروثی حاکم برمکه

2)نتیجه ایمان آوردن به پیامبر اسلام آوردن محرومان وجوانان وفروپاشی نظام اجتماعی بود

3)جهت گیری اقتصادی قرآن

4)رقابت های قبیلگی وحسادت ورزیدن به موقعیت بنی هاشم وفرزندان عبد مناف

5)بشر بودن پیامبر -روی آوردن آن حضرت به مستضعفان-اعتقاد به جبر – درخواستهای نابجا وناممکن- اطاعت کور کورانه از نیاکان- دلدادگی به دنیا

......................................................................................................................................................

50چه کسی سرپرست ایام یتیمی پیامبر (ص) بود ؟ابوطالب

......................................................................................................................................................

51-چه کسی ماموریت مذاکره با پیامبر رابرعهده داشت  ؟    عتبه

......................................................................................................................................................

52-اقدامات مشرکین در مقابل تبلغ پیامبر چه بود   ؟

1)تحریم شنیدن قرآن –ایجاد هیاهو به هنگام تلاوت آیات قرآن 2)اسطوره وافسانه شمردن قرآن3) سرگرم کردن مردم به وسیله معرکه گیرانی چون مضر بن حارث ونقل داستانهای مردم پسند 4)تردید در وحیانی بودن قرآن5) ترویج افسانه های منطق ستیزی چون افسانه غرایق

......................................................................................................................................................

53-نخستین شهید در تاریخ اسلام چه کسی بود   ؟ سمیه

......................................................................................................................................................

54-چند نمونه از زنان که مظهر استقامت در راه عقیده  را نام ببرید ؟  ام عمیس – زنیره – نهدیه- لبیه -

......................................................................................................................................................

55-بند های پیماننامه قریش بر علیه پیامبر چه بو د  ؟

1)متوقف کردن هرگونه خرید وفروش با هواداران محمد              2)ممنوع نمودن معاشرت وپیوند زناشویی با مسلمانان3

)حمایت از مخالفان محمد ومسلمانان

......................................................................................................................................................

56-پیامبر ویارانش در کجا وبه چه مدت محاصره شدند وچرا سال دهم بعثت را عام الحزن نامیده اند ؟

در شعب ابوطالب  وبه مدت سه سال – به دلیل فوت ابوطالب عموی پیامبر وخدیجه همسر پیامبر

......................................................................................................................................................

57--سفرپیامبر  به شهر طائف در چه سال اتفاق افتاد   وبا سران چه قبایلی در کجا ملاقات کردند  وپیامبر چه کسی را برای تبلغ به یثرب فرستاد   ؟

در شوال سال دهم بعثت فر به طائف صورت گرفت – در مجد الحرام با تنی چند از بزرگان قبیله خزرج – مصعب بن عمیر

......................................................................................................................................................

58--افراد قبایل مسلمان شده اوس وخزرج درچه زمانی ودرکجا با پیامبر دیدار کردند  ؟

75 نفر از افراد این دوقبیله در شبانگاه  سیزدهم ذیحجه در بلندای کوه عقبه در دامنه کوه منا با پیامبر دیدار وگفتگو کردند

......................................................................................................................................................

59--حادثه مهم  دیگر که در عقبه دوم اتفاق افتاد چه بود  ؟         انتخاب دوازده نقیب با مشورت یثربیان

......................................................................................................................................................

60--سه نظریه مشرکان در دارالندوه در رابطه با رسول خدا (ص) چه بودند ؟

به زنجیر کشیدن ویه یاه چال افکندن رسول خدا – تبعید پیامبر به نقطه ای دوردست – کشتن به وسیله نمایندگان کارآزموده هرقبیله

......................................................................................................................................................

61--در لیله المبیت چه کسی برای نجات پیامبر در  جای ایشان  خوابید   

حضرت علی (ع) در جای پیامبر خوابید – حضرت ......................................................................................................

*فصل چهارم *

62--در عرف دینی  واژه هجرت  به چه معنی میباشد؟ومهاجر به چه کسی گفته می شود ؟

به معنای "کوچ "و"خروج" از یک سرزمین به منظور حفظ وتحکیم مبانی عقیدتی وایمانی

کسی که از محدوده طاغوت واستبداد خارج می شود تا بتواند معاشرت ، تربیت وعبادتش را متناسب با شریعت وآرمان خود انجام دهد

......................................................................................................................................................

 

 

63--در عرف جامعه شناسی اقوام مهاجر به چه کسانی گفته می شود ؟

کسانی که به انگیزه های شغلی حرفه ای ومعیشتی مانند کار تجارت ویا علل طبیعی مانند زلزله ، سیل قحطی  ویا به منظور بهره وری از مواهب خدمتی رفاهی به منطقه ای دیگر کوچ کرده وساکن آنجا شده اند .

......................................................................................................................................................

64-در عرف سیاسی  اقوام مهاجر به چه کسانی گفته می شود ؟

کسانی که به سبب گرایشهای سیاسی واجتماعی شان در وطن خود از امنیت جانی مالی وحیثیتی برخوردار نبوده و به سرزمین دیگر گریخته ویا پناهنده شده باشند

......................................................................................................................................................

65-انواع دیدگاهها در مورد مهاجر ت را نام ببرید  ؟اعتقادی – جامعه شناسی –سیاسی

......................................................................................................................................................

66-قرآن کریم چه عاملی را سبب برخورداری ستمدیدگان از مواهب دنیا می داند  ؟    مهاجرت

......................................................................................................................................................

67-دلیل عدم عقد اخوت پیامبر با انصار چه بود وایشان با چه کسی عقد اخوت بستند ؟

به این دلیل که  اگر پیامیر  با یکی از افراد دوقبیله اوس وخزرج عقد اخوت می بستند  باعث تحریک عواطف دوگروه انصار (اوس –خزرج) می گردید   بنابراین پیامبر بر  همتایی  حضرت علی  با خود تاکید ورزیده وبا ایشان عقد اخوت بست  وهم ازبروز بحرات تعصبات جاهلی پیشگیری کرد .

......................................................................................................................................................

68-منشور ونظامنامه  در چه تاریخی انتشار یافت وچند بد دارد  وشامل چند بخش بود نام ببرید ؟

در پانزده قرن پیش  وبیش از 40بند دارد

1-روابط مسلمانان اوس وخزرج ومسئولیت متقابل انصار ومهاجر نسبت به یکدیگر در همان مقطع زمانی  خاص

2-قرارداد ترک تعرض بین  مسلمانان ویهود

3-بخش عمومی وجهانی که حافظ وحدت مسلمانان در همه زمان هاست

......................................................................................................................................................

69-مثلث شوم شرک که پیامبر ده سال با آنها درگیر بود را نام ببرید  ؟      اشراف قریش-یهودیان -نقاق

......................................................................................................................................................

70-جنگهای پیامبر را نام ببرید  ؟(1-بدر(با مشرکان) 2–احد 3– خندق 4–بنی قریظه 5–خیبر6- فتح مکه 7–حنین8-طائف 9–بنی مصطلق )

......................................................................................................................................................

71-پیامبر درکدام جنگ شکست خورد   ؟ در جنگ احد در اثر غفلت مسلمانا ن محافظ دره احد

......................................................................................................................................................

72-عوامل پیروزی پیامبر در جنگها که قرآن نیز بدان اشاره داشته چه می باشد  ؟

الف – فرماندهی هوشمندانه پیامبر (ص)-ب-روحیه ایمانی وجنگاوری مجاهدان -ج-رعایت عدالت در جنگ با دشمن

.....................................................................................................................................................

73-قبایل یهودی مدینه را نام ببرید  ؟          الف – بنی قریظه     ب-بنی نضیر   ج-بنی قینقاع

.....................................................................................................................................................

74- کدام یگ از  سران قبایل یهودی مدینه  در اولین برخورد با پیامبر مسلمان شد  ؟   مخیریق

.....................................................................................................................................................

75- رهبر قبیله بنی نضیر که پیامبر (ص) با آنان پیمان ترک تعرض بست چه بود  ؟       حیی ابن اخطب

.....................................................................................................................................................

76-کدام جنگ در اثر توطئه یهودیان بنی نضیر است   ؟ جنگ ا حزاب

.....................................................................................................................................................

77-کدام قبیله یهودی  به نفع قریش وارد جنگ خندق  شد  ؟    بنی قریظه

.....................................................................................................................................................

78-در اسلام چند آیه در مورد کفار وچند آیه در مورد منافقان وجود دارد  ؟ درمورد کفار 4 آیه ودر مورد منافقان بیش از 13 آیه

.....................................................................................................................................................

79-پیامبر چند نامه  میثاق نامه  نوشتند وچه تعدادی از آنان برای پادشاهان وبزرگان قبایل وراهبان بوده است؟   از185  نامه ومیثاق نامه – 68 عدد

.....................................................................................................................................................

80-این سخن پیامبر در مورد کیست" اسلام بیاور تا در امان باشی واگراز ایمان واسلام سر برتافتی گناه ملت مجوس برگردن توست"؟  خسرو پرویز

.....................................................................................................................................................

81-کدام شخص ودر چه سالی  مسئولیت ابلاغ نامه  پیامبر  به خسرو پرویز رابرعهده داشت   ؟    عبدالله بن حذافه سهمی قرشی  در سال هفتم هجری

.....................................................................................................................................................

82-کدام شخص ودر چه سالی  مسئولیت ابلاغ نامه  پیامبر  به هرقل بزرگ روم رابرعهده داشت   ؟    دحیه کلبی

.....................................................................................................................................................

83-کدام شخص ودر چه سالی  مسئولیت ابلاغ نامه  پیامبر  به نجاشی رابرعهده داشت   ؟    عمرو  بن امیه ضمری

.....................................................................................................................................................

84-چه کسانی پیامبر پیشنهاد مباهله دادند       ؟    هیئتی 60 نفره از نجرانیان (آیین مسیح داشتند )

.....................................................................................................................................................

85-پیامبر به همراه چه کسانی در مباهله حاضر شد    ؟    به فرمان خدا با نوه های خود حسن ع وحسین ع  دخترش فاطمه س  حضرت  علی  ع

.....................................................................................................................................................

88-فتح مبین به چه فتحی گفته می شود        ؟    به فتح مکه   که در دهم رمضان سال هشتم هجری  اتفاق افتاد

.....................................................................................................................................................

89 – مهمترین دست آورد  مصالحه نامه سال ششم هجری چه  بود  ؟   ممنوعیت 10سال  جنگ میان کفار ومسلمانان

.....................................................................................................................................................

90-چه کسی پس از فتح مکه پرچم به دست گرفت واعلام رحمت نمود       ؟    حضرت علی ع

.....................................................................................................................................................

91-چه کسی مسئول ابلاغ  پیام در جمع حاجیان برای مشرکان  بود        ؟    حضرت علی ع

.....................................................................................................................................................

92-واقعه غدر در چه سال رخ داد         ؟    در واپسن حج رسول خدا   در سال دهم هجرت

.....................................................................................................................................................

93-علل گسترش اسلام چه بود   ؟

حکومت ملوک الطوایفی – زندگی قبیله ای – نبود سلطه خارجی –وضعیت ممتاز مکه از نظر تقدس  وامن بودن ،تجاری بودن

.....................................................................................................................................................

94- مهمترین  علل گسترش اسلام چه بود   ؟    قرآن – سیره ورفتار پیامبر اکرم (ص)

.....................................................................................................................................................

95- تنها منطقه حجاز که از بت پرستی کشیده بودند چه نام داشت   ؟    نجران

.....................................................................................................................................................

96- درکدام جنگ پیامبر به پیشنهاد سلمان فارسی به حفر خندق اقدام نمود   ؟    در محاصره احزاب

.....................................................................................................................................................

97- ولی به چه معناست    ؟    متصد ی خدمت برادرانه وسرپرستی مشفقانه

.....................................................................................................................................................

*فصل پنجم*

98-مهمترین حس انسان که تضمین کننده بقای انسانیت است چه نام دارد  ؟حس حق خواهی

......................................................................................................................................................

99-مهمترین دلایل نیاز به جانشین پبامبر را نام ببرید   ؟

1- دلایل وفلسفه بعثت پیامبران (ع) مانند قانون ثابت وضروری هدایت عمومی

2-نیاز جامعه به زمامد ار

3-لزوم ارتباط بین عالم ربوبی وعالم انسانی

4-تفسیر وبیان اصول کلی دین وآیات قرآن

5-تاکید های قرآن بر نقش جانشین پیامبر در تکمیل دین واتمام نعمت

......................................................................................................................................................

100-دلایل اصرار پیامبر بر اعزام سپاه به فرماندهی اسامه چه بود  ؟

الف )آگاهی یافتن پیامبر از کارشکنی های جدید در سپاه ونکوهش کارشکنان .

ب)دور ساختن عوامل توطئه از مدینه به هنگام رحلت

ج)طبیعی نمایاندن امارت یک جوان کمتر از بیست سال بر همه صحابه وخنثی کردن بهانه کم سن بودن علی (ع)

....................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

102-دلایل حضور انصار در سقیفه  چه بود  ؟

الف )تخلف برخی سران مهاجر از پیوستن به سپاه اسامه واخلال در حرکت آن ،به رغم تاکید پیامبر (ص)

ب)جلوگیری از آوردن دوات وکاغذ برای پیامبر

ج)پیشگویی پیامبر در باره پیدایش آشوبها در آینده نزدیک

......................................................................................................................................................

103-اولین  شخص واولین طایفه انصار که با خلیفه اول بیعت کرد چه نام دارد  ؟

اولین شخص بشیر بن سعد  بود //اولین طایفه ،طایفه بنی اسلم بود.

......................................................................................................................................................

104-چه کسانی به راهنمایی خلیفه اول مسلمان شدند   ؟  عثمان طلحه زبیر، سعد بن ابی وقاض ، عبدالرحمن بن عوف، ......................................................................................................................................................

105-منع تدوین حدیث درزمان کدام خلیفه  اتفاق افتاد؟        درزمان خلافت ابوبکر

......................................................................................................................................................

106-اتفاقات مهم زمان خلیفه اول را نام ببرید   ؟   1)نپرداختن زکات به دلیل مشروع ندانستن دستگاه خلافت  2)بازگشت ازدین وارتداد

......................................................................................................................................................

107-مخالفان بیعت با ابوبکر چه کسانی بودند

حذیفه بن یمان –خزیفه بن ثابت –ابو ایوب انصاری-سهل وعثمان بن حنیف- براء بن عازب –بلال حبشی – ابوذر غفاری – عمار بن یاسر

- مقدادبن عمرو –سلمان فارسی وخالد بن سعید

......................................................................................................................................................

108- دو مورد اقدامات مهم  ابوبکر را نام ببرید

تصرف منطقه اقتصادی فدک –پافشاری بر گسیل سپاه به فرماندهی اسامه به مرزهای روم – تعیین خلیفه بعد از خود

......................................................................................................................................................

109- فتوحات خارج از جزیره العرب در  زمان ابوبکر را نام ببرید

فتح ناحیه حیره  در سال دوازدهم هجرت – پیروزی بر شام وبخش هایی از سرزمین رومیان در سال بعد

...........................................................................................................................................................   

......................................................................................................................................................

114- عملکرد خلفا در راه اندازی جنگ های داخلی وخارجی از چند نظر اهمیت دارد نام ببرید        ؟

1-ضرورت نبردها وپیامدهای آن  2– علل واسباب داخلی وخارجی فتوحات

......................................................................................................................................................

115- تبدیل خلافت اسلامی به سلطنت اموی پیامد کدام حوداث بوده است        ؟درگیری های داخلی مسلمانان وجنگهای رده

......................................................................................................................................................

116-  نماینده سپاه ایرانیان چه کسی بود ودرکجا با نماینده مسلمانان مذاکره کرد       ؟رستم فرخزاد در قادسیه با زهره بن حویه  در بار اول  وبا

سفیر دوم مسلمانان ربعی بن عامر  ودر بار سوم با حذیفه بن محصن  ودر بار چهارم با مغیره بن شعبه دیدار ومذاکره کرد

......................................................................................................................................................

117- حضرت عثمان   (ع) در چه سالی  وچگونه به خلافت رسید  اعضای شورا را نام ببرید   ؟ در سال 24 هجری وبا شورایی که توسط خلیفه دوم انتخاب شده بو د.اعضای شورا ( حضرت علی (ع) / حضرت عثمان (ع)/طلعه / زبیر/عبدالرحمن بنی عوف /سعد بن ابی وقاض)(

......................................................................................................................................................

118- از  مهمترین اقدامات حضرت عثمان   (ع) که مورد پذیرش اهل بیت هم قرار گرفت چه بود    ؟  یکی کردن مصاحف قرآنی

......................................................................................................................................................

*فصل ششم*

119-حضرت علی (ع) در چه سالی ودر کجا به دنیا آمد   ؟در سیزدهم رجب سی سال بعداز عام الفیل(599یا 600 ق م ) در کعبه به دنیا آمد ودوران کودکی

خود را در خانه پیامبر سپری کرد

......................................................................................................................................................

120- در قرآن بر کدام خصلت حضرت علی (ع) تاکید شده است    ؟بر پیشگام بودن وی در اسلام آوردن

......................................................................................................................................................

121-  مهمترین خصوصیات واقدامات  حضرت علی (ع) را نام ببرید    ؟ پیشگام بودن وی در اسلام – اعلام پشتیبانی همه جانبه از پیامبر در دعوت عمومی -فداکاری حضرت در لیله المبیت – دلاوری حضرت  در همه غزوات زمان پیامبر ......................................................................................................................................................

122-  مهمترین فعالیتهای حضرت علی (ع) در زمان خلفا چه بود    ؟

1-     تفسیر قرآن وبیان مراد واقعی بسیاری از آیات

2-      پاسخ به پرسش های دانشمند ان به ویژه دانشمند ان اهل کتاب

3-     بیان شرعی رویداد های نوظهور وقضایای پیچیده ای  که قضات از داوری در باره آن ناتوان بودند

4-     پرورش انسانهای برخوردار از ضمیر پاک وروح آماده وتربیت شاگردان

5-     کوشش بری تامین زندگی بی نوایان ودرماندگان

6-     شرکت در نشست های رایزنی  خلفا وارائه صادقانه راه حل ها

......................................................................................................................................................

123-  مهمترین دلایل استنکاف حضرت علی (ع) از خلافت چه بود    ؟

1) عدالت اقتصادی اجتماعی

2) انحرافها  وبدعتها ورفاه گرایی وتضعیف ارزشهای دینی ......................................................................................................................................................

124-مهمترین دلایل عدم موفقیت  حضرت علی (ع) چه بود    ؟

1)سخت گیری در حکومت

2)  اجرا کامل عدالت  ......................................................................................................................................................