تاریخ از نظر لغت به چه معنا است ؟  تعیین و شناساندن وقت

2-               تاریخ از چه ماده ای گرفته شده است ؟ از ماده (آرخ) یا (ورخ) به معنای تعیین وقت **

3-              هرودوت (پدر تاریخ ) تاریخ را چگونه معنا کرده است ؟  به معنای مطالعه و بررسی روزگاران گذشته می داند .

4-              ابن خلدون تاریخ راچه گونه تعریف کرده است ؟ تاریخ را دانشی سرچشمه گرفته از حکمت، و بیانگر سرگذشت ملتها ، سیره پیامبران و سیاست پادشاهان می داند .


5-              موضوع تاریخ چیست ؟  عبارتست از کنش و واکنش خارجی یا دارای اثر خارجی انسان .

6-              عناصر اصلی تاریخ کدامند ؟ انسان از یک سو  و زمان و مکان از سوی دیگر .

7-              تعریف جامع تاریخ چیست ؟ مجموعه ای از اطلاعات درباره تأثیر و تأثر انسان است و به طور طبیعی اموری چون هدایت ، گمراهی ، سازندگی ، ویرانگری ، رفتارهای عادلانه و ستمگرانه اش را شامل می شود .

8-              شهید مطهری تاریخ را به چند بخش تقسیم می کند؟  2  بخش –  علمی و نقلی

9-               تاریخ نقلی را تعریف کنید ؟ علم به وقایع و حوادث سپری شده و آگاهی از اوضاع و احوال گذشتگان است . زندگی نامه ها ،فتحنامه ها و سیره ها از این نمونه است .

10-            تاریخ علمی را تعریف کنید ؟ مطالعه بررسی  و تحلیل وقایع گذشته و استنباط قواعد و سنتهای حاکم بر زندگی گذشتگان

11-             تاریخ نه مایه سرگرمی  بلکه نوعی  پل ارتباطی میان نسل های متوالی بشر برای دستیابی به تجربه های و اندوخته های پیشینیان است . **

12-            بررسی تاریخ یعنی چه ؟ پاسخ به آرزوهای همیشگی انسان است که اصرار دارد از خود و دیگران آگاهی کسب کند . **

13-           کسانی که به تاریخ و  گزاره های آن بسیار بدبین و بی اعتمادند علم تاریخ را چگونه توصیف می کنند ؟ اینان علم تاریخ را نوری ضعیف می دانند که در مسیر ناهموار زندگی کمتر می توان بدان اعتماد کرد . **

14-           چرا بیشتر محققان نگاهی بدبینانه به شناسنامه تمدن ها را واقع بینانه نمی دانند ؟ الف- ماهیت برخی از وقایع به گونه ای است که امکان تحریف و دروغ در آنها راه ندارد .     ب- نمی شود همه افراد بشر را به سودجویی و دروغ پردازی در ثبت و نقل وقایع متهم کرد. **

15-           دقت در رویکرد تاریخی قرآن و نهج البلاغه به خوبی بیانگر اهمیت ، اعتبار ، فایده مندی و علمیت تاریخ است . **

16-           فلسفه تاریخ به چند دسته تقسیم می شود ؟ 2 دسته –فلسفه نظری تاریخ – فلسفه علم تاریخ

17-           از پیشتازان و بنیانگزاران فلسفه نظری تاریخ 2 نفر را نام ببرید؟ افلاطون –آگوستین

18-           رواج فلسفه تاریخ نظری پس از ظهور فلسفه نظری چه کسانی بوده است ؟ هگل و مارکس

19-            فلسفه نظری تاریخ به چه سوالهایی پاسخ می دهد ؟ الف – تاریخ به کجا می رود ( هدف )   ب- چگونه می رود (ساختار حرکت،محرک)    3- از چه راهی می رود

20-           فلسفه علم تاریخ به چه موضوعاتی  می پردازد ؟ روش شناسی ، عنصر گزینش ، تفسیر و تفاوت علم تاریخ با علم های دیگر **

21-        نظریه های مختلف درباره عامل و محرک تاریخ را بنویسید ؟

ابن خلدون : در تحلیل چگونه پیدایش تاریخ فرهنگ و تمدن و حرکت تاریخ (تعصبات قومی ) را علت فاعلی یاد می کنند.

گوبینیو :تنها بعضی از نژادها استعداد تمدن و فرهنگ آفرینی دارند و برای پیشوایی خون اصیل است نه هوش .

مونتسکیو: اقلیم خاص و محیط طبیعی را عامل حرکت می داند .

کارلایل : تاریخ هر قوم جلوه گاه شخصیت و نبوغ یک یا چند قهرمان یا نابغه است .

مارکس : موتور تاریخ را اقتصاد و تکامل ابزار و روابط تولید به حرکت در می آورد . 

نیچه: غریزه برتری جویی و قدرت طلبی عامل حرکت تاریخ است .

بیگن : رشد مراحل مختلف دانش را سرآغاز تحول و عامل اساسی حرکت تاریخ می شمارد .

شهید مطهری : خردورزی ، آموزش پذیری ، کمال طلبی و استعدادهایی چون استعداد حفظ و انتقال تجارب ، استعداد ابداع و میل ذاتی به خلاقیت را نیروی پیش برنده انسان می داند .

استاد محمد تقی جعفری : سه عامل از عوامل نامبرده خدا ، انسان و آنچه برای انسان مفید است اساسی ترین عوامل محرک و ایجاد کننده کیفیت های اولیه و ثانویه و هویت اصلی رویدادها شمرده می شود .

22-           اساس اسلام و هر دین آسمانی دیگر بلکه پایه هر دین و هر نظام اخلاقی یا حقوقی بر اراده آزاد انسان استوار است . **

23-          شناسنامه هر ملتی براساس چه چیزی شکل می گیرد ؟ میراث های تاریخی **

24-          آگاهی از تاریخ اسلام و بارور نگه داشتن این میراث فرهنگی در پیروزی انقلاب جهان اسلام اثری بنیادین دارد . **

25-          تلاش دولتهای استکباری در جهت تغییر خط ، زبان  و آداب و رسوم ملل مسلمان برای چیست ؟ برای ازبین بردن حافظه تاریخی است .

26-          تاریخ نگاری در اسلام چگونه آغاز شد ؟ با جستجو ، گردآوری و نقل اخبار و روایاتی درباره رویدادهای خاص که تا آن زمان سینه به سینه نقل می شد.

27-          چرا تاریخ نگاران کار خود را با ثبت سیره نبوی آغاز کردند ؟ زیرا که شخصیت پیامبر خدا (ص) و زندگی پربار آن حضرت الگوی همه مسلمانان بود .

28-          تاریخ نگاری اسلامی به چند دسته تقسیم می شود ؟ 7 دسته – سیره نگاری ،تک نگاری ، تاریخ نویسی عمومی و تقویمی ، تاریخ نگاری بر اساس نسب شناسی ، تاریخ نگاری محلی ، سبک خبری و پیوسته ، تاریخ نگاری فرهنگی و اجتماعی

29-           مولف کتاب کشف الظنون چه کسی است ؟ حاجی خلیفه .

30-          مکاتب بزرگ تاریخ نگاری اسلامی را بیان کنید؟ 1.مکتب تاریخ نگاری حجاز(مدینه)2.مکتب تاریخ نگاری عراق(بصره)3.مکتب تاریخ نگاری شام4.مکتب تاریخ نگاری یمن  5. مکتب تاریخ نگاری ایرانی

31-        منابع مطالعاتی تاریخ اسلام را نام ببرید ؟ الف : منابع شفاهی ( منابعی است که روایات ، احادیث و اشعار آن بیشتر منشاء شفاهی داشته و سینه به سینه نقل شده است )     ب: منابع مکتوب( شامل اسناد ، مدارک ، قراردادها ، صلح نامه ها و کتابهای تاریخی است .)    ج: منابع تصویری (شامل نقاشی ، خط و نقاشی و نقشه های تاریخی است )    د: منابع معماری ( بنای مساجد و کاخ ها ، معماری شهرها و باروها ، جاده های برون شهری و درون شهری)

32-          انواع دانش های یاری رسان تاریخ را نام ببرید ؟ زبان شناسی ، سند شناسی ، سکه شناسی ، جغرافیا و ادبیات .**

33-         دو عنصر مهم تاریخ چیست ؟ زمان و مکان **

34-         جرجی زیدان : مسلمانان بیش از هر ملت دیگر به استثناء ملل جدید در تاریخ پیشرفت کرده و کتاب نوشته اند . **

35-         مشهورترین مورخان مسلمان را نام ببرید ؟  محمدبن اسحاق – ابومخنف –بلاذری – یعقوبی –طبری –مسعودی –ابن خلدون –سخاوی

36-         مورخان معاصر را نام ببرید ؟ سیدجعفر مرتضی عاملی – سیدمرتضی عسگری – سید جعفر شهیدی – محمدابراهیم آیتی

37-         مهمترین اسباب تحریف تاریخ اسلام را بنویسید ؟

الف : فاصله زمانی میان مورخ و پدیده ها      ب: اختلاف امت و پیدایش فرقه ها       ج: تعصب               د: فشار فرمانروایان       ه: استفاده ناروای برخی از دانشمندان اهل کتاب از کم اطلاعی خلفا و اطرافیان آنها      و: منع تدوین حدیث توسط خلفا

38-معلم فرزندان متوکل عباسی چه کسی بود ؟ ابن سکیت

39-منع نگارش و جمع آوری حدیث از کی آغاز شد ؟ از زمان خلیفه اول

40- در زمان کدام خلیفه احادیث سوزانده و نابود شد ؟ خلیفه دوم

41- منع نگارش حدیث  در زمان چه کسی برداشته شد ؟ خلافت امام علی (ع)

42- پژوهش در تاریخ اسلام چگونه علمی و گویای حقیقت می شود ؟ شاخص هایی چون ، امکان عقلی ، استناد معتبر ، هماهنگی محتوا و سازگاری با وقایع قطعی تاریخ  و قراین خارجی را دارا باشد و مخالف قرآن و روایات معتبر و صحیح نباشد .

43- شرق شناسی چیست ؟ پژوهش های دانشمندان غربی درباره ملل ، تمدن ، مذاهب ، ادبیات ، زبان و تاریخ مشرق زمین را شرق شناسی گویند .  **

44- دو نظریه در رابطه با شرق شناسی را بنویسید ؟ نظریه اول : از سال 1312 میلادی آغاز و مبتکرآن ریمون لول است و معتقد بود که زبان آنها را آموخته و آنگاه به راحتی میان آنها نفوذ کرد .            نظریه دوم : از زمان فرمانروایی مسلمانان بر اندلس آغاز گردید و مبتکر آن را پطروس آلفونسی یهودی مسیحی شده می دانند . **

45- نیکلسون درباره شرق شناسان چه گفته است ؟ اگر مستشرقی گفت : ماست سفید است ، همیشه جای این احتمال را در ذهن خود نگه دارید که یا ماست اصلاً سفید نیست . یا اثبات سفیدی ماست مقدمه ای است برای نفی سیاهی ذغال .**

46- یکی از خاور شناسانی که تحقیقات بسیاری درباره تاریخ اسلام انجام داده و سخت مورد نقد و اعتراض غیرمسلمانها قرار گرفته هنری لامنس است .

47- اسلام با رخداد عظیم بعثت پیامبر خدا متولد شد . **

48- جزیره العرب از نظر جغرافیایی به چند بخش تقسیم می شود ؟ الف- شمال و غرب (حجاز) : شامل شهرهای مکه ، طائف ، مدینه ، ینبوع و جده                ب- مرکز و شهر (صحرای عرب ) شامل منطقه نژد ، بیابانهای وسیع نفود و رب الخالی از باران و آبادانی خبری نیست .        ج- جنوبی (یمن)  شامل عربستان خوشبخت می باشد .منطقه ای به شکل مثلث است ، ضلع شرقی ساحل دریای عرب و ضلع غربی دریای سرخ و ظلع سوم خط فرضی ظهران –حضر موت

49- چهار عاملی که نقش اساسی زندگی در صحرایند را نام ببرید ؟  انسان بدبین ، شتر، نخل ، ریگزار **

50-چهار مشخصه اصلی صحراها را بنویسید ؟ کمی آب ، گرمای زیاد ، سختی راه ، نایابی غذا **

51- خداوند در قرآن در 2 سوره از قوم سبا نام برده آن کدام است ؟ 1- از ملکه سبا (بلقیس) و نامه حضرت سلیمان به او و داستان هدهد ، تخت ملکه و ایمان آوردن او     2- شکستن سد مارب (سبا) و ویران شدن شهر **

52- مهمترین رویداد دوره حکومت حبشیان چیست ؟ لشکر کشی ابرهه به مکه

53- جایگاه اصلی یهودیان در پیش از اسلام کجا بود ؟ یثرب و یمن

54- جایگاه اصلی مسیحیان در پیش از اسلام کجا بود ؟ منطقه نجران

55- سالی که در آن پیامبر متولد شد چه سالی بود ؟ عام الفیل

56-اساس ملیت و بافت اجتماعی –سیاسی عرب بدوی چه بود ؟ قبیله

57- مورخان ، اعراب ساکن در جزیره العرب را به چند دسته تقسیم کرده اند ؟ الف : عرب بائده (بادیه نشینان ):قبایلی که سالها قبل از ظهور اسلام به سبب نافرمانی ازبین رفتند .             ب: عرب عاربه (شهرنشین) :قبایلی که در یمن و دیگر نقاط جنوبی عربستان زندگی می کردند از جمله اوس و خزرج               ج: عرب مستعربه (عدنانیان ) :قبیله هایی که از طریق عدنان و با چند واسطه از فرزندان اسماعیل (ع) شمرده می شوند . مثل قبیله قریش

58- علت استقرار نیافتن حاکمیت قانون و نظم سیاسی بین قبایل عرب چه بود ؟ نبود فرهنگ واحد و ایدئولوژی مشترک میان این قبیله ها ، نبود راههای ارتباطی مناسب ، عامل جغرافیا ، دوری مسافت ، محدودیت منابع اقتصادی 

59- در قبایل عرب چند رکن وجود داشت ؟ نسب ، حسب ، عصب

60- دست آورد طبیعی بیابانهای خشک و سخت عربستان چیست ؟ روحیه جنگجویی **

61- خصوصیات مردم جزیره العرب کدام است ؟ روحیه سلحشوری ، وفای به عهد ، بخشندگی ، مهمان نوازی ، صراحت لهجه ، حافظه قوی و اهتمام به شعر و شاعری **

62-مردم جزیره العرب چه چیزی را به عنوان جایزه به دیوار کعبه می آویختند ؟ بهترین قصیده های انتخابی سال که آن را بر حریر مصری و گاه با حروف طلائی می نوشتند وبه آن معلقات می گفتند.

63- چند نمود از نبودن نظام صحیح فرهنگی در بین مردم جزیره العرب را بنویسید ؟ وفاداری به قبیله در هر موقعیت – پشتیبانی از افراد قبیله – بی توجه به ستمگر و ستمدیده و تبعیض نژادی **

64-   چند نشانه از انحطاط اندیشه و خالی بودن سازمان فکری مردم جزیره العرب را بنویسید ؟ کمیت گرایی – فخر فروشی –حاکمیت خرافات بازمانده از تحریف ادیان –افسانه های باستانی و اساطیری –موهمات تخدیری **

65- چه اندیشه ای مبین اوج جاهلیت فرهنگی جزیره العرب بود ؟ اندیشه شیء انگارانه زن

66- مردان در جزیره العرب با زنان چگونه رفتار می کردند ؟ زن مقهور    اراده مرد بود و مرد حق فروش ، کشتن ، زدن و آزار زن را داشت و زن در پذیرش و نپذیرفتن شریک زندگی اختیار نداشت

67- عرب به چه چیزهایی عنایت داشت ؟ نجابت – شرافت – منسب – همتراز بودن

68- چه عواملی در جزیره العرب باعث پایین آوردن شأن زن تا حد جانوران بوده است ؟ انواع ازدواج ها (صداق ،متعه،اماء،مبادله،مشارکت خواهران ،استبضاع ،تعویض و اجباری بودن )

69-ازدواج مقت چیست ؟ ازدواج با همسر پدر

70-دختری که در جزیره العرب بدنیا می آمد  برای سه گونه داماد وجود داشت منظور چیست ؟ 1.خانه ای که زیر سایه آن قرار گیرد         2. شوهری که او را حفظ کند         3.  قبری که او را فرو پوشاند **

71- غمنانکتر از زناشوئی و فرزند کشی در بین مردم جزیره العرب چه چیزی رسم بود؟ طلاق که مرد می توانست بدون هیچ بهانه ای به آسانی پیوند زناشوئی را بگسلد . **

72- انواع طلاق مرسوم در بین مردم جزیره العرب را بنویسید ؟ ظهار (تشبیه زن به مادر یا خواهر برای تحریم ابدی ) – ایلا (سوگند خوردن و بلا تکلیف گذاشتن زن  - ضرار (گرفتار کردن زن بین طلاق و رجوع های مکرر )

73- پشتوانه اقتصاد مردم عربستان  قبل ازاسلام چه بود ؟ داد و ستد جواهر و سنگهای قیمتی ، کشاورزی ، دامداری در مناطق برخوردار از آب ، درآمد حاصل از زیارت مکه ، غارت ، دزدی ، غنیمت ، برده گیری ، قمار ، ربا ، کم فروشی  و داد و ستدهای نادرست

74- ارزنده ترین پدیده اقتصادی در عربستان چه بود ؟ برقراری بازارهاو نمایشگاه های فصلی

75- عنصر اصلی دین قبایل عرب جاهلی چه بود ؟ شرک و بت پرستی و آمیزه ای از تعدد خدایان و طبیعت پرستی

76-بت هایی که به شکل انسان بودند چه نام داشتند ؟ صنم

77- بت هایی که شکل خاصی نداشتند چه نام داشتند ؟ وثن

78- مهمترین بت های قبایل عربستان را نام ببرید ؟ لات ، منات و عزی و هبل (که به شکل انسان بود و بسیار مورد احترام بود و داخل کعبه نگهداری می شد )

79- گروه حنیف یا حنفا چه گروهی بودند ؟ گروهی از عرب ها بودند که بدون پیوستن به یهود و مسیحیت از بت پرستی و انحرافات پرهیز     می کردند و خود را پیرو دین ابراهیم و اسماعیل می خواندند .

80- بیش از 8 نوع عقیده دینی برای عرب ها است که مهمترین آنها شرک و دهریت است .

81-شالوده بعثت همه پیامبران چیست ؟ یگانه پرستی

82-ریشه جاهلیت چیست ؟ جهل

83- قرآن کریم درباره جاهل چه معنایی را درست می داند ؟ هر انسان متکبر و خودرأی جاهل است .

84-در قرآن چند بار کلمه جاهلیت کار رفته است ؟  الف- حکم الجاهلیه (پیروی از حکم و حکومت ناحق )     ب- ظن الجاهلیه  (بی توجه به وعده و وعیدهای خداوند و بداندیشی درباره افعال الهی )      ج- تبرج الجاهلیه (بی پروایی زنان در جامعه )       د- حمیت الجاهلیه (تأکید بر خواسته های نابجا )

85- برخی از عقاید جاهلیت را نام ببرید ؟ بت پرستی را برای نزدیک شدن به خدا انجام می دادند – برای خدا فرزند دختر(فرشتگان) را قرار می دادند – اعتقاد به جهان پس از مرگ نداشتند –خوردن مردار ،گوشت خوک،خون،نیم خورده حیوانات درنده را جایز می دانستند- محرومیت زنان از ارث

86-یکی از همسایگان شرقی شبه جزیره عرب را نام ببرید ؟ ایران با بیش از 140 میلیون  نفر

87-نوع حکومت ایران چه بود ؟ سلطنتی و استبدادی ، پادشاهان ساسانی خود را موجوداتی برتر از بشر و فرزندان خدا و دارای شخصیت ربانی می دانستند

88-شرایط خانوادگی و حقوق زن در زمان ساسانیان چگونه بود ؟ مرد ریاست مطلق داشت –محدودیت در تعداد همسران نداشت –ازدواج با محارم مشکلی نداشت – زن از وسایل زندگی به شمار می آمد

89-دین رسمی که در زمان شاهان ساسانی مورد حمایت قرار گرفت چه بود ؟ آئین زرتشت

90- ویژگی اصلی و بدون تردید آئین زرتشت چه بود ؟ اعتقاد به یک ثنویت جهانی (اهورامزدا و اهریمن ) ،جهان و آفریدگار آن دارای دو مبدا بودند خیرات و شرور

91-همسایه مقتدر شمالی جزیره العرب چه کشوری بود ؟ امپراطوری بیزانس (روم شرقی )

92-بلوای نیکا از رسوا کننده ترین حوادث سالهای فرمانروایی یوستینیانوس  بود **

93-دین رسمی امپراطوری روم مسیحیت بود . **

94- ولادت پیامبر (ص) در چه زمانی بود ؟ هفتدهمین روز ربیع الاول سال 570 میلادی (عام الافیل )**

95-جد اول پیامبر چه کسی بود ؟ عبدالمطلب

96- حضرت محمد(ص) به ترتیب در سن هفت ماهگی ،شش سالگی و هشت سالگی چه کسانی را از دست داد ؟ پدر،مادر ،عبدالمطلب

97-پیشه شبانی چه نوع پیشه ای بود ؟ چوپانی بود که این پیشه نوعی تمرین شکیبایی برای رویارویی با پیروان  باورهای خرافی و رسوم نادرست دوران جاهلیت تجربه ای مناسب بود .

98- امین به چه کسی گفته می شود ؟ فرد امانتدار ، راستگو،باوقار ، خوش خلق ، کریم و شرافتمند گفته می شود که از هر ناپاکی و گناه اجتناب می کند .**

99- دوران جوانی چه دورانی است ؟ زمان شکوفایی غرایض و گاه انحراف ها و آلودگی های انسان است . **

100- حضرت محمد (ص) در چند سالگی در پیمان حلف الفضول (جوانمردی و نیکوکاری ) شرکت کرد ؟ بیست سالگی

101-حضرت رسول در چند سالگی با حضرت خدیجه ازدواج و چند سال در کنار هم زندگی کردند ؟ 25 سالگی و 25 سال **

102-حضرت خدیجه چه کسی را از بند بردگی رهانید؟ زید ابن حارثه

103-علل گرایش به خلوت و انزوا در حضرت رسول چه بود ؟ الف-اندیشه های عمیق درونی       ب- ناسازگاری محیط و فاصله روحی اش با مردم

104-چه موقع رفتن به غار حرا به اوج خود می رسید ؟ در ماه مبارک رمضان

105- اولین کسانی که به پیامبر ایمان آوردند چه کسانی بودند ؟ حضرت خدیجه و حضرت علی (ع)

106-چند تن از مسلمانان اولیه که به پیامبر ایمان آوردند را نام ببرید ؟ زیدبن حارثه ، زینب ، رقیه ، ام کلثوم (فرزندان پیامبر ) ،ابوبکر،   بلال ،یاسر ،سمیه ،عمار ،مقداد ،ابوذر،زبیر،عثمان ،طلحه،عبدالرحمن ابن عف ،مصب بن عمیر ،

107-چرا دعوت علنی پیامبر و یکباره او قابل تحمل مردم نبود ؟ چون از آنجایی که سرزمین مکه دوران طولانی به شرک و بت پرستی آلوده بود و  مردم در مرداب خرافه ها و تعصب روزگار می گذراندند اعلام یکباره به دعوت توحیدی و شوریدن دفعی علیه همه مظاهر جاهلیت قابل تحمل نبود .

108-شرایط اساسی اصلاحات عمیق و ریشه دار از نظر رسول اکرم چیست؟ اندیشه قوی-ایدئولوژی غنی

109-نماز چیست ؟ مجموعه معارف معنوی برای ارتباط با معبود است .**

110-در چه مکانهایی پیامبر برای نیایش می رفت ؟ مسجد الحرام و منا**

111-نخستین زنی که به اسلام گروید چه کسی بود ؟ حضرت خدیجه کبری (س)

112-نام سه مسلمان نخست اسلام را نام ببرید؟ حضرت علی(ع)-حضرت خدیجه(س)-زیدبن حارثه

113-در جامعه جاهلی آن روز مکه اصالت و برتری در چه بود ؟ مرد بودن –مسن بودن-آزاد بودن

114-نسیم فزاینده آیات الهی و منطق نیرومند پیامبر بر چند محور بود ؟ یکتایی خدا ،پرستش خدای واحد، سرزنش بت پرستی ،رستگاری در پرتو توحید

115-مخالفان دعوت توحیدی پیامبر چه کسانی بودند؟ مشرکان ،یهودیان ،منافقان

116- مهمترین علت مخالفت قریش با اسلام چه بود ؟ جهتگیری دینی و توحیدی دعوت و مخالفت اسلام با الهه اعراب و دین رایج و موروثی حاکم بر مکه

117- عوامل طغیان چیست ؟  استغنا –ثروت **

118-ابوجهل از چه تیره ای بود ؟ تیره بنی محزوم **

119-حضرت رسول از چه تیره ای بود ؟ عبدمناف

120-قریش برای وصول به اهداف خود چه کرد ؟ الف-مهیا کردن زمینه انزوای پیامبر        ب- برخورد رویارو با آن حضرت

121-سخنگوی قریش در دیدار با ابوطالب چه کسی بود ؟ عتبه بن ربیعه

122-ابوطالب برای حمایت از پیامبر چه کسانی را جمع کرد ؟ هاشمیان-مطلبیان

123-شیوه های مبارزه سپاه جهل علیه پیامبر چه بود ؟ شکنجه های جسمی و روانی-بهانه گیری های بی پایه –درخواست انجام کارهای فرابشری –پرسش های بی منطق و نامعقول-تهمت و مسخره کردن 

124-کارسازترین سلاح رسول خدا (ص) در دعوت چه بود ؟ پیام نهفته در آیات قرآن

125-اقدامات مشرکان برای گوش ندادن مردم به قرآن چه بود ؟ 1-تحریم شنیدن قرآن      2-ایجاد هیاهو و جنجال                3-اسطوره خواندن قرآن       4-تردید در وحیانی

126-اثرات آزار و اذیت اسلام آورندگان چه بود ؟ الف-بازگشت تازه اسلام آورندگان به دامان کفر و شرک      ب- کاهش یا از میان رفتن گرایش به پیامبر در مردم عادی **

127-علت موافقت پیامبر به هجرت مسلمانان چه بود ؟ گستردگی شکنجه ها –افزایش فشار بر حامیان و هواداران نهضت **

128-هجرت به حبشه در چه سالی بود ؟ پنجم بعثت

129-درمرحله اول هجرت مهاجران چند نفر بودند؟ 11مرد و 4 زن

130-چه کسی به عنوان نماینده با نجاشی صحبت کرد ؟ جعفر بن ابی طالب

131-بهترین راه برای به زانو در آوردن اقلیت ها در جامعه چیست ؟ مبارزه منفی

132-مصوبات اشراف قریش درمحاصره اقتصادی وانزوای سیاسی پیامبر چه بود ؟ الف- باید هرگونه خرید و فروش با هواداران محمد(ص) متوقف گردد      ب- ارتباط،معاشرت، زناشویی با مسلمانان ممنوع        ج- حمایت جبهه مخالف محمد(ص)

133-عام الحزن  چیست؟ در سال دهم بعثت بود که پیامبر اکرم(ص) عموی خود ابوطالب و همسر گرامیش خدیجه را از دست داد

134- عواملی که سبب دلبستگی خدیجه به پیامبر گردید چیست؟ آرامش ،صداقت،وقار،معرفت **

135-پیامبر بر اساس تقاضای خزرجیان چه کسی را برای تبلیغ اسلام به آن قبیله فرستاد؟ مصعب بن عمیر

136-نشست مشورتی دارالندوه بین مشرکان دارای چند نظریه بود ؟ الف-به زنجیر کشیدن و به سیاه چال افکندن رسول خدا      ب-تبعید پیامبر      ج- کشتن پیامبر

137-پیامبر در لیله المبیت هنگام خروج از منزل چه سوره ای را تلاوت کرد ؟ سوره یاسین

138-چه کسی در بین راه به طرف کوه ثور به پیامبر پیوست ؟ ابوبکر

139-هجرت به چه معناست ؟ واژه هجرت در عرف دینی به معنی کوچ و خروج از یک سرزمین به منظور حفظ و تحکیم مبانی عقیدتی و ایمانی  است .

140-مهاجر چه کسی است ؟ کسی است که از محدوده طاغوت و استبداد خارج می شود تا بتواند معاشرت ،تربیت و عبادتش را متناسب با شریعت و آرمان خود ترتیب دهد .

141- جمله  خانه و سرزمینی که در آن معصیت خداوند می شود جای ماندن نیست از کیست ؟ امام صادق (ع)**

142-از نظر عرف  دینی ،سیاسی ،جامعه شناسی و اصول اخلاقی و علمی آنچه در عصر پیامبر رخ داد به معنای واقعی هجرت است .**

143-هجرت منشاء چیست ؟ قدرت و مایه پیشروی یک ملت است .**

144-جهاد اسلامی یعنی چه ؟ دفاع از حیثیت دینی و جان و مال مسلمانان است **

145-رسول خدا(ص) در چه روزی و در کجا مورد استقبال مردم مکه و مدینه قرار گرفت؟ روز دوشنبه در دهکده قبا در دو فرسخی مدینه

146-هیجان و سرور مردم در استقبال از حضرت رسول در چه زمانی به اوج خود رسید ؟ وقتی که مرکب پیامبر از محلی به نام ثنیه الوداع سرازیر شد و به خاک یثرب گام نهاد

147-پیامبر بعد از ورود به یثرب در کجا استراحت کرد؟ منزل ابوایوب کنار زمین دو یتیم

148-اولین نماز جمعه با حضور چه کسی بود ؟ انصار و مهاجران

149-پیامبر در اولین نماز جمعه درباره چه سخن گفتند؟ اصول دین

150-مهمترین و نخستین اقدام عملی حضرت رسول چه بود ؟ ساختن مسجد

151-حلف چیست ؟ یکی از سنت های اجتماعی آن روزگار بود که قبایل بین هم پیمان می بستند که به آن پیمان حلف می گفتند .

152-هسته مرکزی امت اسلامی در مدینه چه کسانی بودند ؟ قبیله اوس و خزرج و مهاجران مکه

153-چه چیزهایی اساس توحید و حکومت الهی را تهدید می کرد ؟ الف-اختلاف و دوگانگی قبایل اوس و خزرج        ب- تعصب همشهری گیری یثربیان و مکیان           ج-تعصبات شدید اعراب بادیه نشین

154-ایجاد پیوند میا ن قبایل چه نتایجی را در بر داشت ؟ تمام امکانات دفاعی شهر را در راستای منافع دو جامعه هماهنگ سازد و همگان را از آزادی های عقیدتی برخوردار کند .

155-منشور قانون اساسی دارای چند بخش بود ؟ الف-روابط مسلمانان اوس و خزرج  و مسئولیت متقابل انصار و مهاجر نسبت به یکدیگر در همان مقطع زمانی خاص        ب- قرارداد ترک تعرض بین مسلمانان و یهود      ج- بخش عمومی و جهانی که حافظ وحدت مسلمانان در همه زمان ها است .

156-رسول اکرم در مدت ده سالی که در مدینه بود با چه کسانی درگیر بود ؟ با مثلث شوم شرک(اشراف قریش)،نژادپرستی (یهودیان) و نفاق (درمیان مسلمانان ) بود .

157-جنگ بدر با چه کسانی بود ؟ مشرکان

158-نه غزوه پیامبر را نام ببرید؟ بدر ،احد،خندق،بنی قریظه،خیبر،فتح مکه ، حنین ،طائف و بنی مصطلق

159-در قلمرو عدالت مهمترین مصادیق چه بود ؟ عدالت اقتصادی

160-سرپیچی از چه حکمی تعقیب حکومتی داشت ؟ ندادن زکات

161-یکی از باسابقه ترین واژگان زندگی اجتماعی که به هیچ زمان و مذهب و قومی اختصاص ندارد چیست؟ جنگ

162-از نظر جامعه شناسی انسان چیست ؟ انسان زیست اجتماعی دارد و بدون آن اداره زندگی برایش امکان پذیر نیست –عواملی مانند جهل ،دوست داشتن ،منفعت طلبی سبب تزاحم بین منافع افراد جامعه می شود و از بروز کش مکش گریزی نیست .

163-درگیری از نظر اسلام چیست ؟ اختلاف و درگیری بین انسان ها امری جدایی ناپذیر از طبیعت و ماهیت آن است .

164-اسباب نزاع از نظر قرآن کدامند؟ آزمندی ، ستم پیشگی و ناسپاسی انسان ،جهل و سرکشی او ،پرخاشگری

165-حضرت رسول 23 سال دعوت و تبلیغ داشتند و 10 سال نبرد و درگیری مخالفان با او .

166-عوامل پیروزی مسلمانان در درگیری ها چه بود ؟ الف-فرماندهی هوشمندانه پیامبر        ب- روحیه ایمانی و جنگ آوری مجاهدان    ج-رعایت عدالت در جنگ با دشمن

167-یکی از زنانی که در جنگ احد شمشیر برداشت و جنگید چه نام داشت ؟ نسیبه خزرجی

168-یکی از علل مهمی که یهودیان به سرزمین حجاز مهاجرت کردند چه بود ؟ مسئله انتظار منجی موعود و پیامبری که عهدین به نام و ویژگی هایش اشاره کرده است .

169-یهودی که در جنگ احد در زکاب پیامبر به شهادت رسید چه نام داشت ؟ مخیریق

170-رهبری قبیله بنی نضیر یکی از قبایل یهود چه کسی بود ؟ حیی بن اخطب

171-کدام قبیله با تجاوز به حقوق یک زن مسلمان ، آتش درگیری با مسلمانان را شعله ور ساخت ؟ قبیله بنی قینقاع

172-جنگ احزاب نتیجه توطئه کدام قبیله یهودی بود ؟ بنی نضیر

173-کدام قبیله یهود در جنگ خندق به نفع قریش وارد نبر شد ؟ بنی قریظه

174-ماهیت نفاق چیست؟فریب و دو رویی **

175-برپایه نظر قرآن کشتزار تخم نفاق کجا بود ؟ مدینه ،علت عمده آن پدیدار شدن قدرت متشکل و سازمان سیاسی و اجتماعی دولت در آن شهر بود .

176-نفاق نوعی بیماری روانی است و منافق بیمار  **

177-ویژگی های رفتار دروغگو را بیان کنید ؟ تظاهر به اصلاح طلبی ،فقدان شعور واقعی ،نداشتن اندیشه و فهم درست ،سرگردانی و حیرت، شایعه پراکنی ،اضطراب درونی ،تعصب بی جا، دورویی و لجاجت

178-یکی از موثرترین سیاستهایی که تاکنون باعث ضربه های خطرناک به اسلام و مسلمانان شده است چیست؟ به کار گیری دین علیه دین مانند مسجدضرار

179-در سال دوم هجرت ،سوم هجرتو پنجم هجرت به ترتیب چه جنگهایی صورت گرفت ؟ بدر ، احد،احزاب

180-جعفربن ابی طالب ،زیدبن حارثه و عبدا... بن رواحه در چه جنگی به شهادت رسیدند ؟ جنگ موته

181-سال چندم هجرت بود که اعلام جهانی رسالت انجام گرفت ؟ سال ششم هجرت

182-از میان 185 نامه ای که برای دعوت اسلام نوشته شده چند نامه برای پادشاهان ،بزرگان قبیله بود ؟ 68

183-چه کسی نامه نوشته شده پیامبر را به دست خسروپرویز رسانید؟ عبدا... بن حذافه سهمی قرشی 

184-چه کسی نامه نوشته شده پیامبر را به دست هرقل قیصر روم رسانید ؟ دحیه کلبی

185-چه کسی نامه نوشته شده پیامبر را به دست نجاشی پادشاه حبشه رساند ؟عمربن امیه ضمری

186-در مباهله چه کسانی پیامبر را همراهی می کردند ؟ امام حسین(ع)،امام حسن(ع)،حضرت فاطمه(س) و حضرت علی(ع)

187-جنگ تبوک  در چه سالی اتفاق افتاد ؟ در سال نهم هجرت

188-نتایج جنگ تبوک\ چه بود ؟ جبران شکست مسلمانان از رومیان در جنگ موته – فهماندن قدرت اسلام به دشمنان داخلی و خارجی -رخت بربستن شرک و بت پرستی از سراسر مدینه –چندین معاهده صلح با مرزداران  در منطقه تبوک

189-چه کسی قرار شد در روز عید قربان آیات سوره برائت را بخواند؟ ابوبکر **

190-حادثه غدیر در چه زمانی اتفاق افتاد ؟ در بازگشت پیامبر از حجه الوداع در 18 ذی حجه سال دهم هجرت و با حضور 120 هزار نفر

191-اساسی ترین اقدام در جهت شکل گیری امت اسلامی و تثبیت حکومت چه بود ؟ هجرت از مکه به مدینه

192-صدقه چه نوع مالیاتی است ؟ داوطلبانه **

193-علل و عوامل گسترش اسلام چیست ؟ بسترهای موجود در شبه جزیره عربستان –حکومت ملوک الطوایفی –زندگی قبیله ای و نقش محوری شیخ قبیله –نبود سلطه خارجی –وضعیت ممتاز مکه از نظر تقدس –مرکزیت تجاری مکه و ویژگی های عرب ها

194-اسلام دعوتش را  مبتنی بر چند اصل قرار داده است ؟ حکمت – پند نیکو – مجادله احسن

195-مهمترین علت و سبب موفقیت و گسترش اسلام چیست ؟ قرآن و سیره و رفتار پیامبر اسلام

196-دندان پیامبر در چه جنگی شکسته شد ؟ احد

197-پیامبر در کجا شبانی می کرد؟ در سرزمینی به نام اجیاد در اطراف مکه

198-دعای همیشگی و زیر لب پیامبر چه بود ؟ اللهم و لا تکلنی الی نفسی طرفه عین ابداَ

199-در مسائل تاریخی آنچه بیش از اصل پژوهش اهمیت دارد چیست ؟ جلوگیری از حاکمیت احساسات در نتیجه گیری از تحقیق و استفاده ناروا از پژوهش

200-فرماندهی سپاه متشکل از مهاجر و انصار برای جنگ با رومیان را چه کسی بر عهده داشت ؟ اسامه جوانی بیست ساله

201-بعد از رحلت حضرت رسول چه کسی به خلافت رسید ؟ ابوبکر -60 سالگی

202-در زمان خلافت ابوبکر دو پدیده شکل گرفت آن دو پدیده چیست ؟ الف-نپرداختن زکات به دلیل مشروع ندانستن دستگاه خلافت      ب- بازگشت از دین و ارتاد

203-نام چهارتن از افرادی که به خلافت ابوبکر اعتراض داشتند را بنویسید؟ بلال ،ابوذر غفاری ،عماربن یاسر ،سلمان فارسی

204-خلیفه دوم چه کسی بود و توسط چه کسی انتخاب گردید و چند سال خلافت کرد ؟ عمربن خطاب و با وصیت ابوبکر و به مدت 10 سال

205-چند دست آورد در زمان خلافت عمر را بنویسید؟ وضع مقررات درباره اهل ذمه ،قرار دادن دیوان و دفتر برای مالیات و بیت المال ، ایجاد پایگاه نظامی ، تسخیر سراسر جزیره العرب

206-علت قتل عمر چه بود ؟ بی توجهی خلیفه به شکایت ابولولو(فیروز) از بی عدالتی و رفتار تبعیض آمیز اربابش مغیره بن شعبه (امیرکوفه)

207- ابوذر غفاری به جرم انتقاد از بنی امیه به کجا منتقل شد ؟ صحرای سوزان ربذه

208-خلفای بعد از پیامبر چگونه انتخاب شدند ؟ 1-توسط شورایی که در سقیفه تشکیل می شد    2- توسط مردم      3- توسط خلیفه قبلی

209-کارگزاران خلفای اول،دوم و سوم به ترتیب چه کسانی بودند ؟ خالدبن ولید – عمربن وعاص *معاویه - مروان بن حکم

210-مهمترین فعالیت های امام علی در دوران خلفا چه بود ؟ الف-تفسیر قرآن       ب- پاسخ به پرسشهای دانشمندان اهل کتاب     ج-بیان حکم شرعی       د-پرورش انسانهای برخوردار از ضمیر پاک و روح آماده و تربیت شاگردان

211-عبدالرحمن چه شرطی را برای بیعت کردن با حضرت علی (ع) مطرح کرد ؟ گفت اگر با تو بیعت کنم می پذیری که به کتاب خدا و سنت پیامبر و روش شیخین رفتار کنی

212-موانع و مشکلات حکومت حضرت علی (ع) را بنویسید؟  1-عدالت اقتصادی    2- عدالت اجتماعی     3- انحراف ها و بدعت ها         4-رفاه گرایی و تضعیف ارزش های دینی

213-امام علی (ع) در اولین سخنرانیش چه چیزی را مطرح کرد ؟ سیاست مالی برگرفته از سیره پیامبر

214-به گفته بسیاری از مورخان علت جدا شدن برخی از اعراب از علی (ع) چه بود ؟ علت را در این می دانستند که علی (ع) در تقسیم اموال ملاحظه اشراف را نمی کند و عرب را برعجم و موالی آنها برتری نمی دهد .

215-حضرت علی (ع) هنگام تقسیم اموال چه می فرمودند ؟ حضرت آدم نه غلام به دنیا آورد و نه کنیز ،بندگان خدا همه آزادند اکنون مالی نزد من است و من میان سفید و سیاه فرقی نخواهم گذاشت .

216-علت انحراف ها و بدعت ها در چیست ؟ ناآگاهی جامعه از دین و نبودن برنامه منسجم در جهت روشنگری مردم **

217-بنیان این انحرافات و بدعت ها در کجا گذاشته شد ؟ در کنار بستر بیماری پیامبر خدا و با شعار حسبنا کتاب الله

218-حضرت علی (ع) در نامه ای به مالک از زمان انحرافات و بدعت ها چه مرقوم فرمودند ؟ دین اسیر دست شروران بود هوس ها و دنیای خود را از آن طلب می کردند

219-پیدایش شکاف های اجتماعی از چه دورانی آغاز شد ؟ خلیفه دوم (عمر) که تبعیض را در توزیع بیت المال را بدعت نهاد

220-پیامبر با چه چیزی شدیداً مخالفت می کردند ؟ با گرایش های قومی **

221-برخی از نویسندگان معتقد بودند که استدلال خلیفه دوم در تبعیض در خصوص بیت المال از چه آیه ای استنباط می کردند ؟ آیه 10 سوره حدید

222-کاتب حضرت علی (ع) چه کسی بود؟ عبدالله بن ابی رافع

223-پاسخ علی(ع) در درخواستی که ولیدبن عقبه به نمایندگی از طرف طلحه و زبیر وچندی از رجال عرب دادند چه بود ؟ اینکه افرادی از شما در گذشته کشته شدند مسئولیت آن با من نیست بلکه با خداست که فرمان جهاد داده است اما اینکه با ثروت شما کار نداشته باشم من حق ندارم که نه از شما و نه از غیر شما حق حقدار را باز نستانم

224-چه کسی توسط پیامبر رانده شده بود و توسط چه کسی برای منصب وزارت و مشاور خلیفه تعیین شد ؟ مروان بن حکم و توسط عثمان

225-علل ناخشنودی از حکومت علی (ع) را بیان کنید ؟ الف-کنار نهادن روش شیخین      ب- اساس قرار دادن مساوات در حقوق و رعایت استحقاق ها      ج-برتری ندادن اشراف و عرب بر دیگران        د-ترک تسامح در برابر سران قبایل

226-ناکثین چه کسانی بودند ؟ کسانی که با حضرت علی (ع) حاضر به سازش و انعطاف نشدند و نقض عهد کردند مانند طلحه و زبیر

227-شعله آتش جنگ صفین به وسیله چه کسانی برافروخته شد ؟ قاسطین (ستمگران)

228-امام علی(ع) در برابر کسانی که تقاضا کردند گذشته افراد را نادیده بگیرد و با اموال نامشروع کاری نداشته باشد چه پاسخ دادند ؟ حق مسلم و ثابت است و مرور زمان بر آن تاثیر نمی نهد این وظیفه ای است که خداوند بر عهده من گذاشته است .

229-علت جنگ صفین چه بود ؟ به بهانه کشته شدن عثمان خلیفه سوم

230-فتنه خوارج (مارقین)از چه چیزی سرچشمه می گرفت ؟ ناآگاهی آنان از سنت پیامبر –حقیقت قرآن

231-چه چیزی را امام علی (ع) اصل و مقدس می شمرد ؟ آزادی و آزادگی **

232-زبیر در چه جنگی کشته شد ؟ جنگ جمل

233-از نظر امام علی(ع) آزادی چیست ؟ تنها معنای مقابل بردگی نیست بلکه مقصود آزادگی و شخصیت در برابر ضعف و زبونی است

234-حضرت علی(ع) به مردم شهر انبار که در مقابلش به خاک افتادند چه فرمودند ؟ فرمودند چه گناه بی لذتی مرتکب می شوید زجر می کشید و خود را خوار می کنید و با تعظیم به بنده خدا به خداوند شرک می ورزید .

235-دیباچه حکومت امام علی(ع) چه بود ؟ مراقبت بر عدالت در توزیع غنیمت و ثروت

236-چکیده اصول اسلام که عمیق ترین تحول را در جزیره العرب به وجود آورد چه بود ؟ این بود که فرزند آدم ارزش دارد و نفس کریم و خوی پسندیده اش ملاک فضیلت او به شمار می آید

237-این سخن از کیست هرگز ملتی به قداست و پاکی نخواهد رسید مگر آنکه آنها حق ضعفا بدون هراس و لکنت از نیرومندان گرفته شود ؟ حضرت رسول

238-نخستین کسی که در فلسفه الهی اندیشید چه کسی بود ؟ حضرت علی (ع)

239-مهمترین تظیم کننده بقای انسانیت چیست؟ حسن حق خواهی انسان **

240-دلایل نیاز به جانشینی پیامبر (ص) را بنویسید ؟ دلایل وظیفه بعثت پیامبران –تأکیدهای قرآن به نقش جانشینی پیامبر (ص) – نیاز به تفسیر و بیان اصول کار دین و آیات قرآن **

241-جانشینان حضرت موسی و عیسی به ترتیب چه کسانی بودند؟ یوشع-پطروس

242-عوامل حضور انصار در سقیفه چه بود ؟ الف-تخلف برخی از سران مهاجر     ب-رویارویی با کردار بعضی از مهاجران     ج-پیشگویی حضرت رسول درباره پیدایش آشوب ها در آینده نزدیک

243-اولین نفری که در سقیفه با ابوبکر بیعت کرد چه کسی بود؟ بشیربن سعد

244-در فرهنگ شیعه فدک نماد چیست؟ نمادی از معنای بزرگ است که هرگز در چهارچوب آن قطعه زمین نمی گنجد و همین معنای رمزی است که درگیری را از مخاصمه سطحی و مقدور به مبارزه سیاسی تبدیل می کند

245-منازعه فدک درباره چه بود ؟ فریاد اعتراض یادگار رسول خدا (ص) به انحراف پدید آمده در حمله اسلام است **

246-امانت بزرگ الهی چیست؟ حفظ قرآن **

247-چند فعالیت حکومت خلیفه اول در خارج از جزیره العرب را نام ببرید؟ فتح ناحیه حیره در سال دوازده هجرت-پیروزی بر شام -  پیروزی بر بخش هایی از سرزمین رومیان

248-عملکرد خلفا در راه اندازی جنگ های داخلی و خارجی از دو نظر اهمیت دارد آنها را بنویسید؟ ضرورت نبردها و پیامد های آن   - علل و اسباب داخلی و خارجی فتوحات

249-یکی از مشکلات و زیان های تازه اسلام آوردگان چه بود ؟ اینان مورد استفاده ناروای اشخاص معترض قرار گرفتند و به نام اسلام و قرآن به جنگ قرآن ناطق گسیل شدند   **

سوالات سری دوم (بخشی ازاین سوالات تکرارسوالات سری اول است لذاحذفی ندارد)

1-   کدام واژه معادل سایرگزینه ها  نیست ؟

        الف – تاریخ علمی    ب : زندگی نامه ها وفتح نامه ها     ج : سیره ها                د: تاریخ نقلی

2- مکاتب معروف تاریخ نگاری اسلامی  درکدام یک ازشهرهای زیردایرنبود؟

الف : مدینه      ب : مکه     ج : بصره      د: شام ویمن

3- کدام گزینه صحیح است ؟

الف : اعراب بنهایی راکه شکل خاصی نداشت راصنم می نامیدند.

ب : هبل ازاین نوع بتهابودکه درکعبه قرارداشت .

ج : تمام ادیان موجوددرعربستان قبل ازاسلام مخالف دعوت پیامبربودند.

د: پیامبردرجنگهای بدر، بنی قریظه ، خندق واحدشخصاحضورداشت لذابه این جنگهاغزوه می گویند.

4- کدام گزینه صحیح نیست ؟

الف : حلف قویترین سنت اجتماعی درعربستان قبل ازاسلام بود.

ب :  عمرنخستین خلیفه ای بودکه خودراامیرالمومنین خواند.

ج : کمیل – مقداد- زبیر- اویس وابوذرازشاگردان امام علی (ع) بودند.

د- ازپیامدهای منع گسترش حدیث فاصله گرفتن ازدین بود

5- ابوذرغفاری توسطچه کسی وچراشکنجه وتبعیدشد؟

الف : عمر- به دلیل توطئه                           ب : عثمان – به دلیل انتقادازبنی امیه     

ج : ابوبکر- به دلیل انتقادازدنیازدگی خلیفه      د: امام علی (ع) ب- به دلیل فتنه انگیزی

6- کدام فردسردسته منافقین عصرپیامبر(ص)بود؟

الف : عبدالله ابن ابی    ب : عبدالله بن زبیر    ج : عبدالله بن عمر    د: کعب الاحبار

-سرکوبی مرتدین و پیامبران دروغین در زمان کدام خلیفه صورت گرفت؟

الف-ابوبکر                ب-عثمان                  ج-عمر                              د- امام علی

8- کدام کشوردرزمان خلافت عمربه قلمرواسلام پیوست ؟

الف :عراق      ب : ایران        ج : هندوستان      د: اردن

9- نگاه محققان به زندگی خصوصی وازدواج پیامبر(ص ) چگونه است ؟

الف : مسخ واقعیتهای تاریخی   ب : تاویل وتوجیه مسائل  ج : سخن گفتن براساس پسندزمانه  د: هرسه مورد

10- کدام جمله صحیح نیست ؟

الف : صلح حدیبیه = فتح آشکار     ب : مسجدضرار=  پایگاه منافقان

ج : حنین =   آخرین غزوه پیامبر(ص)                          د: ابواء = اولین غزوه پیامبر(ص)

11- کدام جمله صحیح نیست ؟

الف : مرگ خدیجه و ابوطالب درسال سوم بعثت

ب : مسجدقبااولین مسجددراسلام

ج : هبل بزرگترین بت قریش

د: جامه سیاه شعارعباسیان 

12- دارالندوه :

الف : توسط قصی بن کلاب ساخته شد      ب  : -مرکز اجتماع و مشورت قریش بود  

  ب : هردومورد                                                د : همان بیت الحکمه است

13- عباسیان گروهی بودندکه :

الف : شعار آنهاالرضا من آل محمد(ص) بود   ب : بعدازامویان روی کارآمدند

ج : جامه سیاه می پوشیدند                        د: هرسه مورد

14-کتابهای معروف تاریخ اسلام که منبع تحقیقات بعدی می باشد:

الف-در دوره های بنی امیه و بنی عباس نوشته شده         ب - در دوره بنی عباس نوشته شده      

ج -در دوره بنی امیه نوشته شده                                 د- د-از دوره پیامبر تا پایان بنی عباس نوشته شده

15- وزیر آل محمد و امیر آل محمد به ترتیب لقب چه کسانی بود؟

الف-امام صادق، امام رضا                            ب-امام رضا، امام صادق

ج-ابومسلم، ابوسلمه خلال                           د-ابوسلمه خلال، ابومسلم

16- کدام جمله صحیح نیست ؟

الف : مارقین همان خوارجند       ب : منظورازناکثین طلحه وزبیراست

ج : قاسطین طرفداران معاویه اند            د: خوارج  و ناکثین به دلیل ضعف فکری باامام علی (ع) وامام حسن (ع)جنگیدند

17- به ترتیب  در کجای جزیره العرب دین زرتشتی ودرکدام منطقه مسیحیت  رواج داشت.

الف- حیره – نجران   ب- طائف - یثرب            ج- نجران - حیره     د-غسان- نجران

18- معلقات یعنی:

الف-افسانه های باستانی عرب                      ب- اصنام واوثان        

ج-جنگهای عرب                                      د- قصیده های عرب

19- -هنگام طلوع خورشید اسلام فرمانروای ایران که بود؟

الف-خسرو پرویز        ب-خسرو انوشیروان     ج-یزدگرد سوم           د-یزدگرداول

20- -این گفته از کیست: اگر علی نبود عمر هلاک می شد.

الف- ابوبکر               ب-عثمان                  ج- امام علی (ع)                            د- عمر

21- کدام جمله صحیح نیست 

الف : یمن  دست نشانده ایران بود   ب : اولین نماز جمعه قبل ازهجرت ودرمدینه بود

ج : پیامبر اسلام (ص) نخستین نماز جمعه را در میان قبیله بنی سالم بن عوف به جای آورد.

د: هرسه موردصحیح است

22- در تاریخ اسلام بیعت..................... را بیعه الحرب نامیده اند.

الف-عقبه اولی            ب- بیعت رضوان                  ج-عقبه ثانی              د-وفدهای عرب

23- دو سفر تجارتی قریش به شام و یمن از ابتکارات کدامیک از نیاکان پیامبر (ص) بوده است؟

الف-قصی                 ب-عبدمناف                        ج-هاشم                   د-عبدالمطلب

24- طبق نظر نسب دانان عرب، قبیله های عاد و ثمود جزو کدام دسته از اعراب می باشند.

الف-مستعربه              ب-بائده                             ج-قحطانی                د- عاربه

25-بت های عرب اگر به شکل انسان بودند .......... و اگر شکل خاصی نداشتند......... نامیده می شدند.

الف-ازلام، انصاب        ب-انصاب، ازلام                            ج- صنم، وثن             د- وثن، صنم

26- در کدام جنگ حضرت علی (ع) قرآن را نزد دشمن فرستاد و آنها را به عمل به آن فراخواند.

الف- حنین      ب-جمل                            ج- صفین                  د- نهروان

27- کدام جمله صحیح نیست :

الف : فرقه های جبریه و مرحبه با سیاست امویان  همسو بودند

ب : به دلیل  انتظار منجی موعود و پیامبر عهدین یهودیان به سرزمین حجاز مهاجرت کرده بودند.

ج :  پیامبر (ص) در نوشتن نامه وصیت نامه به دلیل بی اثربودن آن  پافشاری نکردند

د: - ممنوعیت نگارش احادیث  در زمان هشام بن عبدالملک  پایان یافت

28- انگیزه جنگهای پیامبر (ص) .......... بوده است.

الف-کشورگشایی                  ب- مقابله       ج- دفاع                  د- جهاد

29- منظور از اهل رده چه کسانی هستند؟

الف-کسانی که مخالف ابوبکربودند                  ب-کسانی که زکات نمی دادند           

ج-از دین برگشتگان                                   د- هرسه مورد

30- - امام علی (ع) در شورش علیه عثمان چه نقشی داشت؟

الف-مشاورشورشیان بود          ب-حامی عثمان بود      ج- واسطه بود             د-نقشی نداشت

31- کدام جمله درموردعثمان صحیح نیست :

الف : مروان وطلحه وزبیر از  طرفداران اوبودند.

ب : با روی کار آمدن او بنی امیه به تنها قبیله صاحب قدرت و ثروت در میان قریش مبدل گردید.

ج : -با رای شورای فرمایشی به خلافت رسید.

د: هرسه مورد

32- هدف پیامبرازاعزام افرادی که درمسیرکاروانهای قریش قرارمی گرفتندچه بود؟

الف : تفرقه انداختن بین قریش      ب : تهدیدخطوط بازرگانی

ج : مقابله به مثل                        د: هرسه مورد

33- تغییرقبله :

الف - 17ماه پس ازهجرت ودرشعبان سال دوم بود.

ب : 18 ماه پس ازهجرت ودرشعبان سال دوم بود.

ج :درشعبان سال سوم ودرمسجدبنی سالم بن عوف بود

د: 18ماه پس ازبعثت  ودرمسجدبنی سالم بن عوف بود.

34- بانزول آیه :" فاصدع بماتومر":

الف : دعوت سری شروع شد.

ب :دعوت عمومی شروع شد

ج : هجرت به مدینه شروع شد

د: مسلمانان به حبشه هجرت کردند

35- کدام مورددرتحلیل ماجرای سقیفه صحیح نیست    ؟

الف : اهل سقیفه به حکومت ودین  می اندیشیدند

ب : اولین فرد ازانصارکه درسقیفه باابوبکربیعت کردبشیربن سعدبود.

ج : روایت ابوبکروخصومت دیرینه اوس وخزرج به ماجراپایان داد.

د: هرسه موردصحیح است .

36- نخستین مال المصالحه دراسلام درزمان کدام خلیفه وازکدام منطقه گرفته شد.

الف : امام علی (ع) - طائف        ب : عثمان – مصر   ج : عمر- ایران      د: ابوبکر- عراق

37- براساس آیه 48سوره عنکبوت چراپیامبر(ص ) امی وبی سوادبود؟

الف : تقدیرالهی بود       ب : تاازپیروان سایرادیان چیزی نیاموزد

ج : تاافرادباطل گرادرنبوت اوشک نکنند    د: تانتواندازسحروجادو وشعراستفاده کند.  

38- مضمون بیشترین آیات مکی کدام مورد نیست ؟

الف :توصیه به نیکی      ب : تسلیم به فرمان خدا     ج : بیم ازعذاب جهنم      د: نکوهش بتها

39- نخستین منشورسیاسی اسلام کدام است ؟

الف : پیمان نامه مدینه    ب : پیمان حدیبیه     ج : پیمان حلف الفضول     د: پیمان عقبه

40- در نزد عرب جاهلی............... از اهمیت والایی برخوردار بود

الف- زن                           ب- شعر                  ج- زروزیور             د-زن وشعر

 

41- چه عاملی امام علی (ع)رابه مدارابانظام حاکم واداشت ؟

الف : گسترش ارتداد  ب : خطرمدعیان دروغین نبوت    ج: هردو  د: رفتارخلفای حاکم

42- براساس متن کتاب روح اسلام ..... است

الف : نماز  ب : روزه    ج : حکومت  د: خلافت وجانشینی

43- کدام بیعت بسترسازمان فکری وایده فرهنگی واحدرافراهم ساخت

الف : بیعت عقبه اول   ب : بیعت عقبه دوم   ج : بیعت رضوان   د: حلف الفضول

44- خلیفه دوم دیوان رابراساس کدام موردقرارداد.

الف : سوابق اسلامی وترکیب قبیله ای   ب : عدالت اقتصادی    ج : عدالت اجتماعی    د: ترجیح قریش وموالی

45- مهمترین مشکل حکومت امام علی کدام موردبود؟

الف : جنگهای داخلی    ب : بدعتهاوتهمتها   ج : تهمت وخرافات    د:  انحرافات دینی وبدعتها

46- کدام فردازکارگزاران خلیفه دوم نبود؟

الف مروان حکم    ب : عمروعاص   ج : معاویه   د: ابوهریره

47- کدام دوره ازنظرسیاسی دوره ضعف بنی امیه بود؟

الف دوره امام سجاد(ع)      ب : امام صادق (ع)    ج : امام باقر(ع)    د:  امام رضا(ع)

48- رساله حقوق اثرکدام یک ازائمه است ؟

الف : امام هادی (ع)    ب : امام سجاد(ع)  ج : امام باقر(ع)   د: امام رضا(ع)

49- براساس نظرشهیدمطهری کدام جمله درموردامام حسین (ع)صحیح است ؟

الف : مافوق انسان است   ب : انسان مافوق است    ج : دارای مقام جمع الجمعی است   د: ب وج

50- رازمهم عدم قیام امامحسین (ع) درزمان معاویه چیست ؟

الف : شخصیت معاویه وشیطنت وروش خاص اودرحل مشکلات       ب : عدم آمادگی امام  

ج : فراهم نشدن فرصت ونبودنیروی کافی                                  د: هرسه مورد

پاسخنامه سوالات سری دوم

1-     د2- ب 3- د4- ج 5- ب 6- الف 7- الف 8- ب 9- د10- ج 11- الف 12- ج 13- د14- ج 15- د16- د17- الف 18- د19-الف

2-     20- د21- ب 22- ج 23- ج 24-ب 25-ج 26- د27- د 28- ج 29- د 30- د 31- د 32- ب 33- الف 34- ب 35- الف 36- د37- ج 38- ج 39- الف 40- ب 41- ج 42- د43- الف 44- الف 45- د46- الف 47- ب 48- ب 49- د 50- الف