انسان قبل از هر چیز باید به ارزیابی و شناخت دقیق توانایی شناخت خود بپردازد) از کیست 25

الف:سقراط                     ب:دکارت               ج:کانت                        د:هیوم

2: بنابه فر موده امیر مومنان علی علیه السلام بزرگترین سعادت و کامیابی انسان:25

الف-خودشناسی است .           ب-ارزیابی  انسان از جهان (شناخت جهان)است.


1:انسان قبل از هر چیز باید به ارزیابی و شناخت دقیق توانایی شناخت خود بپردازد) از کیست 25

الف:سقراط                     ب:دکارت               ج:کانت                        د:هیوم

2: بنابه فر موده امیر مومنان علی علیه السلام بزرگترین سعادت و کامیابی انسان:25

الف-خودشناسی است .           ب-ارزیابی  انسان از جهان (شناخت جهان)است.

ج-خداشناسی است.                 د-تعدیل امیال نفسانی و شهوانی است.

3: باگزینه مناسب تکمیل کنید: آیه ی « الا بذکر الله تطمئن القلوب » مناسب حل بحران ............. است .40

الف ) روانی        ب ) اخلاقی            ج ) معرفتی        د ) اقتصادی                                                          

4: رابطه ایمان و معرفت در مسیحیت چگونه است ؟44

الف ) هرکدام بدون دیگری معنی ندارد                          ب ) هیچ رابطه ای با یکدیگر ندارند

ج ) معرفت مقدم بر ایمان است                                                                 د ) ایمان مقدم بر معرفت است

5: کدامیک از گزینه ها پیرامون ایمان به غیب صحیح نیست ؟53

الف ) عالم غیب نقطه مقابل عالم شهادت است     ج ) از طریق تامل عقلی و شهود قلبی بدست می آید

ب ) وجه امتیاز مادی گرایان و خداپرستان است   د )با فطرت شناخته می شود و نیاز به استدلال ندارد

6:  ظلم و طوفان به ترتیب بیانگر کدامیک از شرور است ؟122

الف- اخلاقی طبیعی

ب-  طبیعی طبیعی

ج-  اخلاقی اخلاقی

د طبیعی اخلاقی

  7:  این جمله در تعریف کدامیک از اقسام علت صحیح است ؟ 68

( زمینه پیدایش معلول است و در ضمن آن باقی می ماند  )

الف ) علت فاعلی                 ب ) علت مادی                                             ج ) علت صوری                                            د ) علت غائی                                                                 

8: ـ دلیل علم خدا به ذات خود چیست ؟99-100

الف ) خالق بودن   ب ) تجرد خدا        ج  ) علت موجودات          د ) علم خدا به موجودات

9: 

10:  کدامیک از امور ذیل از مشخصات امور فطری نیست؟62

الف)درهمه افراد یافت می شود.                                                                                       ب)سلامت جسم وجان را بهمراه ندارد.

ج)نیازی به تعلیم وتعلم ندارد.                                                                                           د)تضعیف می شوند ولی ریشه کن نمی گردند.

11: کدامیک از گزینه ها دلیل بر خداشناسی فطری نیست؟63 تا65

الف)گرایش به کمال مطلق   ب)گواهی تاریخ بشر ج)توجه به خدا هنگام گرفتاریها     د)تضاد و تنازع مذاهب با یکدیگر

12: امکان ندارد صفت تازه ایی در خدا بوجود آید اشاره به چیست 92

الف:خدا حلول نمی کند                  ب:خدا محل حوادث نیست                 ج:خدا مرکب نیست         د:خدا در مکان نیست

 13: امهات صفات ثبوتی است   الف:قادر                     ب:رازق                       ج:رحیم                       د:جبّار

14: حدیث جهان بر عدالت استوار شده است به کدام عدالت اشاره دارد 96

الف:تشریعی                       ب:تکوینی                      ج:جزایی                           د:قراردادی

15: کدامیک از گزینه ها در تعریف قدرت صحیح نیست؟102

الف)فاعل تحت حاکمیت قدرت برتر قرار نداشته باشد    ب)فعل و ترک برای فاعل یکسان باشد.

ج)انتخاب هریک ازفعل وترک با اراده او صورت پذیرد    د)انتخاب هریک مسبوق به علم و آگاهی باشد.

16: نظام احسن از ثمرات کدام صفت است 111؟ الف ) حکمت            ب ) قدرت          ج ) اراده           د ) علم                           

17: ـ معنای عدل تکوینی چیست ؟115

الف ) هماهنگی در خلقت   ب ) جزای متناسب با عمل   ج ) وضع تکالیف مناسب  د ) افاضه ی شایسته ی وجود موجودات                                                

  18: کدام گزینه اشتباه است123تا125

الف:شر لازمه جهان مادی است  و جهان مادی در مجموع خیر است   ج:محال است عالم ماده بی تزاحم و تضاد آفریده شود

ب:در عالم فرشتگان محدودیت نیست ولی تضاد و تزاحم وجود دارد      د:عالم ماده نمی تواند خیر محض را بپذیرد

  19:  ـ کدام گزینه ، صحیح نیست ؟123 تا129

الف ) شر لازمه ی جهان مادی است      ب ) شر ناشی از آزادی انسان است                                

  ج ) شر ناشی از کلی نگری است              د ) شر ناشی از جهل انسان به خداست                        

 20:  کدام یک از گزینه ها را نمی توان از فوائد شرور دانست ؟132

الف ) شکوفایی استعدادها                         ب ) بیداری از خواب غفلت     ج ) تحریک حس خیرخواهی     د ) آزمون الهی

21:.................در حوزه معاد مجبور به سکوت هستند بخش معاد

الف:عقل                  ب:علوم تجربی                     ج:علوم عرفانی                 د:وحی

22: بیانی که پیرامون ( شر ) صحیح است عبارتست از :123 تا 130

الف ) در جهان هیچ گونه شری وجود ندارد                                  ب ) وجود شر لازمه  جهان ماده است

ج ) شر اخلاقی مسئله ای انکار ناپذیر اما شر طبیعی وجود ندار د ) شر اخلاقی و طبیعی وجود دارد و منشاء هر دو انسان است                         

23:  آیا با پرهیزگاران و تبهکاران یکسان برخورد می کنیم اشاره به کدام برهان اثابت معاد است بخش معاد

   الف:حکمت                        ب:فطرت                      ج:عدالت             د:عقلانیت                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 24:  مهمترین صفت فعل وذات خدا به ترتیب چیست جزوه

الف:علم وقدرت                 ب:حی وقیوم                 ج:قیوم و حی                   :اراده و حی

25-سه عنصر یک مجموعه منظم می باشد 76

الف:طراحی-برنامه ریزی- هدفمندی                             ب: طراحی-برنامه ریزی- سازماندهی

ج:  طراحی-سازماندهی- هدفمندی                                د:همکاری طراحی برنامه ریزی

26-حرکت موجودات به سوی غایت و هدف بیانگر چیست77

الف:هماهنگی موجودات            ب:هدفمندی موجودات             ج:هوشمندی موجودات        د:عقلانیت موجودات

 27-از رسالت های برهان نظم نیست75

الف:اثبات ناظم       ب:-اثبات واجب الوجود          ج: هماهنگی موجودات           د:هدفمندی موجودات

28:این گروه به ااوصاف الهی در قرآن ایمان دارند ولی تأمل در باره ی آن را منع می کنند85

الف:مشبهه                         ب:معطله                        ج:شیعه                                    :معتزله           

29-این گروه برای خدا دست و پا واعضاء بدن فرض می کنند 87

: الف:مشبهه                        ب:معطله                         ج:شیعه                                        :معتزله

    30-آیاتی که در معنا و مقصود مورد شک و تردید نیستند87

الف:متشابه                          ب:محکم                         ج:مطلق                                 د:عام و خاص

31:آیه (ید الله فوق ایدیهم ) به چه آیه ایی مشهور است 87            

الف:متشابه                            ب:محکم                          ج:مطلق                                 د:عام و خاص

32:کدام دیدگاه در باره ی صفات خدا صحیح است88

الف:اهل تعطیل                       ب:اهل تشبیه                      ج:اثبات با تشبیه                       د:اثبات بلا تشبیه

33:خدا همواره بوده و باقی است زیرا......................91

الف:خدا ماده نیست و به مکان نیاز ندارد                           ب:خدا مرکب نیست وبه اجزاء نیازمند نیست

ج:خدا واجب الوجود است و وجود برای او ضروری است     د: خدا ممکن  الوجود است و وجود برای او ضروری است

34-.........به معنای قایم به خود است که به دیگری نیاز ندارد

الف: قادر                          ب:قیوم                                      ج:قادر                                 د:مقدِّر

35:امکان ندارد صفت تازه ایی در خدا بوجود آید اشاره به چیست 91

الف:خدا حلول نمی کند                  ب:خدا محل حوادث نیست              ج:خدا مرکب نیست         د:خدا در مکان نیست

 36_انسان بر اثر تکامل روحی به جایی می رسد که می تواند بسیاری از حقایق  از جمله صفات جمال  و جلال الهی را از طریق مشاهده قلبی درک کند اشاره به کدام راه خدا شناسی دارد94

الف:عقلی                   ب:آفاق و انفس                        ج:قرآن و روایات                       د:کشف و شهود

37 مسلمانان در مقام وصف خدا باید از صفاتی کنند که در قرآن و روایات مطرح شده است  اشاره به چیست94

الف:اجتهادی بودن صفات خدا     ب:توقیفی بودن صفات خدا     ج:    عقلانی بودن صفات خدا     د:محدود بودن صفات خدا

38:از امهات صفات ثبوتی است 96  الف:قادر                     ب:رازق                       ج:رحیم                       د:جبّار

 39-از صفات فعل خدا نیست  96   الف:غضب                     ب:رازق                     ج:مرید                        د:خالق

40-سمیع و بصیر بودن خدا به کدام صفت خدا بر می گردد    108

الف:حیات                                      ب:قدرت                      ج:علم                                       د:اراده  

 41-کدام جمله صحیح نیست 104

الف:قدرت خدا به محالات عقلی تعلُّق نمی گیرد      ب:عدم پیدایش امور محال به علت محدودیت قدرت الهی نیست

ج:امور لا شی ء  متعلق قدرت خدا قار نمی گیرند    د:عدم تعلق قدرت به محالات عقلی به فاعلیت فلعل بر می گردد  نه قابلیت قابل

42-دو ویژگی مشترک حیات موجودات طبیعی است 106

الف:ادراک و تعقل                        ب:فعالیت و قدرت                       ج:ادراک و فعالیت                       د:عقل و علم

43_عبارت (حیّ لا یموت) بیانگر چیست

الف:حیات موجودات ذاتی است و به حیات خدا بر می گردد     ب:حیات موجودات عرضی است و به حیات ذاتی خدا بر می گردد

ج:حیات خدا مانند همه موجودات ذاتی است                  د:حیات موجودات مانند خدا هم ذاتی و هم عرضی است

44-پذیرش این معنای اراده در واقع انکار اراده خداست110

الف:رضایت خدا به ذات خود   ب:رضایت خدا به فعل خود       ج:اعمال قدرت      د:اراده به معنای علم خدا به نظام اصلح

45-تعریف اراده تکوینی خداست110

الف:رابطه خاص خدا با مخلوقات که بالضرورة تحقق می یابد                                                                                        

    ب: رابطه خاص خدا با مخلوقات که بالضرورة تحقق نمی یابد

ج: رابطه خاص خدا با افعال اختیاری انسان که بالضرورة تحقق می یابد                                د: رابطه خاص خدا با افعال اختیاری انسان که بالضرورة تحقق نمی یابد

46-افعال الهی در نهایت اتقان و استواری و کمال باشد و هیچ نقص و کاستی به فعل او راه نیابد تعریف چیست111

الف:حکمت الهی       ب:عدل الهی        ج:علم الهی        د:قدرت الهی

47-ثمره ی پذیرش این معنای حکمت آن است که نظام هستی بهترین نظام است112

الف: افعال فاعل در نهایت استحکام و اتقان باشد و در بهترین شکل ممکن باشد

ب:دوری از کارهای زشت و قبیح

ج:داشتن هدف عقل پسند برای تمام کارها وافعال

د:آگاه از تمام اسرار کارها و موجودات

48:-صفت عدل پیوند نزدیکی با کدام صفت خدا دارد

الف:علم     ب:حکمت   ج:قدرت    د:اراده

49:کدام معنای عدل در مورد خدا به کار می رود

الف:مساوات    ب:اعطاء حق به ذی حق       ج:قرار دادن هر چیز در جای خود    د:دوری از کارهای زشت

50:حدیث جهان بر عدالت استوار شده است به کدام عدالت اشاره دارد 115

الف:تشریعی    ب:تکوینی      ج:جزایی       د:قراردادی

51:تکالیفی که خدا به وسیله پیامبران بر مردم نازل کرده است بر پایه عدل است کدام عدل است116

الف:تشریعی    ب:تکوینی      ج:جزایی       د:قراردادی

52:مجازات روز قیامت از کدام نوع است117

الف:طبیعی    ب:قرادادی           ج:حقیقی        د:تجسم اعمال

53:کدام گزینه اشتباه است124

الف:شر لازمه جهان مادی است  و جهان مادی در مجموع خیر است

ب:در عالم فرشتگان محدودیت نیست ولی تضاد و تزاحم وجود دارد

ج:محال است عالم ماده بی تزاحم و تضاد آفریده شود

د:عالم ماده نمی تواند خیر محض را بپذیرد

54-اگر عالم ماده که تلازم اجتناب ناپذیر با شرور دارد به گونه ایی خلق شود که در آن شری متحقق نبود...............................123

الف:اختیار از انسان سلب می شد                           ب:با قیامت در تضاد واقع می شد

ج:این عالم دیگر مادی نبود                                   د:بهترین نظام ممکن می شد

55-و بسا چیزی را خوش نمی پندارید و آن برای شما خوب استو بسا چیزی را دوست دارید و آن برای شما بد است اشاره به چیست129

الف شر ناشی از جهل انسان است    ب:شر لازمه جهان ماده است   ج:شر ناشی از جزیی نگری است   د:شر ناشی از اراده انسان است

56:فساد در خشکی و دریا به سبب کارهایی که مردم انجام داده اند آشکار شده است اشاره به چیست 127

الف شر ناشی از جهل انسان است    ب:شر لازمه جهان ماده است   ج:شر ناشی از جزیی نگری است   د:شر ناشی از اراده انسان است

 

57-........و..............خدا ایجاب می کند  که عالم مادی خلق شود زیرا خیر آن بیش از شر آن است

الف:حکمت و علم      ب:رحمت و عدالت         ج:حکمت و لطف          د:لطف و رحمت

58-بدانید که شاخه درختی که در بیابان می روید  سخت تر و پوست سبزه های خوش نما نازک تر است اشاره به کدام فلسفه شرور دارد

الف:شر هدیه به بندگان خاص     ب:شر آزمون الهی است       ج:شر عاملی برای بیدارگری است   د:شر علت شکوفایی استعداد است

59-پیامبران  بیشتر از دیگران به بلا دچار می شوند سپس کسانی که به آنها شبیه ترند اشاره به کدام فلسفه شرور دارد

الف:شر هدیه به بندگان خاص     ب:شر آزمون الهی است       ج:شر عاملی برای بیدارگری است   د:شر علت شکوفایی استعداد است

60-خدا یگانه و بی همتا و بی مانند است نمی توان در خارج و ذهن برای او فرد دیگری فرض کرد اشاره به کدام توحید است

الف:افعالی      ب:ذاتی         ج:صفاتی     د:عبادی

61-سوره توحید به کدام توحید است     الف:افعالی                ب:ذاتی                    ج:صفاتی                     د:عبادی

62:توفی یعنی چه وبیانگر چیست

الف:مردن حقیقت انسان جسمی است که با مرگ از بین می رود

ب:فوت کردن _حقیقت انسان روحی است که قابض الارواح می ستاند

ج:دریافت و گرفتن_ حقیقت انسان جسمی است که با مرگ از بین می رود

د:اخذ و گرفتن- حقیقت انسان روحی است که قابض الارواح می ستاند  

63:جزء  معرفت وحکمت عملی حساب نمی آید

الف :علوم تربیتی       ب:مکاتب تعلیم وتربیت         ج:فلسفه         د:عرفان عملی

64: کدامیک از تعرف ها بر علت فاعلی صادق است ؟

الف ) زمینه پیدایش معلول است                                                             ب ) انگیزه فاعل برای انجام کار است

ج ) فعلیتی است در ماده که منشاء آثار است                                        د ) معلول را پدید می آورد

65:دور باطل است زیرا...............

الف: اگر صحیح می بود چیزی موجود نمی شد    ب:تقدم شیئ بر خود پیش میامد

ج:چیزی علت خود می شد                            د:ب وج صحیح است

66: : تسلسل محال است زیرا ؟

الف ) هیچ کس آغاز هستی را پیدا نکرده است                    ج ) تسلسل مانند دور مستلزم تناقض است

ب ) پیدایش ممکن بدون علت حال است با نهایت و بی نهایت آن فرقی نمی کند  د ) هر سه مورد صحیح است

67- کدامیک از مجموعه های ذیل را نمی توان از لوازم ایمان دانست ؟

الف ) ایمان به آخرت ،رسالت،جهان غیب  ج ) ایمان به عالم برزخ ،ولایت فقیه ،غیبت صغری

ب ) ایمان به امامت ،جهان غیب ،کتب آسمانی پیشین د ) ایمان به امامت ،عظمت پیامبران ،بهشت و جهنم

68-در مورد ارتباط عقل وایمان کدام دیدگاه صحیح است

الف :ایمان گرایی انتقادی     ب:ایمان گرایی حداکثری       ج:عقل گرایی حداکثری      د:الف وب 

69:............در واقع جدا کننده نگرش دینی از الحادی است

الف:ایمان به نبوت    ب:نماز           ج:ایمان به عالم غیب                  د:ایمان به عالم غیب  

70:آیه و قل الحق من ربکم فمن شاء فلیؤ من و من شاء فلیکفر ) بیانگر چیست

الف:ایمان مقدمه عمل است       ب:ایمان بر عمل استوار است                                                  

ج:ایمان اختیاری است             د:عمل نمود ظاهری عمل  است

71کدام جمله صحیح نیست

الف:انسان مومن عقل گرا است                      ب:از نظر مومن  مجازات های قیامت طبیعی است

ج: انسان مومن فراورده نگر است نه فرایند نگر    ج:کا ر مومن بر اساس جدیت و صداقت است

72-ریشه بحرانهای اخلاقی نیست

الف:غفلت از ساحت مادی انسان       ب:عدم توجه به خدا    

ج:عدم توجه به فضایل اخلاقی          د:  عدم توجه به تعالیم انبیاء

73-حدیث (زمام هر جنبنده ایی به دست اوست و  بازگشت هر آفریده ایی به سوی اوست)  اشاره به کدام تقریر برهان نظم است

الف)برهان هماهنگی            ب)برهان هدفمندی    ج)برهان نظم از موارد جزیی        د)طراحی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

74-مراحل یک انسان مومن به ترتیب کدام است

الف:احسان-عدل -محبت   ب: احسان- -محبت عدل   ج: عدل -احسان- -محبت   د: محبت -عدل -احسان-

75-)آیه (لو کان َ فیهما آلهةً الا الله لفسدتا ) اشاره به کدام تقریر برهان نظم است                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

الف)برهان هماهنگی    ب)برهان هدفمندی    ج)برهان نظم از موارد جزیی               د) طراحی

76: آیه شریفه " وحجدوا واستیقنتها انفسهم ظلما و علوا " ناظر به چه حقفیقتی است ؟

الف ) ایمان بدون معرفت                                                                                                    ب ) معرفت بدون ایمان

ج ) انکار برای نداشتن دلیل                                                                                               د ) ایمان مقدم بر معرفت است

77- طرح این سوال که "علت خدا چیست ؟" صحیح نیست ،زیرا

الف ) در پدیده و ممکنات این سوال مطرح است نه در واجب ج ) خدائی که خالق است نمی تواند مخلوق باشد

ب ) در مسائل مادی چنین سوالی صحیح است نه در غیرمادی د ) وجود خداوند استثنائی در قانون علیت است

78: کدامیک از گزینه ها دلیل بر خداشناسی فطری نیست؟

الف)گرایش به کمال مطلق ب)گواهی تاریخ بشر  ج)توجه به خدا هنگام گرفتاریها  د)تضاد و تنازع مذاهب با یکدیگر

79: این آیه شریفه « وماخلقنا السماء والارض و ما بینهما باطلا » برچه حقیقتی دلالت دارد؟

الف)هدفمندی جهان          ب)شگفتیها و اسرار بی پایان ج)شعور همگانی موجودات د)هماهنگی وپیوند نا گسستنی     

80: این گروه معتقدند که شناخت آدمی محدود به حوزه تجربی است وخارج از آن اسان قادر به شناخت نیست

الف اهل تشبیه     ب:لیبرالیسم         ج:پوزیتویسم    د:اومانیسم

81_این گروه معتقدند که صفات خدا وانسان با هم تفاوت جدی ندارند  به یک معنا هستند

الف) اهل تشبیه              ب)اهل تعطیل              ج)اثبات بلا تشبیه               د)اثبات با تشبیه

82) کدام گزینه غلط است

الف) خدا محل حوادث نیست   ب)  :خدا حلول نمی کند ج:صفات خدا زاید بر ذات است  د) ج:خدا مرکب نیست                                                                       

83:امکان ندارد صفت تازه ایی در خدا بوجود آید اشاره به چیست

الف:خدا حلول نمی کند                  ب:خدا محل حوادث نیست       ج:خدا مرکب نیست         د:خدا در مکان نیست

84 مسلمانان در مقام وصف خدا باید از صفاتی کنند که در قرآن و روایات مطرح شده است  اشاره به چیست

الف:اجتهادی بودن صفات خدا   ب:توقیفی بودن صفات خدا     ج:عقلانی بودن صفات خدا     د:محدود بودن صفات خدا

85 -در تعلق قدرت خداوند به محالات باید گفت :

الف)محالات قابلیت تعلق قدرت را بخود ندارد.

ب)برای خداوند انجام فعل محال و غیر محال فرقی نمی کند.

ج)قدرت خداوند به محال عقلی تعلق می گیرد نه محال عادی

د)خدا نخواسته است که قدرتش به محالات تعلق بگیرد

86-از صفات فعل خدا نیست     الف:غضب               ب:رازق                     ج:مرید                        د:خالق

87-کدام جمله صحیح نیست

الف:قدرت خدا به محالات عقلی تعلُّق نمی گیرد  

 ب:عدم پیدایش امور محال به علت محدودیت قدرت الهی نیست

ج:امور لا شی ء  متعلق قدرت خدا قار نمی گیرند 

 د:عدم تعلق قدرت به محالات عقلی به فاعلیت فاعل بر می گردد  نه قابلیت قابل

88- این استدلال «علم به ذات ازآن جهت که علت است ،مستلزم علم به معلول است » درباره کدامیک از مراتب الهی است؟

الف)علم به ذات                        ب)علم به اشیاء قبل از وجود   ج)علم به اشیاء بعد از وجود    د)ب و ج صحیح است

89_عبارت (حیّ لا یموت) بیانگر چیست

الف:حیات موجودات ذاتی است و به حیات خدا بر می گردد ب:حیات موجودات عرضی است و به حیات ذاتی خدا بر می گردد

ج:حیات خدا مانند همه موجودات ذاتی است             د:حیات موجودات مانند خدا هم ذاتی و هم عرضی است

90-پذیرش این معنای اراده در واقع انکار اراده خداست

الف:رضایت خدا به ذات خود  ب:رضایت خدا به فعل خود ج:اعمال قدرت د:اراده به معنای علم خدا به نظام اصلح

91-- گزینه ای که در تعریف اراده تکوینی و تشریعی صحیح نیست؟

الف)اراده تکوینی و تشریعی تفاوتی با یکدیگر ندارند.

ب)اراده تکوینی در حوزه افعال جبری و تشریعی در امور اختیاری است.

ج)اراده تکوینی و تشریعی هر دو در حوزه توحید افعالی قرار دارند.

د)اراده تکوینی در مورد خلقت جهان و تشریعی مربوط به هدایت مجموعه آفرینش است

92)صفت حکمت به کدام معنا یک صفت سلبی است

الف:افعال فاعل در نهایت استواری باشد    ب:قبیح و بیهوده نبودن فعل فاعل

ج:آگاه از اسرار عالم  باشد                          د: اعطاء حق به ذی حق

-93-مقصود از توقیفی بودن اسماء و صفات الهی چیست؟

الف)ما خود نمی توانیم اسم وصفتی رادرباره خدا قائل شویم.    ج)شناخت اسما و صفات تقلیدی نیست

ب)ما هیچ راهی به شناخت اسما و صفات الهی نداریم.          د)شناخت اسما و صفات الهی برای عموم میسر نیست

 

 

94:تنها شری که در عالم فرشتگان است چیست

الف:تضاد وتزاحم   ب:محدودیت وجودی      ج:جبر مطلق آنها                  د:خیر محض بودن آنها                              

95:اگر ثواب وعقاب را نتیجه تجسم اعمال بدانیم و ثواب وعقاب چیزی جز ظهور واقعی عمل  دنیوی باشد این عدل در زمره عدل...........است

الف:تشریعی    ب:تکوینی      ج:جزایی       د:قراردادی

96: در پاسخ شبهه « چرا خداوند عالم را بدون شر نیافرید؟ » کدام گزینه صحیح است است ؟

الف ) وجود خیر در جهان خیلی بیشتر از شر است و ارتکاب شر قلیل برای رسیدن به خیر کثیر خیر است

ب ) خواست خداوند جهانی بدون شر بوده ولی انسانها آنرا آلوده کرده اند

ج ) تفکیک شر از جهان ماده محال است و قدرت خدا به محال تعلق ندارد

د ) موارد اول و سوم

97:کدام گزینه اشتباه است

الف:شر لازمه جهان مادی است  و جهان مادی در مجموع خیر است

ب:در عالم فرشتگان محدودیت نیست ولی تضاد و تزاحم وجود دارد

ج:محال است عالم ماده بی تزاحم و تضاد آفریده شود

د:عالم ماده نمی تواند خیر محض را بپذیرد

98 بسیاری  از مشکلات روحی ،روانی، فکری و اخلاقی انسان ناشی از

الف جهل به جهان  پیرامون خود است.   ب-خود شناسی است

ج-نا آشنایی انسان با علوم روز است                 د-گرفتار شدن انسان در  مکاتب الحادی است:

99: کدام گزینه با دیدگاه  الهیون  در باب  حقیقت انسان ناسازگار است؟

الف-روح غیر مادی را می توان با ابراز حسی و تجربی به مطالعه و بررسی  گذاشت.

ب-روح یا بعد غیر مادی انسان با مردن و متلاشی شدن از بین نمی رود.

ج-انسان علاوه بر  بدن مادی از روح الهی بهره مند است.

د-روح یا بعد  غیر مادی  انسان حیاتی جاودانه را در عالم آخرت پیش می گیرد.

100-آیه شریفه ثم سواه و نفخ فیه من روحه اشاره به

الف-روح انسان دارد.               ب-جسم انسان و کیفیت خلقت او دارد.

ج-دو ساحتی بودن انسان دارد.                د-هیچکدام.

101-مقصود از تسویه

الف-بازستاندن روح به تمامی به هنگام مرگ

ب-خلقت اعضای بدن به صورت اعتدال و دور از افراط و تفریط

ج-تکمیل خلقت جسمانی و پردازش آفرینش ظاهری بدن انسان

د-ب و ج هر دو صحیح است.

102: اضافه شدن روح به خداوند چه نوع وظیفه ای است؟

الف-اضافه تعلیقی     ب-اضافه شدن تشریفی

ج-اضافه تعلقی    د-اضافه مداوم

103-کلمه توفی در آیات قر آن به معنی

الف-خلقت از روی اعتدال است.    ب-اخذ و گرفتن است.

ج-تکمیل خلقت جسمانی است.     د-برابری و مساوات است.

104-آیاتی که بعد از مرگ به توفی نام  برده ان اشاره به کدام  واقعیت است؟

الف-دو ساحتی بودن     ب-حیات مستقل

ج-بازستاندن روح به تمامی به هنگام نرگ توسط خداوند

د-ب و ج هر دو  صحیح است.

 

105-حقیقت وواقعیت انسان کدام است و سر نوشت آن هنگام مرگ چگونه است؟

الف-روح- هنگام مرگ از بدن ستانده می شود.

ب-اعمال انسان-ازبین می رود.

ج-روح متلاشی می شود.

د-جسم متلاشی می شود

106: شناختی که برای  انسان از طریق صورتها و مفاهیم ذهنی  حاصل  می شود.

الف-علم حصولی(با واسطه) است.      ب-شناخت علم  حضوری (با واسطه) است

ج-علم حصولی(بی واسطه) است.        د-علم حضوری (بی واسطه)است

107-کدام گزینه در تعریف علم حضوری صحیح  می باشد؟

الف-انسان مستقیما به متعلق شناخت یا وجود واقعی  و عینی  آن آگاهی دارد.

ب-شناخت از طریق صورتها و مفاهیم ذهنی و بی واسطه حاصل می شود.

ج-انسان با واسطه به متعلق شناخت یا وجود واقعی وعینی آن آگاهی دارد

د-هیچکدام

108-اگر انسان مستقیما  به متعلق  شناخت یا وجودی واقعی  آن آگاهی  پیدا  کند به آن ........گویند.

الف-علم حضوری         ب-علم حصولی

ج-علم اکتسابی               د-علم لدنی

 

109-کدامیک از علوم  زیر مصداق بارز معرفت عقلانی اند؟

الف-ریاضیات    ب-ادبیات     ج-فلسفه      د-الف و ج هر دو

110-شناختی را که مربوط به حوزه عمل یعنی باید ها  و نباید ها وخوبها و بدهاست،............گویند.

الف-حوزه شناخت عملی            ب-حوزه شناخت نظری

ج-ادراک عملی              د-الف و ج صحیح

111-آگاهی انسان به حالات روانی واحساسات و عواطف خود از جمله آگاهی از ترس،آگاهی از تصمیم و اراده و... از مصادیق کدام علم محسوب می شود

الف-علم حصولی                          ب-علم حضوری

ج-علم عقلانی                               د-هیچکدام

112: از دیدگاه قران ایمان مبتنی بر........... است؟

الف-شهود و عرفان است        ب-علم و معرفت است

ج-علوم نظری و عملی است            د-هیچکدام

113: از دیدگاه قران لوازم ایمان به خدا کدام گزینه است؟

الف-اعتقاد به نبوت    ب-اعتقاد به معاد

ج-اعتقاد به امامت و قرآن وکتب الهی        د-همه موارد

114-کدام گزینه از لوازم ایمان به رسالت است؟

الف-ایمان به کتاب الهی و ملائکه            ب-ایمان به امات

ج-الف و ب      د-ایمان به معاد

118: به عالمی که از طریق حواس درک می شود ...............گفته می شود.

الف-عالم محسوس        ب-عالم شهادات

ج-عالم غیب            د-الف و ب هر دو صحیح است.

119-کدام گزینه در مورد عالم غیب صحیح نمی باشد؟

الف-عالمی که از طریق حواس قابل درک نیست.

ب-باید از طریق عقل یا شهود و رویت قلبی به وجود آن اعتقاد یافت.

جعالم غیب در مقابل شهادات قرار دارد.

د-عالمی که از طریق حواس قابل درک است

120: آیه شریفه « فذکر انما انت مذکر» ناظر به کدامیک از براهین وجود خداست؟

الف)راه فطرت                                                                       ب)برهان نظم                                               ج)قانون علیت                                             د)هیچ کدام

 

121: 61-آیه شریفه              « ولیس کمثله شیی » ناظر به کدامیک از گزینه ها است؟

الف)نفی هر گونه صفت مشترک بین انسان وخدا                                                                                 ب)نفی تشبیه

ج)نفی تعطیل                                                                                                                                                                                               د)اثبات توحید

122-کدامیک از گزینه ها از صفات ذات نیست؟

الف)مرید                                                       ب -علم                                                          ج)خالق                                 د)قدرت

123-کدامیک از صفات ذیل از صفات فعل است؟

الف)حیاه                                                       ب)علم                                                           ج)اراده                                                          د)غضب

124-کدامیک از صفات ذیل،صفت فعل است؟

الف)حیاه                                                       ب)عدل                                                         ج)ازلیت                                د)قدرت

125-اینکه خداوند مرکب نیست چرا که ترکیب مستلزم نیازمندی است،بیان کدامیک از براهین است؟

الف)برهان نظم                                                                     ب)امکان و وجوب                ج)برهان فطرت                                            د)الف و ب

126- این استدلال «علم به ذات ازآن جهت که علت است ،مستلزم علم به معلول است » درباره کدامیک از مراتب الهی است؟

الف)علم به ذات                                                                                                                                                                                            ب)علم به اشیاء قبل از وجود

ج)علم به اشیاء بعد از وجود                                                                                                                                              د)ب و ج صحیح است

127- خداوند مجرد است وهرمجردی نزد خود حاضر است دلیل کدامیک از گزینه هاست؟

الف)علم به ذات                                                                                                                                                                                            ب)علم به مجردات

ج)علم به اشیا قبل از وجود                                                                                                                                               د) علم به اشیاء پس از وجود

128: -مقصود از جمله « العدل یضع الامور مواضعها» چیست؟

الف)هرچیزی در جایگاه مناسب خود گذاشتن                                     ب)حق هرکس متناسب با استحقاقش به او دادن

ج)متناسب با جرم،مجرمان را مجازات کردن                                        د)هرسه

 

129: این بیان « خداوند به اندازه ظرفیت هرشی به او وجود وکمال افاضه کرده است » تعریف کدامیک از اقسام عدل است؟

الف)عدل جزایی                                          ب)عدل تکوینی                                                                  ج)عدل تشریعی                                         د)عدل اجتماعی

130-عدل تشریعی به چه معنی است؟

الف)عدل در قوانین مربوط به زندگی انسان                                                                   ب)وضع احکام جهت سعادت و خوشبختی انسان

ج)قوانین متناسب با طاقت وتوان انسان                                                                                                د)هرسه

131-آیه شریفه « لایکلف الله نفسا الا وسعها و لدینا کتاب ینطق بالحق و هم لا یظلمون » ناظر به کدامیک از اقسام عدل است؟

الف)عدل جزایی                                          ب)عدل تشریعی                                         ج)عدل تکوینی                                          د)عدل اجتماعی

132-عدل جزایی به چه معناست؟

الف)میان افراد نیکوکار و بدکار به یکسان داوری نمی کند.

ب)هرکس را متناسب با اعمالش پاداش می دهد.

ج)افرادی که به آنها تکلیفی ابلاغ نشده مجازات نمی کند.

د)هر سه

133آیه شریفه « ونضع الموازین القسط الیوم القیامه فلا تظلم نفس شیا » مربوط به کدامیک از اقسام عدل است؟

الف)عدل کیفری                                          ب)عدل اجتماعی                                        ج)عدل جزایی                                             د)عدل تشریعی

134 تجسم اعمال در قیامت مصداق کدامیک از اقسام عدل است ؟

الف ) عدل تکوینی             ب ) عدل اجتماعی                                      ج ) عدل جزایی                                           د ) عدل تشریعی

135: بیانی که پیرامون ( شر ) صحیح است عبارتست از :

الف ) در جهان هیچ گونه شری وجود ندارد

ب ) وجود شر لازمه  جهان ماده است

ج ) شر اخلاقی مسئله ای انکار ناپذیر اما شر طبیعی وجود ندارد

د ) شر اخلاقی و طبیعی وجود دارد و منشاء هر دو انسان است

136 در پاسخ شبهه « چرا خداوند عالم را بدون شر نیافرید؟ » کدام گزینه صحیح است است ؟

الف ) وجود خیر در جهان خیلی بیشتر از شر است و ارتکاب شر قلیل برای رسیدن به خیر کثیر خیر است

ب ) خواست خداوند جهانی بدون شر بوده ولی انسانها آنرا آلوده کرده اند

ج ) تفکیک شر از جهان ماده محال است و قدرت خدا به محال تعلق ندارد د ) موارد اول و سوم

137 در پاسخ به این شبهه که « شر جهان بیش از خیر آنست »

الف ) این تصور خلاف وجدان و واقعیت است

ب ) این تصور ناشی از آنست که انسان فقط خود را ملاک و معیار می داند

ج ) بسیاری از شرور را انسان می تواند با عقل خود تبدیل به خیر کند

د ) هر سه مورد

138 آیه شریفه « ظهر الفساد فی البر و البحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقهم بعض الذی عملوا لعلهم یرجعون » ناظر به چه حقیقتی در باب شر است ؟

الف ) شرور اخلاقی ،سوئ استفاده انسان از نعمت اختیار است

ب ) بسیاری از شرور طبیعی ریشه در گناه انسانها دارد

ج ) خدا بندگان گنهکارش را در دنیا مجازات می کند تا در آخرت معذب نشوند

د ) موارد اول و دوم

139 از آیه شریفه « فعسی ان تکرهو شیئاو یجعل الله فیه خیرا کثیرا » چه استفاده ای می شود ؟

الف ) رویدادها تمام خیر است ،انسان آنها را سر می بیند

ب ) خیلی از کارها را انسان با تصور اینکه خیر است انجام می دهد ولی در واقع شر است

ج ) جهل شما باعث می شود بعضی حوادث را شر بدانید و حال آنکه خیر کثیری در آن نهفته است

د ) هر سه مورد

140 کدامیک از بیانات ذیل پیرامون شر صحیح است ؟

الف قدرت خداوند به کدامیک از محالات زیر تعلق نمی گیرد ؟

الف-  محالات فعلی

ب- محالات عادی

ج- محالات ذاتی

د محالات تکوینی

بدست می آید                     

ب ) وجود مشکلات منشاء شکوفایی استعدادهاست

ج ) تحمل مصیبتها در راه خدا بهشت جاویدان را به همراه خواهد داشت

د ) هر سه مورد

142: کدام یک از گزینه ها را نمی توان از فوائد شرور دانست ؟

الف ) شکوفایی استعدادها                                                                                                ب ) بیداری از خواب غفلت

ج ) تحریک حس خیرخواهی                                                                                            د ) آزمون الهی

143: راه حل دین برای حل مساله ی بحران اخلاقی چیست ؟

الف ) تفکر در اعمال                                                                 

 ب ) احساس نیاز به دین

ج ) اثبات خدا                                                                             

 د ) نظارت خدا

144: کدام مورد ، تقریر برهان نظم نمی باشد ؟

الف ) برهان هدف مندی                                                         

 ب ) برهان نظم از موارد جزئی

ج ) هماهنگی در کل عالم                                                       

   د ) برهان علیت

 

145: دلیل علم خدا به ذات خود چیست ؟

الف ) خالق بودن                                                       

ب ) تجرد خدا

ج  ) علت موجودات                                                     

 د ) علم خدا به موجودات

 

146: باگزینه مناسب تکمیل کنید: ........ کسی است که اگر بخواهد انجام و اگر نخواهد انجام نمی دهد؟

الف ) حی                      ب ) مرید                           

  ج ) عالم                                د ) قادر

147: نظام احسن از ثمرات کدام صفت است ؟

الف ) حکمت                        ب ) قدرت                          

 ج ) اراده                              د ) علم

148 ـ باگزینه مناسب تکمیل کنید: ........... یضع الامور مواضعها .

الف ) العلم                              ب ) العمل                       

ج ) العدل                               د ) القدره

149 ـ معنای عدل تکوینی چیست ؟

الف ) هماهنگی در خلقت                                                     

 ب ) جزای متناسب با عمل

ج ) وضع تکالیف مناسب                                                    

  د ) افاضه ی شایسته ی وجود موجودات

150: کدام یک از موارد زیر از ویژگی های یک امر فطری نیست؟    

1) همواره ثابت اند                                    2) نیاز به تعلیم و تعلم ندارند.

3) طراحی و برنامه ریزی دقیق                    4) در همه ی افراد آن نوع یافت می شوند.

151: مسئله معاد با کدام مورد ارتباط تنگاتنگی دارد ؟

الف-  پذیرش خداوند

ب پذیرش امامت

ج- تجرد روح

د پذیرش نبوت

152- « دفع ضرر محتمل »  بیانگر کدامیک از براهین معاد است .

الف فطرت

ب- معقولیت

ج-  حکمت

د عدالت

153-  آیه « افحسبتم انما خلقناکم عبثاً و انکم الینا لا ترجعون » ( آیا گمان کردید شما را بیهوده آفریده ایم و به سوی ما باز نمی گردید ؟) بیانگر کدام برهان معاد است ؟

الف- فطرت

ب- حکمت

ج- معقولیت

د عدالت

154: آیه ذیل در پاسخ کدام یک از شبهات معاد می باشد ؟

« گفتند آیا هنگامی که ما مردیم و در زمین گم شدیم آفرینش تازه ای خواهیم یافت بلکه آنها لقای پروردگارشان را انکار می کنند.... »

الف- شبهه قدرت فاعل

ب- شبهه علم فاعل

ج- شبهه اعاده معدوم

د- شبه تناسخ

155: از دیدگاه قرآن کریم ایمان مبتنی بر چیست ؟

الف- معرفت و علم

ب- معرفت و اختیار

ج-  معرفت و عمل

د عقل و اختیار

156- ملاک احتیاج معلول به علت ....................... است .

الف- محدودیت زمانی

ب- محدودیت مکانی

ج- صعف وجودی

د- حدوث

157- راه فطرت بیان کننده کدامیک از راههای شناخت خداوند می باشد ؟

الف- سیر در آفاق

ب-  سیر در انفس

ج-  سیر در آفاق و انفس

د- تبین عقلانی

158-  آن دسته صفاتی که از ارتباط ذات الهی با مخلوقات انتزاع می شوند ، چه نامیده می شود ؟

الف -  صفات ثبوتی

ب- صفات سلبی

ج-  صفات ذاتی

د- صفات فعلی

159-  کدامیک از موارد زیر دلائل ابطال دور است ؟

الف- تقدم شی بر خود

ب- توقف شی بر دیگری

ج- محال بودن تسلسل

د تضاد

160: قدرت خداوند به کدامیک از محالات زیر تعلق نمی گیرد ؟

الف-  محالات فعلی

ب- محالات عادی

ج- محالات ذاتی

د محالات تکوینی