درس اول : بیداری

1ـ قیام امام حسین (ع) علیه ستمگران با کدام یک از نیازهای بنیادین انسان ارتباط دارد؟

2ـ آیا به حکم عقل در موارد زیر می‏توان اعتماد کرد؟ چرا؟

ـ سعادت انسان در دنیا و آخرت

ـ تدوین یک برنامه جامع برای زندگی


3ـ اگر کسی درپاسخ به سؤال «چگونه باید زیست؟» بگوید «تنها باید از لذت‏های مادی بهره‏مند شد» به پاسخ او چه اشکالاتی وارد است؟

4ـ برای این که پاسخ به نیازهای بنیادی صحیح باشد، باید چه ویژگی هایی داشته باشد؟

5ـ آیا عقل می‏تواند پاسخ مناسبی به نیازهای بنیادین انسان دهد؟ چرا؟

6ـ آیا عقل انسان می‏تواند پاسخگوی مناسبی برای نیازهای بنیادین انسان باشد؟

7ـ چه راهی برای پاسخگویی به نیازهای انسان وجود دارد؟ چرا؟

8ـ این شعر یادآور کدام خصوصیات انسانی است:

هرکه او بیدارتر پر دردتر هر که او هشیارتر رخ زردتر

9ـ چرا دستاوردهای علمی انسانی نمی توانند پاسخگوی نیازهای بنیادین او باشد؟

10ـ چه موقع زندگی آدمی معنای انسانی خود را بیدار می‏کند؟ ( این مسأله را با توجه به نیازها پاسخ دهید. )

11ـ چرا نمی‏توان پاسخ به نیازهای بنیادین را به سلیقه فردی واگذار کرد؟

12ـ در چه شرایطی عقل کارایی کامل در پاسخگویی به یک سؤال را دارد؟

13ـ چرا انسان نمی‏تواند از پاسخگویی به نیازهای بنیادین فرار کند و از آن غافل بماند؟

14ـ آیا هر انسانی همواره به نیازهای اساسی خود، آگاهی دارد؟ چه موقع این نیازها به دغدغه جدی و سؤالهای اصلی او تبدیل می‏شوند؟

15ـ درچه صورتی زندگی انسان معنای صحیح پیدا می‏کند؟

16ـ منظور از «درد متعالی» چیست؟

17- چرا انسان در پاسخگویی به نیازهای بنیادین ، ناتوان است؟

18ـ پاسخگویی به کدام نیاز اساسی ، پاسخگویی به سایر نیز هست توضیح دهید

درس دوم: لطف الهی :

1-       بر مبنای اینکه هدایت هر موجودی با خلقت او ارتباط دارد، تناسب میان خلقت و هدایت زنبور عسل با انسان را مقایسه کنید.

2-       کدام ویژگی در انسان زمینه ساز نوع هدایت اوست؟ این زمینه سازی را توضیح دهید.

3-       درباره نمودار زیر توضیح دهید و مثال مناسبی برای آن ذکر کنید.

هدایت خاص

 

   مخلوق خاص                                                                                   هدف خاص

4-       برخی از نتایج ارزشمند تعقل در معارف دین چیست؟ این نتایج را در ارتباط با نیازها توضیح دهید.

5-       چرا میگوییم هدایت یک اصل عام و همگانی است؟

6-       خداوند کدام هدف را به عنوان مقصد نهایی انسان اعلام کرده است؟

7-       چه تناسبی میان خلقت ، هدف و هدایت موجودات وجود دارد؟

8-       بنا بر سخن امام کاظم (ع) دو حجتی که خدا بر مردم دارد چیست؟ (نمونه طرح سوال از حدیث)

9-       بنا بر سخن امام کاظم (ع) در باره حجت های ظاهر وباطن ، رتبه چه کسانی در دنیا وآخرت بالاتر است؟

10-       بنا بر سخن امام کاظم (ع) در باره ی دو حجت ظاهر و باطن، کدام یک از گزینه های زیر درست نیست؟

الف- کسی که عقـلش کامل تر است رتبه اش دردنیا و آخرت بالا تر است.

ب- رسولان، انبیاء و ائمه حجت های ظاهر هستند.

ج- اگر انسان به یکی از حجت ها توجه کند، به رستگاری می رسد.

11- کدام یک از ویژگی های انسان سبب شده که هدایت او در قالب ارسال پیامبران انجام پذیرد؟

12- وسیله فهم و معرفت بر پیام الهی ..... است.

13- ..... تنها پاسخ صحیح و مطمئن به نیاز انسان است. 

14- معنای آیه ی زیر را تکمیل کنید و توضیح دهید که چگونه این آیه بیانگر هدایت ویژه ی انسان است ؟

انا انزلنا علیک الکتاب                 ......................................................

للناس بالحق                           ......................................................

فمن اهتدی'                            ......................................................

فلنفسه                                  ......................................................

و من ضلَ                         و هر کس گمراه شود

فانما یضل علیها                      جز این نیست که به زبان خود گمراه می شود

و ما انت علیهم بوکیل               و تو وکیل و مدافع آن ها نیستی

15- چگونگی رابطه ی "عقل و اختیار" و " نوع هدایت انسان" را تبیین کنید.

16- حجت های ظاهر و حجت باطن کدامند و چه رابطه ای با هم دارند؟

17- در ترجمه ی دو آیه ی 42 و 43 سوره ی یونس دقت کنید:

" و کسانی از آنان فقط سخنان تو را می شنوند (ولی گوش دل نمی سپارند). آیا تو می توانی کران را به شنیدن وادار کنی گرچه عقل را به کار نبندند؟ و از آنان کسانی هست که فقط به تو می نگرد (ولی نه با چشم دل) , آیا تو می توانی به کوران راه نشان دهی؟"

اکنون توضیح دهید که این دو آیه درباره ی حجت های ظاهر و باطن چه می فرماید؟

18- چرا پاسخ به نیازهای اساسی انسان تنها با بهره گیری از عقل میسر نیست؟

19- منظور از "هدایت یک اصل عام است" چیست؟

 

درس سوم: هدایت مستمر

 

1- الف – دلایل آمدن پیامبران متعدد را نام ببرید.

     ب – دلایل ختم نبوت را ذکر کنید.

     ج – این دلایل را با هم مقایسه کنید و ارتباط میان آن ها را توضیح دهید.

     د – کدام ویژگی های زیر فطری هستند؟

1. شعر دوستی

2. عدالت طلبی

3. بی نهایت طلبی در زیبایی ها

4. علاقه به نویسندگی

5. گرایش به علم وآگاهی

6. ذوق مدیریت

2- وجود امام معصوم پس ازپیامبر اکرم (ص)کدام یک ازعوامل آمدن پیامبران جدید را از بین می برد؟

3- باوجود اینکه خداوند یک دین برای هدایت انسانها فرستاده است ,چرا اکنون ادیان الهی مختلفی درجهان وجود دارد؟

4- دو مورد از ویژگی های اسلام راکه سبب شده است پاسخگوی نیازهای زمان باشد, توضیح دهید وبرای هرکدام یک نمونه ذکر کنید ؟

5- اگر پیامبران, معصوم نمی بودند , چه مشکلاتی برای مردم پیش می آمد؟

6- یکی از ویژگیهایی که سبب شده اسلام پاسخ گوی نیازهای متغیر زمان باشد , "تقدم روح و حقیقت تعالیم دینی برشکل وظاهر آن است ", این ویژگی را با ذکر نمونه توضیح دهید .

7- آیا "مسیحیت " و"یهودیت " نام دو دین جداگانه است که خود حضرت موسی (ع) وحضرت عیسی (ع) بر دین خود گذاشته اند ؟دلایل خود رابیان کنید.

8- چرا خداوند فقط دردورانهای گذشته پیامبران خود رافرستاده است ؟

9-  اسلام چه ویژگی هایی دارد که مانع از محدود شدن آن به زمان خاص می گردد ؟

10-  از بین رفتن تعلیمات پیامبران پیشین یکی از دلایل آمدن پیامبر بعدی است , این        دلایل را بررسی کنید و توضیح دهید که کدام ویژگی اسلام در مقابل این دلیل قرار   دارد؟ 

11- نمونه هایی از پاسخ گویی اسلام به نیازهای زمانه را ذکر نمایید (چند نمونه؟؟)

12- الف ـ معنای آیه شریفه ی زیر را تکمیل کنید :

ان الدین عند الله الاسلام                  ....................................................

و ماختلف الذین اوتوالکتاب                و آنان که کتاب به آن داده شد اختلاف نکردند

الا من بعد ما جاء هم العلم                 مگر بعد از آن که به حقیقت آگاه شدند .

بغیأ بینهم                                      (اختلافی ) از روی ستم و تجاوز

ومن یکفر بایات الله                            ....................................................                  فان الله سریع الحساب (آل عمران ,19)      ...................................................

ب ـ این آیه , زمینه پیدایش تعدد واختلاف در ادیان را چه می داند ؟

13- عوامل وجود ادیان مختلف در جهان چیست ؟

درس چهارم : معجزه ای از نوع کتاب

 

1-  یکی از نشانه های محتوایی معجزه بودن قرآن کریم " انسجام و وحدت درونی ، در عین نزول تدریجی" است . توضیح دهید که این امر چگونه بر معجزه بودن قرآن کریم اشاره دارد ؟

2- قرآن کریم را  با دیگر کتاب های آسمانی مقایسه کنید :

الف . شباهت ها

ب . تفاوت ها

3- قرآن کریم را با آثار دانشمندان مقایسه کنید :

الف . از لحاظ لفظی و ظاهری ( سه مورد )

ب . از نظر معنوی و محتوایی ( سه مورد )

4- آیا میان ختم نبوت و نوع معجزه ی پیامبر اکرم(ص) رابطه ای وجود دارد ؟ توضیح دهید .

5- چرا پیامبران به داشتن معجزه نیازمندند ؟

6- تحدّی قرآن کریم را توضیح دهید .

7- معنای آیه ی شریفه ی زیر را تکمیل کنید سپس توضیح دهید که این آیه بیانگر کدام یک از ویژگی های قرآن کریم است .  

 افلایتدبرون القرآن                              ..............................................

و لوکان من عند غیرالله                         اگر از نزد خدا می بود .   

لوجدوا فیه اختلافاً کثیرا ( نساء 82 )          در آن ناسازگاری بسیاری می یافتند .

8-  اگر معجزه ی پیامبراکرم (ص) به گونه ای بود که فقط به زمان خودش اختصاص داشت ، چه مشکلی پیش می آمد ؟

9-  اولین آیات نازل شده بر پیامبراکرم (ص) پنج آیه ی اول سوره ی علق بود که معنای آن چنین است : " بخوان به نام پروردگارت که آفرید . آدمی را از خون بسته آفرید . بخوان ، و پروردگارتو بزرگوارترین است . آن که با قلم بیاموخت . آدمی را آنچه نمی دانست آموخت ." 

توضیح دهید :  

الف . در این آیات ، خداوند بر چه موضوعی تاکید کرده است ؟ 

ب . چگونه می توان این آیات را تاییدی بر الهی بودن قرآن دانست ؟

10- رابطه امی بودن پیامبر اکرم (ص) را با اعجاز قرآن کریم توضیح دهید .

11- آیا استفاده ی قرآن کریم از عناصر فرهنگ زمانه به معنای تأثیرپذیری از آن ها است ؟ توضیح دهید .

 

درس پنجم : گستره ی رسالت پیامبر(ص)

 

1- با یک استدلال ثابت کنید که چرا ولایت و رهبری جامعه (ولایت ظاهری) از پایه های دین اسلام است .

2- این سخن امام علی (ع) که فرمودند"رسول خدا بابی از علم به روی من گشود که از آن هزار باب دیگر گشوده می شد."، بیان گر کدام قلمرو رسالت پیامبر اکرم است؟ چگونه؟

3- بنابر سخن امام باقر (ع) که برای اسلام پنج پایه برشمرد ، کدام پایه را مهم- ترین برشمردند؟

4- این جمله ی امام خمینی (ره) که می فرماید" مجموعه ی قانون برای اصلاح جامعه کافی نیست. برای این که قانون مایه ی اصلاح بشر بشود، به قوه ی اجرائیه و مجری احتیاج دارد."چگونه ضرورت حکومت اسلامی را ثابت می کند؟

5- مطابق با کدام ولایت وجود پیامبر اکرم(ص)واسطه ی همه ی خیرات و برکات مادی ومعنوی انسان هاست؟

6- به ترجمه ی آیات زیر دقت کنید و توضیح دهید که این آیات بر کدام یک از قلمرو های رسالت پیامبر اکرم (ص)دلالت دارد؟

                             ترجمه ی آیات                                                           قلمرو رسالت

  1- بدین گونه تو را در میان امتی که پیش از ایشان مردمان

دیگری بودند فرستادیم تا آنچه را به تو وحی  می کردیم بر آنان

بخوانی ... (رعد،13)

 


2- بگو از خدا و رسول اطاعت کنید, پس اگر روی بگردانید،

      همانا که خداوند کافران را دوست ندارد. (آل عمران،32)

 


3- به یقین خدا بر مؤمنان منت نهاد که رسولی از خودشان در

       میانشان بر انگیخت تا آیات خود را برایشان بخواند و پاکشان

       گرداند و کتاب وحکمت به آنان بیاموزد،قطعاً پیش از آن دو

      گمراهی آشکار ی بودند (آل عمران ،164)

 

 

7- چگونه می توان از "ضرورت پذیرش ولایت الهی و دوری از حکومت طاغوت" برای اثبات ولایت وسرپرستی پیامبر اکرم(ص) استفاده کرد ؟

8- "طاغوت" چه کسی است ؟ چرا پذیرش ولایت طاغوت در اسلام منع شده است؟

9- دلایل ضرورت تشکیل حکومت اسلامی را بنویسید.

درس ششم: تداوم رسالت

1- کدام یک از قلمروهای رسالت پیامبراکرم(ص) پس از ایشان ادامه  نمی یابد ؟ چرا؟

2- نکات مهمی را که از آیه ی تطهیر به دست می آید,بنویسید. (3مورد)

3- با استفاده از حدیث غدیر  ولایت و جانشینی حضرت علی (ع) را ثابت کنید.

4- چرا انتخاب پیامبر بر عهده مردم نیست و از جانب خدا انجام می شود؟

5- تداوم کدام یک از قلمروهای مربوط به رسالت پیامبر اکرم(ص) ضروری است ؟ این تداوم در چه شکلی انجام می گیرد؟

6- چرا تعیین امام باید از جانب خداوند و با اعلام پیامبرصورت گیرد و مردم نمی توانند امام را تعیین کنند؟

7- چگونه از آیه ولایت برای تعیین امامت حضرت علی (ع) استفاده می شود؟

8-  پیامبر اکرم (ص) در اولین دعوت خویشان به اسلام جانشین خود را معین فرمود. انجام این کار در ابتدای دعوت در بردارنده ی چه پیامی است؟

9- ترجمه حدیث ثقلین را بنویسید و سه پیام درباره قران وعترت ازآن استخراج کنید.

10- الف: این سخن پیامبر را تکمیل کنید و ترجمه آن را در مقابل آن بنویسید:                 

                  من کنت مولاه                           ................................

                  ..............................                       ..........................

   ب: پیامبر اکرم (ص) این عبارت را در چه واقعه ای بیان کرد؟

   ج: آیا می توان گفت کلمه "مولا" در این عبارت به معنی دوست است؟ چرا؟

درس هفتم : مبارزه ی مستمر (قسمت اول)

 

1- چه عاملی باعث شد که احادیث پیامبر اکرم (ص) پس از رحلت ایشان به درستی حفظ و نگهداری نشود ؟ آیااین مشکل برای پیروان ائمه (ع) نیز پیش آمد؟

2- چگونه حکومت عدل نبوی به سلطنت کسرایی تبدیل شد ؟

3- ترجمه ی آیه 144 سوره آل عمران چنین است :

" ومحمد (ص) نیست مگر رسولی که بیش ازاو رسولان دیگـری بودند. پس اگر او بمـیرد یا کشته شود ، آیا شـما به عـقب برخواهید گشت ؟  هرکس به عقب باز گردد به خدا هیچ گزندی  نرساند وخداوند به زودی پاداش سپاسگزاران را می دهد ."

 

با توجه به این آیه تو ضیح دهید :

الف- مهم ترین خطری که پس از رحلت رسول خدا (ص) مسلمانا ن را تهدید می کرد چه بود؟

ب-سپا سگزاران واقعی نعمت وجود رسول خدا (ص) پس از رحلت ایشان چه کسانی هستند؟

4-مهم ترین مسا یل و مشکلات اجتماعی و فرهنگی  عصر پس از پیا مبر چه چیز-هایی بود؟

5-چرا قر ان کریم مردم رابه مطا لعه ی سر گذشت ملتها دعوت کرده است؟

6-تفا وت اساسی حکو مت بنی امیه  و بنی عباس و با رهبری رسول خدا (ص) در چه چیزی بود؟

 

درس هشتم : مبارزه ی مستمر (قسمت دوم)

1- الف- ترجمه آیات را تکمیل کنید.

 

ذلک الذی یبشر الله                   این است آنچه خداوند مژده می دهد

عباده الذین امنوا                      بندگان خود را که ایمان آورد ند

و عملوا الصا لحا ت                 ................................................

قل لا اسا لکم علیه اجرا            بگو برای این از شما مزدی نمی خوا هم

الا المودّه فی القربی                 ..................................................

              

                                           (شوری . 23)

قل ما سالتکم من اجر                   بگو هر مزدی که از شما خواستم

فهو لکم                                     برای خود شماست

ان اجری الا علی الله                      مزد من نیست .مگر بر خدا

و هو علی کل شئ شهید                   و او بر هر چیزی گواه هست

                                                             

                                      (سبا ء.47)                                             

ب-3پیام در ارتباط با مزد رسالت رسول خدا (ص) که از این ایات به دست می اید. بنویسید.

2-ائمه اطهار (ع ) در حوزه مرجعیت علمی خود چه اقداماتی را انجام می دادند؟

3-چرا ائمه اطهار (ع ) در حوزه ی زندگی سیاسی و اجتماعی خود از برخی روشهای متفاوت بهره می برند؟

4-ائمه ی اطهاردرمبارزه علیه حاکمان جورچه اصولی رامراعات می کردند؟

5- ائمه ی اطهارازدوجهت مبارزه ی باحاکمان جور رابرخوردلازم می دانستند.آن دوجهت راتوضیح دهید.

6-اصل تقیه چیست وچرا ائمه اطهار(ع)ازاین اصل بهره می برند؟

7- یکی ازدرسهای مهّمی که می توان ازروشهای متفاوت ایمه اطهار(ع)درمواجهه ی بامسایل گرفت،چیست؟آن راتوضیح دهید.

8-کدامیک ازقلمروهای مربوط به رسالت پیامبراکرم(ص)نیازمندبه پیگیری پس ازایشان است؟چرا؟

 

درس نهم : خورشید پنهان

 

1- آیا تحقق انتظاردرجامعه،بدون حضورانسانهای منتظرامکان پذیراست؟چرا؟

2- چه کسانی می تواننددرهنگام ظهورامام عصر(عج)ویژگی های لازم برای یاری وهمراهی آن حضرت راداشته باشند؟

3- بنابرسخن امام صادق(ع)یکی ازویژگیهای یاران حضرت مهدی(عج)محکم ترازصخره هابودن است.چه کسی می توانداین خصوصیت رادرهنگام ظهورداشته باشد؟

4- آیاکسی که درنبردحق وباطل زمان خود درعرصه ی حق علیه باطل حضورفعال نداشته باشد،می تواند دررکاب امام عصر(عج)باشدواورا یاری کند؟چرا؟

5- علت غیبت امام عصر(عج)چیست؟

6- چراامام عصر(عج)بهره مندی مردم ازایشان درعصرغیبت رابه بهره مندی ازخورشیدپشت ابرتشبیه کرده اند؟ سه موردازاین شباهتها راذکرکنید.

7- دوران غیبت درچه زمانی پایان می یابد؟

8- غیبت درمقابل ظهوراست یا حضور؟ تفاوت این دودرچیست؟

9- چه تفاوتی میان انتظار مثبت وسازنده با انتظارمنفی ومخرب وجود دارد؟

10- بنابرآیه ی11سوره ی رعدکه می فرماید"خداوندوضع هیچ گروهی راتغییرنمی دهد،مگرآن که آنها خودوضع خویش رادگرگون سازند"علت اصلی غیبت امام زمان(عج)چیست؟

11- چگونگی رهبری وامامت حضرت ولیعصر(عج)درقلمرو ولایت معنوی راتوضیح دهید.

 

درس دهم : در انتظار طلوع

 

1- آیا می توان گفت که آینده ی تاریخ انسان به چه سرنوشتی خواهد انجامید؟ چگونه؟

2- خداوند در آیه ی17 سوره ی رعد می فرماید "همو از آسمان آبی فرو فرستاد. پس رودخانه هایی به اندازه ی گنجایش خودشان روان شدند, و سیل, کفی بلند روی خود برداشت، و از آنچه برای به دست آوردن زینتی یا کالایی، در آتش گدازند هم نظیر آن کفی برآید . خداوند حق و باطل را چنین مثل می زند.اما کف, بیرون افتاده از میان می رود.ولی آنچه به مردم سود می رساند در زمین باقی می ماند. خداوند مثل ها را چنین می زند."

الف – چه شباهت هایی میان آب رودخانه و کف با حق و باطل وجود دارد؟

ب- آیا می توان از این مثال, آینده ی تاریخ انسان ها را مشخص کرد؟

3- آیا موضوع موعود و منجی, خاص دین اسلام است؟ توضیح دهید.

4- امتیاز دیدگاه شیعه درباره ی موعود با دیگران در چیست؟(ذکر دو مورد)

5- جواب مبنایی درباره ی مسأله ی طول عمر امام زمان چیست؟

6- انتظار ظهور امام زمان (عج) چه تأثیری در شخص منتظر می گذارد؟

7- پویایی جامعه ی شیعه ناشی از چه عامل هایی است؟

8- معنای آیه ی زیر را تکمیل کنیدو پیام آن درباره ی آینده ی تاریخ را بنویسید.

و لقد کتبنا فی الزبور                      همانا در زبور نوشتیم

من بعد الذکر                               پس از ذکر(تورات)

ان الارض یرثهما                          ................................

عبادی الصالحون

درس یازدهم : تداوم امامت در عصر غیبت

 

1- فقیه چه کسی است؟

2- نقش فقها را در عصر غیبت و در زمان حضور ائمه ی اطهار (ع) با یکدیگر مقایسه کنید.

3- چرا مرجع تقلید باید "عادل" و "زمان شناس" باشد؟

4- جملات زیر را تکمیل کنید:

الف – در عصر غیبت, مقام مرجعیت علمی در شکل .............. ادامه می یابد.

ب – یکی از راه های آسان به دست آوردن حکم مرجع تقلید مراجعه به .......... است.

ج – یکی از راه های شناخت مرجع تقلید پرسش از ............... است.

د-تقلید در احکام دین به معنای ....................است.

5- بنابر پاسخ امام عصر (عج) به محمد بن اسحاق, وظیفه ی شیعه در هنگامی که به امام معصوم دسترسی ندارد,  چیست؟

6-در عصر غیبت  بنابه غرمان امام عصر (عج) مرجعیت علمی و ولایت ظاهری مسلمانان چگونه انجام می گیرد؟

7-آیا در عصر غیبت   ولایت معنوی امام عصر (عج) بر عهده ی شخص دیگری قرار میگیرد؟ چرا؟

راه بهرمندی از نور و ولایت الهی و خروج از ظلمت ها به نور در زمان غیبت امام عصر (عج) چیست؟

9-اصطلاحات زیر را تعریف کنید:

1.تفقه      2.فقیه        3.مرجع تقلید         4.ولی فقیه

10- الف-معنای آیه زیر را تکمیل کنید:

الله ولی الذین امنوا                              خداوند سرپرست مومنان است.

یخرجهم من الظلمات الی النور                 .....................................

والذین کفروا اولیاؤهم الطاغوت               وکافران اولیائشان طاغوت هایند.

یخرجونهم من النور الی الظلمات              ......................................

اولئک اصحاب النار                             ......................................

هم فیها خالدون                                  ......................................

       (بقره,257)             

ب-بر اساس این آیه پیام زیر را تکمیل کید:

کسی می تواند از تاریکی به نور در آید که ......................................

کسانی که فرمان الهی را نپذیرند....................................................

11-چه عاملی سبب شده که رابطه ی عمیقی میان مراجع و مردم پدید آید؟

درس دوازدهم:ولایت فقیه

 

1- جدول زیر را تکمیل کنید:

 

مرجع تقلید

ولی فقیه

نوع انتخاب

شخصی

عمومی

تعداد اشخاص

 

 

شرایط عمومی

 

 

 

2- فقیهی می تواند رهبری جامعه اسلامی را بر عهده گیرد که مشروعیت و مقبولیت داشته باشد. این دو اصطلاح را تعریف کنید.

3- تفاوت اساسی نظام اسلامی با سایر حکومت های دمکراتیک چیست؟

4- آیا مسئولیت مردم در نظام اسلامی با انتخاب رهبر و سایر مسئولان جامعه خاتمه می یابد؟

5- نقش زمینه سازی حکومت اسلامی برای حکومت جهانی حضرت مهدی (عج) را توضیح دهید.

6- انتخاب ولی فقیه، بنا بر قانون اساسی، در کشور ما به چه صورت انجام می گیرد؟

7- با توجه به نامه ی حضرت علی (ع) به مالک اشتر توضیح دهید که :

الف- چرا نباید سخن افراد سخن چین را با شتاب پذیرفت؟

ب- چرا نباید با افراد ترسو مشورت کرد؟

ج- چرا نباید افراد نیکوکار و بد کار در نظر رهبر یکسان باشد؟

د- چه کسی در حکومت اسلامی بیش از دیگران به عدالت نیازمندند؟

ه- چرا مهربانی و محبت رهبر باید شامل حال همه ی افراد جامعه باشد؟

و- چرا رهبر باید عیب جویان را از خود دور کند؟

 

 

1- برخی شرایط اجتماعی یا اقتصادی را عامل گناه و خطای خود معرفی می کنند. چنین نظری تا چه اندازه می تواند درست باشد؟

2- چرا انسان کریم از انجام گناه پروا دارد؟

3- عامل اصلی ناتوانی برخی انسانها در کنترل شهوت و تحریکات بیرونی چیست؟

4- برخی از آثار کرامت نفس را توضیح دهید (سه مورد) .

5-جملات زیر را تکمیل کنید :

کسی که در بیرون تن به ذلت میدهد ، ابتدا  …………

قدر و منزلت هر کس به میزان   ……………..

6- چگونه میتوان کرامت نفس  را پرورش داد و تقویت کرد ؟

7- الف) ترجمه ی آیه شریفه زیر را کامل کنید :

ولله العزه جمیعاً      …………….

و لرسوله                ……..……..

وللمومنین               ……………

ولکن المنافقین لایعلمون …………

ب) از اینکه عزت را ابتدا برای خدا و سپس برای رسول و بعد از آن برای مؤمنین اعلام می کند

 چه نتیجه ای می توان گرفت؟

ج) آیا منافقین میتوانند به میزانی هرچند اندک ، بهره مند از عزت باشند ؟

8- بنا بر سخن حضرت علی (ع) اگر خداوند در نظر کسی بزرگ شد ، ثمره و نتیجه ی آن چیست؟

9- بنا بر سخن امام  سجاد (ع) ،از همه ی مردم گرامی تر چه کسی  است؟

10- بنا بر سخن امام علی (ع) در چه صورتی شهوت ها نزد انسان پست و حقیر می  شود؟

11- امام صادق (ع) قیمت و بهای نفس خود را چه چیزی میدانند؟

12- خود عالی و اصیل با خود دانی و غیر اصیل چه تفاوتی دارد؟

13-سه مثال از تقابل و رویارویی میان خودعالی و خود دانی ذکر کنید .

14- چرا انسان صاحب کرامت اهل پیمان شکنی نیست؟

 

درس چهاردهم : زمینه های پیوند مقدس

 

1- نگاه ویژخ ی دین به زن و مرد چگونه است؟

شباهت ها :

تفاوت ها:

2- ترجمه ی آیه شریفه ی زیر را تکمیل کنید ، آن گاه بر اساس این آیه ، دیدگاه اسلام در باره زن و مرد را توضیح دهید.

من عمل صالحا                                ..............................................

من ذکر أو انثی                                ...............................................

و هو مؤمن                                     ..............................................

فلنحیینه حیاه طیبه                          او را با یک زندگی پاک حیات بخشیم

و لنجزینهم اجرهم                            و مسلماً به آنان پاداش می دهیم

بأحسن ما کانو یعملون                       مطابق با بهترین اعمالشان

3- جوانانی که تشکیل خانواده می دهند, در مقایسه با جوانان مجرد, به کدام فضلیت های اخلاقی دست می یابند؟(4 مورد)

4- چه زمینه هایی سبب تشکیل خانواده می گردد؟

5- کدامیک از زمینه های تشکیل خانواده ارزشمندتر و برتر است؟ چرا؟

6- چرا می گوییم خانواده یک نهاد طبیعی و متفاوت با سایر نهادهای اجتماعی است؟

7- چگونه می توان خانواده را به عامل گسترش مهربانی و دوستی در جامعه تبدیل کرد؟

8- به ترجمه ی آیه ی 21 سوره ی روم توجه کنید:

"از نشانه های او این است که از (نوع) خودتان همسرانی برای شما آفرید تا بدان ها آرامش یابید و میانشان دوستی و رحمت نهاد.آری, در این (نعمت) برای مردمی که می اندیشند, قطعاً نشانه هایی است."

این آیه بیانگر کدامیک از زمینه های تشکیل خانواده است؟

9- از دیدگاه قرآن کریم , ارج و منزلت زن و مرد به چه اموری بستگی دارد؟

 

درس پانزدهم : پیوند مقدس

 

1- چرا پیشوایان ما توصیه کرده اند که در انتخاب همسر با پدر و مادر خود مشورت کنیم و به نظرات آنان توجه نماییم؟

2- با توجه به آموزه های پیشوایان دین, درباره ی هر یک از موارد زیر توضیح دهید:

الف – زمان مناسب برای ازدواج

ب – دو راه مناسب برای شناخت همسر

ج – سه معیار مناسب برای انتخاب همسر

3-تاخیر در زمان ازدواج,چه مشکلاتی در پی دارد؟                                                                                                                                                                                   4- جملات زیر را تکمیل کنید: پیشوایان ما فرموده اند:                                                          الف-............. نصف دین خود را حفظ کرده است.                                                          ب- دو رکعت نماز شخص متاهل برابر با ................. است.                                              

  5-با توجه به زمینه های طبیعی تشکیل خانواده,اهداف اصلی از ازدواج را ذکر کنید

. درس شانزدهم:کانون مهر                                                                                                                                                                                   

 1- شرایط صحیح بودن پیمان ازدواج را ذکر کنید.                                                                               2- نفقه چیست و بر عهده ی کیست؟                                                                                       3- آیا نقش هایی را که اسلام برعهده ی اعضای خانواده قرار داده می توان جا به جا کرد؟چرا؟

4- نقش هایی که اسلام بر عهده ی هر یک از اعضا قرار داده چه تفاوتی با نقش های

افراد در موسسات و سازمان های اداری دارد؟                                                                                                                                                                                                                            5- از نظر اسلام,کدام یک از وظایف مربوط به خانواده بر عهده ی مرد است؟                                                                                                                                                                     6- از نظر اسلام کدام یک از وظایف مربوط به خانواده بر عهده ی زن است؟                                                                                                                                                       7- مهم ترین وظیفه ی مشترک زن و مرد در خانواده چیست؟                                                                                                                                                                            8- چرا خداوند وظیفه ی تامین معاش را از دوش مادران بر داشته است؟                                                                                                                                                                 9- مقدس ترین نقش زن در خانواده چیست؟چرا؟                                                                                                                                                                                         10- بنا بر آموزه های پیشوایان دین                                                                                                                                                                                                          جهاد زن ................... برای شوهر است.                                                                                                                                         مرد مدیریت عمومی خانواده را بر عهده دارد و زن ............. را نشستن در کنار همسر و هم صحبتی با او از .............. پیش خداوند بهتر است.                                                                                                                                                                                             11- الف- معنای آیه شریفه ی زیر را تکمیل کنید:                                                                                                                                                                                         و قضی ربک                      ...........................                                                                                                                                                                               ان لا تعبدوا الا ایاه              ...............................                                                                                                                                                                                و بالو الدین احسانا                .............................                                                                                                                                                                                          اما یبلغن عندک الکبر            اگر آن ها نزد تو به پیری رسیدند                                                                                                                                                                                             احد هما او کلا هما               ................................                                                                                                                                                                                   فلا تقل لهما اف                  ................................                                                       

و لا تنهر هما                               و ایشان را ازخود مران.

و قل لهما قولاً کریماً                                   و با آن دو کریمانه سخن بگو.

و احفض لهما                                           و برای بگستران.

جناح الذل من الرحمه                      پرو بال مهربانی را از در رحمت.

وقل رب ارحمهما                          و بگو: پروردگارا آن دو را ببخش.

کما ربیانی صغیراً                                     همانطور که مرا در کودکی تربیت کردند.

 

 ( اسراء 23 ، 24 )

ب – وظیفه اصلی ما نسبت به پدر و مادر چیست؟

ج – پنج وظیفه ای که در هنگام پیری پدر و مادر بر عهده فرزندان است کدام است؟