۱-درجنگ بدر سپاه قریش وسپاه اسلام به ترتیب چند نفر بودند ؟ص140

الف-۳۰۰۰و۱۰۰۰ ب -۲۰۰۰و۱۵۰۰ج -۳۰۰۰و۲۰۰۰د -۴۰۰۰و۱۰۰۰

۲ - مثلث شوم شرک که خضرت محمد درداخل مدینه با آن درگیر بودند شامل چه  بود؟

 الف -اشراف قریش ، مشرکان ، نفاق  ب -نژادپرستی ، منافقان ، اشزاف

ج -نفاق ، نژادپزستی ،اشراف قریش   د -کفار ، نژادپرستی  ،مشرکان

۳- کدام گزینه در مورد جنگهای پیامبر صحیح می باشد ؟

 

الف -پیامبر(ص) در هشت غزوه شرکت وآنها را فرماندهی کردند           

            ب-تنها جنگ بدر با مشرکان بود

 

ج-دراکثر نبردها رد پا ی کفار و بیگانگان را می توان یافت-

د:پیامبر(ص)  "فرماندهی غزوات بدر ،خندق و بنی قریظه را به عهده داشتند

۴ -نخستین اقدام عملی حضرت محمد(ص) پس از تاسیس ملت وگسترش اسلام چه بود ؟

الف -ایجاد پیوند میان قبایل ب-ایجاد محیط مناسب برای ارتباط فکری


ج -ایجاد منشور قانون اساسی -تاسیس مسجد

۵ -حلف چه بود ؟ص126

الف -پیمان بین قبایل بودب -قوی ترین سنت اجتماعی بودج -بر اسا آن میان دو بیگانه خویشاوندی ایجاد می شدد -همه موارد صحیح می باشد

۶ -چه عوامتی باعث می شد در جامعه اسلامی زمان پیامبر اختلافات فزونی یابد ؟

الف -گوناگونی زبانب -تعصبات شدیدج -گوناگونی نژادد -همه موارد

۷ -کدام گزینه در مورد عقد اخوت صحیح نمی باشد ؟ص126

الف -برای ایچاد همپیمانی دینی به جای تعصب قومی به کار می رفت

ب -به وسیله آن مهاجرین در سرپرستی انصار قرار می گرفتند

ج-رهاورد آن احساس مسئولیت  مسلمانان در برابر تنگدستی یکدیگر بود

د -پس از اجرای آن معضل تحریک عواطف دو گروه انصار پیش امد

۸ - این ویژگی “اینان ، جامه مسلمانی به تن دارند ولی دشمنان داخلی وستون پنجم جامعه اند”مربوط به چه گروهی است ؟ص141

 الف-مشرکان             ب –منافقین             ج –کفار  د -همه موارد

۹ - دلایلی چون تفسیر وبیان اصول کلی دین و آیات قرآن مربوط به کدام مورد می شود ؟

الف-لزوم داشتن دین  ب -لزوم نقش مردم در حکومت  ج -لزوم نیاز به جانشین پیامبرد -لزوم نبوت ص180

۱۰ - درمورد غدیر کدام جمله غلط است

الف:فخر رازی وایجی مولا را به معنای دوست گرفته اند

ب:آیه الیوم اکملت دینکم واتممت ..بعد از غدیر نازل شد

ج:ایه یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک در غدیر نازل شد

د:غدیر در سال هشتم هجری انجام گرفت

۱۱ - ویژگی هایی چون “دروغگویی ، تظاهر به اصلاح کلی ، فقدان شعور واقعی ونداشتن اندیشه وفهم درست ” مربوط به کدام گروه می باشد ؟

الف –کفار  ب  - مشرکان       ج –منافقین    د -همه موارد

۱۲ - چه کسی در سقیفه با ابوبکر به عنوان اولین نفر بیعت کرد ؟

الف -ابو عبیده  ب  - عمر      ج -سعدبن ابی وقاص د -بشیر بن سعد

۱۳ - در حج برائت آیات الهی توسط چه کسی ابلاغ شد ؟

الف -پیامبر(ص)  ب  - ابوبکر  ج -حضرت علی (ع) د -عمر

۱۴ - کدام گزینه جزء مشکلات  زمان بعد از رحلت پیامبر نبوده است ؟

الف -ادعای نبوت توسط عده ای  ب  - بازگشت از دین وارتداد 

ج -نپرداختن زکات                   د -عدم خشونت در حکومت داری

۱۵ - کلمه مولا در خطبه غدیر به چه معناست ؟

الف - اولی بالتصرف  ب  - اولی بالشی ء     ج - یاور ودوست  د -برادر دینی

۱۶ - علت نپرداختن زکات توسط افراد معترض به حکومت به حاکمان بعد از رحلت پیامبر چه بود ؟

الف - نبود رهبر واقعی بعد از پیامبر به عنوان جانشین   ب  - حرص وطمع مردم

ج - نارضایتی از حاکمان                          د -وضعیت نابسامان اقتصادی

۱۷ -اساسی ترین اقدام در جهت شکل گیری امت اسلامی وتثبیت حکومت چه بود ؟

الف - هجرت از مکه به مدینه               ب  - جهاد در راه خدا

ج -رفع اختلافات عقیدتی وقومی          د - گزینه ب وج

۱۸ - نخستین خلیفه ای که امیر المومنین خوانده شد چه کسی بود ؟

الف –ابوبکر ب  - عم              ج –عثمان            د -عمروعاص

 ۱۹ - مهمترین علت وسبب موفقیت و گسترش اسلام چه بوده است ؟

الف – قرآن ب  - سیره            ج -رفتار پیامبر         د - همه موارد

۲۰ - کدام یک از موارد زیر جزء دلایل نیاز به جانشین پیامبر نمی با شد ؟

الف - فلسفه بعثت پیامبر مانند قانون هدایت عمومی  ب  - نیاز جامعه به وحی

ج -لزوم ارتباط بین عالم ربونی وعالم انسانی        د -تفسیر وبیان اصول کلی دین

۲۱ - وضع مقررات درباره اهل ذمه ،ایجاد پایگاههای نظامی ،تسخیر سراسر جزیره العرب وجداسازی شام ومصر از چنگ امپراتوری روم ، از جمله اقدامات کدام خلیفه بود ؟

الف -عمربن خطاب   ب  - ابوبکر  ج –عثمان      د -بشیر بن سعد

۲۲ -علت اصلی کشته شدن عمر چه بود ؟

الف -وضع مقررات ردباره اهل ذمه                     ب - ایجاد پایگاههای نظامی

ج -بی توجهی وی به شکایات ابولولوء             د -الف وج صحیح می باشد

۲۳ -در چه سالی پیامبر به مساملنان اجازه جهاد (دفاع ) دادند ؟

الف - یاز دهم هجری  ب  - دوم هجری  ج -چهارم هجری  د -دهم هجری

۲۴ -کدام مورد از اقدامات خلیفه دوم نمی باشد ؟

الف -جلوگیری از ورود غیر عرب به مدینه  ب  -  شدت یافتن منع تدوین حدیث

ج -روی کار آوردن اقوام وخویشان          د -تفاوت نهادن میان مسیحیان عرب وغیر عرب

۲۵ - خلیفه اول ودوم به ترتیب به چه وسیله ای به خلافت رسیدند ؟

الف - شورای شش نفره – عهدنامه                    ب  - عهدنامه -سقیفه

ج -شورای شش نفره –سقیفه                       د -سقیفه -عهدنامه

۲۶ -منع تدوین حدیث که از زمان …..آغاز شده بود ، با بخشنامه…….شدت یافت .

الف -خلیفه اول - خلیفه دوم  ب  - خلیفه اول - خلیفه سوم

ج -خلیفه دوم -خلیفه سوم              د -خلیفه اول -خلیفه چهارم

۲۷ -کدام یک از افراد زیر جزء کارگزاران خلیفه اول می باشد ؟ص210

الف –معاویه  ب – ابوهریره        ج -خالد بن ولید   د -عمرو بن عاص

۲۸ -تاریخ نویسان مسلمان چه سالهایی را سالیان آزمایش نام نهاده اند ؟ص209

الف - دوره خلافت ابوبکر  ب  - دوره خلافت عمر 

ج -دوره خلافت عثمان           د -دوران خلافت هرسه خلیفه

۲۹ -مهم ترین مشکل حکومت حضرت علی (ع)چه بود ؟

الف -رفاه گرایی  ب  - انحرافات وبدعتها      ج -عدالت اقتصادی  د -تضعیف ارزش های دینی

۳۰ -کدام یک از عوامل زیر جزءعلل ناخشنودی ازحکومت حضرت علی (ع) توسط مردم نیست ؟

الف -کنارنهادن رووش شیخین در تقسیم بیت المال  ب  - اساس قرار دادن مساوات در حقوق

ج -برتری ندادن به اشراف وعرب بر دیگران          د -واگذار کردن شام ومصر به معاویه

۳۱ -کدام یک از موارد زیر صحیح نمی باشد ؟

الف -جنگ صفین توسط معاویه به وجود آمد ب  - جنگ جمل توسط طلحه وزبیر وعایشه ایجاد شد

ج -جنگ نهروان توسط قاسطین به وجود آمد د -مارقین همان خوارج می باشند

۳۲ - امام علی چند سال حکومت کردند ؟

الف -۳ سال و۹ ماه  ب  - ۴ سال و۹ ماه         ج  -۷سال و۹ماه  د  -۲ سال و۹ماه

۳۳ -حرکت وفعالیت مستمر امامان از چهسالی آغاز شد وتا چه سالی ادامه یافت  ؟

الف -یازدهم هجرت - ۳۲۰ سال   ب  - یازدهم هجرت -۲۵۰ سال

ج -سیزدهم هجرت - ۳۲۰ سال          د -یازدهم هجرت -۱۵۰ سال

۳۴ -امام حسن وامام حسین (ع)به ترتیب چند سال حکومت کردند ؟

الف -۱۰سال -۶سال  ب  - ۱۰ سال - ۶ماه        ج -۹سال - ۲ماه  د -۸ سال - ۳سال

۳۵ - کدام یک جزء شورای شش نفره تعیین خلیفه نمی باشد؟

الف-زبیربن عوام  ب- سعدبن ابی وقاص   ج -عبدالرحمان بن عوف د-عمر بن خطاب

۳۶ - کدام گزینه صحیح نمی باشد ؟

الف-شرکت مردم در انتخاب خلیفه اول محدود به حاضران در سقیفه بود

ب- دربیعت با امام علی (ع) همه مردم شرکت کردند

ج -برگزیده شدن عثمان محدود به شورای شش نفره نبود  د-همه موارد

۳۷ -کدام گزینه شامل موانع ومشکلات حکومت علی (ع)نمی باشد؟

الف-عدالت اقتصادی       ب- عدالت اجتماعی  ج -انحرافها وبدعتها   د-موانع سیاسی

۳۸ -پیدایش شکاف های اجتماعی از زمان کدام خلیفه آغاز گشت ؟

الف-خلیفه اول  ب- خلیفه دوم         ج -خلیفه سوم         د-همه موارد

۳۹ -کدام مورد جزء علل ناخشنودی از حکومت علی (ع)نمی باشد ؟

الف-کنارهنادن روش شیخین در تقسیم بیت المال ب- اساس قراردادن مسلوات درحقوق

ج -ترک نکردن مسامح دربرابر سران قبایل د-رعایت استحقاق ها

۴۰ - چه کسانی جزء ناکثین بودند؟

الف-طلحه         ب- زبیر  ج –عثمان   د-الف وب

۴۱ -جنگ صفین توسط  چه کسانی آغاز گشت ؟

الف-ناکثین        ب- قاسطین  ج –منافقین     د-مارقین

۴۲ -مارقین جزء کدام گروه بودند ؟

 الف-ناکثین ب- منافقین      ج –خوارج         د-قا سطین

۴۳ -کدام گزینه جزء سپاه امام حسن (ع) درجنگ نبودند ؟

الف-جناح اموی  ب- شیعیان       ج –خوارج    د-رومیان

۴۴ -این تعریف مربوط کدام جناح از سپاه امام حسن (ع)می شود؟

“دراین جناح عناصر نیرومندی وجود داشت که ازطرفداران بسیار بهره می بردند ودرپدید آوردن یاس وتزلزل در سپاه تاثیری بسزا داشتند”

الف-شیعیان       ب- خوارج  ج -سودجویان           د-جناح اموی

۴۵ -کدام گزینه صحیح نیست ؟

الف-روح ساحشوری هاشمی با رفتار امام حسین (ع)متناسب تر است تارفتارامام حسن (ع)

ب- امام حسن وامام حسین (ع)دو تدبیرجداگانه داشتند

ج -هریک ازاین دو راه برترین وسیله نزدیک شدن به خدا به شمار می آمد

 د-این دو راه تنها راه حل های عاقلانه ومنطقی آن وضعیت بود

۴۶ -چه عاملی اصلی ترین عامل ناامیدی امام حسن(ع) از پیروزی نظامی بود؟

الف-کم بودن سپاهیان              ب- نبودن وقت کافی برای تجهیز سپاه

ج -یکپارچه نبودن سپاه            د-زیادبودن نفرات دشمن

۴۷ -کدام یک از موارد زیر در مورد علل راه حلهای متفاوت امام حسن وامام حسین (ع) صحیح می باشد ؟

 الف-تفاوت در دوستان ب- تفاوت در دشمنان       ج -تفاوت در موقعیت              د-همه موارد

۴۸ -این تعریف مربوط به کدام گزینه می باشد؟

“دوگروه پس از مناظره دربرابر هم به نتبجه مقبول دست نیابند وهریک ادعای کتمان عمدی حق از سوی دیگری را داشته باشدبرای اثبات ادعای خود مساله رابه خداوامی گذارند”

الف-مناظره        ب- مباهله ج -مبادله د-مساوات

۴۹ - کدام گزینه درمورد جبریه ومرجئه صحیح نمی باشد ؟

الف -هردو یک نوع فرقه بودندب -ازنظر عقیدتی با سیاست اموی همسو بودند

ج -نتاجعی شوم در جامعه برجا نهادندد -درزمان پیامبر(ص) وجود داشتند

۵۰ -کدام یک ازعوامل زیر جزء علل ناخشنودی مردم از معاویه نمی باشند؟

الف –بی احترامی به افکارعمومی     ب -لشکرکشی وتجاوز به حرم امن الهی

ج -دارانبودن شایستگی              د-تقویت عناصرفاسد

51-نخستین مرحله از دعوت پیامبر (ص) چه نام دارد ؟

 الف) دعوت خویشان و اقوام      ب) دعوت خصوصی –پنهانی      

ج) دعوت عمومی            د) موارد الف وب                             

52-کدام حادثه به یوم الدار معروف است ؟     

  الف) دعوت خویشان و اقوام            ب)دعو ت خصوصی –پنهانی  

ج) دعوت عمومی  د)دعوت بزرگان قریش به دین  اسلام                                                                

53-وی ابوذر غفاری را به ربذه تیعید کرد و عمار را از خانه اخراج کرد و بعی صحابه را تبعید کرد

الع ابوبکر  ب:عمر ج:معاویه  د:عثمان                   

54-هجرت به منظور بهره وری از مواهب خدماتی و رفاهی جزء کدام یک به حساب می آید                                                      

الف) هجرت در عرف دینی             ب) هجرت در عرف جامعه شناسی       

ج)هجرت در عرف سیاسی            د) هجرت انفسی     

 55-کدام یک مربوط به پیمان عقبه دوم می باشد؟ الف) فرزندان خود  را نکشند؟          ب)در کارهای نیک نافرمانی نکنند 

ج)دزدی وزنا نکنند   د)همان طور که اززن وفرزند خود حمایت می کنند پیامبر واهدافش را حمایت نمایند

56-نخستین مسجدی را که پیامبر پس از هجرت بنا کرد؟

الف) مسجد قبا  ب) مسجد مدینه  ج) مسجدالاقصی  د) مسجد کوفه

57-در کدام یک از غزوات پیامبر رد پای یهودیان ومنافقان دیده نمی شود ؟ 

الف) احد      ب) بدر      ج) خندق     د) حنین

58-پیر نصب دان قریش لقب کیست؟الف) ابوسفیان  ب) ابوبکر   ج) عمروعاص  د) عمر

59-وضع مقررات در باره اهل ذمه از دستاوردهای کدام خلیفه بود ؟

الف) معاویه      ب) ابوبکر       ج) عثمان      د) عمر

60-علی (ع)کدا م یک از شرایط مورد استدلال در سقیفه را نداشت؟

الف مهاجرت   ب) قریشی بودن     ج) دوستی با پیامبر    د) کهنسالی   

61-فدک در زمان کدام یک از خلفا غصب شد؟ الف) معاویه      ب) ابوبکر       ج) عثمان      د) عمر

62-ابوهریره،عمروعاص ومعاویه کارگزاران معروف کدام یک از خلفا بوده اند ؟

الف)مروان حکم  ب) ابوبکر       ج) عثمان      د) عمر

 63-امام علی (ع) در کدام جنگ با قاسطین نبرد کرد؟ الف) جمل   ب) صفین ج) نهروان  د) الف وب

64-گفته امام علی (ع) که فرمود : من چشم فتنه را بیرون آوردم مربوط به کدام جنگ است ؟

الف) جمل         ب) صفین                  ج) نهروان                     د) الف وب

64-کوچکترین فرد مصداق آیه ذی القربی در آیه اجر رسالت که بود

الف) حضرت زهرا (س)   ب) امام حسن (ع)    ج) امام حسین (ع)                د)امام سجاد (ع)                    

66-واقعه حره مربوط به دوران خلافت چه کسی است ؟

الف) معاویه          ب) یزید           ج) عمر        د) عثمان                         

 67- کدامیک جزء سابقون (نخستین ایمان آورندگان به پیامبر) نبود ؟

الف) عمر         ب) عثمان          ج) عبدالرحمان بن عوف       د)طلحه

68- کدام اقدام پیامبر به یوم الانذار مشهور شده است ؟ 

 الف) ماجرای رفتن به غار ثور و خوابیدن امام علی (ع)در بستر آن حضرت                  

ب)دعوت وانذار خویشان                      ج) دعوت عمومی                       د)هجرت به مدینه 

69- کدام اقدام به لیلت المبیت مشهور است؟       

 الف) ماجرای رفتن به غار ثور و خوابیدن امام علی (ع)در بستر آن حضرت   

ب)دعوت وانذار خویشان                    ج) دعوت عمومی                     د)هجرت به مدینه

70-کدام یک جزء نیرنگ های مردم فریب و مجمع تهمت هماهنگ نیست ؟          

 الف) استهزاء پیامبر                ب) شکنجه های جسمی وروحی 

ج) تحریم شنیدن قرآن                                     د) پیشنهاد فرمانروایی ،ثروت وزیباترین همسر

71-فتح مبین به کدام حادثه گفته می شود ؟    الف) فتح مکه             ب) صلح حدیبیه    

ج) غزوه حنین             د) واقعه مباهله

72- بیعت شجره مربوط به کدام حادثه می شود ؟  

الف) فتح مکه          ب) صلح حدیبیه           ج) غزوه حنین             د) واقعه مباهله           

73-یوم الخمیس وما یوم الخمیس مربوط به کدام حادثه است ؟

 الف) تقاضای پیامبر برای آوردن نوشت افزار تا نامه ای بنویسد که مردم گمراه نشوند ومخالفت گروهی از صحابه با آن   

  ب) ماجرای غدیر خم و انتخاب امام علی به عنوان جانشین پیامبر (ص)                    

ج) ماجرای سقیفه بنی ساعده وانتخاب ابوبکربه خلافت       د)تصرف فدک توسط ابوبکر

74- کدام یک مربوط به اقدامات ابوبکر نیست ؟    

الف) جنگ با اهل رده        ب) فتح حیره         ج) تصاحب فدک     د) وضع مقررات در باره اهل ذمه

 

75- امام علی در کدام نبرد با قاسطین جنگید ؟       

الف) جمل           ب)نهروان            ج) صفین                 د) غزوه احد

76- گفته امام علی (ع)که فرمود : جز من هیچ یک از مسلمانان جرأت نمی کرد چشم این فتنه را بیرون آورد مربوط به کدام جنگ است ؟ 

الف) جمل                 ب)نهروان                    ج) صفین                 د) غزوه احد

77-منظور از ابناءدر آیه مباهله چه کسانی هستند ؟ 

الف) حضرت زهرا(س)            ب) امام حسن (ع)           ج) امام حسین (ع)        د) ب وج

78- کدام گروه از روی تعصب قومی و به پیروی از رئیس قبیله خود در جنگ حضور داشتند؟

الف) خوارج ، شکاکان ، ،سود جویان و قبیله گرایان

ب)جناح اموی                 ج) شیعیان سیاسی                   د) همه موارد

79-آخرین یادگار مباهله در بین مردم چه کسی بود ؟   

الف) حضرت زهرا(س)       ب) امام حسن (ع)       ج) امام حسین (ع)          د) ب وج  

80-نخستین مرحله از دعوت پیامبر (ص) چه نام دارد ؟

الف) دعوت خویشان و اقوام      ب) دعوت خصوصی –پنهانی      

ج) دعوت عمومی            د) موارد الف وب 

81-کدام حادثه به یوم الدار معروف است ؟       الف) دعوت خویشان و اقوام 

 ب) دعوت خصوصی –پنهانی       ج) دعوت عمومی                 د)دعوت بزرگان قریش به دین اسلام                    

82-علی (ع)کدام یک از شرایط مورد استدلال در سقیفه را نداشت؟الف مهاجرت   ب) قریشی بودن     ج) دوستی با پیامبر    د) کهنسالی    

83-در باره اهمیت وانگیزه اقدام انصار در سقیفه کدام یک صحیح نیست ؟ 

الف ) رویارویی با کردار برخی از مهاجران                  ب)رویارویی با کردار و وصایای پیامبر                  

ج) تخلف برخی از سران مهاجران از پیوستن به سپاه اسامه                          د) پیشگویی پیامبر در باره پیدایش آشوب ها در آینده      

84-کدام گروه به علت نژاد وقومیت به مخالفت جدی با پیامبر اسلام پرداختند؟                                                                         

 الف) مسیحیان ورومی ها     ب) زرتشتی ها وایرانی ها            ج) قریش                د)یهودیان

85 –پیامبر بزرگوار اسلام بعد از پیمان عقبه اول چه کسی را برای تعلیم قرآن وتبلیغ اسلام به یثرب فرستاد ؟    

الف) مصعب بن عمیر      ب) حصین بن نمیر      ج) عمربن خطاب                   د)علی (ع) 

86-امام علی (ع) در کدام نبرد با قاسطین جنگید ؟ 

 الف) بدر                ب) نهروان             ج)صفین             د) جمل         

 87-کدام خلیفه به علت یکی کردن مصاحف ،بویژه به علت سوزاندن نسخه های گوناگون قرآن مورد نفرت واقع شد ؟     

الف) علی (ع)           ب)عمر                 ج) عثمان              د)ابوبکر    

88-کدام خلیفه پایبند نصب نمودن بنی هاشم در مناصب حکومتی نبود؟

 الف) علی (ع)        ب)عمر          ج) عثمان              د)ابوبکر  

89-ممنوعیت نگارش حدیث از زمان کدام خلیفه آغاز شد؟  

 الف) علی (ع)        ب)عمر          ج) عثمان              د)ابوبکر      

90-کدام گروه اسپاه امام حسن (ع) از روی تعصب قومی و به پیروی از رئیس قبیله خود در جنگ حضور می یافتند ؟

 الف) شیعیان         ب) جناح اموی وشکاکان وخوارج    

ج) طرفداران عثمان وقبیله گرایان وسود جویان       د) خوارج،شکاکان،سود جویان وقبیله گرایان        

91-کوچکترین فرد مصداق آیه ذی القربی در آیه اجر رسالت که بود ؟

الف) حضرت زهرا (س)     ب) امام حسن (ع)       ج) امام حسین (ع)                د)امام سجاد (ع)              

 92-واقعه حره مربوط به دوران خلافت چه کسی است ؟الف) معاویه   ب) یزید    ج) عمر        د) عثمان                

93-نگرانی امام حسین (ع) در منی در مجلس بزرگان اسلام از چه بابت بود ؟  

الف) کهنه شدن امر ولایت در دلها   ب)جنایات معاویه       ج) فضایل اهل بیت               د) جنایات یزید

 

 

 

 

94:ولادت پیامبر (ص) در چه زمانی بود ؟ هفتدهمین روز ربیع الاول سال 570 میلادی (عام الافیل )**

95-جد اول پیامبر چه کسی بود ؟ عبدالمطلب

96- حضرت محمد(ص) به ترتیب در سن هفت ماهگی ،شش سالگی و هشت سالگی چه کسانی را از دست داد ؟ پدر،مادر ،عبدالمطلب

97-پیشه شبانی چه نوع پیشه ای بود ؟ چوپانی بود که این پیشه نوعی تمرین شکیبایی برای رویارویی با پیروان  باورهای خرافی و رسوم نادرست دوران جاهلیت تجربه ای مناسب بود .

98- امین به چه کسی گفته می شود ؟ فرد امانتدار ، راستگو،باوقار ، خوش خلق ، کریم و شرافتمند گفته می شود که از هر ناپاکی و گناه اجتناب می کند .**

99- دوران جوانی چه دورانی است ؟ زمان شکوفایی غرایض و گاه انحراف ها و آلودگی های انسان است . **

100- حضرت محمد (ص) در چند سالگی در پیمان حلف الفضول (جوانمردی و نیکوکاری ) شرکت کرد ؟ بیست سالگی

101-حضرت رسول در چند سالگی با حضرت خدیجه ازدواج و چند سال در کنار هم زندگی کردند ؟ 25 سالگی و 25 سال **

102-حضرت خدیجه چه کسی را از بند بردگی رهانید؟ زید ابن حارثه

103-علل گرایش به خلوت و انزوا در حضرت رسول چه بود ؟ الف-اندیشه های عمیق درونی       ب- ناسازگاری محیط و فاصله روحی اش با مردم

104-چه موقع رفتن به غار حرا به اوج خود می رسید ؟ در ماه مبارک رمضان

105- اولین کسانی که به پیامبر ایمان آوردند چه کسانی بودند ؟ حضرت خدیجه و حضرت علی (ع)

106-چند تن از مسلمانان اولیه که به پیامبر ایمان آوردند را نام ببرید ؟ زیدبن حارثه ، زینب ، رقیه ، ام کلثوم (فرزندان پیامبر ) ،ابوبکر،   بلال ،یاسر ،سمیه ،عمار ،مقداد ،ابوذر،زبیر،عثمان ،طلحه،عبدالرحمن ابن عف ،مصب بن عمیر ،

107-چرا دعوت علنی پیامبر و یکباره او قابل تحمل مردم نبود ؟ چون از آنجایی که سرزمین مکه دوران طولانی به شرک و بت پرستی آلوده بود و  مردم در مرداب خرافه ها و تعصب روزگار می گذراندند اعلام یکباره به دعوت توحیدی و شوریدن دفعی علیه همه مظاهر جاهلیت قابل تحمل نبود .

108-شرایط اساسی اصلاحات عمیق و ریشه دار از نظر رسول اکرم چیست؟ اندیشه قوی-ایدئولوژی غنی

109-نماز چیست ؟ مجموعه معارف معنوی برای ارتباط با معبود است .**

110-در چه مکانهایی پیامبر برای نیایش می رفت ؟ مسجد الحرام و منا**

111-نخستین زنی که به اسلام گروید چه کسی بود ؟ حضرت خدیجه کبری (س)

112-نام سه مسلمان نخست اسلام را نام ببرید؟ حضرت علی(ع)-حضرت خدیجه(س)-زیدبن حارثه

113-در جامعه جاهلی آن روز مکه اصالت و برتری در چه بود ؟ مرد بودن –مسن بودن-آزاد بودن

114-نسیم فزاینده آیات الهی و منطق نیرومند پیامبر بر چند محور بود ؟ یکتایی خدا ،پرستش خدای واحد، سرزنش بت پرستی ،رستگاری در پرتو توحید

115-مخالفان دعوت توحیدی پیامبر چه کسانی بودند؟ مشرکان ،یهودیان ،منافقان

116- مهمترین علت مخالفت قریش با اسلام چه بود ؟ جهتگیری دینی و توحیدی دعوت و مخالفت اسلام با الهه اعراب و دین رایج و موروثی حاکم بر مکه

117- عوامل طغیان چیست ؟  استغنا –ثروت **

118-ابوجهل از چه تیره ای بود ؟ تیره بنی محزوم **

119-حضرت رسول از چه تیره ای بود ؟ عبدمناف

120-قریش برای وصول به اهداف خود چه کرد ؟ الف-مهیا کردن زمینه انزوای پیامبر        ب- برخورد رویارو با آن حضرت

121-سخنگوی قریش در دیدار با ابوطالب چه کسی بود ؟ عتبه بن ربیعه

122-ابوطالب برای حمایت از پیامبر چه کسانی را جمع کرد ؟ هاشمیان-مطلبیان

123-شیوه های مبارزه سپاه جهل علیه پیامبر چه بود ؟ شکنجه های جسمی و روانی-بهانه گیری های بی پایه –درخواست انجام کارهای فرابشری –پرسش های بی منطق و نامعقول-تهمت و مسخره کردن 

124-کارسازترین سلاح رسول خدا (ص) در دعوت چه بود ؟ پیام نهفته در آیات قرآن

125-اقدامات مشرکان برای گوش ندادن مردم به قرآن چه بود ؟ 1-تحریم شنیدن قرآن      2-ایجاد هیاهو و جنجال                3-اسطوره خواندن قرآن       4-تردید در وحیانی

126-اثرات آزار و اذیت اسلام آورندگان چه بود ؟ الف-بازگشت تازه اسلام آورندگان به دامان کفر و شرک      ب- کاهش یا از میان رفتن گرایش به پیامبر در مردم عادی **

127-علت موافقت پیامبر به هجرت مسلمانان چه بود ؟ گستردگی شکنجه ها –افزایش فشار بر حامیان و هواداران نهضت **

128-هجرت به حبشه در چه سالی بود ؟ پنجم بعثت

129-درمرحله اول هجرت مهاجران چند نفر بودند؟ 11مرد و 4 زن

130-چه کسی به عنوان نماینده با نجاشی صحبت کرد ؟ جعفر بن ابی طالب

131-بهترین راه برای به زانو در آوردن اقلیت ها در جامعه چیست ؟ مبارزه منفی

132-مصوبات اشراف قریش درمحاصره اقتصادی وانزوای سیاسی پیامبر چه بود ؟ الف- باید هرگونه خرید و فروش با هواداران محمد(ص) متوقف گردد      ب- ارتباط،معاشرت، زناشویی با مسلمانان ممنوع        ج- حمایت جبهه مخالف محمد(ص)

133-عام الحزن  چیست؟ در سال دهم بعثت بود که پیامبر اکرم(ص) عموی خود ابوطالب و همسر گرامیش خدیجه را از دست داد

134- عواملی که سبب دلبستگی خدیجه به پیامبر گردید چیست؟ آرامش ،صداقت،وقار،معرفت **

135-پیامبر بر اساس تقاضای خزرجیان چه کسی را برای تبلیغ اسلام به آن قبیله فرستاد؟ مصعب بن عمیر

136-نشست مشورتی دارالندوه بین مشرکان دارای چند نظریه بود ؟ الف-به زنجیر کشیدن و به سیاه چال افکندن رسول خدا      ب-تبعید پیامبر      ج- کشتن پیامبر

137-پیامبر در لیله المبیت هنگام خروج از منزل چه سوره ای را تلاوت کرد ؟ سوره یاسین

138-چه کسی در بین راه به طرف کوه ثور به پیامبر پیوست ؟ ابوبکر

139-هجرت به چه معناست ؟ واژه هجرت در عرف دینی به معنی کوچ و خروج از یک سرزمین به منظور حفظ و تحکیم مبانی عقیدتی و ایمانی  است .

140-مهاجر چه کسی است ؟ کسی است که از محدوده طاغوت و استبداد خارج می شود تا بتواند معاشرت ،تربیت و عبادتش را متناسب با شریعت و آرمان خود ترتیب دهد .

141- جمله  خانه و سرزمینی که در آن معصیت خداوند می شود جای ماندن نیست از کیست ؟ امام صادق (ع)**

142-از نظر عرف  دینی ،سیاسی ،جامعه شناسی و اصول اخلاقی و علمی آنچه در عصر پیامبر رخ داد به معنای واقعی هجرت است .**

143-هجرت منشاء چیست ؟ قدرت و مایه پیشروی یک ملت است .**

144-جهاد اسلامی یعنی چه ؟ دفاع از حیثیت دینی و جان و مال مسلمانان است **

145-رسول خدا(ص) در چه روزی و در کجا مورد استقبال مردم مکه و مدینه قرار گرفت؟ روز دوشنبه در دهکده قبا در دو فرسخی مدینه

146-هیجان و سرور مردم در استقبال از حضرت رسول در چه زمانی به اوج خود رسید ؟ وقتی که مرکب پیامبر از محلی به نام ثنیه الوداع سرازیر شد و به خاک یثرب گام نهاد

147-پیامبر بعد از ورود به یثرب در کجا استراحت کرد؟ منزل ابوایوب کنار زمین دو یتیم

148-اولین نماز جمعه با حضور چه کسی بود ؟ انصار و مهاجران

149-پیامبر در اولین نماز جمعه درباره چه سخن گفتند؟ اصول دین

150-مهمترین و نخستین اقدام عملی حضرت رسول چه بود ؟ ساختن مسجد

151-حلف چیست ؟ یکی از سنت های اجتماعی آن روزگار بود که قبایل بین هم پیمان می بستند که به آن پیمان حلف می گفتند .

152-هسته مرکزی امت اسلامی در مدینه چه کسانی بودند ؟ قبیله اوس و خزرج و مهاجران مکه

153-چه چیزهایی اساس توحید و حکومت الهی را تهدید می کرد ؟ الف-اختلاف و دوگانگی قبایل اوس و خزرج        ب- تعصب همشهری گیری یثربیان و مکیان           ج-تعصبات شدید اعراب بادیه نشین

154-ایجاد پیوند میا ن قبایل چه نتایجی را در بر داشت ؟ تمام امکانات دفاعی شهر را در راستای منافع دو جامعه هماهنگ سازد و همگان را از آزادی های عقیدتی برخوردار کند .

155-منشور قانون اساسی دارای چند بخش بود ؟ الف-روابط مسلمانان اوس و خزرج  و مسئولیت متقابل انصار و مهاجر نسبت به یکدیگر در همان مقطع زمانی خاص        ب- قرارداد ترک تعرض بین مسلمانان و یهود      ج- بخش عمومی و جهانی که حافظ وحدت مسلمانان در همه زمان ها است .

156-رسول اکرم در مدت ده سالی که در مدینه بود با چه کسانی درگیر بود ؟ با مثلث شوم شرک(اشراف قریش)،نژادپرستی (یهودیان) و نفاق (درمیان مسلمانان ) بود .

157-جنگ بدر با چه کسانی بود ؟ مشرکان

158-نه غزوه پیامبر را نام ببرید؟ بدر ،احد،خندق،بنی قریظه،خیبر،فتح مکه ، حنین ،طائف و بنی مصطلق

159-در قلمرو عدالت مهمترین مصادیق چه بود ؟ عدالت اقتصادی

160-سرپیچی از چه حکمی تعقیب حکومتی داشت ؟ ندادن زکات

161-یکی از باسابقه ترین واژگان زندگی اجتماعی که به هیچ زمان و مذهب و قومی اختصاص ندارد چیست؟ جنگ

162-از نظر جامعه شناسی انسان چیست ؟ انسان زیست اجتماعی دارد و بدون آن اداره زندگی برایش امکان پذیر نیست –عواملی مانند جهل ،دوست داشتن ،منفعت طلبی سبب تزاحم بین منافع افراد جامعه می شود و از بروز کش مکش گریزی نیست .

163-درگیری از نظر اسلام چیست ؟ اختلاف و درگیری بین انسان ها امری جدایی ناپذیر از طبیعت و ماهیت آن است .

164-اسباب نزاع از نظر قرآن کدامند؟ آزمندی ، ستم پیشگی و ناسپاسی انسان ،جهل و سرکشی او ،پرخاشگری

165-حضرت رسول 23 سال دعوت و تبلیغ داشتند و 10 سال نبرد و درگیری مخالفان با او .

166-عوامل پیروزی مسلمانان در درگیری ها چه بود ؟ الف-فرماندهی هوشمندانه پیامبر        ب- روحیه ایمانی و جنگ آوری مجاهدان    ج-رعایت عدالت در جنگ با دشمن

167-یکی از زنانی که در جنگ احد شمشیر برداشت و جنگید چه نام داشت ؟ نسیبه خزرجی

168-یکی از علل مهمی که یهودیان به سرزمین حجاز مهاجرت کردند چه بود ؟ مسئله انتظار منجی موعود و پیامبری که عهدین به نام و ویژگی هایش اشاره کرده است .

169-یهودی که در جنگ احد در زکاب پیامبر به شهادت رسید چه نام داشت ؟ مخیریق

170-رهبری قبیله بنی نضیر یکی از قبایل یهود چه کسی بود ؟ حیی بن اخطب

171-کدام قبیله با تجاوز به حقوق یک زن مسلمان ، آتش درگیری با مسلمانان را شعله ور ساخت ؟ قبیله بنی قینقاع

172-جنگ احزاب نتیجه توطئه کدام قبیله یهودی بود ؟ بنی نضیر

173-کدام قبیله یهود در جنگ خندق به نفع قریش وارد نبر شد ؟ بنی قریظه

174-ماهیت نفاق چیست؟فریب و دو رویی **

175-برپایه نظر قرآن کشتزار تخم نفاق کجا بود ؟ مدینه ،علت عمده آن پدیدار شدن قدرت متشکل و سازمان سیاسی و اجتماعی دولت در آن شهر بود .

176-نفاق نوعی بیماری روانی است و منافق بیمار  **

177-ویژگی های رفتار دروغگو را بیان کنید ؟ تظاهر به اصلاح طلبی ،فقدان شعور واقعی ،نداشتن اندیشه و فهم درست ،سرگردانی و حیرت، شایعه پراکنی ،اضطراب درونی ،تعصب بی جا، دورویی و لجاجت

178-یکی از موثرترین سیاستهایی که تاکنون باعث ضربه های خطرناک به اسلام و مسلمانان شده است چیست؟ به کار گیری دین علیه دین مانند مسجدضرار

179-در سال دوم هجرت ،سوم هجرتو پنجم هجرت به ترتیب چه جنگهایی صورت گرفت ؟ بدر ، احد،احزاب

180-جعفربن ابی طالب ،زیدبن حارثه و عبدا... بن رواحه در چه جنگی به شهادت رسیدند ؟ جنگ موته

181-سال چندم هجرت بود که اعلام جهانی رسالت انجام گرفت ؟ سال ششم هجرت

182-از میان 185 نامه ای که برای دعوت اسلام نوشته شده چند نامه برای پادشاهان ،بزرگان قبیله بود ؟ 68

183-چه کسی نامه نوشته شده پیامبر را به دست خسروپرویز رسانید؟ عبدا... بن حذافه سهمی قرشی 

184-چه کسی نامه نوشته شده پیامبر را به دست هرقل قیصر روم رسانید ؟ دحیه کلبی

185-چه کسی نامه نوشته شده پیامبر را به دست نجاشی پادشاه حبشه رساند ؟عمربن امیه ضمری

186-در مباهله چه کسانی پیامبر را همراهی می کردند ؟ امام حسین(ع)،امام حسن(ع)،حضرت فاطمه(س) و حضرت علی(ع)

187-جنگ تبوک  در چه سالی اتفاق افتاد ؟ در سال نهم هجرت

188-نتایج جنگ تبوک\ چه بود ؟ جبران شکست مسلمانان از رومیان در جنگ موته – فهماندن قدرت اسلام به دشمنان داخلی و خارجی -رخت بربستن شرک و بت پرستی از سراسر مدینه –چندین معاهده صلح با مرزداران  در منطقه تبوک

189-چه کسی قرار شد در روز عید قربان آیات سوره برائت را بخواند؟ ابوبکر **

190-حادثه غدیر در چه زمانی اتفاق افتاد ؟ در بازگشت پیامبر از حجه الوداع در 18 ذی حجه سال دهم هجرت و با حضور 120 هزار نفر

191-اساسی ترین اقدام در جهت شکل گیری امت اسلامی و تثبیت حکومت چه بود ؟ هجرت از مکه به مدینه

192-صدقه چه نوع مالیاتی است ؟ داوطلبانه **

193-علل و عوامل گسترش اسلام چیست ؟ بسترهای موجود در شبه جزیره عربستان –حکومت ملوک الطوایفی –زندگی قبیله ای و نقش محوری شیخ قبیله –نبود سلطه خارجی –وضعیت ممتاز مکه از نظر تقدس –مرکزیت تجاری مکه و ویژگی های عرب ها

194-اسلام دعوتش را  مبتنی بر چند اصل قرار داده است ؟ حکمت – پند نیکو – مجادله احسن

195-مهمترین علت و سبب موفقیت و گسترش اسلام چیست ؟ قرآن و سیره و رفتار پیامبر اسلام

196-دندان پیامبر در چه جنگی شکسته شد ؟ احد

197-پیامبر در کجا شبانی می کرد؟ در سرزمینی به نام اجیاد در اطراف مکه

198-دعای همیشگی و زیر لب پیامبر چه بود ؟ اللهم و لا تکلنی الی نفسی طرفه عین ابداَ

199-در مسائل تاریخی آنچه بیش از اصل پژوهش اهمیت دارد چیست ؟ جلوگیری از حاکمیت احساسات در نتیجه گیری از تحقیق و استفاده ناروا از پژوهش

200-فرماندهی سپاه متشکل از مهاجر و انصار برای جنگ با رومیان را چه کسی بر عهده داشت ؟ اسامه جوانی بیست ساله

201-بعد از رحلت حضرت رسول چه کسی به خلافت رسید ؟ ابوبکر -60 سالگی

202-در زمان خلافت ابوبکر دو پدیده شکل گرفت آن دو پدیده چیست ؟ الف-نپرداختن زکات به دلیل مشروع ندانستن دستگاه خلافت      ب- بازگشت از دین و ارتاد

203-نام چهارتن از افرادی که به خلافت ابوبکر اعتراض داشتند را بنویسید؟ بلال ،ابوذر غفاری ،عماربن یاسر ،سلمان فارسی

204-خلیفه دوم چه کسی بود و توسط چه کسی انتخاب گردید و چند سال خلافت کرد ؟ عمربن خطاب و با وصیت ابوبکر و به مدت 10 سال

205-چند دست آورد در زمان خلافت عمر را بنویسید؟ وضع مقررات درباره اهل ذمه ،قرار دادن دیوان و دفتر برای مالیات و بیت المال ، ایجاد پایگاه نظامی ، تسخیر سراسر جزیره العرب

206-علت قتل عمر چه بود ؟ بی توجهی خلیفه به شکایت ابولولو(فیروز) از بی عدالتی و رفتار تبعیض آمیز اربابش مغیره بن شعبه (امیرکوفه)

207- ابوذر غفاری به جرم انتقاد از بنی امیه به کجا منتقل شد ؟ صحرای سوزان ربذه

208-خلفای بعد از پیامبر چگونه انتخاب شدند ؟ 1-توسط شورایی که در سقیفه تشکیل می شد    2- توسط مردم      3- توسط خلیفه قبلی

209-کارگزاران خلفای اول،دوم و سوم به ترتیب چه کسانی بودند ؟ خالدبن ولید – عمربن وعاص *معاویه - مروان بن حکم

210-مهمترین فعالیت های امام علی در دوران خلفا چه بود ؟ الف-تفسیر قرآن       ب- پاسخ به پرسشهای دانشمندان اهل کتاب     ج-بیان حکم شرعی       د-پرورش انسانهای برخوردار از ضمیر پاک و روح آماده و تربیت شاگردان

211-عبدالرحمن چه شرطی را برای بیعت کردن با حضرت علی (ع) مطرح کرد ؟ گفت اگر با تو بیعت کنم می پذیری که به کتاب خدا و سنت پیامبر و روش شیخین رفتار کنی

212-موانع و مشکلات حکومت حضرت علی (ع) را بنویسید؟  1-عدالت اقتصادی    2- عدالت اجتماعی     3- انحراف ها و بدعت ها         4-رفاه گرایی و تضعیف ارزش های دینی

213-امام علی (ع) در اولین سخنرانیش چه چیزی را مطرح کرد ؟ سیاست مالی برگرفته از سیره پیامبر

214-به گفته بسیاری از مورخان علت جدا شدن برخی از اعراب از علی (ع) چه بود ؟ علت را در این می دانستند که علی (ع) در تقسیم اموال ملاحظه اشراف را نمی کند و عرب را برعجم و موالی آنها برتری نمی دهد .

215-حضرت علی (ع) هنگام تقسیم اموال چه می فرمودند ؟ حضرت آدم نه غلام به دنیا آورد و نه کنیز ،بندگان خدا همه آزادند اکنون مالی نزد من است و من میان سفید و سیاه فرقی نخواهم گذاشت .

216-علت انحراف ها و بدعت ها در چیست ؟ ناآگاهی جامعه از دین و نبودن برنامه منسجم در جهت روشنگری مردم **

217-بنیان این انحرافات و بدعت ها در کجا گذاشته شد ؟ در کنار بستر بیماری پیامبر خدا و با شعار حسبنا کتاب الله

218-حضرت علی (ع) در نامه ای به مالک از زمان انحرافات و بدعت ها چه مرقوم فرمودند ؟ دین اسیر دست شروران بود هوس ها و دنیای خود را از آن طلب می کردند

219-پیدایش شکاف های اجتماعی از چه دورانی آغاز شد ؟ خلیفه دوم (عمر) که تبعیض را در توزیع بیت المال را بدعت نهاد

220-پیامبر با چه چیزی شدیداً مخالفت می کردند ؟ با گرایش های قومی **

221-برخی از نویسندگان معتقد بودند که استدلال خلیفه دوم در تبعیض در خصوص بیت المال از چه آیه ای استنباط می کردند ؟ آیه 10 سوره حدید

222-کاتب حضرت علی (ع) چه کسی بود؟ عبدالله بن ابی رافع

223-پاسخ علی(ع) در درخواستی که ولیدبن عقبه به نمایندگی از طرف طلحه و زبیر وچندی از رجال عرب دادند چه بود ؟ اینکه افرادی از شما در گذشته کشته شدند مسئولیت آن با من نیست بلکه با خداست که فرمان جهاد داده است اما اینکه با ثروت شما کار نداشته باشم من حق ندارم که نه از شما و نه از غیر شما حق حقدار را باز نستانم

224-چه کسی توسط پیامبر رانده شده بود و توسط چه کسی برای منصب وزارت و مشاور خلیفه تعیین شد ؟ مروان بن حکم و توسط عثمان

225-علل ناخشنودی از حکومت علی (ع) را بیان کنید ؟ الف-کنار نهادن روش شیخین      ب- اساس قرار دادن مساوات در حقوق و رعایت استحقاق ها      ج-برتری ندادن اشراف و عرب بر دیگران        د-ترک تسامح در برابر سران قبایل

226-ناکثین چه کسانی بودند ؟ کسانی که با حضرت علی (ع) حاضر به سازش و انعطاف نشدند و نقض عهد کردند مانند طلحه و زبیر

227-شعله آتش جنگ صفین به وسیله چه کسانی برافروخته شد ؟ قاسطین (ستمگران)

228-امام علی(ع) در برابر کسانی که تقاضا کردند گذشته افراد را نادیده بگیرد و با اموال نامشروع کاری نداشته باشد چه پاسخ دادند ؟ حق مسلم و ثابت است و مرور زمان بر آن تاثیر نمی نهد این وظیفه ای است که خداوند بر عهده من گذاشته است .

229-علت جنگ صفین چه بود ؟ به بهانه کشته شدن عثمان خلیفه سوم

230-فتنه خوارج (مارقین)از چه چیزی سرچشمه می گرفت ؟ ناآگاهی آنان از سنت پیامبر –حقیقت قرآن

231-چه چیزی را امام علی (ع) اصل و مقدس می شمرد ؟ آزادی و آزادگی **

232-زبیر در چه جنگی کشته شد ؟ جنگ جمل

233-از نظر امام علی(ع) آزادی چیست ؟ تنها معنای مقابل بردگی نیست بلکه مقصود آزادگی و شخصیت در برابر ضعف و زبونی است

234-حضرت علی(ع) به مردم شهر انبار که در مقابلش به خاک افتادند چه فرمودند ؟ فرمودند چه گناه بی لذتی مرتکب می شوید زجر می کشید و خود را خوار می کنید و با تعظیم به بنده خدا به خداوند شرک می ورزید .

235-دیباچه حکومت امام علی(ع) چه بود ؟ مراقبت بر عدالت در توزیع غنیمت و ثروت

236-چکیده اصول اسلام که عمیق ترین تحول را در جزیره العرب به وجود آورد چه بود ؟ این بود که فرزند آدم ارزش دارد و نفس کریم و خوی پسندیده اش ملاک فضیلت او به شمار می آید

237-این سخن از کیست هرگز ملتی به قداست و پاکی نخواهد رسید مگر آنکه آنها حق ضعفا بدون هراس و لکنت از نیرومندان گرفته شود ؟ حضرت رسول

238-نخستین کسی که در فلسفه الهی اندیشید چه کسی بود ؟ حضرت علی (ع)

239-مهمترین تظیم کننده بقای انسانیت چیست؟ حسن حق خواهی انسان **

240-دلایل نیاز به جانشینی پیامبر (ص) را بنویسید ؟ دلایل وظیفه بعثت پیامبران –تأکیدهای قرآن به نقش جانشینی پیامبر (ص) – نیاز به تفسیر و بیان اصول کار دین و آیات قرآن **

241-جانشینان حضرت موسی و عیسی به ترتیب چه کسانی بودند؟ یوشع-پطروس

242-عوامل حضور انصار در سقیفه چه بود ؟ الف-تخلف برخی از سران مهاجر     ب-رویارویی با کردار بعضی از مهاجران     ج-پیشگویی حضرت رسول درباره پیدایش آشوب ها در آینده نزدیک

243-اولین نفری که در سقیفه با ابوبکر بیعت کرد چه کسی بود؟ بشیربن سعد

244-در فرهنگ شیعه فدک نماد چیست؟ نمادی از معنای بزرگ است که هرگز در چهارچوب آن قطعه زمین نمی گنجد و همین معنای رمزی است که درگیری را از مخاصمه سطحی و مقدور به مبارزه سیاسی تبدیل می کند

245-منازعه فدک درباره چه بود ؟ فریاد اعتراض یادگار رسول خدا (ص) به انحراف پدید آمده در حمله اسلام است **

246-امانت بزرگ الهی چیست؟ حفظ قرآن **

247-چند فعالیت حکومت خلیفه اول در خارج از جزیره العرب را نام ببرید؟ فتح ناحیه حیره در سال دوازده هجرت-پیروزی بر شام -  پیروزی بر بخش هایی از سرزمین رومیان

248-عملکرد خلفا در راه اندازی جنگ های داخلی و خارجی از دو نظر اهمیت دارد آنها را بنویسید؟ ضرورت نبردها و پیامد های آن   - علل و اسباب داخلی و خارجی فتوحات

249-یکی از مشکلات و زیان های تازه اسلام آوردگان چه بود ؟ اینان مورد استفاده ناروای اشخاص معترض قرار گرفتند و به نام اسلام و قرآن به جنگ قرآن ناطق گسیل شدند   **

250: -دلایل اصرار پیامبر بر اعزام سپاه به فرماندهی اسامه چه بود  ؟

الف )آگاهی یافتن پیامبر از کارشکنی های جدید در سپاه ونکوهش کارشکنان .

ب)دور ساختن عوامل توطئه از مدینه به هنگام رحلت

ج)طبیعی نمایاندن امارت یک جوان کمتر از بیست سال بر همه صحابه وخنثی کردن بهانه کم سن بودن علی (ع)

251-دلایل حضور انصار در سقیفه  چه بود  ؟

الف )تخلف برخی سران مهاجر از پیوستن به سپاه اسامه واخلال در حرکت آن ،به رغم تاکید پیامبر (ص)

ب)جلوگیری از آوردن دوات وکاغذ برای پیامبر

ج)پیشگویی پیامبر در باره پیدایش آشوبها در آینده نزدیک

252-اولین  شخص واولین طایفه انصار که با خلیفه اول بیعت کرد چه نام دارد  ؟

اولین شخص بشیر بن سعد  بود //اولین طایفه ،طایفه بنی اسلم بود.

253-چه کسانی به راهنمایی خلیفه اول مسلمان شدند   ؟  عثمان طلحه زبیر، سعد بن ابی وقاض ، عبدالرحمن بن عوف، 254-منع تدوین حدیث درزمان کدام خلیفه  اتفاق افتاد؟        درزمان خلافت ابوبکر

255-اتفاقات مهم زمان خلیفه اول را نام ببرید   ؟   1)نپرداختن زکات به دلیل مشروع ندانستن دستگاه خلافت  2)بازگشت ازدین وارتداد

256-مخالفان بیعت با ابوبکر چه کسانی بودند

حذیفه بن یمان –خزیفه بن ثابت –ابو ایوب انصاری-سهل وعثمان بن حنیف- براء بن عازب –بلال حبشی – ابوذر غفاری – عمار بن یاسر

- مقدادبن عمرو –سلمان فارسی وخالد بن سعید

257- دو مورد اقدامات مهم  ابوبکر را نام ببرید

تصرف منطقه اقتصادی فدک –پافشاری بر گسیل سپاه به فرماندهی اسامه به مرزهای روم – تعیین خلیفه بعد از خود

258- فتوحات خارج از جزیره العرب در  زمان ابوبکر را نام ببرید

فتح ناحیه حیره  در سال دوازدهم هجرت – پیروزی بر شام وبخش هایی از سرزمین رومیان در سال بعد

259- عملکرد خلفا در راه اندازی جنگ های داخلی وخارجی از چند نظر اهمیت دارد نام ببرید        ؟

1-ضرورت نبردها وپیامدهای آن  2– علل واسباب داخلی وخارجی فتوحات

260- تبدیل خلافت اسلامی به سلطنت اموی پیامد کدام حوداث بوده است        ؟درگیری های داخلی مسلمانان وجنگهای رده

261-  نماینده سپاه ایرانیان چه کسی بود ودرکجا با نماینده مسلمانان مذاکره کرد       ؟رستم فرخزاد در قادسیه با زهره بن حویه  در بار اول  وبا

سفیر دوم مسلمانان ربعی بن عامر  ودر بار سوم با حذیفه بن محصن  ودر بار چهارم با مغیره بن شعبه دیدار ومذاکره کرد

262- عثمان   در چه سالی  وچگونه به خلافت رسید  اعضای شورا را نام ببرید   ؟ در سال 24 هجری وبا شورایی که توسط خلیفه دوم انتخاب شده بو د.اعضای شورا ( حضرت علی (ع) / عثمان طلعه / زبیر/عبدالرحمن بنی عوف /سعد بن ابی وقاض)(

263- از  مهمترین اقدامات عثمان   که مورد پذیرش اهل بیت هم قرار گرفت چه بود    ؟  یکی کردن مصاحف قرآنی

264-حضرت علی (ع) در چه سالی ودر کجا به دنیا آمد   ؟در سیزدهم رجب سی سال بعداز عام الفیل(599یا 600 ق م ) در کعبه به دنیا آمد ودوران کودکی

خود را در خانه پیامبر سپری کرد

.. 265- در قرآن بر کدام خصلت حضرت علی (ع) تاکید شده است    ؟بر پیشگام بودن وی در اسلام آوردن

266-  مهمترین خصوصیات واقدامات  حضرت علی (ع) را نام ببرید    ؟ پیشگام بودن وی در اسلام – اعلام پشتیبانی همه جانبه از پیامبر در دعوت عمومی -فداکاری حضرت در لیله المبیت – دلاوری حضرت  در همه غزوات زمان پیامبر ......................................................................................................................................................

267-  مهمترین فعالیتهای حضرت علی (ع) در زمان خلفا چه بود    ؟

1-     تفسیر قرآن وبیان مراد واقعی بسیاری از آیات

2-      پاسخ به پرسش های دانشمند ان به ویژه دانشمند ان اهل کتاب

3-     بیان شرعی رویداد های نوظهور وقضایای پیچیده ای  که قضات از داوری در باره آن ناتوان بودند

4-     پرورش انسانهای برخوردار از ضمیر پاک وروح آماده وتربیت شاگردان

5-     کوشش بری تامین زندگی بی نوایان ودرماندگان

6-     شرکت در نشست های رایزنی  خلفا وارائه صادقانه راه حل ها

268-  مهمترین دلایل استنکاف حضرت علی (ع) از خلافت چه بود    ؟

1) عدالت اقتصادی اجتماعی

2) انحرافها  وبدعتها ورفاه گرایی وتضعیف ارزشهای دینی 124-مهمترین دلایل عدم موفقیت  حضرت علی (ع) چه بود    ؟

1)سخت گیری در حکومت               2)  اجرا کامل عدالت