جامع دین و زندگی سال سوم [دین و زندگی ۳]

1ـ پاسخ به این سوال « آیا میل به فنا پذیری انسان پاسخ مناسبی خواهد یافت ؟»در کدام نیاز مطرح می شود ؟

1) نیاز ششم : کشف راه رست زندگی           

 2) نیاز دوم : درک درست از آینده ی خویش

 3) نیاز اول : درک هدف زندگی            

 4) نیاز چهارم : نیاز به تعالی

 


2ـ نیازهای بنیادی انسان در کدام نیاز به هم می رسند ؟

1) نیاز به تعالی و رشد و بالندگی               

2) درک درست از آینده ی خود

3) شناخت راه صحیح زندگی       

4) درک هدف زندگی                             

3ـ اگر در موضوعی اطلاعاتی در اختیار عقل قرار نگیرد و یا اطلاعاتی صحیح ولی ناقص در اختیار عقل قرار گیرد ، به ترتیب ...

1) عقل نمی تواند هیچ حکمی بدهد ـ عقل به حکم جامع و کامل نمی رسد

2) حکم عقل گمراه کننده است و قابل اجرا نیست ـ حکم عقل صحیح و قابل اجرا نیست .

3) عقل نمی تواند هیچ حکمی بدهد ـ حکم عقل صحیح و قابل اجرا نیست . 

4) حکم عقل صحیح و قابل اجرا نیست ـ عقل نمی تواند هیچ حکمی بدهد .

4ـ کدام مورد پشتیبان توانای شکست ناپذیر را معرفی می کند ؟

1)راه درست زندگی       2) نیاز به تعالی

 3) هدف زندگی           4) روابط عادلانه ی اجتماعی

5ـ فاصله گرفتن قلبها از یکدیگر نتیجه ی چیست ؟

1) فزون خواهی افراد و زیاده طلبی آنان         

2) ناتوانی در شناخت هدف صحیح    

 3) درک نادرست از آینده ی خویش    

 4) درجا زدن و منجمد شدن      

6ـ امام کاظم (ع) به ... یکی از شاگردان برجسته خود در مورد کسی که عقلش کاملتر است ، فرموده اند ...

1) هشام بن حکم ـ رتبه اش در دنیا و آخرت بالاتر است  

2) هشام بن احمد ـ به فهم عمیق تر و برتری از دین دست می یابد

3) هشام بن حکم ـ به فهم عمیق تر و برتری از دین دست می یابد

 4) هشام       بن احمد ـ رتبه اش در دنیا و آخرت بالاتر است .

7ـ آیه ی شریفه « ربنا الذی اعطی کل شیء خلقه ثم هدی » از زبان کدام پیامبر و خطاب به چه کسی بیان شده است ؟

1) پیامبر اسلام (ص) ـ کفار قریش      

2) حضرت موسی (ع) ـ فرعون     

3)  پیامبر اسلام (ص) ـ مشرکان       

 4) حضرت موسی (ع) ـ هارون                   

8ـ چه چیزی پاسخ صحیح و بنیادی ترین نیازهای انسان است و عبث نبودن خلقت موجودات به دلیل کدام صفت الهی است ؟

1)تعقل و تفکر ـ حکمت     2) دین الهی ـ رحمت  3) تعقل و تفکر – رحمت          4) دین الهی ـ حکمت                                                    

9ـ آیه ی شریفه ی «  تا برای مردم نباشد در مقابل خداوند ، بهانه و دستاویزی ... » در چه موردی به کار رفته است ؟

1) اعطای فکر         2) اعطای رسل  3) برقراری عدالت اجتماعی        4) پیروی از دانش

10ـ وسیله ی فهم پیام الهی ... است و ... از آن به ... تعبیر کرده است .

1)انبیا و ائمه  ـ امام کاظم (ع) ـ حجت آشکار         2) عقل ـ امام صادق (ع) ـ حجت نهان

 3) رسولان الهی ـ امام صادق (ع) حجت ظاهری    4) عقل ـ امام کاظم (ع) ـ حجت نهان

11ـ بینش عمیق و تقوای پیامبران ، به ترتیب کدام یک از مختصات آن ها را موجب شده است ؟

1) مصونیت از گناه ـ مصونیت از اشتباه        2) مصونیت از خطا ـ مصونیت از اشتباه

3) مصونیت از اشتباه ـ مصونیت از گناه        4) مصونیت از اشتباه ـ مصونیت از خطا

12ـ قاعده ی « لا ضرر و لا ضرار » سخن ... و بیانگر کدام ویژگی دین اسلام است ؟

1) امام علی (ع) ـ تقدم روح و حقیقت تعالیم دینی بر شکل و ظاهر آن

2) پیامبر اسلام (ص) تقدم روح و حقیقت تعالیم دینی بر شکل و ظاهر آن

3) امام علی (ع) ـ وضع قواعد و اصول کلی برای حل مسائل جدید

4) پیامبر اسلام (ص) ـ وضع قواعد و اصول کلی برای حل مسائل جدید

13ـ روایت « نحن معاشر الانبیاء امرنا ان نتکلم الناس ...»از فرمایشات ....... و بیانگر ....... است .

1)امام صادق (ع) ـ پایین بودن سطح درک انسان های اولیه

2) پیامبر اکرم (ص) پایین بودن سطح درک انسان های اولیه

3) امام صادق (ع) تحریف کالی تعلیمات پیامبر قبل

4) پیامبر اکرم (ص) تحریف کلی تعلیمات پیامبر قبل

14ـ طراحی ساختار نظام حکومتی جمهوری اسلامی متناسب با عصر حاضر  یکی از مهمترین جلوه های کدام ویژگی دین اسلام است ؟

1)وضع قواعد و اصول کلی برای حل مسائل جدید

2) توجه به نیازهای ثابت و پایدار انسانی     

3) دادن اختیاران خاص به حاکم و نظام اسلامی   

 4) تقدم روح و حقیقت تعالیم دینی بر شکل و ظاهر

15ـ در جاهایی که دین بر شکل خاصی تاکید نکرده است باید به گونه ای عمل کرد که ...

1) حقیقت تعالیم همواره زنده بماند ، گر چه شکل و ظاهر عوض شود

2) حقیقت تعالیم همواره زنده بماند و شکل و ظاهر آن نیاز ثابت بماند

3) شکل و ظاهر شرع همواره زنده بماند و باطن و حقیقت آن تغییر نکند

4) شکل و ظاهر شرع همواره زنده بماند اگر چه پاره ای از اصول تغییر نکند

16ـ مطابق آیات قرآن تعبیر « ... فاتقوا النار التی وقودها الناس و الحجاره » ... یعنی      « بترسید از آتشی که هیزمش آدمیان و سنگ هاست .. » برای چه کسانی آماده شده است ؟

1) منافقین                          2) کافران                       3) گمراهان                     4) ظالمان 

17ـ « وجود آهنگ آرامش بخشی در بسم الله الرحمن الرحیم » و « جامعیت و همه جانبه بودن قرآن »به ترتیب بیانگر کدام جنبه از جنبه های اعجاز قرآن کریم است ؟

1) لفظی و ظاهری ـ محتوایی معنایی        2) محتوایی و معنایی ـ لفظی و ظاهری

3) لفظی و ظاهر ـ لفظی . ظاهری             4) محتوایی و معنایی ـ محتوایی و معنایی

18ـ آیه ی شریفه ی : « و ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسوره من مثله ...» بیش تر مبین چیست ؟

1) اعجاز قرآن نشانه لفظی و ظاهری                 2) دعوت به مبارزه و تحدی

3) انسجام درونی در عین نزول تدریجی            3) اعجاز قرآن نشانه ی محتوایی و معنایی

19-  مفهوم عبارت شریفه ی : « اذا لارتاب المبطلون » موید .......... است و بیانگر اعجاز..... ... است .

1) تاثیر ناپذیری و تبعیت نکردن قرآن از فرهنگ و عقاید زمانه ـ معنوی

2) جامعیت و همه جانبه بودن قرآن ـ معنوی

3) انسجام و وحدت درونی ـ مصونی

4) امی بودن رسول خدا (ص) اعجاز

20ـ خداوند درباره ی کدام ویژگی قرآن می فرماید : «... و لو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا »

1ـ تاثیر ناپذیری و تبعیت نکردن از فرهنگ و عقاید زمانه     2) امی بودن رسول خدا (ص)

3) تازگی و شادابی دائمی                                    4) انسجام و وحدت درونی ، در عین نزول تدریجی

21ـ بالاترین و برترین مقام رسول خدا چیست و ابعاد آن بر چه کسانی معلوم است ؟

1) ولایت باطنی ـ مومنان به میزانی که چشم باطنشان باز شود و پرده هایی از عالم غیب کنار رود .

2) دریافت و ابلاغ وحی ـ پیامبران و امامان چرا که چشم باطنشان باز است و پرده های عالم غیب بر ایشان کنار رفته است .

3) ولایت باطنی ـ مومنان به میزانی که چشم باطنشان باز شود وبا حقیقت قیامت آشنا شده اند.

4) دریافت و ابلاغ وحی ـ پیامبران و امامان چرا که چشم باطنشان باز شده و با حقیقت قیامت آشنا شده اند .

22ـ امام باقر (ع) اسلام را بر چه پایه هایی استوار دانسته اند ؟

1) نماز و خمس و زکات و حج و ولایت        2) نماز و روزه و حج و خمس و ولایت

3) نماز و خمس و حج و زکات و ولایت        4) نماز و روزه و حج و زکات و ولایت

23ـ مطابق فرمایش امام خمینی اجرای احکام و عمل به آن ها مستلزم چیست ؟

1) فهم عمیق جزییات احکام و قوانین      2) دوری از حکومت طاغوت  3) تشکیل حکومت       4) مراجعه به آیات

24ـ اولین و بزرگترین معلم قرآن ... است و در روایات مهم ترین پایه ی اسلام ... معرفی شده است .

1) امام علی (ع) ـ تامین عدالت                     2) پیامبر اکرم (ص) ـ تامین عدالت 

 3) امام علی (ع) ولایت                              4) پیامبر اکرم (ص) ـ ولایت

25ـ معنای آیه ی شریفه ی : « ... و الیه متاب » چیست ؟

1) بازگشت من به سوی خداست                 2) و به سوی خدا به پیش بروید

   3) از او روی بر نگردانید                        4) در کارهایتان به میل او رفتار کنید .

26ـ عبارت : « و الله یعصمک من الناس » از ... در ارتباط با ... خطاب به ... بیان شده است .

1) پیامبر اسلام (ص) ـ حدیث منزلت ـ امام علی (ع)    2) پیامبر اسلام (ص) ـ حدیث غدیر ـ امام علی (ع)

3) خداوند ـ آیه ی تطیهر ـ امام علی (ع)                  4) خداوند ـ حدیث غدیر ـ پیامبر اسلام (ص)

27ـ حدیث جابر در ارتباط با کدام آیه است ؟

1) 33 سوره ی احزاب     2) 55 سوره ی مائده    3) 59 سوره ی نساء     4) 67 سوره ی مائده

28ـ در روایتی که از پیامبر اسلام نقل شده است ، منظور از اولوالامر چه کسانی معرفی شده اند و محمد بن علی نام کدام امامان است ؟

1) 14 معصوم ـ امام باقر و امام هادی (ع)           2) 12 امام ـ امام باقر و امام جواد (ع)

3) 14 معصوم ـ امام باقر و امام جواد (ع)           4) 12 امام ـ امام باقر و امام هادی (ع)

29ـ خداوند به چه کسانی فرمود :« الله اعلم حیث یجعل رسالته » ؟

1) کسانی که می گفتند ما به رسولان ایمان نمی آوریم ، مگر اینکه آنچه که به آنها داده شده به ما بدهند .

2) کسانی که می گفتند ما به رسولان ایمان نمی آوریم ، مگر این که خداوند رسولش را از میان ما  برگزیند .

3) مشرکینی که می گفتند چرا خداوند رسالتش را در سرزمین ما قرار داده و به مکانی دیگر انتقال نمی دهد .

4) مشرکینی که می گفتند ما به پیامبر ایمان نمی آوریم چرا که علم و دانش او برای این رسالت بزرگ کافی نیست .

30ـ چند نفر از اصحاب پیامبر (ص) که در غدیر حاضر بودند و چند نفر از علمای اهل سنت حدیث غدیر را نقل کرده اند ؟

1) 110ـ240            2) 84 ـ240                 3) 110 ـ 350                   4) 84 ـ350

31ـ مهمترین خطری که پس از رحلت خدا (ص) مسلمانان را تهدید می کرد ، در کدام آیه آمده است ؟

1) انقلبتم علی اعقابکم                                    2) و یمحق الکافرین         

3) فقد مس القوم قرح مثله                              4) فانظروا کیف کان عاقبه المکذبین

32ـ معاویه در سال ... حکومت مسلمانان را به دست گرفت و سلسله امویان تا سال ... در زمان امامت ... بر مردم حکمرانی کردند .

1)40 هجری ـ 122 هجری ـ امام سجاد (ع)             2) 40 هجری ـ 132 هجری ـ امام صادق (ع)

3 )  45 هجری ـ 132 هجری ـ امام سجاد (ع)          4) 45 هجری ـ 122 هجری ـ امام صادق (ع)

33ـ رسول گرامی اسلام ، تعبیر « افضل الجهاد » را در مورد ... به کار برده اند و این روایت بیانگر کدام ویژگی عصر ائمه (ع) است ؟

1) گفتن سخن حق در برابر پیشوای ستمگر ـ تبدیل حکومت عدل نبوی به سلطنت قیصری و کسرایی

2) دعوت پیشوای ستمگر به اجرای عدالت ـ تبدیل حکومت عدل نبوی به سلطنت قیصری و کسرایی

3)دعوت پیشوای ستمگر به اجرای عدالت ـ تحریف در اندیشه های اسلامی و جهل حدیث

4) گفتن سخن حق در برابر پیشوای ستمگر ـ تحریف در اندیشه های اسلامی و جهل حدیث

34ـ ممنوعیت نوشتن احادیث از چه زمانی آغاز شد و مهمترین اشکال نگهداری حدیث که فقط به حافظه سپرده شود ، چیست ؟

1) پس از رحلت پیامبر (ص) ـ افزایش احتمال خطا و جعل حدیث

2) حکومت معاویه ـ افزایش احتمال خطا و جعل حدیث

3) پس از رحلت پیامبر (ص) ـ بی بهره ماندن از یک منبع هدایت

4) حکومت معاویه ـ دخالت دادن سلیقه ی شخصی در احکام

35ـ حضرت نوح (ع) درباره ی مزد رسالت خود ، به مردم می گوید :

1) لا اسئلکم علیه من اجر الاالموده فی القربی   

2) ما سألتکم من اجر فهو لکم ان اجری الا علی الله ...

3) ما اسئلکم علیه من اجر ان اجری الا علی رب العالمین

4) ما اسئلکم علیه من اجر الا من شاء ان یتخذ الی ربه سبیلا

36ـ مطابق فرمان خدا به پیامبر در آیه ی 57 از سوره ی فرقان ، پیامبر فقط برای یک مورد باید از مردم مزد طلب کند ، آن یک مورد چیست ؟

1) دوست داشتن اهل بیت و خاندان نبوت                                      2) کسی که بخواهد راهی به سوی خدا پیش گیرد .

3) پیروی از دستورات امامان معصوم و دوری از سرپیچی ان ها 4) هر کس بخواهد به طور داوطلبانه از شریعت مراقبت کند .

37ـ کتاب های « التهذیب ، الاستبصار ، من لا یحضره الفقیه » به ترتیب از چه کسانی است ؟

1) شیخ طوسی ـ شیخ طوسی ـ کلینی               2) شیخ طوسی ـ شیخ طوسی ـ شیخ صدوق

3) شیخ صدوق ـ شیخ طوسی ـ شیخ طوسی      4) شیخ صدوق ـ کلینی ـ شیخ طوسی

38ـ کتاب  «غررالحکم و دررالکلم » در زمینه ی ... و از اقدامات امام علی (ع) مربوط به ... و شامل ... سخن از آن حضرت می باشد .

1) پاسخ به مسائل جدید و نیازهای نو ـ برقراری حکومت عدل ـ یازده هزار

2) آگاهی بخشی به مردم ـ مرجعیت علمی ـ افزون بر ده هزار

3) پاسخ به مسائل جدید و نیازهای نو ـ مرجعیت علمی ـ یازده هزار 

4) آگاهی بخشی به مردم ـ برقراری حکومت عدل ـ افزون بر ده هزار

39ـ ائمه ی بزرگوار ما از زمان ... بخشی از مبارزه ی خود را بنا بر اصل ... پیش      می بردند یعنی می کوشیدند ...

1) امام صادق (ع) ـ جهاد اکبر با حاکم جور ـ در عین ضربه زدن به دشمن کمتر ضربه بخورند .

2) امام سجاد (ع) ـ جهاد اکبر با حاکم جور ـ  در عین ضربه زدن به دشمن کمتر ضربه بخورند .

3) امام صادق (ع) ـ تقیه ـ آن بخش از اقدامات خود را که دشمن به ان حساسیت دارد ، مخفی نگه دارند .

4) امام سجاد (ع) ـ تقیه ـ آن بخش از اقدامات خود را که دشمن به ان حساسیت دارد ، مخفی  نگه دارند .

40ـ آفت خانمان سوز جامعه ی دینداران چیست و امامان معصوم با برخورداری از چه چیزی تلاش کردند مردم را از این آفت بر حذر دارند ؟

1) ظاهر گرایی در دین ـ علم الهی و نمایش چهره ی واقعی اسلام

2) سطحی نگری در دین ـ انتخاب روش درست مبارزه با حاکمان غاصب

3) ظاهر گرایی در دین ـ تربیت شخصیت های برجسته ی اسلامی

4) سطحی نگری در دین ـ عدم تایید حاکمان زمان خود

41ـ غیبت صغری امام زمان (عج) تا چه زمانی به طول انجامید و دومین و سومین نماینده آن حضرت به ترتیب چه کسانی هستند ؟

1) 319 ه . ق ـ عثمان بن سعید ـ حسین بن روح

2) 329 ه . ق ـ عثمان بن سعید ـ حسین بن روح

3) 329 ه . ق ـ محمد بن عثمان ـ حسین بن روح

4) 319 ه . ق ـ محمد بن عثمان ـ حسین بن روح

42 ـ هسته ی مرکزی یاران امام زمان ( ع ) به تعداد ... می باشند و مطابق احادیث بیش تر یاران امام را ... تشکیل می دهند .

1) یاران پیامبر در جنگ بدر ـ علما                     2) یاران پیامبر در جنگ احد ـ جوانان

3) یاران پیامبر در جنگ بدر ـ جوانان                 4) یاران پیامبر در جنگ احد ـ علما

43ـ مطابق فرمایش امام علی ( ع) خداوند به واسطه ی چه چیزی انسان ها را از وجود حجت بی بهره می سازد ؟

1) کوتاهی در نگهداری از نعمت های الهی          2)   ستمگری و زیاده رویشان در گناه

3) پیروی از حاکمان ستمگر زمانه                    4) افراط و تفریط در استفاده از لذایذ دنیا

44ـ امام علی (ع) محبوب ترین کارها را نزد خداوند چه دانستند؟

1) یاری مظلوم و مبارزه با ظالم                       2) بیان سخن حق در مقابل پیشوای ستمگر 

3) انتظار فرج امام زمان ( عج )                        4) احترام و خدمت به والدین             

45ـ آیه ی « بالهدی و دین الحق لیظهره علی الدین کله ی » اشاره به کدام یک از گزینه های زیر دارد ؟

1) هدایت کنندگان دین الهی همگی پیروزند .                    2) وعده الهی ، پیروزی حتمی حق را نوید می دهد.

3) دین طهارت و پاکی را برای همه به ارمغان آورده است .                4) دین هدایت الهی را برای همگان از اهل حق و باطل به همراه می آورد .

46ـ کدام مقام امام نیازمند حضور آشکار امام نیست و در عصر غیبت نیز هم چنان برقرار است و کدام یک از برکات وجود ایشان بهره می برد ؟

1) مرجعیت علمی ـ علما و فقها                           2) ولایت معنوی ـ عالم خلقت

3) مرجعیت علمی ـ همه ی مومنان                      4) ولایت معنوی ـ علما و فقها

47ـ با تکیه بر چه پشتوانه هایی وظایف مربوط به « مرجعیت علمی » و « حکومت اسلامی » به فقیهان با تقوا و آگاه به زمان سپرده می شود ؟

1) قرآن و سنت سیره ی پیامبر و امامان معصوم (ع) ـ تلاش برای جلب عنایت های ویژه ی امام زمان ( ع ) از طریق ولایت ظاهری

2) خود سازی و رعایت تقوی الی توسط فقیه ـ تلاش برای جلب عنایت های ویژه ی امام زمان (ع) از طریق ولایت معنوی

3) قرآن و سنت و سیره ی پیامبر و تعالیم امامان معصوم (ع) خودسازی و رعایت تقوای الهی توسط فقیه

4) خود سازی و رعایت تقوی الهی توسط فقیه و تلاش برای جلب عنایات امام عصر ( عج ) ـ قرآن کریم و سنت و سیره ی پیامبر اکرم (ص)

48) تعبیر های « نگهبان دین خود » ، دژهای محکم اسلام » و « روات حدیثنا » را به ترتیب کدام یک از معصومین ( ع) درباره ی فقها یا مرجع تقلید به کار برده اند ؟

1) امام کاظم (ع) ـ امام زمان (ع) ـ امام صادق (ع)               2) امام صادق (ع) ـ امام کاظم (ع) ـ امام زمان (ع)

3) امام صادق (ع) ـ امام زمان (ع) ـ امام کاظم (ع)               4) امام کاظم (ع) ـ امام صادق (ع) ـ امام زمان (ع)

49ـ وظیفه ی فقها در عصر غیبت بنا بر فرمان امام زمان (عج) و نیابت از ایشان کدام است ؟

1) ولایت معنوی و مرجعیت علمی                                       2) ولایت معنوی و تشکیل حکومت اسلامی

3) مرجعیت علمی و رهبری حکومت اسلامی            4) ولایت معنوی ، مرجعیت علمی و تشکیل حکومت اسلامی

50ـ مطابق فرمایش ... مرگ فقها برابر با ... است .

1) امام کاظم (ع) ـ شکاف و رخنه در اسلام                    2) امام صادق (ع) ـ کژ اندیشی در اسلام

3) امام زمان (ع) کژ اندیشی در اسلام                            4) امام صادق (ع) ـ شکاف و رخنه در اسلام

51ـ امام علی (ع) در نامه ی خود به مالک اشتر می فرماید : دوست داشتنی ترین چیزها در نزد تو، در چه چیزی به ترتیب باید شامل ترین و فراگیرترین و میانه ترین باشد ؟

1) حق ـ جلب خشنودی مردم ـ حق                  2) جلب خشنودی مردم ـ حق ـ عدل

3) عدل ـ جلب خشنودی مردم – حق                4) عدل ـ حق ـ جلب خشنودی مردم

52ـ این که رهبر جامعه اسلامی « باید نقشه های دشمنان دین را خنثی کند » و « در اجرای احکام از کسی نترسد » به ترتیب بیانگر کدام خصوصیت اوست ؟

1) تدبیر و کفایت ـ زمان شناس                     2) شجاعت ـ تدبیر و کفایت

3) تدبیر و کفایت ـ شجاعت                           4) شجاعت ـ زمان شناس

53ـ رهبری و هدایت جامعه و پیاده کردن احکام الهی با کدام یک ممکن و مقدور می شود ؟

1) پذیرش و قبول مردم                             2) یکی بودن مرجعیت ولایت فقیه

3) عادل و با تقوا بودن رهبر جامعه                    4) عدالت خواهی دولت مردان

54ـ دموکراسی رایج در جهان ، هدف خود را چه چیزی قرار داده و نتیجه ی حکومت های دموکراتیک چیست ؟

1) تامین خواسته های دنیوی مردم ـ نادیده گرفتن ارزش های اخلاقی و دستورهای الهی

2) نادیده گرفتن ارزش های اخلاقی و دستورهای الهی ـ تامین خواسته های دنیوی مردم

3) فراهم آوردن بستر عدالت اجتماعی ـ تامین خواست و اراده ی فرد و گروهی خاص

4) بی اعتنایی و مخالفت با ارزش های الهی ـ تامین خواست و اراده ی فرد و گروهی خاص

55ـ اولین مسئولیت در سلسله مسئولیت های  مسلمانان در نظام اسلامی و مسئولیت اساسی آن ها چیست ؟

1) تلاش برای دوام نظام ـ انتخاب رهبر و سایر مسئولان    

2) تلاش برای دوام نظام ـ رشد و پیشرفت جامعه در همه ی ابعاد زندگی اجتماعی

3) رشد و پیشرفت جامعه در همه ی ابعاد زندگی اجتماعی ـ انتخاب رهبر و سایر مسئولان    

4) انتخاب رهبر و سایر مسئولان ـ  تلاش برای دوام نظام 

56ـ مطابق فرمایش امام علی (ع) شهوت در نزد کسی حقیر و پست می شود که ...

1) خدا را گرامی تر و بزرگ تر از خود بداند .            2) خود را گرامی بدارد .

3) تمام بهشت را با قدر و شان خود برابر نداند .       4) بهای نفس خود را فقط خدای خود بداند

57) خداوند در کدام سوره و خطاب به کدام یک از برگزیدگان خود می فرماید : « تو را برای خودم برگزیدم و تربیت کردم . »

1) بقره ـ پیامبر اسلام (ص)     2) طه ـ حضرت موسی (ع)              3) بقره ـحضرت موسی (ع)         4) طه ـ پیامبر اکرم (ص)

58 ـ در آیه ی 8 منافقون ، خداوند پس از خود عزت را به چه کسانی نسبت می دهد ؟

1) پیامبر و اهل بیت           2) پیامبر و الوالامر            3)پیامبر و مومنان                  4) پیامبر و امامان

 59ـ قرآن در مورد چه کسانی می فرماید : « فلنحیینه حیاه طیبه ... ؟

1) زن و مرد با ایمان که آرامش داشته باشند .    

2) زن و مرد مومن که مودت و رحمت داشته باشند  .

3) زن و مرد مومن که عامل رشد اخلاقی و معنوی یک دیگر باشند

4) زن و مرد با ایمان که کار نیکو انجام دهند .

60ـ آیه ی شریفه ی : « افبا لباطل یومنون و بنعمه الله یکفرون » در زمینه ی کدام یک از زمینه های تشکیل خانواده است ؟

1) رشد معنوی و اخلاقی     2) آرامش و انس روحی همسر  3) رشد و پرورش فرزندان        4) ارضای طبیعی غرایز     

61ـ  ارج و منزلت زن و مرد به میزان ...آنهاست و هدف نهایی خلقت ... است .

1) ایمان و عمل صالح ـ تقرب به خداوند           2) شناخت و معرفت خداوند ـ تقرب به خداوند

3) ایمان و عمل صالح ـ پرستش خدا                4) شناخت و معرفت خداوند ـ پرستش خدا

62ـ پیرامون زمینه های تشکیل خانواده ،در آیه ی 21 سوره ی در کنار ... به ... اشاره شده است .

1) رشد معنوی و اخلاقی ـ مودت و رحمت       2) آرامش و انس روحی ـ مودت و رحمت

3) رشد معنوی و اخلاقی ـ آرامش و انس روحی  4) آرامش و انس روحی ـ رشد معنوی و اخلاقی

63ـ عالی ترین زمینه برای تشکیل خانواده نیاز به چیست ؟

1) آرامش روحی و انس درونی با همسر

2) شکل گرفتن آرامش روحی و مودت و محبت میان اعضای خانواده

3) فرصتی مناسب برای رشد اخلاقی و اجتماعی زن و مرد و فرزندان

4) شناخت خلقیات و روحیات همسر و دوستانش و معاشرت با آن ها

64ـ روایت « حب الشی ء یعمی و یصم » به کدام یک در امر ازدواج تاکید دارد ؟

1) شنیدن فریاد های خیر خواهانه ی عقل

2) ازدواج با کسانی که هم شان و هم کفو شخص باشند .

3) ازدواج با افراد دیندار و خوش اخلاق

4) شناخت خلقیات و روحیات همسر و دوستانش و معاشرت با آن ها

65ـ مطابق فرمایش رسول گرامی اسلام (ص) ، در صورت فراهم کردن شرایط ازدواج برای دختران و پسران خود ، خداوند ...

1) عفاف و غیرت آن ها را زیاد می کند 

2) ایمانشان را افزایش و رزق و روزی آنها را تامین می کند

3) نیمی دیگر از دین ان ها را با فراهم کردن زمینه های تقوا کامل می کند .

4) به هر رکعت از نماز ان ها هفتاد برابر بیش تر از نماز افراد مجرد ثواب می دهد

66ـ بین فاصله ی کدام یک با زمان ازدواج ، تشکیل خانواده نباید زیاد باشد ؟

1) بلوغ فکری و تامین زندگی                       2) بلوغ طبیعی و تامین زندگی

3) بلوغ فکری و عملی                                 4) بلوغ طبیعی و فکری

67ـ از دیدگاه امام صادق (ع) ، مرد مناسب همسری کسی است که ...

1) پاک دامن و خوش اخلاق باشد .                              2) پاکدامن و بر تامین زندگی توانا باشد

3) خوش اخلاق و بر تامین زندگی توانا باشد .                4) خوش اخلاق و دیندار باشد

68ـ کدام یک ، به خصوص مانع پیشقدم شدن دختران در ازدواج شده است ؟

1) بینش نادرست نسبت به زن و مرد                          2) تعصب و آداب و رسوم غلط در امر ازدواج

3) حیا و عزت نفس قوی                                4)  لطافت های روحی و ظرافت های عاطفی

69ـ پیمان ازدواج چه نام دارد و چگونه تعهدی است و کدام یک از شرایط اصلی آن است ؟

1) عقد – رسمی و شرعی ـ صداق                 2) عقد- طبیعی و شرعی ـ صداق

3) عقد ـ رسمی و شرعی ـ نفقه                      4) عقد ـ طبیعی و شرعی ـ نفقه

70ـ این قسمت از آیه ی شریفه : « و لا تنهر هما ... » چه توصیه یا در مورد پدر و مادر دارد ؟

1) ایشان را از خود مران      2) با تندی با آنها سخن مگو 3) به آنها بی حرمتی نکن       4) در کمک به ان ها کوتاهی نکن

71- مطابق روایات ، چه چیزی نزد خداوند دوست داشتنی تر از اعتکاف و شب زنده داری در مسجد مدینه است ؟

1) این گفته ی مرد به زن که « تو را دوست دارم »               2) نشستن مرد در کنار همسر خود

3) هر زنی که یک لیوان آب به شوهرش بدهد            4) ان مردی که برای همسرش لقمه می گیرد .

72ـ کدام یک به ترتیب ، از نقش های مرد و زن در خانواده نیست ؟

1) پرداخت نفقه به زن ثروتمند ـ همسر داری              2) نگاهبانی از حریم خانواده ـ مدیریت عمومی خانواده

3) رابطه ی محبت آمیز با همسر ـ مدیریت داخل خانه     4) تامین هزینه ی فرزندان ـ تدبیر امور خانه

73ـ امام علی (ع) آراستگی و زیبایی زن برای شوهرش را چگونه معرفی کرده است ؟

1) برتر از یک سال روزه داری و شب زنده داری  

 2) بهتر از هفتاد حج واجب

3) جهاد در راه خدا         

                                          

 4) برتر از نماز و روزه سالیان