:تمدن را تعریف کرده و مراحل شکل گیری تمدن را توضیح دهید

2:چهار مورد از شاخصه های تمدن را بیان کنید

3


:چهاراز مورد از عوامل پیشرفت و چهار مورد از عوامل انحطاط تمدنها را نام ببرید

4:فرهنگ را تعریف کنید وسه تفاوت تمدن و فرهنگ  را بیان کنید

5:نظریه مخالفان را در شکل گیری تمدن اسلامی بیان کرده و انها را با هم مقایسه نمایید

6:دو عامل از عوامل درونی و 2 عامل از عوامل بیرونی  انحطااط تمدن اسلامی را بیان کرده واز هر کدام یک مورد را توضیح دهید

7:نقش امامان را در گسترش فرهنگ اموزش بررسی نمایید

8:دو عامل از عوامل درونی و دو عامل از عوامل بیرونی توجه مسلمانان را به ترجمه آثار تمدن های دیگر بیان نمایید

9:دلایل کندی و توقف نظام آموزش را در دروره اموی بررسی نمایید

10:عوامل ضعف نهضت ترجمه را بررسی نمایید

11:نهضت علمی در دوره عباسیان را توضیح دهید