: این جمله «  تفهیم و القای سریع و نهانی » تعریف کدامیک از واژه های زیر است ؟

الف : وحی                              ب : عقل                          ج : دین                           د : معرفت

2: دلیل نقلی بر عدم تحریف قرآن کریم کدام آیه است ؟

الف-  آیات تحدی                                                ب -  و ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسوره

ج- انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون                   د – افلا یتدبرون القران و لو کان من عند غیرالله لوجدوا فیه اختلافاً کثیرا


: کدام گزینه بیانگر عناصر محوری نبوت است ؟

الف- وحی – عصمت

ب- وحی – پیامبری

ج- عصمت – معجزه

د – علم – وحی

4:اگر قرآن از جانب غیر خدا می بود هر آینه در آن اختلاف زیادی یا فت می شد به کدام جنبه از اعجاز قران اشاره دارد

الف:همانندی ایات   ب:امی بودن پیامبر   ج:فصاحت وبلاغت      د:سبک قرآن

5: مجموعه آیاتی که بیانگر دلیل عقلی درباره ار سوی خداوند بودن قرآن کریم است چه نامیده می شود ؟

الف- آیات نقلی

ب- فصاحت و بلاغت

ج-  آیات تحدی

د- آیات مصونیت قرآن از تحریف

6: درباره عصمت انبیاء دیدگاه اهل بیت (ع) عصمت از گناهان .................است

الف:عمدی                   ب:سهوی                      ج:ناظر به ابلاغ پیام                       د:الف و ب

:کدام وحی مشخصه نبوت است

الف:الهام    ب:تشریعی     ج:هدایت غریزی     د:هدایت تکوینی

7:الفاظ ومعانی وحی هر دو از خداست و پیامبر قابل وحی است اشاره به کدام تفسیر وحی است

الف:فعل گفتاری     ب:وحی گزاره ایی    ج:تجربه دینی     د:وحی تکوینی

8:منظور از علم در بحث علم و دین چیست

الف: علوم دینی    ب:مطلق دانش   ج: علم تجربی  د:علوم یقینی

9:عوامل تشددید کننده تعارض علم و دین کدام است

الف:نظریه گالیله   ب:نظریه داروین  ج:قانون نیوتن  د:الف و ب

10: اختلاف در موضوعات ، غایات و روشهای علم و دین بیانگر کدام نظریه است ؟

الف- تعارض علم و دین

ب تمایز علم و دین

ج-تعامل علم و دین

د – بطلان تعارض علم و دین

11:اگر موضوع علم ودین واحد باشد ولی روش وغایت متفاوت باشد اشاره به کدام دیدگاه دارد

الف- تعارض علم و دین

ب تمایز علم و دین

ج-تعامل علم و دین

د – بطلان تعارض علم و دین

12: کدام گزینه پیرامون وحی و الهام صحیح است ؟

الف : تفاوتی ندارند                       ب : وحی در عالم تشریع است و الهام در تکوین

ج : منشأ وحی معلوم و منشأ الهام نامعلوم است   د : وحی در مسائل عمومی است و الهام در مسائل شخصی

13: : استفاده از واژۀ « قل » خطاب به پیامبر خدا گویای چه حقیقتی است ؟

الف : وحی از نوع گفتار است نه رفتار                       ب : وظیفۀ پیامبر در ابلاغ وحی تنها تکرار بی کم و کاست پیام الهی است

ج : بین پیامبر و خداوند واسطه ای در کار نیست      د : الف و ج

14:کدام حدیث بیانگر عدم تحریف قرآن است الف:غدیر     ب:منزلت    ج:ثقلین      د:اثنا عشر

15: : کدام نوع تحریف مورد بحث اعتبار قرآن را زیر سؤال می برد ؟

الف : توجیه و تفسیر انحرافی آیات                         ب : افزایش و کاستی در بعضی آیات

ج : عدم رعایت ترتیب نزول آیات و سوره ها            د : پیدایش قرائت های متفاوت از قرائت در عصر پیامبر اکرم ( ص )

16: اگر گزاره های علمی یقینی باشند و گزاره های دینی ظن آور چه باید کرد ؟

الف : باید علم را کنار گذاشت    ب : ظواهر دینی را به کلی باید رها کرد

 ج : باید آندو را به نحو ممکن جمع کرد   د : باید گزاره دینی را تفسیر کرد

17: اشکال اصلی نظریه تمایز و استقلال علم و دین چیست ؟

الف : نادیده گرفتن بخشی از زبان دین که بیان حقایق طبیعی است     ب : بیگانه سازی علم و دین از یکدیگر

ج : نادیده گرفتن زبان علم در توجه به طبیعت                                      د : هر سه

18: معنا و مفهوم تحریف درقرآن چیست ؟

الف- تغییر معنوی  ب- ایجاد دگرگونی ج- تمایل ظاهرید- تمایل قلبی

 

19:  پیام اصلی آیۀ شریفۀ « قل انّما انا بشر مثلکم یوحی الیّ » چیست ؟

الف : وجود وحی در زندگی پیامبر ب : مشابهت رفتاری با مردم

ج : زندگی در چارچوب وحی         د :  انسانی از نوع انسانها

 

 

20: کدامیک از موارد زیر از قیود تعریف « پیامبر »  نیست ؟

الف : راههای رسیدن به تکامل و فلسفۀ آفرینش را به انسان نشان می دهد

ب : آنان در دریافت پیام واسطه های امین و مطمئن هستند

ج : در ابلاغ پیام الهی شرائط زمانی ، اجتماعی را رعایت می نمایند

د : معارف نظری و عملی که بینش و روشی نو در زندگی انسان ایجاد می کند ، عرضه می کنند

 

21: آیۀ شریفۀ « فخرج علی قومه من المحراب فاوحی الیهم ان سبّحوا بکرة و عشیّاً » ناظر به کدامیک از معانی وحی است ؟

الف : هدایت غریزی ب : الهام           ج : وحی تشریعی   د : اشارۀ پنهانی

22: آیۀ شریفۀ « و اوحی فی کل سماءٍ امرها » ناظر به کدامیک از اقسام وحی است ؟

الف : هدایت طبیعی  ب : اشارۀ پنهانی  ج : الهام              د : وحی رسالی

23: استفاده از واژۀ « قل » خطاب به پیامبر خدا گویای چه حقیقتی است ؟

الف : وحی از نوع گفتار است نه رفتار

ب : وظیفۀ پیامبر در ابلاغ وحی تنها تکرار بی کم و کاست پیام الهی است

ج : بین پیامبر و خداوند واسطه ای در کار نیست

د : الف و ج

 

24: کدامیک در حیطۀ قدرت و توانایی عقل نیست ؟

الف : بیان جزئیات مسائل اخلاقی ب : صفات جلال و جمال الهی

ج : اثبات امکان و ضرورت معاد        د : صدور احکام کلی نسبت به فضائل و رذائل انسانی

 25: کدام گزینه از محدودیتهای عقل محسوب نمی شود ؟

الف : تأثیر پذیری از شرائط اجتماعی و فرهنگی ب : ناتوانی از اظهار نظر در جزئیات مبدأ و معاد

ج : ناتوانی از اثبات قاطع مبدأ و معاد   د : کلی گوئی  و اجمالی بودن احکام عقل

26: کدام نظریه ها نقش بیشتری در پیدایش « تعارض علم و دین »  بر عهده داشتند ؟

الف : ماتریالیسم و دیالکتیک لنین  ب : نظریه کیهان کوپرنیک

ج : خلقت و تکامل داروین            د : ب و ج

27: این بیان با کدامیک از نظریات ذیل تناسب دارد ؟ « علم و دین صورتهای گونه گون زندگی اند که هر کدام حدود و قلمرو خاص خود را دارند و هیچ کدام نباید خود را تمام واقعیت تلقی کنند ... »

الف : تعارض علم و دین  ب : تعامل علم و دین ج : اتحاد علم و دین د : تمایز و استقلال علم و دین

28: کارل بارت متألّه نامدار نو ارتدکسی ، ریشۀ استقلال علم و دین را در چه چیزی می دانست ؟

الف : اختلاف موضوع و روش علم و دین  ب : استقلال زبان هر یک

ج : اختلاف همه جانبۀ آنها با یکدیگر   د : تفاوت آنها در هدف

 

29: اینکه معرفت علمی معرفتی عینی وغیرشخصی است اما معرفت دینی عمیقاً شخصی و ذهنی است ، طرز تفکر چه نظریه ای است ؟

الف : قائلین به تعارض علم و دین  ب : شاخه دینی فلسفه اصالت وجودی

ج : بسیاری از قائلین به تمایز علم و دین         د : ب و ج

 

30– اشکال اصلی نظریه تمایز و استقلال علم و دین چیست ؟

الف : نادیده گرفتن بخشی از زبان دین که بیان حقایق طبیعی است

ب : بیگانه سازی علم و دین از یکدیگر  ج : نادیده گرفتن زبان علم در توجه به طبیعت

د : هر سه

 

31: دو تحول مهم یعنی دفاع شجاعانه گالیله از نظریه خورشید مرکزی کوپرنیک و بحث خلقت و تکامل، نقش چشمگیری در تثبیت کدام نظریه داشت ؟

الف- تمایز علم و دین ب- تعارض علم و دین ج-  تکامل علم و دین   د – بطلان تمایز علم و دین

 

32 – کدامیک از گزینه ها در فرض تقابل علم و دین صحیح نیست ؟

الف : در فرض یقینی بودن گزاره علم و دین ، گزاره دینی مقدم است

ب : با یقینی بودن علم و ظنی بودن دین ، ظواهر دینی تفسیر می شود

ج : با یقینی بودن گزاره دینی ، فرضیه علمی پذیرفته نمی شود

د : با ظنی بودن هر دو ، راه برای رد یا قبول هر کدام باز است

33: اختلاف در موضوعات ، غایات و روشهای علم و دین بیانگر کدام نظریه است ؟

الف- تعارض علم و دین  ب- تمایز علم و دین ج- تکامل علم و دین د – بطلان تعارض علم و دین

34– کدامیک از گزینه ها صحیح است ؟

الف : آیات تحدّی دلیل نقلی بر از سوی خدا بودن قرآن است

ب : آیات تحدی دلیل عقلی بر از سوی خدا بودن قرآن است

ج : آیات تحدی دلیلی عقلی و نقلی بر از سوی خدا بودن قرآن است

د : آیات تحدی دلالتی بر از سوی خدا بودن قرآن ندارد

35: دلیل نقلی بر عدم تحریف قرآن کریم کدام آیه است ؟

الف-  آیات تحدی                                    ب -  و ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسوره

ج- انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون                   د – افلا یتدبرون القران و لو کان من عند غیرالله لوجدوا فیه اختلافاً کثیرا

36-  اعتبار قرآن موجود و حجیت آن وابسته به چیست ؟

الف-  وابسته به انس فراوان مسلمانان با قرآناست

ب- وابسته به استدلالات عقلی و منطقی است

ج- وابسته به مصونیت قرآن از تحریف است

د – وابسته به تقدس قرآن نزد مسلمانان است

37: کدام گزینه را نمی توان شاهد تاریخی بر عدم تحریف برشمرد ؟

الف : انس فراوان مسلمانان با قرآن و حفظ و تلاوت آن

ب : مطرح نشدن مسئله تحریف د رانتقادات به زمامداران پس از پیامبر  (ص )

ج : تقدس قرآن نزد مسلمانان و حساسیت در برابر تغییر در آن

د : نسخه های متعدد دست نوشته های قرآن در صدر اسلام

 

38 – کدام گزینه نمی تواند سندی بر عدم تحریف قرآن باشد ؟

الف : روایات دال بر فهم قرآن  و عمل به آن

ب : حدیث ثقلین

ج : احادیث محک زدن روایات به قرآن

د : روایاتی که قرآن را مرجع بازشناسی جریان های حق و باطل می داند

39: چه گزینه هایی از قرآن کریم دلالت بر عدم تحریف آن دارد ؟

الف : آیاتی که بر ناتوانی بشر از آوردن حتی یک سوره مانند قرآن دارد

ب : آیاتی که دلالت بر« حق » بودن تمام قرآن دارد

ج : صفاتی نظیر نود ، ذکر ، هدایت که بر همه آیات منطبق است

د : هرسه

40:آیۀ شریفۀ « انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون » بر چه حقیقتی در باب قرآن دلالت ندارد ؟

الف : تضمین حفاظت قرآن از کمی  و زیادی

ب : حفاظت قرآن از هر گونه سوء استفاده مفهومی

ج : حفاظت از نابودی

د : حفاظت قرآن از خطا و فراموشی پیامبر

41: مجموعه آیاتی که بیانگر دلیل عقلی درباره ار سوی خداوند بودن قرآن کریم است چه نامیده می شود ؟

الف- آیات نقلی

ب- فصاحت و بلاغت

ج-  آیات تحدی

د- آیات مصونیت قرآن از تحریف

 

سوالات پایان ترم

 

 

 

1:در تعریف معجزه کدام قید کرامت را از تعریف بیرون می برد

 

الف«خارق العاده    ب:مقرون بالتحدی     ج:سالم عن المعارضه     د:من جانب الله

 

2: :از ویژ گی های معجزه نیست

 

 الف:بر خلاف قانون علیت است      ب:قابل تعلیم نیست       ج:مغلوب نمی شود       د:همراه با ادعای نبوت است

 

3:اگر قرآن از جانب غیر خدا می بود هر آینه در آن اختلاف زیادی یا فت می شد به کدام جنبه از اعجاز قران اشاره دارد

 

الف:همانندی ایات   ب:امی بودن پیامبر   ج:فصاحت وبلاغت      د:سبک قرآن

 

4: مجموعه آیاتی که بیانگر دلیل عقلی درباره ار سوی خداوند بودن قرآن کریم است چه نامیده می شود ؟

 

الف- آیات نقلی

ب- فصاحت و بلاغت

ج-  آیات تحدی

د- آیات مصونیت قرآن از تحریف

 

 

 

5: مناسبت آیه زیر کدام است ؟  « و ما کنت تتلوا من قبله من کتاب و لا تخطه بیمینک اذا  لارتاب المبطلون » و تو پیش از فرودآمدن قرآن  نوشته ای را نمی خواندی و نه با دستانت آن را می نوشتی در آن صورت یاوه گویان دو دل می شدند.

 

الف-  بلاغت

ب- همانندی آیات 

ج-  فصاحت

د – امی

 

 

 

6:کدام حدیث بیانگر خاتمیت است             الف:غدیر     ب :منزلت    ج:ثقلین      د:اثنا عشر

 

7: - تنها گروهی که خاتمیت اشکال کرده اند کدام گروه اند    الف:بهائیت     ب:وهابیت             ج:کرامیه      د:اسماعیلیه

 

8: آیه « ما کان محمدابا احد من رجالکم و لکن رسول الله و خاتم النبیین و کان الله بکل شی علیما » مؤید کدامیک از مطالب زیراست

 

الف- عصمت

ب- تحریف

ج- تحدی

د- خاتمیت

 

9: فیض و رستگاری از دلایل کدام گروه است

 

الف:شمول گرایان              ب:انحصار گرایان                  ج:تکثر گرایان                     د:پلورالیسم

 

10: -  حدیث « حلال محمد ( صلی الله علیه و آله ) حلال الی یوم القیامه و حرام محمد ( صلی الله علیه و آله ) حرام الی یوم القیامه » دلالت صریح بر کدامیک از مبانی ختم نبوت دارد ؟

 

الف- جامعیت دین اسلام ب-  مراتب داشتن دین اسلام  ج-  اسلام و مقتضیات زمان   د- جهانی بودن و جاودانگی دین اسلام

 

 

11: این بیان با کدامیک از نظریات ذیل تناسب دارد ؟ « علم و دین صورتهای گونه گون زندگی اند که هر کدام حدود و قلمرو خاص خود را دارند و هیچ کدام نباید خود را تمام واقعیت تلقی کنند ... »

 

الف : تعارض علم و دین  ب : تعامل علم و دین ج : اتحاد علم و دین د : تمایز و استقلال علم و دین

 

12: کارل بارت متألّه نامدار نو ارتدکسی ، ریشۀ استقلال علم و دین را در چه چیزی می دانست ؟

 

الف : اختلاف موضوع و روش علم و دین  ب : استقلال زبان هر یک

 

ج : اختلاف همه جانبۀ آنها با یکدیگر   د : تفاوت آنها در هدف

 

13: – از آیۀ شریفۀ « افلا یتدبّرون القران و لو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافاً کثیراً » چه  چیزی استفاده می شود ؟

 

الف : هیچ گونه اختلافی در قرآن مشاهده نمی شود

 

ب : هر کتابی را که بشر بنویسد اختلاف فراوانی خواهد داشت

 

ج : در قرآن اختلاف هست اما نه زیاد

 

د : هر کتابی با ویژگیهای قرآن بدست بشر نوشته می شد اختلاف زیادی داشت

 

 

 

14– کدام گزینه از ویژگی های انسان محسوب می شود ؟

 

الف : تکامل تدریجی  ب : تفاوت استعدادهاج : خطا پذیری د : هر سه

 

 

 

15 – کدام یک از موارد اختلاف را نمی توان به قرآن نسبت داد ؟

 

الف : تضاد و تناقض  ب : عام و خاص ج : مطلق و مقید د : ناسخ و منسوخ

 

- انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون  د – افلا یتدبرون القران و لو کان من عند غیرالله لوجدوا فیه اختلافاً کثیرا

 

 

 

 16: – کدام گزینه پیرامون ختم نبوت صجیح است ؟

 

الف : ختم نبوت از ضروریات دین و در ردیف توحید و معاد است

 

ب : ختم نبوت تبلیغی ضروری دین است و ختم نبوت تشریعی نه

 

ج : آنچه ضروری است ختم نبوت تشریعی است

 

د : ختم نبوت از مسائل مورد اختلاف است گرچه اکثریت آنرا پذیرفته اند

 

17:کدامیک از احادیث ذیل به خاتمیت پیامبر اکرم ( ص) پرداخته است

 

الف : حدیث ثقلین

 

ب : حدیث غدیر

 

ج : حدیث سفینه

 

د : حدیث منزلت

 

18از آیۀ شریفۀ « ما ارسلناک الا کافة للناس بشیراٌ و نذیراً » چه حقایقی استفاده می شود ؟

 

الف : جهانی بودن اسلام

 

ب : جاودانگی

 

ج : جامعیت

 

د : هرسه

 

19:آیۀ شریفۀ « و اوحی الی هذاالقران لانذرکم به و من بلغ » بیانگر چه حقیقتی است ؟--

 

الف : هر آنکس که سخن قرآن به او برسد مخاطب قرآن است

 

ب : انذار منحصر به شخص پیامبر است

 

ج : حتی کسانی که پیام قرآن به آنها نرسد موظف به عمل به آن هستند

 

د : مبلغین اسلامی بیش از دیگران وظیفۀ انذار دارند

 

 

 

20: آیه « ما کان محمدابا احد من رجالکم و لکن رسول الله و خاتم النبیین و کان الله بکل شی علیما » مؤید کدامیک از مطالب زیراست .

 

الف- عصمت

ب- تحریف

ج- تحدی

د- خاتمیت

 

 

 

21– از آیۀ شریفۀ « ان الدین عند الله الاسلام » چه چیزی استفاده می شود ؟

 

الف : اسلام نام اصلی همه ادیان بوده است

 

ب : فقط آیین اسلام حق است و بقیه ادیان حقانیتی ندارند

 

ج : حقیقت دین تسلیم شدن در برابر حق است

 

د : اسلام آنچنانکه خدا خواسته است دینی ماندگار می باشد

 

 

 

22– اختلاف بین ادیان چه نوع اختلافی است ؟

 

الف : تضاد و تباین در بسیاری از قوانین

 

ب : اختلاف به صورت نقص و کمال

 

ج : اختلاف در شکل اجرای یک اصل کلی در شرائط گوناگون

 

د :  ب و ج

 

23: قوانین ثابت اسلام چگونه می تواند پاسخگوی نیازهای متغیر انسان باشد ؟

 

الف : قوانین اسلام نیز با قدرت اجتهاد و فقاهت در طول زمان تغییر می یابد

 

ب : نیازهای اصیل انسان همیشه ثابت است و نیاز به قوانین ثابت دارد

 

ج : نیاز های ثابت بشر بر عهده دین و نیاز های متغیر را قوانین بشری پاسخ خواهد داد

 

د : اسلام برای نیازهای ثابت قوانین ثابت و برای نیازهای متغیر قوانین متغیر دارد

 

 

 

24– منظور از ملازمۀ بین عقل و شرع چیست ؟

 

الف : هرجا دین حکمی داشت عقل هم حکمی دارد

 

ب : همه احکام عقلی مورد تأیید دین نیز می باشد

 

ج : احکام دینی مبتنی بر مصالح و مفاسد زمینی است که در دسترس عقل است

 

د : احکام دینی عموماًبرای عقل قابل شناخت است و مورد تأیید اوست

 

 

 

25: این جمله از کیست ؟ « اجتهاد قوۀ محرکه اسلا م است »

 

الف : ابن سینا  ب : شهید مطهری ج :اقبال لاهوری د : علامه طباطبایی

 

 

 

26– در چه صورت مجتهد می تواند اسلام را با مقتضیات زمان سازگاری دهد ؟

 

الف : احاطه کامل بر تناسب حکم و موضوع داشته باشد  ب : به روح اسلام و هدف آن آگاه باشد

 

ج :زمان شناس ، موضوع شناس باشد د :هرسه

 

 

 

27: کدام تعریف از احکام اولی و ثانوی صحیح نیست ؟

 

الف : احکام ثانوی در صورت عدم دسترسی به احکام اولی جعل می شود

 

ب : احکام اولی مستند به نیازهای ثابت انسانهایند

 

ج : احکام اولی بر اساس نیازهای ضروری و ثانوی بر اساس نیازهای غیر ضروری وضع شده است

 

د : در شرائط خاص و استثنایی نظیر حرج ، اضطرار ،... احکام ثانوی شکل می گیرد

 

 28: وجوب افطار روزه در صورت احتمال ضرر ، چگونه حکمی است ؟

 

الف : حکم اولی شرعی

 

ب : حکم عقلی قطعی

 

ج : حکم شرعی با مستند عقلی

 

د : حکم ثانوی شرعی

 

29– کدام برداشت از آیۀ شریفۀ « و اعدّوا لهم ما استطعتم من قوة و من رباط الخیل » صحیح نیست ؟

 

الف : ضرورت نیرومندی مسلمانان در برابر دشمنان

 

ب : دین به دنبال تقویت مسلمین است  ابزار و وسائل د ر قلمرو عقل است

 

ج : جامعه اسلامی برای اقتدار خود می تواند هر سلاحی را تولید کند

 

د : تقویت بنیه نظامی در جامعه اسلامی جنبه دفاعی دارد نه تهاجمی

 

30– کدامیک از گزینه ها را نمی توان از عناصر پویایی قانونگذاری اسلامی دانست /

 

الف : توجه به احکام اولی و ثانوی

 

ب : مبتنی بودن احکام بر مصالح و مفاسد واقعی

 

ج : مطابقت با فطرت بشری

 

د : اصل اجتهاد و فقاهت

 

31:کدامیک از گزینه ها از عوامل احکام ثانوی نیستند ؟

 

الف : اصل برائت و طهارت

 

ب : تقیه و اهم و مهم

 

ج : حفظ نظام و اساس دین

 

د : ضرر  و ضرار

 

 

 

32– کدامیک از موارد را نمی توان از قوانین کنترل کنندۀ « قانون وضو » دانست ؟

 

الف : اصل تقیه

 

ب : اضطرار

 

ج : لاضرر

 

د : حفظ نظام

 

 

 

33-  آیۀ شریفۀ النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم » ظهور در کدامیک از گزینه ها دارد ؟

 

الف : مبتنی بودن احکام بر مصالح و مفاسد واقعی

 

ب : احکام اولی و ثانوی

 

ج : جایگاه عقل در قانونگذاری دینی

 

د : اختیارات حکومت اسلامی

 

34: مناسبت آیه زیر کدام است ؟  « و ما کنت تتلوا من قبله من کتاب و لا تخطه بیمینک اذا  لارتاب المبطلون » و تو پیش از فرودآمدن قرآن  نوشته ای را نمی خواندی و نه با دستانت آن را می نوشتی در آن صورت یاوه گویان دو دل می شدند.

 

الف-  بلاغت

ب- همانندی آیات

ج-  فصاحت

د – امی

 

35: قاعده « لاضرر»  جزء کدامیک از ویژگیهای سیستم قانونگذاری در اسلام است ؟

 

الف- احکام اولی

ب- اجتهاد

ج-  احکام اولی و ثانوی

د- قوانین کنترل کننده

 

36: در پاسخ به نظریه انحصار گرایان که می گویند « معرفت رکن ایمان است و جزبه یک حقیقت نمی توان ایمان آورد » کدام گزینه صحیح است ؟

 

الف : با معرفت ناقص نمی توان حق را شناخت

 

ب : ایمان بدون معرفت امکانپذیر است

 

ج : عادلانه نیست پاداش کسانی را که برای حق تلاش کرده ولی نشناخته اند نادیده بگیریم

 

د : ایمان اساس معرفت است نه معرفت اساس ایمان

 

37– کدام گزینه در اشکال بر انحصار گرایی دینی صحیح نیست ؟

 

الف : تکلیف حقیقت جویانی که از دستیابی به حقیقت بازمانده اند روشن نیست

 

ب : این نظریه میان حقانیت و نجات پیروان یک دین خلط کرده است

 

ج : اینکه جوینده حقیقت حتماً باید به حق برسد ، تکلیف بیش از طاقت است

 

د : هیچ دلیل عقلی قابل پذیرش بر انحصار گرایی دینی وجود ندارد

 

 

 

38– مقصود کثرت گرایان دینی چیست ؟

 

الف : حق مطلق ، متعدد و متفاوت است

 

ب : مقصود حقانیت در مقام ثبوت است نه اثبات

 

ج : حقانیت در مقام اثبات متعدد است نه ثبوت

 

د : برای یک اعتقاد می توان برهانی اقامه کرد که همه عقلا آنرا بپذیرند

 

39: کدامیک از دانشمندان بنیانگذار کثرت گرایی دینی است ؟

 

الف : مارتین لوتر ب : کارل بارت ج : کانت د : جان هیک

 

40: – نظر جان هیک دروجود تعارضهای غیر قابل جمع با یکدیگر چیست ؟

 

الف : چنین تعارضهایی وجود دارند ولی ضرری به حقانیت نمی زنند

 

ب : انگونه تعارض های وجود ندارند

 

ج : به حقانیت یکی از آنها ضربه می زند

 

د : تعارض ها در مقام اثبات است نه ثبوت

 

 

 

41– کدام گزینه را نمی توان دلیل کثرت گرایی دانست ؟

 

الف : واقعیت غایی امری نا متناهی است ، لذا هر تصویری که از آن نشان داده شوددرست است

 

ب : مقتضای هدایت گری عام خداوند نسبت به بندگان آنستکه بیشتر آنان را هدایت یافته بدانیم

 

ج : متون دینی ذاتاً مبهم اند و چندین معنی برمی دارند

 

د : کثرت ادیان یک واقعیت است و راهی جز پذیرش حقانیت آنها نداریم

 

42: در تصور کثرت گرایان اختلاف ادیانی از قبیل اسلام – زردشتی – یهودیت ، از کجا ناشی می شود؟

 

الف : اختلاف نظرگاه پیروان آنها  ب : اختلاف نظر انبیاء ج : اختلاف نظر پیروان انبیاء د : اختلاف نظر بیگانگان

 

 

 

43– در پاسخ به استدلال « هدایت گری خداوند و هدایت یافتگی انسان ها » از سوی کثرت گرایان کدام گزینه صحیح است ؟

 

الف : هدایت خداوند به معنای اجبار انسانها به راه حق نیست  ب : اختلافات در ادیان و مذاهب بر اثر اعمال افراد پدید می آید

 

ج : اکثریت راه خلاف را می روند ولی خداوند اغماض می کند   د : دادن اختیار به انسانها به معنای پذیرش مذاهب مختلف آنهاست

 

 

 

44– کدام گزینه در پاسخ به دلیل « تنوع فهم متون مقدس » صحیح نیست ؟

 

الف : تنوع فهم تکثر مذهبی می آورد نه تکثر دینی ب : تنوع فهم سرّ پیدایش کثرت گرایی ادیان را بیان می کند نه حقانیت آنها را

 

ج : بعضی از متنها روشن و بی ابهامند و نیاز به تفسیر ندارند د : اگر قصد سوئی در کار نباشد هرگز تنوع فهمی وجود نخواهد داشت

 

 

 

45– ادعایی که می گوید « تنها یک دین حق مطلق می تواند وجود داشته باشد ولی رهروان صدیق سایر ادیان مشمول عنایت ربوبی خواهند شد و راه نجات را خواهند یافت » بر کدامیک از اقسام چهارگانه  شمول گرایی منطبق است ؟

 

الف : شمول به دلیل حقایق  ب : شمول عفو ج : شمول کفاره د :نسبیت در بهره مندی از حقیقت

 

 

 

46– نظریه « شمول به دلیل حقایق » بر کدام گزینه منطبق است ؟

 

الف : یک دین حق است و در هر صورت سایر ادیان باطل

 

ب : یک دین حق است سایر ادیان اگر بهره ای ولو ناچیز از حقیقت داشته باشند حق هستند

 

ج : یک دین حق است سایر ادیان حتی در صورت فقدان حقیقت باطل محسوب نمی شوند

 

د : اگر سایر ادیان به اندازه ای با دین حق نقاط مشترک داشته باشند که با عمل به آنها پیروانشان به سعادت برسند باطل نیستند

 

 

 

47– کدام گزینه بر اساس نظریه کارل رینر ( شمول کفاره ) صحیح است ؟

 

الف : تنها یک دین حق ( مسیحیت ) وجود دارد ب : پیروان سایر ادیان در صورت اعتقاد به حضرت عیسی بخشیده می شوند

 

ج : دیگران حتی اگر عیسی را نشناختند مورد لطف خدا قرار می گیرند د : هرسه

 

 

 

48:  « اگر یک دین حق باشد و سایر ادیان نیز بهره ای از حقیقت داشته باشند و باطل محض نباشند : این عبارت بیانگر کدامیک از          گزینه های زیر می باشد؟

 

الف-  شمول کفاره            ب- شمول عفو   ج- نسبیت در بهره مندی از حقیقت           د – شمول بدلیل حقایق

 

49-  داستان معروف مردان کوروفیل که مولوی در مثنوی آورده ، جزء دلایل کدامیک از نظریات درباره تعدد ادیان می باشد ؟

 

الف-  کثرت گرائی           ب- حصرگرائی

ج-  شمول گرائی               د – نسبیت در بهره مندی از حقیقت

50: مراد از واژه « ولی »  در آیه « انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاه و یؤتون الزکاه و هم راکعون »  چیست ؟

الف-  دوستی  ب- محبت      ج- اولی به تصرف د- سروری

 

 

51مشخص کنید کدام جمله درست و کدام جمله غلط است

 

1: حدیث منزلت بیانگر خاتمیت است  ص                          2: وهابیت تنها گروهی که منکر خاتمیت  می باشد غ

 

3: فیض و رستگاری از دلایل تکثر گرایان  است   غ           ت

 

 52:کلمات زیر با کدام جمله در ارتباط است 

 

اجتهاد – شمول عفو –وحی – آیات تحدی –وحی گزاره ایی – کنترل کننده – شمول به دلیل حقایق – آیات نقلی –فعل گفتاری

 

7 9:قوه محرکه اسلام است     10:قوانینی که حق وتو بر سایر قوانین دین دار د  11: اگر یک دین حق باشد و سایر ادیان نیز بهره ای از حقیقت داشته باشند و باطل محض نباشند   12  : -  مجموعه آیاتی که بیانگر دلیل عقلی درباره از سوی خداوند بودن قرآن کریم است

 

7:....................8:.......................9:.......................10:.................11:...................12:...................

 

53: دو سند روائی برای امامت و ولایت کدام است ؟

 

الف – تبلیغ –

غدیر

ب- ثقلین – غدیر

ج- تطهیر – اثناعشر

د – انذار – تطهیر

 

54: یکی از شبهات منکران بعثت انبیاء عبارت است از اینکه ، وقتی آموزه های و حیانی را مطالعه می کنیم ....

 

الف- همه گزاره ها موافق عقل بشری است                                      ب- همه گزاره ها و آموزه ها فراحسی و فراعقلی است

ج- گزاره ها یا موافق مدرکات و احکام عقلی است و یا مخالف و متضاد با عقل است               د- همه گزاره ها خردستیزند

 

55: این فرماش حضرت علی علیه السلام » (( یا ایها الناس لاتستو حشوا فی طریق الهدی لقله اهله »» در رد کدامیک از معانی اسلام و مقتضیات زمان اشاره دارد ؟

 

الف-  محور مقتضیات زمان نیازهای بشر است

ب- هماهنگی و تسلیم شدن در برابر هرچه در زمان بوجود می  آید

ج- هماهنگی با پسند مردم

د – تغییر و تبدیل ابزارهای موردنیاز بشر

 

56: با توجه به آیه « ان الدین عندالله الاسلام » ادیان و حیاتی دارای ماهیتی .............. هستند.

 

الف- واحد

ب- متفاوت

ج-  متضاد

د – متناقض

 

57: کدامیک از گروهها معتقدندکه همه ادیان بر حقند ، و همه دینداران محق هستند ؟

 

الف- شمول گرایا ن ب- انحصار گرایان   ج- کثرت گرایان   د- حقیقت گرایان

 

58:توجه به همه جوانب زندگی بشر (مادی ومعنوی ) فردی واجتماعی کدامیک از
مبانی ختم نبوت را اثبات می کند ؟

 

الف)جهانی بودن ب) جاودانگی دین اسلام

 

ج)جامعیت دین اسلام د)همه موارد

 

59: کدام یک از پیامبران با اسراف وتبذیر مبارزه کرد ؟

 

الف)حضرت صالح (ع) ب) حضرت لوط (ع) ج)حضرت شعیب (ع) د) حضرت موسی (ع)

 

60 کدام یک از پیامبران با مفاسد اقتصادی مبارزه کرد ؟

 

الف)حضرت صالح (ع) ب) حضرت لوط (ع) ج)حضرت شعیب (ع) د) حضرت موسی (ع)

 

61 –یک دین حق مطلق وجود دارد که تنها از طریق همان دین می توان رستگار
شدپیروان ادیان دیگر حتی اگر انسان های خوبی باشند نمی توانند از طریق دین
خودرستگار شوند مربوط به کدام گزینه است الف) حصر گرایی ب) کثرت گرایی ج) شمول
گرایی د) همه موارد

 

62- راه های رسیدن به خداوندبه تعداد انفس آفریدگان است مربوط به کدام
گزینه است ؟

 

الف) حصر گرایی ب) کثرت گرایی ج) شمول گرایی د) همه موارد

 

 63- کدام یک جزء صورت های مختلف شمول گرایی نیست؟

 

الف) شمول عفو ب) بهرهمندی مطلق ادیان از حقیقت ج) شمول به دلایل حقایق د)
شمول کفاره

 

65: :از ویژ گی های معجزه نیست

 

 الف:بر خلاف قانون علیت است      ب:قابل تعلیم نیست       ج:مغلوب نمی شود       د:همراه با ادعای نبوت است

 

66: در تعریف معجزه کدام قید کرامت را از
تعریف بیرون می برد

 

الف«خارق العاده    ب:مقرون بالتحدی     ج:سالم عن المعارضه     د:من جانب الله

 

67: در تعریف معجزه کدام قید سحر وجادو را از
تعریف بیرون می برد

 

الف«خارق العاده    ب:مقرون بالتحدی     ج:سالم عن المعارضه     د:من جانب الله