نمونه سوالات تستی درس دانش خانواده و جمعیت

جمعی از نویسندگان فصل یک(تشکیل خانواده)

1-نیازهای انسان که او را به حرکت و تکاپو در زندگی سوق می دهد را نام ببرید؟

الف)نیازهای زیستی        ب)نیازهای اجتماعی      ج) نیازهای جنسی      د) گزینه الف و ب صحیح است.


-نیازهایی مانند خوراک ، پوشاک و مسکن جزء کدامیک از نیازهای انسان میباشد؟

الف) نیازهای اجتماعی      ب) نیازهای زیستی        ج)نیازهای رفاهی     د) نیازهای مادی

3-نیاز به محبت و عاطفه جزء کدامیک از نیازهای انسان است؟

الف) نیازهای اجتماعی      ب)نیازهای عاطفی      ج) نیازهای جنسی     د) نیازهای زیستی       

4- مهمترین نیازهایی که شخص در خود احساس می کند و با آن به آرامش عاطفی و روحی می رسد کدام است؟

الف)نیازهای زیستی        ب) همراهی از جنس مخالف      ج) نیازهای اجتماعی      د) نیازهای عاطفی     

5-از نظر مزلو نیاز به تعلق پذیری و محبت در فرد چگونه بدست می آید؟

الف) رابطه صمیمی با دوست       ب) رابطه صمیمی با همسر      ج) روابط اجتماعی    د) همه موارد صحیح است

6-راه کارهای مکاتب بشری غربی برای کنترل غرایز جنسی کدامیک از گزینه های زیر می باشد؟

الف)اعتقادات معنی       ب) روابط آزاد با جنس مخالف     ج ) بروز ناهنجاریهای اجتماعی    د) گزینه ب و ج صحیح است

7-خود سرزنشی و احساس حقارت جزء کدامیک از پیامدهای روابط آزاد دختر و پسر است؟

الف)ناهنجاریهای اجتماعی      ب) آسیبهای عاطفی         ج) احساس گناه                        د)   همه موارد صحیح است

8- پیامدها و عوارضی که روابط جنسی خارج از چهار چوب ازدواج برای فرد ایجاد می شود را نام ببرید؟

افسار گسیختگی امیال جنسی       ب) احساس گناه    ج) بروز هنجارهای اجتماعی        د)  همه موارد صحیح است

9-ازنظر مردم هر چه انسان ها در طول تاریخ ،آزادی بیشتری بدست آورند بیشتر احساس .................. می کنند.

الف) تنهایی و انزوا            ب) آرامش و رفاه      ج) خود شکوفایی                    د) گزینه الف و ب صحیح است.

10- بر اساس راویات آثار منفی حاصله از شهوت کدامیک از گزینه های زیر است؟

الف)فاسد کننده دین         ب) شهوت قاتل انسان است      ج ) خالی شدن دل از محبت خدا    د) همه موارد صحیح است

11-این جمله از کیست<<دوست داشتن هر چیزی ، انسان را کور و کر می کند>>

 الف )پبامبر اکرم(ص)          ب) حضرت علی(ع)           ج)  ایور موریش(جامعه شناس غربی)      د) شهید مطهری

12-طبق برخی از تحقیقات صورت گرفته در آمریکا از هرصد ازدواجهای عشقی چند موردآن با شکست مواجه شده است

الف)پنجاه د مورد                ب) هفتاد و پنج                ج) نودو سه مورد              د) هیچکدام

 

13- شروط لازم برای یک ازدواج موفق را نام ببرید؟

الف) فقط دوست داشتن        ب) لحاظ کردن مشابهت ها        ج ) هم سطح بودن طرفین      د) گزینه ب و ج صحیح است

14- مهمترین عوامل تحریک شخص برای ورود به تماسهای جنسی را نام ببرید؟

الف) مصرف الکل و مواد مخدر       ب)  دیدن فیلمهای جنسی      ج) پوشش نامناسب دختران      د) همه موارد صحیح است

15-از نظر اسلام برای جلوگیری از ارتباطات جنسی آزاد چه قوانینی وجود دارد؟

الف)رعایت حیا در روابط با جنس مخالف                           ب) تقوای چشم،گوش،زبان و لمس

ج) عدم دلبستگی شدید به نامحرم                                    د)  همه موارد صحیح است

16-از دیدگاه قرآن هدف از ازدواج را نام ببرید؟

الف)داشتن شریک زندگی        ب) نیاز به مهر و محبت    ج) آرامش و تسکین روان آدمی     د)نیازهای جنسی

17-از دیدگاه قرآن مهمترین انگیزه های ازدواج کدام گزینه است؟

الف)آرامش و تسکین         ب)  نیاز به مهر و محبت    ج)داشتن شریک و همراه زندگی      د) گزینه ب و ج صحیح است

18-رابطه عاطفی میان زن و شوهر باعث کاهش ...................... می شود.

الف)نگرانی ها               ب)اضطرابها                    ج) آشفتگی ها                     د) همه موارد صحیح است

19-در تجربه همسر شدن و پس از آن پدر یا مادر شدن منظور از توسعه خود چیست؟

الف)فرد دیگران را بخشی از خود احساس می کند                            ب)فرد خود را بخشی از دیگران احساس می کند

ج)تغییر وضعیت فرد از مجردی به تآ هل                                       د)  گزینه الف و ب صحیح است

20- از نظر اسلام کدام گزینه زیر سبب کامل شدن ایمان می شود؟

الف)ازدواج                  ب)پدر یا مادر شدن                    ج) تقوی                     د)دوری از گناه و معصیت

21-خصلتهای اخلاقی که بوسیله ازدواج در انسان شکوفا می شود را نام ببرید؟

الف) خلاقیت و سازندگی        ب) صبر و سازگاری              ج)امیدواری و تلاش     د) همه موارد صحیح است

22-پیامدهای مثبت ازدواج را نام ببرید؟

الف)سبب کاملتر شدن دین می شود       ب)ازدواج اعتبار اجتماعی به فرد می بخشد   

 ج)باعث استقلال خانواده می شود         د) همه موارد صحیح است

23- از دیدگاه امام صادق (ع) ثمره خلقت جنس مخالف کدام گزینه است؟

الف)کسب جایگاه ارزشمند پدر یا مادر شدن  ب)فقط برای بر آورده شدن نیاز جنسی  ج)انس گرفتن با وی و آرامش یافتن د)گزینه الف و ج صحیح است

24-از دیدگاه اسلام معیارهای اساسی انتخاب همسر کدامند؟

الف)همتایی و همانندی           ب) خوش اخلاقی            ج) تقوا و سلامت                      د) همه موارد صحیح است

25-از دیدگاه تعالیم اسلام منظور از همتایی و همانندی در گزینش همسر چیست؟

 الف)همسانی در خصوص ایمان                               ب)همسانی از نظر مالی     

 ج) همسانی از دیدگاه اخلاقی                                  د)همسانی از نظر شکل  ظاهری

26- بر اساس تعالیم اسلام مهمترین ویژگی لازم برای همسر را نام ببرید؟

  الف)داشتن تفاهم                                              ب)ایمان و باور های صحیح در حد لازم               

 ج)سلامت جسمانی                                             د) همه موارد صحیح است

27-اساس زندگی زناشویی ، سازگاری و تفاهم است که بوسیله ..................... فراهم می شود.

الف)تقوا                   ب)ایمان                              ج) اخلاق نیکو                     د)وفاداری

28-در معیار همسر گزینی ، همسر مناسب از نظر تقوا چگونه باید باشد؟

الف) رعایت مراتب تقوا در حد والا     ب) به اندازه ای که از گناهانی مانند زنا و شرابخواری دوری کند

ج)فقط داشتن ایمان کافی است              د) همه موارد صحیح است

29-از نظر سلامت جسمانی و روانی انتخاب چه همسری اهداف مورد نظر ازدواج را تآمین نخواهد کرد؟

الف)داشتن بیماری شدید    ب)داشتن بیماری بدون علاج      ج)دلشتن بیماری روانی شدید     د) همه موارد صحیح است

30-مقدمه همسر گزینی کدامیک از گزینه های زیر است؟

الف)خود شناسی      ب)همسر شناسی               ج)انتخاب گزینه های مختلف        د)شناخت ویژگیهای همسر

31-ویژگی های خود شناسی قبل از همسر گزینی را نام ببرید؟

الف)ویژگی های جسمانی       ب)ویژگی های اخلاقی      ج) ویژگی های اعتقادی و خانوادگی     د) همه موارد صحیح است

32-در بحث خود شناسی مهمترین گزینه در شناخت پنهان خود کدام گزینه است؟

الف)صداقت                  ب)سطح تحصیلات          ج)خصلتهای شخصی             د)درک و فهم شخص

33-از مهمترین روشهای دستیابی به شناخت همسر آینده کدامیک از گزینه های زیر است؟

الف)گفتگو با طرح سوالات دقیق   ب)دقت در گفتار و رفتار   ج)تحقیق از دوستان    د)  گزینه الف و ب صحیح است

34-در صورتی که سطح تحصیلات پسر پایین تر از دختر باشد طبق چه شرایطی همسر شایسته ای است؟

  الف)دوست دار دانش باشد           ب) زن توان پذیرش مدیریت شوهری را داشته باشد

   ج)دارا بودن مرد از لحاظ برتری شغلی و اطلاعات عمومی            د) همه موارد صحیح است    

35- برای آن که مسائل اقتصادی مانع از ازدواج نگردد چه نکاتی باید رعایت شود؟

الف) فقط توکل به خدا کافیست  ب)توقعات بالا در تهیه جهیزیه جهت رفاه ج)مهریه بالا باعث عدم طلاق می شود د) توکل به خدا و جلوگیری از افراط و تفریط در مهریه

36-در هنگام ازدواج در صورتی که پدر و مادر یکی از طرفین از هم جدا شده باشند چگونه باید عمل نمود؟

الف)فقط مطرح نمودن طلاق در خواستگاری   ب)عدم طرح این مسئله در جلسات خواستگاری

ج)مطرح نمودن بعد از اتمام خواستگاری     د)مطرح نمودن طلاق در جلسات خواستگاری و دلایل آن

37-در صورتی که  پدر و مادر پسر یا دختر از هم طلاق گرفتنه اند در مراسم خواستگاری چگونه باید عمل نمود؟

الف)مطرح نمودن آن و دلایل آن                              ب)درخواست از پدر و مادر جهت حضور در مراسم

ج)استفاده از مشورت و کمک ناپدری و نامادری        د) همه موارد صحیح است    

38-  دلایل تآکید برای ازدواج در جوانی را نام ببرید؟

الف)انعطاف پذیری طرفین        ب)گذشت و نشاط روحی        ج)توقعات بالا      د)گزینه الف و ب صحیح است    

39-در صورتی که در ازدواج سن دختر بیش از سن پسر باشد دختران چه نکاتی را باید رعایت کنند؟

الف)مراقب اثار گذر عمر بر جسم و روان خود باشد     ب)توجه و حساسیت زیاد نسبت به مشکلات زندگی  

ج)توجه به علاقه ها و سلیقه های همسر خود                 د)گزینه الف و ج صحیح است 

  

40-چرا نباید انتظار بالا از زیبایی همسر را مانعی برای ازدواج قرار داد؟

الف) زیبایی کامل نیست                                   ب)زیبایی پس از مدتی عادی می شود

ج)زیبایی امری ترکیبی است                              د) همه موارد صحیح است    

41- زیبایی زیاد همسر چه مشکلاتی ممکن است به همراه داشته باشد؟

الف) زیبایی همسر موجب فخر فروشی می شود      ب) زیبایی همسر موجب حساسیت و غیرت در برخورد هاست

ج)زیبایی همسر سبب غرور کاذب می شود                    د)زیبایی همسر امری اسبی است

42-دلایل باورهای نادرست در زمینه ازدواج را نام ببرید؟

الف)ترس از محدود شدن آزاد برای دوران مجردی    ب)ترس از مشکلات اینده

ج)عدم خود باوری                                             د)گزینه الف و ب صحیح است  

43-آیا در هنگام خواستگاری طرح موضوع آزادی های دوران لازم است؟

الف)عدم نیاز به طرح آن                                         ب)موجب رسیدن به تفاهم در این خصوص می شود

ج)پس از ازدواج مطرح شود                                   د)گزینه ب و ج صحیح است  

44-به منظور غلبه بر ترس از مشکلات هنگام ازدواج چگونه باید عمل شود؟

الف)نباید یاری خداوند را فراموش نمود              ب)مشورت با افراد موفق در زندگی  

 ج)یاد آوری سابقه پیروزیبر مشکلات          د) همه موارد صحیح است    

45-مقایسه خود با دیگران باعث ...................می شود.

الف)پیشرفت در زندگی           ب)بالا رفتن یآس و توقعات بالا     ج)سرشکستگی     د)گزینه الف و ج صحیح است    

46-شرایط برای ازدواج خواهر بزرگتر زودتر از خواهر کوچک تر چگونه باید باشد؟

الف)جلب موافقت خواهر بزرگترقبل از مراسم                    ب)عدم نیاز به بیان مسئله برای بستگان

ج)پس از انجام مراسم با خواهر بزرگتر صحبت شود            د)فقط موافقت پدر و مادر کافی است

47-برای رفع اختلاف نظرهای سیاسی در ممانعت از ازدواج چگونه باید عمل نمود؟

الف)اختلافات سیاسی ربطی به ازدواج ندارد         ب)هر دو یا یکی از آنها تعصب سیاسی نداشته باشد

ج) در زندگی خانوادگی دیدگاه سیاسی لحاظ شود            د)عدم ورود مسائل سیاسی در زندگی

48-در صورت مخالفت والدین با ازدواج فرد چگونه باید عمل نماید؟

الف)نیازی به موافقت والدین نمی باشد                                 ب)فقط توافق و تفاهم دو نفر شرط لازم است

ج)فرد باید علت مخالفت را جویا شود و به دلایل انها بیندیشد      د)فرد در زندگی نیازی به حامی ندارد

49-برای یافتن فرد مناسب برای ازدواج چه اقداماتی باید انجام داد؟

الف) استفاده از آشنایی و دوستی های خیابانی              ب)کمک از افراد امین و عاقل و دوستان

ج) تضرع به درگاه خدا و توسل به اهل بیت                   د)گزینه ب و ج صحیح است

50-مزایای ازدواج فامیلی را نام ببرید؟

   الف)تناسب بیشتر بین زوجین                          ب)شناخت بیشتر و دقیق تر از افراد فامیل 

   ج)آشنایی با آداب و رسوم و اخلاق فرد مقابل                د) همه موارد صحیح است  

51- در ازدواج فامیلی جه نکاتی توسط زوجین باید رعایت گردد؟

الف)فقط موافقت طرفین و والدین مافی است                     ب)از مشاوره ژنتیک غافل نشوند

ج)آشنایی با آداب و رسوم و اخلاق فرد مقابل                       د) همه موارد صحیح است  

 52-مشکلات ازدواج با سرپرست خانواده را نام ببرید؟

الف)دخالتهای دلسوزانه خانواده همسر                             ب)پس از ازدواج فرد به استقلال می رسد

ج)توجه همزمان همسر به دو خانواده                                     د)گزینه الف و ج صحیح است    

 

 

 

 

 

 پاسخنامه سوالات تستی درس خانواده و جمعیت

جمعی از نویسندگان فصل یک(تشکیل خانواده)

1- د

31-الف

 

2-ب

32-الف

 

3-الف

33-د

 

4-ب

34-د

 

5- د

35-د

 

6- د

36-د

 

7- ج

37-د

 

8- د

38د

 

9- الف

39-د

 

10- د

40-د

 

11- الف

41-ب

 

12-ج

42-د

 

13- د

43-ب

 

14- د

44-د

 

15- د

45-ب

 

16-ج

46-الف

 

17- د

47-ب

 

18-د

48- ج

 

19-الف

49-د

 

20- الف

50- د

 

21-د

51- ب

 

22-د

52- د

 

23-د

 

 

24-د

 

 

25-الف

 

 

26-ب

 

 

27-ج

 

 

28-ب

 

 

29-د

 

 

30-الف