-1وصیت کردن برای چه کسا نی واجب است ؟

الف : برای کسانی که اموالیدارند   ب : برای کسانی که حقوقی برعهده آنهااست . ج : هردومورد د: واجب نیست

  2- مخاطبان وصیت نامه امام چه کسانی هستند؟

الف)ملت ایران ب)ملل اسلامی ج)مظلومان جهان د)همه موارد


- کدام گزینه صحیحاست؟

الف)مخالفت با وصایای اخلاقی مشکل آخرین است.                               ب)مخالفت باوصایای حقوقی مشکل آخرین است

ج)مخالفت با وصایای اخلاقی عتاب و کیفر حقوبیرا به بار می آورد.             د)مخالفت با وصایای اخلاقی وحقوقی عتاب و کیفر حقوقی رابه بار میآورد

4 –
مؤسس مذهب شیعه کیست ؟

الف) پیامبر(ص) ب) حضرتعلی (ع) ج) امام صادق(ع) د) امام حسین(ع)

5-
به فرموده امام خمینی (ره) مساله کربلادرراس مسائل .......است ؟       الف : فرهنگی         ب : سیاسی          ج : اعتقادی              د: اجتماعی

6-
هدف اساسی قیام امام حسین (ع) کدام است :

الف : حاکمیتحق ب : حاکمیت قانون       ج : کوتاه شدن دست هواپرستان                     د: هرسه مورد

7- -
زینت آسمانها و زمین از القاب کدام امام است ؟

الف ): حضرت علی (ع) ب)امامحسن (ع) ج) امام حسین (ع) د) پیامبر اکرم(ص)

8-
زنده نگه داشتن حماسه عاشوراعامل کدامیک از موارد زیر است ؟

الف) عامل امر به معروف و نهی از منکر ب) عامل وحدت مسلمانان  ج) عامل برپا گشتن نماز د) عامل جاودانگی حماسهعاشورا

9 -
محرم فریاد ......... بر ...........است

الف ) مظلوم برظالم ب) مسلمان بر کافر ج) فقیر بر غنی د) هر سه گزینه

10
امام خمینی (ره) بهطلاب نصیحت می کردند که اگر یک قدم به سوی ........... بر می دارید دو قدم به سوی ........... بردارید.

الف ) عبادت - تهذیب نفس ب) کمک بر خلق- علم ج) تربیت- تهذیب د) علم- تهذیب نفس

11- -
امام در وصیت نامه خود فرموده اند از بالاترین و والا ترین حوزه هایی که لازم است بطور همگانی مورد تعلیم و تعلم قرار گیرد ...... است ؟

الف ) علوم معنوی اسلامی ب) علم اخلاق ج) تهذیب نفس د) هرسهمورد

12- -
اصلی ترین و اساسی ترین هدف مقدس امام امت در تمام تصمیم گیری هاچیست؟

الف ) اجرا و احیا تعالیم حیات بخش اسلام  ب)معرفی و پیشرفتتعالیم حیات بخش اسلام   ج) الف وب      د) تفکروتفحص پیرامون تعالیم حیاتبخش اسلام

13-
امام خمینی استقلال کشور را در کدام یک از رویکرد های زیردانستند؟

الف) از خود گذشتگی مسلمانان ب) توجه به تعالیم اسلام   ج) امر به معروف و نهی ازمنکر د) پیروزی مسلمانان بر کافران

14-
انسانها از حیثبرخورداری از علم و ایمان به چند دسته تقسیم می شوند؟

الف)سه دسته: بیگانهاز دو ارزش-دارای ایمان و فاقد اندوخته های علمی-دارای اندوخته های علمی اما فاقدایمان.

ب)سه دسته: بیگانه از دو ارزش-دارای ایمان و فاقد اندوخته علمی-دارایویژگی ها و کمالات متعالی و صاحب تخصص و متعهد.

ج)چهار دسته: بیگانه از دوارزش-دارای ایمان و فاقد اندوخته های علمی-دارای اندوخته های علمی و فاقدایمان-صاحب تخصص و تعهد.

د)دو دسته: فاقد ایمان اما دارای اندوخته های علمی- فاقد اندوخته های علمی اما دارای ایمان

15- -
مصداق حدیث تقلین چه کسانیهستند؟

الف)حضرت علی(ع)-قرآن. ب)قرآن-حضرت فاطمه(س).   ج)قرآن و اهلبیت. د)قرآن-نهج البلاغه

16-
آیا وصیت کردن واجب است ؟ در کدام آیه . کدامسوره به آن اشاره شده است ؟

الف) آیه 180 سوره بقره           ب) آیه 97 سوره نساء            ج) آیه 10 سوره حجرات                     د) آیه 46 سوره انفال

17- -
عبارت (وصیت کسی که به حیف (اسراف) و زیان بازماندگان منجر نشود به منزله صدقه دادن در راه خدا است ). از کیست؟

الف) پیامبر اکرم (ص) ب)حضرت علی (ع) ج)امام خمینی د) قرآن

18-
وصیت نامه سیاسی – الهی حضرت امام به چه چیزی لقب یافت ؟

الف) منشور انقلابب) صحیفه استقلال ج) صحیفه انقلاب د) هر سه مورد

19-
محتوای رهنمودهای حضرتامام ( قدس سره ) در وصیت نامه را در چند بخش می توان خلاصه کرد

الف) در دوبخش ب) در سه بخش ج) در چهار بخش د) در شش بخش

20-
مهتمرین فایده ضرورتتدریس وصیت نامه کلام است ؟

الف) اطلاع ازاندیشه های امام ب) پرورش نسلمورد نظر اسلام ج)الف وب د) آگاهی عمومی

21-
قرآن به ـــــــــــــــ وعترت به ــــــــــــــــــــــ گواهی می دهد .

الف)حقانیت قرآن – حقانیتعترت ب)حقانیت ولایت –حقانیت امامت  ج) حقانیت عترت – حقانیت قرآن د) حقانیتخویش – حقانیت نبوت

22-
هدف اصلی امام خمینی از انتخاب حدیث ثقلین درابتدایوصیت نامه چیست ؟

الف) جامعیت حدیث ب) حفظ وحدت و تمسک به حبل ا... ج) متواتربودن حدیث د) مستندبودن حدیث

23- -
حدیث معروف نبوی ( من مات و لمیعرف امام زمانه مات میته الجاهله ) بر کدام حقیقت دلالت دارد ؟

الف) امامهمواره در میان امت حضور دارد ب) امت وظیفه دارند امام را بشناسند  ج) امتوظیفه داردازامام زمانش اطاعت کند. د)هرسه مورد

24-
یک ازجلوه های مهمامتحان الهی درزندگی بشراست ؟

الف) آزمایش و امتحان الهی              ب) ظهورامام زمان           ج) غیبت امام زمان         د) جبرواختیار

25-
مصداق ثقلین چه کسانیهستند؟

الف)حضرت علی(ع)-قرآن. ب)قرآن-حضرت فاطمه(س). ج)قرآن و اهل بیت. د)قرآن-نهج البلاغه

26-
دوران غیبت کبری از چه سالی آغاز شد؟

الف)ازسال 329 بعد از وفات حسین بن روح.            ب)از سال 326 بعد از وفات عثمان بنسعید.

ج)از سال 329 بعد از وفات علی بن محمد سمری.              د)از سال 304 بعد از وفاتمحمد بن عثمان.

27- -
امام(ره) به کدام استقلال ها بیشتر توجه داشتهاند؟

الف)استقلال فرهنگی ب)استقلال اجتماعی ج)استقلال فکری د)استقلالنظامی

28-
خودکفایی اجتماعی یعنی چه؟

الف)هر کس سعی کند تا در صورتامکان از دسترنج خود بهره گیرد.

ب)هر شهر و کشوری بتواند احتیاج های خود راتأمین کند.

ج)هرکس استقلال سیاسی و نظامی داشته باشد.

د)پیروان مکتباسلامی تلاش کنند نیازمندهای افراد جامعه اسلامی را رفع کنند.

29-
خودکفاییملّیتی یعنی؟

الف)پیروان مکتب اسلام تلاش کنند نیازمندی های افراد جامعهاسلامی را رفع کنند.

ب)هر کس سعی کند تا در صورت امکان از دسترنج خود بهرهگیرد.

ج)هر کشوری بتوانداحتیاج های خود را تأمین کنند.

د) همهمسلمانان استقلال سیاسی و نظامی داشته باشند

30-
عوامل دستیابی به استقلالازنگاه امهم خمینی (ره) چهارعامل است کدام یک جزء این عوامل نیست ؟

الف : اتکابه خدا ب : همراهی بادیگران ج : اتکابه خودی هاواعتمادبه نفس د- تحمل سختیهاوامید.

31-
به فرموده امام هشتم اسلحه انبیاء چیست؟

الف)کتابآسمانی ب) گریه ج)نماز د)دعا

32-
پیامبر چه کسی را به عنوان زینت آسمان وزمین و کشتی نجات می داند؟

الف)حضرت علی(ع) ب)سیدالشهداء ج)حضرت فاطمه(س) د)اهل بیت

33- -
استضعاف بر چندگونه است نام ببرید؟

الف-3 گونه- عقیدتی، سیاسی، علمی ب-4 گونه- عقیدتی، اجتماعی، فرهنگی، عملی

ج-5گونه-عقیدتی، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، ولایی د-3 گونه- دینی، سیاسی،اجتماعی

34- -
امام خمینی (ره) عوامل مهم رویکرد به استقلال را چه میدانستند؟

الف-خودباوری و احساس شخصیت ب-بی نیازی از دیگران

ج-مستقلزندگی کردن د-هرسه مورد

35- -
خودکفایی بر چندگونه است نامببرید؟

الف-سه گونه- فردی، اجتماعی، ملیتی ب-چهارگونه- فردی، اجتماعی،اقتصادی، ملیتی

ج-دوگونه- فردی، اجتماعی د-سه گونه- اقتصادی، سیاسی،ملیتی

36-
مقصود امام خمینی در نهضت خویش چه بود؟

الف-تحکیم بنیادهایاسلام ب-تقویت و توسعه اسلام

ج-احیا و اجرای تعالیم اسلام د-ارتقاء سطحجامعه

37-
یکی ازاهداف بزرگ انقلاب در کشور چیست؟

الف-ایجاد خودکفاییو استقلال برای کشور در برابر شرق و غرب ب-سرکوب دشمنان

ج-برکناری حکومت هایغیردینی د-توسعه اسلام

38-
به نظر-امام خمینی کدام عامل انسان را به مقامانسانیت می رساند؟

الف-شجاعت و آگاهی ب-تهذیب نفس ج-علم د-تهذیب نفس وعلم

39- -
مهم ترین درس ها و دستاوردهای قیام عاشورا چه میباشد؟

الف-وحدت کلمه ب-تقویت روح پرخاشگری در برابر دشمنان

ج-استواری در راه و عمل به وظیفه د-همه موارد

40-
یکی از مسائل مهمیکه حضرت امام خمینی «ره» در وصیت نامه خود به آن عنایت دارند چیست؟

الف-جهاددر راه خدا ب-زنده نگهداشت و گرامیداشت حماسه عاشورا

ج-صبر در برابر مشکلاتد-مقاومت و ایستادگی در برابر دشمنان

41-
در کدام کتاب راز اصلی ائمه دوازدهگانه با مشخصات کامل آمده است؟

الف-مصحف حضرت فاطمه ب-نهج البلاغ ج-صحیفه یسجادیه د-قرآن

42-
نهج البلاغه دارای چند خطبه، نامه و کلمه قصار میباشد؟

الف-241 خطبه، 79 نامه، 480 کلمه قصار ب-241 خطبه، 79 نامه، 460 کلمهقصار

ج-230 خطبه، 72 نامه، 480 کلمه قصار د-230 خطبه، 72 نامه، 460 کلمهقصار

43-
هدف اساسی قیام امام خمینی (ره) چه بود؟

الف-زنده نگهداشتنوبازگشت به اسلام ب-سرکوب کردن اهداف دشمنان

ج-حاکمیت حق، حکومت حق، کوتاهشدن دست هواپرستان از مملکت

د- گرفتن حق مظلوم از ظالم

44-
مسلماندر وصیت نامه :

الف)میتواند همه اموال خود را وصیت کند ب)در وصیت نامهعدالت مفهومی ندارد

ج)بیش ازثلث اموال خودرا نمی تواندوصیت کند د)می تواندوارثان را از ارث محروم سازد.

45-
تعداد نواب امام زمان(عج)در غیبت صغرا چندنفر بوده اند؟

الف)7نفر ب)5نفر ج)4نفر د)3نفر

46-
راز اصلی توجه بهمصحف فاطمه(س)در چیست؟

الف) زندگی نامه حضرت فاطمه(س) است ب)احکام الهیاست

ج)در بردارنده اخبار غیبی است د)نام ائمه دوازده گانه بامشخصات کاملدرآنآمده است

47-
کدام یک از کتاب های زیر به خط امام علی (ع) میباشد؟

الف)جامعه ب)نهج البلاغه ج)غررالحکم د)دررالکلم

48-
منظور ازقرآن ساعد کدام است ؟

الف)نهج البلاغه حضرت علی(ع) ب)مصحف حضرت فاطمه (س)  ج : دعا                  د)نماز

49-
این جمله که (وصیت کسی که به حیف و زیانبازماندگان منجر نشود به منزله صدقه دادن در راه خداست) گفته کدام شخصیتاست؟

الف)حضرت محمد(ص) ب)حضرت علی(ع) ج)امام حسن(ع) د)امام محمدباقر(ع)

50-
وصیت نامه سیاسی الهی حضرت امام کدام یک از لقب های زیر رادارد؟

الف)منشور انقلاب ب )زبور حکومت اسلامی انقلاب ج)صحیفه د)همه موارد

51-
نهج البلاغه را چه کسی گردآوری کرده است؟

الف) ابن الحدید ب)سیدرضی ج)الهی قمشه ای د)جابربن عبدالله انصاری

52-
بنیانگذار سیره گران مایهوصیت نامه کدام شخصیت است ؟

الف)حضرت علی (ع) ب)حضرت محمد(ص) ج)امام حسین (ع) د)امام رضا (ع)

53-
راز اصلی توجه به مصحف فاطمه(س)درچیست؟

الف) زندگی نامه حضرت فاطمه(س) است ب)احکام الهی است  ج)دربردارنده اخبار غیبی است  د)نام ائمه دوازده گانه مشخصات کامل درآن آمدهاست

54-
یکی از اهداف بزرگ انقلاب ......... و ......... میباشد

الف)خودکفایی کامل واستقلال ب)امنیت وآزادی ج)استقلال وآزادید)دینداری ودین محوری

55-
امام در زمینه استقلال اقتصادی و فکری با کدامگزینه مخالف بود؟

الف)با علوم و مظاهر تمدن ب)با تربیت و فرهنگ استعماریج)غربزدگان د)فسادوثروت اندوزی

56-
امام در وصیت نامه سیاسی-الهی،چه کسانیرا اولیا نعم همه معرفی کردند؟

الف)مردم ب)فرهنگیان ج)محرومان و ستم دیدگاند)روشنفکران

57-
معنای استضعاف چیست؟

الف)به ضعف کشانده شدن ب)ضعیفبودن ج)ضعیف پنداشته شدن د)همه موارد

58-
عامل اصلی مهم در پیدایش پدیدهاستضعاف چیست؟

الف)بی سوادی ب)ناآگاهی ج)مستکبران د)2و3

59-
از نظرامام بزرگترین جهاد معنوی چه است؟

الف)خدمت به خلق ب)نابودی مستکبران ج)جهادد)پرداخت زکات

60-
عوامل اصلی که در پیروزی مستضعفان نقش دارندچسیت؟

الف)اتحاد،انسجام ب)یگانگی و یکرنگی

ج)سازش ناپذیری در برابراستکبار د)همه موارد

61-
معنای سیاست در حیث لغت

الف)حکم راندنب)عدالت و داوری ج)اداره کردن مملکت د)همه موارد

62-
اقدام به کاری بر اساسمصلحت را چه مینامند؟

الف)اقتصادی ب)سیاست ج)سیاست د)پیشبینی

63-
تکمیل اخلاق و نیل به سعادت انسان جزو کدام سیاست ها محسوبمیشود؟

الف)سیاست مردمی ب)سیاست فاضله ج)سیاست حکومت د)سیاستعلمی

64-
امیر مومنان در مورد بهترین سیاست چه می فرماید؟

ب)تربیت نفسالف)تربیت مردم

ج)تربیت اسلام د)3و2

65-
از نظر شهید بهشتی سیاست ازچه چیزهایی جدا نیست؟

الف)دیانت ب)اقتصاد ج : عبادت د: 1و3

66-
سیاستاز دیدگاه مسلمانان کدام است؟

الف)سیاست نفس ب)سیاست غیر

ج)سیاستمردمی د)1و2

67-
امام در مورد دین و سیاست چه فرمودند؟

الف)دین وسیاست جدا نیست ب)دین از سیاست جد نیست

ج)دین برتر از سیاست است د)سیاستبرتر از دین است

68- -
امام وحدت واقعی را نشان چه میدانست؟

الف)میانمردم ب)میان کشور ج)مورد الف و ب د)نفوذ دین در افراد

69-
امام کدام گروهراحزب جهانی لقب داد؟

الف : مستضعفان ب : مسلمانان ج : حزب الله د: متدینین

70-
وصیت امام به قوای مسلح چیست ؟

الف : عمل به وظیفه ب : واردنشدندرهیچ حزب یاگروه ج : هردومورد د: حفظوحدت

71-
اخوت تداعی گروحدتی است کهازآن به .............تعبیرمی شود.

الف : صداقت ب : رفاقت ج : صداقت اسلامید: شجاعت دینی

72-
امام علی (ع)ملاک اصلی کردارها واساس زمامداری راچه میداند؟

الف : تلاش وکوشش ب عدل وعدالت ب : امنیت ورفاه د: جدیت وتلاش

73 .
امام (ره)معتقد بودند که ترقی مملکت به چه ارگانی در کشور بستگی دارد؟

الف)آموزش وپرورش ب)دولت ج)دانشگاه د)الف و ج

74-
امام (ره) هموارهمی فرمودند که با چه تمدنی مخالف هستند؟

الف)تمدن وارداتی ب)تمدن استعماریج)تمدن صادراتی د)تمدن شرقی

75- .
امام خمینی در چه ساعتی و تاریخی از دنیارفتند؟

الف)10.25شب-13/3/68 ب)11شب-14/3/68 ج)10.25شب-14/3/68د)11.30شب-13/3

76-
کتاب پر ارج الغدیر نوشته کدام شخصیتاست؟

الف)علامه امینی ب)آیت ا...کاشانی ج)آیت ا... شبستری د)آیت ا... میلانی

77.
این کتاب از کدام شخصیت ممتاز ایرانی می باشد؟"نهضت های اسلامی درصد سال اخیر"

الف)علامه امینی ب)آیت ا... میلانی ج)علامه شهید مطهری د)علامهطباطبایی

78-
اگر می خواهیم وابسته نباشیم باید چه چیزی را باورکنیم؟

الف)با اراده بودن را باور کنیم                 ب)خودمان را باور کنیم

ج)باورکنیم که توانمندیم                 د)باور کنیم که شخصیت داریم

79-
این سخن در چه زمینه ای واز کدام معصوم می باشد((ای مردم بصره بر من خرده نگیرید(پس به پیراهن خود اشارهکرد)و فرمود این از دستبافتهای همسر من است))؟

الف)پیامبر(ص).استقلالب)علی(ع).خود کفایی

ج)امام حسن(ع).استقلال د)امام صادق(ع)- خودکفایی

80-
امام عبادت مالی را در چه میداند؟

الف)آسایش طبقه محرومب)بکارگیری ثروت به گونه عادلانه

ج)پرداختن به فعالیتهای سازنده برای کشورد)همه موارد

81-
به فرموده امام خمینی (ره) بزرگترین جهادمعنوی کدام است؟

الف :طرفداری مظلوم ب : تامین رفاه طبقه محروم ج : خدمت به خلق د: تهذیبنفس

82-
مصداق مستضعف ازنظرامام باقر(ع) چه افرادی هستند

الف)اکمعقل ب) کم توشه ج)ضعیف د) مسکین

83- .
با چه چیزی انسان به هدف آفرینش خوددست می یابد؟

الف)ایمان .تقوا ب)صداقت.تقوا ج)تعلیم.تهذیب د)هرسهمورد

84-
اولین امام جمعه که از طرف امام تعیین شد که بود؟

الف)آیتا... طالقانی ب)آیت ا... مطهری ج)آیت ا.. بهشتی د)آیت ا... صدوقی

85-
ازنگاهامام خمینی (ره) : .............یک مساله ای نیست که تعریف داشته باشد

الف : استقلال ب : آزادی ج : اسلام د: جمهوری اسلامی

86-
منظوراز(ساسه العباد)چهکسانی هستند؟

الف : سیاستمداران ب : پیامبروامامان معصوم ج : پیامبران د: دولتمردان

87- -
دخالت در سیاست در زندگی امام معصوم بر چند گونه بودهاست؟

الف)مستقیم-غیر مستقیم ب)ارشادی ج)برخورد قهرآمیز د)هر سهمورد

88-
به فرموده امام راحل کسی که دین راازسیاست جدابداندچه کسی راتکذیبکرده است ؟

الف : خدا ب : رسول ج : ائمه د: هرسه مورد

89-
کداممورددرراس تعلیمات انبیااست ؟

الف : دخالت درسیاست ب : دین محوری ج: عدالتد: آزادی وآزادگی

90-
کتاب کشف الاسراروتحریرالوسیله اثرچه کسی است؟

الف : شهیدمطهری ب : آیت الله دستغیب ج : آیت الله جوادی عاملی د: امامخمینی

91-
برترین سیاست ازنگاه امام علی (ع) کدام است ؟

الف : تربیتنفس ب : تدبیرامورزندگی ج : هردومورد د: دادگری ونیکی

92-
اولین نکته درآفرینش چه چیزی می باشد؟

الف)کامل آفریده شدن ب)هدف مند بودن ج)حیاتد)پرستش

93
نهج البلاغه دارای چند خطبه چند نامه چند کلمه قصار میباشد؟

الف)341 خطبه.89 نامه.480 کلمه قصار ب)241 خطبه.79 نامه.480 کلمه قصار

ج)171 خطبه.75 نامه.530 کلمه قصار د)271 خطبه.71 نامه.1430 کلمهقصار

94- .
کتاب رساله الحقوق از کدام امام معصوم به جا ماندهاست؟

الف)امام علی (ع) ب)امام حسین(ع) ج)امام سجاد (ع) د)امام صادق(ع)

95-
این سخن از کیست؟((قرآن، اکبر و بزرگتر از عترت است، زیرا عترت تابع وپیرو قرآن است))

الف) بحرانی ب) جابر ابن عبداللٌه انصاری ج) طریحی د) ابناثیر

96-
پیامبر(ص) در حدیث ثقلین درمورد قرآن و عترت چگونه بیان کردهاند؟

الف)قرآن را با صفت ((اکبر)) عترت را با صفت ((اصغر)) ب) قرآن را باصفت((اصغر)) عترت را با صفت((اکبر))

ج) قرآن را با صفت((اکبر)) عترت را باصفت((اکبر)) د) قرآن را با صفت((اصغر)) عترت را با صفت((اصغر))

97-
حضرتامام معتقد بودند که هیچ چیز به اندازه چه چیزی مورد عنایت پروردگار متعالنیست؟

الف) ولایت ب) عبادت ج) شجاعت د) گزینه ب و ج

98- .
وصیت نامهسیاسی _ الهی حضرت امام به چه لقبی معروف می باشد؟

الف) صحیفه ی استقلال ب) زبور حکومت اسلامی ج) منشور انقلاب د) همه موارد

99- .
حضرت امام خمینی (ره) در آغاز وصیت نامه خود چه چیزی را خاطر نشان می کنند؟

الف) امید به اینانقلاب و بقاء دستاوردهای آن. ب) پای بند بودن به اهداف آن.

ج) حفظ ارزشهایانقلاب تحت لوای اسلام. د) دوری و اجتناب از تجمل گرایی.

100-
این سخنازکیست ودر چه بابی میباشد؟((من مات بغیر وصیّة مات میتةجاهلیة))

الف)پیامبراکرم(ص) _ وصیت ب)حضرت علی (ع ) _ وصیت

ج)امام جعفر صادق (ع) _ وصیت د)امامهادی – جاهلیت

101.
مسلمانان در وصیت کردن باید چه چیزی را رعایتکنند؟

الف)صداقت ، عدالت ب)انصاف ج)عدالت د)مورد ب وج102-
به فرموده امام راحل آزادی تاکدام مرحله می تواند پیش رود ؟

الف : توطئه ب : انتقاد ج : پرده داری وقانون گرایی د: نوشتن هرچه می خواهیم.

103-
منظورازساسه العبادکدام گروه است ؟

الف پیامبروامامان معصوم ب : سیاستمداران امت ج : هردومورد د: حاکمان وبرگزیدگان

104-
نویسنده کتاب " جامعالمقاصد" کیست ؟

الف : امام خمینی (ره ) ب : محقق نراقی ج : محقق کرکی د: شیخ محمدحسن نجفی105-
به نظرامام راحل (ره ) مقصداصلی ماکدام است؟

الف : ملت ما هستند ب : آزادی شرعی است

ج : ولایت فقیه است د: مکتب مااست

106-
به قول مرحوم علامه طباطبایی احکام اسلام دونوع است :

الف : ثابت ومتغیر ب : حکومتی ومذهبی ج : مصلحتی وغیرمصلحتی د: واجب ومستحب

107-
کدام نظریه درموردهماهنگی میان دین وعلم نیست :

الف نظریهوفاق ب : نظریه خلاف ج : نظریه جامع د: نظریه باطن

108-
منظورازکلمه (سلطان )درعبارت قرانی (لاتنفذون الابسلطان ) (بخشی ازآیه 33سوره الرحمن ) چیست؟

الف : حاکم ظالم ب.: ابزاردینی ج : ابزارعلمی د: حاکم عادل

109- (
ریاض العدل ) لقب کدامیک ازکتب دینی زیراست ؟

الف : نهج البلاغه ب : قرانکریم ج : صحیفه سجادیه د: مصحف حضرت فاطمه (س)

110-
اامام خمینی (ره ) بهکدام نوع عدالت توجه بیشتری داشت ؟الف : عدالت اقتصادی ب : عدالتفردی ج : عدالت اجتماعی د: عدالت عینی

111-
مورددررابطه با مساله ولایتفقیه صحیح نیست ؟

الف : ازدستاوردهای انقلاب اسلامی ایران است

ب : انقلاب اسلامی ایران مولودولایت فقیه است

ج:اجرای قوانین الهی واعتقادبهمساله غیبت ونیابت ازارکان ولایت فقیه است .

د: هرسه موردکلیدسوالات تستی

1-
ج

2-
د

3-
ب

4-
الف

5-
ب

6-
د

7-
ج

8-
ب

9-
الف

10-
د

11-
د

12-
ج

13-
ب

14-
ج

15-
ج

16-
الف

17-
ب

18-
د

19-
ب

20-
ب

21-
ج

22-
ب

23-
د

24-
ج

25-
ج

26-
ج

27-
ج

28-
ب

29-
الف

30-
ب

31-
د

32-
ب

33-
ج

34-
الف

35-
الف

36-
ج

37-
الف

38-
د

39-
د

40-
ب

41-
الف

42-
الف

43-
ج

44-
ج

45-
ج

46-
د

47-
الف

48-
ج

49-
ب

50-
د

51-
ب

52-
ب

53-
د

54-
الف

55-
ب

56-
ج

57-
د

58-
ج

59-
الف

60-
د

61-
د

62-
ب

63-
ب

64-
ب

65-
د

66-
د

67-
الف

68-
د

69-
الف

70-
ب

71-
ج

72-
ب

73-
ج

74-
ج

75-
الف

76-
الف

77-
ج

78-
د

79-
ب

80-
د

81-
ج

82-
الف

83-
ج

84-
الف

85-
ب

86-
ب

87-
د

88-
د

89-
الف

90-
د

91-
الف

92-
ب

93-
ب

94-
ج

95-
الف

96-
الف

97-
الف

98-
د

99-
الف

100-
الف

101-
د

102-
ب

103-
الف

104-
ج

105-
د

106-
الف

107-
د

108-
ب

109-
ب

110-
د