1 : از آثار دینداری در خانواده نمی باشد

ا لف:تنظیم رفتار جنسی                  ب:تقویت بردباری                  ج:معناداری زندگی                   د:رعایت فضایل اخلاقی

1:کودک در خانواده دوست داشتن و دوست داشته شدن را می آموزد به کدام نقش خانواده اشاره می کند

ا لف:تنظیم رفتار جنسی                  ب:کارکرد تربیتی                  ج:بقای نسل                   د:تامین نیازهای اقتصادی

3: از ویزگیهای مردان نیست

الف:کلی نگر                     ب:هدف مدار                 ج:استدلالی تر                      د:خیال پرداز


1 : از آثار دینداری در خانواده نمی باشد

ا لف:تنظیم رفتار جنسی                  ب:تقویت بردباری                  ج:معناداری زندگی                   د:رعایت فضایل اخلاقی

1:کودک در خانواده دوست داشتن و دوست داشته شدن را می آموزد به کدام نقش خانواده اشاره می کند

ا لف:تنظیم رفتار جنسی                  ب:کارکرد تربیتی                  ج:بقای نسل                   د:تامین نیازهای اقتصادی

3: از ویزگیهای مردان نیست

الف:کلی نگر                     ب:هدف مدار                 ج:استدلالی تر                      د:خیال پرداز

4:از خصوصیات زن نمی باشد

الف:کم تحمل  و پر شتاب در نیاز جنسی             ب:جزئی نگر                    ج:رابطه مدار                       د:حساس

5 : در روایات از ویزگیهای یک  همسر مطلوب بیان شده است

الف:زیبا بودن              ب:سبک بودن مهریه وی                 ج:قانع بودن وی         د:حس معاشرت وی

6:« و عاشروهن بالمعروف» به کدام اصل اشاره دارد

الف:اصل تعاون                ب:اصل مکمل بودن               ج: اصل مودت              د:معاشرت به معروف

7: ریشه دگرخواهی انسان بعد از ازدواج چیست

الف:مودت ورحمت                   ب:عفت وغیرت                   ج:تقوا و عفت               د:مودت و تقوا

8: وعاشروهن بالمعروف » به کدام اصل اشاره دارد

الف:اصل تعاون                  ب:اصل مکمل بودن              ج: اصل مودت                 د:معاشرت به معروف

9: از انگیزه های معمول ازدواج مردان با زنان نمی باشد

الف:ثروت                        ب:زیبایی           ج:دیانت                  د:نسب خانواده

10: به دنیا آودن کودک مشروع وسالم وتربیت صحیح ازجمله مسولیت های والدین است  که بنا بر اصل ......بر والدین تحمیل می شود

الف:اصل حمایت               ب:اصل رعایت مصالح کودک               ج:اصل استحکام              د:اصل وحدت

11:قدرتی برای نگهداری وتربیت اطفال است که به والدین داده شده است

:الف:حسن معاشرت                 ب:نفقه                     ج:حضانت                  د:مدیریت

12: از مسولیتهای اختصاصی مردان می باشد

الف:خوش رفتاری                 ب:گذشت از خطای همسر               ج:وفاداری             د:ولایت بر فرزندان

13 : از ویژگیهای روح حاکم بر خانواده همگرا    نیست

الف:بیگانگی                     ب:صمیمیت                       ج:یکرنگی                             د:رفاقت

14:کودک در خانواده دوست داشتن و دوست داشته شدن را می آموزد به کدام نقش خانواده اشاره می کند

ا لف:تنظیم رفتار جنسی                  ب:کارکرد تربیتی                  ج:بقای نسل                   د:تامین نیازهای اقتصادی

15:از ویزگیهای مردان نیست

الف:کلی نگر                     ب:هدف مدار                 ج:استدلالی تر                      د:خیال پرداز

16:از خصوصیات زن نمی باشد

الف:کم تحمل  و پر شتاب در نیاز جنسی             ب:جزئی نگر                    ج:رابطه مدار                       د:حساس

17 :از آثار ارضای نیازهای جنسی است

الف:آرامش روان                  ب:رشد شخصیت                  ج:لذت بخشی به زندگی                    د:همه موارد

18:از تغییرات در زندگی معاصر می باشد

الف:گسترش روابط جنسی اخلاق گرا         ب:مرد سالاری         ج:خشونت واعتیاد              د:تفاهم  وسازگاری

19:از عوامل شناختی تضعیف خانواده می باشد

الف:بدگمانی               ب:خود برتر بینی                      ج:ارتباط کلامی نا ماسب          د:عدم ارضای نیازهای جنسی

20:از برنامه نامناسب اقتصادی تضعیف خانواده  نمی باشد

الف:فقر وبیکاری                    ب:تجل پرستی            ج: سوء ظن               د:احساس بی نیازی کاذب

21:از عوامل فسخ عقد ازدواج نیست

                      الف:جنون                         ب:عقیم بودن                     ج:برص       د: زمین گیر بودن

22:از آثار وفواید خانوادگی فرزند آوری می باشد

الف:رشد شخصیت                     ب:گسترش تعاملات وارتباطات                 ج:امید به آینده     د:احساس دوست داشتن

23:تربیت باید هماهنگ باتوان وگنجایش کدودک صورت گیرد بیانگر کدام اصل است

الف:محبت                         ب:احترام وتکریم                    ج:اصل تدریج                    د:اعتدال

24:بهترین شیوه برای آماده کردن دلها وهمراه ساختن جانها با امر تربیت می اشد

الف:اصل اعتدال                    ب:اصل مدارا               ج:اصل تدریج                   د:توجه به تفاوتها

25 هن لباس لکم وانتم لباس لهن به کدامیک اشارت دارد

الف:عفو                    ب:راز داری                       ج:یکرنگی                             د:مدیریت

26:از آثار دینداری در خانواده نمی باشد

ا لف:تنظیم رفتار جنسی                  ب:تقویت بردباری                  ج:معناداری زندگی                   د:رعایت فضایل اخلاقی

27:عامل بنیادین پایداری ورضایت ..............است

الف:تعادل انتظارها                      ب:عواطف                 ج:مسائل اقتصادی                      د:ارتباط جنسی

28:از خصوصیات زن نمی باشد

الف:کم تحمل  و پر شتاب در نیاز جنسی             ب:جزئی نگر                    ج:رابطه مدار                       د:حساس

29 :از آثار ارضای نیازهای جنسی است

الف:آرامش روان                  ب:رشد شخصیت                  ج:لذت بخشی به زندگی                    د:همه موارد

30:طبق قانون حضانت فرزندان تا .................سالگی به عهده مادر است

الف:5                        ب:7                               ج:9                             د:10

31:از عوامل شناختی تضعیف خانواده می باشد

الف:بدگمانی               ب:خود برتر بینی                      ج:ارتباط کلامی نا ماسب          د:عدم ارضای نیازهای جنسی

32:از عومل رفتاری تضعیف خانواده می باشد

الف:فقدان اطلاعات                    ب:بدگمانی             ج: خرافات               د:ارتباط کلامی نا مناسب