1: امتحان درس اندیشه اسلامی یک از سوالات اندیشه یک در  وبلاگ به عمل می آید از کل 102 سوال وسوال تشریح مطرح شده در کلاس

 

:امتحان درس اخلاق  از مقدمه کتاب و اخلاق دانشجوی و دانش اندوزی و فصل اخلاق پژوهش و فصل اخلاق نقد  ومعاشرت و گفتگو به عمل می اید + و سولات تشریحی زیر

1:کلاس ترم اخلاق را نقد وبرسی نمایید

2:ویژگیهایی یک شنونده خوب را بیان نماید

3:شخصیتهای هفتگانه انسان را بیان کنید وراه درست برخورد با هرکدام را بیا ن کنید

4:سه مهارتی که برای داشتن یک دوست خوب باید داشت را توضیح دهید

شجاعت ارتباط برقرار کردن - جذابیت(خوشرویی و آراستگی و مودب بودن و فروتنی و شوخ طبعی و تحسین دوست) - صداقت

5:5 عامل تداوم دوستی را توضیح دهید

1:اظهار دوستی 2: کمک ومحبت به ویژه در شراط سخت 3:رازداری4:سخاوت 4:گذشت

6:پنج مانع دوستی را توضیح دهید

1:پرتوقعی 2:جدل با دوست 3:قضاوتهای عجولانه 4: عدم شفافیتهای مالی  5:خیانت

7:ویژگیهای یک گوینده خوب را بیان کنید

8:ویژگیهای یک محتوای خوب وتاثیر گذار را بیان کنید

9:دوستی با جنس مخالف را از تمام جهات بررسی نمایید

10:باورهای مهم در برقراری یک ارتباط دوستی را بیان کنید

11: جذابیتهای مهم در برقراری یک ارتباط دوستی را بیان کنید

12: چرا ما انتقاد پذیر نیستیم 4 دلیل

13 چگونه می توانیم اتقاد پذیر باشیم 4 راهکار

 

نمونه سوال 1: نمونه سوال اخلاق 2: خلاصه کتاب آیین زندگی  3:نمونه سوال آیین زندگی 4:آزمون آیین زندگی