امتحان درس دانش خانواده از

1:فصل اول و دوم کتاب دانش خانواده و جمعیت خانم آیت اللهی که سوالات تستی آن در همین صفحه قرار گرفته است به عمل می اید

الف»نمونه سوال تستی دانش خانواده فصل اول و دوم

ب: سولات تستی فصل اول دانش خانواده

2»جزوه آسیب شناسی خانواده و ازدواج موفق و دوستی های قبل ازدواج در همین صفحه وسوالات آن عبارتند از:

1:عوامل اقتدار شکن در خانواده را نام برده و یک مورد را توضیح دهید( جزوهآسیب شناسی خانواده)

2:عوامل عاطفه شکن را در خانواده نام برده و یک مورد را توضیح دهیدجزوهآسیب شناسی خانواده)

3:عوملی که امنیت کودک را در خانوداده تامین می کند را نا م ببرید(جزوهآسیب شناسی خانواده)

4:عوملی که امنیت مرد را در خانواده تامین می کند را نام ببرید ویک مورد را توضیح دهید (جزوهآسیب شناسی خانواده)

5:عوملی که امنیت زن را در خانواده تامین می کند را نام ببرید(جزوهآسیب شناسی خانواده)

6:ویزگیهایی شخصیت بصری و سمعی و لمسی و جنبشی را بنویسید(جزوه ازدواج موفق)

6:یک سوال آزاد از جزوه آسیب شناسی خانوادهجزوهآسیب شناسی خانواده)

7:مشکلات دوستی های قبل از ازدواج را بان کرده ویک مورد را توضیح دهیددوستی های قبل ازدواج

8 : پنج آمادگی دوران عقد را نام برده و توضیح دهید(جزوه کلاسی)

9: پنج تدبیر و پنج آسیب دوران عقد را بیان کنید(جزوه کلاسی)

10: هشت نکته ایی که درباره ارتباط با خانواده همسر باید رعایت کرد را بیان کنید(جزوه کلاسی)

11: چهار چیزی که امنیت و پنج چیزی که محبت و پنچ چیزی که  احترام زن را تامین می کند چیست(جزوه کلاسی)

12:مهترین معیارهای انتخاب همسر را بیان کرده و یک مورد را توضیح دهید(ازدواج موفق )