دین و زندگی پیش دانشگاهی              درس 5              بازگشت

1-    ای داود اگر روی گردانان از من چگونگی انتظار من برای آنان را می دانستند ......................... بیانگر چیست؟

2-    گیاهان و حیوانات در برابر کدام موانع می توانند جهت خود را تغییر دهد.


3-    تفاوت انسان با سایر مخلوقات در تغییر مسیر دادن چیست؟

4-    انسان موجودی است که نه تنها توانایی ایستادن در برابر موانع خارجی را دارد ........................................

5-    انسان می تواند در برابر خود قیام کند منظور از خود چیست؟

6-    خصوصیت بازگشت و انقلاب علیه خود با کدام ویژگی انسان ارتباط دارد؟

7-    وجود انسان با گرایش به ............................. و ............................ سرشته شده است.

8-    ........................ آرزوی ما و در کنار او آرام گرفتن ...........................

9-    ندیدم مولای کریمی راکه به بنده ی دون همت و قدرناشناس خود از تو بزرگوارتر باشد از کیست در کدام دعاست؟

10-       علت مژده دادن و بیم دادن بندگان طبق دستور خدا به داود چیست؟

11-       سایه معشوق اگر افتاد به عاشق چه شد ما به او محتاج بودیم او به مشتاق بود بیانگر چیست؟

12-       در این صورت چراغ عقل و فطرت خاموش می شود؟

13-       اثرات افزایش گناهان در زندگی چیست؟

14-       از پرتگاههای خطرناک سقوط در وادی ضلالت است.

15-       اثرات توجیه گناه و عادت به آن چیست؟

16-       این گناهان به سرعت آدمی را از مسیر توحید عملی و عبودیت خارج وگرفتار هوس های شیطانی می کند.

17-       از گناهان کبیره می باشد؟

18-       ش................... دور شدن از شفاعت اولیاست؟

19-       خصلت انقلاب علیه خود برای چیست؟

20-       دروازه رحمتی است که بر روی بندگان گشوده شده است؟

21-       توبه انسان به چه معناست؟

22-       توبه برای خداوند به چه معناست؟

23-       فان الله یتوب علیه بیانگر چیست؟

24-       فمن تاب من بعد ظلمه و اصلح توبه چه کسی را بیان می کند.

25-       چرا گناه ظلم نامیده شده است.

26-       بین گناه تا بخشش چه مراحلی باید طی شود.

27-       و ان لم تفغرلنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین بیانگر چیست؟

28-       گناه ......................... است ........................

29-       با پذیرش آن قلب تجدید حیات می نماید و رشته بریده شده با خدا گره می خورد.

30-       کسی که بیدار شده واجب ترین و فوری ترین اقدام چیست؟

31-       خلوت دل نیست جای صحبت اغیار    دیو چو بیرون رود فرشته در آید بیانگر چیست؟

32-       پیرایش و تخلیه یعنی چه

33-       پس از چه چیزی نوبت به آراسته شدن به زیبائیها می رسد.

34-       التوبه تطهر الذنوب و تغسل الذنوب از کیست؟

35-       التائب من الذنب کمن لا ذنب له از کیست و بیانگر چیست؟

36-       آیه ان الله یحب التوابین و یحب المتطهرین بیانگر چیست؟

37-       توبه یک کار ظاهری نیست بلکه ....................................

38-       مراحل توبه کدام است؟

39-       رکن اول توبه است؟

40-       پشیمانی به عنوان رکن اول تویه یعنی چه؟

41-       تا چه وقت توبه صورت نگرفته است؟

42-       توبه به لب سبحه بر کف دل پر از شوق گناه       معصیت را خنده می آید زاستغفار ما بیانگر چیست و کدام مرحله توبه را بیان می کند.

43-   درباره توبه یکی از بنی اسرائیل به پیامبر وحی شده " تا شیرینی آن گناه در دل او باقی است توبه اش را نپذیرم " بیانگر کدام مرحله از توبه است.

44-       بر اثر کدامیک شیرینی گناه در دل به تلخی تبدیل می شود.

45-       رکن دوم توبه است؟

46-       المستغفر من الذنب و یفعله کالمستهزئ بر به کدام مرحله توبه اشاره دارد و از کیست؟

47-       با انجام کدام مراحل ارکان توبه تمام می شود؟

48-       مرحله سوم توبه چیست؟

49-       کدام حق الناس مهم تر از حق مادی است.

50-       وظیفه تائب در برابر حق الناس چیست؟

51-       مسئولیت این افراد سنگین تر و جبران اشتباهات مشکل تر است؟

52-       از نمونه های تضییع حقوق معنوی است؟

53-       مهم ترین حق خداوند بر انسان چیست؟

54-        جامعه در صورت نیاز به بازگشت به مسیر توحید دارد؟

55-       از بیماریها و انحرافات اجتماعی است؟

56-       راه اصلاح انحرافات اجتماعی چیست؟

57-       اثرات عدم انجام امر به معروف و نهی از منکر چیست؟

58-       از کوتاهی های مردم در اصلاح جامعه کدام است؟

59-       از کسانی مباش که بدون عمل دل به آخرت بسته و توبه را به تأخیر انداختند از کیست؟

60-       تا چه زمانی برای توبه مهلت داریم؟

61-       بهترین دوران برای توبه چیست؟

62-       چرا بهترین دوران توبه جوانی است؟

63-       از فریب های بزرگ شیطان است؟

64-       پیری محصول .................................... است؟

65-       باده غمگینان خورند ماز می خوش دلاتریم       رو به محبوسان  غم ده ساقیا افیون خویش خطاب به کیست؟

66-       از نظر امام خمینی بهار توبه چه زمانی است؟

67-       ترک نماز و روزه مربوط به تضییع چه حقی است؟

68-       مفهوم توبه درباره کدام موجود بکار می رود؟

69-       عبارت قرآنی " فان الله یتوب الیه توبه به کد ام مفهوم است؟

70-       تو که می گویی که فردا  این بدان        که به هر روزی که می آید زمان بیانگر چیست؟

71-       از کدام دوران زندگی انسان به دوران تثبیت خوی ها و دوره محافظه کاری یاد شده ا ست؟

72-       انسان با طی مراحل چهارم و پنجم توبه به کدام مقام می رسد؟

73-       خدایی شدن آرزوی ما و در کنار او آرام گرفتن مقصد ماست با کدام آیه ارتباط مفهومی دارد؟

74-       کدام یک از گناهان انسان را به سرعت  از کانون توحید خارج می کند؟

75-        تطهر القلوب و تغسل الذنوب درباره چیس

 

 

دین و زندگی پیش دانشگاهی          درس 6                 قدرت پرواز

 

1-    تنها خالق مالک رب و مد بر جهان خداست  و مخلوقات با او شریک نمی شود توحید ........................... است.

2-    انا هدیناه السبیل اما شاکراً اما کفو را بیانگر چیست؟

3-    انسان با بهره بردن از قدرت اختیار هم می  تواند مسیر تقرب به خدا را بپیماید هم مسیر کفر را از کدام آیه    استفاده می شود.

4-    لازمه وجود اختیار در انسان چیست؟

5-    ولو ان اهل القری آمنوا  و اتقوا لفتحنا علیهم برکات بیانگر چیست؟

6-    شرط نازل شدن برکات به مردم چیست ؟

7-    ان  الله  لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما با نفسهم بیانگر چیست؟

8-     از نظر قرآن چه زمانی مردم یک شهر به سوی نابودی می روند؟

9-    و ما کان ربک لیهلک القری بظلم و ا هلها مصلحون بیانگر کدام ویژگی انسان است؟

10-        من کان یرید حرث الاخره نزد فی حرثه بیانگر چیست؟

11-       اعطاء آخرت و دنیا به خواهان آن چگونه است؟

12-       اختیار یک ............................. است و هر کس آن را در خود می یابد؟

13-    ابیات " آن یکی بررفت بالای درخت           می فشاند او میوه را دزدانه سخت                   گفت توبه کردم از جبر ای عیار        اختیار است اختیار است  اختیار بیانگر چیست؟

14-       براساس آیات قرآن هر کس خواهان متاع دنیا باشد..............................

15-        برای تصمیم گیری ها می اندیشیم و دچار تردید می شویم به کدام دلیل اختیار اشاره دارد؟

16-       این که فردا این کنم یا آن کنم                    خود دلیل اختیار  است ای صنم بیانگر چیست

17-       آن گاه نیز که در کار خود موفق می شویم به کدام دلیل اختیار اشاره دارد؟

18-       گرنبودی اختیار این شرم چیست                  این دریغ و خجلت و آزرم چیست به کدام دلیل اختیار اشاره دارد؟

19-        عهدها و پیمان ها و درخواست های میان  انسان ها دلیل بر چیست؟

20-       هیچ گویی سنگرا بیا    ور نیایی من دهم بد را سزا  به کدام دلیل اختیار اشاره دارد؟

21-       قدرت اختیار مانند قدرت ................................... است.

22-       این شخص همچون پرنده‌ ی سبکبالی است که عزم پرواز دارد.

23-       این شخص همچون  پرنده ی پروبال شکسته است که ناکامی را در عمق جان خویش احساس می کند؟

24-       کسی که نعمت اختیار خود را شناخته همچون پرنده سبکبال است به اهمیت اختیار از کدام بعد اشاره دارد؟

25-       خصوصیات جامعه ای که اهمیت  اختیار را شناخته چیست؟

26-       پیامدهای اعتقاد به   جبر در جامعه چیست؟

27-       بیت از باغ خدا بنده خدا         می خورد خرما که حق کردش عطا بیانگر چه اعتقادی است؟

28-       اعتقاد به آن دست انتقام و دادخواهی مظلومین را می بندد.

29-       این مسأله دستاویز و تکیه گاه محکمی برای ادامه ی حکومت جابرانه اموی بوده است.

30-       حکومت اموی از اعتقاد به جبر چه استفاده هایی کردند.

31-       خصوصیات جامعه پیامبر کدام است؟

32-       برخی پرهیز دارند که اقرار کنند مسلمانان سبب شدند اروپای مسیحی از توحش خارج گردد از کیست

33-   تنها در دوران های طلایی تاریخ جامعه می توانسته است در مدتی کوتاه این همه شخصیت های معروف در سیاست .. بوجود آورد از کیست؟

34-       از نظر این فرد اختیار قابل تبیین و تفسیر نیست.

35-       پایه هایی که اختیار بر آن بنا شده چیست؟

36-       انسان که به خدا ایمان دارد جهان و حوادث را چگونه می بیند؟

37-       از نظر انسان الهی  حوادث جهان بر پایه کدام صفت خدا روی می دهد؟

38-       منشاء قانونمندی جهان کیست و  چه خصوصیتی دارد؟

39-       ان الله یمسک السمادات و ا لارض ان یزولا به کدام پایه های اختیار اشاره دارد؟

40-       اعتقاد به قضا و قدر از اعتقاد به کدام اصل نشأت می گیرد؟

41-       دیدگاه یک انسان موحد درباره حوادث  عالم چیست؟

42-        جهان خلقت با ........................... و ............................... سامان دهی شده است.

43-       تقدیر و قضا یعنی چه؟

44-       موجودات جهان از کدام جهت مقدر به تقدیر الهی اند؟

45-       موجودات مقدر به تقدیر الهی اند یعنی چه؟

46-       موجودات از چه  جهت انجام یافته به قضاء الهی هستند؟

47-       والشمس تجری لمستقرلها ذالک تقدیر  العزیز بیانگر چیست؟

48-       بدیع السموات و  الارض و اذا  قضی امراً فانما یقول له کن فیکون بیانگر چیست؟

49-       در ساختن  ساختمان طراحی نقشه به کدام مرحله اشاره دارد؟

50-       در ساختن ساختمان کدام مرحله قضاست؟

51-       نقشه جهان خلقت مربوط به ................................... و به اجرا در آوردن آن ................................... است  .

52-       تقدیر از .................................. و قضا از ....................................... سرچشمه می گیرد؟

53-       انا کل شی خلقناه بقدر بیانگر چیست؟

54-       تقدیر الهی شامل چه مواردی می شود.

55-       اینکه آب  در چند درجه بجوشد از ................................... است.

56-       از تقدیرات الهی برای انسان .................................. است.

57-       کدام  افعال انسان داخل در تقدیر الهی است.

58-       چرا تمام کارهای انسان در تقدیر الهی است.

59-       هر قدر که انسان از قدرت اختیار خود بهره مند شود در جهت ......................................

60-       نقش اسباب و عوامل در پیدایش حوادث از ......................... است.

61-       آیا مؤثر دانش علل و عوامل مادی در پدیده ها کاستن قدرت خداست چرا؟

62-       قائل شدن نقش برای عوامل و اسباب مادی نشانگر چیست؟

63-       تأثیر نظام جهانی بر اختیار انسان چیست؟

64-        در چه صورت قدرت اختیار اشان خاصیتی نداشت؟

65-       کدام عامل باعث باز شدن دروازه های علم بر انسان است.

66-       لازمه اعمال اختیاری انسان است؟

67-       الله الذی سخر لکم البحر لنجری الفلک ............... و  لتبتغوا من فضله بیانگر چیست

68-       از لغزشگاههای انسان است؟

69-       چرا بعضی  معتقدند علم الهی دلیل بر جبر است؟

70-        برداشت تضاد علم خدا با اختیار بر چه فرضی استوار است؟

71-       علم خدا به افعال انسان  چگونه است؟

72-       علم خدا براساس ............................. نه ................................

73-       بنا بر کدام اصل حوادث عالم تحت تدبیر و اراده ی خداست؟

74-       پیدایش هر پدیده با تمامی خصوصیات مظهری از چیست؟

75-       علل عرضی چیست ؟

76-       در علل عرضی هر عامل به چه صورت نقش بر عهده دارد؟

77-   گاه یک عامل در عامل دیگر اثر گذاشته و آن عامل در عامل سوم تأثیر گذاشته تا اثر عامل اول به معلول منتقل شود کدام علت است؟

78-        عواملی که در  نوشتن تأثیر دارد چیست و کدام علت  است؟

79-       در علل طولی معلول را به کدام عامل نسبت می دهم؟

80-       رابطه اختیار انسان با اراده خدا رابطه .......................... است.

81-       اراده و اختیار از مظاهر ........................

82-       از نظر حضرت علی (ع) در داستان  صفین قضا و قدر ..............................

83-        از ثمرات باور به تقدیر الهی چیست؟

84-       قل لن یصیبنا الا  ما کتب الله لنا هو مولانا بیانگر چیست؟

85-       جواب دختر امام حسین (ع) به عبیدا... بیانگر چیست؟

86-       آیات " والشمس تجری لمستقرلها .... " فانما یقول له کن فیکون به ترتیب بیانگر چیست؟

87-       اعتقاد به قضای حتمی و قدر جبری ................... و ............................. نتیجه می بخشد.

88-       براساس فرمایش حضرت علی (ع) اگر اعمال مردم براساس قضا و قدر جبری باشد....................

89-       فرو ریختن دیوار کج یک ................................ است که بنابر ............................. است.

90-  حضرت در جواب فردی که از بلند شدن حضرت از پای دیوار خراب سوال کرده بود چه  گفت ؟

91-       ولئن زالتا این امسکها من احد من بعده یعنی چه؟

92-       و اذا قضی امرا یعنی چه ؟

93-       لیس کمثله شی بیانگر کدام یک از مراتب توحید است؟

94-       وقتی خداوند حکم به وجود چیزی کند آن وجود حتمیت می یابد بیانگر چیست؟

95-       بازشدن درهای رحمت نتیجه چیست؟

96-       تأثیر عواملی مانند باغبان نور و آب در پرورش گل از علل .............. است.

97-       خداوند درباره چه کسی  فرموده است " نزد له فی حرثه " .

98-       این سؤال که نقش انسان در سرنوشت خود چقدر است با کدام مرتبه توحید اشاره دارد ؟

99-       عرجون قدیم در رابطه با چه چیزی بکار رفته و به چه معناست ؟

100-   اعتقاد به قضاء الهی به چه معناست

 

دین و زندگی پیش دانشگاهی                   درس 7                 پایه های استوار

1-    یحیی پسر عفیف که کعبه را نظاره می کرد او می گوید ناگهان چهره ای شاداب را دیدم ............. مربوط به چه زمانی است؟

2-    اولین زن و مردی که همراه پیامبر نماز می خواندند چه کسانی اند

3-    مردم از شیطان اطاعت می کردند و در راه او گام بر می داشتند از کیست و خصوصیت چه کسانی است ؟

4-    اعتقادات مردم بیش از اسلام از نظر حضرت علی (ع)  چه بود؟

5-    وضعیت ایران در طلوع اسلام چگونه بود؟

6-    در روم در هنگام طلوع اسلام مردم چند گروه تقسیم شده بودند؟

7-    اولین پیام حضرت محمد (ص ) به مردم چه بود ؟

8-    قل یا اهل الکتاب تعالوا ........................ الا نعبد الا الله به کدام معیار تمدن اسلامی اشاره دارد ؟

9-    پیامبر در کنار توجه به توحید کدام اصل دیگر توجه می کرد؟

10-       اعتقاد به آن جهت گیری یاران و پیروان ایشان را عوض کرد.

11-       انا خلقناکم من ذکر و انثی .................. لتعارفوا به کدام ویژگی تمدن اسلام اشاره دارد؟

12-       وجود سلمان و بلال و یاسر و عمار در کنار هم به کدام ویژگی تمدن اسلامی اشاره دارد؟

13-       وی گفت من فرزند بنده خدایم گمراه بودم خدا به وسیله ی محمد (ص)  هدایتم کرد از کیست؟

14-   از نظر پیامبر نسبت هر کس ........................ مردانگی اش ................................... و ریشه و بنیادش ........................ است.

15-       وی فرمانده سپاه یزدگرد آخرین شاه ساسانی در جنگ با مسلمانان بود.

16-       زهره پایه اسلام را چه می دانست؟

17-   پس ما از دیگر حکومت ها برای مردم بهتریم ما نمی توانیم مثل شما باشیم ما  عقیده داریم امر خدا را در مورد همان طبقات اطاعت کنیم از کیست و بیانگر کدام ویژگی تمدن  اسلامی است.

18-       هدف بعثت پیامبر چه بود؟

19-       و قل آمنت بما انزل الله من کتاب و امرت لاعدل بینکم به کدام ویژگی تمدن اسلامی اشاره دارد؟

20-       پیامبر اسلام در پی ساخت چه جامعه ای بود؟

21-       مخاطب " تعالو الی کلمه سواء بیننا چه کسانی اند و " کلمه سواء " چیست؟ 

22-       در آیه 64 آل عمران عامل اشتراک مسلمانان با اهل کتاب چه  معرفی شده است؟

23-        فلذا لک فادع و  استقم کما امرت خطاب به کیست

24-        الا نعبد الا الله و لا نشرک به ......... به عنوان چه چیزی معرفی شده است.

25-       عبارات زیر را ترجمه کنید.

الف: تعالوا الی کلمه سواء بیننا و بینکم

ب: ولا یتخذ بعضنا بعضاً ارباباً من دون الله

ج- ان اکرمکم عندالله ..... اتقاکم

د- و استقم کما امرت

26-       کدام آیه قرآن ملاک برتری انسانها را از دیدگاه قرآن بیان می کند.

27-       پیامبر مبارزه با شرک را چگونه آغاز کرد؟

28-       ارایت الذی یکذب بالدین ........... و لا یحض علی طعام المسکین بیانگر کدام ویژگی تمدن  اسلامی است؟

29-       از نظر پیامبر برترین جهاد چیست؟

30-   عجب تا وقتی که توانایی داشت از او کار کشیدید و اکنون  او را به حال خود واگذاشته  اید درباره کیست و درباره کدام ویژگی تمدن اسلامی است؟

31-       اشعار عرب برای چه موضوعاتی بود؟

32-       اولین  آیان نازل شده به چه موضوعی تأکید  می کرد؟

33-       هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون بیانگر چیست؟

34-        اعراب جاهلی برای آمدن باران چه می کردند؟

35-       چرا اعراب جاهلی کنار قبر مرده شتری دفن می کردند؟

36-       تعداد باسوادان در عربستان در جاهلیت چه بود؟

37-       کسی که دوست می دارد نگاهش به چهره کسانی افتد که از آتش دوزخ در امانند باید به ............... نگاه کند.

38-       فضیلت و برتری عالم بر عابد به میزان هفتاد درجه و پایه است از کیست بیانگر چیست؟

39-       از نظر پیامبر بوستان های بهشت چیست؟

40-       از نظر پیامبر دانشمندترین و  گرانقدرترین مردم چه کسی است؟

41-       از نظر پیامبر کم ارزش ترین افراد چه کسی است؟

42-       اگر دانش آموختن همراه با ......................... همراه شود حسنه تلقی می شود از کیست؟

43-       پویایی علم ............................... و مذاکره علمی ............................... می باشد.

44-       از نظر حضرت علی (ع ) کمال دین داری چیست؟

45-       از نظر حضرت مرگ وی شکستی در اسلام است؟

46-       پس بر من سزاوارتر است که در برابر پرسش های تو احساس رنج و زحمت ننمایم از کیست و بیانگر چیست؟ 

47-       قل من حرم زینه الله التی اخرج لعباده بیانگر چیست؟

48-       هدف پیامبر از دعوت به ایمان  به عالم غیب چیست؟

49-       به ترتیب در عبارت " ان اکرمکم عندا... " هل یستوی الذین معلمون  به کدام عامل برتری انسانها توجه می کند؟

50-       در عبارت قرآنی " و  ان تشرکوا بالله مالم ینزل به سلطانا" مقصود  از سلطان چیست؟ 

51-       خداوند درباره چه چیزی می فرماید " هی للذین آمنوا فی العباده الدنیا خالصه یوم القیامه "

52-       من عمل صالحاً من ذکر و انثی و هو  مؤمن بیانگر چیست؟

53-       و اذا بشر احدهم بالانثی ظل وجهه مسوداً بیانگر چیست؟

54-       بهترین زنان چهار تن اند.......................

55-       خدا از خشنودیت خشنوده و از خشمت به خشم می آید او کیست و بیانگر چیست؟

56-       پیامبر ....................... دختر داشت که ..................... آن ها فاطمه (س) است.

57-       پیامبر درباره وی فرمود " پاره ای از تن من است و هر کس او را بیازارد مرا آزرده است"

58-       براساس تعالیم رسول اکرم (ص) جستجوی علم بر هر مرد و زنی ................... است.

59-       از نظر قرآن هدف از تفاوتهای نژادی و قومی چیست؟

60-        ن و القلم  ومایسطرون یعنی چه وبیانگر چیست

 

دین وزندگی پیش دانشگاهی                  درس 8                 عصرشکوفایی

1- هرتمدن نتیجه چه عواملی است؟

2- عظمت تمدن به چیست؟

3- چه چیزی درس عبرتی است از گذشته که چراغ راه آینده ما برای شکوفایی وتعالی است ؟

4- اینکه مسلمانان اهل پرسش گری وتحقیق بودند به کدام معیار تمدن اسلامی اشاره دارد؟

5- آیاتی بسیاری از قرآن به پرسش های مسلمانان اشاره می کند به کدام معیار تمدن اسلامی اشاره دارد؟

6- پرسشگری وتحقیق درتمدن اسلامی درکدام حوزه های علم جاری بود؟

7- منشا اصلی توجه به تفکر و اندیشه درتمدن اسلامی چه چیزی بود؟

8- کدام دسته از دانش ها بیشتر مودر توجه مسلمانان بود؟

9- منبع اصلی قوانین حاکم بر جامعه چه چیزی بود؟

10- کدام یک ازمعیار های موردنظر پیامبر دردوره صدر اسلام مورد توجه قرار گرفته بود؟

11- درتمدن اسلامی مربوط به .................. و .................. به صورت متعادل رشد یافت

12- رسول خدا چه چیزی را اساس زندگی سیاسی در روابط اجتماعی قرارداد ؟

13- روش حاکمان بنی امیه وبنی عباس درحکومت چگونه بود؟

14- برخورد حاکمان بنی امیه و بنی عباس با مردم و حق جویان چگونه بود؟

15- حاکمان بنی امیه و بنی عباس بیش از همه کدام یک از معیارهای موردنظر رسول خدا را نادیده گرفتند؟

16- شیوه حکومتی حاکمان بنی امیه وبنی عباس چه تاثیری درتمدن اسلامی داشت؟

17- در چه صورت مسلمانان می توانستند درمقابل تهاجم مغولان بهخوبی استقامت کنند؟

18- دوتهاجم بزرگ که باعث انحطاط تمدن اسلامی شد کدام است؟

19- قدرت معنوی اسلام تاچندقرن تاثیرات خودرا درجهان حفظ کرد؟

20- جلوه گاه اصلی انواع گوناگون هنر وادب است؟

21- دومین اثر هنری وادبی و بعدازقرآن که بزرگترین ادیبان به اقتباس از آن پرداختهاندچیست؟

22- ازشاهکار های جهانی هنروادب نیاکان ماست

23- درهنر اسلامی به دو اصل توجه شد آن دواصل کدامند؟

24- درهنر دوره اسلامی کدام کی از معیارهای مورد نظر رسول خدا (ص) رامیتوان مشاهده کرد؟

25- تمدن اسلامی در چه دوره ای به اوج خود رسید؟

26- حدیث ((لابسبقکم بالعمل به غیرکم)) ازکیست ودرباره اهمیت چه موضوعی است؟

27- اینکه قرآن چنان زیباست که شنوندگان صاحب ذوق رامجذوب خودمیکندبیانگرکدام یک از جنبه های اعجاز قرآن است؟

28- هنر دردنیای اسلام پناهگایی پاکتراز ...................و .....................نداشته است

29- تمدن اسلامی از حدود کدام قرن ها به تدریج را ه سراشیبی پیش گرفت؟

30- تمدن اسلامی درکدام قرن ها به پایین ترین درجه خودرسید ؟

31- حدیث ((لایسبقکم بالعمل به غیرکم )علت افول تمدن اسلامی راچه میداند؟

32- عوامل درونی زمینه ساز افول تمدن اسلامی چیست؟

33-  عوامل بیرونی زمینه ساز افول تمدن اسلامی چیست؟

34- کتاب قانون ابن سینا در علم ............................ واز بزرگترین کتابهای تخصصی جهان است

35- ابن سینا چه عواملی را برای تندرستی موثر میداند؟

36- ابن سینا علم پزشکی را چگونه تعریف میکند؟

37- نقش ورزش درتندرستی انسان از نظر ابن سینا چیست؟

38- ازنظر ابن سینا منظورا ورزش چیست؟

39- بهترین زمان ورزش چه زمانی است؟

40- دانش است که قواعد در دست استدلال کردن را آموزش میدهد؟

41- منظوراز معلم اول وثانی چیست؟

42- تعریف صحیح فلسفه چیست؟

43- کدام علم معارف اعتقادی دین را با معیار های عقلانی بررسی میکند؟

44- مهارت درکدام علم به کار بردن استدل

 

       دین وزندگی پیش دانشگاهی                درس 9          نگاهی به تمدن جدید

1- تمدن اول اروپا مربوط به چه زمانی است؟

2- تمدن اول اروپا درچه قرونی دراوج خودبود؟

3- درتمدن اول اروپا چه دانشمندانی ظهورکردند؟

4-تمدن دوم اروپا درچه شرایطی ودرچه زمانی آغاز شد؟

5-تمدن دوم اروپا تا چه قرونی ادامه یافت ؟

6- تمدن دوم اروپا از چه زمانی آغاز شده است؟

7- تمدن سوم اروپا به چه تمدنی مشهوراست؟

8- تمدن قرون وسطی چگونه آغازشد ؟

9- درچه قرنی دین مسیحی دین رسمی اروپا شد؟

10- از اعتقاداتی که مبلغان مسیح تبلیغ می کردن چندموردرابیان کنید؟

11- آثامثبت تمدن دوم اروپایی رانام ببرید؟

12- در چه قرنی ودر چه زمانی تمدن اسلامی متولد شد؟

13- در دوران قرون وسطی کلیسای عقیده ی ................. را درباره زمین..............پذیرفته بود؟

14- دیدگاه رهبران کلیسا درباره رابطه عقل وایمان چه بود؟

15- رابطه مسلمانان با تمدن جدید باید چگونه باشد؟

16- قدرت اثیری مسلمانان درتمدن جدید اروپا به چه عواملی بستگی دارد؟

17- داوری درباره تمدن جدید اروپا نه تنها .......................که .........................

18- دو گروهی که ازنقد وبررسی تمدن غرب می گریزند کدامند؟

19- دو گروهی که از نقد وبررسی تمدن غرب می گریزند دارای دو ویژگی مشترکنداین دو کدامند؟

20- چرا دوران جدید را دوران علم نامیده اند؟

21- کشف صنعت چاپ و ساخت ماشین ووسائل ارتباط جمعی و کشف میکروب و...... مربوط به کدام پیامد ونتایج تمدن جدید غرب است؟

22- از چه قرنی  و به چه علت این احساس پیدا شد که علم تنها رمز موفقیت است؟

23- توجه به علم وتحقیق به کدام معیار تمدن الهی ارتباط دارد؟

24- چه عواملی باعث تصرف آدمی درطبیعت شد؟

25- اصلاح گیاهان واستخراج نفت و شکافتن کوه ها مربوط به کدام نتایج تمدن غرب است؟

26- چه عواملی باعث شدکه تصرف انسان در طبیعت آثارتخریبی زیادی به وجود آورد؟

 27- از آثارتخریبی بوجودآمده حاصل از استفاده نابجا ازطبیعت رابیان کنید؟

28- توانایی تصرف درطبیعت با کدام معیار تمدن اسلامی ارتباط دارد؟

29وسایل گرم کننده وسردکننده صنعتی وامکان ارتباط با نقاط دوردست به کدام ویژگی تمدن جدید اشاره دارد؟

30- استفاده از مواهب طبیعی چه تاثیر ی درزندگی انسان داشته است؟

32- امکان بهره مندی بیشترازمواهب طبیعی و رفاه مادی با کدام معیار تمدن اسلامی ارتباط دارد؟

33-ازحقوقی است که امروزه برای مردم شناخته شده است؟

34 – چرابسیاری از حقوق معنوی واخلاقی فراموش شد؟

35- نتیجه فراموشی نادیده گرفتن حقوق معنوی واخلاقی چیست؟

36- ازمهمترین حقوق معنوی واخلاقی نادیده گرفته شده در دنیای امروز چیست؟

 

37- آگاهی بیشتر مردم به قانون و حقوق باکدام معیار تمدن الهی اشاره دارد؟

38 تولید انبوه کالا چه زمانی آغاز شد؟

39- نتایج منفی تولید انبوه کالا چه بود ؟

40- افزایش بهره وری از منافع طبیعی چه نتیجه ای داشت؟

41- تولید زیاد زباله چه اثری داشت؟

42- اصلی ترین آسیب تولید انبوه کالا چیست؟

43- اساسی ترین نیاز انسان چیست؟

44- تولید انبوه کالا با کدام معیار تمدن الهی اشاره دارد؟

45- علت ورودکشورهای غربی به کشورهای دیگر چه بود؟

46- شعار ورودسرمایه داران غربی به کشورهای دیگر چه بود؟

47- نتایج  ورود استعمار رابه کشورها ی  آفریقایی و آسیایی را ذکرکنید؟

48- منظورازاستعمارنو چیست؟

49- چه زمانی و چرا تقسیم کار وتولید شکل مناسب تری داشت ؟

50- عامل اصلی درپدید آمدن فاصله طبقاتی چیست؟

51 تعریف جدید انسان درتمدن جدید چیست؟

52- هدف خوشبختی انسان درتمدن جدید چیست؟

53- نتیجه تغییر نگرش درباره انسان درتمدن جدید چیست؟

54- غفلت از نیازهای معنوی با کدام معیارهای تمدن الهی اشاره میکند؟

55- واژه استعمار به چه معناست وظهورآن مربوط به کدام دوره ازتمدن اروپایی است؟

56- درتمدن .............................اروپایی انسانی بیشتر به موجودی با نیازهای ..............تعریف گردد.

57- درتمدن ......................اروپایی هدف او............................... وبه دست آوردن لذات ............... محدود شد.

58-توجه افراطی به نیازهای مادی ولذات مادی چه نتیجه ای داشت؟

59- تصرف وتغییر درطبیعت مربوط به کدام دوره تمدن غرب است وعامل اصلی ان چه بود؟

60- رسیدن به سودبیشتر علت اصلی کدام پیامد تمدن جدیداروپا است؟

61- تمدن ...................اروپایی را که از قرن ...............آغاز شد میتوان دوران علم نامید

62چراقبل از دوره تمدن جدید تقسیم کار وتولیدشکل بهتری داشت؟

63-عامل اصلی ایجاد فاصله طبقاتی چیست؟

64- ظهوردانشمندانی مانند بطلمیوس در........................وفیثاغورث در....................وارسطو در..............مربوطبه تمدن دوره ............................اروپایی است.

65- دوره استعمار که دوره .............ملت بود تا ...........................ادامه داشت

66- درابتدای این دوره میلیوها افریقایی به مالکیت امریکاییان واروپاییا ن درامدند

67- درجه زمانی برده داری لغوشد؟

68 مبارزه با استعمار درچه زمانی آغاز شد؟

69 روش استعمار نو چگونه است؟

70- منظور از نیهلیست گرایی چیست؟

71= از آثار بی توجهی به معنویت دردنیای امروزچیست؟

72- روی آوردن به مواد خطرناک نشاط آور به چه علت است؟

 

73- علت گرفتار شدن انسان درلذات مادی به طورافراطی چیست؟

74- فروپاشی بنای خانواده نتیجه چیست؟

75- خانواده  منشا ................و ....................و.........................است

76- الدنیا مزرعه الاخره بیانگر کدام معیار تمدن اسلامی است؟

77- من لامعاش له لامعادله بیانگر چیست؟

78- کادالفقران یکون کفرا بیانگرچیست؟

79- آثار حمله مغولان چیست؟