1-با تفکری عمیق درموجودات و عبور از سطح ظاهری پدیده ها چه سوالاتی در ذهن شکل میگیرد ؟

2- انتم الفقرا الی اله یعنی چه وبیانگر چه مفهومی است ؟

3- اوتنها وجودی است که بی نیاز است ازکدام آیه استفاده شده است؟     


4- ویأت بخلق جدید یعنی چه وچه نکته ایی را بیان میکند؟

5-وما ذالک علی اله بعزیز بیانگر چیست ؟

6-چرا کسی نمی تواند وجود خدا را بگیرد ونابودش کند ؟

7- معانی حق کدامند؟

8- منظومه شمسی حق است حق به چه معناست ؟

9-این سخن حق است وعدالت حق است به ترتیب حق به چه معناست ؟

10-برترین حق کیست ودر اینجا حق به چه معناست ؟

11- هرکدام از ما با تمام وجودخدارا می یابیم اشاره به کدام راه است ؟

12- از راههایی که قرآن انسان را بر درک معرفت عمیق به آن دعوت میکند چیست ؟

13- کامل کنید: وجود وهستی ما از ……………….

14- شباهت انسان وسایر پدیده ها چیست ؟

15- مقدمه اول برهان وجوب وامکان چیست ؟

16- مقدمه دوم برهان خداشناسی چیست ؟

17- ذات نایافته از هستی بخش    کی تواندشود هستی بخش بیانگر چیست ؟

18- یک موجود در چه صورت برای موجود شدن نیازمند دیگری نیست ؟

19-نتیجه برهان وجوب وامکان چیست ؟

20- موجودی که به ما و پدیده ها هستی بخشد کیست وچه خصوصیاتی دارد ؟

21- نیازمندی موجودات در جهان در چه مراحلی است ؟

22-رابطه خدا با مخلوقات به چه روابطی شباهت دارد ؟

23- شباهت های ساعت ساز باخدا چیست ؟

24- تفاوتهای خدا وجهان وساعت وساعت ساز چیست ؟

25- رابطه انسان با دیگران وخدا چگونه است ؟

26- چه وقت انسانها فقر ونیازمندی خود را بهتر درک میکنند؟

27-چرا انسان نسبت به خدا همیشه فقیر است ؟

28- تفاوت خدا با مخلوقات از جهت وجود بخشیدن چیست ؟

29- آیه کل من علیها فان ویبقی وجه ربک بیانگر چیست ؟

30- آیه اله نور السموات والارض بیانگر چیست ؟

31-چه کسی منبع قدرت وکمال خود را درک میکند وراه کمال را می یابد ؟

32- کسی که فقرونیاز خود را به خداوند درک کند مانند چه کسی است ؟

33- اله نورالسموات والارض بیانگر چیست ؟

34- انسان بادرک ومعرفت برتر چه چیزی را درک میکند ؟

35- اولم یکف بربک انه علی کل شیء شهید بیانگر چیست ؟

36 - به صحرا بنگرم صحرا تو بینم   به دریا بنگرم دریا توبینم  بیانگر چه مطلبی است ؟

37- ای به ره جست وجوی نعره زنان دوست دوست

                                          گربه حرم وربه دید کیست جزاو اوست اوست بیانگر چیست؟

38- چرا یافتن خدا درهر چیز برای جوان میسر است ؟

39-او لم یکف بربک انه علی کل شیء شهید با چه بیتی رابطه مفهومی دارد ؟

40- الحمدالله المتجلی لخلقه بخلقه از کیست وبیانگر چیست ؟

41- مارایت شیأ الا ورایت اله قبله وبعده ومعه از کیست وبا چه بیتی رابطه دارد ؟

42- ولله المشرق والمغرب فاینها تولوا فثم وجه اله با کدام بیت رابطه دارد ؟

43- این مطلب که هر چیزی در جهت غیر الهی قرارگیرد نابود میشود بیانگر کدام عبارت قرآنی است ؟

44- اگرچه جمله ی پرتو فروغ حسن وی است  ولی چون دیده نباشد کجا شود نظار بیانگر چیست ؟

45- یار بی پرده از درو دیوار    در تجلی است  یا اولو الابصار با کدام آیه ارتباط دارد؟

46- اگر موجود بودن جزء ذات ما بود ………….

47- آیه ((یا ایعا الناس انتم الفقراء الی الله )) با کدام راه خداشناسی ارتباط دارد ؟

48- درعبارت ((وما ذالک علی اله بعزیز )) عزیز به چه معناست ؟

49- بر اساس کدام آیه (( انسانها در هستی خود به اراده خدا وابسته اند ))؟

50- ذات نایافته از هستی بخش کی تواند که شود هشتی بخش بیانگر کدام راه خداشناسی است ؟

 


1-   مهمترین اعتقاد دینی وپایه واساس آن چیست ؟

2-   اعتقاد به معاد نبوت وسایر اعتقادات همه وابسته به چیست ؟

3-مانند روحی است در پیکره معارفدینی حضور دارد و به آن حیات می بخشد؟

4-اعتقاد به آن جهت دهنده به سایر اعتقادات است ؟

5- تقابل و مبارزه میان حق وباطل همان تقابل ……. است 

6- عبارات زیر به ترتیب بیانگر چه توحیدی است ؟

الف: بدیع السموات والارض         ب : ولم تکن له صاحبة        ج : وخلق کل شی,      

د: ذالکم اله ریکم      ه : خالق کل شی,          و: فاعبدوه            ز: ما لهم من دونه من ولی

7- توحید واعتقاد به توحید یعنی چه ؟

8- مراتب توحید را بیان کنید ؟

9- مراتب توحید نظری وعملی را بیان کنید ؟

10- توحید ذاتی یعنی چه ؟

11- شرک ذاتی یعنی چه ؟

12-اعتقاد به خدایان معتقد و دو خدا برای نور وظلمت بیانگر چیست ؟

13- وظیفه پیامبران در برابر اعتقاد ات شرک آمیز مردم چیست ؟

14- اعتقاد به یک مبدأ ومنشأ قدرت زیبایی وخیر درجهان در انسان چگونه است ؟

15- یکپارچگی وهماهنگی جهان بیانگر چیست ؟

16- چرا خداوند یکموجود ناقص است ؟

17-چرا خداوند یکی است ؟

18- توحید افعالی یعنی چه ؟

19- کامل کنید همه موجودات ……….

                       2- هر موجودی که ……..  نمی تواند ………

                        3- پس موجودات این جهان

20- نتیجه برهان که میگوید خداوند جهان را با کارهای خود اداره می کندوهر موجودی

که در کارها نیازمند شریک باشد ناقص است چیست ؟

21- لاحول ولا قوة الا با اله بیانگر چیست وب چه توحیدی دلالت می کند؟

22- بحول اله وقوته اقوم واقعد  بیانگر چیست؟

23- چرا قبول توحید افعال نفی آثار طبیعی اشیاء نیست ؟

24- اعتقاد به اینکه خداوند بعضی از کارهای جهان را به دیگری واگذار کرده بیانگر

چیست ؟

25- چرا بت پرستان برای بت ها قربانی میکردند ؟

26- با درک این حقیقت که همه حوادث وحرکات از خداست به چه نتیجه ایی میرسیم ؟

27- مراتب توحید افعالی کدام است ؟

28-توحید در مالکیت یعنی چه ؟

29- شرک در مالکیت به چه معناست ؟

30- اعطاء مالکیت خدا به مخلوقات چگونه است ؟

31- ولم یکن له شریک فوالملک بیانگر چیست ؟

32- توحید در ولایت یعنی چه ؟

33- ولایت دیگران درکنار ولایت خدا به چه شکلی است؟

34- ولایت پیامبر وامام چگونه است ؟

35- ما لهم من دونه من ولی بیانگر کدام توحید است ؟

36- توحید در ربویت به دلیل است ؟

37- توحید در ربویت به چه معناست ؟

38-چرا قرآن به توحید ربویت تاکید بسیار میمند ؟

39- شرک در ربویت به چه معناست ؟

40- چرا قبول توحید در ربویت نفی تدبیر مدیریت مخلوقات نیست ؟

41- افرایتم ما تحرثون أانتم تزرعونه حطاب به کیست و بیانگر چه مفهومی است ؟

42- توحید صفاتی چیست ؟

43- قل هوالله احد ولم یکن کفوا“ احد بیانگر چه توحیدی است ؟

44- مقدمه ایی برجهان بینی توحیدی از کیست؟

45- چرا قبول آثاری مانند گرما برای آتش و روشنایی برای خورشید شرک نیست ؟

46- فرموده قرآن (( عسل برای مردم شفای بیماریهاست ) بیانگر چیست ؟

47- چرا قبول اثرات وفاعلیت برای اشیاءوانسان شرک نیست ؟

48- چرا باور به توانایی پیامبر .اولیاء در رفع نیازها شرک نیست ؟

49- دیدگاه قرآن درباره تاثیر بخشی اشیاء چیست ؟

50- آیه ((اوست که به من طعام می دهد )) بیانگر کدام توحید است ؟

51- چرا قبول بر آوردن نیازها از طرف اولیاء الهی بعداز رحلت شرک نیست صحیح

است ؟

52- کرامات اولیاء نتیجه چیست ؟

1-شناخت خداوند به یگانگی وتنها وجود مستقل تعریف چیست ؟

2-اعتقاد به اینکه خداوند تنهامدبر و رب وتنها مالک وولی هستی است تعریف چیست؟

3-ان اله ربی وربکم فاعبدوه بیانگرچیست ؟

4-لا تدع مع الهالها اخر بیانگر کدام شرک است ؟

5- اتخذوااحبارهم ورهبا نهم اربابا من دون اله بیانگر شرک عملی در کدام بعد است ؟

6- وماامرواالا لیعبدوا الا واحدا“ بیانگر چیست ؟

7- الااله الا هو بیانگر کدام توحید است ؟

8- هدف بعثت پیامبران از دیدگاه قرآن کدام توحید است ؟

9- واجتنبوا الطاغوت نهی از کدام شرک است ؟

10-پیامبران الهی دعوت به توحید را همراه چه چیری انجام دادند؟

11- واژه احبار به چه معناست ؟

12- درعبارت قرآنی الالله الدین الخالص مقصود از دین خالص چگونه دینی است ؟

13-از نظر قرآن چه کسی درریسمان استواری چنگ زده است ؟

14- ما نعبدهم الا لیقربونا در رابطه با چه کسانی است ؟

15- قرآن در رابطه با چه کسانی فرموده فقداستمسک بالعروة الوثقی ؟

16- واژه زلفی به چه معناست ؟

17- وجهه در دو عبارت کل شی هالک الا وجهه ومن یسلم وجهه الی اله به ترتیب به چه  کسی بر میگردد؟

18- توحید عبادی نتیجه چه توحیدی است ؟

19- نام دیگر توحید در عبادت چیست ؟

20- توحید عملی یعنی چه ؟

21-اینکه انسان درک کند تنها وجود شایسته پرستش واطاعت خداست نتیجه ی چیست ؟

22- پرستش خدا واطاعت او به ترتیب کدام توحید است ؟

23- میوه ی توحید ذاتی وافعالی چیست ؟

24- شخصیت انسان موحد چه شخصیتی است ؟

25- لازمه توحید عملی چیست ؟

26- چرا اطاعت از پیامبران وامامان لازمه توحید عمل است ؟

27- چرا انسان موحد شخصیتی یگانه در جهت پرستش دارد ؟

28- مرتبه اول شرک عملی چیست وچه نام دارد ؟

29- مرتبه دوم شرک عملی چیست ؟

30- کدام شرک حتی برای مومن هم رخ میدهد ؟

31-شرک خفی چیست ؟

32- شخصیت مشرک چگونه شخصیتی است ؟

33- نتیجه تربیت موحد وکنترل کشش های او و قراردادن آن در جهت خدا چیست ؟

34- خدا انسان موحد ومشرک را به چه تشبیه میکند ؟

35- ئحضرت یوسف خطاب به افرادی که دچار شرک عملی شدند چه میفرماید ؟

36- بعد اجتماعی توحید عملی یعنی چه ؟

37- گرفتار شدن جامعه در چنگال حاکمان زورگو به چه معناست ؟

38- لازمه تحقق بعد اجتماعی توحید عملی چیست ؟

39- در سایه آن جامعه تحت ولایت الهی قرار میگیرد ؟

40- پدید آمدن نظاماسلامی در ایران با رهبری ولی فقیه بر چه مبنایی است ؟

41- یکپارچه شدن نظام اجتماعی در جهت خداوند تعریف چیست ؟

42- انسان سعی میکند امیال غرایز خود را تابع فرمان الهی قراردهد توحیدعملی در چه

بعدی است ؟

43- چه وقت انسان به شخصیتی متعادل ومتوازن وزیبا میرسد ؟

44- نتایج بعد اجتماعی توحید عملی چیست ؟

45- کسی که درمسیر توحید ……… حرکت میکند امیال وغرایز را تابع خدا میکند ؟

46-از مراتب توحید نظری چیست ؟

47- کدام توحید مربوط به جلوه ی توحید در اعمال و رفتار ماست ؟

48- از مراتب شکر نظری است ؟

49- توحید در عبادت دارای چه جنبه هایی است ؟

50- کدام عبارت در نماز بیانگر توحید ذاتی است ؟

51- عبارات ایاک نعبدوایاک نستعین ولم یکن له کفوااحد .بحول الل وقوته اقوم واقد

بیانگر کدام توحید است ؟

52- رب العالمین اهدنا صراط المستقیم فل هواله احد وحده لا شریک له به ترتیب

کدام توحید است ؟

53- محور و روح زندگی دینی به ترتیب چیست ؟

54- چه چیزی است که به انسان امکان برنامه ریزی برای زندگی را میدهد ؟

55- دانشمندان بزرگترین عظمت را در جهان چه میدانند ؟

56- بر اساس آیات قرآن چه کسانی در برابر خدا خشیت دارند ؟

57- حمر بیض سود به چه معناست ؟

 

 

 

1-…………… میوه وثمره یباور وایمان به توحید نظری است ؟

2- …………… یک مسیر پیش رونده وراه استواری است که انسان را به قرب الهی میرساند؟

3-اهدنا الصراط المستقیم بیان کننده کدام توحید است.

4- توحیدعملی نه تنها باید درشخصیت فردتجلی یابد بلکه …… باید صحنه تحقق آن باشد؟

5- مخاطب آیه ((قل اننی هدانی ربی )) کیست؟

6- قل اننی ربی الی صراط مستقیم دنیا قیما“ بیانگر چیست؟

7- آیه ان اله هوربی وربکم فاعبدو هذا طراط مستقیم بینگر چیست ؟

8- حقیقت بندگی با …………. محقق میشود ؟

9- میزان ومرتبه هرکس در بندگی به چه چیزی بستگی دارد ؟

10-محلی تجلی توحید عملی کجاست ؟

11-قرآن کریم چه چیزی را به عنوان دین معرفی میکند؟

12- ازکدام آیه استفاده میشود که توحیدعملی یک مسیر پیش رونده است که مارا به قرب الهی می رساند ؟

13 درکدام آیه از خداوند راه استوار را به سوی قرب الهی طلب می کنیم ؟

14- آیه ((ان اله هو ربی شیطان وربکم فاعبدوه هذا طراط مستقیم را توجیه کنید ؟

15-دوری از عبادت شیطان توسط چه کسی وچگونه در وجود ما قرار گرفته است ؟

16-الم اعهد الیکم یا بنی آدم ان لا تعبدوا الشیطان بیانگر چیست ؟

17-به عنوان دشمن ؟آشکار انسان معرفی شده است ؟

18- اخلاص دربندگی وتوحید عبادی به چه معناست ؟

19-درجه اخلاص انسان به چه بستگی دارد ؟

20-زندگی برای انسان موحد به چه معناست ؟

21-ثمرات توحید عبادی واخلاص چیست ؟

22-بندگی کن تا که سلطان کنند          تن رها کن همه جانت کنند بیانگر چیست ؟

23- شرط بی نیازی انسان چیست ؟

24-در چه صورت انسان زندگی می یابد که مرگ ندارد ؟

25- اثرات اطاعت از خدا چیست ؟

26- هدف از خلقت انسان از دیدگاه قرآن چیست ؟

27- هدف بندگی (هدف میانی ونهایی ) چیست ؟

28- کتاب عده الداعی و سه شو خودسازی از کیست ؟

29-برنامه های رسیدن به بندگی چیست ؟

58- ومن الجبال جدد بیض وحمر یعنی چه ؟

59- لازمه تبدیل توحید نظری به عملی چیست ؟

60-اگر اعتقاد به توحید ذاتی وافعالی در قلب تثبیت شود؟

61-عبارت مختلفا“ الوانها در باره چه چیزهایی در قرآن بکار رفته ؟

62-هرقدر ایمان ما به توحید نظری تقویت شود ……………؟

63-دل هر ذره را که بشکافی       آفتابیش در میان بینی بیانگر چیست ؟

64-جمال یار ندارد نقاب وپرده ولی       غیار ره بنشان تا نظر توانی کرد بیانگر چیست؟

65-جوهره بت پرستی چیست ؟

66-بت پرستان جاهلیت چند بت رامی پرسدیدند؟

67- از نظر قرآن چه چیزهایی شرک وبت پرستی است ؟

68-ریشه بت پرستی وشرک جدید چیست ؟

69-اگر چیزی از حالت ابزار بودن خارج وبه هدف تبدیل شود شرک ………… است ؟

70-قرآن کریم معیار ……………… شرک وبت ژرستی را ارائه وتطبیق آن را…………؟

71-در زندگی عصر امروز کدام توحید مورد غفلت بیشتر واقع شده است ؟

72- پرستش غیر خدا همان ………… می باشد که مرتبه ………… شرک عملی است ؟

73- شرک در صفات وشرک در افعال از شاخه های کدامیک ازمراتب شرک است ؟

74-چرا رویت خدا امکان ندارد ؟

75-چشم توانایی دیدن چه اشیایی رادارد ؟

76-لا تدرکه الابصار وهو یدرک الابصار بیانگر چیست ؟

77-چرا خداوند در قیامت هم قابل دیدن نیستند ؟

78- دوفردی که امام صادق (ع) درباره رویت خدا سوال کردندکه بودند ؟

79-از نظر پیامبر (ص) کسی که خدا را با مخلوقاتش شبیه سازد …………؟

80-آیه فاینما تولوا فثم وجه اله با چه مصرعی تشابه مفهومی دارد ؟

81-ازنظر امام صادق (ع) دیدن چند نوع است ودیدن خدا با کدام نوع امکان دارد ؟

82-چگونه پرستش نماییم کس را که ندیده ایم از کیست ومقصود کدام دیدن است ؟

83-از نظر امام صادق (ع ) پیامبر خدا چگونه دیده است ؟

84-آیات زیر کدام توحید را بیان میکند ؟

الف : ومن یسلم وجهه الی اله                    ب : لقدبعثنا فی کل امة ان اعبدواله

ج: فاعبدوه هذا طراط مستقیم                   د: ایاک نعبد             ه:لاحول ولاقوة الابالله

 

 

 


30- اولین قدم برای ورود به بندگی چیست ؟

31-افراد حق پذیر تابع ……………؟

32- این افراد راه ورود به حق را برخودبسته اند ؟

33-سخن کسانی که تابع هوی وهوس هستند چیست ؟

34- دل یا از ……………  تبعیت میکندیا …………؟

35-لو کنا نشمع او نعقل ما کنا فی اصحاب السعیر سخن چه کسانی است ؟

36-حقیقت اسلام ………………وبزرگترین حق همه ………………؟

37- در عبارت لو کنا نشمع او نعقل …………… به کدام عامل برای رسیدن به بندگی اشاره

دارد ؟

38- در عبارت لو کنا نشمع  دوزخیان عامل جهنمی شدن خود را چه می دانند ؟

39-نمودار عقل Þ دل  Üهوی وهوس بیانگر چیست ؟

40- قرآن ایمان را قرین چه چیزی کرده است ؟

41- مرحبه چه اعتقادی داشتند ودر چه قرنی پیدا شدند؟

42-برخورد دائمه با مرحبه چگونه بود ؟

43-یا فاطمة اعملی فانی لا املک من اله شیئا؛ بیانگر اهمیت چیست ؟

44-الذین جاهدو ا فینا النهدبهم سبلنا بیانگر چیست ؟

45-از راههای بسیار موثر برای تقویت عبودیت چیست ؟

46-حیات جاودانه انسان چگونه شکل میگیرد ؟

47- از آتشی که برای کافران آماده شده بپرهیزید درکدام سوره است وبیانگر چیست ؟

48-خدا ورسول را اطاعت کنید کدام توحید رابیان میکند ؟

49- توجه مدام به معاد وروز حساب تقویت کدام بعد توحید است ؟

50-سارعوالی مغفرة من ربکم وجنة عرضها السموات یعنی چه ؟

51-عبارت ((و سارعوالی مغفرة من ربکم وجنة عرضها السموات  )) یعنی چه ؟

52-عرضها السموات والارض در رابطه با چیست ؟

53- مخاطب وگوینده (ای نفس به آرامش رسیده خشنود وخدا پسند به سوی پروردگارت

باز گرد از کیست ودر چه زمانی است ؟

54- چه وقت انگیزه انسان برای عبودیت بیشتر میشود؟

55-دعوت قرآن به تفکر وتعقل به چه دلیل است ؟

56- اینکه هر قدر معرفت ما به خدا بیشتر میشود انگیزه عبودیت افزایش می یابد چه رابطه

ایی را بیان میکند ؟

57- دعوت قرآن به تعقل وتفکر بیانگر کدام مورد در تقویت توحید عملی است ؟

58-آفرینش همه تنبیه خداوند دل است        دل ندارد که ندارد به خداوند اقرار بیانگر

چیست ؟

59- به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست سخن چه کسانی است ؟

60- هردوعالم پر زنور ودیده نابینا چه سود بیانگر حال چه کسانی است ؟

61- کدام عامل محبت خدا راافزایش غفلت را کم وما را متوجه مراقبت دائمی او می سازد ؟

62-اقم الصلاة لذکری خطاب به کیست وکدام عامل تقویت توحید عملی اشاره دارد ؟

63- مهم ترین شرط در درستی وارزشمندی نماز هر فرد چیست ؟

64- در آیه شریفه ((قل اننی هدانی )) آئین کدام پیامبران پایدار معرفی شده است ؟

65-کدام مراتب توحید به معنای یگانه شدن با خداست؟

66-آیه الم اعهد الیکم یا نبی آدم ان لا تعبدوا الشیطان نهی کدام شرک است ؟

67- حضور قلب درنماز یعنی چه ؟

68- طی مراتب بندگی چگونه انجام میگیرد ؟

69-اینکه در برابر فقرا بی تفاوت نباشیم ودر برابر بی عدالتیها وظلما ساکت نباشیم اشاره

به کدام عامل تقویت توحید عملی است ؟

70- هر کس صبح خود را آغاز کند اما اهتمامی برای حل مشکلات مسلمانان نداشته باشد

مسلمان نیست ازکیست بیانگر کدام عامل تقویت کننده توحید عبادی است ؟

71- اگر برای این حادثه مسلمانی بمیرد ملامت نخواهد شد از کیست بیانگر چیست ؟

72- فرزند عزیزم اول همسایه بعد خانه خودم از کیست وبیانگر چیست ؟

73- پیشرفت انسان در توحید عملی به چه بستگی دارد ؟

74- اثرات جهت الهی دادن به کارها چیست ؟

75- سرنوشت گروه مر جئه در اسلا چگونه بود ؟