سؤالات تشریحی عربی 1  با ترجمه ی فارسی

سؤالات تشریحی عربی 1  با ترجمه ی فارسی

 

ردیف

عربی 1

 

1.

اَکمَلْ الجدولَ التّالیَ ثُمَّ اُکْتُبُ الرّمْزَفی الْمکانِ المناسبِ :

جدول زیر را کامل کن سپس رمز را در مکان مناسب بنویس .

 

2.

تَرْجِمِ الاَفعال التّالیهَ ثُمَّ اَجعَل کُلَّ فعلٍ فی مکانه المناسب :

فعل های زیر را ترجمه کن سپس هر فعل را درمحل مناسب آن قرار بده .

 

3.

اِجعَل فی الفراغ فعلاً مضارعاً للنَّهی :

درجای خالی فعل مضارع برای نهی قرار بده .

 

4.

اَکمْل الْجدولَ التّالیَ : 

جدول زیر را کامل کن .

 

5.

اُکتُبْ کُلَّ کلمهٍ فی مکانهاالْمناسبِ مِن جدول ثُمَّ اُذکُر مفردَها :

هرکلمه را در جای مناسب آن از جدول بنویس ، سپس مفرد آن را ذکر کن .

 

6.

اِجعَل فی الفراغ ضمیراً مناسباً :

در جای خالی ضمیر مناسب قرار بده .

 

7.

عیَّنْ إعرابَ‌ الْکلَماتِ‌ التّی اُشیرَ إلَیها بخَطّ:

اعراب کلماتی را که با خط مشخص شده اند مشخص کن .

 

8.

عیَّنْ التّرجَمَةَ الصَّحیحةَ :

ترجمه صحیح را معین کن .

 

9.

عیَّنْ الصَّحیحَ‌ علی حسَبَ النَّصَّ :

بر اساس متن (‌جملات)‌ صحیح را مشخص کن .

 

10.

اِجعَلْ فی الفراغِ کلمةً مناسبةً مِن الدّوائِر:

درجای خالی کلمه مناسبی از دایره ها قرار بده .

 

11.

أکْمِلْ ترجَمة الْجملِ التّالیة :

ترجمه جمله های زیر را کامل کن .

 

12.

عیَّنْ الصَّحیحَ‌ علی حسَبَ النَّصَّ :

عبارات صحیح را مطابق متن درس ، تعیین کن .

 

13.

عَیَّن الأفعالَ الْمزیدةَ ثُم اکْتُبها فی مکانِها المناسبِ :

فعل های مزید رامعین کن سپس آن ها را در محل مناسب خود بنویس .

 

14.

اَکمْل الْفراغَ مناسِباً للضّمیر :

جای خالی را با کلمه ای مناسب با ضمیر پرکن .

 

15.

اُکتُب کُلَّ فعلٍ فی مکانه مناسب :

هرفعل را در محل مناسب آن بنویس .

 

16.

تَرْجِمِ الْعباراتِ ثُمَّ‌ عیّن اسمَ الْفاعل و اسمَ‌ الْمفعول :

عبارات زیر را ترجمه کن سپس اسم فاعل و اسم مفعول را مشخص کن .  

 

17.

تَرْجِمِ الْعباراتِ التّالیَة إلی الفارسیّة بعباراتٍ مألوفةٍ :

عبارات زیر را به فارسی روان ترجمه کن .

 

18.

عیَّن نوع المشتقَّ الَّذی اُشیر إلیه بخطّ و اکتبه فی الجدول :

نوع مشتقی که زیر آن ها خط کشیده شده را مشخص کن و آن را در جدول بنویس .

 

19.

عیَّن الصَّحیحَ فی التَّحلیل الصَّرفیِّ لکلماتِ‌ الَّتی تحتَها خطُّ :

گزینه صحیح را درمورد تجزیه کلماتی که زیر آن ها خط کشیده شده است تعیین کن .

 

20.

أکمل الفَراغ َ بِضمیرِ مناسبٍ (‌مُنفصلٍ او مُتّصِلٍ )‌:

جای خالی را با ضمیر (‌منفصل یا متصل )‌ مناسب پرکن .

 

21.

صَحَّح الاخطاءَ فی ترجمة‌ العبارات التالیة :

اشتباهات را در ترجمه عبارات زیر اصلاح کن .

 

22.

اِجعَل فی الفراغ الموصولَ المناسبَ :

درجای خالی موصول مناسب قرار بده .

 

23.

أکمل الفَراغ َوفقَ النَّموذج :

جای خالی را مطابق نمونه کامل کن .

 

24.

عیَّن الصَّحیحَ فی الترجمة‌ الْعبارات التالیة :

در ترجمه عبارت های زیر (‌ترجمه )‌ صحیح را معین کن .

 

25.

اِجعَلْ الْکلَماتِ‌ التّی تحتَها خطُّ فی مکانٍ مناسبٍ مِنَ الجدول :

کلماتی که زیر آن ها خط کشیده شده است را در مکان مناسب از جدول قرار بده .

 

26.

عیَّن الْمعربَ والْمبنیَّ مِن الأفعال الّتی اُشیر اِلَیها بخطٍّ :

از میان افعالی که زیر آن ها خط کشیده شده است  معرب ومبنی را مشخص کن .

 

27.

صِلْ کُلَّ کلمةٍ فی العمودِ الاوَّل بما یُنـاسِبها من الْعمود الثّانی :

هرکلمه درستون اول را به کلمه مناسبش در ستون دوم متصل کن .

 

28.

عیَّن الصَّحیحَ فی ترجمة‌ الْعبارات التالیة :

ترجمه درست را در عبارت زیر معین کن .

 

29.

عیَّن الصَّحیحَ أوالْخطأ فی الْعبارات التالیة :

درجمله های زیر صحیح و غلط را معین کن .

 

30.

تَرْجِم النّصَ إلی الفارسیّة عَیَّن الفاعل و نوعَه والمفعولَ‌ به :

متن را به فارسی ترجمه کن و فاعل و نوع آن و مفعول به را معین کن .

 

31.

أکْمِل الفراغَ بالصیغةِ المناسبةِ :

جاهای خالی را با صیغه ی مناسب کامل کن .

 

32.

ترْجِم إلی الفارسیّة بعبارات مألوفةِ :

با عباراتی روان به فارسی ترجمه کن .

 

33.

صَحَّح الاخطاءَ فی الإعرابِ و التَّحلیل الصَّرفیّ :

در تجزیه و ترکیب اشتباهات را اصلاح کن .

 

34.

عَرَّب العبارات التالیةَ :

عبارتهای زیر را به عربی ترجمه کن .

 

35.

اِجعل الْجُملَ التالیة‌ فی مکانٍ‌ مناسبٍ من الجدولِ :

جمله های زیر را در مکان مناسب از جدول قرار بده .

 

36.

اِجْعَل الفاعلَ مُبتدأ و المبتدأ فاعلاً و غیرً مایَلْزَمُ :

فاعل را مبتدا و مبتدا را فاعل کن و تغییرات لازم را انجام بده .

 

37.

اِملأ الْفراغَ‌ فی کُلَّ صورةٍ :

جای خالی را در هر تصویر پرکن .

 

38.

میَّز الخطأ فی کلَّ عبارةٍ ثُم اکتُب الصَّحیحَ :

در هرعبارت خطا را مشخص کن و سپس صحیح آن را بنویس .

 

39.

أکْمِل الفراغَ فی الإعراب و التَّحلیل الصَّرفیّ :

جای خالی را در ترکیب و تجزیه ها کامل کن