برای مشاهده ادامه مطلب بروری لینک کلیک کنید

درس اول  دینی سوم « دین و زندگی»

 

1- آیه «یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله وللرسول ... » بیانگر چه مرحله ایی است

2- انسان چه زمانی با سوالات اساسی روبرو می شود؟

3- سوالات اساسی در زندگی انسان حاکی از چیست؟

4- تبعات مطرح شدن سوالات اساسی در زندگی انسان چیست ؟

5- دغدغه ودردی که از مطرح شدن سوالات اساسی بوجود می آید نشانگر چیست ؟

6- هرکه بیدارتر پردردتر            هرکه هوشیارتر رخ زردتر نشانگر چیست؟

7- نیاز اول انسان چیست؟

8- دراین دوران انسان درمی یابد که زندگی با نوشیدنی ها و غذاهای رنگارنگ معنا نمی شود؟

9- نیاز دوم انسان چیست؟

10- پاسخ به سوالات آیا میل به فناناپذیری انسان پاسخ مناسبی خواهد یافت وآیا می توان به سعادت و خوش بختی جاودانه رسید مربوط به کدام نیاز انسان است؟

11- نیاز سوم انسان چیست؟

12- هریک از ما به دنبال آرامش درونی و رضایت از زندگی هستیم واز اضطراب گریزانیم بیانگر کدام نیاز انسان است ؟

13- چه چیزی زندگی را تلخ وچه چیزی به انسان نشاط وشادابی می دهد؟

14- سرچشمه شادیها چیست ؟

15- کسانی که برای شاد زیستن به بیرون متوجه اند شبیه چه کسانی اند؟

16- نیاز چهارم انسان کدام است ؟

17- انسان می خواهد خودرا تکامل و تعالی بخشد و استعدادها را شکوفا کند ناظر به کدام نیاز است ؟

18- نیاز پنجم اسنان چیست؟

19- چه چیزی مانع تکامل و تعالی انسان است ؟

20- روابط عادلانه اجتماعی فراهم کننده چیست؟

21- نتیجه زیاده طلبی و فزو خواهی افراد چیست؟

22- از بین رفتن امنیت اجتماعی و سلب شدن فرصت برای شکوفایی استعداد ها از پیامدهای چیست؟

23- جعل الله العدل تنسیقاً للقلوب از کیست و بیانگر کدام نیاز انسان است؟

24- نیاز ششم انسان چیست؟

25- علت اهمیت دادن به نیاز کشف راه درست زندگی چیست؟

26- کدام نیاز جامع نیازها ی دیگر انسان است؟

27- چراکشف راه درست زندگی جامع همه نیازهاست؟

28- چه چیزی پشتیبان توانای شکست ناپذیر را معرفی می کند؟

29- نیازهای بنیادین انسان درکدام نیاز به یکدیگر می رسند؟

30- این نیاز ازآینده تصویری روشن بدست میدهد رضایت وامید به ارمغان می آورد؟

31- ویژگی های راه درست زندگی چیست؟

32- دونکته مهم در رسیدن به پاسخهای نیازهای انسان چیست؟

33- هرپاسخ باید مکمل و تسهیل کننده نیازهای دیگر باشدنه متضاد آنها بیانگر چیست؟

34- چرا پاسخها باید درست و قابل اعتماد باشد؟

35-- دستگاه تفکرانسان چه زمانی می تواند حکم قطعی دهد؟

36- اگر در موضوعی اطلاعاتی دراختیار عقل قرار نگیرد نتیجه چیست؟

37- اگر در موضوعی اطلاعات غلط دراختیار عقل قرار گیرد نتیجه چیست؟

38- اگر در موضوعی اطلاعات صحیح ولی ناقص دراختیار عقل قرار گیرد نتیجه چیست؟

39- چه وقت حکم عقل صحیح و قابل اجراست/

40- برای پاسخ به نیازهای انسان به چه چیزهایی نیاز داریم؟

 

درس دوم  دینی سوم دبیرستان «دین و زندگی»

 

1- سوال فرعون از موسی و هارون دربرابر درخواست آنان چه بود؟

2- پروردگار ماکسی است که هرچیزی راآفریده وهدایتش کرده است بیانگر چیست وازکیست؟

3- قال ربنا الذی اعطی کل شیء خلقه ثم هدی یعنی چه از زبان کیست بیانگر چیست؟

4- الذی خلق فسوی والذی قدرفهدی یعنی چه بیانگر چیست؟

5- ولاتقف مالیس لک به علم یعنی چه بیانگر چیست؟

6- سرانجام و نتیجه هدایت و ضلالت چیست؟

7- خداوند چگونه حجت رابرمردم تمام می کند؟

8- خداوند بعداز فرستادن انبیاء خودرا باچه صفاتی یاد می کند؟

9- دو خصوصیت همه پیامبران کدام است ؟

10-چراخداوند هیچ موجودی را بیهوده خلق نمی کند واین بیانگر کدام صفت خداست؟

11- اصل عام و همگانی درنظام خلقت است؟

12- تناسب میان خلقت و هدایت چگونه است؟

13- چرا شیوه هدایت موجودات باهم متفاوت است ؟

14- سبب تمایز بنیادین انسان با سایر موجودات چیست؟

 15- خدا مقصداصلی انسان راچه معرفی می کند/

16- از تفاوت های بارز انسان باسایر موجودات چیست؟

17- قرآن از قوه عقل باچه نام های وعناوینی یاد می کند؟

18- کدام ویژگی سبب اختیاری شدن مقصد انسان است؟

19- حرکت انسان اختیاری است یعنی چه؟

20- برای اینکه عقل درمورد مساله ایی حکم قطعی بدهدبه چیزی نیاز دارد؟

21- منظور از هدایت ویژه الهی چیست؟

22- هدف از فرستادن پیامبران چیست؟

23- درچه صورت راه دست یابی همه ی نیازهای بنیادی انسان مشخص شده است؟

24- ای هشام خداوند رسولاتش رابه سوی بندگان نفرستاد جز برای آن که این بندگان درپیام الهی تعقل کنند ازکیست؟

25- از نظر امام کاظم (ع) هدف از فرستادن انبیاء چیست؟

26- چه کسانی پیام الهی رابهتر می پذیرند؟

27- چه کسانی نسبت به فرمان الهی داناترند؟

28- چه کسانی رتبه شان دردنیا وآخرت برتر است؟

29- منظور از حجت آشکار و پنهان چیست؟

30- حجت چیست؟

31- خداوند باکدام دوحجت درمقابل گناهکاران استدلال می کند؟

32- وسیله فهم پیام الهی است ودرپرتوآن معارف وحقایق دینی فهمیده می شود؟

33- چه کسی به فهم عمیق ترو برتری از دین دست دست نمی یابد؟

34- درچه صورت از روح و حقیقت دین بی بهره می مانیم؟

35- بیش تر کژفهمی ها وانحرافات درطول تاریخ به چه علت است؟

36- باچه وسیله می تواند به نیازهای انسان پاسخ داد؟

37- دین به چه نیازهای انسان پاسخ می دهد؟

38- آسانترین و مستقیم ترین و مطمئن ترین راه رسیدن به زندگی هدفمند چیست؟

 

درس سوم : دین و زندگی سوم دبیرستان

1- خداوند متناسب باکدام ویژگیهای انسان اورابا فرستادن دین راهنمایی کرده است؟

2- پیامبران الهی چه مسئولیت هایی رابرعهده داشتند؟

3- ازآیه 13سوره شوری چه مطلبی فهمیده می شود؟

4- طبق آیه 13 شوره شوری برنامه واحد همه پیامبران چه نام دارد؟

5- آیه 135و136 سوره بقره بیانگر چیست؟

6- از نظر آیه 135و136 سوره بقره مسلمان واقعی کیست؟

7- ازآیه 19 آل عمران چه نکته ایی استنباط می کنیم؟

8- چراگروهی با وجود علم وآگاهی دردین اختلاف کردند؟

9- ویزگی های مشترک فطری همه انسانها کدام است/

10- چرا ویژگی های مانند تعقل و اختیار و فضائل اخلاقی فطری است؟

11- کدام آیه نشانگر برنامه های واحد همه پیامبران است و نام آن برنامه چیست؟

12- محوراصلی برنامه همه پیامبران کدام است؟

13- چرا محتوای اصلی دعوت پیامبران یکسان بوده است ؟

14- پیامبر چه زمانی می تواند مسئولیت خودرا به درستی انجام دهد و اشاره به چیست؟

15- مردم چه زمانی به گفته و هدایت های پیامبران را می پذیرند؟

16- عصمت پیامبران درچه زمینه هاییاست؟

17- ضرورت عصمت درچه حوزه ایی ازهمه مهمتر است؟

18- ضرورت عصمت درمرحله دریافت وابلاغ وحی چیست؟

19- ضرورت عصمت درمرحله تعلیم و تبیین چیست؟

20- ضرورت عصمت در حوزه اجرای فرمان الهی به چه علت است؟

21- وی اسوه و الگوی پیروان خود در عمل به دین الهی است/

22- مصونیت پیامبران از گناه به چه علت است ؟

23- مصونیت پیامبران از اشتباه به چه علت است ؟

24- فواید بخشش عصمت به پیامبران از جانب خدا چیست؟

25- علت آمدن پیامبران متعددچیست/

26- انسانها اولیه چرا قادر به درک پیام الهی نبودند/

27- پیامبران مانند پدرومادر مهربان که متناسب با فهم و توانایی کودک سخن می گویند هستند اشاره به کدام علت آمدن پیامبران متعدد است؟

28- وماارسلنا من رسول الا بلسان قنومه لیبین لهم بیانگر کدام علت آمدن پیامبران متعدد است؟

29- نحن معاشر الانبیاء امرنا ان نتکلم الناس علی قدر عقو لهم از کیستو بیانگر چیست؟

30- به چه علت تعلیمات پیامبران به تدریج فراموش می شد؟

31- لازمه استقرار و ماندگاری یک دعوت چیست؟

32- تعدد پیامبران به چه معناست؟

33- تفاوت ادیان الهی درچه زمینه هایی است؟

34- منشااختلاف وچنددینی چیست؟

35- درچه صورت اختلاف ودوگانگی درزمان پیامبران اسلام بوجود نمی آمد؟

36- چرامفهوم آخرین دین برای اسلام صحیح نیست؟

37- کدام آیه ریشه پیدایش ادیان مختلف را بیان می کند؟

38- آیه ماکان محمد ابا   احد من رجالکم بیانگر چیست/

39- توبرای من به منزله هارون برای موسی هستی با این تفاوت که پس از من برای پیامبری نخواهد آمد چیست؟

40- چراپیامبراسلام همواره خودرا آخرین رسول الهی معرفی می کند؟

41- عواملی که باعث شد دیگر پیامبری برگزیده نشود و شریعت پیامبر جاویدان معرفی گردد؟

42- به چه علت بشر درعمر نزول قرآن توانست کاملترین برنامه را دریافت کند ؟

43- در پرتو چه مواردی قران تحریف نشد؟

44- چراقرآن نیازی به تکمیل و تصحیح ندارد؟

45- چه عاملی باعث تداوم نقش و وظایف پیامبر شد؟

46- در نتیجه کدام عامل باعث بوجودآمدن مجموعه از معارف اسلامی متناسب با زمانها در میان مسلمانان شد؟

47- با مراجعه به آن می توان به همه سوالات در تمام زمانها پاسخ داد ؟

48- شرط پاسخگویی معارف قراتن و پیشوایان به همه نیازهای تمام زمانها چیست؟

49- ویژگیهای دین اسلام که باعث انطباق آن با نیازهای متغیر زمان می شود چیست؟

50- وجود واجبات و محرمات به چه علت است؟

51- ارزشمندی اعمال به چه علت است؟

52- درچه مواردی باید به گونه یی عمل کردکه حقیقت تعالیم که روح آنهاست زنده بماند؟

53- ازاین قاعده استنباط می شود که استفاده خصوصی از امکانات خصوصی نباید باعث اذیت وآزار دیگران شود؟

54- حاکم اسلامی درچه زمانی وبهه علت می تواند قوانینی را وضع واجرا کند؟

55- از مهم ترین جلوه های پاسخگویی به مسائل دینی چیست؟

 

درس چهارم «دین و زندگی» سوم

1- دو ویژگی قرآن که آن را از سایر کتب آسمانی ممتاز می کند چیست؟

2- معجزه یعنی چه؟

3- وان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسوره من مثله بیانگرچیست؟

4- چرا انسانهای حقیقت جواز پیامبران درخواست معجزه می کردند؟

5- تبدیل شدن عصا به اژدها و شفادادن بیماران لاعلاج و زنده کردن مردگان و خبردادن از اذوقه های داخل خانه های مردم از معجزات کیست؟

6- هدف معجزات چیست؟

7- تفاوت قرآن باسایر کتب آسمانی چیست؟

8- تحدی چیست؟

9- چراسند نبوت و حقانیت پیامبر باید درهمه زمانها ودوران ها حاضرباشد؟

10- مهمترین خاصیت قرآن که در کتابهای بزرگ علمانیت چیست؟

11- چراقران جنبه اعجازش با توسعه دانش و فرهنگ آشکارتر می شود؟

12- جنبه های اعجاز قران رانام ببرید؟

13- این ویژگی قرآن ازآغاز نزول مورد توجه همگان وحتی مخالفان قرارگرفت؟

14- کدام ویژگی های قرآن بی مانند و تکرار نشدنی است؟

15- چه چیزی سبب نفوذ قرآن درافکار و نفوس شده است؟

16- ویژگی های محتوایی و معنای قرآن را نام ببرید؟

17- باوجود نزول تدریجی درمیان آیات تعارض نیست وموید یکدیگرندبیانگرچیست؟

18- قرآن چندآیه داردودرباره چه موضوعاتی است؟

19- افلا یتدبرون القرآن ولوکان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافاً کثیراً بیانگر چیست؟

20- طرح این موضوعات بالاترین جنبه اعجاز قرآن کریم است؟

21- اینکه قرآن با وجود نازل شدن درپانزده قرن پیش همه مسائل حیاتی را بیان کرده بیانگر چیست؟

22- وجود چه مطالبی درقران بیانگر چیست؟

23- کدام ویژگی های قرآن باعث شیفته شدن افراد می شود؟

24- وماکنت تتلومن قلبه من کتاب ولا تخطه بیمینک بیانگر چیست؟

25- امی بودن رسول خدا یعنی چه ؟

26- اولین آیات نازل شده بر پیامبر کدام است؟

 

درس پنجم  «دین و زندگی» سال سوم

1- اولین وظیفه پیامبر در قبال مردم چیست؟

2- طبق آیه 164 آل عمران وظایف پیامبر رابه ترتیب نام ببرید؟

3-لتتلو علیهم الذی اوحینا الیک بیانگر چیست

4- دلیل توکل به خدا طبق آیه 30 رعد چیست

5- آیه قل اطیعوا اله والرسول فان تولوا .... بیانگر کدام قلمرو رسالت پیامبر است؟

6- آیه احزاب 36 بیانگر کدام قلمرو رسالت پیامبر است؟

7- از نظر قرآن چه کسی به گمراهی آشکار دچارشده است؟

8- 47 قلمرو رسالت پیامبر رانام ببریبد؟

9- پیامبر برای حفظ پیام الهی و رساندن آن به مردم ازچه کسانی استفاده کردند؟

10- اولین و برترین کاتب وحافظ قرآن کیست؟

11- بیان جزئیات احکام و قوانین و بیان شیوه عمل کردن به آن کدام قلمرو رسالت پیامبر را اشاره دارد؟

12- اولین و معتبرترین مرجع علمی برای فهم عمیق ایات الهی است؟

13- اولین و بزرگترین معلم قرآن کیست؟

14- پیامبر احکامی چون نمازوروزه راچگونه به مردم تعلیم دادند؟

15- منظور از مرجعیت علمی چیست؟

16- منظور از ولایت ظاهری پیامبر چیست؟

17- اولین عمل پیامبردرورود به مدینه چه بود؟

18- طبق روایات اسلام برچه پایه های استوار است و مهم ترین آن کدام است ؟

19- طبق روایت امام باقر(ع) پنج پایه اسلام کدام است/

20- دلایل مهمتر بودن ولایت را نام ببرید؟

21- مهم ترین بخش زندگی اجتماعی چیست؟

22- برقراری عدالت به چه چیزی نیاز دارد؟

23- اجرای احکام اسلام به چه وسیله ایی امکان پذیر است؟

24- ولی حقیقی کسیت و وظیفه انسان دربرابرآن چیست؟

25- فرمانبرداری و اطاعت از احکام الهی چه حکمی دارد؟

26- طاغوت چیست و انجام دستورات آن چه حکمی دارد؟

27- رهایی از طاغوت به چه وسیله امکان پذیر است؟

28- ازاجزاء مهم دین اسلام است و بدون آن جامعه مورد نظر اسلام برپا نمی شود؟

29- به این دلیل که هر نظام سیاسی غیر اسلامی نظامی شرک آمیز است چون حاکمش طاغوت است ما موظفیم آثار شرک را از جامعه اسلامی .... دور کنیم به کدام دلیل ولایت و حکومت اشاره دارد؟

30- هیچ حرکتی و عملی از فرد و جامعه نیست مگر این که اسلام برای آن حکمی مقرر داشته به کدام دلیل ضرورت ولایت و حکومت اسلامی اشاره دارد/

31- مجموعه قانون برای اصلاح جامعه کافی نیست نیاز به قوه ی اجرائیه و مجری احتیاج رابه کدام دلیل ضرروت ولایت اشاره دارد؟

32- بدون تاسیس یک دستگاه عظیم و پهناور اجرا واداره نمی توان به وظیفه ی اجرای احکام الهی عمل کرد به کدام دلیل اهمیت و ضرورت ولایت اشاره دارد؟

33- معنای ولایت چیست و ولی چه کسی است؟

34- خداونت چگونه جهان را اداره می کندو تصرف خدا در عالم چگونه است؟

35- ولایت اختصاصی خدا مخصوص چه کسانی است؟

36- آنان که می گویند خدایا آن گونه که خودت می پسندی ماراتربیت کن چه کسانی اند و مشمول چه ولایتی هستند؟

37- دردایره قسمت مانقطه تسلیمیم لطف آنچه تواندیشی  حکم ؟آنچه توفرمایی زبان حال کیست؟

38- رفتار خدابا مومنان واقعی دربرابر درخواست مخلصانه آنها چیست؟

39- الا ان اولیائ الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون بیانگر چیست؟

40- ولایت معنوی را تعریف کنید؟

41- مطابق این ولایت پیامبر واسطه فیض همه ی خیرات وبرکات است؟

42- پیامبر مومنان واقعی را ازچه طریقی پرورش می داد؟

43- من از کودکی با رسول خدا بودم و او هرروز دری از علم به رویم می گشود از کیست و بیانگر چیست؟

44- بالاترین مقام پیامبر کدام است؟

45- درک ولایت معنوی پیامبر به چه بستگی دارد؟

 

درس ششم  «دین و زندگی» سال سوم

1- آنچه را پیامبر حلال کرده است تا قیامت حلال و آنچه حرام کرده تا قیامت حلال خواهد بود بیانگر چیست؟

2- یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله ...... را کامل کرده و ترجمه کنید؟

3- هرمسلمانی در هر زمانی باید فرمانبردار چه کسانی باشد؟

4- تکلیف مسلمانان در اختلافات چیست وآن نشانه چیست؟

5- در زمانی که رسول خدا در میان مردم نیست در اختلافات به چه کسی مراجعه کرد؟

6- افرادی که می پندارند ایمان دارند ولی در حل مشکلات به طاغوت مراجعه می کنند چه حکمی دارند؟

7- 4قلمرو رسالت را نام ببرید؟

8- انجام رسالت توسط پیامبر مستلزم چه صفاتی در پیامبر است؟

9- الله یعلم حیث یجعل رسالته بیانگر چیست؟

10- کدام قلمرو رسالت پیامبر با آمدن قرآن پایان پذیرفت؟

11- چرا بعداز رسول خدا احکام و دستورات جدیدی به عنوان وحی نمی اید؟

12- کدام قلمرو رسالت پیامبر به زمان پیامبر اختصاص ندارد و بعداز او هم می باشد؟

13- چرا بعداز پیامبر نیاز به امام وجود دارد؟

14- چرابعداز پیامبر نیاز به امام از بین نمی رود؟

15- چرا پیامبر درکنار قرآن از میراث گران قدرعترت سخن گفت؟

16- پیروی از این دو برای همیشه مسلمانان را از گمراهی نجات می دهد؟

17- من مات و لم یعرف امام زمانه مات میته جاهلیه از کیست و بیانگر چیست؟

18- چرا امام باید از صفات پیامبر برخوردار باشد؟

19- چرا تعیین امام برعهده خداست؟

20- تعیین امام اولین بار توسط چه کسی ودرکجا انجام شد؟

21- چند سال پس از بعثت پیامبر دعوت خویش را آشکار کرد؟

22- در دعوت پیامبر از اقوام خود چند نفر دعوت بودند و پیامبر ازآنها چه درخواستی کرد؟

23- برخورد اقوام پیامبر با درخواست پیامبر چه بود وچرا؟

24- تنها کسی که دعوت پیامبر را پاسخ داد که بود وچه گفت؟

25- همانا این برادر من وصی من وجانشین من در میان شما خواهد از کیست ودرباره کیست ؟

26- آیه «انما ولیکم الله ورسوله والذین آمنوا والذین .... » را کامل کرده واین آیه به چه مشهور است؟

27- آیه ولایت بیانگر چیست ؟

28- چند نفر از مفسران اهل سنت آیه ولایت رادر شان حصرت علی (ع) می دانند؟

29- آیه تطهیر را بیان کنید ودر کجا نزول شد؟

30- پیامبردر جواب ام سلمه که می خواست بر حریم اهل بیت وارد شود چه گفت؟

31- آیه تطهیر بیانگر چیست؟

32- کدام کتاب های اهل سنت آیه تطهیر رادرباره 5نفر میدانند؟

33- اهل از نظر قرآن دارای چه ویژگی است؟

34- حدیث جابردر توضیح چه آیه ایی است ؟

35- نام کدام امام در تورات آمده است؟

36- پیامبر در سوره نساء اولی الامرا چه کسانی می داند؟

37- حدیث انت منی بمنزله هارون من موسی الا انه  لا بنی بعدی به چه حدیثی مشهور است؟

38- حدیث منزلت بیانگر چیست؟

39- حدیث ثقلین را بیان کنید؟

40- حدیث ثقلین بیانگر چیست؟

41- واقعه غدیر درچه سالی ودرچه روزی ودرکجا اتفاق افتاد؟

42- درآیه ای که در غدیرخم نازل شد چه درخواستی از پیامبر کرد؟

43- چرا اهمیت ماموریت پیامبر در غدیرخم به اندازه همه رسالت است؟

44- خطری که پیامبر رادر اعلام ماموریت غدیر تهدید می کرد از جانب چه کسانی بود؟

45- پیامبر قبل از حدیث غدیر چه سوالی از مردم که بود؟

46- حدیث غدیر را بیان و ترجمه کنید؟

47- چه کسی بعد از واقعه غدیر شعری سرود؟

48- چند نفر از صحابه این واقعه را نقل کردند نام چند نفر از بزرگان اهل سنت که این حدیث را درکتاب خود آوردند درکتاب تاغدیر آمده است؟

49- لازمه جانشینی پیامبر چیست؟

50-تعین جانشین پیامبر چگونه انجام شده است؟

51- آیا حضرت فاطمه جزء اهل بیت است ودارای چه مقام هایی است؟

52- الغدیر چه کتابی است؟

 

درس هفتم  «دین و زندگی» سال سوم

1- هدف از مطالعه تاریخ گذشتگان از دیدگاه قرآن چیست؟

2- درچه صورت مسلمانان می توانند به شکوه و سربلندی برسند؟

3- قرآن بیانی و ............... و ............... برای ............... است.

4- و تلک الایام تداولها بین الناس بیانگر چیست؟

5- ورود به بهشت چه شروطی دارد؟

6- ازآیه لقدکنتم تمنون الموت من قبل ان تلقوه بیانگر چیست؟

7- مهم ترین خطری که پس از رحلت پیامبر مسلمانان را تهدید می کرد چه بود؟

8- سپاسگذاران واقعی نعمت وجود رسول خدا پس از رحلت ایشان چه کسانی هستند ؟

9- دستاورد تحقق نیافتن امامت درسال یازدهم هجری چه بود؟

10- امامت حضرت علی (ع) چند سال طول کشید؟

11- فتح مکه درچه سالی اتفاقی افتاد وچه کسانی دراین سال مسلمان شدند؟

12- وی در سال 40 هجری حکومت رادر دست گرفت وحکومت رابه سلطنت تبدیل کرد؟

13- تفاوت بنی امیه و بنی عباس چه بود؟

14- عواملی که باعث باقی ماندن اسلام با وجود حکومت بنی امیه و بنی عباس شد؟

15- مشکلات و مسائل اجتماعی و فرهنگی بعد از پیامبر را نام ببرید؟

16- نگهداری حدیث به شیوه حفظ چه مشکلاتی را در برداشت ؟

17- جعل حدیث واز بین رفتن منبع مهم هدایت و تغییر در احادیث از نتایج چیست؟

18- این افراد احادیث پیامبررا حفظ و شیعیان از طریق افراد احادیث پیامبر را بدست می آوردند؟

19- تحریف دراندیشه های اسلامی چرا وبه وسیله چه کسانی اتفاق افتاد؟

20- حاکمان بنی امیه و بنی عباس به چه اندیشه هایی میدان می دادند؟

21- عامل جعل حدیث توسط جاعلان چه بود؟

22- در زمان رسول خدا اسوه والگوی مردم که بود و انسانها باچه صفاتی پرورش یافتند؟

23- چرا بعداز پیامبر افراد با معیارهای غیر اسلامی درجامعه جایگاه برجسته پیدا کردند؟

24- حکومت پیامبر برچه پایه و اساسی بود؟

25- افضل الجهاد کلمه حق عند امام جائر از کیست و بیانگر چیست؟

 

درس هشتم  «دین و زندگی» سال سوم

1- حضرت نوح چه درخواستهایی از مردم می کندودرباره مزد رسالت خود چه می گوید؟

2- قل ما سالتکم من اجر فهو لکم بیانگر چیست؟

3- قل ما اسالکم علیه من اجر الا من شاء ان یتخذ الی ربه سبیلا بیانگر چیست؟

4- پاداش رسالت پیامبر اسلام چیست؟

5- هدف قیام امامان بعداز پیامبر چیست؟

6- اسلامی که براساس توحید و عدل و امامت استوار است چه خصوصیتی دارد؟

7- اسلامی که تنها به بخشی از معارف الهی توجه کند چه ویژگی دارد؟

8- اقدامات ائمه را در انجام مرجعیت علمی خود بیان کنید؟

9- نتیجه تعلیم و تفسیر قرآن توسط امامان چه بود؟

10- نقش ائمه در حفظ سخنان و سیره پیامبر چه بود؟

11- آثار گذشت زمان و گسترش سرزمین های اسلامی چه بود؟

12- ثمره حضور سازنده امامان در پاسخ به مسائل جدید چه بود؟

13- کتاب عزرالحکم ودر الکلم از کیست وشامل چیست؟

14- کتاب کافی ومن لایحضره الفقیه والتهذیب والاستبصار از کیست؟

15- آثار دوره 250 ساله امامان و 23 بعثت پیامبر چیست؟

16- تاثیر جهاد مستمر علمی و فرهنگی ائمه چه بود؟

17- صراط مستقیم الهی چیست وتاثیر آن چه بود؟

18- امامان ازچه جهاتی با حاکمان زور مبارزه می کردند؟

19- اصول مورد استفاده امامان در مبارزه با حاکمان ظالم چه بود؟

20- امامان راه رهایی مسلمانان را از دست حاکمان طاغوتی چه می دانستند؟

21- از نظر امامان چه چیزی یک اصل اساسی است وبرای تحقق آن حتی از ایثار جان و...... دریغ نداشتند؟

22- از نظر امامان عامل اصلی حکومت جباران چیست؟

23- انتخاب شیوه ی مبارزه امامان برچه اساسی بود؟

24- تقیه چیست؟

25- ولایت معنوی چیست؟

26- ولایت معنوی امامان ناشی از چیست؟

27- تاثیر وجود امامان دربین مسلمانان چیست؟

28- درسی است که روشهای مختلفت امامان به ما می دهد؟

29- از اصول موردتوجه همه امامان در زندگی فردی چه بود؟

30- روش امامان دربرخورداری از نعمت های الهی چگونه بود؟

31- اسوه قرار دادن امامان باید باچه همراه باشد وچگونه بدست می آید؟

 

درس نهم  «دین و زندگی» سال سوم

1- امام زمان درچه روزی ودرچه سالی ودرکجا متولد شد ودرچه سالی به امامت رسید؟

2- غیبت صغری از ه سالی تاچه سالی بود وچند سال طول کشید؟

3- نواب اربعه رابه ترتیب نام ببرید؟

4- آخرین نامه امام زمان به چه کسی بود وچه درخواستی کردند؟

5- وظایف امام حسن عسکری (ع) دربرابر امام زمان چه بود؟

6- خداوند به چه وسیله نعمت هدایت را کامل وراه رستگاری را نشان داده است؟

7- نقش انبیاء وامامان در سعادت مردم چیست؟

8- پیامبر چه کسانی را پدران امت می داند؟

9- علت غیبت امام زمان (ع) چیست؟

10-  غیبت امام زمان تاچه زمانی طول می کشد؟

11- زمین از حجت خدا خالی نمی ماند امام خداوند به علت ستمگری ....... آنان را از وجود حجت بی بهره می سازد از کیست؟

12- قضای حتمی خداست که اگر به کسی نعمتی دهد آن را از او نمی گیرد مگر گناهی کند از کیست بیانگر چیست؟

13- ان الا لا یغیر مابقوم حتی یغیر واما بانفسهم بیانگر چیست؟

14- برقراری عدالت به چه نیاز دارد؟

15- چه زمانی علم و دانش یک جامعه پیشرفت می کند؟

16- چه زمانی یک ملت گرفتار حاکمان ظالم می شوند؟

17- غیبت دربحث غیبت مقابل .................. است نه ..................

18- چرا امام را غایب می دانیم؟

19- رهبری امام در دوران غیبت چگونه است؟

20- ایشان «امام زمان» هرساله در مراسم حج حضور دارند و اعمال را انجام می دهند امام مردم اورار نمی شناسند بیانگر چیست؟

21- حجت خداذر میان مردم حضور دارد از معابر عبور می کند از کیست؟

22- رهبری امام در دوران غیبت به چه تشبیه شده است؟

23- امام زمان (ع) درباره غیبت خود چه فرمایند؟

24- پنهان بودن اما در پشت ابر به چه علت است؟

25- بخش اصلی رهبری امام مربوط به چیست؟

26- ولایت معنوی امام زمان چگونه است؟

27- ما از اخبار و احوال شما آگاهیم هیچ چیز از اوضاع شما برما پوشیده نیست از کیست و بیانگر چیست؟

28- ما در رسیدگی شما و سرپرستی شما کوتاهی نمی کنیم از کیست و بیانگر چیست؟

29- حفاظت و یاوری امام زمان از شیعیان چگونه است؟

30- نمونه اییی از دستگیری هایی امام زمان را بیان کنید؟

31- تعیین زمان ظهور در اختیار کیست؟

32- چه چیرهایی برای ظهور امام زمان لازم است؟

33- کذب الوقاتون از کیست و بیانگر چیست؟

34- مثل ظهور حضرت مهدی مثل برپایی قیامت است مهدی نمی آید مگر ناگهانی از کیست و بیانگر چیست؟

35- در هنگام شنیدن این سوال چه کسانی می توانند یاران امام زمان باشند چه احساساتی درما زنده می شود؟

36- یاران امام چه خصوصیتی دارند و چند نفرند وچند نفر زن هستند؟

37- امام صادق (ع) یاران امام زمان را چگونه توصیف می کنند؟

38- شروط امام زمان با یاران خوددر بیعت او چیست؟

39- چه کسانی می توانند در هنگام ظهور سرشار از یقیین و استوارتر از صخره ها باشند؟

 

  درس دهم «دین و زندگی» سال سوم

1- آیه وعدالله الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنهم فی الارض بیانگر چیست؟

2- از نظر قرآن درآیه وعد الله ..... کلید لیاقت انسانها چیست؟

3- ولیبدلنهم من بعد خوفهم امنا یعبدوننی بیانگر چیست؟

4- عبادت کامل از نظر قرآن چه عبادتی است؟

5- ونرید ان نص علی الذین استضعفوا فی الارض ونجعلهم ائمه بیانگر چیست؟

6- از نظر قرآن خصوصیات وارثان زمین چیست؟

7- هوالذی ارسل رسوله بالهدی ودین الحق لیظهر علی الدین کله بیانگر چیست؟

8- تاریخ زندگی انسان صحنه کدام مبارزه است؟

9- خصوصیات انسانهای گروه حق چیست؟

10- خصوصیات جبهه  باطل کدام است؟

11- پاسخ به سوال نتیجه نهائی مبارزه حق و باطل چیست با چه چیزی ارتباط دارد؟

12- دیدگاه انسانهای یکتاپرست درباره نتیجه مبارزه حق و باطل چیست؟

13- عقیده وطرح اصلی همه پیامبران برای تحققق وعده الهی چیست؟

14- آنچه همه پیروان الهی درآن اتفاق نظردارند چیست؟

15- دیدگاه این گروه این است که هنوز مسیح نیامده است روزی او خواهد آمد ودین حضرت موسی را گسترش قرارخواهد داد؟

16- این گوره معتقدند که حضرت عیسی همان منجی و موعد آخرالزمان است؟

17- اعتقاد پولس درباره حضرت مسیح چیست؟

18- اعتقاد به سوشیانت به چه معناست و چیست؟

19- اعتقاد به منجی در تمام ادیان چه آثاری دارد؟

20- درآخرالزمان منجی بزرگ از نسل پیامبر اکرم ظهور خواهد کرد و حکومت واحدرا تشکیل خواهد داد از اعتقادات چه گروهی است؟

21- از نظر این گروه حضرت حضرت مهدی از نسل پیامبر و فاطمه است ولی هنوز متولد نشده است؟

22- از نظر این گروه منجی فرزند امام حسن عسکری است هم نام پیامبر و کنیه او ابوالقاسم است ؟

23- معلوم بودن مشخصات امام زمان چه فوائدی دارد؟

24- طولانی شدن عمر انسان از جمله چه اموری است؟

25- دیدگاه عقل درباره عمر انسان چیست؟

26- نگاه مثبت دین به آینده ی تاریخ و اعتماد به حرکت مهدی « عج» چه اصلی را زنده کرده است؟

27- انتظار چه امری وچه اصلی است؟

28- شخص منتظر چه ویژگیهای دارد؟

29- نتایج عشق ومهربه امام زمان « عج» چیست؟

30- این جامعه به واقعیت های موجود نه می گوید وبه امید فردای درخشان تلاش می کند؟

31- خصوصیات جامعه منتظر چیست؟

32- عوامل پویایی جامعه شیعه چیست؟

33- منظور از گذشته سرخ چیست؟

34- آینده سبز چیست؟

35- رسالت خطیر همه منتظران چیست؟

36- مسئولیت های مهم در دوران انتظار چیست؟

37- مومن حقیقی در دوران انتظار چه کسی است؟

38- از نظر پیامبر بزرگترین مردمان درایمان و یقیقن چه کسانی اند؟

39- منتظر عصر غیبت چگونه تلقی می کند و منتظر چیست؟

40- این گروه به حضرت مهدی خواهند گفت تو وپروردگارت بروید و بجنگید ما این جا می نشینیم ؟

41- هرکس دوست دارد خدا درحال ایمان کامل و مسلمانی مورد رضایت او ملاقات کنند ولایت و محبت امام عصر را بپذیر از کیست بیانگر کدام مسئولیت منتظران است؟

42- خوشابه حال کسی است که به حضورقائم برسد درحالی که پیش از قیام او نیز پیرو او باشد از کیست و بیانگر چیست؟

43- از بهترین و برترین اعمال عصر غیبت است؟

44- منتظر فرج الهی باشید واز لطف الهی مایوس نشوید و بدانید که محبوبترین کارها انتظار فرج است از کیست؟

45- لازمه انتظار امام زمان چیست؟

 

  درس یازدهم «دین و زندگی» سال سوم

1- چه کسی می تواند از تاریکی به نور می آید؟

2- اولیاء کافران چه گروهی هستند؟

3- این گروه درآتش جهنم جاودانند؟

4- وظیفه مسلمانان در شناخت احکام دین چیست؟

5- کدام آیه می توان فهیم درکار تبلیغ خویشان در اولویت اند؟

6- هدف از فراگیری دین چیست؟

7- تفقه و شناخت عمیق و آموزش به مردم واجب .................. است.

8- علت اعطاء ولایت معنوی به پیامبر و امام چیست؟

9- وضعیت ولایت معنوی امام درعصر غیبت چگونه است؟

10- مسئولیت تشکیل حکومت اسلامی برعهده کیست؟

11- راه حل قرآن برای حل مرجعیت علمی و ضرورت حکومت در دوران غیبت چیست؟

12- تفقه و فقیه یعنی چه ؟

13- امامان برای پاسخگویی به سوالات مردم چه می کردند؟

14- وی فقیهان را دژهای محکم اسلام دانسته است؟

15- امام صادق(ع) مرگشان را برابر با شکاف ورخنه در اسلام می شمارد؟

16- دو پشتوانه که بر اساس وظایف مرجعیت علمی و حکومت به فقیهان سپرده می شود؟

17- واما الحوادث الواقعه فارجعوا الی رواه حدیثنا از چه کسی ودرجواب نامه کیست؟

18- تقلید چیست و مرجع کیست؟

19- ولی فقیه چه کسی است؟

20- مرجعیت علمی در شکل .................... ادامه می یابد.

21- حکومت اسلامی در چهارچوب ....................استمرار پیدا می کند.

22- از نظر امام صادق ویژگیهای مرجع چیست؟

23- ویژگیهای کلی ولی فقیه کدام است؟

24- راه شناخت فقیه واجد شرایط چیست؟

25- انتخاب آگاهانه مرجع ................ است.

26- معیار وملاک تشخیص فقیه برای فرد چیست؟

27- آنچه در انتخاب مرجع تقیلد نقش اساسی دارد چیست؟

28- نقش انتخاب آگاهانه فقیه زمینه ساز چیست؟

 

  درس دوازدهم «دین و زندگی» سال سوم

1- وضعیت مسئولیت های سه گانه پیامبر در عصرهای متفاوت چگونه است؟

2- وضعیت مسئولیت های پیامبر در زمان غیبت چگونه است؟

3- مسئولیت ها در زمان حضور ............... ودر زمان غیبت برای ......................

4- چه کسی شایستگی رهبری جامعه اسلامی را دارد؟

5- حکم این فرد مشروعیت ندارد و طاغوتی است؟

6- شرایط رهبر اسلامی از نظر آیات و روایات چیست؟

7- شرط مقبولیت یعنی چه ؟

8- تاثیر شرط مقبولیت ولی فقیه چیست؟

9- هدایت مردم به سوی عدالت و آبادانی توسط فقیه چه وقت امکان دارد؟

10- حضرت امام خمینی به طور ................. و آیت الله خامنه ایی به روش ................. انتخاب شد.

11- کدام اصل قانون اساسی درباره انتخاب رهبر است؟

12- تفاوت مرجع با ولی فقیه چیست؟

13- کدام فقیه می تواند حاکم جامعه شود؟

14- فایده یکی بودن مرجع تقلید و ولی فقیه چیست؟

15- چرا یکی نبودن ولی فقیه و مرجع مشکل ساز نیست؟

16- وظیفه فقها دراجرای احکام ولی فقیه چیست؟

17- اجرای و احکام ولی فقیه توسط همه فقها چرا لازم است؟

18- حکومت دموکراتیک چه حکومتی است؟

19- تفاوت حکومت اسلامی با حکومت دموکراتیک چیست؟

20- تعبیر امام خمینی درباره ولی فقیه چیست؟

21- چرا نظام اسلامی را مردم سالار دینی گویند؟

22- هدف دموکراسی رایج درجهان چیست؟

23- از نظر قرآن هدف اصلی حکومت اسلامی چیست؟

24- اطمینان خاطر مردم از حکومت اسلامی چه تاثیری درجامعه دارد؟

25- از نظر حضرت علی چرا حاکم باید با مردم مهربان باشد؟

26- حاکمان درهنگام تکبر چه باید انجام دهد؟

27- چرا حاکم باید در هنگام تکبر به بزرگی حکومت خدا بنگرد؟

28- دوست داشتنی ترین چیز نزد حاکم از دیدگاه علی چیست؟

29- چرا دوست داشتنی ترین چیز چیزی است که باعث خشنودی عامه مردم شود؟

30- چرا حاکم باید عیبجویان از خود دور کند؟

31- چرا حاکم در قبول سخن چین نباید عجله کند؟

32- چرا حاکم نباید با ترسو مشورت کند؟

33- چرا نیکوکاران بدکاران نباید یکسان باشند؟

34- چرا حاکم باید مواظب طبق محروم باشد؟

35- شرط اولیه ی بقای نظام اسلامی است ؟

36- نظام بدون حمایت رای و خواست مردم در حقیقت هیچ است از کیست؟

37- مسئولیت مردم در نظام اسلامی ..............

38- مسئولیت اساسی افراد جامعه چیست؟

39- تداوم و پویائی نظام اسلامی به چیست؟

40- محور وحدت ملی و همبستگی اجتماعی و استقلال کشور است؟

41- نقش مرجعیت و ولایت فقیه در عصر غیبت چیست؟

42- تشکیل حکومت اسلامی در عصر غیبت به چه معناست ؟

43- در حکومت اسلامی در عصر غیبت چه چیزهایی فراهم می آید؟

44- از دیدگاه رهبر انقلاب از مظاهر حضور رای واراده ودرخواست مردم است.

45-یکی از اصول این است که بر پایه مردم بنیان گذاری نشده باشد ماندنی نیست از کیست؟

 

  درس سیزدهم «دین و زندگی» سال سوم

1- واصطنعتک لنفسی خطاب به کیست و بیانگر چیست؟

2- از نظر خدا بهای وجود انسان چیست؟

3- کرامت نفس به چه معناست؟

4- چرا انسان کریم گناه نمی کند؟

5- چرا انسان در برابر تحریکات بیرونی تسلیم می شود؟

6- نقش شرایط اجتماعی و اقتصادی در تحریک به گناه چیست؟

7- چرا انسان صاحب کرامت درصدد کوچک شمردن دیگران نیست؟

8- دو دسته از تمایلات انسان کدامند؟

9- خود عالی و خوددانی چیست؟

10- کسی که در بیرون تن به ذلت می دهد در درون او چه اتفاق افتاده است؟

11- قدرو منزلت هر کس به ...............

12- علت از یاد بردن خدا چیست؟

13- از نظر امام سجاد از همه مردم گرامی تر کیست؟

14- آن کس که خودرا گرامی بدارد و شهوت ها در نزد او حقیر و پست می شوند از کیست؟

15- دودسته مردم از نظر حضرت علی (ع) کدامند؟

16- نفس خودرا در برابر هر پستی گرامی وبرتر بدار گرچه منفعت داشته باشی از کیست؟

17- از نظر امام صادق (ع) بهای نفس انسان چیست؟

18-     عزیز و کریم در خدا بیانگر چیست؟

19- سر منشاء عزت چیست وراه وروش صلی کسب عزت چیست ؟

20- ولله العزه ولرسوله بیانگر چیست؟

21- از راههای ماندگاری بر پیمان چیست؟

22- عظم الخالق فی انفسهم و صغر مادونه فی اعینهم از کیست و توصیف چه کسانی است؟

23- از راههای مبارزه با کژی ها و زشتی هاست؟

24- چرا انسانهای با کرامت پیمان شکن نیستند؟

25- من کان یرید العزه فلله العزه جمیعا بیانگر چیست؟

 

درس چهاردهم «دین و زندگی» سال سوم

1- ارزشمند ترین بنیاد اجتماعی نزد خداوند چیست؟

2- طبق آیه 35 احزاب رشد انسان از کدام مرحله شروع وبه کدام مرحله می رسد ؟

3- هدف نهائی خلقت چیست؟

4- زن و مرد در ویژگیهای فطری چه حالتی دارند؟

5- ارج و منزلت زن ومرد به چیست؟

6- حیات پاک و طیب ازآن چه کسی است؟

7- من عمل صالحا من ذکر وانثی و هومومن بیانگر چیست؟

8- فلنحیینه حیاه طیبه بیانگر چیست؟

9- شرط قبولی عمل صالح چیست؟

10- ملاکی پاداش از نظر قرآن چیست؟

11- تفاوت های نقش های خانوادگی زن و مرد به چه علت است؟

12- آنها که برای زن برکار اقتصادی او بیش از مادری ائ تاکید می کنند ناشی از چه استباهی است؟

13- ................. یک نهاد طبیعی ولازمه  ................. است.

14- زمینه های تشکیل خانواده چیست؟

15- ابتدائی ترین زمینه ی شکل گیری نهاد خانواده چیست؟

16- نیاز برتری که زن و مرد رابه بودن درکنار یکدیگر فرا می خواند چیست؟

17- علت برخی از ازدواج های ناموفق چیست؟

18- ومن آیاته ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها و جعل بینکم موده ورحمه بیانگر کدام زمینه تشکیل خانواده است؟

19- قرآن درکنار آرامش به چه دعوت می کند؟

20-  ................ ثمره ی پیوند زن و مرد و تحکیم بخش وحدت روحی آنهاست.

21- و جعل لکم من ازواجکم بنین وحفده بیانگر کدام زمینه تشکیل خانواده است؟

22- از فواید مهم مشورت دختران با پدران و مادران چیست؟

23- تفاوت دختران و پسران در توجه به نیازهای سطح اول و دوم چیست؟

24- بهداشت روانی وجسمی کودک به چیست؟

25- عالیترین زمینه برای تشکیل خانواده چیست؟

26- تاثیرات ازدواج در زندگی یک جوان چیست؟

  درس پانزدهم «دین و زندگی» سال سوم

1- در اسلام هیچ بنائی نزد خدا محبوتر از ازدواج نیست ا زکیست؟

2- از زیباترین وحساس ترین تصمیم های زندگی است؟

3- در انتخاب هدف بهریتن افراد چه کسانی اند؟

4- اگر ازدواجی به زور انجام گیرد ................... و .................. .

5- امام صادق در جواب جوانی که درباره ازدواج اجباری سوال کرد چه فرمود؟

6- لازمه انتخاب شایسته در ازدواج چیست؟

7- حب الشی ء یعمی و یصم از کیست و بیانگر چیست؟

8- چه چیزی چشم و گوش را می بندد و عقل را به حاشیه می راند؟

9- برخی از اهداف ازدواج (درجه دوم) را نام ببرید؟

10- اهداف ازدواج «درجه اول» چیست؟

11- نظر پیشوایان درباره ازدواج چیست؟

12- هدف از مشورت باپدرومادر در ازدواج چیست؟

13- چرا پدرومادر معمولاً مصالح وخوش بختی فرزند را در نظر می گیرند؟

14- چرا پدر و مادر بهتر می توانند خصوصیات افراد را دریابند و عاقبت ازدواج را پیش بینی کنند؟

15- محیط خانه درچه صورت تصیماتی در عالی ترین شکل درابره ازدواج اتخاذ می کند؟

16- چرا اذن پدر برای دختران الزامی است؟

17- علت نادیده گرفتن برخی واقعیت ها و کاستی ها توسط دختران چیست؟

18- چرا دختران درازدواج پیش قدم نمی شوند؟

19- طلب و پذیرش از طرف .............. و قبول از طرف ................. است.

20- تاکید بر اذن پدر به چه علت است؟

21- اگر تصمیم پدر خلاف مصلحت باشد تکلیف چیست؟

22- اگر پدر در ازدواج دختر استبداد ورزد تکلیف چیست؟

23- اولین سنگ بنای خانواده چیست؟

24- عواملی که باعث پشیمانی بعدی در امرانتخاب همسر می شود چیست؟

25- از نظر پیامبر معیارهای انتخاب همسر چیست؟

26- ازنظر امام صادق (ع) معیارهای انتخاب همسر چیست؟

27- وقتی خواستگاری نزدتان آمد که دینداری و اخلاق او برایتان راضی کننده بود با او ازدواج کنید از کیست؟

28- با کسانی که همتا و هم شان شما هستند ازدواج کند از کیست؟

29- مرد مناسب همسری کسی است که پاکدامن وبه تامین زندگی توانا باشد؟

30- چرا دوست امام سجاد از ازدواج امام ناراحت شد؟

31- از نظر دوست امام سجاد (ع) همسر اوچه خصوصیتی داشت که از او رفع ناراحتی شد؟

32- چرا امام بینش دوست خودرا نپسندید؟

33- گمان می کردم توخوش فکر تر ازآن باشی ............ خدا اسلام را فرستاد ودرپرتو آْن طبقاتی آن را که پایین شمرده می شوند بالا برد ............... از کیست؟

34- تحقیق درباره ازدواج باید چه خصوصیتی باشد؟

35- معاشرت های که منشاء آن تنها هوس رانی است باچه عناوینی شکل می گیرد؟

36- راههای شناخت همسر کدام است؟

37- بهترین راه خوش بختی است؟

38- ازدواج برای رفع چیست؟

39- آثار پاسخ ندادن به نیاز ازدواج کدام است؟

40- کدام زمینه پیوند خانوادگی پس از بلوغ شروع می شود؟

41- فواید ازدواج به موقع چیست؟

42- پاسخ به نیاز جنسی در قالب غیر ازدواج چه مضراتی دارد؟

43- علت تاکید پیشوایان بر ازدواج چیست؟

44- کسی که ازدواج کند نصف دین خودرا حفظ کرده است از کیست؟

45- توصیه پیامبر (ص) به والدین برای ازدواج چیست؟

46- دو رکعت شخص متاهل برتر از 70 رکعت نماز مجرد است از کیست؟

47- مشکلات ازدواج چیست؟

 

  درس شانزدهم «دین و زندگی» سال سوم

1- نیکی به پدرومادر از نظر قرآن چه حکمی دارد؟

2- از نظر قرآن علت نیکی به مادر به چه علت است؟

3- دربرابر نعمتهای خدا وظیفه انسانها چیست؟

4- خداوند نیکی به پدرومادر را در کنار چه چیزی بیان می کند؟

5- فلاتقل لهما اف بیانگر چیست؟

6- واخفض لهما جناح الذل من الرحمه بیانگر چیست؟

7- تعهد رسمی و شرعی دختر و پسر را برای تشکیل خانوداه چیست؟

8- شروط پیمان ازدواج کدام است؟

9- ازدواج و پیمان مشترک زن و مرد به چه معناست؟

10- زن و شوهر ...............

11- خانواده یک اجتماع................

12- تفاوت خانواده  وبایک اداره دولتی چیست؟

13- در نظام اسلامی وضعیت اقتصادی زنان چگونه است؟

14- نفقه چیست چه چیزهایی را شامل می شود؟

15- تامین هزینه های زندگی برعهده کیست؟

16- شرط پرداخت نفقه چگونه است؟

17- درصورت ثروتمند بودن زن وضعیت نفقه چگونه است؟

18- اگر مرد با وجود توانایی نفقه را نپردازد حکم چیست؟

19- وظیفه مرد دربرابر هزینه های زندگی فرزندان چیست؟

20- ایفای درست نقش مدیریت و نگاهبانی از حریم خانواده به چیزی نیازمند است؟

21- چه عواملی جایگاه مردم رابه عنوان مدیر خدشه دار می کند؟

22- مردباید پاسخگوی کدام نیازهای خانواده باشد؟

23- وظایف مرد برای مدیریت و نگاهبانی از حریم خانواده چیست؟

24- وظیفه مرددر برابر بیان محبت خود به همسر چیست؟

25- بیان محبت مرد به زن چه آثاری دارد؟

26- این گفته مرد به زن که «تورا دوست دارم» هیچگاه از قلب او بیرون نمیرود از کیست؟

27- نشستن مرد درکنار همسر خوداز نظر پیامبر از چه چیزی برتر است؟

28- آن مردی که برای همسرش لقمه می گیرد نزد خدا پاداش است از کیست و بیانگر چیست؟

29- تربیت متعادل فرزندان چه وقت شکل میگیرد؟

30- منظور از نقش پدری چیست؟

31- حفظ حرمت پدری از طرف فرزندان چه تاثیری دارد؟

32- تاثیر انجام صحیح نقش زن چیست؟

33- نقش های زن را درخانه بیان کنید؟

34- وظایف زن برای ایفای نقش همسردارای او چیست؟

35- درچارچوب روابط سرشار از محبت بین زن و مرد چه چیزهای برطرف می شود؟

36- اثرات ارضای تمایلات جنسی توسط همسر چیست؟

37- هرزنی که لیوان آب به شوهرش بدهد از یک سال روزه داری و شب زنده داری برایش بهتر است از کیست و بیانگر کدام نقش زن درخانه است؟

38- از نظر امام علی (ع) جهاد زن چیست؟

39- از نظر حضرت علی مدیریت عمومی و داخل خانه به ترتیب برعهده کیست؟

40- اینکه زن مدیریت داخلی خانه و مرد مدیریت عمومی را برعهده دارد بیانگر چیست؟

41- نقش مدیریت داخلی زن درخانه چیست؟

42- تاثیرات مدیریت داخلی زن درخانه چیست؟

43- مفهوم مادری از چه مفاهیمی را تداعی می کند؟

44- مهمترین وظیفه زن درخانه چیست چرا؟

45- رشد متعادل و طبیعی فرزند چه تاثیری برای مادر دارد؟

46- محبت مادر به فرزند چه تاثیری برای مادر دارد؟

47- تاثیرات مادر برروی فرزند چیست؟

48- چرا اسلام تامین معاش را از روی    مادر برداشته است؟

49- مهم ترین وظیفه پدرو مادر چیست؟

50- اهداف مشترک پدرومادر چیست؟

51- تصور هرکس از پدرومادر برگفته از چیست؟

52- تصورات ما از پدرو مادر دربردارنده چیست؟

 

 

 

 

 

 

 


 

آزمون دین وزندگی 3-                               بسمه تعالی                                   نام

درس 1و2                                                         دبیرستان                                          وقت:20دقیقه

1-چه چیزی به آدمی نشاط شادابی و چالاکی می بخشد و سرچشمه ی شادی ها چیست

الف) امید – آرامش درونی   ب) آرامش درونی – امید  ج)امید وآرامش عوامل بیرونی    د) احساس رضایت امید

2- اینکه : هر پاسخی که به نیازهای بنیادین داده می شود باید جامع و شامل باشد با کدام گزینه مطابقت دارد

الف: ناظر به آینده ی انسان در همین دنیا   ب: به دنبال راهی برای گشودن دروازه های به روی خود است

ج: نیازمند تجربه و آزمون باشد تا کارایی آن مشخص شود    ج: مکمل وتسهیل نیازهای متضاد باشد

3- کدام یک نادرست است : در نیاز به تعالی آدمی ...............

الف: می خواهد بداند چه آینده ای در انتظار اوست وچه سرنوشتی برایش رقم خواهد خورد.

ب: به دنبال راهی برای گشودن دروازه های پیشرفت به روی خود است

ج: می خواهد خود را تکامل وتعالی بخشد

د: به دنبال راهی برای نجات از درجا زدن تکرار ومنجمد شدن است

4- فهم برتر و عمیق تر از دین با ........................ به دست می آید که بدون آن...................

الف: پرورش بیشتر تفکر و تعقل – تنها به پوسته و سطح دین دسترسی پیدا می کنیم

ب: داشتن ایمان وانجام عمل صالح بیش تر – تنها به پوسته وسطح دین دسترسی پییدا می کنیم

ج: پرورش بیش تر تفکر وتعقل -  از ظاهر وسطح دین بی بهره می مانیم

د: داشتن ایمان وانجام عمل صالح – بیش تر از ظاهر و سطح دین بی بهره می مانیم

5- تمایز بنیادین انسان با سایر موجودات وایجاد موقعیتی خاص برای انسان ناشی از چیست؟

الف: توانایی تفکر وتعقل انسان که به حجت باطنی یاد شده است

ب: توانایی روحانی وجسمانی که در قرآن به نفقه یاد شده است

ج: ویژگی ها وارزش های وجودی انسان که خدادادی است

د: ویژگی ها و ارزش های وجودی انسان که اکتسابی است.

6: قرآن بعد از ذکر دلیل کدام مورد می فرماید: «وکان اله عزیزاً حکیماً»

الف: هدایت عام            ب: اعطای قوه ی تفکر                ج: ارسال پیامبران             د: نزول قرآن

7: کدام یک از نیازهای اساس وبنیادین انسان در جهت نزدیک شدن قلب انسان ها به یکدیگر است

الف: نیاز به زندگی در جامعه ی عدالت جو           ب: نیاز به تعالی ، رشد و بالندگی

ج: نیاز به درک درست از آینده ی خویش             د: نیاز به امنیت خاطر و شادکامی در زندگی

8: آیا می توان به سعادت و خوش بختی جاودانه رسید از جمله مربوط به کدام نیاز انسان است

الف: نیاز به درک درست از آینده ی خویش            ب: نیاز به زندگی در جامعه ای عدالت جو

ج: نیاز به درک هدف زندگی                                  د: نیاز به امنیت خاطر وشادکامی در زندگی

9- کدام یک از نیازهای بنیادین انسان خود را در قالب سوال «چگونه زیستن» نشان می دهد؟

الف: درک هدف زندگی     ب: نیاز به تعالی     ج: کشف راه درست زندگی     د: نیاز به زندگی در جامعه عدالت جو

10- بنا به فرمایش امام کاظم (ع) چه کسی رتبه اش در دنیا وآخرت بالاتر است

الف: آن کش که عقلش کاملتر است                ب: آن کس که از ریا وتظاهر به دور است

ج: آن کس که به کوچک ترها ترحم می کند     د: آن کس که در کارها وامور خود نظم داشته باشد

11- اگر درباره ی موضوعی اطلاعاتی صحیح ولی ناقص در اختیار عقل قرار گیرد حکم عقل .............. خواهد بود

الف: حکم ناقص وغیر جامع       ب: حکم کامل وجامع       ج: حکم نادرست وگمراه کننده   د: قطعی وقابل اجرا

12- کدام یک پاسخی صحیح ومطمئن به بنیادی ترین نیازهای انسان است ودر چه صورت در می یابیم هدف ومقصود زندگی انسان چیست

الف: تعقل وتفکر با قدرت تفکر وتعقل در دین الهی بیاندیشیم

ب: دین الهی راه دست یابی به همه ی نیازهای حیاتی خود را پیدا کنیم

ج: دین الهی با قدرت تفکر وتعقل خود در دین الهی بیاندیشیم

د: حجت واستدلال از فهم سطحی دین و پوسته ی به روح آن دست یابیم

13- از وسیله فهم پیام الهی در روایات به...................... تعبیر می شود

الف: حجت ظاهری            ب: فطرت             ج: حجت پنهان                د: غریزه

14- تعبیر صحیح از کلمه ی حجت در کدام گزینه نیامده است

الف: دلیلی است که برای قانع کردن و یا محکوم کردن دیگری به کار می رود

ب: خداوند در مقابل گناهکاران وگمراهان با حجت استدلال می کند.

ج: استدلالی است که خداوند برای اقناع نیکوکاران به کار می برد

د: استدلالی است که گناهکاران در مقابل آن پاسخی ندارند.

15- کلمات زیر را ترجمه کنید

الف ولا تقف............................       افئده ......................        سوی................      اهتدی........................

16- آیات زیر را ترجمه کنید

فمن اهتدی فلنفسه

الذی خلق فسوی والذی قدر فهدی

17- از آیات زیر چه نکاتی فهمیده می شود

1- قال ربنا الذی اعطی کل شیء خلقه ثم هدی

2- وما انت علیهم بوکیل


 

آزمون دین وزندگی 3-                               بسمه تعالی                       نام

6-5-4                                                                                                  دبیرستان                      وقت:20دقیقه

1-در چه صورت قرآن نمی توانست شاهدی حاضر بر نبوت پیامبر اسلام (ص) باشد

الف: اگر توصیه به جنگ وجهاد نمی کرد              ب: اگر از نوع کتاب علم وفرهنگ نبود

ج: اگر از نوع کتاب وسخنی منشور وشاعرانه نبود    د: اگر از برخوردی جز توصیه ونصیحت استفاده می کرد

2- وجود آهنگ آرامش بخشی در بسم الله الرحمن الرحیم وامی بودن پیامبر به ترتیب به کدام جنبه اعجاز اشاره دارد

الف: لفظی – محتوایی ومعنایی     ب: محتوایی – لفظی        ج: لفظی – لفظی         د: معنایی – لفظی

3- آیه « افلا تیدبرون القرآن ولوکان من عند غیر الله لوجدوا فیه احتلاخاً کثیراً بیانکر چیست؟

الف: وحدت درونی به عنوان اعجاز لفظی         ب: وحدت درونی به عنوان اعجاز معنوی قرآن

ج: تاثیر ناپذیری قرآن از فرهنگ زمانه            د: تارگی وشادابی قرآن به عنوان اعجاز معنوی قرآن

4- اگر مسلمانان در زندگی اجتماعی خود به اختلاف دچار شدند باید اختلاف خود را نزد............ و....... ببرند

الف: خدا ورسول خدا           ب: رسول خدا ولی امر             ج: خدا و ولی امر        د: حاکم  و ولی امر

5- خداوند چه وسیله یی را در اختیار پیامبران قرار داده است تا بوسیله آن راست گویی خود را اثبات نمایند.

الف: وحی                      ب: معجزه              ج: کتاب آسمانی           د: صدق وراستگویی

6- قرآن کریم در کدام آیه صریحاً جنبه اعجاز و فوق بشری بودن خود را اعلام فرموده است

الف: الذین جاهدوا فینالنهدینهم سبلنا                ب: وماکنت تتلومن قبله من کتاب

ج: وان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبد نافاتوا بسوره   د: وما ارسلنا من رسول الابلسان قومه

7- طبق روایات مهم ترین پایه ی اسلام کدام است

الف: نماز                    ب: زکات                  ج: ولایت                 د: حج

8- اولین ومعتبرترین مرجع علمی برای فهم آیات الهی کدام است

الف: گفتار و رفتار علما                ب: عقل و اجماع              ج: تفسیر قرآن          د: گفتار ورفتار پیامبر

9- کدام آیه به دریافت و ابلاغ وحی به مردم اشاره دارد

الف: اطیعوالله والرسول فان تولوا فان اله لایجب الکافرین

ب: من بعض الله و رسوله فقد ضل ضلالاً بعیداً

ج: کذلک ارسلناک فی امه قد خلت من قبلها امم لتتلوعلیهم الذی اوحینا الیک

د: الا ان اولیاء اله لاخوف علیهم ولا یحزنون

10- بالاترین مقام پیامبر خدا چیست؟

الف: مرجعیت علمی              ب: ولایت ظاهری           ج: ولایت عام               د: ولایت معنوی

11- مجموعه قانون برای اصلاح جامعه کافی نیست برای این که قانون مایه ی اصلاح بشر شود به قوه ی اجرائیه ومجری احتیاج دارد با کدام یک ارتباط دارد

الف: جامعیت دین اسلام     ب: ضرورت اجرای احکام اسلامی      ج: ضرورت پذیرش ولایت الهی   د: الف و ب

12- مخاطب «لتتلو علیهم الذی اوحیناالیک کیست در رابطه با کدام یک از قلمروهای رسالت است

الف: حضرت محمد (ص) ولایت ظاهری          ب: حضرت ابراهیم (ع) دریافت وابلاغ وحی

ج: حضرت محمد دریافت وابلاغ وحی            د: حضرت ابراهیم (ع) ولایت ظاهری

13- کدام آیه در خانه ام سلمه نازل شد

الف: امامت                   ب: اولی الامر                 ج: تطهیر                 د: ولایت

14- حدیث شریفه «من مات ولم بعرف امام زمانه مات میته جاهلیه» بیانگر چیست؟

الف: برقرارری نماز و روزه          ب: ضرورت شناخت امام         ج: اثبات معاد       د: تطهیر

15- حدیث جابر«در ارتبار با کدام آیه است

الف: ولایت                  ب: اطاعت از اولی الامر           ج: امامت            د: تطهیر

16- کدام آیه شریفه به ولایت معروف است ودر شان چه کسی نازل شد

الف: اطیعوا الله واطیعوالرسول                    ج: انما وکیلم الله ورسوله و الذین آمنوا والذین یقیمون الصلوه

ب: انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس           د: قل لا اسالکم علیه اجراً الا الموده فی القربی

17- در کدام حدیث نام همه امامان آمده است

الف: منزلت                         ب: غدیر               ج: جابر              د: ثقلین

18- اولین بار حکومت بر مبنای قوانین اسلام توسط چه کسی و در کجا پی ریزی شد

الف: پیامبر اسلام : مکه         ب: حضرت علی (ع) کوفه           ج: حضرت علی(ع) مدینه    د: پیامبر  مدینه

19- طبق آیه قرآن چه کسانی نه بیم دارند ونه اندهگین می شوند؟

الف : متقین                      ب: نیکوکاران               ج: ابرار                       د: اولیاء الله

20- واژه متاب یعنی چه؟

الف: توبه کردن               ب: بازگشت من             ج: روی برگرداندن         د: تلاوت

 


 

آزمون دین وزندگی 3-                               بسمه تعالی                       نام

6-5-4                                                                                                  دبیرستان                      وقت:20دقیقه

1- در چه صورت قرآن نمی توانست شاهدی حاضر بر نبوت پیامبر اسلام (ص) باشد

الف: اگر توصیه به جنگ ومبارزه نمی کرد            ب: اگر از نوع کتاب وسخنی منشور وشاعرانه نمی بود

ج: اگر از نوع کتاب علم وفرهنگ نمی بود          د: اگر از برخوردی جز توصیه ونصیحت استفاده می کرد

2- آیه «اذاً لارتاب المبطلون » علت کدام مورد را بیان می فرماید

الف: تازگی وشادابی دائمی       ب: انسجام وحدت درونی       ج: امی بودن رسول خدا   د: تاثیر ناپذیری از فرهنگ زمانه

3- مطابق آیه 24 سوره بقره «آتشی که هیزمش آدمیان وسنگ هاست » برای چه کسانی آماده شده است؟

الف: منافقین                    ب: کافران                       ج: گمراهان              د: ظالمان

4- قرآن با فرهنگ جاهلیت عضر نزولش چگونه برخوردی نمود

الف: به شدت برخورد کرد       ب: سکوت               ج: اصلاح                 د: تحت تاثیر قرار گرفت.

5- بالاترین جنبه اعجاز قرآن کریم است

الف: فصاحت وبلاغت          ب: جامعیت       ج: تبعیت نکردن از فرهنگ زمانه    د: عدم تعارض در قرآن

6- کدام آیه از آیات بیان شده بیان گر اعجاز قرآن در زمینه ی محتوا ومعنا می باشد

الف : وماکنت تتلو من قبه من کتاب                 ب: ان الذین عندالله الاسلام

ج: افلاتید برون القرآن ولوکان من عندالله لوجدوا فیه اختلافا   د: وما ارسلنا من رسول الابلسان قومه

7- اولین و برترین کاتب قرآن چه کسی بود

الف: حضرت محمد (ص)           ب: حضرت علی(ع)             ج: خدیجه(س)            د: زیدبن ثابت

8- از سرپرستی جامعه برای اجرای قوانین الهی به کدام تعبیر می شود

الف: مرجعیت علمی                 ب: ولایت معنوی                   ج: ولایت ظاهری          د: نفی سبیل

9- کدام آیه به مرجعیت علمی رسول خدا دلالت دارد

الف: کذالک ارسلناک فی امه قد خلت من قبلها امم لتتلو علیهم الذی اوحینا الیک

ب: لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط

ج: الاان اولیاء الله لاخوف علیهم ولایحزنون

د: اذ بعث فیهم رسولاً ......... تیلوعلیهم آیاته ویزکیهم ویعلمهم الکتاب والحکمه

10- این موضوع که پیامبر واسطه برکات مادی ومعنوی به انسان هاست در رابطه با کدام یک از قلمروهای رسالت پیامبر است

الف: مرجعیت علمی               ب: ولایت ظاهری            ج: ولایت معنوی        د: دریافت وابلاغ وحی

11- به این دلیل که هر نظام سیاسی غیر اسلامی نظامی شرک آمیز است چون حاکمش طاغوت است ما موظفیم آثار شرک را از جامعه ی مسلمانان دور کنیم با کدام ارتباط دارد

الف: ضرورت واجرای احکام اسلامی           ب: ضرورت پذیرش ولایت الهی ودوری از حکومت طاغوت

ج: جامعیت دین اسلامی                               د: الف و ب

12- مقصود از ولایت ظاهری پیامبر چه بود

الف: دریافت وابلاغ وحی      ب: تعلیم دین     ج: سرپرستی جامعه برای اجرای قوانین     د: واسطه خیرات

13- ولایت خدا بر همه موجودات وبرمومنان حقیقی به ترتیب چگونه است؟

الف : مطلق ، مفید             ب: عام ، خاص         ج: خاص ، عام             د: دوام ، وسعت

14-کدام یک از علل جزء علل تشکیل حکومت اسلامی نیست

الف: ایجاد عدالت                    ب: پذیرش ولایت الهی            ج: توسعه قلمرو جهان اسلام        د: لزوم اجرای احکام اسلامی

15- آیه شریفه«انما وکیلم الله ورسوله والذین آمنوا یقیمون الصلوه....» در شآن چه کسی و پیرامون چه موضوعی نازل شده است

الف : حضرت علی (ع) ولایت وامامت                  ب: حضرت علی (ع) نماز و زکات

ج: حضرت محمد (ع) ولایت و امامت                  د: حضرت محمد (ص) نماز و زکان

16- از وظایف امام نیست

الف: تبیین وتعالیم دین   ب: زمامداری و رهبری    ج: ولایت معنوی   د : دریافت وابلاغ احکام از عالم غیب

17- موضوع ختم نبوت در کدام حدیث اشاره شده است

الف: جابر                   ب: ثقلین                  ج: منزلت            د: غدیر

18- حدیث من مات ولم یعرف امام زمانه مات میته جاهلیه بیانگر چیست؟

الف: شناخت رهبر         ب: شناخت امام معصوم          ج: شناخت ولی فقیه           د: شناخت پیامبر

19- از این آیه عصمت اهل بیت پیامبر استفاده می شود

الف: تطهیر                    ب: ولایت                            ج: آیه الکرسی                  د: اکمال دین

20- همانا این برادر من وصی من وجانشین من در میان شما خواهد بود در کجا گفته شد

الف: غدیر خم                 ب: دعوت از اقوام              ج: خانه ام سلمه          د: بعد از جنگ تبوک

 


 

آزمون دین وزندگی 3-                               بسمه تعالی                       نام

6-5-4                                                                                     دبیرستان                      وقت:20دقیقه

 

1- آیات زیر را معنا کنید

الف : الذی خلق فسوی والذی قدر فهدی

ب: وما اوتی النبیون من ربهم لانفرق بین احدمنهم

ج: فاتوا بسوره من مثله وادعوا شهداء کم

د: علیه توکلت و الیه متاب

 

0/75

0/75

0/75

0/75

2-پیام آیات زیر را بنویسید

الف: ربنا الذی اعطی کل شیء خلقه ثم هدی

 

ب: شرع لکم من الدین ما وصی به نوحاً والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراهیم و موسی

 

 

 

2

 

 

3- چرا انسان نیاز به هدایت ویژه الهی دارد توضیح دهید

4- نیازهای اصلی انسان را نام برده ویک مورد را توضیح دهید

5- حفظ قرآن از تحریف چگونگی دلیلی بر جاودانه بودن شریعت پیامبر است

6- انسجام درونی و وحدت آیات قرآن را به عنوان یکی از جنبه های اعجاز شرح دهید

7-اگر اعجاز پیامبر به زمان خودش اختصاص داشت چه مشکلی پیش می آمد

8- از قلمرو رسالت پیامبر ولایت و سرپرستی جامعه برای اجرای قوانین الهی را توضیح دهید

9- ضرورت پذیرش ولایت الهی را به عنوان یکی از دلایل که ولایت ورهبری از پایه های دین است توضیح دهید

5/1

5/1

5/1

5/1

5/1

2

5/1

 


 

آزمون دین وزندگی 3-                               بسمه تعالی                       نام

6-5-4                                                                                    دبیرستان                      وقت:20دقیقه

 

1- آیات زیر را معنا کنید

الف : قال ربنا الذی اعطی کل شیء خلقه ثم هدی

ب: لانفرق بین احدمنهم ونحن له مسلمون

ج: فان لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار

د: یتلوا علیهم آیاته ویزکیهم ویعلمهم الکتاب والحکمه

 

0/75

0/75

0/75

0/75

2-پیام آیات زیر را بنویسید

الف: الذی قدر بهدی والذی خلق فسوی

 

ب: وما ارسلنا من رسول الابلسان قرمه لیبئن لهم

 

 

 

2

 

 

3- کدام نیاز جامع همه نیازهاست چرا

4- با قدرت تفکر و تعقل خود در دین چه مسائلی را درک می کنیم

5- علت آمدن پیامبران متعدد را نام برده ویک مورد را توضیح دهید

6- چرا داشتن معجزه برای پیامبران ضروری است

7-تاثیرناپذیری و تبعیت نکردن از فرهنگ و عقاید زمانه را به عنوان یکی از جنبه های اعجاز قرآن توضیح دهید

8- از قلمرو رسالت پیامبر تعلیم و تبیین تعالیم دین را توضیح دهید

9- ضرورت اجرای احکام اسلامی مانند عدالت اجتماعی را به عنوان یکی از دلایل که ولایت و رهبری از پایه های دین است توضیح دهید

5/1

5/1

5/1

5/1

5/1

 

2

5/1