درس اول                                        


پرسش های چهار گزینه ای درس دین و زندگی پیش دانشگاهی

 

درس اول                                        

1) درک نیازمندی جهان، در هستی خود به خدا راهی است به سوی:

1- درک حضور خداوند                                             2- معرفت عمیق تر نسبت به خداوند

3- تقرب به خداوند                                                 4- اعتراف به غنی بودن خداوند

 

2) فرض هستی بخش برای خدا به آن دلیل باطل است که:

1- هر پدیده ای الزاماً نیاز به هستی بخش ندارد                          2- هستی بخش خدا خود نیز باید خدا باشد

3- خدا پدیده نیست و ذاتش مساوی  با هستی است                       4- هستی بخش خدا نیز خود  پدیده است

 

3) برترین حق و واقعیت ...................است که ............:

1- ذات انسان – حق بودن خود را از خدا می گیرد        

2- خداوند – ذات انسان در نهانی ترین لایه های خویش خدا را می یابد

3- ذات انسان – در نهانی ترین لایه های خویش خدا را می یابد

4- خداوند – هر حقیقت دیگری حق بودن خود را از او می گیرد

 

4) کدام مورد با مفهوم عبارت قرآنی: «انتم الفقراء الی الله» مطابقت دارد؟

1- فرض تقدم نیستی بر هستی برای برخی پدیده ها محال است

2- منشأ وجود و هستی تمامی پدیده ها ذات آن ها نیست

3- ذات و حقیقت پاره ای از مخلوقات مساوی هستی است

4- همه ی مخلوقات در هستی و بقا به خالقی نیازمندند که قائم به ذات خویش نباشد

 

5) کدام مورد صحیح نیست؟

1- به اراده ی خداوند مخلوقات آفریده می شوند و به اراده ی او هستی خود را از دست می دهند

2- انسان های کاملتر، فقر و نیازمندی خود به خداوند را بهتر درک می کنند

3- هر چه انسان به معنای حقیقی کاملتر شود، نسبت به دیگران فقیرتر می شود

4- هر چه انسان در کسب کمالات بیشتر پیش رود، بندگی و عبودیتش در نزد خداوند بیشتر و قوی تر است

 

6) در مقایسه ی رابطه ی بین «ساعت ساز و ساعت» و «جهان با خدا»، کدام گزینه صحیح نیست؟

1- شباهت ساعت سازو خدا در خالق بودن                               2- تفاوت خدا و ساعت ساز در پدیده بودن

3- شباهت ساعت و جهان در پدیده بودن                                  4- تفاوت ساعت ساز و خدا در خالق بودن

 

7) چرا در قرآن کریم خداوند «غنی» خوانده شده است؟

1- زیرا وجود انسان به خداوند وابسته است و به اراده ی خدا نابود شدنی است

2- زیرا وجود و عدم موجودات و خلق یا نابودی آن ها به اراده ی خداوند وابسته است

3- زیرا کمالات انسان تماماً از سوی خداست و او همواره فقیر و نیازمند به خداست

4- زیرا در مقابل فقر و نیازمندی موجودات،  انسان کامل تر است ولی نسبت به خدا فقیر است

 

8) در مقایسه ی خداوند با ساعت ساز، کدام گزینه صحیح نیست؟

1- وابستگی کار ساعت و جهان به سازندگان خود

2- محدودیت علم و قدرت ساعت ساز در مقابل علم و قدرت نامحدود خداوند

3- بدیع بودن خلقت خداوند در مقابل تقلیدی بودن کار ساعت ساز

4- خالق بودن خدا و سازنده بودن ساعت ساز

 

9) کدام گزینه در معنای دقیق «قائم به خود بودن» صحیح نیست:

1- قابل تفکیک بودن هستی از ذات                              2- عدم وابستگی به دیگران در وجود و هستی و بقا

3- مستقل بودن در هستی و وجود                             4- تساوی و برابری ذات و حقیقت با هستی

 

10) عبارت قرآنی «و یأت بخلق جدید» بیش از هر چیز بیانگر کدام یک از موارد زیر است؟

1- بی نیازی خداوند به موجودات                                    2- نیازمندی موجودات در بقا به خداوند

3- وابستگی وجودی انسان به عوامل متعدد                       4- نیازمندی انسان و موجودات در هستی به خداوند

 

11) ذات انسان و اشیای موجود در عالم مساوی با موجود بودن نیست زیرا:

1- لازمه ی این تساوی مخلوق بودن تمامی موجودات است          2- فرض نیستی و امکان نبودن برای آن ها وجود ندارد

3- فرض نیستی و امکان نبودن برای آن ها وجود دارد               4- لازمه ی این تساوی مخلوق بودن تمامی انسانها است

 

12) اصل نیازمندی موجودات در وجود و هستی به خداوند بیانگر کدام صفت خدای متعال است؟

1- خالق                    2- فاطر                          3- لطیف                          4- غنی

 

13) یک موجود، تنها در صورتی برای موجود بودن نیاز به دیگری ندارد که:

1- پدیده ای غیر مادی نباشد                                                     2- امکان هستی در عالم را داشته باشد

3- پدیده نباشد و ذات و حقیقتش مساوی با موجود بودن باشد             4- ذات و حقیقت آن مساوی با هستی نباشد                   

 

14) با توجه به استدلال مربوط به نیازمندی مخلوقات به هستی بخش، کدام گزینه صحیح نیست؟

1- موجود بودن جزء ذات خداست و هستی از آن جدا نمی شود

2- هر موجودی از آن جهت که پدیده است نیاز به علت دارد

3- هر موجودی از آن جهت که هست به هستی بخش نیاز دارد

4- موجود بودن جزء ذات انسان و مخلوقات دیگر نیست

 

15) کدام مفهوم در بیت: «ذات نا یافته از هستی بخش         کی تواند که شود هستی بخش» قابل مشاهده است؟

1- هستی بخش به پدیده ها خودش باید مستقل و قائم به خود بوده و هستی از او جدا نشود

2- هر چیزی که وجودش از خودش نباشد، برای موجود بودن به دیگری نیازمند است

3- هیچ یک از پدیده های جهان را نمی توان یافت که به خود متکی و از غیر خود بی نیاز باشد

4- ذات ما و اشیای موجود در عالم مساوی با بودن نیست و ممکن است نباشیم

 

16) از هر یک از عبارات: «وجود انسان وابسته به خداست» و « وجود خداوند به چیزی وابسته نیست» به ترتیب کدام نتایج حاصل می شود؟

1- گرفتن هستی انسان و آوردن مخلوقات دیگری به جای او -  ناتوانی تمام مخلوقات در از بین بردن خداوند

2- ناتوانی تمام مخلوقات در از بین بردن خداوند -  گرفتن هستی انسان و آوردن مخلوقات دیگری به جای او

3- گرفتن هستی انسان و آوردن مخلوقات دیگری به جای او- نیازمندی انسان و تمامی مخلوقات در پیدایش و بقا به خداوند

4- ناتوانی تمام مخلوقات در از بین بردن خداوند -  نیازمندی انسان و تمامی مخلوقات در پیدایش و بقا به خداوند

 

17) توجه به پدیده های موجود در جهان این واقعیت را آشکار می سازد که:

1- هر موجودی به غیر خود وابسته و نیازمند است.

2- به جز انسان، ذات تمامی پدیده ها مساوی با وجود و هستی است.

3- تنها ذات انسان مساوی با موجود بودن است.

4- وجود و هستی هیچ پدیده ای از ذات آن سرچشمه نمی گیرد.

 

18) رابطه ی خداوند با مخلوقات شبیه به کدام یک از موارد زیر نیست؟

1- شعاع نور با لامپ روشن                                           2- فرد ثروتنمند با شخص فقیر

3- روشنایی روز با خورشید                                           4- امواج خروشان با دریا

 

19) کدام گزینه از شباهت های ساعت و جهان محسوب نمی شود؟

1- پدیده بودن                2- ساده بودن                    3- هدفدار بودن                    4- منظم بودن

 

 

20) از مفهوم کدام یک از عبارات قرآنی زیر، بی نیازی خداوند و وابستگی مخلوقات به دست می آید؟

1- و الله هو الغنی الحمید                                     2- أنتم الفقراء إلی الله

3- إن یشأ یذهبکم                                              4- و یأت بخلق جدید 

 

درس دوم                                    یگانه ی بی همتا

  

21) کدام یک از موارد به شرک ذاتی مرتبط نیست؟

1- اعتقاد به کمال مطلق بودن خدا                                            2- خلقت بخش های مختلف جهان توسط چند خدا

3- آفرینش دسته جمعی جهان توسط خدایان متعدد                        4- مخلوق نبودن دو یا چند خدا

 

22) کدام یک از عبارات قرآنی زیر بر توحید أفعالی دلالت دارد؟

1- و هو السمیع البصیر                   2- فاعبدوه               3- قل هو الله أحد                4- ذلکم الله ربکم                 

 

23) کدام یک از موارد شرک ذاتی را رد نمی کند؟

1- گرایش فطری بشر به خدا                                             2- دعوت پیامبران الهی به خدا

3- شناخت اندک درباره ی روابط بین پدیده ها                        4- وجود نظم و یکپارچگی در نظام عالم

 

24) توحید افعالی عبارت است از اعتقاد به:

1- یگانگی و بی نظیر و مانند بودن خدا                                            2- یگانگی و یکتایی و بی مثل و مانند بودن خدا

3- بی نیازی خدا در اداره ی جهان و وابستگی آثار پدیده ها  به خدا           4- نیازمندی موجودات به خدا و بی همتایی او

 

25) اعتقاد به شریک داشتن خدا در انجام کارها، از مصادیق کدام گزینه است؟

1- شرک افعالی                   2- شرک نظری                       3- شرک عملی                       4- شرک ذاتی

 

26) در صورتی حق مالکیت اشخاص قابل قبول است که:

1- جایگزین مالکیت خدا محسوب شود                           2- نسبت به مخلوقات دیگر سنجیده شود

3- در کنار مالکیت خدا باشد                                       4- در طول مالکیت خدا نباشد

 

27) قبول ولایت پیامبر به این معناست که:

1-  ولایت پیامبر در کنار ولایت خداست                              2- ولایت پیامبر در طول ولایت خدا و مأذون از اوست

3- ولایت پیامبر در عرض ولایت خداست                            4- بخشی از ولایت خدا به پیامبر واگذار شده است

 

28) هر یک از واژه های «الله» و «رب» به ترتیب بیانگر کدام یک از انواع توحید می باشد؟

1- توحید ذاتی – توحید ذاتی                                             2- توحید افعالی – توحید صفاتی    

3- توحید افعالی – توحید افعالی                                         4- توحید ذاتی – توحید افعالی

 

29) عالی ترین مرتبه ی توحید از دیدگاه امیر المؤمنین علیه السلام کدام است؟

1- توحید صفاتی               2- توحید عملی                     3- توحید افعالی                    4- توحید ذاتی

 

30) آیه ی «قل هو الله أحد» بر کدام یک از انواع توحید دلالت دارد؟

1- افعالی                       2- صفاتی                           3- توحید در ولایت                4- ذاتی

 

31) قرآن کریم بر کدام یک از انواع توحید تأکید فراوان دارد؟

1- توحید افعالی               2- توحید ذاتی                      3- توحید در ربوبیت              4- توحید در مالکیت

 

32) توحید در ولایت یعنی این که:

1- خداوند صاحب اختیار و فرمانروای مطلق جهان است             2- تدبیر همه ی مخلوقات تنها در اختیار خداست

3- همه ی موجودات فقیر الی الله هستند                                  4- هر گونه تصرف در جهان حق خدا و شایسته ی اوست

 

33) هدایت جهان به سوی مقصدی معین، از مصادیق کدام یک از انواع توحید است؟

1- توحید صفاتی             2- توحید افعالی              3- توحید در ولایت               4- توحید در ربوبیت و تدبیر

 

34) در کدام یک از امورات زیر در دنیای امروز دیدگاه توحیدی به چشم نمی خورد؟

1-  عبادات فردی انسان های مختلف در جهان                                    2- عبادات جمعی افراد در آیین های مذهبی

3- روابط سیاسی، اقتصادی، اخلاقی و فرهنگی میان ملت ها                 4- مبارزات حق طلبانه ی ملت های مسلمان

 

35) اعتقاد به چند خدا با کدام یک از موارد زیر منافات دارد؟

1- کامل بودن و بی عیب و نقص بودن                                     2- نیازمند و محتاج بودن

3- نداشتن برخی از کمالات و زیبایی ها                                   4- کامل نبودن و نقص داشتن

 

36) نیازمندی به موجودات در ادراه ی امور جهان نشانه ی چیست؟

1- کامل نبودن و دارای عیب و نقص بودن                           2- منشأ زیبایی ها و خوبی ها بودن

3- کمال مطلق بودن خداوند                                              4- هماهنگی و یکپارچگی موجود در جهان

 

37) کدام مورد مرتبط با اعتقاد به توحید افعالی است؟

1- بی مثل و مانند بودن خدا                                             2- نظام جهان و قانونمندی حاکم بر‌آن

3- یگانگی و یکتایی  ذات خدا                                          4- عدم دو گانگی و جدایی میان ذات و صفات

 

38) کار باغبان در کشت گل و گیاه در مقایسه با سایر افراد منسوب به کیست؟

1- قانونمندی پدیده ها                2- خود باغبان                   3- آب و خاک و بذر                4- خداوند

 

39) شرک ذاتی بیشتر در چه جاهایی رایج بوده است؟

1- جوامع امروزی                   2- جوامع ابتدایی               3- ملل متمدن                         4- ملل عرب

 

40) آیه ی «و لم یکن له کفواً أحد» دلالت دارد بر:

1- توحید افعالی                     2- توحید صفاتی                 3- توحید ذاتی                      4- توحید در ربوبیت

 

41) اعتقاد به وجود خدای باد، خدای آتش و خدای باران، از مصادیق کدام نوع از انواع شرک است؟

1-  افعالی و صفاتی                 2- ذاتی و صفاتی                3- افعالی و نظری                4- ذاتی و افعالی

 

42) کدام یک از دلایل یگانگی خداوند و اثبات توحید ذاتی می باشد؟

1- دعوت پیامبران            2- گرایش فطری بشر          3- انسجام و یکپارچگی موجود در جهان          4- همه ی موارد

 

43) کدام یک از موارد زیر به عنوان دلیل مشترک برای اثبات توحید ذاتی و افعالی تلقی می شود؟

1- نفی نقص و محدودیت برای خداوند                              2- دعوت تمامی پیامبران تنها به یک خدا

3- حاکمیت قوانین واحد بر جهان                                     4- گرایش فطری بشر به یک خدا

 

44) محور اول توحید افعالی آن است که:

1- معتقد باشیم که حداوند یگانه و یکتاست

2- خداوند را تنها خالق جهان بدانیم که وجود خود را از کسی نگرفته است

3- نیاز خداوند را به موجودات در اداره ی جهان نفی کنیم

4- میان ذات و صفات خداوند جدایی و دو گانگی قائل نشویم

 

45) کدام یک از عبارات زیر نشان دهنده ی محور دوم توحید افعالی است؟

1- و لم یکن شریک فی الملک                                 2- بحول الله و قوته أقوم و أقعد

3- و لم تکن له صاحبه                                        4- ما لهم من دونه من ولی

 

46) قربانی کردن برای بت ها و یاری طلبیدن از آن ها از مصادیق کدام مورد است؟

1- شرک افعالی               2- شرک ذاتی                  3- شرک در ولایت                   4- شرک نظری

 

47) کدام مورد مربوط به شاخه های توحید افعالی نیست؟

1- قبول ولایت پیامبر صلی الله علیه و اله و سلم                        2- هدایت جهان به سوی مقصدی معین

3- لزوم اطاعت از رسول خدا و جانشینانش علیهم السلام              4- فقیر الی الله بودن تمامی موجودات در پیشگاه خداوند

 

48) با درک کدام حقیقت، نظامات موجود در جهان و قوانین حاکم بر آن و روابط میان پدیده ها به فعل خدا و اراده ی او منسوب می شود؟

1- یگانگی و یکتایی خدا                                                      2- اعتقاد به بی نیازی خداوند

3- اعتقاد به توحید افعالی                                                     4- نسبت دادن صفات خدا به ذات او

 

49) پذیرفتن مالکیت مخلوقات در صورتی صحیح است که:

1- مالکیت آن در کنار مالکیت خدا محسوب شود                 2-  نسبت به سایر مخلوقات محسوب نشود

3- جایگزین مالکیت خدا و جانشین آن به شمار آید              4- در طول مالکیت خدا و نسبت به مخلوقات دیگر به شمار آید

 

50) غفلت انسان از نقش مدیریتی و ربوبیت خداوند کدام یک از موارد زیر را ضروری ساخته است؟

1- گرفتار شدن به شرک ذاتی و اعتقاد به چند خدایی

2- تأکید قرآن کریم بر توحید در ربوبیت و تذکر به رب بودن خداوند

3- نفی قدرت پرورش، تدبیر و مدیریت توسط انسان و سایر موجودات

4- در اولویت قرار دادن تدبیر و مدیریت خود یا سایر مخلوقات در برنامه ریزی های زندگی

 

51) شرک در ربوبیت به آن معناست که:

1- انسان را دارای قدرت پرورش، تدبیر و مدیریت ندانیم

2- هیچ موجودی را دارای قدرت پرورش، تدبیر و مدیریت ندانیم

3- انسان در کنار تدبیر الهی برای تدبیر خود یا سایر موجودات حسابی مستقل و جدا قائل شود

4- انسان در کنار تدبیر الهی به تدبیر خود یا سایر موجودات حسابی باز نکند

 

52) تأکید قرآن کریم بر «رب» بودن خداوند برای آن است که انسان:

1- تدبیر و مدیریت خود را اساس برنامه ریزی ها قرار ندهد

2- روابط میان پدیده ها را ناشی از اراده و فعل خدا بداند

3- هر گونه تصرفی را در جهان جز شایسته ی خداوند نداند

4- تنها خدا را مالک و ولی جهان بداند و شریکی برای آو قرار ندهد

 

53) رابطه ی مخلوقات با شاخه های توحید افعالی .................... است و اگر این رابطه ................. محسوب شود، ...................... شکل گرفته است.

1- هم عرض – جایگزینی – توحید افعالی                                    2- رابطه ای طولی – عرضی – شرک افعالی

3- رابطه ای طولی- جایگزینی – توحید افعالی                               4- هم عرض – طولی – شرک افعالی

 

54) معنای عبارت «لا حول و لا قوه إلا بالله العلی العظیم» ناظر بر کدام یک از موارد زیر است؟

1- نظامات موجود جهان، قانونمندی های حاکم بر آن و روابط میان پدیده ها فعل خدا، کار او و ناشی از اراده ی اوست

2- اگر خداوند در اداره ی امور نیازمند شریک باشد و با کمک دیگری جهان را اداره کند، وجودی ناقص خواهد داشت

3- حق ولایت یا مالکیت اشخاص در صورتی که از طرف خدا مأذون باشند، قابل پذیرش و مقبول است

4- وجود هماهنگی و انسجام و ارتباط غیر قابل گسست میان مجموعه ی اجزای جهان وجود خدای واحد را اثبات می نماید

 

55) معنای صحیح این عبارت  که: «گرمی آفتاب و روشنایی آن از خداست»، کدام است؟

1- آفتاب گرم نمی کند و روشنی نمی بخشد وگرما و روشنایی آن از خداست

2- آفتاب گرما و روشنایی ندارد و خدا مستقیماً گرما و روشنایی می آفریند

3- وجود آفتاب و گرما و روشنایی که اثرات آن است از خدا و وابسته به اوست

4- گرما و روشنایی آفتاب از خود اوست و خدا هم در ایجاد آن واسطه است

 

56) ارزش و اعتبار اعتقاد دینی وابسته به چیست؟

1-  علمی بودن اعتقاد فرد            2- اکتسابی بودن اعتقاد فرد          3-  فطری بودن عقاید            4- اعتقاد به توحید

 

57) مهم ترین اعتقاد و پایه و اساس اعتقاد دینی کدام است؟

1- اعتقاد به وجود خدا                2- اعتقاد به توحید                  3- قبول حقانیت پیامبران                4- اعتقاد به معاد

 

58) کدام  مورد در تمام آیات قرآنی سایه افکنده و روح پیکره ی معارف دینی و حیاتبخش آن محسوب می شود؟

1- توجه دادن به طبیعت             2- نگرش توحیدی                  3- بیان شگفتی های خلقت               4- دعوت به تفکر

59) عبارت: «و او بر هر چیزی نگهبان است»، ترجمه ی بخشی از کدام یک  از عبارات قرآنی زیر است؟

1- ان الله ربی و ربکم فاعبدوه هذا صراط مستقیم                      2- لا اله الا هو سبحانه عما یشرکون

3- فان الله یتوب علیه ان الله غفور رحیم                                 4- خالق کل شی فاعبدوه و هو علی کل شی وکیل

 

60) توحید افعالی از مراتب ............. است و پس از .................................. مطرح می شود.

1- توحید نظری – پذیرش توحید ذاتی                                    2- توحید نظری – نفی شرک افعالی

3- توحید عملی – پذیرش وحدانیت خداوند                               4- توحید عملی – پس از نفی شرک افعالی

 

 درس سوم                                             حقیقت بندگی

 

61) کدام یک از عبارات قرآنی زیر به توحید عملی دلالت ندارد؟

1- ان الله ربی و ربکم فاعبدوه                               2- و خالق کل شیء و هو بکل شیء علیم

3- لا إله إلا هو خالق کل شیء فاعبدوه                    4- لا إله إلا هو سبحانه عما یشرکون

 

62) بر کدام مبنا اطاعت از رسول خدا و جانشینانش علیهم السلام لازمه ی توحید عملی محسوب می شود؟

1- این که خداوند آفریننده ی جهان و همه ی خوبی هاست و نقص و زشتی در آن راه ندارد

2- این مبنا که هر مالکیت و تدبیری از خداست و او به هیچ کس نیاز ندارد

3- این که اطاعت از آنان بر اساس اطاعت خداست و بدون اطاعت از آنان اطاعت از خدا ممکن نیست

4- این که تنها وجود شایسته ی پرستش و بندگی خداست و اطاعت از هر موجود دیگری غلط است

 

63) سلطه ی حاکمانی که هریک منافع خود را دنبال کنند از مصادیق کدام گزینه محسوب می شود؟

1- ولایت طاغوت       2- بعد فردی توحید        3- شرک در ولایت             4- بعد اجتماعی توحید

 

64) کدام یک، از ویژگی های شخصیت انسان موحد است؟

1- سمت و سوی خدایی گرفتن کشش های درونی

2- سمت و سوی خدایی گرفتن کشش های بیرونی

3- یگانگی و جهت گیری تمایلات درونی و بیرونی در جهت خدا و بندگی او از

4- جهت گیری تمایلات درونی و بیرونی افراد در جهت پرستش و عبودیت خدا

 

65) مرتبه ی اول شرک عملی .................... است که به آن .................... می گویند.

1- پرستش غیر خداست – شرک پنهان                             2- پرستش غیر خداست – شرک جلیّ

3- اطاعت از غیر خداست – شرک خفیّ                           4- اطاعت از غیر خداست – شرک آشکار

 

66) کدام مورد درباره ی «شرک خفی» صحیح نیست؟

1- مرتبه ی دوم شرک عملی می باشد                             2- تبعیت و کسب رضایت دیگری به جای خدا قرار می گیرد

3- برای مسلمان و مؤمن هم رخ می دهد                         4- مانند بت پرستی پرستش غیر خدا را به همراه دارد

 

67) نتیجه و تأثیر شرک بر شخصیت فرد مشرک کدام است؟

1- داشتن چندین شخصیت با جهت گیری های مختلف

2- وقوع ستیزه ای درونی و سلب آرامش حقیقی از فرد مشرک

3- سرگردانی در پاسخگویی به معبودهای متفرق و پراکنده

4- گرفتار شدن در خدمت به معبودهای گوناگون درونی و بیرونی

 

68) آرامش و اطمینان درونی و کاهش اضطراب و دلهره، در گرو آن است که انسان:

1- کشش های درونی خود را کنترل و در جهت خداوند ساماندهی کند

2- کشش های متفرق و مختلف بیرونی و درونی خود را به درستی پاسخ گوید

3- کشش های درونی و بیرونی خود را کنترل و سرکوب کند

4- بر ستیزه ی پایان ناپذیر درونی خود پیروز شود

 

69) «کشش هوس های متفرق» و «تسلط حاکمان زورگو و ستمگر»، به ترتیب بر کدام یک از ابعاد شرک عملی ناظرمی باشند؟

1- فردی – فردی              2- اجتماعی – فردی         3- فردی – اجتماعی        4- اجتماعی – اجتماعی

70) کدام یک لازمه ی آن است که جامعه، تحت ولایت الهی قرار گیرد؟

1- اجرای فرامین الهی در بعد اجتماعی                              2- نفی ولایت طاغوت

3- تشکیل حکومت و نظام اسلامی                                    4- اطاعت از دستورات و تکالیف عبادی

 

71) سخن حضرت یوسف علیه السلام خطاب به مشرکین، تأکید بر کدام مورد است؟

1- متفرق بودن شخصیت انسان در پاسخگویی به کشش های مختلف

2- متفرق بودن کشش های درونی و بیرونی فرد و لزوم اتحاد این کشش ها

3- یگانگی خدا و تفرق شخصیتی انسان موحد با پای بندی به توحید عملی

4- یگانگی خدا و شخصیت انسان موحد و لزوم پای بندی به توحید عبادی

 

72) قرآن کریم انسان موحد را به چه چیزی تشبیه نموده است؟

1- فردی که با دستور یک نفر به چند نفر خدمت می کند

2- خدمتکاری  که تنها از یک نفر دستور می گیرد

3- خدمتکاری که باید از دستورات چند نفر اطاعت کند

4- فردی که در آن واحد چند فرمان را به انجام می رساند

 

73) توحید عملی یا .................. ثمره و نتیجه ی .................. و ................. است.

1- توحید در عبادت – توحید در ربوبیت – توحید نظری

2- توحید در عبادت – اعتقاد به یگانگی خدا در ذات – اداره ی جهان

3- توحید در ذات - توحید در عبادت – اعتقاد به یکتایی ذات خدا

4- توحید در پرستش - توحید در عبادت – توحید ذاتی

 

74) کمال آرامش انسان موحد در آن است که:

1- فرمان هایی را که باید انجام دهد در جهت منافع خود ببیند

2- خود را تربیت کند و کشش های بیرونی خود را سامان دهد

3- فرمان هایی را که باید انجام دهد در جهت رضای الهی ببیند

4- کشش های درونی خود را کنترل کند

 

75) رعایت توازن و تعادل در استفاده از زیور آلات - کسب ثروت – مناسبات اقتصادی، به ترتیب از مصادیق کدام یک از ابعاد توحید عملی است؟

1- فردی – اجتماعی – فردی                                         2- اجتماعی – اجتماعی - فردی

3- فردی – فردی – اجتماعی                                         4- فردی – اجتماعی – اجتماعی

 

76) کدام یک از موارد زیر نشانه ی تشابه و تناسب میان ابعاد مختلف توحید در عبادت است؟

1- نظم و هماهنگی           2-  هماهنگی و اتحاد           3-  انسجام و یکپارچگی            4- توازن و زیبایی

 

77) کدام یک از آیات زیر اشاره به شرک عملی در بعد اجتماعی دارد؟

1- إتخذوا أحبارهم و رهبانهم أرباباً من دون الله

2- و من یسلم وجهه إلی الله و هو محسن فقد استمسک بالعروه الوثقی

3- و لا تدع مع الله إلهاً ءاخر لا إله إلا الله

4- ان الله ربی و ربکم فاعبدوه هذا صراط مستقیم

 

78) کدام یک، از جمله اقسام  توحید نظری محسوب نمی شود؟

1- توحید ذاتی                   2- توحید در عبادت                 3- توحید در مالکیت                4- توحید در ولایت

 

79) هر یک از عبارت های زیر که در نماز آمده، به ترتیب بر کدام یک از انواع توحید دلالت می کند؟

«الرحمن الرحیم»- «إیاک نعبد و إیاک نستعین» - «الله الصمد» - «وحده لا شریک له»

1- صفاتی – صفاتی – ذاتی – ذاتی                                  2- ذاتی – ذاتی – صفاتی - افعالی

3- ذاتی – افعالی – صفاتی – صفاتی                                4- صفاتی – عملی – صفاتی – ذاتی

 

 

 

80) اطاعت از رهبری ولایت فقیه از مصادیق تبعیت از کدام مورد است؟

1- توحید در ربوبیت و تدبیر                                           2- توحید در ولایت

3- توحید عملی در بعد اجتماعی                                        4- توحید عبادی در بعد فردی

 

81) پرستش بت یا خورشید و آتش با کدام یک از موارد زیر منطبق است؟

1- شرک ذاتی             2- مرتبه ی اول شرک عملی              3- مرتبه ی دوم شرک در عبادت         4- شرک افعالی

 

82) کدام گزینه در رابطه با توحید عملی صحیح نیست؟

1- اطاعت و پرستش خدا و کسب رضایت او                         2- توحید عملی، توحید در عبادت هم خوانده می شود

3- توحید عملی نتیجه ی توحید ذاتی و افعالی است                   4- توحید عملی انسان را دارای شخصیت های متعدد می کند

 

83) آیه ی شریفه: «إن الله ربی و ربکم فاعبدوه هذا صراط مستقیم»، مرتبط با کدام یک از موارد زیر است؟

1- رابطه ی توحید افعالی و توحید عملی                                2- رابطه ی توحید افعالی با توحید در ربوبیت

3- رابطه ی توحید ذاتی و توحید در ربوبیت                           4- رابطه ی توحید ذاتی و افعالی

 

84) کدام گزینه درباره ی اطاعت از پیامبر و امامان علیهم السلام صحیح است؟

1- این اطاعت در کنار اطاعت از خدا می باشد                        2- این اطاعت هم عرض با اطاعت از خداست

3- این اطاعت لازمه ی توحید افعالی است                              4- این اطاعت لازمه ی توحید عملی است

 

85) در مورد شرک خفی کدام گزینه صحیح نیست؟

1- انجام کارها برای کسب رضایت غیر خداست                      2- اطاعت از خدا در کنار پرستش غیر خداست

3- ابتلا به این شرک موجب خروج از محور توحید است            4- ابتلای انسان به این شرک پنهانی و نامحسوس است

 

86) کسی که دچار شرک عملی می شود از نظر روحی و روانی دچار کدام یک از حالات زیر می گردد؟

1- سلب آرامش حقیقی فرد                                                  2- جهت گیری های متفرق اعتقادی

3- از دست دادن قدرت تربیت درونی                                    4- تعدد شخصیت و تکثر هویت

 

87) آرامش انسان موحد در توحید عملی آن گاه کامل می گردد که بداند:

1- تمام فرمان ها به سود و منفعت خود اوست تا فرمان دهنده                2- تمامی عبادتهایش دارای پاداش و ثواب است

3- عبادت خداوند کسب رضایت اوست                                           4- تنها از یک نفر اطاعت می کند

 

88) تشکیل حکومت و نظام اسلامی مربوط است به:

1- عدم پذیرش حکومت طاغوت                                                    2- نفی سلطه ی رهبران غیر الهی

3- بعد اجتماعی توحید عملی                                                         4- تدبیر و مدیریت در توحید افعالی

 

89) کدام یک از موارد زیر در مجموعه ی توحید نظری محسوب نمی شود؟

1- توحید ذاتی                2- توحید در عبادت                  3- توحید صفاتی                    4- توحید افعالی

 

90) کدام مورد از مجموعه های شرک عملی محسوب نمی شود؟

1- شرک افعالی                   2- شرک فردی                     3- شرک اجتماعی                    4- شرک جلی

 

91) کدام عبارت صحیح نیست؟

1- اعتقاد به توحید ، آثار ظاهری و بیرونی دارد

2- فرد یا جامعه با پای بندی به توحید، در زندگی و روابط، آلوده به شرک شود

3- توحید محور و روح زندگی دینی و شرک محور و روح زندگی غیر دینی است

4- تحقق توحید در فرد و در جامعه دارای درجات و مراتب است

 

92) ثبات در قوانین و رویدادهای طبیعی کدام امکان را برای بشر ایجاد کرده است؟

1- استفاده از مواهب طبیعی و خواص پدیده ها                            2- بیدار شدن از غفلت به هنگام رخدادهای شگفت

3- کشف و ابداع روابط جدید بین پدیده ها                                  4- برنامه ریزی و سامان دهی زندگی

 

93) اعتقاد برخی دانشمندان به این که «خداوند جهان را مانند ساعتی خودکار تنظیم کرده و سپس به خود واگذار کرده است»، با کدامیک از موارد زیر منطبق است؟

1- جهت گیری غیر توحیدی در خصوص روابط موجود میان پدیده ها

2- غفلت ازعلل و اسباب طبیعی بدون توجه به ارتباط آن ها با خداوند

3- نتیجه گیری از ثبات و قانونمندی نظام هستی خصوصاً در پدیده های شگفت انگیز

4- غفلت از وابستگی تأثیر پدیده ها به خالق و آلودگی به شرک در ربوبیت

 

94) توحید عملی را ثمره و نتیجه ی کدام توحید نمی توان دانست؟

1- توحید ذاتی                    2- توحید افعالی                        3- توحید در عبادت                         4- توحید نظری

 

95) دانشمندان، چه چیز را در جهان بزرگترین عظمت هستی می دانند؟

1- پایداری و ثبات نظم و قانونمندی در نظام آفرینش و عالم هستی

2- تبیین علمی پدیده های جهان به وسیله ی معادلات و نمودارهای ریاضی

3- امکان بهره مندی بشر از مواهب طبیعی و سامان دادن به زندگی و برنامه ریزی مناسب

4- وقوع رویدادهای شگفت انگیز و نادر در طبیعت

 

96) نتیجه بخشی توحید نظری به کدام مورد وابسته نیست:

1- تثبیت اعتقاد به توحید ذاتی در قلب

2- تثبیت اعتقاد به توحید افعالی در قلب

3- رسیدن توحید نظری از شناخت ذهنی به ایمان قلبی

4- به بار نشستن توحید عملی در مرحله ی اعتقاد به توحید نظری

 

97) معنای بیت: «دل هر ذره را که بشکافی               آفتابیش در میان بینی» بیانگر کدام یک از موارد زیر است؟

1- درک حضور خداوند در کوچکترین حوادث عالم از راه توحید عملی

2- ناتوانی انسان از خلوت کردن با خود وتفکر در تنهایی

3- غفلت انسان عصر حاضر از توجه دقیق به جهان خلقت

4- اعجاز علمی قرآن در رابطه با تشکیل مواد از اتم

 

98) کدام عبارت صحیح نیست؟

1- پرستش بت ها امروزه در میان ملل متمدن جایگاهی ندارد

2- شرک و بت پرستی در دنیای امروز پیچیده تر و خطرناکتر از گذشته است

3- یکی از جوهره های بت پرستی خدا را معبود و مقصود ندانستن است

4- از بین رفتن بت های قدیمی به معنای پایان شرک ورزی است

 

99) کدام مورد از دیدگاه قرآن از جمله معیارهای ثابت شرک و بت پرستی نمی باشد؟

1- غیر خدا را ارباب قرار دادن                                         2- ابزار و وسیله قرار دادن مصنوعات بشری

3- پذیرش سرپرستی و عبودیت غیر خدا                              4- رویکرد به جهتی غیر از جهت خدا

 

100) کدام یک از موارد زیر از مصادیق شکل گیری شرک خفی می باشد؟

1- ابزار و وسیله قرار دادن دست ساخته های بشری در زندگی

2- پذیرش سرپرستی و قبول حاکمیت  افراد در طول سرپرستی خدا

3- هدف و محور قرار دادن ابزار و وسایل و دلبستگی و ستایش آن ها

4- بت پرستی و پرستش معبودهایی غیر خدا مانند خورشید و ماه و ستاره

 

درس چهارم                                              اخلاص

 

101) به فرمایش قرآن جن و انس برای چه هدفی خلق شده اند؟

1- کسب کمالات             2- کسب منفعت خود آنان              3- عبادت و بندگی               4- بهره مندی از مواهب دنیا

 

102) توحید عبادی .................. و راه استواری است که انسان را به .................. می رساند.

1- بندگی خداوند – حقیقت عبادت                                       2- قرب الهی – مسیری پیش رونده

3- مسیری پیش رونده – قرب الهی                                     4- حقیقت عبادت – بندگی خداوند

103) توحید عبادی ثمره ی کدام یک از انواع توحید است؟

1- ربوبی                      2- عملی                                  3- نظری                                     4- صفاتی

 

104) تحقق توحید عبادی در ابعاد مختلف آن عبارت است از این که:

1- اجتماع انسانی زمینه را برای تحقق توحید در شخصیت افراد ایجاد نماید

2- انسان با دخالت در امور اجتماعی جامعه را صحنه ی تحقق توحید نماید

3- اجتماع انسانی حاکمیت ستمگران را نپذیرد و ولایت طاغوت را نفی کند

4- انسان تلاش کند تا شخصیت فردی و حیات اجتماعیش تجلی گاه توحید باشد

 

105) بندگی خداوند و عبودیت او همان.................. است که حقیقت آن با قرار گرفتن در ................. محقق می شود.

1- صراط مستقیم – اسلام                                                2- دین و صراط مستقیم – صراط مستقیم

3- دین و صراط مستقیم – اسلام                                        3- اسلام - صراط مستقیم

 

106) راه یابی هر کس به صراط مستقیم  و پیروی از دین خدا، معیار تعیین کدام مورد است؟

1- پای بندی به دستورات الهی      2- پاداش و مجازات آخرت         3- پاداش و مجازات دنیا         4- مراتب بندگی افراد

 

107) مراتب بندگی هر کس وابسته به چیست؟

1- راه یابی وی به صراط مستقیم و پیروی از دین خدا                    2- کسب کمالات مختلف و استفاده از آن در زندگی

3- میزان علم و دانش و بهره مندی از خرد و تفکر در امور دنیا         4- حفظ ارزش های اخلاقی و پای بندی به آن ها

 

108) زندگی آدمی صحنه ی نزاع کدام یک از موارد با یکدیگر است؟

1- عقل و نفس               2- انسان و شیطان              3- بندگی خدا و هوای نفس         4- جسم و روح

 

109) کدام گزینه صحیح نیست؟

1- اخلاص در بندگی و عبادت، یگانه دانستن خدا توسط انسان است

2- خداوند از ما خواسته است که از عبادت شیطان دور شویم و به بندگی او درآییم

3- خداوند از ما خواسته است که با اراده ی خود بندگی و عبودیت را تحقق بخشیم

4- خداوند دوری از شیطان و رو به خدا آوردن را به صورت گرایشی فطری در ما قرار داده است

 

110) دوری کامل از شیطان و کمال بندگی در کدام گزینه قابل مشاهده است؟

1- یاد آوری عهد و پیمان انسان با خداوند در دوری از شیطان

2- عدم دسترسی شیطان به فرد و نا امیدی او از انسان

3- یادآوری عهد و پیمان انسان با خداوند درعبودیت خدا

4- عدم دسترسی شیطان به انسان و نا امیدی فرد از شیطان

 

111) کدام یک از موارد، از نتایج پیشروی انسان در مسیر توحید عبادی محسوب نمی شود؟

1- بالاتر رفتن درجات فرد در بهشت                              2- افزایش مراتب کمال و گرایش های فطری                        

3- گرامی تر شدن مقام فرد در نزد خدا                           4- بیشتر شدن درجات اخلاص فرد

 

112) «جهت گیری زندگی به سمت و سوی الهی» و «انجام کارها برای رضای خدا»، به ترتیب مصداق کدام یک از موارد زیر است؟

1- توحید ذاتی – توحید ذاتی                                                  2- توحید عبادی – توحید افعالی

3- توحید ذاتی – توحید افعالی                                                4- توحید عبادی -  توحید عملی

 

113) کدام یک از موارد زیر از نتایج توحید عملی محسوب نمی شود؟

1- احساس لذت واقعی از زندگی                                             2- اطمینان و آرامش روانی

3- بهره مندی از لذت های دنیوی                                            4- کسب زیبایی های معنوی

 

114) زندگی پیشوایان دینی علیهم السلام حاکی از آن است که:

1- آنان با کمالات معنوی خود راه دستیابی به عبودیت خداوند را دریافته اند و به مقام عصمت رسیده اند

2- آنان به دلیل عصمت خویش در عین بهره مندی از لذت های دنیا از کسب کمالات معنوی نیز دور نمانده اند

3- آنان به دلیل اخلاص خود درعین کسب زیبایی های معنوی از لذت ها ی دنیا نیز بی نصیب نمانده اند

4- آنان همه ی کمالات، زیبایی ها، خوبی ها و مقام قرب و نزدیکی به خداوند را از راه بندگی به دست آورده اند

115) اولین قدم برای ورود به بندگی و صراط مستقیم کدام است؟

1- اخلاص در عمل            2- ایمان به خدا                3- عمل صالح                4- حق پذیری

 

116) کدام مورد تسلیم در برابر حقیقت را به دنبال ندارد؟

1- تبعیت از عقل          2- تبعیت از دل                 3- خضوع در مقابل حق               4- نداشتن عناد با حق

 

117) نتیجه ی خضوع در برابر حق کدام است؟

1- سهولت ورود به مسیر بندگی و تسریع موفقیت ها                      2- تبعیت از عقل و پذیرش سخنان حق

3- سهولت در تصمیم گیری و پذیرش خیرخواهی دیگران                4- تصدیق خیرخواهی دیگران و تبعیت از عقل

 

118)«دل» در دوست داشتن خود تابع کدام است؟

1- عقل و هوی و هوس               2- عقل و تدبیر و تفکر               3- هواهای نفسانی            4- مصلحت فردی

 

119) کدام مورد نتیجه ی پاسخگویی به ندای دل محسوب می شود؟

1- حسرت و نا امیدی در دنیا                                            2- ندامت و پشیمانی در دنیا

3- حسرت و نا امیدی در آخرت                                         4- ندامت و پشیمانی در قیامت

 

120) حقیقت اسلام چیزی نیست جز .................. و بزرگ ترین حق عبارت است از ................ .

1- تبعیت از عقل – عبودیت خداوند و بندگی او                           2- تبعیت از عقل – سخن خدا و راهنمایی های او

3- تسلیم بودن در برابر حق- عبودیت خداوند و بندگی او                4- تسلیم حق بودن – کلام خداوند و هدایت او

 

121) همراه شدن عمل صالح با ایمان در آیات قرآن کریم با کدام گزینه مطابقت دارد؟

1- انسان مؤمن هرگز با هیچ بهانه ای دست از کار و تلاش بر نمی دارد

2- لازمه ی شناخت مسیر حق و حقیقت، پا گذاشتن به میدان عمل و تلاش است

3- ایمان شرط عمل صالح است و اگر ایمان نباشد عمل صالح فاقد هر گونه ارزش است

4- انسان مؤمن با امید به کفایت ایمان خود شرایط عمل صالح را به انتظار می نشیند

 

122) ائمه ی اطهار علیهم السلام با کدام انحراف در خصوص عمل صالح قاطعانه ایستادگی کردند؟

1- کفایت ایمان برای دستیابی به سعادت                             2- برداشت نادرست از مفهوم سعادت

3- کفایت عمل صالح برای دستیابی به سعادت                      4- برداشت نادرست از مفهوم عمل صالح

 

123) کدام عبارت نادرست است؟

1- برای سعادتمند شدن داشتن شناسنامه ی مسلمانی و عنوان شیعه بودن به تنهایی کافی نیست

2- برای سعادتمند شدن علاوه بر عمل و جدیت در مسیر حق، عنایت ها و هدایت ها و الطاف الهی نیز کارساز و مؤثر خواهد بود

3- در منطق اسلام مؤمن کسی است که برای رسیدن به سعادت علاوه بر ایمان، اهل عمل هم باشد

4- در منطق اسلام سعادت هر کس وابسته به عمل اوست و فرزندان پیامبر صلوات الله علیه از برکات وجود او بهره مند می شوند

 

124) فرمایش پیامبر صلی الله علیه و أله و سلم خطاب به دختر گرامیشان حضرت زهرا سلام الله علیها در لزوم انجام عمل صالح بیانگر چیست؟

1- بی اثر بودن انتساب حضرت زهرا سلام الله علیها به پیامبر صلی الله علیه و أله و سلم

2- سخت تر بودن تکالیف افراد به نسبت میزان ایمان آن ها و درجات و مقامات الهی آنان

3- عدم امکان بهره مندی از هدایت ها و الطاف الهی و عنایات ربوبی در مسیر حق

4- عدم کفایت ایمان در رستگاری و بطلان امتیاز انتساب به پیامبر صلوات الله علیه

 

125) هشدار قرآن کریم در سوره ی آل عمران: «از آتشی که برای کافران آماده شده بپرهیزید»، بیانگر لزوم توجه به کدام گزینه  برای تقویت عبودیت و توحید عملی است؟

1- افزایش معرفت در توحید نظری                                     2- افزایش پای بندی به راز و نیاز با خدا

ا3- مداومت در توجه به همراهی ایمان و عمل صالح                 4- مداومت در توجه به معاد و روز قیامت

 

126) در مورد هشدار قرآن کریم در سوره ی آل عمران:«از آتشی که برای کافران آماده شده بپرهیزید»، کدام گزینه صحیح است؟

1- لازمه ی عمل صالح، اعتقاد به معاد و روز حساب است         2- لازمه ی اعتقاد به معاد، آماده نمودن خود برای آن است

3- لازمه ی اعتقاد به معاد، افزایش معرفت در توحید است          4- لازمه ی عمل صالح، جهت الهی دادن به کارهاست

127) کدام یک از ترجمه ی آیات زیر جزئی از توحید عملی محسوب می شود؟

1- ای نفس به آرامش رسیده، خشنود و خدا پسند به سوی پروردگارت بازگرد

2- از آتشی که برای کافران آماده شده بپرهیزید

3- خدا و رسول را اطاعت کنید، باشد که مشمول رحمت قرار گیرید

4- اگر می شنیدیم یا تعقل می کردیم در میان دوزخیان نبودیم

 

128) ترجیح ندادن لذت گناه بر لذت آخرت نتیجه ی چیست؟

1- درک خوشی های زندگی دنیا و میل به لذت های اخروی              2- مقایسه ی عمر کوتاه دنیا با حیات جاودانه ی آخرت

3- یادآوری پیام الهی در لزوم عبودیت و بندگی انسان                     4- یادآوری عذاب های قیامت و لزوم ترک لذت های دنیا

 

129) معرفت عمیق و افزایش ایمان به خداوند دارای کدام تأثیر است؟

1- امیدواری به دستیابی به نعمت های جاودان اخروی               2- افزایش انگیزه ی انسان برای عبودیت و بندگی خدا

3- ایجاد آمادگی در ملاقات با خدا و به یاد داشتن معاد               4- ترجیح لذت های آخرت و دوری از لذت های زودگذر دنیا

 

130) مقصود قرآن کریم از دعوت مکرر در آیات مختلف به تفکر و تعقل در آیات الهی چیست؟

1- برنامه ریزی انسان در طول زندگی برای دستیابی بهتر به معرفت توحید نظری

2- امکان بهره مندی از معرفت بیشتر در زمینه ی توحید نظری

3- افزایش انگیزه ی انسان برای عبودیت و برنامه ریزی روزانه ی او در این خصوص

4- برنامه ریزی انسان در طول زندگی برای دستیابی بهتر به معرفت توحید عملی

 

131) بیت: «مهر رخسار تو می تابد ز ذرات جهان        هر دو عالم پر ز نور و دیده نابینا چه سود»، بیانگر کدام مفهوم است؟

1- عدم تفکر و تعقل در آیات و نشانه های الهی در اثر غفلت و بی توجهی

2- عدم امکان تفکر و تعقل در آیات و نشانه های الهی به دلیل نا بینایی

3- توجه به جلوه های ذات خدا در پدیده های طبیعت و تفکر و تعقل در آن ها

4- درک حضور خداوند در تمامی پدیده ها و رویدادهای جهان هستی

 

132) کدام گزینه از نتایج راز و نیاز با خدا نیست؟

1- تقویت محبت خداوند در قلب انسان                                     2- برآورده شدن نیازها و حاجت ها

3- کنار زده شدن پرده های غفلت                                          4- توجه به مراقبت دائمی خداوند

 

133) هدف اصلی خداوند از وجوب نماز کدام است؟

1- سخن گفتن بشر با خداوند از این طریق                              2- ایجاد جایگاه خاص برای آن

3- دوری انسان از غفلت و سرگرمی های دنیا                         4- ایجاد تداوم در یادآوری خدا و حضور او در زندگی

 

134) مهم ترین شرط در درستی و ارزشمندی نماز چیست؟

1- اقامه ی آن به جماعت                                                2- اقامه ی آن با حضور قلب

3- انجام آن در اول وقت                                                 4- انجام آن در خلوت

 

135) توجه فرد نمازگزار به هنگام اقامه ی نماز تمرینی است برای:

1- احساس نزدیکی انسان به خدا و دستیابی به امکان راز و نیاز با او

2- توجه تدریجی انسان به کمالات معنوی و افزایش انگیزه ی عبادی او

3- درک حضور خداوند به هنگام سخن گفتن با خدا در حالت نماز

4- رشد تدریجی انسان برای عدم غفلت از خدا در سایر حالات و اوقات

 

136) کدام سخن پیامبر (صلی الله علیه و أله و سلم)، بیانگر توجه به بعد اجتماعی توحید عبادی است؟

1- هر کس صبح خود را آغاز کند، اما اهتمامی برای حل مشکلات مسلمانان نداشته باشد مسلمان نیست

2- اگر برای این حادثه ی تلخ، مسلمانی از روی تأسف بمیرد، ملامت نخواهد شد و از نظر من سزاوار است

3- ای فاطمه خودت عمل کن که من از جانب خداوند برای تو کاری نمی توانم بکنم

4- خداوند فرزندان آدم را ندا می دهد: ای فرزند آدم مرا در آن چه بدان امر کرده ام اطاعت کن

 

 

 

137) چه کسانی علی رغم عمل به وظایف خود، در بندگی خداوند پیشروی چندانی نکرده اند؟

1- حاکمان ستمگری که با بی عدالتی زمینه های فساد و تشویش را در جامعه ایجاد می کنند

2- کسانی که در جهت تحقق توحید و عدالت گامی برنمی دارند و از فرامین الهی سرباز می زنند

3- کسانی که نسبت به امور اجتماع خود بی تفاوتند و با بی توجهی از آن می گذرند

4- حاکمانی که به ناحق ولایت بر مردم را در دست گرفته اند ولی عدالت رابرقرار نساخته اند

 

138) فرمایش امیرالمؤمنین علیه السلام در نکوهش رفتار لشکریان معاویه، بیانگر کدام گزینه است؟

1- تقویت مسؤولیت اجتماعی                                      2- لزوم پای بندی به فرامین الهی در جهاد

3- تأکید بر ظلم ستیزی و جهاد با دشمنان                        4- توجه به ضرورت اهتمام به عمل صالح

 

139) کدام یک از موارد زیر در مسیر توحید عملی محسوب نمی شود؟

1- اولویت دادن به همسایگان به هنگام دعا کردن               2- انفاق به نیازمندان و پرداخت خمس و زکات

3- اقامه ی نماز و رعایت راستی و درستی                     4- ورزش کردن به قصد حفظ سلامتی

 

140) کسب مقام بالاتر در عبودیت وابسته به کدام مورد است؟

1- پیشرفت در توحید عملی از طریق اولویت به بعد اجتماعی آن

2- رفع انگیزه های متعارض از طریق الهی کردن جهت فعالیت ها

3- داشتن مقاصد خیرخواهانه در کنار انجام عبادات فردی

4- کسب هویتی زیبا و الهی با تبعیت از فرمان های الهی در بعد فردی

 

درس پنجم                                              بازگشت

 

141)  در حدیث قدسی خطاب به حضرت داود علیه السلام ، چه کسانی از اشتیاق به سوی خدا رفتن خواهند مرد؟

1- مهاجرین الی الله              2- گناهکاران تویه کار             3- مجاهدان فی سبیل الله                4- روی گردانندگان از خدا

 

142) آن چه باعث اشتیاق مرگبار روی گردانان از خدا می شود چیست؟

1- پشیمانی از گناه و احساس نزدیکی و تقرب به خداوند پس از ندامت

2- امید به بخشایش خداوند در چشم پوشی از خطاهای گذشته ی گنهکاران و شوق دیدار حق

3- انتظار خدا برای آنان و و مدارای با ایشان و نیز اشتیاق خداوند برای ترک معاصی آنان

4- احساس وجود رابطه ی متقابل و پیوند قلبی با خداوند و اشتیاق به پاداش الهی

 

143) با درک اشتیاق خداوند، بند بند وجود روی گردانان به خاطر ............. از هم می گسلد.

1- محبت خدا               2- یادآوری گناهانشان                3- پشیمانی و حسرت               4- لطف خدا و قبولی توبه

 

144) در میان موجودات اطراف انسان کدام یک در برابر موانع بیرونی، تا حدودی قادر به تغییر جهت حرکت خود می باشند؟

1- نباتات                   2- گیاهان                               3- حیوانات                          4- جمادات

 

145) کدام عبارت درباره ی امکان مقابله در برابر موانع بیرونی صحیح نیست؟

1- انسان می تواند بر علیه خود قیام و انقلاب کند، اما نمی تواند با موانع بیرونی مقابله کند.

2- گیاهان کمتر از حیوانات می توانند در برابر موانع خارجی تغییر جهت دهند.

3- حیوانات بیش از گیاهان توانایی تغییر مسیر خود در مقابل موانع خارجی را دارا هستند.

4- انسان بیش از حیوان و گیاه توانایی تغییر جهت و مسیر حرکت در برابر موانع خارجی را داراست.

 

146) عدم توانایی هر گونه اقدامی بر علیه خود و تمایلات درونی از ویژگی های کدام یک از موارد زیر است؟

1- گیاه و حیوان          2- انسان و گیاه                     3- حیوان و انسان                     4- جمادات و انسان

 

147) گیاه و حیوان در مقایسه با انسان فاقد کدام یک از توانمندی های زیر است؟

1- تغییر جهت در برابر موانع خارجی                         2- اقدام بر علیه خود و تمایلات درونی

3- تغییر مسیر حرکت در مقابله با موانع بیرونی                        4- تغییر مسیر و جهت در تمایلات درونی

 

148) رابطه ی میان خالق و مخلوق چگونه رابطه ای است؟

1- رابطه ای مشابه            2- رابطه ای تقابلی             3- رابطه ای تکاملی              4- رابطه ای متقابل

149) نتیجه ی کدام یک از موارد، خروج از مسیر الهی نیست؟

1- شکستن حرمت های خدا                                      2- نداشتن سپاس کافی در برابر خدا

3- قدم در ناسپاسی گذاردن                                      4- آلوده شدن به گناهان

 

150) کدام یک نشانه ای از اشتیاق خداوند به سعادت و کمال انسان می باشد؟

1- آفرینش انسان با گرایش ها و تمایلات متعالی در سرشت وجودی او

2- آماده سازی ابزارهای رستگاری و کمال برای انسان

3- لطف و رحمت بی پایان خداوند به انسان برای رسیدن او به مقصد نهایی

4- پاداش های بزرگ خداوند در پاسخ به همت های کوچک انسان

 

151) عبارت صحیح درباره ی اشتیاق انسان و خداوند نسبت به یکدیگر را در کدام گزینه می توان مشاهده نمود؟

1- انسان به دیدار خداوند گرایش و شوق دارد، در حالی که خداوند به رستگاری و سعادت انسان مشتاق است و این دو با هم قابل قابل مقایسه نیست.

2- هم انسان و هم خداوند برای دیدار و ملاقات یکدیگر مشتاق و منتظر هستند، ولی اشتیاق انسان با اشتیاق خداوند به هیچ وجه قابل مقایسه نیست.

3- پیوند قلبی میان انسان و خداوند پیوندی متقابل است و به همان میزان که خداوند به سعادت انسان مشتاق است انسان به دیدار او مشتاق می باشد.

4- پیوند قلبی میان انسان و خداوند پیوندی متقابل است و به همان میزان که خداوند به دیدار و ملاقات انسان مشتاق است، انسان نیز مشتاق ملاقات با اوست.

 

152) کدام یک نشانه ای از اشتیاق خداوند به سعادت و کمال انسان می باشد؟

1- آماده سازی ابزارهای رستگاری و کمال برای انسان

2- پاداش های بزرگ خداوند در پاسخ به همت های کوچک انسان

3- لطف و رحمت بی پایان خداوند به انسان برای رسیدن او به مقصد نهایی

4- آفرینش انسان با گرایش ها و تمایلات متعالی در سرشت وجودی او

 

153) درباره ی پیوند قلبی انسان با خدا، کدام گزینه صحیح است؟

1- خدایی شدن، آرزوی انسان و آرام گرفتن در کنار خدا مقصد و مأوای اوست.

2- انتظار و اشتیاق برای رسیدن به خدا هدف و مقصد انسان است و خدایی شدن لازمه ی این مقصد است.

3- خدایی شدن، آرزوی انسان و کسب رضایت او مقصد و هدف نهایی اوست.

4- انتظار و اشتیاق برای رسیدن به خدا آرزوی انسان و خدایی شدن نتیجه ی این آرزوست.

 

154) درباره ی سرشت وجودی انسان کدام گزینه صحیح نمی باشد؟

1- به جز گرایش به زیبایی، وجود انسان بدون هر گونه تمایل خاص دیگری سرشته شده است.

2- وجود انسان با گرایش به زیبایی ها و کمالات متعالی سرشته شده است.

3- علاوه بر گرایش به زیبایی ها، وجود انسان با گرایش به خدا و محبت به او سرشته شده است.

4- علاوه بر گرایش به خدا و محبت او وجود انسان با گرایش به زیبایی و کمالات متعالی سرشته شده است.

 

155) کدام گزینه به عنوان نتیجه ی اولیه ی افزایش حرمت شکنی و گستردگی دامنه ی گناه محسوب می شود؟

1- تغییر مسیر زندگی و آلودگی دامان انسان به گناهان بزرگ و کوچک

2- ناسپاسی و ابتلا به عجب و غرور در برابر انجام عبادات

3- خاموشی چراغ عقل و فطرت و  تأثیرگذاری حداقلی آن ها

4- عادت به گناه و توجیه آن و گستردگی تدریجی آلودگی قلب

 

156) کدام گزینه به عنوان نتیجه ی نهایی افزایش حرمت شکنی و گستردگی دامنه ی گناه محسوب می شود؟

1- تغییر جهت الهی زندگی انسان و هدایت شیطان در مسیر دلخواه او و پشت به خدا

2- ناسپاسی و ابتلا به عجب و غرور در برابر انجام عبادات

3- تغییر مسیر زندگی و آلودگی دامان انسان به گناهان بزرگ و کوچک

4- عادت به گناه و توجیه آن و گستردگی تدریجی آلودگی قلب

 

157) گرفتاری و عادت دادن خود به گناه موجب چیست؟

1- افزایش تدریجی دامنه ی گناه                                        2- فراموش کردن تنفر اولیه از گناه

2- آلودگی جبران ناپذیر شخصیت انسان به گناه                       4- عادی شدن ارتکاب به گناه

 

158) کدام گزینه درباره ی گناه، موجب سقوط از پرتگاه های خطرناک در وادی ضلالت محسوب می شود؟

1- فراموش کردن نفرت از گناه                                       2- توجیه و عادت به آن

3- افزایش تدریجی دامنه ی گناه                                       4- بیزاری موقتی و زودگذر از گناه

159) در چه صورت جهت الهی زندگی انسان به مسیری با هدایت شیطان در مسیر دلخواه او و پشت به خدا تغییرمی کند؟

1- با افزایش تدریجی حرمت شکنی و گستردگی دامنه ی گناه

2- با تغییر جهت الهی زندگی انسان و خروج تدریجی از آن

3- با پیشروی در مسیری که هدایت آن با شیطان است

4- با کاهش تأثیر گذاری عقل و فطرت و به حداقل رسیدن اثرات آن ها

 

160) در چه صورت انسان از گناه بیزاری جسته و گرفتاری در دام شیطان را برای خود محال می دانست؟

1- اگر به هنگام ارتکاب اولین گناه، مشاهده ی شخصیت آلوده و وحشتناکش در لحظه ی گناه برای او امکان پذیر بود

2- اگر به هنگام ارتکاب هر گناهی، گرایش های فطری او مانع از انجام گناه می گردید

3- اگر به هنگام ارتکاب اولین گناه، مشاهده ی شخصیت آلوده و وحشتناکش در آینده برای او امکان پذیر بود

4- اگر به هنگام ارتکاب هر گناهی، دیگران مانع از انجام گناه او می گردید

 

161) اگر برای انسان به هنگام ارتکاب اولین گناه مشاهده ی شخصیت آلوده و وحشتناکش امکان پذیر بود، این مشاهده ممکن بود چه تأثیری بر او ایجاد کند؟

1- بیزاری از خود و اقدام فوری و اساسی در جبران خطاها به وسیله ی توبه و بازگشت به مسیر الهی

2- بیزاری از گناه و محال شمردن گرفتاری خود به هدایت شیطان در مسیری پشت به خداوند

3- بیزاری از گناه و اقدام فوری و اساسی در جبران خطاها به وسیله ی توبه و بازگشت به مسیر الهی

4- بیزاری از خود و محال شمردن گرفتاری خود به هدایت شیطان در مسیری پشت به خداوند

 

162) در چه صورت چراغ عقل و فطرت انسان خاموش می شود؟

1- با کاهش تأثیر گذاری عقل و فطرت و به حداقل رسیدن اثرات آن ها

2- با تغییر جهت الهی زندگی انسان و خروج تدریجی از آن

3- با پیشروی در مسیری که هدایت آن با شیطان است

4- با افزایش تدریجی حرمت شکنی و گستردگی دامنه ی گناه

 

163) کدام مورد به عنوان نتیجه ی «توجیه کردن» گناه و «عادت» به آن، محسوب نمی شود؟

1- تسریع در خروج از مسیر الهی                                    2- بستن راه اعتراض عقل

3- غفلت از زشتی و پلیدی گناه                                        4- سقوط در وادی گمراهی

 

164) معیار بزرگی گناهان وابسته به چیست؟

1- میزان تأثیر آن ها در جامعه                                        2- میزان تأثیر آن ها در روح انسان

3- شدت تخریبی آن ها                                                 4- شدت عذاب و کیفر آن ها

 

165) تأثیر گناهان بزرگ بر انسان چگونه است؟

1- خروج او از مسیر عبودیت خدا را تسریع می کنند              2- انسان را به سرعت از مسیر توحید عملی خارج می سازد

3- انسان را اسیر شیطان و هوس های شیطانی می کند             4- همه ی موارد صحیح است

 

166) کدام یک از گناهان زیر علاوه بر تأثیرات دنیایی بر نسل های آینده ی فرد نیز اثر می گذارند؟

1- پذیرش ظلم           2- شرک و بت پرستی            3- کسب مال حرام            4- کاهل نمازی

 

167) کدام یک از گناهان کلید گناهان دیگر محسوب می شود؟

1- دروغ                     2- تهمت                             3- ظلم پذیری             4- ترک نماز

 

168) تأثیر کدام یک از گناهان زیر، سخت شدن تربیت فرزندان است؟

1- کسب مال حرام                2- سبک شمردن نماز            3- ظلم به مردم              4- دروغ و تهمت

 

169) تأثیر گناهی چون کوچک شمردن نماز بر انسان چیست؟

1- زندگی دنیایی او را نابسامان و مختل می نماید                    2- سخت کننده ی تربیت فرزندان می شود

3- کلید انجام سایر گناهان محسوب می شود                          4- باعث محرومیت از شفاعت اولیای خدا می شود

 

170) توجه به کدام حقیقت، بدتر و دردناکتر از تأثیر گناه بر انسان است؟

1- ناظر بودن خداوند برانجام گناه و احساس شرمساری قلب           2- عدم امکان جبران خطا و بسته بودن راه بازگشت

3- یادآوری عذاب های شدید اخروی در ازای گناهان بزرگ          4- عدم احساس شرم و خجالت به هنگام ارتکاب گناه

171) باز گشت از عقوبت و عذاب مربوط به کدام تعریف از توبه است؟

1- توبه ی اجتماعی اقوام         2- توبه ی مؤمن           3- توبه ی گناهکار          4- توبه ی خداوند

 

172) کدام تعبیر درباره ی«توبه» صحیح نیست؟

1- به معنای بازگشتن از گناه به سوی فرمانبرداری از خداوند است

2- موهبتی بسیار گرانبها ست که خداوند به بندگانش هدیه کرده است

3- دروازه ی رحمتی است که خداوند به روی بندگانش گشوده است

4- اصطلاح «تواب» د ر قرآن کریم تنها برای خداوند به کار رفته است

 

173) خصلت قیام انسان علیه خودش به چه منظور در انسان قرار داده شده است؟

1- توانایی مقابله با تمایلات درونی                                        2- بازگشت از گناه و جبران فرصت های از دست رفته

3- بازگشت از راه رفته در مسیر فرمانبرداری از خداوند              4- توانایی مقابله با موانع خارجی

 

174) فاصله ی بین گناه تا بخشش پر می شود با:

1- اصلاح                  2- مغفرت                3- دعا و مناجات              4- توبه

 

175) اگر مغفرت صورت نگیرد:

1- توبه کنندگان فرصت توبه ی دیگری ندارند                       2- گناهکار به خود ستم کرده است 

3- باید دوباره توبه صورت گیرد                                      4- گناهکاران جزو خاسرین خواهند بود

 

176) کدام یک از تأثیرات گناه بر انسان محسوب نمی شود؟

1- آلودگی روح و شخصیت                                           2- قطع دائمی پیوند انسان با خداوند

3- لکه دار شدن قلب و نفس                                          4- زوال صفا و نورانیت قلب

 

177) گناه قلب انسان را دچار .................. کرده و با توبه قلب ..................... می یابد.

1- مرگ معنوی – حیات دوباره                                    2- آلودگی – امکان پاکی

3- مرگ معنوی -  صفا و نورانیت                                4- آلودگی – فرمانبرداری

 

178) کدام گزینه، از جمله حالاتی که اقدام به توبه را برای انسان گناهکار فوری ترین و واجبترین کار قرار می دهد، نمی باشد؟

1- درک هدف زندگی         2- بیداری           3- پیرایش و تخلیه          4- توجه به کوتاهی های گذشته

 

179) مفهوم بیت: «خلوت دل نیست جای صحبت اغیار  دیو چو بیرون رود فرشته درآید» با کدام گزینه هماهنگی دارد؟

1- با پذیرش توبه رشته ی بریده شده ی میان انسان و خدا دوباره پیوند خورده و زندگی دوباره نشاط آور می گردد.

2- به محض بیداری و درک هدف از زندگی دنیا، باید کوتاهی های گذشته را جبران کرد.

3- آلودگی روح و شخصیت انسان مانع از صفا و نورانیت قلب اوست و با توبه قلب تجدید حیات می یابد.

4- تا انسان خود را از آلودگی ها پاک نکند، نمی تواند به کسب زیبایی ها و کمالات برسد.

 

180) حدیث پیامبر صلی الله علیه و أله و سلّم: « التائب من الذنب کمن لا ذنب له » به کدام ویژگی در ارتباط با توبه اشاره دارد؟

1- تحول معنوی    2- جبران خطا         3- پیرایش        4- غیر لفظی بودن

 

181) مرحله ی پس از پیرایش در توبه کدام است؟

1- آراستگی            2- تخلیه             3- ندامت                     4- سبحه

 

182) لازمه ی رسیدن به پیرایش در توبه آن است که:

1- توبه انسان را متوجه کوتاهی های گذشته ی فرد نماید.

2- گناهان از قلب خارج شده و قلب شستشو یابد.

3- پس از توبه فرد به زیبایی ها و خوبی ها آراسته گردد.

4- پشیمانی واقعی همراه با اندوه و حسرت برای فرد حاصل شود.

 

183) قرآن کریم از ................. در کنار ................. یاد می کند و هر دو را .....................میشمارد.

1- پاکان – مغفرت طلبان- محبوب خداوند                           2- پاکان – توابین – آمرزیده

3- توبه کنندگان – متطهرین – محبوب خداوند                                4- توابین – پاکان – آمرزیده

184) کدام یک ازموارد زیر بر تأثیر توبه در پاکی قلب و زدودن گناهان از آن دلالت دارد؟

1- التوبة تطهّر القلوب و تغسل الذنوب                               2- إنّ الله یحبّ التوابین و یحبّ المتطهّرین

3- و إن لم تغفر لنا و ترحمنا لنکوننّ من الخاسرین                 4- فمن تاب من بعد ظلمه و أصلح فان الله یتوب علیه

 

185) ندامت ظاهری و لفظی در صورتی پذیرفته نیست که:

1- همراه با ادای حقوق الهی نباشد                                    2- در کنار سایر ارکان توبه نباشد

3- همراه با تکرار مداوم گناه باشد                                    4- در کنار ادای حقوق مردم نباشد

 

186) سوگند خداوند متعال به عزت و جلال خودش در عدم پذیرش توبه ی فردی از بنی اسرائیل به کدام دلیل بود؟

1- ادعای پشیمانی و توبه بدون داشتن حالت درونی اندوه و حسرت

2- عدم تحقق پشیمانی کامل به واسطه ی فقدان حالت درونی اندوه و حسرت

3- ادعای پشیمانی و توبه بدون ادای حقوق مردم و حقوق الهی

4- عدم تحقق پشیمانی کامل به واسطه ی  وجود آثار شیرینی گناه در دل او

 

187) کدام گزینه درباره ی پشیمانی صحیح است؟

1- حالتی درونی که شخص را دچار اندوه و حسرت می کند و رکن دوم توبه است.

2- اولین مرحله ی توبه است و شخص را از احساس شیرینی گناهان باز می دارد.

3- حالتی درونی که شخص را دچار اندوه و حسرت می کند و رکن اول توبه است.

4- دومین مرحله ی توبه است و شخص را از احساس شیرینی گناهان باز می دارد.

 

188) نشانه ی عدم پشیمانی واقعی کدام است؟

1- احساس لذت از گناه           2- تردید در تصمیم گیری              3- عدم اظهار لفظی             4- کوتاهی در جبران خطاها

 

189) فرمایش امام رضا علیه السلام: «المستغفر من الذنب و یفعله کالمستهزء بربّه»، اشاره به کدام مورد دارد؟

1- ادای حقوق تضییع شده که مرحله ی سوم توبه است.

2- تصمیم جدی بر ترک گناه که رکن اول توبه است.

3- ادای حقوق تضییع شده که مرحله ی دوم توبه است.

4- تصمیم جدی بر ترک گناه که رکن دوم توبه است.

 

190) تأثیر توبه در محو آثار گناه بیانگر آن است که:

1- توبه امری غیر لفظی بوده و تحولی معنوی است.

2- جنبه ی ظاهری توبه امری لفظی است که بر باطن قلب مؤثر است.

3- توبه صرفاً کاری ظاهری نیست  و تحول معنوی آن پس از ندامت آشکار می شود.

4- جنبه ی ظاهری توبه لفظی است که با استغفار تحقق می یابد.

 

191) کدام مورد به عنوان نتیجه ی تکرار گناه محسوب نمی شود؟

1- عدم پذیرش توبه از سوی خداوند                                  2- بسته شدن راه توبه به روی گناهکار

3- به تأخیر افتادن توبه ی واقعی                                 4- بی اثر شدن استغفار و طلب آمرزش

 

192) در کدام یک از عبارات زیر به اثرات منفی توبه ی ظاهری کسی که همچنان به گناه خود ادامه می دهد اشاره شده است؟

1- و إن لم تغفر لنا و ترحمنا لنکوننّ من الخاسرین             2- التوبة تطهّر القلوب و تغسل الذنوب

3- التائب من الذنب کمن لا ذنب له                               4- المستغفر من الذنب و یفعله کالمستهزء بربّه


193) تمام شدن ارکان توبه برای فردی که نماز واجب را ترک می کرده آن است که:

1- دیگران او را تجاوزگر به حقوق توصیف نکنند             2- دیگر عمر خود را به بیهودگی و بطالت نگذراند

3- دیگران او را به عنوان تارک الصلوة نشناسند               4- دیگر مرتکب هیچ گونه گناهی نشود و پاک بماند

 

194) کدام یک از موارد زیر از جمله اوصاف تمام بودن ارکان توبه نیست؟

1- ادای حقوق واجب الهی و حق الناس                               2- عدم ارتکاب مجدد به گناهان گذشته

3- تغییر نگرش دیگران نسبت به فرد                                4- توبه ی فوری پس از تکرار گناه

 

 

195) توبه ی کامل در مرحله ی اول و دوم:

1- حالات گناه در انسان را از بین نمی برد                              2- کمال توبه برای گناهکار محسوب می شود

3- از ادای حق الله و حق الناس کفایت نمی کند               4- انسان را مانند فردی بی گناه قرار می دهد

 

196) چنان چه کسب رضایت صاحبان حق، برای توبه کننده وجود نداشته باشد، باید:

1- در حق ورثه ی آن ها احسان و دعای خیر کند                    2- حقوق مادی و مالی آنان را در حد توان ادا کند

3- حقوق معنوی آنان را به طور کامل ادا کند                         4- در حق آن ها احسان نماید و برایشان دعای خیر کند

 

197) کدام یک از موارد زیر از جمله حقوق معنوی مردم نیست؟

1- آبروریزی با تهمت و دروغ                                             2- ادای قرض و امانت

3- نشر کتب و فیلم های مستهجن                                           4- ایجاد بدبینی نسبت به دین

 

198) در ارتباط با ادای حقوق معنوی مردم چه کسانی بیش از سایرین مسؤول هستند؟

1- علمای دینی و رهبران سیاسی و چهره های معروف             2- کسانی که بیشتر مورد توجه مردمند

 3- روحانیونی که مورد مراجعه ی مردمند                           4- نویسندگان و شخصیتهای هنری و ورزشی

 

199) به نسبت توجه بیشتر مردم به مسؤولین، علاوه بر سنگین تر بودن مسؤولیت:

1- اقدامات آنان در ارتباط با مردم اساسی تر خواهد بود             2- پاداش و اجر معنوی آنان نیز بیشتر خواهد بود

3- جبران خطا برایشان دشوارتر خواهد بود                           4- آمرزش گناهان آنان از سوی خدا آسان تر خواهد بود

 

200) در ماجرای توبه ی یکی از علمای بنی اسرائیل، کدام نکته قابل توجه است؟

1- ضرورت ادای حقوق عبادی خداوند                               2- ضرورت زدودن آثار شیرینی و لذت گناه

3- دشواری ادای حقوق معنوی مردم                                 4- سنگینی مسؤولیت و پاداش اعمال رهبران دینی

 

201) از جمله مهم ترین حقوق خداوند بر مردم کدام است؟

1- جبران کامل کوتاهی های گذشته و قضای واجبات                2- اطاعت و بندگی و انجام عبادات ترک شده

3- مراعات حدود الهی و تصمیم جدی بر ترک گناه                  4- تلاش بی وقفه برای جبران خطاها و ترک لذائذ

 

202) پرهیز فرزندان از حرمت شکنی والدین مربوط به کدام یک از ارکان توبه است؟

1- رکن دوم – پشیمانی از گذشته                              2- رکن دوم – تصمیم بر ترک جدی گناه

3- رکن سوم – ادای حقوق ضایع شده                                    4- رکن اول – پشیمانی از گذشته

 

203) اگر فرد توبه کننده نتواند تمامی گناهان گذشته ی خود را جبران کند، در آن صورت:

1- توبه اش پذیرفته نیست و باید تا اتمام کامل حقوق خداوند و مردم تلاش خود را ادامه دهد

2- چنان چه کوتاهی نکرده باشد، خداوند او را عفو کرده و پاداش او به میزان عمل او خواهد داد

3- چنان چه کوتاهی نکرده باشد، خداوند او را عفو کرده و بقیه ی موارد را خود جبران می کند

4- توبه اش پذیرفته نیست و باید استغفار کند و جبران بقیه ی موارد را به فرزندان خود بسپارد

 

204) به غیر از ارکان سه گانه ی توبه، چه مراتب دیگری وجود دارد؟ برای چه کسانی؟ بنا به فرمایش چه کسی؟

1- دو مرتبه ی  دیگر-  کسانی که می خواهند به مقام علیین برسند – امام رضا علیه السلام

2- یک مرتبه ی دیگر-  کسانی که می خواهند به مقام علیین برسند – امام علی علیه السلام

3- دو مرتبه ی دیگر-  کسانی که می خواهند در ردیف اولیای بزرگ الهی قرار گیرند– امام علی علیه السلام

4- یک مرتبه ی دیگر-  کسانی که می خواهند در ردیف اولیای بزرگ الهی قرار گیرند – امام رضا علیه السلام

 

205) تشابه توبه با توحید عملی در چیست؟

1- هر دو دارای بعد فردی و اجتماعی هستند                      2- هر دو برای اطاعت و بندگی خدا صورت می گیرند

3- در هر دو باز گشت به مسیر توحید وجود دارد                4- در هر دو دیدگاه نظری و عملی وجود دارد

 

206) راه اصلاح و معالجه ی جامعه ای که به انحرافات و بیماریهای اجتماعی آلوده شده کدام است؟

1- توبه ی اجتماعی و بازگشت به اصلاح                        2- امر به معروف و نهی از منکر

3- حساسیت داشتن نسبت به گناه                                  4- اقدامات فوری از سوی رهبران اجتماع

 

207) نیاز به توبه برای جامعه زمانی مطرح است که:

1- مسؤولین و رهبران جامعه نسبت به اصلاح اجتماع بی تفاوت بمانند و خود مردم در جهت اصلاح انحرافات اقدام نکایند

2- افراد به انحرافاتی چون دروغ و تهمت، ترک نماز و ... دچار شده و به تدریج از مسیر توحید اطاعت از خداوند خارج شوند

3- مردم از انجام وظایف فردی و اجتماعی خود غفلت ورزند و مخالف با مسیر توحید ی اجتماع حرکت کنند

4- با شیوع انحرافاتی چون رشوه خواری، بی توجهی به قانون و ...، جامعه از مسیر توحید و اطاعت از خداوند خارج شود

 

208) قوی تر و محکم تر شدن گناهان اجتماعی و گستردگی آن در سطح جامعه نتیجه ی چیست؟

1- کوتاهی مسؤولین در اقدامات سرکوبگرانه                   2- کوتاهی مردم در امر به معروف و نهی از منکر

3- کوتاهی مردم در پرهیز از انجام گناهان                     4- کوتاهی مسؤولین در اجرای برنامه های ویژه

 

209) کدام گزینه در ارتباط با ابراز حساسیت مردم نسبت به اولین نشانه های گناه محسوب نمی شود؟

1- ایستادگی در برابر نمودهای گناه                              2- ریشه دار شدن انحراف از حق

3- بازگشت اجتماع به وضعیت اعتدال                           4- آسان تر شدن ممانعت از گستردگی گناه

 

210) کوتاهی مردم و بی فایده بودن تلاش دلسوزان جامعه منجر می شود به:

1- مشکل شدن اصلاح جامعه – بی تفاوتی در برابر گناه – نیاز به تلاش های بزرگ و فعالیت های ایثارگرانه

2- ریشه دار شدن انحراف از حق - بی تفاوتی در برابر گناه – نیاز به اقدامات اساسی و قانونی مسؤولین

3- مشکل شدن اصلاح جامعه –  بی اثر بودن اقدامات قانونی و اجتماعی -  نیاز به بذل مال و جان انسان های بزرگ

4- ریشه دار شدن انحراف از حق – مشکل شدن اصلاح جامعه – نیاز به تلاش های بزرگ و فعالیت های ایثارگرانه

 

211) در شرایطی که اصلاح جامعه مشکل است، نیاز به تلاش های بزرگ و اقدامات ایثارگرانه تا جایی احساس می شود که:

1- در صورت عدم آمادگی افراد نور هدایت به طور کامل خاموش می گردد

2- تدوین قوانین جدید توسط حکومت ضرورت می یابد

3- نجات اجتماع از تباهی مطلق جز به دست رهبران دینی ناممکن تلقی میشود

4- ممکن است به بذل مال و جان انسان های بزرگ منجر شود

 

212) کدام گزینه در رابطه با نقش مردم در اصلاح انحرافات اجتماعی صحیح است؟

1- کوتاهی مردم در حمایت از حق که منجر به عمیق تر شدن و گستردگی انحراف از حق و شهادت امام حسین علیه السلام شد

2- اقدام حکومت ها در سرکوب اقدامات ایثارگرانه که منجر به عمق بیشتر انحرافات شد و تثبیت حکومت معاویه را در بر داشت

3- کوتاهی حکومت در حمایت از مردم که منجر به عمق بیشتر و گستردگی انحراف از حق و  شهادت امام حسین علیه السلام شد

4- عدم حمایت حکومت ها از اقدامات ایثارگرانه که منجر به عمق بیشتر انحرافات گردید و تثبیت حکومت معاویه را در بر داشت

 

213) دیدگاه قرآن درباره ی علت عذاب برخی اقوام گذشته چیست؟

1- عدم حمایت از رهبران اجتماع- بی تفاوتی در برابر گناه دیگران- عدم پذیرش دعوت انبیا علیهم السلام

2- انحراف از اسلام- آلودگی به گناهان- آزار و اذیت پیامبران الهی علیهم السلام

3- عدم حمایت از پیامبران- بی تفاوتی در برابر گناه دیگران - کشتن رسولان حق

4- انحراف از راه راست- آلودگی به گناهان- عدم پذیرش دعوت انبیا علیهم السلام

 

214- سرگذشت قوم حضرت یونس علیه السلام به کجا رسید؟

1- با وجود مشاهده ی آثار عذاب به آن حضرت ایمان نیاورده در نتیجه دچار عذاب شدند

2- با مشاهده ی آثار عذاب دعوت پیامبرشان را پذیرفتند وایمان آوردند

3- با انجام توبه ی اجتماعی و قبول دعوت آن حضرت، از عذاب خداوند نجات یافتند

4- با درخواست آمرزش آن حضرت و شفاعت ایشان از عذاب نجات یافتند

 

215) حضرت یونس علیه السلام درباره ی قومش چه کرد؟ چرا؟

1- برای نجات قومش از شهر خارج شد زیرا قصد شفاعت آنان را داشت

2- آنان را به حال خود رها کرد و از شهر خارج شد زیرا کسی با او همراه نشد

3- آنان را نفرین کرد، زیرا از قبول حق توسط آنان نا امید شده بود

4- به همراه آنان از شهر خارج شد زیرا قومش توبه کردند و نجات یافتند

 

 

 

216) سرگذشت قوم حضرت یونس علیه السلام نمونه ای است از:

1- تحول درونی و انقلاب معنوی که منجر به حیات مجدد قلب می شود

2- ضرورت ایمان به خدا و پرهیز از سرپیچی از فرامین او

3- تأثیر توبه ی اجتماعی و نقش مردم در اصلاح اجتماع

4- تأثیر اجتماعی توبه و جایگاه افراد  در اصلاح گذشته ی خود

 

درس ششم                           قدرت پرواز

 

217) تفاوت اساسی میان انسان و سایر موجودات در رابطه با افعال و خاصیت ها چیست؟

1- تنوع خواص و افعال          2- قدرت انتخاب              3- آزادی و اختیار کامل      4- جبر انسان نسبت به سایر موجودات

 

218) اختیار به عنوان حقیقتی ذاتی و غیر قابل انکار قابل پذیرش است، زیرا:

1- دلایل و شواهد موجود بر وجود اختیار همه ی افراد را به قبول آن واداشته است

2- هر کس وجود اختیار را با استدلال منطقی و عقلانی قابل اثبات می بیند

3- دلایل علمی متعدد بر وجود اختیار از سوی دانشمندان و فلاسفه ارائه شده است

4- هر کس حتی منکر اختیار آن را در درون خود می یابد و در عمل از آن بهره می گیرد

 

219) کدام یک از موارد، عامل مشترک در میان نشانه های وجود اختیار می باشد؟

1- تصمیم گیری در امور    2- احساس شرم و پشیمانی  3- رضایت و خرسندی       4- سرزنش و انتقاد

 

220) سبک و سنگین کردن امور و تردید در انتخاب یا انجام کارها به ترتیب مربوط به کدام یک از نشانه های اختیار است؟

1- تفکر و تأمل – تفکر و تأمل                                 3- تفکر و تأمل – خرسندی پس از کار

3- خرسندی پس از کار – تفکر و تأمل                       4- احساس شرم و پشیمانی – مسؤولیت پذیری

 

221) واکنش افراد به هنگام «کسب موفقیت در کارها» و «ارتکاب به اشتباه» به ترتیب مربوط به کدام یک از نشانه های اختیار می باشد؟

1- احساس شرم و پشیمانی – خرسندی پس از کار                    2- خرسندی پس از کار – احساس شرم و پشیمانی

3- تفکر و تأمل – مسؤولیت پذیری                            4- مسؤولیت پذیری - تفکر و تأمل

 

222) کدام گزینه با سایر موارد تفاوت اساسی دارد؟

1- جریان آب                   2- سوزانندگی آتش                        3- اختیار انسان                4- رویش گیاه

 

223) کدام یک از آیات زیر نشان دهنده ی وجود اختیار در انسان است؟

1- بدیع السموات و الارض إذا قضی أمراً فانما یقول له کن فیکون

2- انّا هدیناه السبیل إمّا شاکراً و إمّا کفوراً

3- الذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا و ان الله لمع المحسنین

4- و لقد بعثنا فی کل أمه رسولاً أن اعبدوا الله و اجتنبوا الطاغوت

 

224) مورد سرزنش دیگران قرار گرفتن و ناراحت شدن دیگران نشانه ی آن است که:

1- شخص در کار خود مختاربوده ولی به تعهدات خود عمل نکرده است

2- شخص در کار خود مجبور بوده و باید از پذیرفتن عمل خودداری می کرده است

3- در انتخاب کار دچار اشتباه شده و در عمل نیز موفق نبوده است

4- در انتخاب کار دچار اشتباه نشده ولی موانعی او را از انجام صحیح کار بازداشته است

 

225) قدرت اختیار از چه نظر شبیه به قدرت تفکر است؟

1- امکان بهره مندی از آن و دستیابی به آزادی های وسیع در عمل وانتخاب

2- انکار ناپذیر بودن آن و اهمیت وجودی آن که در سرشت انسان قرار دارد

3- انکار ناپذیری آن و قوی بودن دلایل اثبات وجود آن که مبتنی بر عقل و منطق است

4- امکان بهره مندی پس از توجه به آن و رشد تدریجی آن و کسب نتایج بهتر در اثر شکوفایی

 

 

226) بی توجهی به استعدادهای فکری چه نتیجه ای را به دنبال دارد؟

1- شکوفایی تدریجی و عدم امکان بهره مندی مناسب           2- استفاده ی نادرست از آن ها و به کارگیری در جهتی غیر الهی

3- عدم شکوفایی و مدفون شدن آن ها در وجود فرد                4- استفاده ی ناقص و بی اثر از آن ها و اتلاف قدرت ابتکار

 

227) کدام عبارت درباره ی استعداد متوسط افراد صحیح است؟

1- تلاش مستمر لازمه ی افزایش قدرت تفکر بوده شرایط موفقیت را هموار می سازد

2- توجه صحیح به توانمندی ها راه را برای فتح دروازه های دانش باز می کند

3- بهره مندی از قدرت تفکر و اختیار از توجه به وجود آن ها مهم تر است

4- شکوفایی استعدادهای متوسط مشروط است به حمایت دیگران وامکانات محیطی

 

228) در تبیین توحید افعالی کدام گزینه صحیح است؟

1- عدم شراکت مخلوقات با خداوند در اداره ی جهان

2- تأثیر مخلوقات در اداره ی جهان طریق قرار گرفتن در کنار خدا

3- اداره ی جهان توسط مخلوقات و خدا

4- بی تأثیر بودن مخلوقات در اداره ی جهان و تدبیر مطلق خداوند

 

229) این که اختیار حقیقتی ذاتی است، از کدام گزینه به دست می آید؟

1- قابل اثبات بودن آن از طریق مشاهده و تجربه                       2- قابل اثبات بودن آن از طریق استدلال عقلی

3- استفاده ی عملی از اختیار در تمامی امور زندگی                   4- استفاده ی عملی از اختیار به هنگام انکار آن

 

 230) کدام یک از آیات زیر به نقش اختیار در تعیین سرنوشت اجتماع انسانی دلالت دارد؟

1- و ما کان ربک لیهلک القری بظلم و أهلها بظلم و أهلها مصلحون

2- إنّا هدیناه السبیل إما شاکراً و إما کفورا

3- انما یخشی الله من عباده العلما ان الله عزیز غفور

4- اتخذوا أحبارهم و رهبانهم أرباباً من دون الله

 

231) «سنجش جوانب امور- تردید در تصمیم گیری- رضایت از موفقیت» به ترتیب بر کدام یک از نشانه های اختیار دلالت می کنند؟

1- مسؤولیت پذیری - تفکر و تأمل – خرسندی پس از کار

2- تفکر و تأمل – خرسندی پس از کار – احساس شرم و پشیمانی

3- تفکر و تأمل – تفکر و تأمل – خرسندی پس از کار

4- احساس شرم و پشیمانی _ خرسندی پس از کار – مسؤولیت پذیری

 

232) پذیرش اشتباه در کارها  دلیل بر وجود کدام یک از نشانه های اختیار در انسان است؟

1- تفکر و تأمل           2- احساس شرم و پشیمانی             3- مسؤولیت پذیری            4- خرسندی پس از کار

 

233) سرزنش فرد خاطی توسط دیگران دلیلی است بر وجود اختیار و نشانه ی ..................... است.

1- خرسندی پس از کار                              2- احساس شرم و پشیمانی

3- تفکر و تأمل                                        4- مسؤولیت پذیری در قبال کار

 

234) اختیار انسان از کدام جهت به قدرت تفکر شباهت دارد؟

1- بهره مندی و شکوفایی روز افزون در اثر توجه به آن 2- اثبات منطقی و غیر قابل انکار بودن آن

3- داشتن مراتب نسبی و امکان رشد آن در محیط                       4- داشتن ابعاد فردی و جمعی و تأثیر آن در سازندگی اجتماع

 

235) دفن استعدادهای خارق العاده ی و فتح دروازه های بزرگ علم و دانش با استعدادهای متوسط مربوط به داشتن یا نداشتن کدام گزینه است؟

1- توجه به بعد فردی و اجتماعی جبری گری                2- قدرت اختیار و بهره مندی از آن

3- توجه به بعد فردی و اجتماعی وجود اختیار               4- توجه شایسته و مناسب به استعدادها

 

236) کدام یک از موارد از دستاوردهای انکار اختیار در بعد فردی است؟

1- تحرک و پویایی                                                            2- احساس امیدواری و میل به بالندگی

3- احساس ناکامی و سلب شخصیت                           4- سکوت در برابر ظلم و ستم حاکمان

 

237) کدام گزینه از نتایج انکار اختیار در بعد اجتماعی نیست؟

1- بسته شدن دست انتقام مظلومین                            2- سپردن آینده به دست اتفاق

3- ایجاد فرصت برای تجاوزگران                             4- عدم تسلیم در برابر زورگویان

 

238) تحرک و پویایی _ مقاومت در برابر حاکمان ستمگر – مقابله با مشکلات از نشانه های عدم اعتقاد به کدام مورد است؟

1- اختیار و تعیین سرنوشت در بعد فردی                                2- اختیار و تعیین سرنوشت در بعد اجتماعی

3- جبری گری و تقدیر جبر گونه در بعد فردی              4- جبری گری و تقدیر جبر گونه در بعد اجتماعی

 

239) کسانی که از مواهب الهی محروم مانده اند کدام حق را از خود سلب می نمایند؟ چرا؟

1- اعتراض _ زیرا آن را مخالفت با تقدیر الهی می پندارند

2- آزادی _ زیرا آن را نتیجه ی تقدیر و خواست خداوند می شمارند

3- انتقام _ زیرا آن را بی اثر و مخالف با حکم خدا می دانند

4- حق طلبی _ زیرا آن را فرا تر از توان و قدرت خود می بینند

 

240) در تاریخ اسلام مسأله ی جبری گری مورد سوء استفاده ی کدام گروه قرار گرفته است؟

1- خلفای عباسی               2- حاکمان بنی امیه                        3- سلاطین غیر مسلمان      4- مشرکین مکه

 

241) وجود کدام عقیده جایی برای اعتقاد به اختیار باقی نمی گذارد؟

1- مادی گری                  2- شرک در ربوبیت                     3- جبری گری نسبی                      4- شرک در عبادت

 

242) اعتقاد به قضا و قدر از اعتقاد به کدام اصل ناشی می شود؟

1- عدل                          2- اختیار                                    3- جبر                           4- توحید

 

243) آیه ی: إن الله یمسک السموات والارض ان تزولا... اشاره به کدام عقیده دارد؟

1- حاکمیت قضا و قدر و قانونمندی جهان به عنوان پایه های پذیرش اختیار

2- وابستگی جهان به قدرت الهی و وقوع حوادث جهان به اذن خدا به عنوان توحید در ربوبیت

3- حفظ و نگه داری جهان از نابودی توسط خداوند به عنوان توحید در خالقیت

4- وابستگی جهان به اراده ی حکیمانه و عادلانه ی خداوند به عنوان پایه ی پذیرش اختیار

 

244) کدام گزینه مرتبط با پایه های پذیرش اختیار است؟

1- شناخت اختیار در بعد اجتماعی آن عامل پویایی و تحرک جامعه می گردد

2- طرفداری از مسلک جبر و تبلیغ آن مانع از هر گونه آزادیخواهی و حق طلبی می شود

3- حوادث عالم در چهارچوب حکمت و عدالت خداوند روی می دهد

4- تحولات فیزیکی و شیمیایی تنها بخشی از تغییرات اشیا مادی محسوب می شود

 

245) رخداد حوادث جهان بر اساس نقشه و طرح الهی و اراده ی او قابل طرح در کدام دیدگاه است؟

1- دیدگاه غیر مادی                       2- دیدگاه توحیدی              3- جبری مطلق                4- جبری نسبی

 

246) اندازه گرفتن یا ایجاد اندازه معنای دقیق کدام یک از موارد زیر است؟

1- قضا                         2- قَد˚ر                          3- قَدَر                           4- تقدیر

 

247) کدام یک از موارد جزو معانی قضا نیست؟

1- حتمیت بخشیدن             2- پایان دادن                   3- حکم کردن                   4- اندازه گیری

 

248) موجودات جهان از آن جهت مقدر به تقدیر الهی هستند که:

1- خداوند حدود، اندازه و ویژگی های مکانی و زمانی آن ها را تعیین می کند

2- خداوند با حکم و فرمان و ارده ی خود وجود آن ها را حتمیت می بخشد

3- خداوند حدود، و ویژگی های ساختاری موجودات را خلق می کند

4- خداوند با قدرت و اراده ی خود موجودات و روابط آن ها را ایجاد می کند

 

249) ارتباط ترجمه ی هر یک از آیات زیر را با قضا و قدر تعیین نمایید:

«الف) برای ماه منزلگاه هایی معین کرده ایم تا این که چون خوشه ی خرمای خشک شده گردد»

«ب) نه خورشید را سزد که به ماه رسد و نه شب بر روز پیشی جوید و همه در مداری در گردشند»

1- الف) قضا – ب) قَدَر                              2- الف) قَدَر – ب) قضا

3- الف) قَدَر – ب) قَدَر                               4- الف) قضا – ب) قضا

 

250) آیه ی شریفه ی: «بدیع السموات و الارض و إذا قضی أمراً فانما یقول له کن فیکون» اشاره دارد به:

1- مرحله ی ایجاد و آفرینش حتمی(قَدَر)                      2- مرحله ی تعیین حدود و اندازه ها (قَدَر)

3- مرحله ی آفریدن و به وجود آوردن (قضا)    4- مرحله ی تعیین حدود و ویژگی ها (قضا)

 

251) آن چه در جهان هستی به ترتیب به تقدیر الهی و قضای او مربوط می شود عبارت است از:

1- نقشه ی نظام خلقت و روابط میان موجودات – حدود و ویژگی هر موجود

2- نقشه ی جهان، جایگاه و ویژگی موجودات – خلق و آفرینش

3- اجرای حدود و ویژگی های هر موجود – خلق و آفرینش

4- تعیین حدود و روابط میان موجودات در نظام خلقت – تعیین جایگاه و نقش هر موجود در نظام

 

252) هر یک از قضا و قدر از کدام صفت از صفات الهی ناشی می شود؟

1- قدر از قدرت و علم – قضا از علم و قدرت               2- قدر از علم و اراده – قضا از حکمت

3- قدر از حکمت و اراده – قضا از علم                                  4- قدر از علم و حکمت – قضا از اراده

 

253) کدام مورد از تقدیرات الهی محسوب نمی شود؟

1- آفرینش آسمان و زمین    2- مایع بودن آب           3- مختار بودن انسان             4- سوزانندگی آتش

 

254) منظور از تقدیر جهان به وسیله ی خداوند کدام یک از موارد نیست؟

1- تمامی کیفیات و چگونگی های موجودات                             2- نعیین طول و عرض، حجم، مکان و زمان یک موجود

3- خلق تأثیر و تأثرهای موجودات                                          4- تمامی روابط میان موجودات در قالب قوانین طبیعت

 

255) میزان جاذبه ی اشیا – تعداد الکترون های هر عنصر و مدار گردش ماه به دور زمین به ترتیب مربوطند به:

1- تقدیر الهی – تقدیر الهی – تقدیر الهی                                  2- تقدیر الهی – قضای الهی – تقدیر الهی

3- تقدیر الهی – تقدیر الهی – قضای الهی                                4- قضای الهی – تقدیر الهی – قضای الهی

 

256) تصور محدودیت انسان در نظام عالم و مانع تحرک و پویایی دیدن قانونمندی ها ناشی از چیست؟

1- سطحی نگری              2- غفلت از خدا                3- انکار خدا                    4- نگرش مادی

 

257) بیشتر عمل کردن در جهت تقدیر الهی برای انسان عبارت است از:

1- بهره مندی بیشتر از اختیار در دایره ی محدود تقدیرات الهی

2- بهره مندی بیشتر وی از قدرت اختیار و تفکر          

3- محدودتر کردن دایره ی تقدیر الهی با استفاده از اختیار

4- محدودتر کردن دایره ی تقدیر الهی با استفاده از تفکر

 

258) کدام مورد از جمله ساده ترین و آشکارترین تقدیرات محسوب نمی شود؟

1- همه ی کیفیت ها و آثار و روابط میان موجودات                   2- تعیین حجم و ارتفاع هر موجود

3- تعیین طول و عرض یک موجود                           4- همه ی چگونگی های مربوط به زمان و مکان هر موجود

 

259) با توجه به تقدیرات الهی، اساس عمل انسان در داخل نظام استوار خلقت کدام است؟

1- استخراج قوانین هستی                                        2- اختیار و قدرت انتخاب

3- حتمیت یافتن تقدیرات الهی                                               4- پذیرش جبر موجود در نظام هستی

 

260) اعمال انسان از آن جهت داخل در تقدیر الهی است که:

1- تقدیرات الهی موجب تصمیم گیری انسان است                       2- استفاده ی انسان از اختیار امری جبری است

3- اختیار انسان یکی از تقدیرات الهی است                              4- تابع جبر نبودن عملی اختیاری از سوی انسان است

 

261) نسبت دادن رویش گل به خواست و مشیت الهی بدون در نظر گرفتن عوامل طبیعی ناشی از چیست؟

1- منفرد و جدا از هم دیدن تقدیرات الهی و قضای حتمی

2- قابل تفکیک دانستن نظام حاکم بر جهان خلقت و تقدیرات الهی

3- پذیرش ویژگی های خاص و معین برای موجودات

4- بی توجهی به عدم ارتباط قوانین هستی با تقدیرات الهی

 

262) کسانی که نظام مندی جهان خلقت را نادیده می گیرند و پیدایش پدیده ها را تنها به خدا نسبت می دهند، دچار کدام اشتباه شده اند؟

1- کاهش و محدودیت قدرت خداوند، در صورت پذیرش تأثیر اسباب و عوامل مادی

2- کاهش و محدودیت قدرت خداوند، در صورت عدم پذیرش تأثیر اسباب و عوامل مادی

3- پذیرش تقدیرات الهی در رابطه با تأثیر عوامل طبیعی در ایجاد و پیدایش پدیده ها

4- عدم پذیرش تقدیرات الهی در رابطه با تأثیر عوامل طبیعی در ایجاد و پیدایش پدیده ها

 

263) رویش یک گل به کمک تابش آفتاب و نزول باران و... بیانگر چیست؟

1- استقلال عوامل طبیعی در تایجاد تأثیرات طبیعی خود              2- تقدیرات حتمی خداوند در پیدایش پدیده های طبیعی

3- حتمیت یافتن تقدیر خداوند در پیدایش گل و قضای الهی            4- یکپارچگی، هماهنگی و قانونمندی جهان خلقت

 

264) تصور اشتباه انسان و برداشت غلط وی از قانونمندی های موجود جهان چیست؟

1- قائل شدن به امکان هر گونه تغییر و تصرف در طبیعت          2- محدودیت جهان طبیعت و عدم امکان تحرک و تغییر

3- قائل شدن به آزادی بی حد و حصر در انجام هر گونه عمل       4- محدودیت خود در جهان و عدم امکان تحرک و پویایی

 

265) در چه صورت قدرت اختیار انسان بی تأثیر بود؟

1- محدود بودن قدرت انتخاب و اختیار انسان                2- جهل انسان نسبت به خواص و ویژگی پدیده ها

3- فقدان حاکمیت قانون بر طبیعت و نظام مند نبودن عالم  4- آزادی مطلق و حاکمیت اختیار کامل برای انسان

 

266) انسان نظام آفرینش را سد راه خود نمی بیند اگر:

1- در نگرشی عمیق رابطه ی میان قدرت اختیار خود با نظام جهان را درک کند

2- در نگاه اول متوجه ارتباط میان تحرک و پویایی خود و جهان هستی گردد

3- سامان یافتن جهان را بر اساس تقدیرات الهی و قضاهای حتمی خداوند بداند

4- محدودیت قدرت خود را در برابر تقدیرات الهی مانع تحرک خود نداند

 

267) حاکمیت نظام قانونمند بر جهان چه نتیجه ای برای انسان به دنبال داشته است؟

1- درک محدودیت های انسان در سیطره ی قوانین هستی            2- کسب تجارب ارزشمند در رویارویی با تقدیرات الهی

3- پیشرفت های علمی در زمینه های مختلف                4- امکان سیطره ی مطلق انسان بر قوانین نظام عالم

 

268) آیه ی: «الله الذی سخّر لکم البحر لتجری الفلک فیه بأمره و لتبتغوا من فضله...» اشاره به کدام مورد دارد؟

1- انسان خود را در نظام هستی محدود و محصور دیده ، آن را مانع تحرک خود می داند

2- نظام هستی در عین ایجاد محدودیت برای انسان او را برای کمال آماده می نماید

3- نظام هستی بستر عروج و صعود انسان به سوی قله های کمال است

4- انسان خود را در نظام هستی محدود و محصور ندیده، خود را حاکم بر نظام می داند

 

269) آیه ی شریفه: «لیس کمثله شیء» هشدار قرآن به پرهیز از کدام لغزش محسوب می شود؟

1- شباهت قائل شدن میان خدا و انسان از نظر ذات                    2- شباهت قائل شدن میان خدا و انسان از نظر نوع افعال

3- شباهت قائل شدن میان خدا و انسان از نظر علم به امور           4- شباهت قائل شدن میان خدا و انسان از نظر صفات

 

270) کسی که سرنوشت خود را جزو مقدرات الهی و علم خداوند می پندارد دچار کدام یک از حالات زیر می گردد؟

1- تلاش خود را متوجه هدف نموده در انتظار نتیجه ی تلاش خود باقی می ماند

2- تلاش خود را متوجه هدف نموده، نتیجه  را به خداوند می سپارد

3- از هرگونه تلاش به امید خیر بودن تقدیرات الهی دست بر می دارد

4- دست از تلاش برای رسیدن به نتیجه ی دلخواه بر می دارد

 

 

 

271) کدام عبارت درباره ی قضا و قدر صحیح است؟

1- پیدایش هر پدیده با تمامی خصوصیات آن مظهری از قضا و قدر الهی است

2- علم خداوند بر اساس پیش بینی دربارهی یک نتیجه است

3- انسان، اراده و تمامی اعمال او وابسته به اراده ی خدا و در کنار آن است

4- با توجه به وجود اختیار، انسان می تواند عملی را انجام دهد که داخل در تقدیر الهی نباشد

 

272) همکاری چند عامل به صورت مشارکت در ایجاد یک پدیده از نشانه های ............... است.

1- جانشینی علل              2- طولی بودن علل                        3- تامه بودن علل              4- عرضی بودن علل

 

273) در پیدایش یک گل هر عامل ................. عهده دار نقشی است که ................... است.

1- غیر مستقیم - متفاوت با نقش دیگران                                  2- مستقیماً - مشابه با نقش دیگران

3- مستقیماً- متفاوت با نقش دیگران                            4- غیر مستقیم - مشابه با نقش دیگران

 

274) با در نظر گرفتن سلسله ی علل در پیدایش پدیده ها، رابطه ی خداوند با موجودات همواره رابطه ای ............ است.

1- جانشینی                                 2- عرضی                      3- جایگزینی                   4- طولی

 

275) در افعال اختیاری انسان علت اصلی همواره ............... است و بدون آن فعلی صورت نمی گیرد.

1- تقدیر الهی                   2- اراده ی انسان              3- قضای الهی                 4- تفکر انسان

 

درس هفتم                            پایه های استوار

 

276) لازمه ی گذر از عصر جاهلی به عصر اسلام چیست؟

1- تغییر شیوه ی زندگی انسان ها و تحمل سختی ها

2- تغییر نگرش انسان ها و تحول اساسی در روش زندگی

3- پذیرش دعوت رسول خدا و آموزش های جدید برای زندگی

4- پذیرش دعوت پیامبر و حمایت همه جانبه از آن حضرت

 

277) نماز جماعت رسول خدا صلی الله علیه و أله و سلم مورد توجه و شگفتی چه کسی قرار گرفت؟

1- عبد الله بن عبدالمطلب           2- عباس بن عبدالمطلب                3- عبدالله بن عفیف        4- یحیی بن عفیف

 

278) اولین نماز جماعت در اسلام توسط چه کسانی اقامه شد؟

1- پیامبر، امام علی و عباس بن عبدالمطلب علیهم السلام                2- پیامبر، حضرت خدیجه و ابوطالب علیهم السلام