1 ـ باگزینه مناسب تکمیل کنید: حقیقت انسان .................. است .

الف ) یک بعد                        ب ) دو بعد                           

ج ) سه بعد                             د ) توفی

2 ـ کدام گزینه حوزه ی فعالیت بعد ادراکی انسان است ؟

الف ) شناخت نظری           ب ) نظرو عمل         

ج ) شناخت عملی            د ) صورت ها و مفاهیم ذهنی

3 ـ وظیفه ی علم تجربی عبارت است از :

الف ) تفسیر دین                                                                       

 ب ) تفسیر ماوراءالطبیعه

ج ) کشف رابطه ی دو پدیده                                                        

   د ) تفسیر تمام واقعیات

4 ـ باگزینه مناسب تکمیل کنید: نتیجه انحصار در تجربه ........... می باشد .

الف ) بحران روانی                                                                     

 ب ) علم گرائی

ج ) روح گرائی                                                                           

 د ) بحران اخلاقی

5 ـ راه حل دین برای حل مساله ی بحران اخلاقی چیست ؟

الف ) تفکر در اعمال                                                                  

 ب ) احساس نیاز به دین

ج ) اثبات خدا                                                                             

 د ) نظارت خدا

6 ـ باگزینه مناسب تکمیل کنید: آیه ی « الا بذکر الله تطمئن القلوب » مناسب حل بحران ............. است .

الف ) روانی                                                                             

 ب ) اخلاقی

ج ) معرفتی                                                                              

  د ) اقتصادی

7 ـ با توجه به اعتقادات اسلامی رابطه ی معرفت و ایمان کدام است ؟

الف ) معرفت مبتنی بر ایمان است                                              

 ب ) ایمان مبتنی بر معرفت است

ج ) معرفت ضعیف کننده ی ایمان است                                        

  د ) ایمان مبتنی بر عرفان است

8 ـ باگزینه مناسب تکمیل کنید:  رابطه ی ایمان و عقل ..................... است .

الف ) طولی                           ب ) عرضی                 

  ج ) نقیض                          د ) یک طرفه

9 ـ اینان در فهم قرآن به عقل توجه ندارند :

الف ) شیعه                          ب ) معتزله                   

 ج ) اسماعیلیه                        د ) اهل حدیث

10 ـ باگزینه مناسب تکمیل کنید: ایمان ارزشمند است ، چون .............. است .

الف ) مقدس                 ب ) دارای مراتب                   

ج ) اختیاری                            د ) دارای پاداش

11 ـ مرتبه ی برتر ایمان کدام مورد است ؟

الف ) عصمت                      ب ) عبادت                         

 ج ) عمل صالح                     د ) معرفت

12 ـ مفهوم آیه ی « فذکر انما انت مذکر » چیست ؟

الف ) غیر بدیهی بودن خدا                                                          

 ب ) فطری بودن خدا

ج ) دلیل عقل اثبات خدا                                                               

 د ) اکتسابی بودن شناخت خدا

13 ـ کدام گزینه صحیح نیست ؟

الف ) هر معلول علت دارد                                                        

 ب ) هر پدیداری معلل است

ج ) هر موجودی نیازمند علت است                                             

  د ) فاعل الهی منشاء وجود است

14 ـ کدام مورد ، تقریر برهان نظم نمی باشد ؟

الف ) برهان هدف مندی                                                          

 ب ) برهان نظم از موارد جزئی

ج ) هماهنگی در کل عالم                                                        

   د ) برهان علیت

15 ـ نظریه درست درباره شناخت صفات خدا چیست ؟

الف ) دیدگاه اهل تعطیل                                                       

 ب ) دیدگاه اهل تشبیه

ج ) دیدگاه فهم کامل                                                             

  د ) دیدگاه اثبات بلاتشبیه

16 ـ در اثر این روش انسان با تکامل روحی می تواند به صفات خدا شناخت پیدا کند ؟

الف ) راه عقلی                                                         

 ب ) صید در آفاق و انفس

ج ) قرآن و روایات                                                    

  د ) کشف و شهود

17 ـ باگزینه مناسب تکمیل کنید:علم ، صفت ..............خداوند می باشد .

الف ) نفسی                           ب ) سلبی                     

  ج ) اضافی                           د ) ثبوتی فعلی

18 ـ دلیل علم خدا به ذات خود چیست ؟

الف ) خالق بودن                                                       

ب ) تجرد خدا

ج  ) علت موجودات                                                     

 د ) علم خدا به موجودات

19 ـ باگزینه مناسب تکمیل کنید:  آیه « الا یعلم من خلق و هواللطیف الخبیر  » دال بر علم خداوند به ................. می باشد .

الف ) ذات خدا                                                             

   ب ) موجودات پیش از خلقت

ج ) قدرت خود                                                               

 د ) موجودات پیش از خلقت

20 ـ  باگزینه مناسب تکمیل کنید: ........ کسی است که اگر بخواهد انجام و اگر نخواهد انجام نمی دهد؟

الف ) حی                      ب ) مرید                            

  ج ) عالم                                د ) قادر

 

 

21 ـدربحث صفات الهی در کدام گزینه (اتقان و نظم شگفت انگیز) کارآئی ندارد ؟

الف ) قدرت                                 ب ) حیات                      

 ج ) علم                           د ) سمع

22 ـ نشانه های حیات عبارت است از :

الف ) فعال ـ عالم                ب ) عالم ـ قادر                 

ج ) حکیم ـ علیم                  د ) سمیع ـ عادل

23 ـ دو قسم اراده الهی عبارتند از :

الف ) تکوینی ـ تشریعی                                                               

 ب ) تشریعی ـ تکلیفی

ج ) مشیت ـ رضایت                                                                  

   د ) محدود ـ نامحدود

24 ـ دو صفت سمیع و بصیر به کدام صفت بر می گردد ؟

الف ) حیات                           ب ) حکمت                         

 

  ج ) قدرت                           د ) علم

25 ـ کدام گزینه ، بیانگر عدل تشریعی است ؟

الف ) پاداش نیکوکاران و کیفر به کاران                                         

   ب ) لا یکلف الله نفسا الا وسعها

ج ) فیض وجودی به اندازه ی شایستگی                                          

   د ) هدایت انسانها از طریق معجزات

26 ـ نظام احسن از ثمرات کدام صفت است ؟

الف ) حکمت                        ب ) قدرت                           

 ج ) اراده                              د ) علم

27 ـ باگزینه مناسب تکمیل کنید: ........... یضع الامور مواضعها .

الف ) العلم                              ب ) العمل                        

ج ) العدل                               د ) القدره

28 ـ معنای عدل تکوینی چیست ؟

الف ) هماهنگی در خلقت                                                      

 ب ) جزای متناسب با عمل

ج ) وضع تکالیف مناسب                                                     

  د ) افاضه ی شایسته ی وجود موجودات

29 ـ باگزینه مناسب تکمیل کنید: طبق عدل جزائی ، پاداش اخروی ........ عمل دنیوی است .

الف ) متناسب                      ب ) ظهور واقعی                   

ج ) نتیجه ی                      د ) هم اندازه ی

30 ـ کدام گزینه ، صحیح نیست ؟

الف ) شر لازمه ی جهان مادی است                                   

  ب ) شر ناشی از آزادی انسان است

ج ) شر ناشی از کلی نگری است                                       

   د ) شر ناشی از جهل انسان به خداست

31 ـ مصیبت ها و بلاها برای پیامبران و ائمه (ع) به طور خاص چه فلسفه ای دارد ؟

الف ) تطهیر گناهان              ب ) افزایش درجات         

ج ) معرفت و آگاهی            د ) بیداری و رفع غفلت

32 ـ مبنای دلیل عقلی بر توحید ذاتی چیست ؟

الف ) بی نهایت بودن خدا          ب ) حادث بودن خدا        

  ج ) بی مانند بودن خدا            د ) توحید عبادی

33 ـ باگزینه مناسب تکمیل کنید:  آیه ی « شهد الله انه لا اله الا هو و الملائکه » دلالت بر........ دارد.

الف ) توحید ذاتی             ب ) توحید صفاتی            

ج ) شهادت ملائکه               د ) شهادت خدا و ملائکه

34 ـ باگزینه مناسب تکمیل کنید: مرتبه ی پس از توحید در ذات ، توحید در ............. است .

الف ) خالقیت                     ب ) ربوبیت                       

ج ) پرستش                         د ) صفات

35 ـ طبق توحید صفاتی ، صفات ذاتی خدا چگونه است ؟

الف ) قدیم و زائد بر ذات                                                             

 ب ) حادث و ازلی

ج ) حادث و بی نهایت                                                                 

د ) قدیم و عین ذات

36 ـ باگزینه مناسب تکمیل کنید: هماهنگی نظام آفرینش دال بر یگانگی ........ می باشد .

الف ) مدبر                              ب ) نظم                          

 ج ) ذات                            د ) صفات

37 ـ باگزینه مناسب تکمیل کنید: علت متوسل شدن به انبیاء و اولیاء ................ آنان است .

الف ) حیات برزخی                  ب ) مقام معنوی                 

 ج ) ایمان والای                   د ) ولایت

 

38 ـ از دیدگاه برخی مسلمین توسل به اولیای الهی ، از مصادیق شرک در کدام توحید است ؟

الف ) ذاتی                        ب ) عبادی                         

    ج ) افعالی                           د ) صفاتی

39 ـ پس از معرفت خدا ، بهترین عمل است .

الف ) روزه                        ب ) نماز                          

 ج ) عبادت                             د ) کسب علم

40 ـ دلیل عبادت انسان نیست .

الف ) سبب سعادت انسان                                                              

 ب ) تکامل روحی انسان

ج ) بهره رساندن به خدا                                                                 

 د ) احیاء حس شکر گذاری