مقصود از شناخت انسان  در مبحث  خودشناسی:

الف:از نظر گاه روانشناسی  است.

  ب:از دیدگاه تاریخی است

ج-آن است که انسان دارای استعداد  و نیروهایی  برای فهم خود و جهان  و تکامل انسانی  است.

د-همه گزینه های  فوق صحیحمی باشد.

2-بنابه فر موده امیر مومنان علی علیه السلام بزرگترین سعادت و کامیابی انسان:

الف-خودشناسی است .  ب-ارزیابی  انسان از جهان (شناخت جهان)است.

ج-خداشناسی است. د-تعدیل امیال نفسانی و شهوانی است.

3-کدام یک از گزینه های ذیل رجحان و ضرورت خودشناسی نمی باشد.

الف-مقدمه ی خدا شناسی   ب-مقدمه ی کمال انسانی

ج-پیش در آمد جهان شناسی   د-مقدمه شناخت علومی چون جامعه شناسی،روانشناسی و ... است.

4-انسان به بزرگترین  سعادت نایل می شود اگر

الف-خود را بشناسد

ب-گنجینه های فطرت و نهاد  خود را کشف کند و آنها را به کمالب برساند.

ج-امیال نفسانی خود را تعدیل کند.

د-همه موارد

5-نقطه آغاز  شناخت سرمایه هایث وجودی

الف-شناخت جامعه  ب-شناخت خود

ب-شناخت خود

ج-تعامل انسان با جهان خارج از خود است.

د-شناخت حقیقت و روح

6-کدام گزینه اشاره به تعامل انسان با جهان خارج از خود دارد.

الف-شناخت جامعه  ب-شناخت خود

ب-شناخت خود

ج-کمال گرایی

د-شناخت حقیقت و روح

7-شناخت جهان پس از  شناخت..............حاصل می شود.

الف-قوای انسانی     ب-ابزار شناخت انسان و گستره و مرزهای آن

ج-سرمایه های وجودی انسان           د-الف و ب هر دو صحیح است

8-فرموده حضرت علی (ع) کیف یعرف غیره من  یجهل نفسه به کدام موضوع اشاره دارد.؟

الف-رابطه بین خود شناسی و خدا شناسی    ب-رابطه بین انسانشناسی و جهان شناسی

ج-رابطه بین  جهان شناسی و خدا شناسی       د-رابطه بین انسان شناسی و معرفت شناسی

9-کدام گزینه صحیح نمی باشد ؟

الف-خودشناسی مقدمه ی خدا شناسی است.

ب-خودشناسی مقدمه محبت و معرفت به خداست.

ج-وجود انسان وابسته  و ممکگن الوجود است.

د-وجود انسان وابسته به چیزی است.

10-این فرمایش حضرت علی(ع)"من عرف نفسه فقد عرف ربه" به کدام یک از دلایل  خود شناسی اشاره دارد.؟

الف-مقدمه خداشناسی     ب-پیش در آمد جهان شناسی

ج-حلال مشکلات انسان         د-مقدمه کمال انسانی

11-بسیاری  از مشکلات روحی ،روانی، فکری و اخلاقی انسان ناشی از

الف جهل به جهان  پیرامون خود است.   ب-خود شناسی است

ج-نا آشنایی انسان با علوم روز است                 د-گرفتار شدن انسان در  مکاتب الحادی است.

12-بسیاری از مکاتب الحادی نظیر ماتریالیسم ،لیبرالیسم و...ریشه در

الف-عدم شناخت هستی دارند     ب-عدم  شناخت انسان دارند.

ج-عدم شناخت خدا را دارند.        د-هوای نفس دارند.

13- کدام گزینه نتیجه ی شناخت صحیح  خود است؟

الف-آرامش راستین  در پرتو تعقل  و خرد ورزی     ب-انس با خدا

ج-تبعیت  از فرامین  الهی   د-همه موارد

14- کدام گزینه اشاره به دیدگاه مادیون درباره حقیقت وجودی انسان ندارد.

الف-هستی با ماده برابر است.   ب-انسان پدیده کاملا مادی است

ج-با قوانین مادی که مبتنی بر حس و تجربه  است  می توان  انسان را شناخت.

د-علاوه بر بعد مادی انسان،بعد غیر مادی(حقیقتی به نام روح) وجود دارد.

15-محور همه تعالیم ادیان الهی عبارت است از :

الف-جسم آدمی    ب-روح آدمی

ج-اگر به جسم انسان توجه شود  به دلیل تاثیر آن در روح است.    د-ب وج هر دو صحیح است

16- کدام گزینه با دیدگاه  الهیون  در باب  حقیقت انسان ناسازگار است؟

الف-روح غیر مادی را می توان با ابراز حسی و تجربی به مطالعه و بررسی  گذاشت.

ب-روح یا بعد غیر مادی انسان با مردن و متلاشی شدن از بین نمی رود.

ج-انسان علاوه بر  بدن مادی از روح الهی بهره مند است.

د-روح یا بعد  غیر مادی  انسان حیاتی جاودانه را در عالم آخرت پیش می گیرد.

17-آیه شریفه ثم سواه و نفخ فیه من روحه اشاره به

الف-روح انسان دارد.               ب-جسم انسان و کیفیت خلقت او دارد.

ج-دو ساحتی بودن انسان دارد.                د-هیچکدام.

18-مقصود از تسویه

الف-بازستاندن روح به تمامی به هنگام مرگ

ب-خلقت اعضای بدن به صورت اعتدال و دور از افراط و تفریط

ج-تکمیل خلقت جسمانی و پردازش آفرینش ظاهری بدن انسان

د-ب و ج هر دو صحیح است.

19-وجود انسان چه نوع وجودی محسوب می گردد؟

الف-ممکن الوجود-وابسته     ب-واجب الوجود وابسته

ج-ضروری-وابسته       د-تصادفی مستقل

20-به چه دلیل  روح را نمی توان با علوم حسی وتجربی مطالعه نمود؟

الف-بی اطلاع بودن انسان   ب-بی توجهی به خلقت انسان

ج-غیر مادی بودن روح           د-هیچکدام

21-پاسخ به پرسش"اگر انسان دارای روح است،نیاز های آن چیست" مقدمه ی کدام موضوع زیر  می باشد؟

الف مقدمه ی کمال انسانی     ب-مقدمه خداشناسی

ج-پیش در آمد جهان شناسی     د-هیچکدام

22-چرا خداوند روح را به خود انتساب می دهد؟

الف-به دلیل  شرافت  و منزلت برتر      ب-غیر مادی بودن روح

ج-جدا بودن روح از جسم         د-همه موارد

23-اگر انسان  ساختار پیچیده ی خود را  مورد بررسی قرار دهد به چه موضوعی آگاه می گردد؟

الف-ناظمی حکیم و علیم که چنین ساختاری را پدید آورده است.

ب-به علم ناقص خود آگاه  می گردد.

ج-به دگرگونی آفرینش آگاه می گردد.

د-به ساختار  ساده سلول های بدن خود آگاه می گردد.

24-اضافه شدن روح به خداوند چه نوع وظیفه ای است؟

الف-اضافه تعلیقی     ب-اضافه شدن تشریفی

ج-اضافه تعلقی    د-اضافه مداوم

25-کلمه توفی در آیات قر آن به معنی

الف-خلقت از روی اعتدال است.    ب-اخذ و گرفتن است.

ج-تکمیل خلقت جسمانی است.     د-برابری و مساوات است.

26-آیاتی که بعد از مرگ به توفی نام  برده ان اشاره به کدام  واقعیت است؟

الف-دو ساحتی بودن     ب-حیات مستقل

ج-بازستاندن روح به تمامی به هنگام نرگ توسط خداوند

د-ب و ج هر دو  صحیح است.

 

27-حقیقت وواقعیت انسان کدام است و سر نوشت آن هنگام مرگ چگونه است؟

الف-روح- هنگام مرگ از بدن ستانده می شود.

ب-اعمال انسان-ازبین می رود.

ج-روح متلاشی می شود.

د-جسم متلاشی می شود.

28-از مهمترین دلایل فیلسوفان بر غیر مادی بودن روح عبارت اسا از:

الف-وجود من که حقیقت انسان است،امری بسیط و غیر قابل  تقسیم است.

ب-نمی توان آن را به دو نیمه  من تقسیم کرد.

ج-به تبع بدن قابل قسمت است.

د-الف و ب صحیح است.

29-اگر متعلق شناخت ،اشیاء آنگونه که هستند  یا خواهند بود، باشد به آن ............گویند.

الف-حوزه شناخت عملی بعد ادراکی انسان

ب-حوزه شناخت  نظری

ج-حوزه شناخت عرفانی

د-حوزه تحلیلی

30-کدامیک از موارد  زیر  تقسیم  بندی  علوم  از نظر  فیلسوفان را شامل می شود؟

الف-علوم نظری-علوم عملی

ب-حکمت نظری-حکمت عملی

ج-علوم نظری علوم عقلی

د-الف و ب صحیح  است.

31-شناختی که برای  انسان از طریق صورتها و مفاهیم ذهنی  حاصل  می شود.

الف-علم حصولی(با واسطه) است.      ب-شناخت علم  حضوری (با واسطه) است

ج-علم حصولی(بی واسطه) است.        د-علم حضوری (بی واسطه)است

32-کدام گزینه در تعریف علم حضوری صحیح  می باشد؟

الف-انسان مستقیما به متعلق شناخت یا وجود واقعی  و عینی  آن آگاهی دارد.

ب-شناخت از طریق صورتها و مفاهیم ذهنی و بی واسطه حاصل می شود.

ج-انسان با واسطه به متعلق شناخت یا وجود واقعی وعینی آن آگاهی دارد

د-هیچکدام

33-اگر انسان مستقیما  به متعلق  شناخت یا وجودی واقعی  آن آگاهی  پیدا  کند به آن ........گویند.

الف-علم حضوری         ب-علم حصولی

ج-علم اکتسابی               د-علم لدنی

 

34-کدامیک از علوم  زیر مصداق بارز معرفت عقلانی اند؟

الف-ریاضیات    ب-ادبیات     ج-فلسفه      د-الف و ج هر دو

35-شناختی را که مربوط به حوزه عمل یعنی باید ها  و نباید ها وخوبها و بدهاست،............گویند.

الف-حوزه شناخت عملی            ب-حوزه شناخت نظری

ج-ادراک عملی              د-الف و ج صحیح

36-آگاهی انسان به حالات روانی واحساسات و عواطف خود از جمله آگاهی از ترس،آگاهی از تصمیم و اراده و... از مصادیق کدام علم محسوب می شود

الف-علم حصولی                          ب-علم حضوری

ج-علم عقلانی                               د-هیچکدام

37-هرگاه متعلق علم حضوری خدا و امور مرتبط با خدا باشد

الف-ادراک عملی     ب-شهود عرفانی

ج-ادراک گرایش     د-تجربه

39-علم به تکالیف و وظایف انسان عبارتست از:

الف-حکمت عملی      ب-حکمت نظری

ج-ادراک گرایشی     د-شهود عرفانی

40-تمایلاتی که  با روح انسان سرشته شده اند.................نامیده می شوند.

الف-بعد گرایشی     ب-بعد عملی

ج-بعد نظری        د-بعد اخلاقی

41-میل و محبت به خدا  در حیطه کدام گرایش قرار دارد؟

الف-گرایش فطری     ب-گرایش انسانی

ج-بعد ادراکی         د-گرایش شهود عرفانی

42-گرایش به حفظ ذات و صیانت از میل خود و میل  به جنس مخالف در قلمرو کدام گرایش  قرار دارد؟

الف-گرایش های انسانی          ب-گرایش های حیوانی

ج-گرایش های شهودی            د-هیچکدام

43-قران کریم عامل رستگاری و ویژهگی پرهیزگاران  و هدایت یافتگانرا...............می داند.

الف-امید ب-شجاعت   ج-هدفمندی       د-ایمان

44-شناخت واقعی امور معنوی  و روحی  ،نظیر  غم شادی و امید از چه طریقی میسر است؟

الف-ادراک نظری              ب-ادراک عملی

ج-علم حصولی        د-علم حضوری

45-کدام گزینه در خصوص واژه ایمان صحیح می باشد؟

الف-ایمان مصدر باب افعال و به معنای  جای گیر شدن اعتقاد در قلب است

ب-ایمان به معنای تصدیق چیزی با اطمینان است.

ج-ایمان به معنای وثوق به چیزی  یا کسی است.

د-هر سه مورد صحیح است.

46-طبق تعبیر حضرت رضا علیه السلام ایمان عبارتست از:

الف-تصدیق قلبی                   ب-اقرار زبانی و عمل به ارکان

ج-الف و ب          د-هیچ کدام

47-واژه ایمان در اصطلاح:

الف-اعتقاد و تصدیق قلبی به خدا است              ب-اعتقاد به روز قیامت است

ج-اعتقاد به ملائکه و پیامبران به امور غیب است.       د-هر سه مورد.

48-از دیدگاه قران ایمان مبتنی بر........... است؟

الف-شهود و عرفان است        ب-علم و معرفت است

ج-علوم نظری و عملی است            د-هیچکدام

49-از دیدگاه اسلام،دو موهبت الهی که خداوند به بشر ارزانی داشته تا به سعادت جاودانه برسد:

الف-شناخت عقل                   ب-حکمت و عمل

ج-عقل و دین                     د-معرفت و شناخت

50- از دیدگاه قرآن ،کدام یک از صفات نا پسند قوم بنی اسرائیل موجب انکار معجزات حضرت موسی علیه السلام  شد؟

الف-ظلم و تکبر       ب-لجاجت و غرور

ج-مال اندوزی و زیاده خواهی            د-همه موارد

51-با توجه به قران کریم خشیت الهی که از لوازم ایمان است ناشی از............

الف-ضعف و نیاز انسان به خداوند است        ب-علم و آگاهی او بر خداوند است

ج-فطرت آدمی است                       د-اختیار انسانها در امر پذیرش دین است.

52-طبق آیه شریفه ((شرالدواب عندالله الصم البکم الذین لا یعقلون))بدترین جنبندگان  نزد خداوند چه کسانی هستند؟

الف-آنان که کر و لالند                 ب-آنها که اصلا تعقل نمی کنند

ج-علم و آگاهی ندارند               د-به علمشان عمل نمی کنند.

53-طبق آیه شریفه((وقالوالوکنا نسمع او نعقل ما کنا فی اصحاب السعیر ))علت گرفتار شدن  دوزخیان از  زبان حال آنها چیست؟

الف-سخن انبیاء را نشنیدند           ب-به دستور عقل رفتار نکردند

ج-الف و ب هردو     د-هیچکدام

54-از نگاه روایات اسلامی حجت باطنی و راهنمای مومن .............می باشد

الف-عقل     ب-علم   ج-معرفت    د-دین

55- طبق فرموده امام کاظم علیه السلام به هشام،رسولان و انبیا و امامان ................هستند.

الف-حجت باطنی   ب-حجت ظاهری و آشکار

ج-رسولان الهی       د-مبلغان دین

56-اختلاف فرقه های اسلامی در مورد عقل،طبق متن درس

الف-فقط در حیطه کارکرد عقل است

ب-در شناخت مفهوم و مصادیق افعال عقلانی است.

ج-در انکار و عدم انکار عقل به طور کلی است.

د-در پیروی یا عدم پیروی از عقل است.

57-طبق برخی از روایات  نمود ظاهری  ایمان....................است

الف-عقل     ب-شناخت    ج-عمل    د-اسلام آوردن

58-کدام یک از ایات زیر به رابطه ی ایمان و عمل می پردازد؟

الف-ان شرالدواب عندالله صم بکم الذین لایعقلون

ب-وقالا لو کنا نسمع او نعقل ما کنا فی اصحاب السعیر

ج-قالت الاعراب آمنا قل لم تومنوا و لکن قولوا اسلمنا

د-گزینه ی (1) و(2)

59-کدام گزینه از ارمان  ایمان  شمرده شده است؟

الف-عقل    ب-اختیار       ج-عمل           د-هیچ کدام

60-از نظر امام صادق (ع) کمترین مرتبه ایمان  چیست؟

الف-ووحدانیت خدا و بندگی و رسالت محمد(ص) گواهی می دهد.

ب-اطاعت از حق خود را بپذیرد

ج-امام  زمان خود را بشناسد.

د-همه موارد

61-این آیه شریفه از قرآن که(داستان کسانی که به پروردگارشان کفر ورزیدند،داستان خاکستری است که در روز طوفانی بادی سخت بوزد  که هیچ از آن خاکستر ها را نمی توانند کسب کنند)اشاره به کدام گزینه دارد؟

الف-رابطه عما با ایمان         ب-رابطه ایمان و اختیار

ج-رابطه ایمان و عقل              د-رابطه ایمان و معرفت

62-کدام گزینه دلیل اختیار آدمی به شمار می آید؟

الف-ابتدا عمل را می سنجد و سپس به آن عمل دست می زند.

ب-تقبیح و تحسین افعال انسان نشان از اختیار  اوست.

ج-اینکه انسان استحقاق عقاب و پاداش را دارد.

د-همه موارد   

 

 

63-آیه شریفه((و قلالحق من ربکم فمن شاء فلیومن و من شاء فیلکر))دلالت برچیزی دارد؟

الف-عمل بدون ایمان     ب-اختیاری بودن ایمان و تفکر

ج-ایمان بدون عمل          د-اجباری بودن ایمان

64-از دیدگاه قران لوازم ایمان به خدا کدام گزینه است؟

الف-اعتقاد به نبوت    ب-اعتقاد به معاد

ج-اعتقاد به امامت و قرآن وکتب الهی        د-همه موارد

65-کدام گزینه از لوازم ایمان به رسالت است؟

الف-ایمان به کتاب الهی و ملائکه            ب-ایمان به امات

ج-الف و ب      د-ایمان به معاد

66-احساس پشیمانی در کارها نشانه چیست؟

الف-ضعف اراده انسان ها         ب-اجباری بودن اعمال

ج-اختیاری بودن اعمال             د-ترس انسانها از مجازات

67-کدام یک از متعلقات ایمان ،از اصول دین محسوب شده و از اهمیت ویژه ای برخوردارند؟

الف-ایمان به خدا         ب-ایمان بهرسالت و معاد

ج-ایمان به ملائکه     د-الف و ب

68-به عالمی که از طریق حواس درک می شود ...............گفته می شود.

الف-عالم محسوس        ب-عالم شهادات

ج-عالم غیب            د-الف و ب هر دو صحیح است.

69-کدام گزینه در مورد عالم غیب صحیح نمی باشد؟

الف-عالمی که از طریق حواس قابل درک نیست.

ب-باید از طریق عقل یا شهود و رویت قلبی به وجود آن اعتقاد یافت.

جعالم غیب در مقابل شهادات قرار دارد.

د-عالمی که از طریق حواس قابل درک است.

70-کدام گزینه جدا کننده نگرش دینی  الحادی و مادی گرایانه است؟

الف-ایمان به عالم غیب    ب-ایمان به عالم شهادات

ج-اعتقاد به رسالت پیامبر       د-هیچکدام

71-مرتبه برتر ایمان چیست؟

الف-فرد به درجه عصمت برسد            ب-هدفی جز رضایت خداوند نداشته باشد

ج-انفاق کند                د-الف و ب

72-طبق  آیه شریفه((انما المومنون اذا ذکر الله و جلت قلوبهم واذا تیلت علیهم آیاته زادتهم ایمانا و علی ربهم یتوکلون)) مومنان چه کسانی هستند؟

الف-همان کسانی که چون خدا یاد شود،دلهایشان بترسد.

ب-چون آیات او بر آنان خوانده شود بر ایمانشان بیافزاید.

ج-بر پروردگار خود توکل می کنند.

د-همه موارد

73-مومن برای اینکه ایمان خود را توانمند تر سازد باید

الف-در برابر اوامر و نواهی خداوند  تسلیم محض گردد.

ب-به متعلقات ایمان علم یابد و بیشتر توجه کند.

ج-حقوق دیگران را رعایت کند و با تهذیب نفس زمینه رشد ایمان را در نفس خود تقویت نماید.

د-همه موارد

74-قرآن جایگاه ایمان را.................آدمی می داند:

الف-عقل            ب-قلب                ج-ضمیر ناخود آگاه             د-هیچ کدام

75-طبق آیه شریفه((هوالذی انزل السکینه فی القلوب المومنین لیزداد و اایمانا مع ایمانهم))خداوند بر دلهای مومنان آرامش را فرو فرستاد تا:

الف-ایمانی بر ایمان خود بیافزاید              ب-توبه کند و بازگشت نماید

ج-صبر آنها افزایش یابد                  د-همه موارد