مرحله ی اول :اندیشه و قلب
درس اول:جلوه های حکمت و تدبیر

 

  پرسش های چهار گزینه ای
1 - آیه ی « وَ لِِلّه مُلکُ السَماواتِ وَ الاَرضِِ ....» بیانگر کدام مطلب است؟ (آزمایشی سنجش-81و82)

1) مالکیت تمام اشیا از آن خداوند است وتنها او مالکیت حقیقی و اصیل دارد.
2) مالکیت همه ی اشیا از آن خداوند است اما مالکیت های حقیقی دیگری هم وجود دارد.
3) مالکیت و فرمانروایی آسمان ها و زمین از آن خداست و انسان فقط مالک بر جسم خود می باشد.
4) مالکیت و فرمانروایی اسمان ها و زمین از ان خداست و انسان مالک بر اموالش می باشد.
 

 

  2- قرآن«مالکیت» همه ی اشیا را از آن چه کسی می داند؟(آزاد ریاضی- 82)

1) ولی امر
2) امام
3) خداوند
4) رسول
 

 

  3- پیام آیه ی : « رَبَّنا ما خَلَقتَ هذا با طِلاً»،کدام است؟(آزمایشی سنجش- 84و 85)

1) خداوند افراد باطل را خلق نکرده اند.
2) خدایا ما را از باطل دور کن.
3) خلقت جهان بیهوده نیست.
4) خدایا ما را به باطل مبتلا نکن.
 

 

  4 - از نظم در موجودات جهان می توان نتیجه گرفت: ( آزمایشی سنجش – 85)

1) هر موجودی از اجزای خاص تشکیل شده است.
2) هر یک از اجزا خواص ویژه ای دارند.
3) هر جزئی وظیفه ی معینی بر عهده دارند.
4) همه ی موارد
 

 

  5 - مضمون عبارت: «همانا نشانه هایی برای خردمندان است»کدام آیه است؟ (آزمایشی سنجش- 85)

1) لایاتٍ لاولی الا لباب
2) لایاتٍ لقومٍ یعلمون
3) لایاتٍ لقومٍ یفقهون
4) لایاتٍ لقومٍ یتفکّرون
 

 

  6 - مطابق آیه ی شریفه ی «انّ فی خلق السماوات و الا رض و اختلاف اللیل و النهار لایاتٍ لاولی الالباب» این نشانه ها برای چه کسانی است؟(آزمایشی سنجش- 83 وآزاد زبان- 81)

1) انسان
2) مسلمانان
3) مومنان
4) خردمندان
 

 

  7 - د ر خلقت آسمان ها و زمین برای چه کسانی نشانه هایی است؟(آزاد هنر و انسانی -81)

1) دانایان
2) آدمیان
3) مشرکان
4) موم
 

 

  8 - شاخصه ی اصلی مجمو عه ها و موجودات بزرگ و کوچک جهان چیست؟ (آزمایشی سنجش- 85)

1) پیوستگی
2) هدف و غایت
3) طرح و نقشه
4) برنامه
 

 

  9 - شاخصه ی اصلی یک مجموعه ی منظم ...............آن است.(آزمایشی سنجش- 85)

1) تغییر و تحول
2) هدفداری
3) هم آهنگی اجزاء
4) برنامه
 

 

  10 - قرآن کریم،جهان را ........... معرفی می کند.(سراسری فنی و حرفه ای وآزمایش سنجش85)

1) متغیر و متحرک
2) مخلوق و نیازمند
3) بی ثبات و پایدار
4) تجلی تدبیروحکمت الهی
 

 

  11 - کدام یک،از ویژگی های جهان واقعی نمی تواند باشد؟

1) هر موجودی از اجزای خاص و معینی تشکیل شده است.
2) تمام اجزا با آرایش مخصوص کنار هم قرار گرفته اند.
3) هر یک از موجودات خواص ویژه ای دارند که با وظیفه ی آن ها هماهنگی دارد.
4) و همکاری بین موجودات ناشی از آگاهی آن
 

 

  12 - پاسخ به این پرسش اساسی هر انسان که «در چگونه جهانی زندگی می کنیم؟»پایه ی کدام است و چه تاثیری در زندگی انسان دارد؟

1) جهان بینی-اعتقاد به خدا
2) دین- اعتقاد به خدا
3) جهان بینی-جهت دادن به برنامه ها و تصمیم ها
4) دین-جهت دادن به برنامه ها و تصمیم ها
 

 

  13 - «صنوان و غیر صنوان» به چه معناست؟

1) درخت نخل و زیتون
2) باغ انگورو نخل
3) گیاه یک پایه و دو پایه
4) آب گوارا و ناگوار
 

 

  14 - حضرت علی علیه السلام در خطبه ی نود نهج البلاغه به چه موضوعی اشاره می نماید ؟

1) نبوت
2) حقانیت خودبرای جانشینی پیامبر
3) ویژگی های خالقیت خداوند
4) مسائل حکومت اسلام

15 - کدام ویژگی است که مانند روح در همه ی اجزاء و فعالیت ها و همکاری های مجموعه ی منظم حضور دارد؟

1) مجزا بودن
2) خواص ویژه
3) غایت
4) آرایش مخصوص اجزا

16 - کدام یک از خصوصیات مجموعه ی منظم نیست؟

1) میان وظایف و مسئولیت ها پیوستگی و ارتباط وجود دارد.
2) اگر به کار یک جزء به تنهایی نگاه شود ،کامل و بدون نقص به نظر می آید.
3) هر جزء کار مخصوصی انجام می دهد و وظیفه ی معینی بر عهده دارد.
4) کارها و مسئولیت ها در ارتبط با هم معنا می یابند.

17 - رسیدن به علم و دانش در جهان قانونمند و بی قانون به ترتیب چگونه است؟

1) ممکن ،غیر ممکن
2) غیر ممکن ،ممکن
3) ممکن،ممکن
4) غیر ممکن،غیر ممکن

18 - خردمندان پس از تفکر در آفرینش آسمان ها و زمین چه می گویند؟

1) ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار
2) و لا تخزنا یوم القیامه انک لا تخلف المیعاد
3) و لا تجعل فی قلوبنا غلاً للذین ءامنوا انک روف رحیم
4) ربنا فاغفرلنا ذنوبنا و کفّر عنا سیئاتنا و تو فنا مع الا برا

19 - این که ممکن است دو گیاه در یک زمین باشند و از یک آب استفاده کنند اما میوه های گوناگون بدهند بیانگر چیست؟

1) هدایت عام
2) آگاهی اجزاءاز وظایف خود
3) نظم و همکاری ویژه ی اجزاء متناسب با هدف
4) هدایت تشریعی

20 - مقصود از«اختلاف اللّیل و النهار»چیست؟

1) تفاوت شب و روز
2) اختلاف زمانی مدت شب و روز
3) آمد و شد شب و روز
4) فانی بودن و نا پایداری روزگار

21 - عبارت قرآنی «الذین یذکرون الله قیاماً و قعوداً و علی جنوبهم و یتفکرون فی خلق السماوات و الارض»در وصف حال چه کسانی می باشد؟

1) اولی الابصار
2) نماز گزاران
3) مسلمانان
4) اولی الالباب

22 - در جهان واقعی اجزای هر موجود دارای خواص ............. و............... با سایر اجزاست.

1) مشابه-مرتبط
2) ویژه- غیر مرتبط
3) ویژه-مرتبط
4) مشابه- غیر مرتبط

درس دوم:با کاروان هستی

 

  پرسش های چهار گزینه ای
23 - مبدآ و منشآ دانش بشری............است؟ (سراسری فنی وحرفه ای و آزمایش سنجش-85)

1) قوه ی تفکر انسان و فعلیت یافتن آن
2) فطرت حقیقت جویی و کاوشگری او
3) قوه ی تفکر انسان و نظام قانونمند جهان
4) نظام قانونمند جهان و بعد بی نهایت طلبی او  

 

  24 - ترجمه ی آیه ی:‹‹افغیردین الله یبغون›› کدام است؟ (آزمایشی سنجش-85)

1) آیا به جز دین خدا را می خواهید؟
2) آیا غیر از دین شما را هدایت می کند؟
3) آیا جز دین خدا را طلب می کنند
4) غیر دین خدا را طلب نکنید.  

 

  25 - قرآن کریم بازگشت چه چیزی را به سوی خدا معرفی می کند؟ (آزاد تجربی-82)

1) همه ی امور
2) انسان
3) فرشتگان
4) طبیعت  

 

  26 - هر قدر علم و دانش بشر توسعه می یابد درک ........در جهان آسانترمیشود.(آزمایشی سنجش.85)

1) مجموعه ها و مخلوقات
2) هدف آفرینش
3) موارد1و2
4) روابط و پیوستگی ها  

 

  27 - نظام واحد جهانی معلول ......است. (آزمایش سنجش-85)

1) طبیعت وسرشت پدیده ها ونظام آنها
2) ارتباط وپیوستگی پدیده ها وتقسیم کار بین آنها
3) یک واقعیت انکارناپذیرترسیم یافته ازپندارانسان
4) خوی استکباری جهانخواران تشنه ی غارت سرمایه ها  

 

  28 - خدای متعال در قرآن کریم می فرماید:پروردگار شما کسی است که خورشید را روشن وماه را نورانی قرار دادوبرای ماه ،منزل ها معین کرد تا .............

1) بین شب وروزفرق قائل شوید.
2) شمار سالها وحساب وقتها را بدانید.
3) درداد وستد خود دچار مشکل نشوید.
4) سال را از ماه وماه راازهفته وروزتشخیص دهید.  

 

  29 - آیه ی شریفه ی‹‹هو الذی جعل الشمس و القمر نوراً و قدره منازل لتعلموا عدد السنین و الحساب››به کدام موضوع دلالت دارد؟

1) انفجار خورشید در قیامت
2) نظم و ترتیب در آفرینش
3) حساب و میزان اعمال
4) تعیین سال و ماه از روی مصنوعات بشری  

 

  30 - در یک درخت سیب،موارد کدام گزینه دارای رابطه عرضی با هم هستند؟

1) سلول-برگ- درخت
2) سلول-برگ- میوه
3) سلول- ریشه- درخت
4) ریشه- ساقه-برگ  

 

  31 - کدام جمله در مورد یک مجموعه ی منظم صحیح نیست؟

1) فعالیت نظام های کوچک باعث رشد و بالندگی نظام بزرگ می شود.
2) فعالیت نظام های کوچک طوری طراحی شده که کل نظام به هدف معینی برسد.
3) نظم و ترتیب نظام های کوچک در تضاد با نظام بزرگ است ولی به آن صدمه نمی زند.
4) هر چه دایره ی نظام بزرگتر می شود، قانونمندی به وجود می آید که نظام های کوچکتر را در بر می گیرد.  

 

  32 - نظام های دنیوی دارای کدام یک از خصوصیات زیر می باشند؟

1) محدودیت
2) دوام
3) تغییر نا پذیری
4) انرزی بی پایان  

 

  33 - مبدآ و منشآ دانش بشری چیست؟

1) فقط قدرت تفکر
2) مکتوبات علمی
3) قوه فکر و مصنوعات بشری
4) قوه ی فکرونظام قانونمند آفرینش  

 

  34 - جمله‌«تمام تلاش ها و تفکرات منظم بشری در مقایسه با نظام عجیب و دقیق کائنات،انعکاسی ضعیف و ناقابل است.» از کیست؟

1) حضرت علی(ع)
2) اینشتین
3) ژرژگاموف
4) امام صادق(ع)  

 

  35 - درطرح زیر شماره ی (1)و(2) بیانگر چیست؟
علم بی پایان الهی__(1)__علم انسان__(2)

1) نظان خلقت-ساخته های دست انسان
2) ساخته های دست انسان- نظام خلقت
3) ملکوت- غیب
4) غیب- نظام خلقت  

 

  36 - همه ی مصنوعات بشری ایهام گرفته از .............است.

1) تخیل
2) نظام خلقت
3) مکتوبات علمی
4) سنت های پیشینیان

37 - بشر ......... از سیطره ی قوانین طبیعت خارج شود.
1) گاهی می تواند
2) همیشه می تواند
3) هیچ گاه نمی تواند
4) در شرایطی خاص می تواند

38 - طبق آیات قرآن چه کسانی نماز و تسبیح خویش را درک می کنند؟
1) فقط انسان ها
2) فقط مؤمنان
3) هر که در آسمان ها و زمین است
4) فقط پرندگان در پرواز

39 - تغییرات زیست محیطی که در اثر تخریب لایه ی ازن در کره ی زمین به وجود آمده نشان دهنده چیست؟
1) نظام واحد جهانی
2) تآثیر خورشید بر جزر و مد
3) عدم ارتباط قوانین کره ی زمین با کرات دیگر
4) وجود نظام واحد روی کره ی زمین

40 - وقتی عمر یکی از نظام های این دنیان به هم پیوسته به پایان می رسد..........
1) آن نظام برای همیشه نیست و نابود می شود.
2) اجزای آن در نظامی بالاتر و برتر به هم می پیوندند.
3) اجزای آن بدون نظم به حیات خود ادامه می دهند.
4) اجزای آن نمی توانند وارد نظام دیگری شوند.

41 - این که بشر می تواند با استفاده از علم ژنتیک به تغییر نژاد گیاهان و حیوانات بپردازد نشانگر کدام است؟
1) انسان می تواند قوانین حاکم بر طبیعت را تغییر دهد.
2) بشر با پیشرفت علم می تواند از سیطره ی قوانین خارج شود.
3) بشر با پیشرفت علم می تواند با قوانین طبیعت آشنا شده،از آنها بهره برداری کند.
4) علم ژنتیک علمی است که از قوانین طبیعت پیروی نمی کند.

42 - عبارت قرآنی «وقدره منازل»در رابطه با کدام یک می باشد؟
1) خورشید
2) ستارگان
3) ماه
4) شب و روز

43 - جمله ی «هر نظام کوچک در دل نظام بزرگتر قرار می گیرد و به عنوان عضوی در آن نظام عمل می کند»بیانگر چیست؟
1) هدف مندی مجموعه ی منظم
2) ارتباط طولی بین اعضای مجموعه
3) ارتباط عرضی بین اجزای مجموعه
4) ارتباط طولی و عرضی بین اجزای مجموعه

44 - آنچه به فعالیت های یک مجموعه معنا می بخشد و کل مجموعه را از بیهودگی خارج می کند چیست؟
1) هماهنگی
2) ارتباط طولی
3) ارتباط عرضی
4) هدف

45 - به ترتیب طرح های(1)و(2) نشان دهنده چه نوع ارتباطی میان اجزای درخت می باشد؟
1) طولی-عرضی
2) طولی-طولی
3) عرضی- طولی
4) عرضی- عرضی

46 - اعضاء در یک مجموعه ی منظم به هم پیوسته و مرتبط اند و با انجام دادن فعالیتی مشترک،آن مجموعه را می سازند این مطلب بیانگر چگونه ارتباطی بین اجزای یک مجموعه است؟
1) طولی
2) علّی
3) جانشینی
4) عرضی

47 - ترجمه ی آیه ی شریفه ی « هو الذی جعل الشمس ضیآءً و القمر نورا» کدام گزینه است؟
1) او کسی است که خورشید را روشنی بخش و ماه را تابان قرار داد.
2) قسم به آفتاب و تابش آن و قسم به ماه که پیرو آفتاب تابان است.
3) هنگامی که آفتاب تابان تاریک شود و ماه تیره شود.
4) قسم به خورشید هنگامی که عالم را نورانی سازد و به ماه هنگامی که شب را روشن سازد.

48 - درباره ی نظام های این دنیای به هم پیوسته، کدام یک صحیح نیست؟
1) عمر موجوداتش نا محدود و دائمی است.
2) انرزی و استعدادی محدود دارد و روزی به پایان می رسد و این به معنای نیستی و نابودی است.
3) فروپاشی و انهدام نیروها و استعداد نظام ها برای پیوستن به نظام های دیگر و تجدید سازمان هاست.
4) اجزای متلاشی شده در یک چرخه ی طبیعت دوباره بازسازی شده ودر نظامی بالاترو به هم می پیوندند.برتر باانرژی بیشتر

49 - کدام گزینه صحیح نیست ؟
1) هر قدر علم انسان از قوانین خلقت کامل تر و دقیق باشد ،به ساخت مصنوعات متنوع تر و دقیق تر موفق خواهد شد.
2) بشر هیچ گاه نمی توانداز سیطره ی قوانین خارج شود.
3) قوانین بشری با قوانین خلقت در تضاد است.
4) مصنوعات انسان تنها با پیروی از قوانین خلقت ساخته می شود.

درس سوم حقیقت انسان

 

  پرسش های چهارگزینه ای
50- فهم زیباییها و زشتیها و رفتن به سوی هر کدام در گروی کام مورد است؟

1) ولقد کرمنا بنی آدم
2)فالهمها فجورها و تقواها
3) انی اعلم غیب السماوات و الارض
4) وفضلناهم علی کثیر ممن خلقنا  

 

  51 - اعطای مقام خلیفه اللهی به انسان و کرامت بخشیدن به او ، نتیجه برخورداری از ..........است.

1) روح
2) اختیار
3) آگاهی
4) آفرینش  

 

  52 - کدامیک از دلایل واضح و مهم غیر مادی بودن روح است؟

1) میل به پرستش
2) حقیقت جویی
3) ثبات شخصیت
4) فطرت الهی  

 

  53 - کدام مورد در مورد «من آدمی» صادق نیست؟

1) فقط با استدلال به وجود آن می توان پی برد
2) با گذشت زمان تجزیه و تحلیل نمی پذیرد
3) ضامن وحدت و ثبات شخصیت است
4) منشا همه حالات و تصورات است  

 

  54 - ثبات شخصیت در انسان دلالت می کند بر.......

1) تجرد روح
2) ثبات غرایز
3) حالات ثبات درونی
4) حالات فطری  

 

  55 - چرا شخصیت و هویت انسان چیزی مستقل ا زجسم اشت؟ زیرا.........

1) من حقیقی انساندر حال تغییر و تکامل برخاسته از جسم اوست.
2) جسم انسان دائما در حال تغییر است ولی هویت انسان در تمام طول عمر ثابت است
3) انسان دارای ماهیتی دوگانه است بر خلاف حیوان که تک ماهیتی است.
4) ارزش های اخلاقی و معنوی انسان وابسته به هویت و شخصیت اوست.  

 

  56 - شخصیت و هویت انسان مستقل از چه چیزی است؟

1) روح
2) نفس
3) جسم و روح
4) جسم  

 

  57 - کدام مورد از دلایل محکم و دقیق غیر مادی بودن روح است؟

1) ضرورت کیفر مجرم
2) تشابه مرگ و حیات
3) تجسم اعمال
4) ثبات شخصیت  

 

  58 - خواب هایی که بر غیر مادی بودن روح دلات دارند بیان گجر چه هستند؟

1) ضمیر ناخودآگاه
2) صحنه ها ی اشفته
3) خبر از آینده
4) زندگی روزانه  

 

  59 - رویاهای صادقانه سرچشمه غیرمادی دارند زیرا........

1) خارج از محدوده مکان و مناسبت آن عمل می کنند.
2) خارج از زمان و مکان عمل می کنند
3) در محدوده زمان و مکان عمل می کنند
4) در محدوده زمانی و مکانی عمل می کنند  

 

  60 - خداوند در قرآن تعلیم« علم تعبیر خواب» را به کدام پیامبر نسبت داده و دلیل بر کدام امر است؟

1) حضرت ابراهیم – تجرد روح
2) حضرت عیسی – تجرد روح
3) حضرت موسی – رویاهای صادقانه
4) حضرت یوسف - رویاهای صادقانه  

 

  61 - رویا های صادقانه به خواب هایی گفته می شود که ......

1) به صحنه های آشفته زندگی ما صدق می کند.
2) در واقع بازتاب زندگی روزانه ی ما در عالم خواب هستند.
3) در واقع ته مانده ضمیر نا خودآگاه ما را بر ملا می کنند
4) از حوادث که در آینده اتفاق می افتد خبرمی دهند  

 

  62 - چه چیزی با گذشت زمان تغییر نمی کند؟

1) شخصیت
2) علم و ادراک
3) تفکراتن ذهنی
4) جسم و روح  

 

  63 - کدام یک از خواب ها به اثبات مجرد بودن روح بهتر کمک می کند؟

1) خواب هایی که بازتاب زندگی روزانه اند
2 ) خواب هایی که از حوادث آینده خبر می دهند
3) خواب هایی که بیان گر صحنه های آشفته زنگی اند.
4) خواب هایی که از ضمیر نا خوداگاه سرچشمه می گیرند

64 - حدیث «خدا رحمت کند انسانی که بداند از کجا آمده ، در کجا قرار دارد و به سوی کجا رهسپار خواهد شد» به چه موضوعی دلالت دارد؟
1) رحمت واسعه خداوند
2) غفلت انسان از عاقبت خویش
3) ارزش درک و فخم جایگاه انسان در کاروان آفرینش
4) محدود بودن علم انسان نسبت به آخرت

65 - جمله « انسان به گونه ای آفریده شده که بتواند زیباییها و زشتی ها را درک کند» کدامیک از عبارت قرآنی زیر ارتباط مفهومی نزدیک تری دارد؟
1) فالهمها فجورها و تقواها
2) وعلم ءادم الاسماء کلها
3) انی جاعل فی الارض خلیفه
4) فقال انبئونی باسماءهولاء

66 - وقتی گفته می شود «من» و« روح» انسان ثابت است منظور این نیس که.....
1) روح تجزیه و تحلیل نمی پذیرد
2) روح فرسوده و مستحلک نمی شود
3) روح دچار هیچ تغییری نمی شود
4) من یا روح به چیز دیگری تبدیل نمی گردد.

67 - بیت «از کجا آمده ام آمدنم بهتر چه بود//به کجا می روم آخر ،ننمایی وطنم» به کدام مورد دلالت دارد؟
1) منزلت انسان نزد خدا
2) استعداد بی پایان انسان در کسب علم
3) کرامت ذاتی انسان
4) درک جایگاه انسان در کاروان آفرینش

68 - عبارت قرانی «اتجعل فیها من یفسد فیها» از زبان چه کسانی در قرآن بیان شده است؟
1) شیطان
2) مؤمنان
3) فرشتگان
4) مشرکان

69 - کدام یک از آیات زیر بیان گر استعداد بی پایان انسان در کسب معرفت است؟
1) وعلم ءادم الاسماء کلها
2) ولقد کرمنا بن ءآدم
3) فالهمها فجورها و تقواها
4) فاذا سویته و نفخت فیه من روح

70 - طبق ایات 71و72 سوره «ص» خداوند پس از کدام مرحله به فرشتگان امر کرد که بر انسان سجده کنند؟
1) آموزش اسماءالهی به انسان
2) دمیدن روح الهی درانسان
3) آفرینش انسان از گل
4) رانده شدن انسان از بهشت

71 - به ترتیب قدرت اختیار و عواطف مربوط به کدام بعد وجودی انسان می باشند؟
1) جسمانی ،جسمانی
2) روحانی ،جسمانی
3) جسمانی ،روحانی
4) روحانی، روحانی

72 - هنگامی که خداوند به فرشتگان فرمود که در زمین جانشینی قرار خواهد داد،اولین درک فرشتگان از خصوصیات انسان چه بود ؟
1) حمد و تقدیس
2) علم به اسماءالهی
3) فساد و خونریزی
4) داشتن روح الهی

73 - جمله «آدم ،معلم فرشتگان است» با کدامیک از عبارات قرآنی زیر ارتباط دارد؟
1) ولقد کرمنا بنی ءآدم
2) فالهمها فجورها و تقواها
3) وعلم ءادم الاسماء کلها
4) فلما انباهم باسماتهم

74 - طبق آیات قرآنی فرشتگان تا قبل از آفرینش انسان فاقد کدامیک بودند؟
1) حمد و تقدیس خداوند
2) علم به اسماءالهی
3) تقدیس خداوند
4) تسبیح خداوند

75 - در مورد تعلیم اسماء الهی کدام مورد درست است؟
1) خداوند – فرشتگان _ انسان
2) خداوند _شیطان _ فرشتگان
3) خداوند _انسان _فرشتگان
4) خداوند_ فرشتگان_ جنیان

76 - کدامیک از عبارات قرآنی زیر از زبان فرشتگان بیان نشده است؟
1) سبحانک لاعلم لنا الا ما علمتنا
2) اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء
3) نحن نسبح بحمدک و تقدس لک
4) یاءادم انبئهم باسمائهم

77 - قوانین و مقررات جامعه و روابط بین افراد بر پایه ی پذیرش کدامیک بنا شده اند؟
1) رویاهای صادقانه
2) ثبات شخصیت
3) تغییرات روحی و اخلاقی انسان
4) بعد جسمانی وجودی انسان

78 - انسان برای کدامیک از مواردذکر شده به هیچ گونه استدلالی احتیاج ندارد؟
1) غیر مادی بودن روح
2) اثبات وجود من
3) وابستگی روح به جسم
4) تغییر پذیری روح انسان

79 - از چه جهت برخی از رویاهای صادقانه نیازمند «تعبیر » هستند؟
1) زیرا بیان گر حالات عمیق درونی انسان هستند.
2) زیرا حوادث آینده را عیناْ نشان نمی دهند.
3) زیرا صحنه هایی آشفته و بی اساس اند.
4) زیرا بازتاب زندگی روزانه ی ما در عالم خوابند.

80 - در سوره یوسف چند رویای صادقانه ذکر شده است؟
1) 2
2)3
3) 4
4) 5

81 - رویای حضرت یوسف در سوره یوسف چه بود؟
1) هفت گاو فربه هقت گاو لاغر را می خورند.
2) نا نی بر سر می برد و پرندگان از ان می خورند.
3) یازده ستاره و ماه و خورشید بر او سجده کردند
4) هفت خوشخ سبز و هفت خوشه خشک

82 - آیه شریفه«و اذ قال ربک للملائکهانی جاعل فی الارض خلیفه» بیان گر کدام مطلب است؟
1) استعداد بی پایان انسان در کسب علم
2) منزلت انسان نزد خدا
3) عقل مدرک زیباییها و زشتی ها
4) ثبات شخصیت و تجرد روح

83 - ابیات زیر زبان حال چه کسانی است؟
روزها فکر من این سات و همه شب سخنم/ که چراغ غافل از احوال دل خویشتنم
از کجا آمده ام آمدنم بهر چه بود / به کجا می روم اخر ،ننمایی وطنم

1) گم گشتگان در وادی «نمی دانم»
2) وارستگان آشنا به حقیقت هستی و جایگاه انسان
3) دل سپردگان به لذات و زیابیی های مادی
4) فراریان ازلذات مادی و ناتوان از فهم بعد متعالی حیات

84 - مطابق آیه 30 سوره بقره خداوند در پاسخ به اعتراض فرشتگان درباره خلیفه اللهی بشر بر روی زمین چه فرمودند؟
1) انسان در زمین فساد نخواهد کرد
2) من چیزی می دانم که شما نمی دانید.
3) انسان ها بر شما فرشته ها برتری دارند.
4) جهان ماده آزمایشگاهاسنان خواهد بود.

85 - مخطاب آیه «انی جاعل فی الارض خلیفه»چه کسانی هستند؟
1) انسان ها
2) ملائکه
3) ابلیس
4) مومنین

86 - هنگامی که خداوند به فرشتگان گفت: «من در زمین جانشینی قرار خواهم داد.»فرشتگان چه پاسخی دادند؟
1) فتبارک الله احسن الخالقین
2) خداوند را تسبیح و تقدیس کردند.
3) به چه جانشینی انسان اعتراض کردند.
4) بر انسان سجده کردند.

87 - آیه کریمه «ونفس و ماسواها فالهمها فجورها و تقواها »ناظر بر کدامیک از ودیعه های الهی در انسان است؟
1) نفس اماره
2) نفس مطمئنه
3) الهام خیر و شر بر نفس انسان
4) الهام وحی به روح پیامبر

درس چهارم:روزنه های خطا
پرسش های چهار گزینه ای

 

  88 - با توجه به آیات قرآن و روایات معصومین (ع) عامل اصلی سقوط انسان کدام است؟ (سراسری فنی و حرفه ای و آزمایشی سنجش - 85)

1) خود انسان
2) نفس اماره
3) عوامل بیرونی
4) شیطان وسوسه گر  

 

  89 - طبق آیه ی:«اِنَّهُ لَکُمْ عَدُوُّ مُبینُ اِنَّما یَآْ مُرُکُمْ بِالسّوءِ وَ الْفَحْشآءِ »چه کسی دشمن آشکار انسان است؟ (آزمایشی سنجش - 85)

1) دوستان گمراه
2) شیطان
3) نفس امّاره
4) دوستان نادان  

 

  90 - انسان بر اساس کدام سرمایه خود و جهان را وابسته به خدایی می داند که سرچشمه ی خوبی ها و زیبا یی هاست ؟ (آزمایشی سنجش - 80)

1) گرایش به ارزش های مقدس
2) وجدان اخلاقی
3) سرشت خدا آشنا
4) تفکر و تعقّل  

 

  91 - قرآن کریم وجدان اخلاقی را.................می نامد. (آزمایشی سنجش - 85)

1) نفس لوّامه
2) نفس مطمئنّه
3) نفس امّاره
4) نفس امر کننده  

 

  92 - طبق سخن امام کاظم(ع) حجت باطن خداوند بر مردم و حجت ظاهر به ترتیب عبارتند از : (آزمایشی سنجش - 85)

1) رسولان - عقل
2) عقل - رسولان و انبیا و ائمه
3) عقل - فرشتگان
4) ائمه عقل  

 

  93 - با استفاده از آیات 98تا 100سوره ی مبارکه نهل ،راه سلطه شیطان برانسان با.............مسدودمی گردد. (آزمایشی سنجش - 85)

1) قرائت قرآن
2) دوستی ومحبت خداوند
3) ایمان وتوکّل برخداوند
4) استعاذه به پروردگار  

 

  94 - وجدان اخلاقی موجود درانسان که به هنگام آلایش به گناه،او راسرزنش می کند درلسان قرآن،نفس..........نام دارد.(آزمایشی سنجش - 85)

1) امّاره
2) مطمئنه
3) ناطقه
4) لوّامه  

 

  95 - امام علی(ع) از چه چیزی به عنوان بهترین ثروت و کمال انسان یاد می کند ؟

1) عقل
2) رزق حلال
3) نعمت آخرت
4) آراستگی  

 

  96 - بیت« این که گوید از دل من راز، کیست؟ / بشنوید این صاحب آواز کیست؟» به کدام یک از سرمایه های وجودی انسان اشاره دارد؟

1) سرشت خدا آشنا
2) گرایش به ارزش های مقدس
3) وجدان اخلاقی
4) قوه ی تفکر و تعقل  

 

  97 - به ترتیب تعاریف مطرح شده در «الف» و «ب» کدامند؟
الف - تشخیص دهنده ی درستی از نادرستی و خوبی از بدی
ب – میل سرکشی که در درون انسان زبانه می کشد و وی را به طلب هر چه بیشتر لذت ها فرا می خواند.

1) اختیار - نفس
2) نفس لوامه - نفس اماره
3) عقل - نفس لوامه
4) عقل - نفس اماره  

 

  98 - نفس اماره به چه معناست؟

1) نفس فرمان دهنده به بدی ها
2) نفس دور کننده از بدی ها
3) وجدان اخلاقی
4) نفس ملامت کننده  

 

  99 - کدام یک از موانع رشد و رستگاری نیست؟

1) نفس اماره
2) نفس لوامه
3) جهل از حقیقت ها
4) دام های شیطان  

 

  100 - نفس اماره همان................است/

1) تحریک کننده بیرونی به سمت گناه
2) تحریک کننده درونی به سمت گناه
3) باز دارنده درونی از گناه
4) باز دارنده بیرونی از گناه  

 

  101 - هشام بن حکم از یاران کدام امام معصوم است؟

1) امام هادی(ع)
2) امام کاظم(ع)
3) امام حسین(ع)
4) حضرت علی (ع)

102 - طبق گفتار معصومین حجت ظاهری و حجت باطنی به ترتیب کدامند؟
1) عقل - اختیار
2) اختیار - عقل
3) انبیا - عقل
4) عقل - انبیا

103 - بر سر دو راهی گناه و پاکی، کدام یک انسان را به سوی پاکی فرا می خواند؟
1) حجت باطن و نفس لوامه
2) حجت ظاهر و نفس اماره
3) نفس اماره و نفس لوامه
4) وجدان اخلاقی و نفس اماره

104 - خدا گرایی نیازی است............ که بت پرستان و مشرکان..............
1) فطری - در صدد پاسخگویی به این نیاز نبوده اند.
2) غریزی – در صدد پاسخ گویی به این نیاز بوده اند.
3) فطری - در یافتن مصداق واقعی آن دچار اشتباه شده اند.
4) غریزی – دریافتن مصداق واقعی آن دچار اشتباه شده اند.

105 - طبق حدیث امام صادق (ع) فضایل و رذایل اصلی در جنود عقل و جنود جهل چه تعداد هستند؟
1) 100 – 75
2) 75 – 100
3) 75 – 75
4) 50 – 50

106 - سماعة بن مهران شاگرد کدام یک از معصومین است؟
1) امام حسین (ع)
2) امام حسن (ع)
3) امام علی (ع)
4) امام صادق(ع)

107 - راه نفوذ شیطان برای فریب انسان کدام است؟
1) مانع اختیار انسان می شود.
2) مانع اراده انسان می شود.
3) عقل انسان را زایل می کند.
4) وسوسه می کند و وعده ی دروغین می دهد.

108 – وظیفه ی کدام یک فرا خواندن انسان به جبران گناه است؟
1) نفس اماره
2) نفس ناطقه
3) نفس لوامه
4) نفس مطمئنه

109 - آیه ی شریفه ی « و لقد خلقنا الا نسان و نعلم ما توسوس به نفسه» در رابطه با کدام یک می باشد؟
1) نفس اماره
2) نفس لوامه
3) نفس مطمئنه
4) نفس ناطقه

110 - این جمله از کیست؟« عالم محضر خداست،در محضر خدا معصیت نکنید.»
1) حضرت علی(ع)
2) رسول خدا
3) استاد شهید مطهری
4) امام خمینی (ره)

111 - در آیه ی شریفه ی « کلّا بل تحبّون العاجلة و تذرون الا خرة»کدام صفت در انسان ها نکوهش شده است؟
1) جهل
2) عجول بودن
3) دنیا خواهی
4) حب جاه و مقام

112 - در آیه ی شریفه ی « انه لکم عدوٌ مبین » .......... به عنوان دشمن ............ معرفی شده است.
1) تکبر – مؤمنان
2) شیطان _ مردم
3) جهل – مردم
4) شیطان – انبیاء

113 - عبارت قرآنی« ما انا بمصرخکم و ما انتم بمصرخی» در ارتباط با کدام است؟
1) گفت و گوی شیطان با گناهکاران در قیامت
2) گفت و گوی مؤمنان و کافران در روز قیامت
3) گفت و گوی شیطان با گناهکاران در هنگام مرگ
4) گفت و گوی فرشتگان با مؤمنان در قیامت

114 - عبارت قرآنی« ان الّله وعدکم وعد الحق و وعدتم فا خلفتکم» از زبان چه کسی بیان شده است؟
1) پیامبر
2) فرشته ی مرگ
3) کافر
4) شیطان

115 - بیت«نفس، هر دم در درونت در کمین /از همه مردم بتر در مکر و کین» به کدام یک از عوامل دعوت کننده به گناه در انسان اشاره دارد؟
1) شیطان
2) عامل بیرونی
3) نفس لوامه
4) عامل درونی

116 - آدمیان از نظر حرکت به سوی کمال به چه گروههایی تقسیم می شوند؟
1) رو به تعالی - بی جهت - رو به پستی
2) ساکن - رو به تعالی - رو به پستی
3) رو به تعالی - رو به پستی – بی جهت - سرگردان
4) رو به تعالی – رو به پستی

117 - جمله ی «عالم محضر خداست،در محضر خدا معصیت نکنید» در ارتباط با کدام یک از موانع رشد و رستگاری انسان است؟
1) نفس اماره
2) جهل از حقیقت ها
3) غفلت از خدا
4) دام های شیطان

118 - کدام یک از عبارات زیر بیانگر این مطلب است که کار شیطان دادن وعده های دروغین است؟
1) انما یامرکم بالسوء و الفحشاء
2) ووعدتکم فا خلفتکم
3) فلا تلومونی و لوموا انفسکم
4) و لا تتبعوا خطوات الشیطان

119 - کدام گزینه با سایرین تناسب ندارد؟
1) حجت باطن
2) عقل
3) نفس لوامه
4) تشخیص دهنده درستی از نادرستی

120 - در سوره ی عصر کدام یک به عنوان راه های جلوگیری از خسران در زندگی بیان نشده است؟
1) ایمان آوردن
2) مبارزه با نفس
3) توصیه به صبر
4) سفارش به یک دیگر به حق

121 - قرآن کریم ..............را .............. می نامد.
1) نفس لوامه - وجدان اخلاقی
2) وجدان اخلاقی – نفس اماره
3) نفس اماره - وجدان اخلاقی
4) وجدان اخلاقی - نفس لوامه

122 - آیه ی شریفه ی:« وَ نَحْنُ اَ قْرُبُ اِلَیْهِ مِنْ حَبْلِ الوَریدِ» با مفهوم کدام عبارت مناسبت بیش تری دارد؟
1) چگونه از تو غافل باشم وقتی که با من هستی؟
2) به هر طرف که رو می کنم تو را می یابم.
3) به درگاه چه کسی جز تو پناه برم؟
4) و ما همه از بندگان درگاه تو هستیم و به تو پناه آورده ایم .

123 - «حَبْل الورید» به چه معناست؟
1) ریسمان الهی
2) رگ گردن
3) حبل الله
4) ریسمان وحدت

124 - کدام یک صحیح نیست؟
1) آنان که بت پرست بودند، درصدد پاسخ گویی به نیاز فطری خداگرایی خود نبوده اند.
2) آنان که بت پرست بودند، در یافتن مصداق واقعی نیاز فطری خدا گرایی دچار اشتباه می شده اند .
3) کم تر کسی در طول تاریخ سرشت فطری خدا گرایی را انکار کرده است.
4) تمایلی متعالی ، انسان را گاه و بی گاه به نجوا با خدا می شناسد.

125 - ابیات زیر از عمان سامانی ، ناظر بر کدام یک از ودیعه های الهی در انسان است؟
«کیست این پنهان مرا در جان و تن/ کز درون من همی گوید سخن؟
این که گوید از لب من راز کیست ؟ / بشنوید،این صاحب آوازکیست؟»
1) وجدان اخلاقی
2) گرایش به ارزش های مقدس
3) سرشت خدا آشنا
4) تفکر و تعقل

126 - از دیدگاه قرآن کریم کدام عامل درونی سبب می شود که انسان در مقابل گناه و زشتی عکس العمل نشان دهد و آنگاه که به گناه آلوده شد ، خود را ملالت کند؟
1) حجت باطن
2) نفس لوامه
3) نفس اماره
4) نفس مطمئنه

127 - حضرت علی(ع) کدام یک از ارزشمند ترین سرمایه های انسان را پیام آور حق،دوست انسان، نجات دهنده ی وی،بهترین ثروت و نزدیک کننده به خدا می نامد؟
1) قوّه ی تعقل
2) قوّه ی نفس
3) فطرت خدا آشنا
4) وجدان اخلاقی

128 - مولوی ابیات زیر را در مورد چه کسانی سروده است؟
«نفس ،هر دم در درونت در کمین/ از همه مردم بتر در مکر و کین
دشمنی داری چنین در سرّ خویش / مانع عقل است و خصمِ جان و کیش»
1) کسانی که برای توجیه گناه خود به دنبال عامل بیرونی می گردد.
2) کسانی که تقصیر گناه خود را متوجه عامل درونی می دانند.
3) کسانی که هر لحظه در تیررس مکر و دشمنی شیطان قرار دارند.
4) کسانی که در قیامت می توانند تقصیر گناه خویش را متوجه شیطان کنند

درس پنجم: پنجره ای رو به روشنایی

 

  پرسش های چهار گزینه ای
154 - بزرگترین بلای امروز بشر که ناله ی گرسنگان و فریاد مظلومان را نشنود و با توسعه ی مواد مخدر و سلاح های کشتار جمعی زندگی را فلج کند ، معلول کدام علت است؟ (آزمایشی سنجش - 85)

1) تقدم دنیا بر آخرت
2) مسئولیت ناشناسی انسان
3) غلبه ی مادی گری در انسان
4) فراموشی خویشتن حقیقی خویش  

 

  155 - شهادت طلبی یا استقبال از مرگ در راه خدا نتیجه ی کدام است؟ (سراسری انسانی – 82)

1) پذیرش دیدگاه الهی درباره ی مرگ
2) عشق به جان نثاری در نزد مردم
3) عشق به معنویت لذیذتر از عشق به مادیات است.
4) پذیرش این امر که زندگی سخت تر از مرگ است.  

 

  156 - نگرانی انسانها از مرگ زاییده ی چیست؟(سراسری ریاضی و آزاد تجربی - 77)

1) میل به جاودانگی
2) میل به زندگی دنیا
3) علاقه به مقام و ریاست
4) ترس از مرگ  

 

  157 - غلبه ی یأس و نومیدی در انسان های غیر معتقد به عالم پس از مرگ ، زائیده ی ...........است؟(آزمایشی سنجش – 85)

1) غفلت از آیات خدا
2) میل به جاودانگی
3) دل سپردن به دنیا
4) ناتوانی انسان از فهم حیات  

 

  158 - پایه و اساس اضطراب و نگرانی از حتمی ترین حادثه زندگی انسان ..................است. (آزمایشی سنجش - 85)

1) حبّ ذات
2) نفرت از درد
3) جلب لذّت
4) میل به جاودانگی  

 

  159 - عبارت قرآنی « یعلمون ظاهراً من الحیاة الدنیا» با کدام یک از عبارات زیر ارتباط نزدیک تری دارد؟

1) انکار ملاقات پروردگار
2) نیندیشیدن درباره ی نظام خلقت
3) سطحی نگری منکرین آخرت درباره ی زندگی دنیا
4) رضایت دادن به دنیا و قناعت کردن بدان  

 

  160 - کدام یک از پیامد های نگرش اول نسبت به مرگ (مرگ پایان زندگی است) نمی باشد؟

1) کناره گیری از خلق
2) انگیزه ی فعالیت و کار برای زندگی دنیوی
3) بی ارزش شدن زندگی
4) قرار گرفتن زندگی در بن بست  

 

  161 - کسی که به نگرش اول درباره ی مرگ معتقد است ............ میل به جاودانگی است و در نتیجه ..............

1) دارای - انگیزه ی بیشتری برای کار و فعالیت دارد.
2) فاقد - اضطراب از فنا همواره او را آزار می دهد.
3) دارای - اضطراب از فنا همواره او را آزار می دهد.
4) فاقد – انگیزه ی بیشتری برای کار و فعالیت دارد.  

 

  162 - از دیدگاه پیروان ادیان الهی کدام یک گذرگاهی به جاودانگی است؟

1) تولد
2) ایمان
3) مرگ
4) نماز  

 

  163 - طبق فرموده ی رسول خدا (ص) باهوش ترین مؤمنان چه کسانی هستند؟

1) آنان که مال خود را در راه خدا انفاق می کنند.
2) آنان که در راه خدا شهید می شوند.
3) آنان که مرگ را پایان زندگی و حیات نمی دانند.
4) آنان که بهتر از دیگران خود را برای مرگ آماده می کنند.  

 

  164 - طبق فرموده ی حضرت علی (ع) کدام یک میدان از دست دادن جان است؟

1) مرگ
2) برزخ
3) زندگی
4) دنیا  

 

  165 - بیت«مردم از فتنه گریزند و ندانند که ما // به تمنای تو در حسرت رستاخیزیم» در ارتباط با کدام موضوع است؟

1) هراس ازمرگ از پیامدهای نگرش مادی نسبت به مرگ
2) آمادگی برای فداکاری درراه خدا از پیامدهای نگرش الهی نسبت به مرگ
3) هراس از مرگ از پیامدهای نگرش الهی نسبت به مرگ
4) انگیزه ی فعالیت و کار در زندگی ازپیامدهای نگرش الهی نسبت به مرگ  

 

  166 - خدا پرستان واقعی چرا از خداوند عمر طولانی می خواهند؟

1) تا بتوانند با اندوخته ی کامل تر خدا را ملاقات کنند.
2) زیرا هر لحظه فداکاری در راه خدا را دارند.
3) زیرا دارای شور و نشاط و انگیزه ی فعالیت در زندگی هستند.
4) زیرا زندگی دنیا را جز ننگ و ذلت نمی دانند.  

 

  167 - حدیث « انی لاا ری الموت الّا السعادةً و الحیاة مع الظالمین الّا برماً» از امام حسین (ع) در ارتباط با کدام یک از پیامد های نگرش الهی نسبت به مرگ است؟

1) بیرون آمدن زندگی از بن بست
2) کناره گیری از خلق
3) انگیزه ی فعالیت و کار در زندگی
4) نهراسیدن از مرگ و آمادگی برای فداکاری در راه خدا

168 - حضرت قاسم (ع) در پاسخ امام حسین(ع) در شب عاشورا چه چیزی را شیرین تر از عسل معرفی می کند؟
1) زندگی با عزت
2) مرگ با ذلت
3) جهاد در راه خدا
4) شهادت

169 - حضرت قاسم (ع) فرزند........... در روز ........... به شهادت رسید.
1) امام حسین(ع) - تاسوعا
2) امام حسین(ع) - عاشورا
3) امام حسن(ع) - تاسوعا
4) امام حسن(ع) - عاشورا

170 - کدام یک از خصوصیات خدا پرستان حقیقی نیست؟
1) نقاضای مرگ از خداوند
2) آرزوی طول عمر از خداوند
3) زندگی زیبا در دنیا
4) ترجیح دادن مرگ با عزت بر زندگی با ذلت

171 - مصراع« که گور پرده ی جمعیت جنان باشد» بیان گر کدام مطلب است؟
1) سرنوشت کسانی که مرگ و زندگی برتر را فراموش می کنند.
2) انگیزه ی فعالیت و کار در زندگی از پیامد های نگرش الهی نسبت به مرگ است.
3) بی ارزش شدن زندگی برای انسانی که« میل به جاودانگی» وجودش را فرا گرفته است.
4) مرگ وسیله ای برای رسیدن به بهشت است.

172 - عبارت قرآنی « فلا نقیم لهم یوم القیامة وزناً» در رابطه با چه کسانی است؟
1) کسانی که مرگ را گذرگاهی رو به جاودانگی می دانند.
2) کسانی که به آیات خداوندی و لقای او کافر شدند.
3) کسانی که زندگی دنیوی برایشان بی ارزش شده است.
4) کسانی که به زندگی دنیا راضی نشده و به آن قناعت نکرده اند.

173 - کسانی که مرگ را پایان زندگی می دانند در مقابل مرگ چه واکنش هایی نشان می دهند؟
1) میل به جاودانگی - ترس از فنا و نابودی
2) ترس از فنا و نابودی – سعی در بی توجهی نسبت به مرگ
3) سعی در بی توجهی نسبت به مرگ - افزایش انگیزه برای کار و فعالیت
4) سعی در بی توجهی نسبت به مرگ - میل به جاودانگی

174 - وقتی امام حسین(ع) در دو راهی ذلت و شهادت قرار گرفت چه فرمود؟
1) اسالک حبک و حب من یحبک و حب کلّ عمل یوصلنی الی قربک
2) اشهد انک قد اقمت الصلوة و ءاتیت الزکاة
3) انّی سلم لمن سالمکم و حربٌ لمن حاربکم
4) انی لا اری الموت الا السعادة و الحیاة مع الظالمین الّا برماً

175 - کسانی که مرگ را پایان زندگی می دانند ، کدام خصوصیت را ندارند؟
1) ترس از مرگ
2) اضطراب از فنا
3) غفلت از مرگ
4) انگیزه برای فعالیت

176 - کدام میل درونی سبب می شود کسانی که مرگ را پایان زندگی می دانند ، دچار ترس از مرگ می شوند؟
1) ترس از گناه
2) وابستگی به شهوات
3) میل به جاودانگی
4) ترس از دنیای پس از مرگ

177 - طبق آیات قرآن بسیاری از مردم..........
1) از دنیا غافلند.
2) به لقاء پروردگار کافرند.
3) مرگ را تولد دیگر می دانند.
4) مرگ را باور ندارند.

178 - طبق آیات قرآن عاقبت کسانی که به زندگی دنیا راضی شدند و به آن تکیه کردند چیست؟
1) جایگاه آن ها آتش است.
2) دنیای آن ها آباد می شود.
3) دنیا از آن ها رو بر می گرداند.
4) توبه کرده و از عذاب نجات می یابند.

179 - طبق فرموده ی حضرت علی (ع) زندگی میدان از دست دادن جان و فرار از مرگ عین .............. است.
1) دور شدن از آن
2) نزدیک شدن به آن
3) ترس از آن
4) اشتیاق به آن

180 - ابیات زیر اشاره به کدام مضمون دارد؟
« به روز مرگ چو تابوت من روان باشد/ گمان مبر که مرا درد این جهان باشد
جنازه ام چو بینی مگو فراق ، فراق / مرا وصال و ملاقات، آن زمان باشد»
1) انکار حیات بعد از مرگ
2) مؤمن هر روز آرزوی مرگ می کند.
3) نهراسیدن از مرگ به علت اعتقاد به آخرت
4) نا امیدی از دنیا به علت به علت وجود مرگ

181 - حضرت قاسم فرزند کدام معصوم است و در شب عاشورا شهادت را چگونه معرفی می کند؟
1) امام حسین(ع) - شیرین تر از عسل
2) امام حسن(ع) - شیرین تر از عسل
3) امام حسین(ع) - آب گوارا
4) امام حسن(ع) - آب گوارا

182 - زیان کارترین مردم طبق آیات قرآن چه کسانی هستند؟
1) کسانی که مال خود را در راه حرام مصرف می کنند.
2) ربا خواران
3) کسانی که به آیات و دیدار پروردگارشان کافر شدند.
4) کسانی که امر به معروف و نهی از منکر می کنند.

183 - در دنیای امروز………………….
1) بیشتر مردم از آخرت غافلند.
2) بیشتر مردم پیرو ادیان غیر الهی هستند.
3) بیشتر مردم به آخرت اعتقاد ندارند.
4) همه ی مردم به آخرت اعتقاد دارند.

184 - بر اساس فرمایش حضرت رسول(ص) مرگ چیست؟
1) سعادت
2) از دست دادن جان
3) بسته شدن دریچه های امید
4) انتقال از جهانی به جهان دیگر

185 - عبارت قرآنی « فالیوم ننساهم کما نسوا لقاء یومهم هذا» در ارتباط با چه کسانی است؟
1) کسانی که مرگ را تولد نسبت به جهان دیگر می دانند.
2) کسانی که از خلق کناره گرفته و دنیا برایشان بی ارزش شده است.
3) کسانی که دنیا آنها را فریفته و آخرت را فراموش کرده اند.
4) کسانی که به علت ترس و اضطراب از فنا و نابودی همواره به یاد مرگ هستند.

186 - ترجمه ی عبارت قرآنی« و رضوا بالحیاة الدنیا و اطمأنوا بها» کدام است؟
1) و زندگی دنیا از آنها روی برگرداند ولی به آن تکیه کردند.
2) و زندگی دنیا موجب رضایت و آرامش آنان شد.
3) و به زندگی دنیا راضی شدند در حالی که نتوانستند به آن تکیه کنند.
4) و به زندگی دنیا راضی و خشنود شدند و بر آن تکیه کردند.

187 - حتمی ترین حادثه در زندگی انسان …………… است.
1) ازدواج
2) غفلت از مرگ
3) ترس از مرگ
4) مرگ

188 - انسان ها معمولاَ در برخورد با مرگ دو دیدگاه دارند :
1) مرگ پایان زندگی است – مرگ, نسبت به دنیا تولد و نسبت به جهان دیگر مرگ است.
2) آدمی مرگ مطلق دارد - مرگ ناگوار و تلخ است.
3) مرگ پایان زندگی است - مرگ تولدی است که آدمی را از یک هستی به هستی بالاتر می برد.
4) مرگ پایان بخش زندگی نیست - مرگ غروبی است که طلوعی درخشانتر در پیش دارد.

189 - آیه ی شریفه ی « اِنٌَ الذٌینَ لا یرجونَ لِقآءَ نا» ناظر بر کدام مطلب است؟ کسانی که……..
1) مرگ را پایان زندگی دانسته و امید به دیدار پروردگارشان ندارند.
2) به معاد اعتقاد داشته اما نسبت به آن بی توجه و غافل هستند.
3) امید دارند با مرگ به ملاقات پروردگارشان برسند.
4) امید به دیدار پروردگارشان را موجب اضطراب و نابودی در دنیا می دانند.

190 - انسانی که « میل به جاودانگی» وجودش را فرا گرفته, در برخورد با کدام نگرش است که زندگی چند روزه برایش بی ارزش شده ‍؛ و به یأس و ناامیدی دچار می شود؟
1) مرگ پایان زندگی است.
2) مرگ تولدی است که آدمی را از دنیا به آخرت منتقل می کند.
3) آدمی مرگ مطلق ندارد.
4) مرگ غروبی است که طلوعی درخشانتر در پیش دارد.

191 - رسول خدا فرمود: برای……………. خلق شده اید نه برای…………….
1) بهشت - جهنم
2) بقا - فنا
3) سرای ابدی - متاع ناچیز دنیا
4) آسایش و آرامش - سختی و عذاب

درس ششم : آینده ی روشن

 

  پرسش های چهار گزینه ای
192 - میل به جاودانگی و شوق به خلود در انسان ، به دلیل ............. بودن نظام خلقت ، یکی از دلایل .......... برای ............. معاد است. (سراسری ریاضی - 85)

1) عادلانه - نقلی - ضرورت
2) حکیمانه - عقلی - امکان
3) حکیمانه - عقلی - ضرورت
4) عادلانه - نقلی - امکان  

 

  193 - با توجه به آیه ی شریفه ی « ایحسبُ الانسانُ ان لن نجمع عظامه » موضوع............ معاد با توجه به .............مفهوم می گردد.(سراسری تجربی - 85)

1) امکان - پیدایش نخستین انسان
2) ضرورت - پیدایش نخستین انسان
3) امکان - قدرت نامحدود خداوند
4) ضرورت - قدرت نامحدود خداوند  

 

  194 آیه ی شریفه ی« قُل یحییها الذّّّی انشآها اوّل مرة»به چه موضوعی دلالت دارد؟(آزادانسانی.85)

1) قیامت
2) آفرینش هستی
3) خلقت نخستین انسان
4) خلقت انسان نخستین  

 

  195 - گرایش به بقا و جاودانگی در انسان که حکایت از ...........نظام آفرینش دارد، نشانی از ............معاد است.(سراسری فنی و حرفه ای – 85)

1) مخلوقیت - ضرورت
2) مخلوقیت - امکان
3) حکیمانه بودن - امکان
4) حکیمانه بودن – ضرورت  

 

  196 - آیه ی کریمه ی «آیا ما آن ها را که ایمان آورده و کارهای شایسته انجام می دهند ،با تباه کاران یکسان قرار دهیم؟» چه نوع استدلالی را درزمینه ی معاد مطرح می سازد و کدام مورد را به اثبات می رساند؟( سراسری هنر – 80)

1) عقلی – ضرورت
2) عقلی - امکان
3) نقلی - وقوع
4) نقلی - امکان  

 

  197 - از دقت در آیه ی شریفه ی :« و ما خلقنا السماء و الارض و ما بینهما باطلاًً» .........معاد در پرتو...........الهی مستفاد می گردد.(آزمایشی سنجش - 80)

1) امکان – عدل
2) ضرورت - حکمت
3) امکان – حکمت
4) ضرورت - عدل  

 

  198 - کدام مورد بیانگر «ضرورت معاد» از دیدگاه قرآن کریم است؟(سراسری تجربی - 80)

1) اشاره به قدرت نامحدود الهی
2) اشاره به پیدایش نخستین انسان
3) زنده شدن مردگان به اراده ی خدا
4) معاد در پرنو الهی  

 

  199 - این که خلقت جهان و انسان را هدف و مقصدی نباشد، در این صورت کاری عبث و بیهوده خواهد بود، معاد را در پرتو کدام صفت باری تعالی به اثبات می رساند و به کدام مورد دلالت دارد؟ ( سراسری انسانی - 80)

1) حکمت خدا - امکان
2) حکمت خدا – ضرورت
3) عدل الهی - ضرورت
4) عدل الهی - امکان  

 

  200 - در آیه ی شریفه ی «آیا گمان بردید که شما را عبث و بیهوده خلق کردیم و دیگر به سوی ما باز نمی گردید»چه نوع استدلالی در زمینه ی اثبات معاد است و تا چه حد آن را ثابت می کند؟ (سراسری هنر – 79)

1) عقلی – ضرورت
2) عقلی – امکان
3) نقلی - امکان
4) نقلی – ضرورت  

 

  201 - آیاتی که معاد را لازمه ی عدل خدا می شمارند بیانگر کدام مورد و چه نوع استدلالی است؟ ( سراسری ریاضی – 78)

1) امکان – نقلی
2) امکان – عقلی
3) ضرورت - نقلی
4) ضرورت – عقلی  

 

  202 - با توجه به این که اگر خلقت انسان و جهان را هدف و مقصدی نباشد در این صورت کاری عبث و بیهوده خواهد بود در حیطه ی کدام دلیل اثبات معاد قرار دارد و این دلیل عقلی است یا نقلی؟ (سراسری هنر – 77)

1) امکان – عقلی
2) امکان - نقلی
3) ضرورت – عقلی
4) ضرورت – نقلی  

 

  203 - این که قرآن کریم لازمه ی عبث نبودن زندگی انسان را بازگشت به سوی خدا می داند به کدام جنبه ی اثبات معاد اشاره می کند؟(سراسری ریاضی - 76)

1) امکان
2) حدوث
3) ضرورت
4) وقوع  

 

  204 درزمینه ی دلایل اثبات حیات اخروی کدام موردبیانگرضرورت معاداست؟(سراسری تجربی75)

1) نظام مرگ و حیات در طبیعت
2) قدرت نامحدود خداوند
3) حکمت خداوند
4) پیدایش نخستین انسان  

 

  205 - آیاتی در قرآن کریم که معاد را لازمه ی عدل الهی می شمارند ، بیانگر کدام مورد در زمینه ی اثبات معاد و چه نوع استدلالی است؟( سراسری ریاضی - 78)

1) امکان – عقلی
2) امکان – نقلی
3) ضرورت - عقلی
4) ضرورت - نقلی

206 - در آیه ی شریفه ی «افحسبتم انّما خلقناکم عبثا و انکم الینا لا ترجعون» برای اثبات معاد از چه طریق استدلال شده است؟(سراسری ریاضی - 75)
1) حکمت
2) خلقت
3) عدل
4) امکان

207 - از دیدگاه قرآن کریم کدام مورد ضرورت معاد را اثبات می کند و این دلیل عقلی است یا نقلی؟ (سراسری ریاضی - 77)
1) اشاره به پیدایش نخستین انسان – عقلی
2) اشاره به پیدایش نخستین انسان – نقلی
3) معاد در پرتو حکمت الهی - عقلی
4) معاد در پرتو حکمت الهی – نقلی

208 - کدام دسته از دلایل زیر دلالت بر امکان معاد می کند؟(سراسری تجربی - 75)
1) پیدایش نخستین انسان - قدرت نامحدود خداوند - رستاخیز طبیعت
2) پیدایش نخستین انسان - نظام مرگ و زندگی در طبیعت - برهان نظم
3) قدرت نامحدود خداوند - برهان نظم - یقین اهل ایمان به وحی
4) نظام مرگ و زندگی - یقین اهل ایمان به وحی - روز رستاخیز

209 - ترجمه ی آیه ی شریفه ی« زنده را از مرده و مرده را از زنده بیرون آورد و زمین را بعد از مرگ آن زنده گرداند و همین گونه شما را هم از خاک بیرون آرند.» ناظر بر چه نوع استدلالی در زمینه ی اثبات معاد است؟(سراسری انسانی - 74)
1) امکان
2) ضرورت
3) وقوع
4) وجوب

210 - قرآن کریم با اشاره به چه امری امکان معاد را بیان می کند؟(آزاد تجربی - 78)
1) پیدایش نخستین انسان
2) ایمان نداشتن به خدا
3) جهل و نادانی
4) ترس از مرگ

211 - « آیا انسان می پندارد که استخوان های او را هرگز جمع نمی کنیم ؟» ناظر بر کدام دسته از استدلال های قرآن است؟(آزمایشی سنجش - 80)
1) امکان معاد و اشاره به قدرت نامحدود خداوند
2) ضرورت معادو اشاره به قدرت نامحدود خداوند
3) ضرورت معاد و اشاره به پیدایش نخستین انسان
4) امکان معاد و اشاره به پیدایش نخستین انسان

212 - عبارت« نظام حاکم بر این جهان اجازه نمی دهد که هر کسی به طور کامل به نتیجه ی اعمال نیک و بد خود برسد لذا اگر جهان در همین زندگی چند روزه خلاصه شود در این صورت دیگر امکان اجرای عدالت در میان مردمان وجود ندارد.» استدلالی است که:(آزمایشی سنجش – 79)
1) امکان معاد را اثبات می کند و نقلی است.
2) امکان معاد را اثبات می کند و عقلی است.
3) ضرورت معاد را اثبات می کند و نقلی است.
4) ضرورت معاد را اثبات می کند و عقلی است.

213 - کدام گزینه از دلایل عقلی معاد است که ضرورت آن را اثبات می کند؟(آزمایشی سنجش - 76)
1) عدل و حکمت الهی
2) عدل و قدرت الهی
3) قدرت و حکمت الهی
4) آفرینش اولیه ی انسان و عدل خدا

214 - دراثبات ضرورت معاد، کدام گزینه لازمه ی حکمت خداوندی ذکرشده است؟پیش دانشگاهی75)
1) ایجاد نظام مرگ و زندگی در دنیا
2) عادلانه ببودن افعال الهی
3) قدرت کامل بر صدور افعال
4) هدفمند بودن افعال الهی و عبث نبودن آن ها

215 - توفی درلغت به چه معنا می باشد ودرقرآن به کدام واژه تعبیرشده است؟(آزمایشی سنجش - 82)
1) خداوند یا ماموران او انسان را قبض روح می کنند - روح
2) خداوند یا ماموران او انسان را قبض روح می کنند - مرگ
3) دریافت چیزی به تمام و کمال – مرگ
4) تمامی حق خود را بی کم و کاست دریافت نمودن – روح

216 - در مقایسه ی خصوصیات دنیا و آخرت کدام گزینه نادرست است؟ (سراسری هنر - 79وسراسری تجربی - 76)
1) در جهان آخرت از نظام تعاون و همکاری موجود در این عالم خبری نیست.
2) دنیای ما دنیای فرسودگی و فناست ولی آخرت جهان بقا و ثبات است.
3) در جهان آخرت از پنهان کاری و مخفی نمودن امور خبری نیست.
4) جهان آخرت سرای اختیار نیست ولی بساط تکلیف باز است.

217 - آدمی در عالم آخرت از کدام ویژگی برخوردار است؟(آزاد ریاضی – 73)
1) حیات و مرگ در هم آامیخته
2) اختیار و تکلیف
3) درون پوشیده
4) قدرت درک و احساس بسیار شدید

218 - با توجه به کدام گزینه ،میل به جاودانگی، حیات ابدی پس از مرگ را اثبات می کند؟ (آزمایشی سنجش – 80)
1) حیات ابدی معلول همین میل به جاودانگی است.
2) میل به جاودانگی در وجود هر انسانی وجود دارد.
3) هر میلی در انسان پاسخ گویی در عالم خارج دارد.
4) میل و گرایش به جاودانگی ، خواسته ی دیرینه ی انسان است.

219 - به کدام دلیل مرگ نیستی و نابودی نیست؟( سراسری انسانی – 76و آزمایشی سنجش - 83)
1) روح تماماً توسط فرشتگان دریافت می شود.
2) تمام شخصیت انسان روح است.
3) روح و بدن به طور کامل توسط فرشتگان دریافت می شوند.
4) مرگ نوعی بیداری است.

220 - قرآن برای مرگ و روح انسان چه تعبیری به کاربرده است و نشان دهنده ی چیست؟ (سراسری - 76)
1) توفّی – غیر مادی بودن روح
2) توفِّی – پیوستگی روح و بدن
3) اجل – پیوستگی روح و بدن
4) اجل – غیر مادی بودن روح

221 - در قرآن از کدام مورد تعبیر به «توفی »شده و بیان گر چیست؟(سراسری تجربی - 75)
1) قبض روح - استیفای حق
2) قبض جسم - استیفای حق
3) بر خاستن انسان هااز قبر - غیر مادی بودن روح
4) مرگ – غیر مادی بودن روح

222 - بی نهایت طلبی و میل به کمالات مطلق در انسان که حکایت از...........نظام آفرینش دارد،نشانی بر ..............معاد است.(آزمایشی سنجش - 85)
1) مبتنی بر حکمت بودن – ضرورت
2) مخلوقیت و محدودیت – ضرورت
3) مبتنی بر حکمت بودن – امکان
4) مخلوقیت و محدودیت – امکان

223 - با تدبّر در آیه ی شریفه ی :« افحسبتم انما خلقناکم عبثا و انکم الینا لا ترجعون».............در پرتو .............اثبات می گردد.(آزمایشی سنجش – 85)
1) ضرورت معاد – عدل الهی
2) امکان معاد – عدل الهی
3) ضرورت معاد - حکمت الهی
4) امکان معاد - حکمت الهی

224 - با توجه به این که در زندگی انسان میان عالم درون و عالم بیرون هماهنگی کامل برقراراست، کدام مورد زیر در زمینه ی معاد صحیح است؟( سراسری هنر - 78)
1) میل به جاودانگی در انسان حیات ابدی را اثبات می کند و بازتاب واقعیت جاودانگی اوست.
2) میل به جاودانگی در انسان منشأ نگرانی از مرگ است و بازتاب واقعیت محدود اوست.
3) احساس خطراحتمالی انسان را ازدرون وادارمی کند به یک بررسی جدی درمسئله ی نگرانی ازمرگ بپردازد.
4) با توجه به این که دفع خطراحتمالی عقلاً واجب است ،انذا رپیامبران اصل وقوع معادرا ضروری می سازد.

225 - در قرآن کریم بعد از توحید بیشتر درباره ی کدام موضوع سخن رفته است؟
1) نبوت
2) امامت
3) معاد
4) عدل الهی

226 - کدام یک از آیات زیر بر ضرورت معاد در پرتو عدل الهی دلالت دارد؟
1) ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامه
2) افحسبتم انما خلقناکم عبثاً و انکم الینا لا ترجعون
3) ام نجعل الذین ءامنوا و عملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض
4) و ما خلقنا السماء و الارض و ما بینهما باطلاً

227 - عبارت قرآنی ‹‹ و یحی الارض بعد موتها و کذلک تخرجون›› در ارتباط با کدام یک در زمینه ی اثبات امکان معاد است؟
1) حکمت الهی
2) قدرت نامحدود خداوند
3) پیدایش نخستین انسان
4) نظام مرگ و زندگی در طبیعت

228 - مفهوم کدام یک از عبارات قرآنی زیر درارتباط با انگیزه ی انکار معاد است؟
1) لیجمعنکم الی یوم القیامة لا ریب فیه
2) بل یرید الانسان لیفجر امامه
3) ام نجعل المتقین کالفجار
4) و یحی الارض بعد موتها و کذلک تخرجون

229 - ترجمه ی عبارت ‹‹ لیجمعنکم الی یوم القیامة لا ریب فیه›› کدام است؟
1) حتماً در روز رستاخیز جمع می شوید و شکی در این نیست.
2) حتماً شما را جمع می کند در روز رستاخیز که شکی در آن نیست.
3) خداوند جمع کننده ی انسان ها در روز قیامت است و شکی در این نیست.
4) روز قیامت که شکی در آن نیست ، همه ی انسان ها جمع می شوند.

230 - دریافت چیزی به صورت تمکام و کمال را ........... گویند.
1) اجل
2) توفّی
3) موت
4) تحدّی

231 - دفع خطر احتمالی.............
1) جایز است.
2) عقلاً واجب نیست.
3) مستحب است.
4) عقلاًلازم است.

232 - دو ویزگی انسان که مناسب ترین پاسخ به آنها وجود آخرت و سرای دیگراست، کدام اند؟
1) قدرت تفکر و اندیشه - قدرت اختیار
2) قدرت اختیار – میل به جاودانگی
3) میل به جاودانگی - بی نهایت طلبی
4) بی نهایت طلبی – قدرت تفکر و اندیشه

233 - آیه ی شریفه ی« الذین یکذّبون بیوم الدّین و ما یکذّب به الّا کل معتدٍ اثیم» در ارتباط با کدام موضوع است؟
1) اثبات ضرورت معاد در پرتو حکمت الهی
2) اثبات ضرورت معاد در پرتو عدل الهی
3) اثبات امکان معاد جسمانی
4) ریشه ها و زمینه های انکار معاد

234 - رسول خدا (ص) فرمود ب...... قامت السماوات و الارض.
1) القدرة
2) الحکمة
3) العدل
4) العلم

235 - در آیه ی شریفه ی « و ضرب لنا مثلاً و نسی خلقه قال من یحی العظام و هی رمیم» چه چیزی را علت انکار معاد بیان می کند؟
1) گناه کاری و تجاوز
2) مست و مغرور شدن به زندگی دنیا
3) فراموشی آفرینش نخستین انسان
4) عدم تفکر درباره ی نظام مرگ و زندگی در طبیعت

236 - بیت« آن چه از دریا به دریا می رود / از همان جا کامد، آن جا می رود»
با کدام یک از عبارات قرآنی زیر ارتباط مفهومی نزدیک تری دارد؟
1) ام نجعل الذین ءامنوا و عمل الصالحات کالمفسدین فی الارض
2) بل یرید الانسان لیفجر امامه
3) الذین یکذبون بیوم الدّین و ما یکذّب به الا کلّ معتدٍ اثیم
4) افحسبتم انما خلقناکم عبثاً و انکم الینا لا ترجعون

237 - در آیه ی شریفه ی « اللّه لا اله الا هو لیجمعنکم الی یوم القیامة لا ریب فیه» حیات اخروی انسان .............
1) در پرتو حکمت الهی اثبات شده است.
2) در پرتو عدل الهی اثبات شده است.
3) امری محتمل شمرده شده است.
4) امری قطعی شمرده شده است.

238 - زندگی انسان در دنیا به گونه ای است که امکان تحقق........... در آن نیست.
1) علم الهی
2) قدرت الهی
3) عدل الهی
4) هدایت الهی

239 - عبارت قرآنی« ام نجعل المتقین کالفجار» چه نوع استدلالی در زمینه ی اثبات معاد است و کدام مورد را به اثبات می رساند؟
1) عقلی – ضرورت
2) عقلی – امکان
3) نقلی – ضرورت
4) نقلی – امکان

240 - آیه ی شریفه ی « و الله الذی ارسل الریاح فتثیر سحاباً فسقناه الی بلدٍ میت فاحیینا به الارض بعد موتها کذلک النشور» به کدام یک اشاره دارد؟
1) ضرورت معاد در پرتو حکمت الهی
2) نظام مرگ و زندگی در طبیعت برای اثبات امکان معاد
3) پیدایش نخستین انسان برای اثبات امکان معاد
4) نظام مرگ و زندگی در طبیعت برای اثبات ضرورت معاد

241 - چند مورد از موارد زیر بیان گر ویزگی های آخرت است؟
الف) سرای اختیار
ب) وجود نظام همکاری و تعاون
ج) قدرت درک و احساس بسیار شدید
د) آشکار شدن ضمیر ها
ه) حیات و مرگ در هم آمیخته
د) ثبات و قرار
1) 4
2) 3
3) 2
4) 1


242 - کدام عبارت بر ضرورت معاد دلالت دارد؟
1) بَلی قادرینَ عَلی اَنْ نَُسَوّیَ بَنانَهُ
2) اِذا رَاَیْتُم الرَّبیع فَاَکثِروا ذِکْرَ النُّشور
3) وَما خَلَقْنا السَّماءَ و الْاَرضَ وَ ما بَیْنَهُما باطِلاً
4) قُلْ یُحیِیَها الُّذی اَنشأَهَا اَوَّلَ مَرَّةٍ

243 - آیه ی شریفه ی :«اَمْ نَجْعَلُ الَّذین ءامَنوا وَ عَمِلُوا الصّالحاتِ کَالْمُفسِدینَ فی الارضِ اَمْ نَجْعَلُ المُتَّقینَ کَالفُجّارِ» ناظر بر کدام مطلب است؟
1) عدل الهی
2) حکمت الهی
3) الهام خیر و شر به انسان
4) هدف دار بودن آفرینش جهان

244 - کدام دسته از دلایل زیر دلالت بر ضرورت معاد می کند؟
1) پیدایش نخستین انسان - قدرت نامحدود خداوند
2) نظام مرگ و زندگی در طبیعت - برهان نظم
3) زنده شدن مردگان به اراده ی خدا - قدرت نامحدود خدا
4) راه حکمت الهی - راه عدل الهی

245 - از دیدگاه قرآن کریم کدام مورد امکان معاد را ثابت می کند و این دلیل عقلی است یا نقلی؟
1) اشاره به قدرت نامحدود خداوند – عقلی
2) اشاره به قدرت نامحدود خداوند – نقلی
3) معاد در پرتو حکمت الهی – عقلی
4) معاد در پرتو حکمت الهی - نقلی

246 - در مفهوم دو بیت زیر ، برای اثبات معاد از چه طریق استدلال شده است و این دلیل عقلی است یا نقلی؟
«جزءها را روی ها سوی کل است / بلبلان را عشق با روی گل است
آن چه از دریا به دریا می رود / از همان جا کامد، آن جا می رود»
1) حکمت الهی - عقلی
2) حکمت الهی - نقلی
3) عدل الهی - عقلی
4) عدل الهی - نقلی

247 - مطابق فرمایش رسول خدا(ص) « بالْعَدْلِ قامَتِ السََّماواتِ وَ الْاَرضُ ‌؛ آسمان ها و زمین بر اساس ........... پابرجاست.» بیانگر کدام مورد در زمینه ی اثبات معاد و چه نوع استدلالی است؟
1) ضرورت – عقلی
2) ضرورت – امکان
3) امکان – عقلی
4) امکان – نقلی

248 - در زمینه ی ضرورت معاد در پرتو......... الهی است که رسول خدا(ص) می فرماید:
«آسمان ها و زمین بر اساس..........پا بر جاست.»
1) عدل – قدرت
2) حکمت – رحمت
3) عدل - عدل
4) حکمت - عدل

249 - این که جهان ظرفیت جزا و پاداش کامل انسان را ندارد، ضرورت وجود معاد را از چه جهت اثبات می کند؟
1) عدل الهی
2) حکمت الهی
3) قدرت الهی
4) علم الهی

درس هفتم: منزلگاه بعد

 

  پرسش های چهر گزینه ای
250 - محل تعیین سرنوشت انسان ، عالم.........و عامل تعیین کننده با توجه به آیه ی شریفه ی :
«ونکتب ما قدّموا و آثارهم» اعمالِ.........و ...........می باشد.(سراسری تجربی – 85)

1) دنیا – ماتقدم - آثارآن
2) دنیا - ماتاخّر - آثارآن
3) برزخ - ماتقدم - ماتقدم
4) برزخ - ماتاخّر - ماتقدّم  

 

  251 - از دقت در آیه ی شریفه ی :« حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلّی اعمل صالحاً فی ما ترکت کلا انها کلمة هو قائلها.....» مفهوم می گردد که.....(سراسری هنر - 85)

1) مرگ و قیامت همراه با ویژگی های خاص خود می باشد.
2) مرگ و قیامت یک واقعیت غیر قابل انکار است.
3) در عالم برزخ، درک و آگاهی انسان افزون می گردد.
4) در عالم برزخ ، درک و آگاهی انسان، متوقف می شود.  

 

  252 - از دقت در آیه ی شریفه ی « حتی اذا جاء احدهم الموت قال ربّ ارجعون لعلّی اعمل صالحاً فی ما ترکت » کدام مطلب مفهوم می گردد؟(سراسری فنی و حرفه ای – 85)

1) با مرگ حیطه ی درک و آگاهی انسان افزون می گردد.
2) با مرگ حیطه ی درک و آگاهی انسان متوقف می شود.
3) در هنگام مرگ ملائکه حقیقت انسان را که همان روح و جسم می باشد دریافت می کنند.
4) وقتی روح انسان توسط ملائکه قبض و دریافت می شود روح و جسم فعالیت خود را از دست می دهد.  

 

  253 - درباره ی آثار اعمال انسان درعالم برزخ کدام گزینه صحیح است؟(سراسری تجربی - 79)

1) سرنوشت انسان در همین دنیا رقم می خورد و آثار اعمال تنها در قیامت ظاهر می شود.
2) سرنوشت انسان در همین دنیا رقم می خورد و پرونده ی اعمالش با مرگ بسته می شود.
3) پرونده ی انسان در هنگام مرگ به کلی مسدود نمی شود و به وسیله ی آثار ماتقدم ممکن است در آن تغییراتی رخ دهد.
4) پرونده ی انسان در هنگام مدگ به کلی مسدود نمی شود و به وسیله ی آثار ماتاخّر ممکن است در آن تغییراتی رخ دهد.  

 

  254 - حد فاصل میان زندگی دنیوی و حیات اخروی را کدام عالم تشکیل می دهد و آیا انسان در آن عالم صاحب حیات است؟( سراسری ریاضی - 79)

1) برزخ – بله
2) برزخ – خیر
3) قیامت - بله
4) محشر - خیر  

 

  255 - کدام مورد درباره ی انسان در عالم برزخ صحیح است؟(سراسری ریاضی - 79)

1) اختیار از انسان سلب می شود ولی بساط تکلیف برچیده نمی شود.
2) به همه ی امور انسان رسیدگی کامل می شود.
3) تنها از مسائلی که باید بدان ها عمل شود پرسش می شود.
4) پرونده ی انسان به کلی مسدود نمی شود و ممکن است تغییراتی در آن رخ دهد.  

 

  256 - مفهوم عالم برزخ کدام است؟(سراسری تجربی - 76)

1) حد فاصل دنیا و آخرت
2) دوزخ
3) عالم ملکوت
4) عالم معنی  

 

  257 - اعمالی که آثار و نتایج آن ها فقط تا آخر عمر باقی می ماند چه نامیده می شود؟ (سراسری ریاضی - 75)

1) اعمال ما تاخّر
2) اعمال ما تقدم
3) تسویف
4) توفّی  

 

  258 - معنای آیه ی شریفه ی:«ونکتب ما قدموا و آثارهم» کدام است؟(سراسری ریاضی - 67)

1) همه ی آن چیزهایی که پیش فرستاده اند و آثار بعدی آن را می نویسیم.
2) اقدام به هر کاری نمایید آثار آن را خواهیم نوشت.
3) بنویسید آثار آن چه را که از پیش فرستاده اند.
4) هر قدمی که برداشته شود اثر آن را می نویسیم.  

 

  259 - از طریق کدام مورد پرونده ی انسان به کلی مسدود نشده و ممکن است تغییراتی در آن رخ دهد؟(سراسری ریاضی - 67)

1) انجام مستحبات
2) اعمال ماتاخّر
3) انجام واجبات
4) اعمال ما تقدم  

 

  260 - این آیه ی شریفه ی « ینبأ الانسان یومئذٍ بما قدّم و اخّر» را ترجمه کنید.(آزاد - 74)

1) تنبیه هایی که انسان را در روز رستاخیز به آن تنبیه می کنند.
2) هر اتفاقی که قبل و بعد باشد ظهورآن در روز قیامت باشد خواهد بود.
3) خبرهایی که درروز قیامت انسان از آن ها باخبر می شوند.
4) آن روزها که انسان به آن چه که فرستاده از پیش،و به آن چه از پس فرستاده خبر داده می شود  

 

  261 - کدام یک از آیات زیر به رندگی برزخی اشاره دارد؟( سراسری انسانی - 67)

1) فاذا برق البصر و خسف القمر
2) فمن یعمل مثقال ذرة خیراً یره و....
3) ویل یومئذٍ للمکذبین الذین یکذبون بیوم الدین
4) الذین تتوفاهم الملائکة طیبین یقولون سلام علیکم  

 

  262 - طبق آیه ی شریفه ی قرآن « انسانها پس ازمرگ اظهار پشیمانی می کنند و در خواست بازگشت می نمایند» این موضوع بر .......... دلالت می کند و در لغت به معنای.............. (سراسر هنر – 82)

1) عالم قبر - تمامی حق خود را بی کم و کاست دریافت نمودن.
2) عالم برزخ - فاصله و حایل میان دو چیز
3) قیامت کبری - فاصله و حایل میان دو چیز
4) قیامت صغری - تمامی حق خود را بی کم و کاست دریافت نمودن.  

 

  263 - آیاتی از قرآن کریم که در آن از گفت و شنود انسان با خدا و فرشتگان بلافاصله بعد از مرگ سخن رفته ، مؤید کدام مطلب است؟(سراسری ریاضی - 66)

1) حسابرسی کامل در عالم برزخ
2) حسابرسی کامل در عالم قیامت
3) حیات در عالم برزخ
4) حیات در عالم قیامت

264 - از تدبّر در آیه ی شریفه ی :«وَ نَکتب ما قدموا و آثارهم» کدام مفهوم مستفاد می شود؟ (سراسری ریاضی - 83)
1) آثار ماتاخّر رفتار انسان ها ثبت می گردد.
2) آثار ما تقدّم رفتار انسان ها ثبت می گردد.
3) آثار ماتقدم و ماتاخر رفتار انسان ها مضبوط می گردد.
4) آثار رفتارها ،قبل از تکلیف و بعد از تکلیف مضبوط می گردد.

265 - آیه ی شریفه ی :« ینبا الانسانُ یَوْمَئِذٍ بِما قدم و اخَّرَ» اشاره به چه هنگام دارد؟ (سراسری ریاضی - 69)
1) برزخ
2) تولد
3) مرگ
4) قیامت

266 - به بیان امام صادق(ع) روح توفّی شدگان در..........قرارمی گیرد.(آزمایشی سنجش - 85)
1) عالم معنوی
2) کالبد مثالی برزخی
3) عالم روحانی
4) کالبد مادی برزخی

267 - کدام مطلب در مورد عالم برزخ صحیح نیست؟
1) پرونده ی انسان در هنگام مرگ به کلی مسدود و در آن تغییراتی حاصل نمی شود.
2) سرنوشت انسان در همین دنیا رقم می خورد و آثار اعمال بعد از این دنیا ظاهر می شود.
3) در هنگام مرگ ملائکه حقیقت نفس را که همان روح و نفس او می باشد دریافت می کنند.
4) انسان پس از مرگ در موقعیتی است که حضور فرشتگان را درک می کند وبا آنها به گفت و گو می پردازد.

268 - گفت و گوی ماموران الهی با انسان ها بلافاصله بعد از مرگ نشانگر چیست؟
1) حیات برزخی فاقد شعور است.
2) حسابرسی اعمال در روز جزا
3) زندگی برزخی مقرون با انواع عذاب هاست.
4) وجود حیات و شعور پس از مرگ

269 - آیه ی شریفه ی « و من ورائهم برزخ الی یوم یبعثون» به چه معناست؟
1) در حالی که پیش روی آن ها تا روزی که برانگیخته شوند،برزخ و فاصله ای است.
2) در حالی که پیش روی آنان تا هنگام مرگ، فاصله ای است.
3) در حالی که پیش روی آنان بعد از برپا شدن قیامت برزخ و فاصله ای است.
4) عالم برزخ فاصله ای میان قیامت صغری و قیامت کبری است.

270 - طبق حدیثی که از امام کاظم (ع) نقل شده روح مؤمن حداقل چند وقت یکبار به دیدار خانواده اش می آید؟
1) هر روز
2) هر دو روز
3) هر جمعه
4) هر سال یکبار

271 - مرحله ی اول پاداش و جزای مؤمنان و کافران در .................آغاز می شود.
1) برزخ
2) دوزخ
3) بهشت
4) قیامت

272 - عبارت قرآنی « النّار یعرضون علیها غدوّاً و عشیّاً» در ارتباط با کدام است؟
1) عذاب آل فرعون در جهنم
2) عذاب آل فرعون در دنیا
3) عذاب بنی اسرائیل در جهنم
4) عذاب آل فرعون در برزخ

273 - لغت..............برای قبض روح ................ در قرآن به کار رفته است.
1) توفّی – فقط مؤمنان
2) تحدّی – مؤمنان و ظالمان
3) تحدّی – فقط ظالمان
4) توفّی – مؤمنان و ظالمان

274 - طبق آیات قرآن اولین سوالی که ملائکه از ستم کاران پس ا زمرگ می پرسند ، چیست؟
1) چرا مهاجرت نکردید؟
2) در چه حال بودید؟
3) چرا دشمن پیامبران بودید؟
4) چه کار نیکی انجام داده اید؟

275 - عبارت قرآنی « قالوا فیم کنتم قالوا کنا مستضعفین فی الارض» گفت و گوی........است.
1) فرشتگان با مؤمنان در برزخ
2) فرشتگان با ستم کاران در جهنم
3) فرشتگان با ستم کاران در برزخ
4) مؤمنان با کافران در برزخ

276 - این فرمان که «آل فرعون را در شدید ترین عذاب درآورید» مربوط به چه زمانی است؟
1) دنیا
2) برزخ
3) قیامت
4) دنیا و آخرت

277 - مهم ترین شباهت دنیا و برزخ کدام است؟
1) سطح بالای آگاهی انسان نسبت به خود و اعمال خود
2) از جهت جزا و پاداش
3) باز بودن پرونده ی اعمال
4) سطح پایین آگاهی انسان نسبت به خود و اعمال خود

278 - مهم ترین شباهت میان آخرت و برزخ چیست؟
1) از جهت جزا و پاداش
2) باز بودن پرونده ی اعمال
3) بسته بودن پرونده ی اعمال
4) سطح پایین آگاهی انسان نسبت به خود و اعمال خود

279 - حدیث« هر کس سنت نیکی را در جامعه جاری سازد ، تا وقتی که در دنیا مردمی به آن سنت عمل می کنند ثواب آن اعمال را به حساب این شخص هم می گذارند.» از رسول خدا(ص) در ارتباط با کدام است؟
1) توفّی
2) اعمال ما تقدّم
3) اعمال ماتاخّر
4) تحدّی

280 - بر اساس آیه ی « و من ورائهم برزخٌ الی یوم یبعثون» عالم برزخ.........
1) قبل از مرگ است.
2) بعد از قیامت است.
3) قبل از قیامت است.
4) قبل از دنیاست.

281 - فرشتگان در پاسخ ستم کارانی که پس از مرگ می گویند :«ما در زمین از مستضعفان بودیم» چه می گویند؟
1) این صرفاً سخنی است که می گویید.
2) جایگاهتان دوزخ است که بد سرانجامی است.
3) در چه حال بودید؟
4) مگر زمین خدا وسیع نبود تا در آن مهاجرت کنید؟

282 - بر اساس آیات قرآنی، کسانی که ملائکه جانشان را می گیرند در حالی که ستم کار به خویش اند خود را چگونه معرفی می کند؟
1) جاهل
2) مستضعف
3) هجرت کننده
4) مقصر

283 - کدام جمله نادرست است؟
1) انسان در هنگام مرگ می تواند با ملائکه گفت و گو کند و پاسخشان را بشنود.
2) انسان پس از مرگ در موقعیتی است که حضور فرشتگان را درک می کند.
3) روح پس از مرگ به صورت غیر آگاهانه به فعالیت های خود ادامه می دهد.
4) روح پس از مرگ نیز آگاهی و شعور کامل خور را دارد.

284 - رسول خدا(ص) پس از کدام جنگ کشتگان کفار را نداد:«.......آیا شما نیز آن چه را پروردگارتان وعده داده بود ، حق یافتید؟» و این موضوع بیان گر چیست؟
1) اُحد – جسمانی
2) اُحد – حیات برزخی
3) بدر – حیات برزخی
4) بدر – معاد جسمانی

285 - در برزخ ارواح مؤمنان به چه صورتی دیده می شود؟
1) با کالبدی شبیه کالبد دنیایی شان
2) با کالبدی بسیار زیباتر از خودشان
3) بدون کالبدی که شکل خاصی داشته باشد.
4) با کالبدی کاملاً جدید متناسب با عملشان

286 - طبق روایات هنگامی که مرده را در قبر می گذارند چه چیزی برای او تمثل می یابد؟
1) رزق انسان
2) عمل انسان
3) فرشتگان
4) خانواده ی انسان

287 - به فرموده ی رسول خدا (ص) هر کس سنت زشتی را بین مردم باب کند ، تا وقتی که مردمی به آن عمل کنند ..........
1) گناه آن را به حساب او می گذارند و از کناه عامل آن کم می کنند.
2) گناه را فقط به حساب عامل آن می گذارند.
3) گناه را فقط به حساب او می گذارند.
4) گناه آن را به حساب او نیز می گذارند، بدون این که از گناه عامل آن کم کنند.

288 - برزخ دوره ی ..........نیست و پرونده ی اعمال انسان در آن........... 1) جزا و پاداش - بسته است.
2) عمل – بسته است.
3) جزا و پاداش – باز است.
4) عمل – باز است

289 - آیه ی 99سوره ی مؤمنون :« حتی اِذا جاءَ اَحَدُهُمُ الْموتُ قالَ رَبِّ ارْجِعونِ لَعَلّی اَعْمَلُ صالِحاً فیما تَرَکْتُ...» ناظر بر کدام مطلب است؟
1) عالم ناسوت
2) حیات برزخی
3) قیامت کبری
4) دوزخ

290 - مطابق آیه ی 97 سوره ی مؤمنون :«آن گاه که مرگ یکی از آنها برسد ، می گوید، پروردگارا ،مرا باز گردان.......»
1) تا به اندازه ی کافی در دنیا عمر کنم بلکه به راه راست آیم.
2) تا شاید عمل صالحی انجام دهم ازآن چه در گذشته ترک کرده ام.
3) تا تو را فرمان برم و پیامبر خدا را اطاعت کنم.
4) چرا که من بر خودم تسلطی نداشتم بلکه این شیطان و بزرگان ما سبب گمراهی ما شدند.

291 - معنای دقیق آیه ی شریفه ی :« اِنَّ الُّذینَ تَوَفّاهمُ الملائِکَةُ»، کدام یک از گزینه های زیر است؟ همانا کسانی که.......
1) به عهد خود با خدای خویش در محضر فرشتگان وفا کردند.
2) به عهد خود با فرشتگان وفا کردند.
3) فرشتگان جانشان را می گیرند.
4) توسط فرشتگان به دیار نابودی و فنا رهسپار می شوند.

292 - مطابق آیه ی 97 سوره ی نساء کسانی که در زمین از مستضعفان بودند ولی در آن مهاجرت نکردند ، از کدام یک از سرنوشت های زیر برخوردار می شوند؟
1) به ایشان ستم نمی شود.
2) به دنیا باز گردانده می شوند تا عمل صالح انجام دهند.
3) جایگاه آنها دوزخ است.
4) مأموران عذاب برایشان از خداوند تخفیف می گیرند.

293 - چرا هنگامی که روح انسان توسط ملائکه دریافت می شود، بدن حیات و فعالیت خود را از دست می دهد؟ زیرا.......
1) روح انسان در آن لح ظه از آگاهی و شعور برخوردار نمی شود.
2) روح انسان از آگاهی و شعور کامل برخوردار می شود.
3) فعالیت های حیاتی بدن انسان بر اثر ارتباط آن با روح و نفس است.
4) انسان با مرگ متلاشی و نابود می شود.

294 - مطابق فرمایش امام علی (ع) اگر انسان از دوستان خدا باشد در کدام مرحله و چه کسی نزد او می آید که خوش چهره ترین ، خوش بوترین و خوش لباس ترین افراد است؟
1) بهشت - رسول اکرم(ص)
2) عالم برزخ - رسول اکرم(ص)
3) بهشت - عمل صالح
4) عالم برزخ - عمل صالح

295 - مطابق فرمایش امام علی (ع) اگر انسان از دشمنان خدا باشد در کدام مرحله و چه کسی نزد او می آید که از بد لباس ترین و بد بوترین خلق خداست و به او بشارت دوزخ و آتش آن را می دهد؟
1) عالم برزخ - عمل بد
2) قیامت کبری - عمل بد
3) عالم برزخ - شیطان
4) قیامت کبری – شیطان

296 - مطابق فرمایش امام صادق (ع) در چه مرحله ای از حیات انسان است که :« مؤمن، بعد از مرگ از شش چیز بهره مند می شوند ، مانند: کتاب قرآنی که از آن قرائت شود، چاه آبی که حفر کرده و.....» و این حدیث ناظر بر کدام دسته از اعمال انسان است؟
1) قیامت کبری – اعمال ماتقدّم
2) عالم برزخ – اعمال ما تقدّم
3) قیامت کبری - اعمال ماتاخّر
4) عالم برزخ – اعمال ماتاخّر  

درس هشتم : واقعه ی بزرگ

 

  پرسش های چهار گزینه ای
297 - از چه چیزی در انسان به مخزن اعمال تعبیر می شود؟(آزاد پزشکی – 85)

1) عقل
2) نفس
3) شعور ظاهری
4) شعور باطنی  

 

  298 - از دقت در آیه ی شریفه ی :« و اشرقت الارض بنور ربها» کدام مطلب مفهوم می شود؟ (آزمایشی سنجش - 85)

1) نور پروردگار، همه جا محسوس است.
2) نور پروردگار، بر همه جا تابیدن می گیرد.
3) زمین، نور پروردگار را گسترده می سازد.
4) زمین، وضعی غیر از آنچه اکنون دارد،داراست.  

 

  299 - آیه ی کریمه ی « و اشرقت الارض بنور ربها: زمین به نورپروردگارخود روشن شود.»
مربوط به کدام مرحله ی عالم آخرت است و مفهوم آن چیست؟ (سراسری انسانی78وریاضی و انسانی – 77)

1) برزخ – همه ی حقایق آشکار شود.
2) برزخ – زمین یکپارچه حیات شود.
3) قیامت – زمین یکپارچه حیات شود.
4) قیامت – همه ی حقایق آشکار شود.  

 

  300 - از برخی آیات و روایات استفاده می شود که بدکاران در روز حساب دروغ می گویند و حتی سوگند دروغ یاد می کنند تا بلکه خود را از مهلکه نجات دهند در آن صورت شاهد اعمال آنها کدام است؟(سراسری انسانی – 79)

1) مأموران الهی
2) پیامبران
3) اعضای انسان
4) انسان های مؤمن  

 

  301 - در آیات قرآن کریم آمده است « پیامبران و شاهدان آورده شوند و میان مردم به حق حکم شود و به هیچ کس ابداً ستم روا داشته نشوند » مطابق سایر آیات شاهد بر همه ی آن ها چه کسی است؟( سراسری تجربی – 79)

1) فاطمه زهرا (س)
2) پیامبر اسلام (ص)
3) علی ابن ابی طالب(ع)
4) ملک الموت  

 

  302 - شاهدان و گواهان محکمه ی الهی در روز قیامت چه کسانی هستند؟(سراسری تجربی - 79)

1) انبیاء الهی
2) ائمه ی اطهار
3) اولیاء خدا و جوارح انسان
4) هر سه مورد صحیح است.  

 

  303 - امام صادق (ع) در مورد وزن اعمال ، در قیامت«میزان»را چگونه معنا کرده اند ؟ (سراسری انسانی – 75)

1) رحمت
2) شفاعت
3) عدل
4) غفران  

 

  304 - آیه ی شریفه ی «ا لیوم نختم علی افواههم ....» اشاره به کدام یک از گواهان روز حساب دارد؟( سراسری هنر - 67)

1) اعضا و جوارح
2) انبیاء
3) اولیاء خدا
4) مأموران الهی  

 

  305 - در درمان بیماری ها به وسیله ی خواب مغناطیسی ، با استفاده از چه عاملی سبب بیماریها را کشف می کنند؟(آزاد تجربی – 84)

1) شعور ظاهری
2) ضمیر ناخودآگاه
3) نفس
4) ذهن  

 

  306 - با توجه به آیه ی کریمه ی «فاما من ثقلت موازینه» میزان یعنی چه؟(آزمایشی سنجش84)

1) تنظیم کردن اعمال خود مطابق برنامه ای منظم
2) تنظیم کردن اعمال خود با معیارهای حق و عدالت
3) سنجش اعمال و افکار انسان از روی عدل ، با معیارهای حق
4) وزن کردن اعمال و افکار انسان در ترازوهای شبیه ترازوهای دنیا  

 

  307 - آیه ی مبارکه ی :« مِنها خلقناکم و فیها نُعیدُکُم و مِنْها نُخْرِجْکُم تارَةً اُخری» بیش از همه به کدام موضوع دلالت دارد؟( آزمایشی سنجش – 80)

1) نبوت
2) خلقت جهان آفرینش
3) معاد
4) انسان شناسی  

 

  308 - منظور رسول اکرم(ص) از هم نشینی که هرگز از انسان جدا نمی شود ، چیست؟ (آزاد پزشکی - 83)

1) دوستان خوب
2) کردار
3) والدین
4) شخصیت انسان  

 

  309 - هنگامی که قیامت برپا شود کتاب(نامه ی اعمال) انسان را به او می دهند و می گویند «بخوان» منظورازخواندن پرونده ی اعمال چیست؟(سراسری ریاضی82وآزمایشی سنجش83)

1) چون همه ی اعمال خوب او ثبت شده است و از آن آگاه است.
2) همه ی اعمال بد را می نگرد گویی در همان لحظه انجام داده است.
3) تمامی اعمال خود را مشاهده می کند در حالی که آن ها را فراموش کرده است.
4) تمامی اعمال خود را به یاد می آورد و از آن آگاه است.  

 

  310 - استنباط چه منظوری از واژه ی «میزان» در قرآن نادرست است؟(آزاد - 73)

1) عدل
2) حق
3) وزن کردن جسم اعمال
4) پیامبر و امام

311 - با توجه به احادیث ، منظوراز موازین یا معیارسنجش اعمال انسان در آخرت چیست؟ (آزاد ریاضی عصر و آزمایشی سنجش - 83)
1) حکمت الهی
2) علم الهی
3) پیامبران و ائمه
4) قرآن کریم

312 - مطابق پاسخ امام صادق (ع) به یکی ار منکرین معاد، مراد از«میزان» درآیه ی شریفه ی «فَاَمّا مَنْ ثَقُلَت موازینُهُ» کدام است؟( سراسری تجربی – 79)
1) آن که هر چه خواهد به دست آورد.
2) آن که فکرش برتری داشته باشد.
3) آن که عملش از نظر نیکی برتری دارد.
4) آن که کارهایش مورد توجه است.

313 - «بدکاران درروز قیامت دروغ می گویند و حتی سوگند دروغ یاد می کنند تا خود را از مهلکه نجات دهند» در این حال........ برعلیه آنها شهادت می دهند.(آزمایشی سنجش - 85)
1) پیامبران و امامان
2) مأموران الهی
3) فرشتگان الهی
4) اعضای بدن انسان

314 - درآستانه ی .......... بساط فعلی جهان درهم فرو می ریزد و سفره ی اکنون حیات از زمین برچیده می شود.(آزمایشی سنجش - 85)
1) زلزله ی شدید
2) فراگیری صیحه
3) نفخ صور اول
4) نفخ صور دوم

315 - پایان حیات در این جهان با برپایی ..........همراه است.
1) قیامت
2) برزخ
3) دوزخ
4) بهشت

316 - هنگام یرپایی قیامت کدام واقعه بر سایرین تقدم دارد؟
1) نفخ صور که منجر به زنده شدن مردگان می شود.
2) نفخ صور که منجر به مدهوش شدن آسمان ها و زمین می شود.
3) زمین با نوری از جانب پروردگار روشن نمی شود.
4) دادن نامه ی اعمال به انسان ها

317 - صدای مهیبی که آسمان ها و زمین را در آستانه ی بر پایی قیامت فرا می گیرد، در قرآ‹ به چه نامی یاد شده است؟
1) رعد
2) برق
3) طارق
4) صیحه

318 - اولین حادثه برای برپایی قیامت چیست؟
1) روشن شدن زمین
2) مردن همه ی انسان ها
3) نفخ صور اول
4) زنده شدن همه ی انسان ها

319 - بر اثر کدام واقعه در زمان برپایی قیامت ، مردگان همه زنده می شوند؟
1) نفخ صور اول
2) روشن شدن زمین
3) نفخ صور دوم
4) شکافتن زمین

320 - از کدام یک در قرآن به نام «صیحه» یاد شده است؟
1) روشن شدن زمین
2) نفخ صور
3) نامه ی اعمال
4) مرگ همه ی انسان ها

321 - برپایی قیامت دارای............مرحله است که............آن با نفخ صور آغاز می شود.
1) 2 - هر مرحله ی
2) 2 - فقط مرحله ی اول
3) 3 - هر مرحله ی
4) 3 - فقط مرحله ی اول

322 - به ترتیب برچیده شدن حیات از روی زمین و آشکار شدن حقایق مربوط به کدام یک از مراحل برپایی قیامت است؟
1) مرحله ی دوم - مرحله ی اول
2) مرحله ی اول - مرحله ی اول
3) مرحله ی اول - مرحله ی دوم
4) مرحله ی دوم - مرحله ی دوم

323 - کدام یک از آیات زیر در ارتباط با مرحله ی دوم برپایی قیامت است؟
1) یوم یکون الناس کالفراش المبثوث
2) فصعق من فی السماوات و من فی الارض
3) و اذا النجوم انکدرت
4) و اشرقت الارض بنور ربها

324 - بهترین گواهان روز حساب کدام است؟
1) فرشتگان الهی
2) پیامبران و امامان
3) اعضای بدن انسان
4) زمان و مکان

325 - آیه ی شریفه ی « ومنها نخرجکم تارة اخری» در ارتباط با کدام است؟
1) زنده شدن انسان ها پس از نفخ صور اول در قیامت
2) مردن انسان ها پس از نفخ صور دوم در قیامت
3) زنده شدن انسان ها پس از نفخ صور دوم در قیامت
4) مردن انسان ها پس از نفخ صور اول در قیامت

326 - آیه ی شریفه ی « حتی اذا ما جاءوها شهد علیهم سمعهم و ......» مربوط به چه زمانی است؟
1) برزخ
2) قیامت قبل از نفخ صور دوم
3) جهنم
4) قیامت بعد از نفخ صور دوم

327 - در عبارت قرآنی «وجی ء بالنبیّین و الشهدا»مقصود ار «الشهداء» کدام است؟
1) کسانی که جان خود را در راه خدا انفاق کرده اند.
2) کاتبان وحی
3) گواهان روز حساب
4) نامه ی عمل انسان ها

328 - فراموشی برخی اعمال مربوط به......... ماست و به معنای...........
1) شعور باطنی - از بین رفتن آنها نیست.
2) شعور ظاهری - از بین رفتن آنها نیست.
3) شعور باطنی – از بین رفتن آنها است.
4) شعور ظاهری - از بین رفتن آنها است.

329 - کدام یک مخزن تمامی اعمال و نیات انسان است؟
1) شعور ظاهری یا حافظه ی مخفی
2) ضمیر ناخود آگاه یا شعور ظاهری
3) حافظه ی فوری
4) شعور باطنی یا ضمیر ناخودآگاه

330 - عبارت قرآنی «فاذا هم من الاجداث الی ربهم ینسلون» مربوط به چه زمانی است؟
1) قیامت پس از نفخ صور دوم
2) قیامت پس از نفخ صور اول
3) قیامت قبل از نفخ صور اول
4) قیامت پس از حسابرسی اعمال

331 - در آیه ی شریفه ی « منها خلقناکم و فیها نعیدکم و منها نخرجکم تارة اخری» ضمیر «ها» بیان گر کدام است؟
1) زمین
2) آسمان
3) آب
4) قیامت

332 - کدام یک از وقایع زیر مربوط به مرحله ی اول برپایی قیامت است؟
1) دادن نامه ی اعمال
2) نورانی شدن زمین
3) برپا شدن دادگاه عدل الهی
4) مدهوش شدن اهل آسمانها و زمین

333 - آیه ی شریفه ی « وتکون الجبال کالعهن المنفوش» در ارتباط با کدام موضوع است؟
1) تحولات عظیم رخ داده در زمین در مرحله ی اول برپایی قیامت
2) زنده شدن مردگان در مرحله ی اول برپایی قیامت
3) تحولات عظیم رخ داده در زمین در مرحله ی دوم برپایی قیامت
4) زنده شدن مردگان در مرحله ی دوم برپایی قیامت

334 - نامه ی اعمال انسان که فرشتکان تنظیم می کنند ............
1) گزارشی از اعمال است که آن را در قیامت نشان می دهند.
2) گزارش اعمال نیست بلکه خود اعمال است.
3) همان شعور ظاهری و خود آگاه انسان است.
4) گزارشی از اعمال است که در عالم برزخ برای انسان مکشوف می گردد.

335 - کدام یک از وقایع مرحله ی دوم برپایی قیامت منجر به آشکار گشتن واقعیت حوادثی که بر زمین گذشته است ، می شود؟
1) نفخ صور دوم
2) قضاوت بر معیار حق
3) نورانی شدن زمین
4) زنده شدن همه ی انسان ها

336 - آیه ی شریفه ی « و نضع الموازین القسط لیوم القیامة » در ارتباط با کدام یک از وقایع برپایی قیامت است؟
1) دادن نامه ی اعمال درمرحله ی اول برپایی قیامت
2) دادن نامه ی اعمال در مرحله ی دوم برپایی قیامت
3) قضاوت بر معیار حق در مرحله ی اول برپایی قیامت
4) قضاوت بر معیار حق در مرحله ی دوم برپایی قیامت

337 - این جمله ی « وای بر ما ، چه کسی ما را از خوابگاهمان برانگیخت؟» سخن کافران در چه زمانی است؟
1) هنگام قبض روح
2) حیات برزخی
3) زنده شدن پس از نفخ صور اول
4) زنده شدن پس از نفخ صور دوم

338 - عبارت « فامّا من ثقلت موازینه » بیان گر کدام مفهوم است؟
1) کسی که به حساب اعمال خود رسیدگی کند.
2) کسی که معیار و میزانی برای سنجش اعمال داشته باشد.
3) کسی که عملش از نظر نیکی برتری داشته باشد.
4) کسی که به سنجش دقیق اعمالش بپردازد.

339 - سنجش گر اعمال انسان در قیامت کیست؟
1) پیامبران
2) فرشتگان
3) خود انسان
4) خداوند

340 - کدام یک از عبارات قرآنی بیان گر معیار و وسیله ی سنجش اعمال در قیامت است؟
1) و اشرقت الارض بنور ربها
2) فصعق من فی السماوات و من فی الارض
3) فاذا هم من الاجداث الی ربهم ینسلون
4) الوزن یومئذ الحق

341 - کدام یک در مورد قیامت صحیح نیست؟
1) همه ی اعمال انسان در قیامت حاضر و مجسم است و انسان عین عمل خود را می بیند.
2) در قیامت اعمالی که در زمان های مختلف انجام شده اند ، قابل جمع شدن با هم نیستند.
3) خداوند اعمال انسان را در قیامت «به یاد او » می آورد.
4) رسیدگی به اعمال مربوط به مرحله ی دوم برپایی قیامت است.

342 - کدام یک از عبارات قرآنی زیر وقایعی را نشان می دهد که پس از نفخ صور دوم در قیامت رخ می دهد؟
1) وجی ء بالنبییّن و الشهداء
2) واذا الجبال سیرت
3) فصعق من فی السماوات و من فی الارض
4) یوم یکون الناس کالفراش المبثوث

343 - بر اثر نفخ صور.......... همه ی اهل آسمان ها و زمین..........
1) اول - مدهوش می شوند جز آنانکه خداوند خواسته است.
2) دوم - مدهوش می شوند جز آنانکه خداوند خواسته است.
3) اول – دوباره زنده می شوند.
4) دوم - مدهوش شده و هیچ کس زنده نمی ماند.

344 - این موضوع که «انسان ها هر چه انجام داده اند ،در قیامت حاضر می یابند » در ارتباط با کدام یک از وقایع برپایی قیامت است؟
1) دادن نامه ی اعمال در مرحله ی اول برپایی قیامت
2) قضاوت بر معیار حق در مرحله ی دوم برپایی قیامت
3) قضاوت بر معیار حق در مرحله ی اول برپایی قیامت
4) دادن نامه ی اعمال در مرحله ی دوم برپایی قیامت

345 - قرآن درباره ی کدام مرحله ی آخرت می فرماید:« ونُفِخَ فی الصُوَرِ فَصَعِقَ مَن فی السماوات و مَن فی الارض اِلّا مَن شاءَ اللّه» ؟
1) برزخ
2) مرحله ی اول برپایی قیامت
3) مرحله ی دوم بزپایی قیامت
4) دوزخ

346 - معنای آیه ی شریفه ی:« ونُفِخَ فی الصُورِ فَصَعِقَ مَن فی السماوات و مَن فی الارض ...» کدام است؟
1) در صور(شیپور) دمیده شود پس بیهوش می شود هرکه در آسمان ها وهر که در زمین است.
2) در صور(شیپور) دمیده شود پس به هوش آید هر که در آسمان ها و هر که در زمین است.
3) آن گاه که در صور(شیپور) دمیده شود صاعقه ای عظیم همه ی آنان را که در آسمان ها و زمین است در بر می گیرد.
4) آن گاه که در صور(شیپور) دمیده شود همه ی آن ها که در آسمان ها و زمین هستند به سوی پروردگارشان آورده شوند.

347 - کدام یک از حوادث زیر در مرحله ی اول برپایی قیامت اتفاق نمی افتد؟
1) تغییر وضعیت آسمان ها و زمین
2) برچیده شدن بساط حیات انسان و سایر موجودات
3) حضور شاهدان و گواهان
4) دمیده شدن در صور(شیپور)

348 - مطابق آیه ی شریفه ی :« وَ نُفِخَ فی الصُور فَصَعِقَ فی السماوات و مَن فی الارضِ.....» چه کسانی در اثر نفخ صور اول مدهوش نمی شوند؟
1) حیوانات
2) همه ی مؤمنان
3) کسی که خدا بخواهد
4) همه ی کافران

349 - وقایعی که در مرحله ی دوم برپایی قیامت رخ می دهد به چه منظور است؟
1) مدهوشی اهل آسمان ها و زمین
2) برچیده شدن بساط حیات انسان و سایر موجودات
3) تغییر عمیق آسمان ها و زمین مناسب با شرایط قیامت
4) ایجاد آمادگی لازم در انسان جهت دریافت پاداش و کیفر

350 - کدام یک از حوادث زیر در مرحله ی دوم برپایی قیامت اتفاق نمی افتد؟
1) نورانی شدن زمین
2) زنده شدن همه ی انسان ها
3) مدهوشی اهل آسمان و زمین
4) برپا شدن دادگاه عدل الهی

351 - آیه ی شریفه ی :« وَ اَشْرَقتِ الارضُ بِنورِ رَبِها؛ زمین به نور پروردگار خود روشن می شود» مربوط به کدام مرحله ی قیامت است و مفهوم آن چیست؟
1) اول - همه ی حقایق آشکار شود.
2) اول - زمین یکپارچه حیات شود.
3) دوم - زمین یکپارچه حیات شود.
4) دوم - همه ی حقایق آشکار شود

352 - مطابق روایتی از پیامبر اکرم(ص) کدام مورد با مرگ انسان زنده است و در رستاخیز با آدمی برانگیخته می شود و اگر او نیک باشد، مایه ی انس و در غیر این صورت موجب وحشت انسان می گردد؟
1) همسر انسان
2) کردار انسان
3) روح انسان
4) اموال و دارایی انسان  

درس نهم : فرجام کار

 

  پرسش های چهار گزینه ای
378 - جزا و پاداش اخروی برای هر کس............است.(آزمایشی سنجش – 85)

1) برخاسته از نوع نگاه انسان به انسان است.
2) همان پاداش طبیعی عمل او
3) همان چیزی است که از دنیا با خود آورده
4) همان چیزی است که از نشأت گرفته  

 

  379 - عالی ترین موهبتی که نصیب بهشتیان می شود، کدام است؟ (آزاد انسانی - 83 وآزمایشی سنجش - 83)

1) هم نشینی با اولیای خدا
2) لقاء و دیدار خدا
3) نزدیکی به خدا و خانه های نیکو
4) تهیه هر نعمتی با هر کیفیتی که بخواهند.  

 

  380 - پاداش و کیفردرعالم آخرت از کدام نوع است؟ (سراری هنر - 80 وآزاد - 83 وآزمایشی سنجش - 84 و85)

1) اثر وضعی اعمال است که در آن تناسب جرم و مجازات مطرح نیست.
2) جنبه ی باطنی و غیبی خود اعمال است که از انسان جدا نمی شود.
3) عین عمل است که در آن تناسب جرم و جنایات مطرح بوده و عادلانه رعایت می شود.
4) محصول طبیعی خود عمل است که در آن تناسب جرم و مجازات مطرح است.  

 

  381 - آن چه روزقیامت به عنوان پاداش یا کیفر به انسان داده می شود............. ( سراسری هنر - 78)

1) اثر وضعی عمل است.
2) براساس قرارداد شرعی است.
3) عین عمل اوست.
4) محصول طبیعی عمل اوست.  

 

  382 - تناسب جرم و مجازات در عالم آخرت بر چه میزان و اساسی مراعات می شود؟ ( سراسری انسانی – 67)

1) عین عمل
2) تنبیه و عبرت
3) طبیعت اعمال
4) مکافات دنیوی  

 

  383 - قرآن کریم به ستم خوردن مال یتیم را به خوردن چه چیزی تشبیه می کند؟ (سراسری ریاضی - 75)

1) آتش
2) خاک
3) گوشت مرده
4) نجاست  

 

  384 - قرآن کریم چه عملی را به آتشی تشبیه می کند که انسان در شکم خود فرو می برد؟ (آزاد انسانی - 77)

1) غیبت
2) تهمت
3) قتل نفس
4) خوردن مال یتیم  

 

  385 - قرآن کریم رستگاری بزرگ و والاترین نعمت ها را در عالم آخرت چه چیزی معرفی می کند؟ ( سراسری انسانی - 78 و آزاد پزشکی - 82)

1) هم نشینی با اولیای خدا
2) لقا ودیدار خدا
3) دوری از عذاب الهی
4) برخورداری از مواهب بهشتی  

 

  386 - چه بُعدی ازاعمال زندگی دنیوی انسان در عالم آخرت باز می گردد؟ (آزاد انسانی – 84)

1) جنبه ی مادی
2) عین عمل
3) جنبه ی ظاهری
4) صورت اعمال  

 

  387 - پاداش در عالم آخرت چگونه است ؟(آزاد ریاضی – 73)

1) قراردادی
2) عین اعمال دنیوی
3) برحسب اعمال دنیوی
4) نتیجه طبیعی عمل  

 

  388 - مخاطب « سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین» چه کسانی هستند؟ (آزمایشی سنجش - 85)

1) شهدا
2) صالحین
3) متقین
4) مؤمنین  

 

  389 - کدام نوع از پاداش ها و کیفرها جنبه ی وسیله ای دارد و با از بین رفتن مصالح قابل تغییر است؟

1) قراردادی
2) محصول طبیعی عمل
3) تجسم باطنی عمل
4) عین عمل که به انسان باز می گردد.  

 

  390 - به ترتیب بهشت و جهنم دارای چند در است؟

1) 7 و7
2) 7 و8
3) 8 و7
4) 8 و8  

 

  391 - عبارت قرآنی« الم یاتکم رسل منکم یتلون علیکم آیاتم ربکم و ینذرونکم لقاء یومکم هذا» از زبان چه کسانی و خطاب به چه افرادی بیان گردیده است؟

1) شیاطین به کافران
2) مؤمنان به کافران
3) نگهبانان بهشت به بهشتیان
4) نگهبانان دوزخ به دوزخیان

392 - گناه کاران در جهنم چه کسانی را مقصر گمراهی خود می شمارند؟
1) نفس خود و شیطان
2) بزرگان آن ها و شیطان
3) دشمنان
4) بزرگان آن ها و نفس خود

393 - سخن نگبانان جهنم به دوزخیان که تقاضای تخفیف عذاب می کنند چیست؟
1) مگر خداوند زمین رابه شما میراث نداد تا در هر جا که بخواهید جای بگیرید؟
2) اگر به دنیا بازگردید همان شیوه ی قبل را پیش گیرید.
3) ما را ملامت نکنید ، خود را ملامت کنید.
4) مگر پیامبران برای شما دلایل روشن نیاوردند.

394 - نیکوکاران پس از خوشامد گویی نگهبانان بهشت و ورود به بهشت چه می گویند؟
1) سلام علیکم طبتم
2) الحمدلله الذی صدقنا وعده و اورثنا الارض نتبوا من الجنة حیث نشاء
3) و اشرقت الارض بنور ربها
4) سبحان الذی خلق الازواج کلها مما تنبت الارض و من انفسهم و ممّا لا یعلمون

395 - بالاترین درجه ی بهشت طبق فرموده ی رسول اکرم چه نام دارد؟
1) جنت
2) بهشت عدن
3) فردوس
4) جنان

396 - «کسی که سیگار می کشد به امراض گوناگونی مبتلا می شود.»در این مثال مجازات و کیفر ...............
1) جنبه ی مادی و ظاهری عمل است.
2) قراردادی است.
3) محصول طبیعی خود عمل است.
4) جنبه ی باطنی و غیبی عمل است.

397 - قوانین و مقررات قضایی جزء کدام دسته از انواع پاداش ها و کیفرها ست؟
1) اثر طبیعی عمل
2) عین عمل
3) پاداش و کیفر قراردادی
4) جنبه ی باطنی و غیبی عمل است.

398 - هر چه قدر آگاهی انسان بیش تر شود..............
1) ترس از قانون بیشتر می شود.
2) ترس از مجازات قانونی به رعایت آگاهانه قانون تبدیل می شود.
3) رعایت آگاهانه ی قانون به ترس از قانون تبدیل می شود.
4) اثر طبیعی عمل در نتیجه ی شدت مجازات کم می شود.

399 - عبارت قرآنی « فکشفنا عنک غطاء ک فبصرک الیوم الحدید» در ارتباط با کدام موضوع است؟
1) باز شدن چشم باطن در قیامت
2) پاداش و کیفراخروی محصول طبیعی عمل اوست.
3) مشاهده ی جنبه ی ظاهری عمل
4) باز شدن چشم باطن در برزخ

400 - آیه ی شریفه ی « و کل انسان الزمناه طائرة فی عنقه» با کدام یک از جملات زیر ارتباط مفهومی نزدیک تری دارد؟
1) در قیامت چشم باطن باز می شود و عین عمل را مشاهده می کنیم.
2) جنبه ی باطنی عمل هرگز از انسان جدا نمی شود.
3) پاداش و کیفر اخروی محصول طبیعی خود عمل است .
4) هر عملی یک جنبه ی ظاهری دارد و یک جنبه ی باطنی

401 - مفهوم آیه ی شریفه ی :« انما هی اعمالکم ردّت الیکم» کدام است؟
1) کیفر و پاداش در روز قیامت صورت حقیقی عمل انسان است.
2) هر عملی دارای دو جنبه است که هیچ کدام از بین نمی رود.
3) کیفر و پاداش در روز قیامت محصول طبیعی خود عمل است.
4) هر عملی یک جنبه ی ظاهری دارد و یک جنبه ی باطنی

402 - کدام عبارت قرآنی خطاب به کسانی است که زر و سیم گنجینه کرده و در راه خدا انفاق نمی کنند؟
1) انما هی اعمالکم ردت علیکم
2) فذوقو ما کنتم تکنزون
3) لقد کنت فی غفلةٍ من هذه
4) انما یاکلون فی بطونهم ناراً

403 - به ترتیب جنبه های ظاهری و باطنی عمل چگونه است؟
1) فانی – فانی
2) باقی – فانی
3) فانی – باقی
4) باقی – باقی

404 - عبارت قرآنی « انما یاکلون فی بطونهم نارا» بیان گر کدام است؟
1) جنبه ی ظاهری خوردن مال یتیم
2) جنبه ی باطنی خوردن مال یتیم
3) جنبه ی ظاهری غیبت کردن
4) جنبه ی باطنی غیبت کردن

405 - عبارت قرآنی« انما هی اعمالکم ردت الیکم» ..............
1) پاسخ نگهبانان جهنم به بدکاران است که تقاضای بازگشت به دنیا می کنند.
2) در روز حساب در برابر جزع و فزع بدکاران به آنها خطاب می شود.
3) پاسخی است که در برزخ به بدکارانی که تقاضای تخفیف عذاب می کنند ، داده می شود.
4) هنگام ورود نیکوکاران به بهشت به آن ها خطاب می شود.

406 - کدام یک نمونه ای از پاداش و کیفر قراردادی است؟
1) اگر کسی روزانه مقداری ورزش کند به سلامت خود کمک کرده است.
2) اگر کسی بهداشت را رعایت نکند ، به امراض گوناگونی دچار می شود.
3) اگرکسی جرمی مرتکب شودبه پرداخت جریمه ی نقدی یازندان یا نظایرآن محکوم می شود
4) اگر کسی اهل مطالعه و تحقیق باشد به علم و آگاهی دست می یابد.

407 - در سؤال قبل گزینه های «1» و«4» به ترتیب بیان گر چه نوع پاداش و کیفری هستند؟
1) جنبه ی باطنی عمل - محصول طبیعی عمل
2) جنبه ی باطنی عمل - جنبه ی باطنی عمل
3) محصول طبیعی عمل - جنبه ی باطنی عمل
4) محصول طبیعی عمل - محصول طبیعی عمل

408 - در کدام نوع پاداش و کیفر تناسب میان جرم و کیفر اهمیت پیدا می کند تا عدالت برقرار شود؟
1) پاداش و کیفر قراردادی
2) پاداش و کیفری که محصول طبیعی عمل اوست.
3) پاداش و کیفری که صورت حقیقی عمل است.
4) هر سه نوع

409 - طبق فرموده ی رسول خدا (ص) فردوس ...........
1) بالاترین درجه ی بهشت است.
2) بالاترین درجه ی برزخ برای نیکوکاران است.
3) بالاترین نعمت بهشت است.
4) همان بهشت عدن است.

410 - جمله ی زیر از زبان چه کسی و خطاب به چه کسانی است؟
«من بر شما تسلطی نداشتم ،جزاین که شما را فراخواندم و شما نیز این دعوت را پذیرفتید»
1) شیطان به نیکوکاران در برزخ
2) شیطان به گناه کاران در دنیا
3) شیطان به نیکوکاران در قیامت
4) شیطان به گناه کاران در دوزخ

411 - پاداش و کیفر............ جنبه ی..............دارد.
1) طبیعی – وسیله ای
2) قراردادی – باطنی و غیبی
3) قراردادی – وسیله ای
4) اخروی – قراردادی

412 - «کسی که در اداره ، کار خود را با کیفیت عالی انجام دهد، مبلغی به عنوان پاداش دریافت می کند.» این مثالی از کدام توع پاداش و کیفر است؟
1) محصول طبیعی خود عمل
2) صورت حقیقی عمل
3) جنبه ی باطنی و غیبی عمل
4) پاداش و کیفر قراردادی

413 - به ترتیب نگهبانان بهشت و نگهبانان جهنم از چه نوع موجوداتی هستند؟
1) ملائکه - جنیان
2) جنیان – ملائکه
3) ملائکه - ملائکه
4) جنیان – جنیان

414 - سرچشمه ی آتش و عذاب جهنم ..............است.
1) ملائکه ی عذاب
2) خود ستم کاران
3) نگهبانان جهنم
4) جنیان

415 - ترجمه ی آیه ی مبارکه ی « وَ سیقَ الَّذینَ کَفَروا جَهَنَّمَ زُمراً» مطابق کدام گزینه است؟
1) و کسانی که کافر شدند، در جهنم از جایگاه بدی برخودار شوند.
2) و کسانی که کافر شدند، گروه گروه به سوی جهنم رانده شوند.
3) چه بد است کسانی که کافر شدند در حالی که در جهنم جای گیرند.
4) چه بد است کسانی که کافر شدند در حالی که سزای آنان جهنم سوزان است.

416 - آیه ی شریفه ی « وَقالُوا الْحَمْدُللهِ الَّذی صَدَقَنا وَعْدَهُ وَاَورَثنا الْارضَ نَتَبَّواُ مِنَ الْجَنَّةِ....» از زبان چه کسانی و مربوط به چه عالم است؟
1) صالحین – برزخ
2) مستضعفان روی زمین – دنیا
3) نیکوکاران و وارستگان – بهشت
4) صالحان – دنیا

417 - در چه مرحله ای از حیات ، گنهکاران می گویند: پروردگارا شقاوت بر ما چیره شد و ما مردمی گمراه بودیم؟
1) برزخ
2) جهنم
3) درحین مرگ
4) در حین مرگ و بعد از آن

418 - پاسخ قطعی خداوند در مقابل تقاضای دوزخیان که درخواست بازگشت به دنیا را دارند تا عمل صالح انجام دهند، چیست؟
1) اگر به دنیا بازگردید همان شیوه ی قبل را پیش می گیرید.
2) بازگشت شمابه دنیا نوعی ظلم به نیکوکاران ورستگارانی است که دربهشت به سرمی برند
3) اگر می توانید به دنیا برگردید.
4) به سوی نگهبانان جهنم رو آرید تا از آن ها برای خودتان تخفیفی بگیرید.

419 - چه کسی به جهنمیان می گوید :«من بر شما تسلطی نداشتم...........مرا ملامت نکنید، خود را ملامت کنید.»؟
1) خدا
2) فرشتگان ثبت اعمال
3) شیطان
4) فرشته ی مرگ

420 - دوزخیان به سوی چه کسانی رو می آورند تا آن ها برایشان از خدا تخفیفی بگیرند؟
1) نگهبانان جهنم
2) شهدا
3) انبیا و ائمه
4) شیطان

421 - کدام یک صحیح نیست؟
1) بهشتیان هر چه دلهاشان تمنا کند و دیدگانشان را خوش آید ،آماده می شود.
2) در بهشت کسی سخن زشت و گناه آلود نمی شنود.
3) در بهشت هیچ آلودگی و ناپاکی وجود ندارد.
4) بهشتیان همگی در «فردوس» جای می گیرند.

422 - پاداش و کیفر اعمال هر کس در این جهان چگونه است؟
1) یا براساس مجموعه ای از قراردادها تعیین می شود و یا محصول طبیعی خود عمل است.
2) یا محصول طبیعی خود عمل یا تجسم عمل اوست.
3) یا براساس مجموعه ای از قراردادها تعیین می شود و یا عین عمل اوست.
4) یا محصول طبیعی خود عمل و یا اثر وضعی آن است.

423 - این که اگر کارگر در طول روز کار معینی را انجام دهد ،دستمزد معینی به ازای آن کار دریافت می کند ، مشمول کدام نوع پاداش و کیفردر این دنیا شده است؟
1) تجسم اعمال
2) قراردادی
3) اثر وضعی
4) محصول طبیعی عمل

424 - در کدام نوع از رابطه ی میان عمل و پاداش و کیفر است که انسان ها می توانند با وضع قوانین جدید این رابطه را تغییر دهند؟ پاداش و کیفری که..........
1) محصول طبیعی خود عمل است.
2) اثر وضعی عمل است.
3) قراردادی است.
4) عین عمل است.

425 - در کدام موردتناسب میان جرم و کیفر مطرح است؟
1) از دست دادن پای خود ناشی از بی احتیاطی در رانندگی منجر به تصادف
2) دست یابی به سلامتی و تندرستی حاصل از ورزش روزانه
3) پرداخت جریمه ی نقدی یا زندان به ازای ارتکاب جرم
4) ابتلا به امراض گوناگونی ناشی از سیگار کشیدن یا عدم رعایت بهداشت

426 - کدام نوع از رابطه ی میان عمل و پاداش و کیفر وجود دارد که عمیق تر و کامل تر است و مخصوص نامه ی عملی است که انسان با خود به قیامت می برد؟
1) محصول طبیعی عمل
2) صورت حقیقی عمل
3) اثر اعتباری

427 - خداوند در قرآن کریم خطاب به چه کسانی می فرماید:« فذوقوا ما کنتم تکبرون»؟ کسانی که:
1) زر و سیم گنجینه ی کرده و در راه خدا انفاق نمی کردند.
2) در دنیا اهل نماز نبودند.
3) درباره ی مؤمن غیبت می کردند.
4) در دنیا ربا خواری می کردند.  

درس دهم : اعتماد به او

 

  پرسش های چهار گزینه ای
428 - مفهوم آن ، اعتماد به خداوند در پیمودن راه حق است؟( آزاد تجربی – 85)

1) توکل
2) ایمان
3) صبر
4) مجاهده  

 

  429 - با توجه به آیه ی شریفه ی :« فاعف عنهم و استغفر لهم و شاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله» با ارزش ترین مسأله در زندگی انسان معتقد به خدا ، کدام است؟ (سراسری فنی و حرفه ای - 85)

1) گذشت و بخشش
2) مشورت و هم فکری
3) توکل و اعتماد به خدا
4) شوق و اشتیاق به هدف  

 

  430 - مهم ترین عامل برای تحقق عزم تصمیم، جهت دستیابی اهداف مورد نظر در زندگی ،کدام است؟(آزمایشی سنجش - 85)

1) سعی و تلاش
2) شناخت و انتخاب
3) توّکل و اعتماد به خدا
4) شوق و اشتیاق به هدف  

 

  431 - دوران اتخاذ تصمیم های بزرگ ،دوران ..............است.(آزمایشی سنجش - 85)

1) جوانی
2) میان سالی
3) نوجوانی و جوانی
4) میان سالی و کهولت  

 

  432 - شرط رسیدن بی نیازی و عزت کدام است؟(آزمایشی سنجش – 85)

1) توکل بر خدا
2) جهاد در راه خدا
3) کرامت نفس
4) احساس شخصیت  

 

  433 - کدام عامل در تقویت عزم و استواری ، بردیگرعوامل برتری دارد؟

1) تصمیم گیری درست
2) توکل بر خدا
3) مشورت
4) نیت  

 

  434 - اعتماد بر خدا و تکیه بر او را .................می نامند.

1) عزم
2) ندبه
3) توکل
4) استعاذه  

 

  435 - امام صادق(ع) فرمودند:« بی نیازی و عزت درگردش است چون به محل..............برسند آنجا وطن سازند.»

1) اسلام
2) ایمان
3) امنیت
4) توکل  

 

  436 - قرآن کریم چه عاملی راسبب نرم خو شدن پیامبر (ص) نسبت به مردم می داند؟

1) وحی الهی
2) رحمت الهی
3) تلاوت قرآن
4) توکل بر خدا.  

 

  437 - قرآن کریم پس از مشورت و تصمیم گیری پیامبر را به چه کاری سفارش می کند؟

1) استغفار برای مردم
2) توکل بر خدا
3) مشورت
4) نیت  

 

  438 - خداوند متعال وعده داده است که کارچه کسانی را چاره جویی می کند حتی اگرهمه ی آ سمان ها و زمین توطئه کرده باشند؟

1) مسلمانان
2) کسی که به پدرو مادر نیکی کند.
3) درماندگان
4) کسانی که با اخلاص توکل می کنند.  

 

  439 - خداوند به پیامبر(ص) در قرآن کریم می فرماید ، اگر چه خصوصیتی داشتی مردم از اطرافت پراکنده می شوند؟

1) اگر با مردم مشورت نمی کردی.
2) اگربر خدا توکل نمی کردی .
3) اگر به تو وحی نمی شد.
4) اگر درشت خو و سنگدل بودی .  

 

  440 - ................. از مهم ترین عوامل تقویت کننده ی...............است.

1) عزم – توکل
2) ریسک – توکل
3) توکل – ریسک
4) توکل – عزم  

 

  441 - خداوند در قرآن کریم قبل از توکل کردن ، پیامبر(ص) رابه چه اموری سفارش کرده است؟

1) یاد خدا و شکرگزاری
2) خطر کردن و شجاعت
3) مشورت و تصمیم گیری
4) عبادت و تفکر

442 - هر چه عمر می گذرد توان تصمیم های بزرگ ............. و خواهش های نفسانی در وجود انسان ...........می یابد.
1) کاهش – افزایش
2) کاهش - کاهش
3) افزایش – کاهش
4) افزایش – افزایش

443 - طبق آیات قرآنی آخرین مرحله قبل از توکل کردن بر خدا چیست؟
1) بخشیدن مردم
2) مشورت کردن با مردم
3) تصمیم گیری
4) تفکر و تعقل

444 - عبارت« و لو کنت فظّاً » به کدام معناست؟
1) و اگر درشت خو بودی.
2) و اگر سنگدل بودی.
3) و اگر بخشنده بودی .
4) و اگر نرم دل بودی.

445 - عبارت قرآنی « لا نفضّوا من حولک » به کدام معناست؟
1) به اطرافیانت مهربانی کن.
2) مراقب اطرافیانت باش.
3) از اطرافت پراکنده می شدند.
4) از تفرقه و پراکندگی حذر کنید.

446 - شرط رسیدن به بی نیازی و عزت .............وعلت خواری و ذلت .............است.
1) ریسک کردن – تهور و بی باکی
2) توکل بر غیر خدا – خطر کردن
3) توکل بر خدا – فقر
4) توکل بر خدا – توکل بر غیر خدا

447 - کدام عبارت قرآنی سخن حضرت شعیب (ع) در برابر تمسخر و آزار و اذیت قومش می باشد؟
1) حسبی الله یتوکل المتوکلون
2) و ما توفیقی الابالله علیه توکلت و الیه انیب
3) فیما رحمةٍ من الله لنت لهم
4) فاعف عنهم و استغفرلهم و شاورهم فی الامر

448 - حدیث «خداوند به داوود (ع) وحی کرد هر بنده ای از بندگانم به جای پناه بردن به دیگری با نیّت خالص به من پناه آورد ا ز کارش چاره جویی می کنم........» از امام صادق(ع) در رابطه با اهمیت کدام است؟
1) وظیفه شناسی
2) خوف از خدا
3) صبر
4) توکل

449 - عبارت قرآ نی« انی توکلت علی الله ربی و ربکم» سخن ...........در برابر .......... می باشد.
1) ابراهیم(ع) – آزار
2) هود(ع) – قومش
3) یوسف(ع) – برادرانش
4) موسی(ع) – هارون(ع)

450 - عبارت قرآنی « انی ارادنی الله بضّر هل هنّ کاشفات ضرة»با کدام یک از جملات زیر ارتباط مفهومی نزدیک تری دارد؟
1) هیچ کس نمی تواند به انسان آسیب و گزند برساند.
2) هیچ کس جزخدا نمی تواند آسیب و گزند را از انسان دور کند.
3) هیچ کس جز خدا نمی تواند به انسان خیر و برکتی برساند.
4) هیچ کس باز دارنده ی رحمت خدا از انسان نیست.

451 - موارد مطرح شده در کدام گزینه با یکدیگر تناسب ندارد؟
1) توکل – شجاعت
2) مشورت – توکل
3) ریسک – توکل
4) ریسک کردن – بی احتیاطی

452 - از مفهوم کدام عبارت قرآنی می توان دریافت که تنها خداوندشایسته ی اعتماد کردن و توکل است؟
1) فبما رحمة من الله لنت لهم
2) و کل انسان الزمناه طائرة فی عنقه
3) ولو کنت فظاً غلیظ القلب لا نفضّوا من حولک
4) ان ارادنی الله بضر هل هن کاشفات ضره

453 - عبارت« و شاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله خطاب به چه کسی بیان شده است؟
1) حضرت هود(ع)
2) حضرت شعیب(ع)
3) حضرت یوسف(ع)
4) حضرت محمد(ص)

454 - خداوند در آیه ی 159 سوره ی آل عمران ،پیامبر اکرم (ص) راپس از «فاذا عزمت» به چه کاری سفارش می کند؟
1) فَاَعْفُ عَنْهُمْ
2) وَاسْتَغْفِر لَهُمْ
3) وَ شاوِرهُم فی الامر
4) فَتَوَکَّل الی اللهِ

455 - مطابق آیه ی 159 سوره ی آل عمران ،چه عاملی باعث شد که مردم از اطراف پیامبر اکرم (ص) پراکنده نشوند؟
1) توکل برخدا
2) نرم خویی و مهربانی
3) عزم درانجام کارها
4) مشورت با مردم

456 - معنای دقیق توکل عبارت است از:
1) کارها را بر اساس برنامه انجام دادن
2) از کارها مراقبت و محاسبه به عمل آوردن
3) اعتماد به خدا و تکیه براو
4) از مشورت دیگران بهره مند شدن

457 - کدام یک از خصوصیات جوان و نوجوان نیست؟
1) در فکر تجملات زندگی است.
2) آرمان های بزرگ دارد.
3) شجاعت روحی بالایی دارد.
4) دست و پای اندیشه اش به رشته های دنیایی بسته نشده است.

458 - پیامبران الهی که تصمیم داشتند قوم خود را به راه راست هدایت کنند و از ضلالت نجات دهند، در مقابل سرسختی قومشان .............
1) بر امدادهای مردمی تکیه می کردند.
2) بر مهجزات و نشانه های آشکار تکیه می کردند.
3) برخدا توکل می کردند.
4) به کتاب و میزان اکتفا می کردند.

459 - معنای عبارت قرآنی :«قُلْ حَسْبِیَ اللهُ عَلَیهِ یَتَوَکَّلُ الْمُنَوَکِّلون» کدام است؟
1) بگو خدا برایم کافی است و همه ی متوکلان تنهابر او توکل می کنند.
2) بگو هر کس تنها بر خداوند متعال توکل کند خدا او را بس است.
3) بگو هر کس از خداوند کمک بخواهد خداوند او را کمک خواهد کرد.
4) بگو توکل کردن بر خدا برای شما کافی است

درس یازدهم : دوستی با حق

 

  پرسش های چهار گزینه ای
460 - اساس و پایه ی دین داری به پیامبران قرآن کریم کدام است؟(آزمایشی سنجش - 85)

1) تسلیم
2) توحید
3) تقوی
4) محبت خداوند  

 

  461 - خداوند چه چیزی را به منزله ی اجر و مزد پیامبر اسلام (ص) بیان کرده اند؟ (سراسری ریاضی – 73)

1) تلاوت قرآن
2) عمل به رعایت
3) ایمان به اسلام
4) دوستی اهل  

 

  462 - در کدام آیه ،دوستی و محبت اهل بیت از امت خواسته شده است؟

1) قل لا اسالکم علیه اجرا الا المودة فی القربی
2) انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا
3) قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله
4) یا ایها الذین امنوا اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم  

 

  463 - آیه ی شریفه ی :«قُلْ لا اسالکم علیه اجرا الا المودة فی المودة فی القربی» چه موضوعی را می فهماند؟(آزاد ریاضی – 75)

1) دوستی خاندان پیامبر اکرم(ص)
2) صله رحم
3) تقرب به سوی خدا
4) مودت و دوستی مؤمنان  

 

  464 - «قُرْبی» در تفسیر آیه ی مبارکه ی «قُلْ لا اَساَلُکُمْ عَلَیهِ اجراً اِلّا الْمودةَََ فی القربی» چه کسانی هستند؟(آزمایشی سنجش - 83)

1) بنی هاشم
2) حضرت علی(ع)
3) اهل بیت پیامبر(ص)
4) همه ی ذریه ی پیامبر(ص)  

 

  465 - به بیان امام صادق (ع) عصیان خداوند با محبت او ............(آزمایشی سنجش - 85)

1) جبران می شود.
2) جبران نمی شود.
3) سنجیده می شود.
4) قابل جمع است.  

 

  466 - کلمه ی «لا اله الّا الله» از چه بخش هایی تشکیل یافته است؟

1) دو بخش که هر دو نفی هستند.
2) دو بخش که هر دو اثبات هستند.
3) دو بخش که یکی نفی و دیگری اثبات است.
4) یک بخش که اثبات وجود خداست.  

 

  467 - دین داری بر دو پایه استوار است که آن دو پایه .............. است.

1) صبر و شدت
2) عشق و محبت
3) تولی و تبری
4) عشق و عدل  

 

  468 - مصراع « نبود نقش دو عالم که رنگ الفت بود» دلالت دارد بر تقدم ..........نسبت به ..............

1) عشق – علم
2) الفت – فطرت
3) آفرینش دو جهان - عشق
4) محبت – آفرینش دو جهان  

 

  469 - «خداوند درهای بازگشت را به روی گناه کاران گشوده است.» این مطلب در ارتباط با کدام یک از اسماء الهی است؟

1) غفار
2) ودود
3) شکور
4) حلیم  

 

  470 - کدام یک در قرآن کریم به عنوان اجر رسالت پیامبر اکرم(ص) معرفی شده و علت آن را چه چیزی معرفی می کند؟

1) محبت خاندان پیامبر(ص) - محفوظ ماندن ولایت
2) صله ی رحم – افزایش روزی
3) صله ی رحم – سود خود مردم
4) محبت خاندان پیامبر(ص) - سود خود مردم  

 

  471 - حدیث« ما احب الله من عصاه» به کدام موضوع دلالت دارد؟

1) لازمه ی محبت به خدا اطاعت از اوست.
2) محبت اهل بیت باعث بخشش گناهان می شود.
3) محبت به خدا گناهان انسان راپاک می کند.
4) خداوند کسی را که گناه میکند دوست ندارد.  

 

  472 - حدیث « اسالک حبک و حب من یحبک و حب کل عمل یوصلنی الی قربک» به کدام یک از آثار محبت خدا اشاره دارد؟

1) محبت به راهی که ما رابه خدا می رساند - بیزاری و تنفر از دشمنان حق
2) محبت با دوستان خدا - محبت به راهی که ما را به خدا می رساند.
3) پیروی از خداوند – بیزاری و تنفر از دشمنان حق
4) محبت با دوستان خدا - مبارزه با باطل اندیشان  

 

  473 - آیه ی شریفه ی « لا تجد قوما یومنون بالله و الیوم الاخر یوادّون من حادالله و رسوله» در ارتباط با کدام یک از آثار محبت خداست؟

1) دوستی و محبت با دوستان خدا
2) پیروی از خداوند
3) محبت به راهی که ما را به خدا می رساند.
4) بیزاری و تنفر از دشمنان حق

474 - کدام کلمه پایه و بنای اسلام است؟
1) سبحان الله
2) الحمدلله
3) بسم الله
4) لااله الّا الله

475 - کدام یک از عبارات زیر مرکب از یک نفی و یک اثبات است؟
1) الحمدلله رب العالمین
2) بسم الله الرحمن الرحیم
3) لا اله الّا الله
4) ما احب الله من عصاه

476 - کدام یک صحیح است؟
الف) تولی = دوستی با خدا
ب) تولی = دشمنی با غیر خدا
ج) تبرّی = دوستی با غیر خدا
د) تبرّی = بیزاری از باطل
1) الف و د
2) الف و ج
3) ب و ج
4) ب و د

477 - عبارت قرآنی « کفرنا بکم و بدا بیننا و بینکم العداوة و البغضاء ابداً حتی تؤمنوا بالله وحده» بیان گر کدام یک از آثار محبت به خدا است؟
1) مبارزه با باطل و باطل اندیشان
2) محبت به راهی که ما را به خدا می رساند.
3) دوستی و محبت بادوستان خدا
4) پیروی از خداوند

478 - عبارت قرآنی « انا برءاءُ منکم و ممّا تعبدون من دون الله» بر کدام اصل دینداری دلالت دارد؟
1) تولی
2) تبری
3) مودت
4) اطاعت

479 - کدام یک از عبارات قرآنی بر اهمیت بیزاری و تنفر از دشمنان حق دلالت دارد؟
1) قل کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله
2) قل لا اسالکم علیه اجراً الا المودة فی القربی
3) لا تجد قوماً یؤمنون بالله و الیوم الاخر یوادّون من حادّ الله و رسوله
4) قل ما سالتکم من اجر فهو لکم

480 - آن چه در قرآن به عنوان اجر رسالت پیامبر(ص) بیان شده بیان گر اهمیت کدام یک از آثار محبت به خداست؟
1) دوستی و محبت با دوستان خدا
2) پیروی از خداوند
3) بیزاری و تنفر از دشمنان حق
4) محبت به راهی که ما را به خدا می رساند.

481 - کدام یک از عبارات زیر بیان گر این موضوع است که پیروی از خداوند از آثار محبت به خداست؟
1) اسالک حبک وحب من یحبک
2) ما احب الله من عصاه
3) وحب کل عمل یوصلنی الی قربک
4) انی لا اری الموت الّا سعادة

482 - اعمالی که انسان را به خدا می رساند ،همان برنامه هایی است که به نام .............. در اختیار ما قرار داده شده است.
1) غیب
2) هدایت
3) اذکار
4) دین

483 - آیه ی « ورحمتی وسعت کل شی ء » در ارتباط با کدام یک از اسماء الهی است؟
1) رحیم
2) رحمان
3) غفار
4) تواب

484 - جمله ی « هر کس به دنبال سعادت است باید عشق را دروجود خود احیا ء کند» با کدام یک از ابیات زیر ارتباط مفهومی نزدیک تری دارد؟
1) نبود نقش دو عالم که رنگ الفت بود/ زمانه طرح محبت نه این زمان انداخت
2) طفیل هستی عشق اند آدمی و پری/ ارادتی بنما تا سعادتی ببری
3) الهی سینه ای ده آتش افروز/ در آن سینه دلی و آن دل همه سوز
4) استاد کائنات که این کارخانه ساخت / مقصود عشق بود جهان را بهانه ساخت

485 - خداوند درباره ی چه کسانی در قرآن فرموده « اشدّ حبا لله » ؟
1) مردم
2) مومنان
3) مشرکان
4) انصار

486 - ترجمه ی عبارت قرآنی « یحیونهم کحب الله » کدام است؟
1) خدا را مانند آنها دوست می دارند.
2) آنها را بیش از خدا دوست می دارند.
3) آنها را همچون خدا دوست می دارند.
4) خدا را بیش از آنها دوست می دارند.

487 - دوستی و محبت اهل بیت پیامبر (ص) در قرآن به عنوان چه چیزی برای مسلمانان مطرح شده است؟
1) محور وحدت
2) هدف از آ فرینش
3) تبری
4) اجر رسالت

488 - در آیه ی شریفه ی «......اذ قالوا لقومهم انا برءاء منکم و مما تعبدون من دون الله » در برائت از باطل چه کسانی به عنوان اسوه ی نیکو معرفی شده اند؟
1) نوح و همراهانش
2) ابراهیم و همراهانش
3) هود و همراهانش
4) شعیب و همراهانش

489 - ترجمه عبارت قرآنی « قل ما سالتکم من اجر فهولکم ‌‌» کدام است؟
1) بگو من از شما مزدی طلب نمی کنم جز محب خاندانم.
2) بگو من اجر رسالتم را از خدا می خواهم .
3) بگو من اجری از شما نمی خواهم اجر من تنها بر خداوند است.
4) بگو آنچه به عنوان پاداش از شما خواسته ام برای خود شماست.

490 - در منظومه ی عاشقان و دوستان الهی که بر گرد کعبه ی وجوداو حلقه زده اند نزدیک ترین انسان ها چه کسانی هستند؟
1) مهاجرین و انصار
2) تابعین
3) رسول خدا و اهل بیت ایشان
4) شهیدان

491 - امام صادق درباره ی چه رفتاری فرموده :« به جان خودم این رفتاری شگفت است.»؟
1) اظهار دوستی با خدا و فرمان برداری او
2) دوستی با دشمنان حق
3) سرپیچی از دستورات الهی
4) نا فرمانی خدا و اظهار دوستی با او

492 - کدام یک از آیات زیر بیان گر اصل تولی در دین داری است؟
1) لاتجد قوما یومنون بالله و الیوم الاخر یوادون من حاد الله و رسوله
2) انا برءاء ُ منکم و مما تعبدون من دون الله
3) و الذین آمنوا اشد حبا لله
4) وبدا بیننا و بینکم العداوة و البعضاء ابدا حتی تومنوا بالله وحده

493 - کدام یک از گزینه های زیر مفهوم عبارت قرآنی «قل ان کنتم تحبون الله فا تبعونی یحببکم الله» را به صورت صحیح تری نشان می دهد؟
1) پیروی از رسول – محبت انسان به خداوند - محبت خداوند به انسان
2) محبت انسان به خداوند –پیروی از رسول – محبت خداوند به انسان
3) محبت خداوند به انسان – پیروی از رسول – محبت انسان به خداوند
4) محبت انسان به خداوند – نحبت انسان به خداوند – پیروی از رسول

494 - بیت :«طفیل هستی عشق اند آدمی و پری / ارادتی بنما تا سعادتی ببری » بیان گر کدام مطلب است؟
1) وجود عسق و محبت در جهان ندیون وجود آدمیان و پریان است.
2) فرستگان با ابراز ارادت به آدمیان به سعادت می رسند.
3) آدمیان با ابراز ارادت به فرشتگان به سعادت می رسند.
4) کسی که به دنبال سعادت است باید عشق را در وجود خود احیا کند.

495 - این ابیات:
«الهی سینه ای ده آتش افروز/ در آن دل سینه ای وان دل همه سوز
کرامت کن درونی درد پرور / دلی در وی، درون درد و برون درد
زبان حال چه کسانی است؟
1) بندگان الهی
2) عاشقان الهی
3) مجاهدان فی سیبل الله
4) شهیدان

496 - آیه ی شریفه ی : « وَ مَنَ النّاس مَنْ یتخذُ مِن دون الله اَنداداً یحبونهم کحبِّ اللهِ و الذین ءامنوا اشدّ حُباً للهِ » بیانگر کدام مطلب است؟
1) حب مردم نسبت به یکدیگر
2) محبت الهی اساس و پایه ی دین داری است.
3) عدم محبت بین خدا و غیر خدا
4) دین داری اساس و پایه ی محبت الهی است.

497 - خداوند به کدام پیامبر الهی می فرماید « قُل لا اساللُکُم علیه اجراً الّا الْمودَهَ فی القربی» ؟
1) حضرت ابراهیم(ع)
2) پیامبر اکرم (ص)
3) حضرت نوح (ع)
4) حضرت موسی (ع)

498 - چرا خداوند به پیامبر اکرم می فرماید: « قُلْ لا اسالُکم علیه اجراً الّا المودة فی القربی» ؟
1) به خاطر زحماتی که پیامبر اکرم (ص) برای مردم متحمل شدند.
2) چون دوستی و مهرورزی با دوستان خدا به سود آنهاست.
3) تا به مردم بگوید که پیامبر خواهان هیچ گونه مزدی از آنها نیست.
4) تا به مردم بگوید که پیامبر خواهان اجر و ثواب الهی است.

499 - در شعری که منسوب به امام صادق است به کدام یک از آثار محبت به خدا اشاره شده است؟
«خدارا نافرمانی کنی واظهاردوستی بااونمایی؟
به جان خودم این رفتاری شگفت است .»
1) محبت به راهی که ما رابه خدا می رساند.
2) پیروی از خداوند
3) دوستی با دوستان خدا
4) مبارزه با دشمنان خدا

500 - آیه ی شریفه ی « قُلْ اِنْ کُنتُم تُحِبونَ اللهَ فاتَّبِعونی یُحِبِبْکُم اللهُ.........» اشاره به کدام اثر از آثار محبت خدا دارد؟
1) دوستی با دوستان خدا
2) محبت به راهی که ما را به خدا می رساند.
3) بیزاری و تنفر از باطل و دشمنان خدا
4) پیروی از خدا

501 - این حدیث امام صادق (ع) :« ما احب اللهَ مَنْ عَصاهُ » ناظر بر کدام یک از آثار محبت به خداست؟
1) محبت به راهی که ما را به خدا می رساند.
2) دوستی با دوستان خدا
3) پیروی از خدا
4) مبارزه با دشمنان خدا

502 - امام خمینی (ره) در پیامی ارزشمند بعد از تعیین مرزهای دوستی و بیزاری به چه کسانی سفارش می کند که فضای سراسر عالم را از محبت و عشق نسبت به ذات حق و نفرت و بغض عملی نسبت به دشمنان خدا لب ریز کنند؟
1) مردم ایران
2) علما و روحانیون
3) پیروان تمام ادیان آسمانی
4) همه ی مسلمانان  

درس دوازدهم : فضیلت آراستگی

 

  پرسش های چهار گزینه ای
503 - «آراستگی» و «عفاف» و «عزت» مفاهیم ............هستند که با یکدیگر ارتباط .............

1) متفاوتی – دارند.
2) متفاوتی – ندارند.
3) یکسانی – دارند.
4) یکسانی – ندارند.  

 

  504 - «تجمل» دراحادیث به کدام مفهوم است؟

1) ساده زیستی
2) آراستگی
3) پاکی باطن
4) استفاده از لباس های گران قیمت  

 

  505 - حدیث بیان شده در ارتباط با کدام یک از اخلاق مومنین است؟
« دو رکعت نماز که با بوی خوش گزارده شود، بهتر از هفتاد رکعت نماز بدون بوی خوش است. »

1) تجمل
2) صبر
3) زهد
4) خشوع  

 

  506 - به ترتیب حفظ آراستگی ظاهری درکدام گزینه از راست به چپ اهمیت بیشتری پیدا می کند؟

1) اجتماعات – خانواده – عبادت
2) عبادت – خانواده – اجتماعات
3) خانواده – اجتماعات - عبادت
4) عبادت – اجتماعات – خانواده  

 

  507 - کدام یک از فضیلت های اخلاقی درزنان نسبت به مردان جلوه ای زیباتر و برتر دارد؟

1) شجاعت
2) تدبیر
3) عبادت
4) عفاف  

 

  508 - کدام یک معنای «عزت» نمی باشد؟

1) عفاف
2) شکست ناپذیری
3) صلابت
4) نفوذ ناپذیری  

 

  509 - مهم ترین برنامه ی دین کدام است؟

1) سلامت کامل جسمی
2) آراستگی و عفاف
3) تعالی معنوی و روحی
4) تنظیم برنامه های دنیوی  

 

  510 - کدام یک از نیازهای زیر در دوران نوجوانی بروز بیش تری دارد؟

1) نیاز به آب وغذا
2) نیاز به مقبولیت
3) نیاز به مسکن
4) نیاز به امکانات مادی  

 

  511 - کدان یک از نمونه ها ومظاهر عفاف هستند که سرگذشت او در قرآن کریم ذکر شده است؟

1) حضرت مریم (س)
2) زلیخا
3) همسر حضرت لوط(ع)
4) همسر حضرت شعیب(ع)  

 

  512 - رسول خدا(ص) به پوشیدن چه نوع لباسی توصیه نموده اند وچرا؟

1) سیاه چون عفیف تر است.
2) سفید چون پاک تر وپاکیزه تر است.
3) سیاه چون زیباتر است.
4) سبز چون منسوب به ائمه است.  

 

  513 - چرا انسان عزتمند عفیف است؟

1) چون فرامین الهی را اطاعت می کند.
2) چون خود را برتر از آن می بیند که جسم اووسیله ی جلب توجه دیگران شود.
3) چون عزت در آراستگی است.
4) چون عزت با تجملات رابطه ای مستقیم دارد.  

 

  514 - حالتی روحی است که سبب می شود انسان اندام ظاهری خود را وسیله ی خود نمایی قرار ندهد.

1) تجمل
2) عزت
3) عفاف
4) حلم  

 

  515 - عبارت ‌‌«تمشی علی استحیاء» در قرآن در مورد چه کسی بیان شده است؟

1) حضرت مریم(س)
2) حضرت یوسف(ع)
3) همسر فرعون
4) دختر شعیب(ع)  

 

  516 - کدام یک از توصیه های پیشوایان دین جهت آراستگی هنگام عبادت نیست؟

1) استفاده از عطر
2) پوشیدن لباس تیره
3) شانه زدن موها
4) پاک بودن بدن

517 - حدیث«التجمل من اخلاق المؤمنین» در ارتباط با کدام یک ازویژگی های مؤمنین است؟
1) عزت
2) عفاف
3) آراستگی
4) حیا

518 - طبق روایات پوشیدن لباس روشن و استفاده از عطر در نماز چگونه است؟
1) مکروه - مکروه
2) مستحب – مستحب
3) مستحب – مکروه
4) مکروه – مستحب

519 - کدام جمله نادرست است؟
1) رفتارهای بیرونی بیانی از شخصیت روحی انسان است.
2) اخلاق و روحیات ، به اعمال و ظواهرجهت می دهد.
3) رفتارهای ظاهری بر باطن انسان تأثیری ندارد.
4) توصیه ی پیشوایان دین به آراستگی ، صرفاً برای حضور در اجتماعات نیست.

520 - حدیث « البسوا البیاض فانه اطیب و اطهر » در ارتباط با کدام یک از خصوصیات مومنین است؟
1) آراستگی
2) تواضع
3) خشوع
4) عزت نفس

521 - بین مفاهیم کدام گزینه هماهنگی وجود دارد؟
1) عفت – خودنمایی - تجمل
2) نیاز به مقبولیت - خودنمایی – عزت
3) آراستگی – خودنمایی - عفاف
4) عفت – عزت – تجمل

522 - حدیث «بپرهیز از این که خود را برای دیگران بیارایی و با انجام گناه با خدا به ستیز برخیزی» در ارتباط با اهمیت کدام است؟
1) آراستگی در اجتماع
2) آراستگی در خانواده
3) نیاز به مقبولیت
4) عفاف

523 - کدام یک در مقابل حقارت و ذلت است؟
1) تجمل
2) عفت
3) عزت
4) عبرت

524 - ترجمه ی آیه ی « من کان یرید العزة فلله العزة جمیعاً » کدام است؟
1) عزت از آن کسی است که خدا را اطاعت کند .
2) کسی که عزت را می خواهد باید آن را از خدا طلب کند.
3) هر کس خواهان عزت است پس باید خدا را اطاعت نماید.
4) کسی که خواهان عزت است پس تمام عزت برای خداست.

525 - یکی از حکمت های بروز بیشتر نیاز به مقبولیت در دوران نوجوانی و جوانی چیست؟
1) شکوفایی و استعدادها و خلاقیت های نوجوان و جوان
2) مبارزه با ضعف روحی در نوجوان و جوان
3) تمایل نوجوان و جوان به آراستگی و خودنمایی
4) کسی که خواهان عزت است پس عزت برای خداست.

526 - طبق فرمایش امام صادق (ع) پوشیدن لباس نازک و بدن نما نشانه ی چیست؟
1) تجمل
2) ضعف دین
3) کم عقلی
4) خودنمایی

527 - هر چه رشته های عفاف در روح انسان ...............شود ، پوشش بیشتر جنبه ی ............. پیدا می کند.
1) ضعیف – تحقیر
2) ضعیف – خودنمایی
3) مستحکم – خودنمایی
4) مستحکم – خودنمایی

528 - مغلوب واقع نشدن، صلابت و استواری همه در معنای ............جمع است.
1) عفت
2) عبرت
3) عزت
4) همت

529 - هر اندازه رشته های عفاف در روح مستحکم شود ...........
1) آراستگی ظاهری کاهش می یابد.
2) پوشش جنبه ی خودنمایی پسدا می کند.
3) آراستگی ظاهری جلوه گاه زیبایی های روحی می گردد.
4) آراستگی ظاهری جلوه گاه زیبایی های جسمی می گردد.

530 - .............کانون ............. در خانواده است.
1) مرد – عفاف
2) مرد – آراستگی
3) زن – عزت
4) زن – عفاف

531 - نیاز به مقبولیت در کدام دوره ی زندگی بروز بیش تری دارد؟
1) کودکی
2) نوجوانی و جوانی
3) میانسالی
4) کهنسالی

532 - عفاف با کدام یک تناسب ندارد؟
1) آراستگی
2) عزت نفس
3) خودنمایی
4) مقبولیت اجتماعی

درس سیزدهم: زیبایی عفاف

 

  پرسش های چهار گزینه ای
558 - کدام مورد به عنوان تیری زهر آلود از ناحیه ی شیطان معرفی شده و قرآن راه جلوگیری از آن را چگونه معرفی می کند؟( سراسری ریاضی – 82)

1) نگاه به نامحرم - ایمان و اعتقاد به حضور در پیشگاه خداوند
2) نگاه به نامحرم - نگاه خود را از نامحرم کوتاه کنند و از خیره شدن بپرهیزند.
3) ارضای غریزه ی جنسی - ایمان و اعتقاد به حضور در پیشگاه خداوند
4) ارضای غرایزجنسی - نگاه خود را ازنامحرم کوتاه کنند وازخیره شدن بپرهیزند.

559 - آیه ی شریفه ی « قل للمومنین یغضوا من ابصارهم» و « قل للمومنات یغضضن من ابصارهنّ » در قلمرو کدام یک از احکام اسلامی است؟ ( سراسری ریاضی – 72)
1) ازدواج
2) انفاق
3) حجاب
4) آغاز لغزش

560 - پیامبر اکرم (ص) چه چیزی را به تیری زهر آلود از ناحیه ی شیطان تعبیر کردند؟(آزاد تجربی – 77)
1) نگاه به نامحرم
2) غریزه ی جنسی
3) جهل و نادانی
4) انجام گناه

561 - مطابق فرمایش حضرت رسول ، ترک نگاه به نامحرم چه پاداشی دارد؟ (آزمایشی سنجش – 80)
1) احساس کرامت
2) قوت قلب
3) شیرینی ایمان در دل
4) بی نیاز شدن

562 - آیه ی شریفه ی « قل للمومنین یغضوا ابصارهم ... و قل للمومنات یغضضن من ابصارهنّ» بیان گر کدام حکم الهی است؟(سراسری ریاضی – 82)
1) راه طبیعی و سالم برای ارضای میل جنسی ازدواج است که اسلام توصیه کرده است.
2) آنان که امکان ازدواج برایشان نیست راه عفت و خویشتن داری پیش گیرند.
3) اولین قدم اساسی و عملی در کنترل میل و هوس به خصوص برای مردان مراقبت از چشم است.
4) اسلام بر عفاف و کنترل نفس به عنوان مهم ترین عامل درونی برای پرهیز از انحراف تأکید دارد.

563 - پیامبر اکرم (ص) نگاه به نامحرم را به چه چیز تشبیه کرده است و آثار ترک آن از ترس خدا کدام است؟ (سراسری زبان – 83)
1) فکر و خیال وسوسه انگیز - خداوند به او ایمانی می دهد که شیرینی اش را در دل احساس می کند.
2) تیری زهر آلود از ناحیه ی شیطان – خداوند به او ایمانی می دهد که شیرینی اش را دل احساس می کند.
3) فکر و خیال وسوسه انگیز - خداوند به او توفیق مهار نفس و کنترل نگاه عنایت می کند.
4) تیری زهر آلود از ناحیه ی شیطان – خداوند به او توفیق مهار نفس و کنترل نگاه عنایت می کند.

564 - از نظر قرآن کریم اولین قدم اساسی و عملی در کنترل میل و هوس – به خصوص برای مردان – در زمینه ی کنترل غرایز جنسی کدام است؟ (سراسری ریاضی – 77)
1) ازدواج دائم
2) برخورد متین
3) پرهیز از اختلاط
4) مراقبت از چشم

565 - گرایش به پوشش و عفاف یک گرایش.............است.
1) فطری در میان مردان و زنان
2) فطری فقط در میان زنان
3) غریزی در میان مردان و زنان
4) غریزی فقط در میان زنان

566 - این که راهبه ها و قدیس ها از پوشش کاملی استفاده می کنند نشان دهنده ی چیست؟
1) از نظر مسیحیت داشتن حجاب کامل واجب است.
2) از نظر مسیحیت داشتن پوشش کار خدا پسندانه ای است.
3) فقط در کلیسا باید حجاب داشت.
4) حجاب مخصوص تارک دنیاهاست.

567 - در زمان حضرت مسیح (ع) زنان پیرو ایشان چگونه پوششی داشتند؟
1) پوشش مناسبی نداشتند.
2) لباس پوشیده ای داشتند ولی موی سر خود را نمی پوشاندند.
3) پوشش کاملی داشتند و موی سر خود را از نامحرمان می پوشاندند.
4) از پوششی به نام چادراستفاده می کردند.

568 - در آیین یهود زنان هنگام حضور در اجتماعات چه پوششی داشتند؟
1) پوشش مناسبی نداشتند.
2) پوشش مناسبی نداشتند ولی موی سر خود را نمی پوشاندند.
3) آیین یهود دستوری در مورد حجاب نداشت.
4) موی سر خود را می پوشاندند.

569 - زنان ایرانی قبل از اسلام عموماً تابع چه دینی بودند؟
1) زرتشتی
2) مسیحیت
3) برهمایی
4) یهودیت

570 - در مورد پوشش زنان در عموم فرهنگ ها و ادیان چه توافقی وجود دارد؟
1) پوشش برای زنان لازم نیست.
2) پوشش برای زنان یک اصل پسندیده است.
3) پوشش برای زن واجب است.
4) همه ی ادیان در مورد شکل و حدود پوشش توافق دارند.

571 - مرد چه مقدار از بدن زن نامحرم را جایز است ببیند؟
1) زرتشتی
2) مسیحیت
3) برهمایی
4) یهودیت

572 - پوشیدن لباسی که باعث شود انسان در نزد مردم انگشت نما شود، چه حکمی دارد؟
1) حرام است.
2) مکروه است.
3) مستحب است.
4) بلا اشکال است.

573 - کدام یک از عبارات قرآنی زیر دستوری در ارتباط با پوشش زن ها می باشد؟
1) و قل للمومنات یغضضن من ابصارهن
2) و لیضربن بخمرهن علی جیوبهن
3) فبما رحمةٍ من الله لنت لهم
4) و لو کنت فظاً غلیظ القلب لا نفضوا من حولک

574 - عبارت قرآنی «و لا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها» حاوی کدام دستور است؟
1) پوشش زنها باید به گونه ای باشد که گریبان آن ها را هم بپوشاند.
2) زنان باید از نگاه به نامحرم خودداری کنند.
3) زنان نباید از زینت هایشان به گونه ای استفاده کنند که سبب جلب توجه افراد نامحرم شود.
4) ابتدا و مقدم بر هر چیز وظیفه ی مردان است که از نگاه به نامحرم خودداری کنند.

575 - در میان خویشان کدام یک نسبت به مردان نامحرم شمرده می شوند و نگاه کردن به آنها جایز نیست؟
1) دختر خواهر
2) زن پدر
3) زن برادر
4) مادر زن

576 - در میان خویشان کدام یک نسبت به زنان نامحرم شمرده می شوند و زنان باید در مقابل آنان پوشش اسلامی داشته باشند؟
1) پدر شوهر
2) شوهر مادر
3) پسر خواهر
4) شوهر خواهر

577 - به ترتیب پسر برادر و پسر شوهر برای زنان چگونه اند؟
1) محرم – محرم
2) نا محرم – نامحرم
3) نا محرم – محرم
4) محرم – نا محرم

578 - به ترتیب زن پسر و دختر دایی برای مردان چگونه اند؟
1) محرم – محرم
2) نامحرم – نامحرم
3) نامحرم – محرم
4) محرم – نامحرم

579 - کدام یک نسبت به هم نامحرم اند؟
1) دختر برادر برای مرد
2) زن پدر برای مرد
3) برادر شوهر برای زن
4) شوهر دختر برای زن

580 - طبق آیات قرآنی :
1) فقط مردان امر به کنترل نگاه به نامحرم شده اند.
2) پوشش زنان محدوده ی بیش تر و دقیق تری دارد.
3) زنان موظفند تمام بدن خود به جز صورت و دست ها تا ساعد را از نامحرم بپوشانند.
4) زنان قبل از مردان به کنترل نگاه امر شده اند.

581 - اسلام در ارتباط با پوشش زنان کدام یک را مشخص نموده است؟
1) فقط حد و شرایط پوشش
2) فقط شکل و نحوه ی لباس
3) حد و شرایط پوشش وشکل و نحوه ی لباس
4) چگونگی و نوع پوشش

582 - از کدام جهت پوشش زنان محدوده ی بیش تر و دقیق تری دارد؟
1) تشابه در جلوه های ظاهری زن و مرد و توجه بیش تر مرد به جلوه های زن
2) تشابه در جلوه های ظاهری زن و مرد و توجه بیش تر زن به جلوه های مرد
3) تفاوت در جلوه های ظاهری زن و مرد و توجه بیش تر مرد به جلوه های زن
4) تفاوت درجلوه های ظاهری زن و مرد و توجه بیش تر زن به جلوه های مرد

583 - در قرآن کریم قبل از حفظ دامان از گناه ، مردان و زنان مومن به چه چیزی امر شده اند؟
1) پوشیده داشتن زینت
2) رعایت اصل پوشش
3) کنترل نگاه
4) یاد خدا

584 - در کدام یک از موارد زیر زنان پوشش مناسبی نداشتند؟
1) رومیان در زمان حضرت مسیح(ع)
2) زنان ایرانی قبل از اسلام
3) پیروان حضرت مسیح (ع) در زمان ایشان
4) زنان ایرانی قبل از اسلام

585 - فضیل بن یسار از یاران کدام امام معصوم است؟
1) امام سجاد(ع)
2) امام صادق (ع)
3) امام جواد (ع)
4) امام علی (ع)

586 - خداوند کدام یک را به پشتوانه ی مهمی برای وابستگی مردبه زن و تحکیم خانواده قرار داده است؟
1) تشابه جلوه های ظاهری زن و مرد
2) زیبایی زن
3) عفاف
4) پوشش مناسب

587 - ترجمه ی « و لا یبدین زینتهن الّا ما ظهر منها» کدام است؟
1) و زینت های خود را آشکار نگرداندند مگر آنچه نمایان است.
2) و زینت های خود را پنهان کنند حتی اگر نمایان باشد.
3) و زینت های خود را آشکار گردانند مگر آنچه پنهان است.
4) و زینت های خود را آشکار نگردانند حتی اگر نمایان باشد.

588 - عبارت قرآنی « ذلک ادنی ان یعرفن فلا یوذین » به کدام یک از آثار پو شش مناسب برای زنان دلالت دارد؟
1) حفظ حریم و حرمت زن
2) تحکیم بنیان خانواده
3) فعالیت مفید و موثر زنان
4) توجه مرد به جلوه های ظاهری زن

589 - آیه ی شریفه ی « یا ایها النبی قل لا زواجک و بناتک و نساء المومنین یدنین علیهن من جلابیبهن» بیان گر کدام مطلب است؟
1) زنان مسلمان از همان ابتدا موی سر خود رامی پوشاندند و با حدود آن آشنا بودند.
2) زنان مسلمان در ابتدا موی سر خود را نمی پوشاندند و با حدود آن آشنا نبودند.
3) زنان مسلمان در ابتدا موی سر خود را نمی پوشاندند ولی با حدود آن آشنا بودند.
4) زنان مسلمان از همان ابتدا موی سر خود را می پوشاندند ولی با حدود آن آشنا نبودند.

590 - نظر اسلام در باره ی پوشش مناسب چیست؟
1) تابع شرایط اقلیمی و محیطی دانسته است.
2) زنان و مردان را به یه اندازه به پوشیدن لباس مناسب دعوت کرده است.
3) هم زنان وهم مردان را به پوشیدن لباس مناسب دعوت کرده است ، اما نسبت به پوشش زنان توجه ویژه ای دارد.
4) توجه بیش تر را متوجه حضور مردم در اجتماع دانسته است.

591 - گرایش به پوشش و عفاف یک گرایش ............ در میان مردان و زنان بوده است و میزان شکل آن رابطه ی مستقیمی با..............دارد.
1) قراردادی - نوع حکومت حاکم بر جامعه
2) قراردادی - اخلاق و فرهنگ
3) فطری – نوع حکومت حاکم بر جامعه
4) فطری – اخلاق و فرهنگ

592 - از آیات 30 و 31 سوره ی نور « قُلْ لِِِلْمومنینَ یَغُضّوا مِنْ اَبْصارهِمْ ...... وَقُلْ لِلْمومنات یَغْضُضْنَ مِنْ ابصارهنَّ........» کدام یک از پیام های استنباط نمی شود؟
1) ابتدا وظیفه ی مردان است که خود راکنترل کنند و از نگاه به زنان نا محرم خودداری کنند.
2) زنان باید حجاب خود را به گونه ای تنظیم کنند که موها پوشیده باشد اما نیازی به پوشش گریبان و گردن نیست.
3) زنان نیز مانند مردان وظیفه دارند که از نگاه به نا محرم خودداری کنند و دامان خود را از گناه حفظ نمایند.
4) استفاده از زینت و زیور آلات نباید سبب جلب توجه افراد نامحرم شود.

593 - آیه ی شریفه ی « قل للمومنین یغضوا مِنْ ابصارهم و قل للْمومنات یغضضن من ابصارهنَّ.............. بر کدام موضوع اشاره دارد؟
1) بیان نوع حجاب و پوشش
2) کوتاه کردن آرزو
3) کنترل نگاه
4) کنترل غضب و خشم

594 - اسلام ضمن تأکید پوشش عدم پوشش چه مقدار از بدن زنان را جایز شمرده است؟
1) صورت و دست ها تا آرنج
2) صورت و پاها تا مچ
3) صورت و دست ها تا مچ
4) تنها چهره

595 - در نظام اخلاقی و تربیتی اسلام ، همه ی موارد به جز گزینه ی ............ از ابعاد مهم پوشش و حجاب زنان است.
1) حفظ حریم و حرمت زن
2) افزایش آرامش درونی
3) سلب آزادی
4) ممکن ساختن فعالیت های مؤثر و مفید  

درس چهاردهم : نظارت همگانی

 

  پرسش های چهار گزینه ای
596 - امر به معروف و نهی از منکر با حصول شرایط چه حکمی دارد؟ (آزاد تجربی 85)

1) مباح
2) واجب
3) مستحب موکد
4) مستحب

597 - امام حسین (ع) عمل خود را در رابطه با حکومت فاسد یزید چه نامیدند؟ (آزاد تجربی – 85)
1) تولّی و تبرّی
2) امر به معروف و نهی از منکر
3) حج و جهاد
4) جهاد و شهادت

598 - رسول خدا (ص) مردم یک جامعه را به چه چیزی تشبیه کرده اند که فساد یکی بقیه را هم می گیرد؟(آزاد ریاضی – 79)
1) خانواده
2) آتش در جنگل
3) یک جعبه ی میوه
4) جماعتی در کشتی

599 - مطابق بیان قرآن کریم آیا « امر به معروف » و « نهی از منکر» وظیفه ی همه ی مسلمانان است یا فقط وظیفه ی گروه خاصی؟(سراسری انسانی - 77 )
1) به عهده ی همه ی مردم نه گروه خاصی
2) به عهده ی گروه خاصی به عنوان واجب کفایی
3) در عین حال که همه مسئولند ، لازم است گروه خاصی این وظیفه را برعهده گیرند.
4) در عین حال که همه مسئولند ، بر عهده ی گروه خاص به عنوان واجب عینی است.

600 - در سوره ی آل عمران بعد از دعوت مردم به دعوت حول توحید ، مردم به چه امر دیگری دعوت شده اند؟ (سراسری ریاضی – 76 )
1) امر به معروف و نهی از منکر
2) تولی و تبری
3) حج و جهاد
4) خمس و زکات

601 - طبق آیه ی شریفه ی « ولتکن منکم امة یدعون الی الخیرویأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر » وظیفه ی امر به معروف و نهی از منکر بر عهده ی چه کسانی است ؟ (آزمایشی سنجش – 83 )
1) اگر گروهی از مردم اقدام به این واجب نمودند از بقیه ی افراد ساقط می شود.
2) همه مسئولند ، ضمناً لازم است گروه خاصی هم برای انجام این وظیفه تشکیل شود.
3) دربرابر آن همه مسئول اند نه این که گروه خاصی تشکیل شود.
4) لازم است گروه خاصی برای این کار تشکیل شود.

602 - علم به بی تأثیری امر به معروف و نهی از منکر از .......... امر و نهی و موجب.............تکلیف است.(سراسری انسانی – 84)
1) شرایط – رفع
2) مراتب– رفع
3) شرایط – وضع
4) شرایط – رفع

603 - کدام مورد در مورد احکام امر به معروف و نهی از منکر نادرست است؟ (سراسری هنر – 78 )
1) اگر کسی بداند امر به معروف و نهی از منکر اثر نمی کند وجوب آن از آن شخص برداشته نمی شود.
2) اگر کسی معروف و منکر را نمی شناسد وجوب آن از آن شخص برداشته می شود.
3) اگر شخص گمان کند یا احتمال صحیح بدهد که امر یا نهی ضرر قابل توحه دارد براو واجب نیست.
4) کسی که می خواهد امر و نهی کند باید بداند که آن چه شخص مکلف به جا نمی آورد واجب است به جا آورد.

604 - اگر انسان احتمال دهد که امر به معروف و نهی از منکر با تکرار موثر است ، وظیفه چیست؟ (آزاد تجربی - 79 )
1) قطع
2) تکرار
3) مستحب است.
4) جرح و قتل

605 - در چه صورت امر و نهی کردن واجب نیست؟ (آزاد تجربی - 77 )
1) احتمال تاثیر ندهد.
2) مفسده ای نداشته باشد.
3) به امر و نهی عالم باشد.
4) احتمال تکرار معصیت باشد.

606 - امر به معروف و نهی از منکر با حصول شرایط آن چه حکمی دارد؟ (آزاد تجربی – 77 )
1) واجب
2) مستحب موکد
3) مستحب
4) مباح

607 - اگر انسان احتمال صحیح بدهد که امر و نهی ضررجانی یا آبرویی دارد ، انجام آن چه حکمی دارد؟ (آزاد تجربی – 81 )
1) واجب است.
2) واجب نیست.
3) مکروه است.
4) مباح است.

608 - امام حسین (ع) وقتی تصمیم گرفت با حکومت فاسد و ستم کار یزید مبارزه کند عمل خود را به عنوان کدام واجب شرعی معرفی فرمود؟ ( سراسری ریاضی – 78 و آزاد تجربی – 84 )
1) احیای جهاد مقدس دینی
2) امر به معروف و نهی از منکر
3) احیای ارزش شهادت در اسلام
4) تشکیل حکومت مبتنی بر دین

609 - آن گاه که ضروریات دین در خطر است و عمل امر به معروف و نهی از منکر ، موکول به بذل مال و جان باشد ، وظیفه ی مکلف کدام است؟ ( آزمایشی سنجش – 84 )
1) با احتمال ضرر وظیفه ای بر او نیست.
2) با احتمال عاقلانه ی ضرر وظیفه ای بر او نیست.
3) امر به معروف و نهی از منکر واجب است هر چند با بذل مال و جان باشد.
4) امر به معروف و نهی از منکر واجب است تا آن جا که مال و جان به خطر نیفتد.

610 - روی برگرداندن از گناه کار و موعظه کردن و نصیحت کردن او ، به ترتیب شامل ................. امر به معروف و نهی از منکر و ............... می گردد. ( سراسری هنر – 84 )
1) شرایط – شرط اول و سوم
2) شرایط – شرط اول و دوم
3) مراحل – مرحله ی اول و سوم
4) مراحل – مرحله ی اول و دوم

611 - اگر امر به معروف در مواردی جز با توصل به زور و جبر ممکن نباشد انجام آن چه حکمی دارد؟ ( آزاد تجربی – 76 )
1) حرام
2) واجب
3) مکروه
4) مستحب

612 - در مراحل امر به معروف و نهی از منکر دومین مرحله ی آن کدام است؟ ( سراسری انسانی – 83 )
1) این که با زبان او را امر و نهی کند اگر احتمال بدهد معصیت کار با موعظه و نصیحت ترک معصیت کند لازم است به آن اکتفا کند.
2) این که با زبان او را امر و نهی کند وباید یقین کند با موعظه و نصیحت ترک معصیت کند لازم است به آن اکتفا کند .
3) این که توسل به جبر و زور است پس اگر دانسته شود که ترک منکر مگر با اعمال زور و جبر ممکن نیست واجب است انجام شود.
4) این که توسل به جبر و زور است پس اگر اطمینان حاصل شود که ترک منکر جز با اعمال زور و جبر ممکن نیست واجب است انجام شود.

613 - کدام مورد مرحله ی اول امر به معروف و نهی از منکر است؟ ( سراسری انسانی – 78 و آزاد انسانی – 82 )
1) با کسی که مرتکب منکر و یا ترک معروف شده دوستی نماید.
2) با زبان او را امر و نهی کند.
3) با اطمینان از داشتن اثر با زبان یا عمل او را امر و نهی کند .
4) به قدر لازم با زبان یا عمل او را امر و نهی کند.

614 - در جهت امر به معروف و نهی از منکر از چه چیزی باید پرهیز کرد؟ ( آزاد ریاضی و تجربی – 83 )
1 ) تذکر کلامی
2) وظیفه ی شرعی
3) دروغ
4) رفتار مسالمت آمیز

615 – در جهت امر به معروف و نهی از منکر از چه چیزی باید پرهیز کرد ؟ (آزاد انسانی – 83 )
1) رفتار دوستانه
2) احساس وجدان
3) برخورد کلامی
4) خود ستایی

616 - اولین مرتبه ی امر به معروف و نهی از منکر چیست؟ (آزاد انسانی – 82 )
1) امر و نهی زبانی
2) ترک مراوده
3) توسل به جبر
4) جرح و قتل

617 - مطابق آیه ی 103 سوره ی آل عمران وحدت مسلمانان با چه چیزی تأمین و تنظیم می شود؟ (آزاد تجربی – 81 )
1) حبل متین الهی
2) عمل صالح
3) هم دلی
4) تشکیل حکومت اسلامی

618 - کدام یک از خصوصیات زیر در مورد افراد یک جامعه صحیح نیست؟
1) حالات روحی افراد بر هم تأثیر می گذارند.
2) هر کس می تواند به میل خود برای جامعه هدفی تعیین کند.
3) مردم برای حفظ جامعه دارای مسئولیت های مشترک هستند.
4) افراد یک جامعه مثل سرنشینان یک کشتی هستند.

619 - دعوت مردم به خیر و نیکی حکم چه چیزی را دارد؟
1) درمان
2) امر به معروف
3) نهی از منکر
4) پیش گیری قبل از درمان

620 - امام صادق مؤثر ترین راه دعوت مردم به خیر و نیکی را چه راهی معرفی می کند؟
1) دعوت زبانی
2) دعوت عملی
3) نوشتن کتاب
4) استفاده از قانون

621 - حضرت علی (ع) در وصیت نامه ی خود به امام حسن (ع) وامام حسین (ع) ترک امر به معروف و نهی از منکر را عامل چه چیز دانسته اند؟
1) مستجاب نشدن دعا
2) از بین رفتن حیا
3) تسلط مؤمنان بر مشرکان
4) زیاد شدن گناه

622 - کسانی از قوم بنی اسرائیل که در زمان حضرت داوود (ع) در گناهان شرکت نداشتند ولی با گناه کاران مانوس بودند چه عاقبتی پیدا کردند؟
1) از عذاب خلاصی پیدا کردند.
2) در سرنوشت جامعه که به عذاب الهی گرفتار شده بودند شریک شدند.
3) به راه راست هدایت شدند.
4) توبه کردند و به امر به معروف و نهی از منکر پرداختند.

623 - طبق فرموده ی حضرت علی (ع) تمام کارهای نیک در مقابل امر به معروف و نهی از منکر..................
1) مانند دریاست در مقابل یک قطره ی آب
2) مانند حلقه ای در بیابان است.
3) مانند قطره آبی است در مقابل دریا
4) مانند قطرات باران هستند که به زمین می بارند.

624 - اگر کاری مستحب است امر به آن ..............
1) واجب است.
2) واجب نیست.
3) مکروه است.
4) حرام است.

625 - اگر کسی بداند با تغییر روش امر و نهی او مؤثر واقع می شود باید چه کاری انجام دهد؟
1) لازم نیست روش خود را تغییر دهد.
2) باید سعی کند روش خود را تغییر دهد.
3) باید به جبر و زور متوسل شود.
4) باید دست از امر به معروف و نهی از منکر بردارد.

626 - حدیث « دعوت کننده ی مردم باشید نه با ............... تا از شما پارسایی ، تلاش ، نماز و نیکی ببینند ؛ این رفتارها خود دعوت کننده هستند » بیان گر اهمیت ............ است.
1) زبان – دعوت عملی
2) زبان – دعوت زبانی
3) عمل – دعوت زبانی
4) عمل – دعوت عملی

627 - برای جلوگیری از گسترش گناه در جامعه کدام یک به ترتیب پیش گیری و درمان هستند؟
1) امر به معروف – نهی از منکر
2) دعوت به خیر – امر به معروف
3) امر به معروف – دعوت به خیر
4) نهی از منکر - دعوت به خیر

628 - براساس وصیت حضرت علی (ع) ترک کدام واجب موجب تسلط افراد شرور جامعه بر مردم می گردد؟
1) نماز
2) حج
3) جهاد
4) امر به معروف

629 - قوم بنی اسرائیل در زمان کدام یک از پیامبران الهی چنان غرق گناه شدند که از زبان آنان مورد لعن قرار گرفتند؟
1) حضرت شعیب (ع) و حضرت عیسی(ع)
2) حضرت اسحاق (ع) و حضرت یعقوب (ع)
3) حضرت داوود (ع) و حضرت عیسی (ع)
4) حضرت یعقوب (ع) و حضرت داوود (ع)

630 - امر به معروف و نهی از منکر در رابطه با چه اعمالی واجب است ؟
1) واجب و مستحب
2) مباح و مکروه
3) واجب و حرام
4) حرام و مکروه

631 - موارد ذکر شده در کدام گزینه همگی مربوط به مرحله ی اول امر به معروف و نهی از منکر می باشد؟
1) امرو نهی زبانی – توسل به زور - ترک دوستی
2) روی برگرداندن - ترک دوستی – امر و نهی زبانی
3) ترک دوستی – توسل به زور – اخم کردن
4) روی برگرداندن - اخم کردن – ترک دوستیچ

632 - نیایش امام حسین (ع) با مضمون «.........آن چه برای من پیش آمده است ، تو از آن آگاهی ؛ خدایا من دوستدار خوبی ها و بیزار از بدی ها هستم . » مربوط به چه زمانی است؟
1) قبل از حرکت از مکه به سوی مدینه
2) قبل از حرکت از مکه به سوی کربلا
3) بعد از رسیدن به سرزمین کربلا
4) هنگام ورود به مکه

633 - وصیت نامه با مضمون « انگیزه ی نهضت و انقلاب من ، هوا و هوس و تمایلات شخصی نیست ..............» از طرف امام حسین (ع) به چه کسی نوشته شده است ؟
1) جابر ابن عبدلله
2) امام سجاد (ع)
3) محمد حنیفه
4) حضرت زینب

634 - در راه آشنایی مردم با مسئولیت ها و انجام آنها ، قبل از امر به معروف و نهی از منکر چه راهی وجود دارد؟
1) دعوت به خیر و نیکی
2) ایجاد قوانین برای جلوگیری از ارتکاب گناه
3) ایجاد گروه هایی که در جامعه قانون را اجرا کنند.
4) جلوگیری از تهاجم فرهنگی

635 - طبق فرمایش امام باقر (ع) کدام یک فرضیه ی بزرگ الهی است که همه ی واجبات با آن برپا می شود؟
1) نماز
2) حج
3) امر به معروف و نهی از منکر
4) جهاد

636 - اگر کسی بداند یا احتمال دهد که امر به معروف و نهی از منکر با تکرار موثر واقع می گردد ، تکرار .............
1) واجب می شود.
2) حرام است.
3) مکروه است .
4) مستحب است .

637 - طبق فرموده ی رسول خدا کسی که امر به نیکی یا بدی می کند.......
1) گناه کار است.
2) ثواب کرده است.
3) در عمل آن سهیم و شریک است.
4) تأ ثیری در عمل ندارد.

638 - امام صادق درباره ی چهکسانی فرمود: «گروهی از اینان هرگز در کارهای گناه کاران شرکت نداشتند اما هنگامی که آنها را ملاقات می کردند به روی آن ها می خندیدند و با آن ها مانوس می شدند.» ؟
1) دسته ای از قوم بنی اسرائیل که در زمان حضرت موسی (ع) گوساله پرست شدند.
2) قوم حضرت شعیب (ع) که فرامین الهی را به دست فراموشی سپردند.
3) دسته ای از قوم حضرت یونس که توبه کردند و به خداوند ایمان آوردند.
4) دسته ای از قوم بنی اسرائیل که مورد لعن حضرت داوود (ع) و حضرت عیسی (ع) واقع شدند.

639 - کدام یک از مراحل امر به معروف و نهی از منکر مشروط به اجازه ی حاکم اسلامی است؟
1) مرحله ی اول و دوم
2) مرحله ی سوم
3) مرحله ی دوم و سوم
4) مرحله ی دوم

640 - این که کسی امر به معروف و نهی از منکر می کند نباید خود را منزه از گناه و برتر از گناه کار ببیند ، در ارتباط با کدام موضوع است؟
1) شرایط وجوب امر به معروف و نهی از منکر
2) مراحل امر به معروف و نهی از منکر
3) روش های درست امر به معروف و نهی از منکر
4) اهمیت دعوت عملی به خیر و نیکی

641 - مهم ترین شرط کسی که می خواهد مردم را به خیر و نیکی دعوت کند چیست؟
1) خود عامل به آن چه امر می کند باشد.
2) مردم را دوست بدارد.
3) مثل پدری مهربان با مردم رفتار کند.
4) مصلحت مردم را در نظر بگیرد.

642 - مطابق فرمایش امام علی (ع) تمام کارهای نیک ، حتی .............. در راه خدا در برابر ................ چون قطره آبی است در برابر دریای پهناور.
1) جهاد – امر به معروف و نهی از منکر
2) نماز – امر به معروف و نهی از منکر
3) حج – نماز
4) خمس – نماز

درس پانزدهم :کار ، گوهر زندگی

 

  پرسش های چهار گزینه ای
643 - ترجمه ی « و تری الفُلک مواخر فیه » کدام است ؟

1) و در آن کشتی ها را بینی که آب را می شکافند .
2) و ستارگان در تسخیر فرمان اویند .
3) در آسمان سیارگان را در حرکت می بینی.
4) و از آن زیوری بیرون آرید.  

 

  644 - « تسیمون » به چه معناست؟

1) می روید.
2) می نامید.
3) می چرانید.
4) تسخیر می کنید.  

 

  645 - به فرموده ی علی (ع) فقر از همراهی کدام یک متولد شد ؟

1) شرم و ناتوانی
2) تنبلی و نا توانی
3) ستم و بیکاری
4) بیکاری و پر خوابی  

 

  646 - از نظر ساموئل اسمایلز بهترین مدارس تربیت انسان به ترتیب کدامند؟

1) کار – دیانت
2) کار – خانواده
3) دیانت – کار
4) خانواده – تفکر  

 

  467 - طبق فرموده ی رسول خدا کسی که روزی خود را از راه کار و تلاش به دست آورد در قیامت در شمار چه کسانی است؟

1) شهداء
2) انبیاء
3) فرشتگان
4) کارگران  

 

  648 - رسول اکرم می فرماید : « کسی که شب را در حال خستگی ناشی از کار بگذراند کاری که برای درآمد حلال بوده است .........»

1) شب را آمرزیده به سر آورده است.
2) اگر آن شب بمیرد از شهدا است.
3) ماننداین است که شب تا صبح عبادت کرده
4) خداوند روزی او را چند برابر می کند.  

 

  649 - ابو عمر شیبانی شاگرد کدام یک از امامان بوده است؟

1) امام حسن (ع)
2) امام حسین (ع)
3) امام علی (ع)
4) امام صادق (ع)  

 

  650 - پیامبر اکرم (ص) فرموده اند بر امت خویش بیش از هر چیز نسبت به چه اموری بیمناکم؟

1) حمله ی دشمنان و کفار به آنان
2) وقایع آخر الزمان
3) شکم پرستی ، پرخوابگی ، بیکارگی و ضعف در ایمان
4) ضعف در ایمان و تجملات و ربا  

 

  651 - کدام یک از نتایج بیکاری می باشد؟

1) شادمانی
2) تمرکز
3) قساوت
4) عزت نفس  

 

  652 - شاگردانی که از محضر.............. بهره برده اند ، بالغ بر چهار هزار نفر بودند.

1) امام سجاد (ع)
2) امام هادی (ع)
3) امام علی (ع)
4) امام صادق (ع)  

 

  653 - رسول خدا درباره ی چه کسی فرمود :«از چشم من افتاد » ؟

1) همسایه آزار
2) تارک نماز
3) فرد بیکار
4) فرد ژولیده  

 

  654 - انسان در ................. خود را می آزماید، کشف می کند و به توانایی های وجودی خود پی می برد.

1) تفکر
2) انفاق
3) کار
4) مشارکت  

 

  655 - این عبارت که :« کار کیمیاست و مس وجود انسان را زر می کند. » بیان گر کدام اثر تربیتی کار در انسان است؟

1) استقلال اقتصادی
2) احساس عزت نفس
3) تمرکز قوه ی خیال
4) لطافت احساس  

 

  656 - این حدیث امام علی (ع) که می فرماید :« اگر نفس خود را به کاری مشغول نکنی ، او تو را مشغول می کند.» بیان گر کدام اثر تربیتی کار در انسان است؟

1) احساس عزت نفس
2) تمرکز قوه ی خیال
3) لطافت احساس
4) شکوفایی استعداد ها

657 - عبارت قرآنی « و تستخرجوا منه حلیةً تلبسونها » در ارتباط با چیست؟
1) زیور آلاتی که از دریا بیرون می آورند.
2) وجود رنگ های گوناگون در زمین
3) لباسی که از پوست حیوانات تهیه می شود.
4) استخراج سنگ های گران بها از معدن

658 - کدام یک از عبارات قرآنی زیر بیان گر این مطلب است که با کار و تلاش آن ها را به دست آوریم؟
1) لقوم یذّکّرون
2) لعلکم تشکرون
3) لتبتغوا من فضله
4) لقوم یعقلون

659 - داشتن هدف های بزرگ ...............
1) پسندیده نیست زیرا نشان دهنده ی خیال پردازی است.
2) به تنهایی برای رسیدن به مقصد کافی است.
3) نشانه ی نشاط روحی و اطمینان به خود است.
4) نشانه ی عدم جدیت در رسیدن به آن هاست.

660 - عامل اصلی رسیدن به هدف چیست؟
1) وجود هدف های بزرگ
2) اطمینان به خود
3) نشاط روحی
4) کار و تلاش و پشتکار

661 - طبق فرمایش رسول خدا (ص) چه کسی در قیامت در شمار انبیاء قرار می گیرد؟
1) کسی که شب را با عبادت به صبح برساند.
2) کسی که روزی خود را با کار و تلاش تهیه کند.
3) کسی که زکات مال خود را بدهد.
4) کسی که در راه خدا شهید شود.

662 - حدیث « ملعون من القی کله علی الناس » بیان گر کدام دستور العمل اخلاقی است؟
1) پاکیزگی و آراستگی
2) پرهیز از خود خواهی
3) رعایت حقوق دیگران
4) کار خود را بر عهده ی دیگران نهادن

663 - جمله ی « انسان در کار خود می آزماید و کشف می کند .» در ارتباط با کدام یک از آثار تربیتی کار است؟
1) شکوفایی استعدادها
2) لطافت احساس
3) تمرکز قوه ی خیال
4) احساس عزت نفس

664 - درقرآن تعبیر « لحماً طریا» برای کدام به کار رفته است؟
1) گوشت گاو و گوسفند
2) گوشت خوک
3) گوشت ماهیان دریایی
4) حیوانات حرام گوشت

665 - در قرآن عبارت« سخّر لکم» در مورد کدام یک به کار نرفته است؟
1) الشمس
2) النخیل
3) اللّیل
4) النهار

666 - ترجمه ی عبارت قرآنی «لکم منه شراب» کدام است؟
1) شما از آن شراب می سازید.
2) برای شما شراب حرام شده است.
3) نوشیدنی شما از آن است.
4) شما از آن سیراب می شوید.

667 - داشتن هدف ها و آرمان های بزرگ از ویژگی های دوره ی ........است.
1) میانسالی
2) پیری
3) نوجوانی و جوانی
4) کودکی و نوجوانی

668 - کدام گزینه نشان دهنده ی آثار تربیتی کار برانسان است؟
1) مبارزه با قوه ی خیال - لطافت احساس – احساس عزت نفس
2) قساوت – تمرکز قوه ی خیال – شکوفایی استعدادها
3) شکوفایی استعدادها - مبارزه با قوه ی خیال – قساوت
4) لطافت احساس – تمرکز قوه ی خیال – شکوفایی استعداد ها

669 - کار موجب کاهش کدام یک در انسان می شود؟
1) لطافت احساس – افکار و اوهام فاسد
2) قساوت – افکار و اوهام فاسد
3) احساس عزت نفس – لطافت احساس
4) تمرکز قوه ی خیال – قساوت

670 - جمله ی « کسی که اهل کار است از رنج مردم به رنج می افتد .» بیان گر کدام یک از آثار تربیتی کار است؟
1) شکوفایی استعدادها
2) لطافت احساس
3) تمرکز قوه ی خیال
4) احساس عزت نفس

671 - « حمل صخره های سترگ از قله های کوه های رفیع از بار منت آدمیان برایم دوست داشتنی تر است » بیان گر کدام یک از آثار تربیتی کار است؟
1) شکوفایی استعدادها
2) لطافت احساس
3) تمرکز قوه ی خیال
4) احساس عزت نفس

672 - حدیث « ملعون من القی کلّه علی الناس » با کدام یک از آثار تربیتی کار ارتباط نزدیک تری دارد؟
1) شکوفایی استعداد ها
2) لطافت احساس
3) تمرکز قوه ی خیال
4) احساس عزت نفس

درس شانزدهم : کار در نظام اقتصادی

 

  پرسش های چهار گزینه ای
673 - اگر سرمایه از یک طرف و کار از طرف دیگر باشد نوعی مشارکت اقتصادی به وجود می آید که در فقه اسلامی ................ نام دارد. (آزمایشی سنجش – 85 )

1) مزارعه
2) مساقات
3) مبایعه
4) مضاربه  

 

  674 - در قرآن کریم در موارد بسیاری دادن زکات را در ردیف کدام واجب آورده است؟ (سراسری تجربی - 79 و آزمایشی سنجش – 82 )

1) نماز
2) روزه
3) حج
4) جهاد  

 

  675 - زکات برکدام تعلق می گیرد و مورد مصرف آن کدام است؟ (سراسری انسانی – 83 )

1) گندم، جو ، خرما – مسافری که در سفر درمانده شده است.
2) گندم، خرما،کشمش - سیدی که در سفر درمانده شده است.
3) برنج،گندم ، جو - فقیر که مخارج سال خود و عیالش را ندارد.
4) برنج ، خرما و کشمش - مسکین آن کسی که از فقیر سخت تر می گذراند.  

 

  676 - به کدام مورد زکات تعلق می گیرد و مورد مصرف آن کدام است؟ (سراسری تجربی - 83 و سراسری ریاضی – 76)

1) گندم و برنج - فقیری که زندگی را از مسکین سخت تر می گذراند.
2) گاو وگوسفند – کافرهایی که در جنگ به مسلمانان کمک می کنند.
3) منفعت کسب – کافرهایی که دادن زکات آنها را متمایل به اسلام می سازد.
4) منفعت کسب - فقیری که زندگی را از مسکین سخت تر می گذراند.  

 

  677 - مورد تعلق زکات و مصرف آن چگونه است؟ (سراسری انسانی – 77 )

1) برنج و گندم – فی سیبل الله
2) گنج و صید – فی سبیل الله
3) گاو و گوسفند – ابن سبیل
4) منفعت کسب – ابن سبیل  

 

  678 - به مواردی مانند کشمش و خرما کدام مالیات اسلامی تعلق می گیرد و مورد مصرف آن کدام است؟( سراسری تجربی – 76 )

1) خمس – فی سبیل الله
2) خمس – به مسافری که در اثر درماندگی مهمان کسی شود.
3) زکات – به مسافری که در اثر درماندگی مهمان کسی شود.
4) زکات – ابن سبیل  

 

  679 - زکات به کدام مورد تعلق می گیرد و مورد مصرف آن کدام است؟ (سراسری تجربی – 75)

1) طلا و نقره – فی سبیل الله
2) غنائم جنگی – ابن سبیل
3) کشتزارها – فی سبیل الله
4) معادن – ابن سبیل  

 

  680 – غلات اربعه مورد تعلق کدام مورد است؟ (سراسری انسانی – 77 )

1) خمس
2) زکات
3) صدقه
4) انفال  

 

  681 - غلات اربعه که زکات برآن ها واجب است کدام اند؟(سراسری انسانی - 72 )

1) برنج - جو – گندم – ذرت
2) گندم – جو – کشمش – خرما
3) جو – گندم – ذرت – مویز
4) نخود – لوبیا – گندم – جو  

 

  682 - انعام ثلاثه از موارد تعلق کدام مورد است؟ ( سراسری تجربی – 72)

1) خمس
2) در مظالم
3) زکات
4) صدقات  

 

  683 - زکات بر کدام مورد تعلق نمی گیرد؟ (آزمایشی سنجش – 83 )

1) جو – خرما – برنج
2) گندم – جو – کشمش
3) شتر - گاو – گوسفند
4) طلا و نقره  

 

  684 - منظور از انعام ثلاثه در دادن زکات حیوانات چیست؟(آزاد ریاضی – 73 )

1) گاو میش و گورخر و گوسفند
2) مادیان و قاطر و خر
3) گاو و گوسفند و شتر
4) اسب و الاغ و بز  

 

  685 - به کدام مورد زکات تعلق می گیرد وموارد مصرف آن کدام است؟ (آزمایشی سنجش – 83 )

1) گندم ، برنج و جو - فی سبیل الله
2) گندم ، جو و خرما – ابن سبیل
3) خرما ، کشمش و پسته – بدهکاری که نتواند قرض خود را بدهد.
4) گندم ، برنج و جو – فی سبیل الله  

 

  686 - به ترتیب به کدام مورد خمس و زکات تعلق می گیرد؟ (سراسری هنر – 77 )

1) برنج – مال حلال مخلوط به حرام
2) نقره – منفعت کسب
3) مال حلال مخلوط به حرام – منفعت کسب
4) نقره – گوسفند

687 - به کدام مورد خمس تعلق می گیرد؟ (سراسری هنر – 85 )
1) اموال هدیه ای
2) جو
3) گندم
4) منفعت کسب

688 - کدام جمله در مورد خمس صحیح است؟ (سراسری تجربی – 73 )
1) خمس به 9 چیز تعلق می گیرد.
2) یک پنجم درآمد راپس از کسر مخارج سالیانه باید به عنوان خمس پرداخت.
3) یک پنجم درآمد سالیانه خمس دارد.
4) خمس واجب نیست ولیکن مستحب موکد است.

689 - درکدام مورد واجب است خمس پرداخت شود؟ (آزاد ریاضی – 74 )
1) مال حلال مخلوط به حرام در صورتی که از مخارج سالیانه ی خود و خانواده اش زیاد بیاید.
2) مال حلال مخلوط به حرام در صورتی که در هیچ حالتی خود و خانواده اش به آن نیازمند نباشند.
3) منفعت کسب در صورتی که از مخارج سالیانه ی خود و خانواده اش زیاد بیاید.
4) منفعت کسب در صورتی که در هیچ حالتی خود و خانواده اش به آن نیازمند نباشد.

690 - بعضی از اموال مورد تعلق زکات کدامند؟ (آزمایشی سنجش – 85 )
1) جو - خرما - برنج – شتر - گاو
2) جو – خرما - ذرت - گوسفند - گاو
3) گندم – جو – ذرت – گوسفند - گاو
4) گندم – جو - کشمش - گاو – شتر

691 - در بینش و تفکر اسلامی منشأ اصلی کار و درآمد چیست ؟
1) استفاده از منابع طبیعی
2) کار خلاق و مولد
3) کارهای خدماتی
4) انفاق و مالیات

692 - فروختن کالای خریداری شده پس از تحویل گرفتن آن به همان قیمت .........
1) مکروه است .
2) حرام است .
3) اشکالی ندارد.
4) مستحب است.

693 - به ترتیب حمل و نقل و تجارت جزء کدام یک از انواع کار محسوب می شوند؟
1) توزیعی – توزیعی
2) خدماتی – توزیعی
3) خدماتی – خدماتی
4) توزیعی – خدماتی

694 - کدام نوع کار مبنا و اساس انواع دیگر کارها می باشد ؟
1) کار تولیدی
2) کار خدماتی
3) کار توزیعی
4) کار عملی

695 - کدام نوع کار مهم ترین نقش را در توسعه اقتصادی یک جامعه ایفا می کند؟
1) کار هنری
2) کار توزیعی
3) کار تولیدی
4) کار خدماتی

696 - کدام یک از معاملات زیر مکروه است؟
1) سودی که در مشارکت کار و سرمایه به انجام دهنده ی کار تعلق می گیرد .
2) سودی که در مشارکت کار و سرمایه به صا حب سرمایه تعلق می گیرد.
3) سودی که از فروختن کالای خریداری شده پیش از تحویل گرفتن آن حاصل می شود.
4) سودی که از فروختن کالای خریداری شده پس از تحویل گرفتن آن حاصل می شود.

697 - حدیث ذکر شده از امام صادق (ع) در ارتباط با کدام موضوع است؟
« دوست ندارم آسیابی را اجاره کنم و همان آسیاب را با قیمت بیش تر به دیگری اجاره دهم بی آنکه در این میان لااقل ضمانتی بر عهده گرفته یا در ان آسیاب کار تازه ای انجام داده و آن را مجهز تر کرده باشم . »
1) نهی از کار کاذب
2) نهی از ربا
3) نهی از کارهای توزیعی
4) نهی از کارهای خدماتی

698 - کدام یک جزء کارهای خدماتی محسوب می شوند ؟
1) کار مولد – مستحب
2) کار در ادارات – حمل ونقل
3) کار در ادارات – تجارت
4) کار صنعتی – خرید و فروش

699 - فروش کالا پیش از تحویل گرفتن آن با قیمت بیش تر نمونه ای از ........... است و چنین معامله ای را فقیهان .............. می دانند .
1) کار مولد – مستحب
2) کار کاذب – مکروه
3) کار کاذب – مباح
4) کار مولد – مجاز

700 - خداوند در قرآن کریم ادامه دادن به چه عملی را اعلان جنگ با خدا و رسولش می داند؟
1) دزدی
2) رشوه خواری
3) ربا خواری
4) کار کاذب

701 - «لا یَربُوا » به چه معناست ؟
1) ربا ندهید .
2) ربا نگیرید.
3) افزایش نمی یابد.
4) کم نمی شود.

702 - خداوند در مورد چه کسانی می فرماید : « فاولئک هم المضعفون » ؟
1) کسانی که ربا می پردازند .
2) ربا خواران
3) کسانی که برای رضای خدا زکات می دهند.
4) کسانی که مشارکت می کنند .

703 - طبق فرموده ی امام رضا (ع) خداوند از کدام جهت ربا را ممنوع کرده است؟
1) به علت هدر رفتن دارایی شخص
2) ایجاد تورم اقتصادی در جامعه
3) ضایع شدن حق فرد قرض دهنده
4) زیرا اعلان جنگ با خدا و رسولش می باشد.

704 - مخاطب عبارت قرآنی « و ذروا ما بقی من الربا » چه کسانی هستند ؟
1) مشرکان
2) ملحدان
3) مؤمنان
4) انصار

705 - عبارت قرآنی « فان تبتم فلکم رئوس اموالکم » بیان گر کدام مطلب است؟
1) ربا خوار اگر توبه کند باید اصل مالش را نیز انفاق کند .
2) راه درست افزایش ثروت پرداخت زکات است .
3) علت حرام بودن ربا از بین رفتن اصل دارایی شخص است.
4) رباخوار اگر توبه کند اصل مالش متعلق به خود اوست .

706 - در « ربا » ............
1) وام دهنده خطر احتمالی رامی پذیرد .
2) وام دهنده در سود کار وام گیرنده شریک می شود.
3) پول مستقلا مورد معامله قرار می گیرد.
4) وام دهنده سهم خود را به شخص وام گیرنده می فروشد.

707 - عبارت قرآنی « فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله و رسوله » در رابطه با کدام موضوع می باشد؟
1) زکات
2) خمس
3) جهاد
4) ربا

708 - قرآن کریم راه درست افزایش ثروت را چه چیزی می داند؟
1) مشارکت اقتصادی
2) پرداخت مالیات
3) پرداخت زکات
4) کار تولیدی

709 - دو عامل اصلی که در هر فعالیت اقتصادی دخالت دارند کدام است ؟
1) کار و سرمایه
2) دانش و فعالیت
3) سرمایه و دانش
4) کار و برنامه ریزی

710 - کدام جمله صحیح نیست ؟
1) تعیین درصد سود در مشارکت کارو سرمایه مانعی ندارد.
2) سودی که از مشارکت عادلانه ی کار و سرمایه به صاحب سرمایه می رسد حلال است.
3) از آثار ربا در جامعه تمرکز پول در دست عده ی خاصی است.
4) هر سودی که به سرمایه تعلق بگیرد رباست و حرام است .

711 - کدام یک از برنامه های اسلام برای ثروت اندوخته نیست؟
1) به کار گیری در بستر تولید توسط صاحب سرمایه
2) مشارکت با کسانی که صاحب سرمایه اند.
3) دادن آن به صورت قرض الحسنه برای کار و تولید
4) وام دادن به افراد به شرط بازپرداخت با سود توافقی

712 - اساس بانکداری در نظام اسلامی چیست؟
1) قرض دادن با بهره
2) قرض دادن بدون بهره
3) خرید سهام
4) مشارکت بانک و افراد

713 - کدام یک از راههای زیر جهت پرداخت هزینه های ناشی از خلاها و شکاف های موجود در جامعه ی اسلامی نمی باشد؟
1) انفاق مستحب
2) مالیات
3) زکات
4) خمس

714 - کدام یک از موارد مصرف زکات نیست؟
1) تالیف قلب ها
2) آزاد کردن بندگان
3) غرامت دیدگان
4) هزینه های شهری

715 - قرآن کریم در بسیاری از موارد پس از بر پا داشتن نماز بر کدام یک تاکید کرده است؟
1) واجب بودن پرداخت خمس
2) انفاق مستحب
3) واجب بودن پرداخت زکات
4) مستحب بودن قرض بدون بهره

716 - آیه ی شریفه ی « انما الصدقات للفقراء و المساکین ........... » در ارتباط با کدام موضوع است؟
1) خمس
2) مالیات
3) زکات
4) انفاق مستحب

717 - به کدام یک از موارد زیر زکات تعلق می گیرد؟
1) سکه های طلا به وزن 7 مثقال
2) سکه های نقره به وزن 100 مثقال
3) دست بند طلا به وزن 30 مثقال
4) سکه های طلا به وزن 40 مثقال

718 - در کدام صورت بانک از قانون بانکداری اسلامی تخلف و عمل خلاف احکام اسلامی انجام داده است ؟
1) مشارکت کار و سرمایه
2) قرض دادن پول همراه با بهره
3) فروختن سهم خود به وام گیرنده
4) دریافت سود حاصل از مشارکت به صورت ماهانه

719 - به ترتیب اصطلاحات «حد نصاب » و « حساب سال » درکدام مطرح می شوند؟
1) زکات – خمس
2) زکات – زکات
3) خمس – زکات
4) مالیات – خمس

720 - زکات یک انفاق ...................است که به ............... اموال تعلق می گیرد؟
1) مستحب – همه ی
2) مستحب – برخی
3) واجب – همه ی
4) واجب – برخی

721 - برای انجام کدام فریضه تعیین حساب سال لازم است؟
1) پرداخت زکات
2) پرداخت خمس
3) حج
4) نماز

722 - به زیور آلات خانم ها .............
1) در شرایط خاص زکات تعلق می گیرد.
2) در شرایط خاص خمس تعلق می گیرد.
3) همواره زکات تعلق می گیرد.
4) همواره خمس تعلق می گیرد.

723 - خمس به چند چیز تعلق می گیرد و رایج ترین آن ها کدام است؟
1) 7 – مال مخلوط به حرام
2) 9 – منفعت کسب
3) 7 – منفعت کسب
4) 9 – مال مخلوط به حرام

724 - اگر با پولی که خمس آن داده نشده خانه ای خریداری شود نماز خواندن در آن خانه ............. است.
1) باطل
2) مکروه
3) جایز
4) مستحب

725 - زکات طلا و نقره در چه صورتی واجب است و آیا به زیور آلات خانم ها زکات تعلق می گیرد؟
1) به صورت سکه ای باشد که معامله با آن رواج دارد - بله
2) به صورت سکه ای باشد که معامله با آن رواج دارد - خیر
3) از تاریخ خرید آن یک سال گذشته باشد – خیر
4) از تاریخ خرید آن یک سال گذشته باشد – بله

726 - به زیورآلات خانم ها در چه صورتی زکات تعلق می گیرد ؟
1) حالت تجملاتی پیدا کرده باشد .
2) بیش تر از مصرف متداول باشد و جنبه ی ذخیره ای به خود بگیرد.
3) اگر مقدار طلای خانم ها به حد نصاب برسد.
4) به زیور آلات خانم ها در هیچ صورتی خمس تعلق نمی گیرد .

727 - آذوقه ای که از درآمد سال برای مصرف در خانه خریده شده است اگر در آخر سال زیاد بیاید باید ...........
1) باید یک چهلم آن چه باقی مانده به عنوان زکات پرداخت شود.
2) باید یک پنجم آن چه باقی مانده به عنوان خمس پرداخت شود.
3) باید یک پنجم آن چه باقی مانده به عنوان زکات پرداخت شود.
4) باید یک چهلم آن چه باقی مانده به عنوان خمس پرداخت شود.

728 - هزینه های مربوط به ایجاد امنیت در نظام اسلامی از کجا تامین می شود؟
1) زکات
2) خمس
3) انفاق مستحبی
4) مالیات

729 - درنظام اسلامی کانون مشارکت کار و سرمایه کجاست؟
1) کارخانجات تولیدی
2) بانک
3) مجلس
4) بورس اوراق بهادار

730 - بانک در مشارکت با شخص وام گیرنده ........
1) سهم شخص وام گیرنده را می خرد و بهای آن را به صورت ماهانه پرداخت می کند.
2) سهم خود را از شخص وام گیرنده می خرد و بهای آن را به صورت ماهانه پرداخت می کند.
3) سهم شخص وام گیرنده را می فروشد و بهای آن را به صورت ماهانه دریافت می کند.
4) سهم خود را به شخص وام گیرنده می فروشد و بهای آن را به صورت ماهانه دریافت می کند.

731 - هزینه های جامعه ی اسلامی از دو راه ............. و ................ تامین می شود.
1) خمس – زکات
2) مالیات – زکات
3) انفاق – زکات
4) انفاق – مالیات

732 - نوعی انفاق است که به اموال خاصی تعلق می گیرد:
1) صدقه
2) انفاق مستحب
3) زکات
4) خمس

733 - حد نصاب پرداخت زکات برای سکه های نقره چقدر است و چه نسبتی از آن باید به عنوان زکات پرداخت شود؟
1) 15 مثقال – یک چهلم
2) 105مثقال - یک چهلم
3) 15 مثقال – یک هشتم
4) 105 مثقال – یک هشتم

734 - زیورآلالات خانم ها .............ندارد ولی ممکن است به آن ها .............. تعلق گیرد.
1) زکات – خمس
2) خمس – زکات
3) صدقه – زکات
4) مالیات – خمس

735 - اگر زیور آلات خانم ها جنبه ی ذخیره ای به خود بگیرد ...........
1) به همه ی آن ها خمس تعلق می گیرد.
2) قسمت اضافی آن دارای خمس است.
3) به همه ی آن ها خمس تعلق می گیرد.
4) قسمت اضافی آن دارای زکات است.

736 - به کدام مورد انفاق واجب تعلق نمی گیرد؟
1) آذوقه ی خریداری شده برای مصرف خانه که در آخر سال زیاد بیاید.
2) سکه های طلا به وزن 25 مثقال
3) زیور آلات خانم ها درحد مصرفی متداول
4) سکه های نقره به وزن 400 مثقال