سئوالات تستی دین و زندگی (1)

1


-میزان .....................  ما به میزان ..................... به این عهد است ؟

الف) سعادتمندی-استحکام                           ب)دینداری وفاداری

ج)خوبشختی – وفاداری                                 د)استحکام-دینداری

2-ا نگشتر و حلقه طلا در نماز و غیر نماز برای زنان و مردان چه حکمی دارد ؟

الف)برای زنان حرام –برای مردان جایز             ب) برای زنان مستحب – برای مردان مباح

ج)برای زنان در همه حال جایز-مردان فقط در نماز حرام             د)برای زنان مطلقاً جایز-برای مردان در نماز و غیر نماز حرام

3- منشاء تفاوت بینش ها در انسان  چیست ؟

الف)تفاوت هدفها و دل بستگی ها                ب)تفاوت در استعداد های مختلف استان

ج) انتخاب هدفهای اصلی                              د) تفاوت در میزان درک افراد از زندگی

4-از عوامل تقویت کننده عزم نمی باشد ؟

الف)رعایت اصل اعتدال                       ب) عملی دانستن تصمیم جدید

ج)توجه به عاقبت و ثمرات پایداری           د) مرور عهد و پیمانی که میان خدا بستیم

5-مقدس ترین حرم عالم  هستی است  ؟

الف)خانه کعبه             ب)طبیعت                      ج)قلب انسان           د)وجود انسان

6-به فرمایش امام صادق (ع) نشانه رشد فکری انسان چیست  ؟

الف) در دوستی خدا ثابت قدم پایدار باشد .        ب) بر آیین دوست و رفیق خود باشد .

ج)  یاد آوری عیوبش را به عنوان هدیه از دوست بپذیرد و ممنون او باشد .

د) اهل گناه نباشد و از گناه دیگران ناراحت شود .

7-آز آیه شریفه ((اننی انا الله لا اله الا انا فاعبدنی و اقم الصلوه لذکری)) کدام یک از وظایف ما در برابر خدای بزرگ استنباط می شود ؟

الف)یاد و ذکر خداوند           ب)حمد و تسبیح خداوند           ج)دعا به درگاه خدا د)بر پایی نماز

8-از ثمرات تدبر در قرآن محسوب می شود ؟

الف)مسلمان بودن             ب)دریافت نور هدایت           ج)قفل نبودن قلب           د)خرد و خردمندی

9-با کدام ویژگی می توان از هدایت قرآن کریم بهره مند شد ؟

الف)عبادت                        ب)دانستن حکمت            ج)تقوا           د)داشتن فروتنی و تقوا

10-ثمر‌ی محاسبه .................... است .

الف)صلاح نفس             ب)آگاهی به عیوب           ج)موفقیت در عمل   د)تقویت ایمان

11-خداوند برای رسیدن به شکوفایی استعداد به انسان دو ابزار ............... عنایت کرده است

الف)تفکر و تعقل             ب)انتخاب آگاهی           ج)تعلق و اختیار    د)استعداد و کمال طلبی

12-در قرآن کریم از کدام موهبت به عنوان فوز عظیم یاد شده است؟

الف)شهادت           ب)جهاد اکبر                     ج)عبودیت           د)خشنودی خدا

13-از نظرقرآن جایگاه ایمان و .......................... می باشد .

الف)عقل                 ب)قلب                ج)وجدان         د)ذهن و اندیشه آدمی

14-مفهوم آیه شریفه ((و لله اسماء الحسنی)) کدام گزینه می باشد ؟

الف)خداوند بخشی از نام های نیکو را داراست                  ب) با نام های نیکو خدا را بخوانید

ج)همه نام های نیکو از آن خداست                       د)نام های خداوند محدود است

15-کدام گزینه از راههای رسیدن به ایمان نمی باشد ؟

الف)تفکر پیرامون آیات خداوند در گستره هستی ب)توجه به خوبی ها و زیبایی های خدا به انسان

ج)توجه دائم به خداوند و ذکر او            د)انجام نیکی ها و واجبات و دوری از بدیها و محرمات

16-اعمالی که انجام آن ها لازمه پیمودن راه سعادت است و بدون آن ها این راه طی نمی شود ............. نامیده می شود .

الف)اعمال واجب           ب)اعمال مستحب              ج)اعمال حرام                   د) اعمال مباح

17-مقدار موثر بودن یک عمل به ........................ آن بستگی دارد ؟

الف)کمیت              ب)اخلاص             ج)کیفیت              د)میزان تأثیر گذاری

18-عبارت ((آدمهای بزرگ ...................... دارند)) با کدام کلمات زیر کامل می شود ؟

الف)انتخاب بزرگ                     ب)راه پر مشقت                 ج)اهداف اصلی           د)مقاصد بزرگ

19-مفهوم ((وا ستقال الذنوب)) چیست ؟

الف)از بند گناهان رها می شود                            ب)استقلال یافتن فرد از گناهان

ج)بر گناه تسلط یافتن                               د) از گناه دوری کردن

20-مرحله بعد از مراقبت می باشد ؟

الف)تحمل سختیها           ب)محاسبه و ارزیابی           ج)توبه کردن           د)خالص نمودن کارها


 

 

 

پاسخنامه و کلید سئوالات

 

گزینه صحیح

سئوال

گزینه صحیح

سئوال

الف

11

ب

1

د

12

د

2

ب

13

الف

3

ج

14

د

4

ب

15

ج

5

الف

16

ج

6

ج

17

الف

7

د

18

ب

8

الف

19

ج

9

ب

20

الف

10

 

 

 

1-   خداوندمی فرماید : در زمین برای ...........نشانه هایی است و نیز در خودتان  آیا نمی نگرید ؟

   الف- اهل ایمان                   ب- اهل یقین               ج- همه مردم            د- کافران

 

2- ارخداوند برای رسیدن به شکوفایی استعدادها به انسان دو ابز عطا نموده است ؟

   الف- تفکر و تعقل                                          ب- انتخاب و اختیار 

   ج- تعقل و اختیار                                         د- حقیقت جویی و کمالطلبی

 

3- از بین موجودات و مخلوقات چرا فقط انسان مسئول تعین سرنوشت یا آینده خویش است ؟ زیرا 

الف- انسان  هدایت فطری دارد                                       ب- قوه عقل و تفکردارد

ج- می تواندبیندیشد و انتخاب کند                                        د- تمایل به سعادت دارد

 

4 - حدیث ما عرفناک حق معرفتک به چه معناست و از چه کسی روایت شده است ؟

الف- آنچنان که شایسته معرفت توست تورا نشناختیم – رسول اکرم (ص)

ب- با توجه به معرفت خویش تو را شناختیم – رسول خدا (ص)

ج- آنچنان که شایسته معرفت توست تو را نشناختیم –  علی (ع)

د- با توجه به معرفت خویش تو را نشناختیم – علی (ع)

 

5- حضرت ابراهیم پس از تماشای ظهور و افول ماه و خورشید و ستاره فرمود " من آنچه را که افول می کند  دوست ندارم " درحقیقت ایشان به مردم چه درسی آموخت ؟

الف-  اعتقاد به خداوند                                       ب- عدم دلبستگی به هدفهای زود گذر

ج- اثبات عبودیت خدا                                        د- روح انسان بی نهایت طلب است

 

6- منشاء تفاوت در هدفها و دلبستگیهای انسان کدام گزینه است ؟

الف- محیط زندگی                ب-  فطرت            ج- بینش ها         د- عوامل اجتماعی

 

7- مفهوم صحیح "ولله الاسماء الحسنی " کدام گزینه می باشد؟

الف – همه نام های نیکواز آن خدا ست             ب- خداوند دارای صفات جمال و کمال است

ج – با نام های نیکو خدا را بخوانید                   د – خداوند نام های نامحد ود دارد

 

8- از نظر قرآن جایگاه ایمان کجاست ؟

الف – عقل              ب- وجدان              ج- قلب                     د- ذهن و اندیشه

 

9- اگر می گوییم خداوند صفات مخلوقات را دارا است مقصود چیست ؟

الف- خداوند روح پایان ناپذیر دارد.                  ب- منظور صفات خوب و کمالی آنها است

ج-صفاتی که خداوند از داشتن آن مبراست         د- خداوند دانای مطلق است .

 

10- ثمره و میوه ایمان چیست ؟

الف- شناخت             ب- عمل صالح                 ج- علم و آگاهی               د- عبادت

 

11- رابطه ایمان وعمل صالح از دید گاه حضرت علی (ع) چگونه است ؟

الف- ایمان و عمل دو برادر همراه هستند             ب- ایمان منشاء عمل خیر در انسان است

ج- ایمان و عمل دو دوست جدایی ناپذیر ند          د- الف و ج صحیح است

 

12- از طرق و راههای رسیدن به ایمان نمی باشد؟

الف- تفکر پیرامون آیات خدا در گستره هستی    ب- توجه دائم به خداوند و ذکر او

ج- توجه نکردن به لطف و نعمتهای خدا به انسان د- انجام نیکی ها و واجبا ت و ترک محرمات                                

13- قلب در صورتی برای پذیرش حقیقت و راه زندگی آماده می شود که ....

الف- به هدفی که برای زندگی خود بر گزیده ایم ایمان بیاوریم

ب- قلب به زیبایی هایی آراسته و از زشتی ها و آلودگی هایی دور گردد

ج- به هدفهای زندگی خود علاقمند باشیم د- در رسیدن به هدف اعتماد به نفس داشته باشیم

 14- آیه« فاذکرونی اذکرکم و اشکروا لی و لا تکفرون » به کدام راه رسیدن ایمان اشاره

 می فرماید ؟

الف- تفکر پیرامون آیات خدا                             ب- توجه به نعمتها و الطاف الهی     

ج- انجام نیکی و دوری از محرمات                      د- توجه به ذکر و یاد خدا

 

15- اگر انسان بخواهد برای زندگی خود راهی برگزیند کدام مرحله در اولویت قرار می گیرد ؟

الف- درباره هدف و راه زندگی تفکر کند      ج- آهنگ و قصد رفتن به سوی هدف را بنماید

ب- نسبت به هدف مورد نظر در قلب خود شوق داشته باشد

د- حرکت خویش به سوی هدف را باتوکل آغاز کند

 

16- کدام یک از مراحل عهد و میثاق انسان با خداوند نمی باشد؟

الف- قدم گذاشتن در راه                                       ب- تجدید روزانه ی عهد

ج-  تجدید روزانه ی ایمان                                      د- تکمیل عهد

 

17- توجه به حضور در پیشگاه خداوند و فرشتگان جزء عوامل .......... می باشد ؟

الف- تقویت کننده عزم                                              ب- تقرب و نزدیکی به خدا

ج- مراقبت نفس انسان                                              د- راههای رسیدن به ایمان

 

18- این بیت شعر " رهرو آن نیست که گه تند و گهی خسته رود رهرو آن است  که آهسته و پیوسته رود " به کدام یک از عوامل تقویت کننده اشاره می کند؟

الف- رعایت اصل اعتدال                            ب- رعایت اصل تدریج و تداوم

ج- تسریع در انجام تصمیم                          د- توجه به عاقبت و ثمرات پایداری در تصمیم

                                               

19- مفهوم "واستقال الذنوب  " چیست ؟

الف- دوری از گناهان                                                 ب- تسلط بر گناهان

ج- استقلال یافتن بر گناهان                                         د- از بند گناهان رها شدن

 

20- به فرمایش امام صادق (ع) کسی که با مراقبت قلب خود را از غفلت نگه دارد جزء کدام گروه می باشد ؟

الف- بیداران                ب- مومنان               ج- صالحین                 د- مخلصین

   

پاسخنامه : درس دین و زندگی  شماره (ا)   70%

     

     

1 – ب

2 – الف

3 – ب

4 – الف

5 – ب

6 – ج

7 – الف

8 – ج

9 – ب

10 – ب

11 – د

12 – ج

13 – ب

14 – د

15 – الف

16 – ج

17 – الف

18 – ب

19 – د

20 – الف

 

 

   سئولات دین و زندگی (1) شماره 2

   

1- عبارت " آدمهای بزرگ .......دارند " با کدام کلمات زی- اهداف اصلی ر کامل می شود ؟

 

الف – راه پر مشقت       ب- انتخاب بزرگ      ج- مقاصد بزرگ          د- اهداف اصلی

 

2- ترجمه آیه شریفه ( کل نفس بما کسبت رهینه ) کدام است ؟

الف – هرکس در گرو کاری که کرده است    ب- هر چیزی در گرو کاری است که کرده است

ج- هر کس به انچه انجام دادهعقاب می شود     د- هر نفسی در حال کسب کردن است

 

3- بالاترین نعمت خداوند به انسان کدام است ؟

الف بهشت    ب- نجات از جهنم         ج-  همنشینی با اولیاء الله      د- رضوان و قرب الهی

 

  4- از نظر قر آن جایگاه ایمان در کجاست؟

الف- عقل                  ب وجدان                  ج- قلب                   د- ذهن و اندیشه

5- مهمترین توصیه امام خمینی به جوانان چیست؟

الف – مبارزه با نفس                                         ب- انجام واجبات و دوری از محرمات

ج- مخالفت با شیطان                                         د- تقویت ایمان

 

6- کدام یک از تعاریف زیر مربوط به واجبات می باشد ؟

الف- اعمالی که عمل به آنهاواجب نیست

 ب- اعمالی که مانع پیمودن راه سعادت هستند

ج – اعمالی که انجام آنها لازمه پیمودن راه سعادت است    

 د- اعمالی که انجام دادن و ندادن آنها تفاوتی ندارد

 

7- از آثار و نتایج عزم در انسان نمی باشد ؟

الف -  شکیبایی               ب- اعتماد               ج- حسن ظن                د- استواری

 

8- مفهوم کلام امام کاظم (ع) که می فرماید :  کسی که در هر روز کارهای خود را ارزیابی و محاسبه نکند از ما نیست  مربوط به کدام گزینه است ؟

الف- محاسبه نفس و اعمال باید روزانه باشد        ب- فرد بر نفس و گناهان تسلط داشته باشد

ج- محاسبه نفس سبب سعادتمندی فرد است            د- فرد باید عیوب خود را اصلاح کند

 

9- چگونه می توان همه خوبیها و کمالات را در زندگی خود قرار دهیم ؟

الف- علایق و سلیقه های شخصی را به عنوان هدف و محبوب نهایی برگزید

ب- احسان به دیگران را به عنوان هدف و محبوب نهایی برگزید

ج- آسایش و راحتی در دنیا را هدف و محبوب نهایی بر گزید

د- قرب و رضای الهی را به عنوان هدف و محبوب نهایی یرگزید

 

 

10- در آیه  "  لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنته  " به کدام ویژگی پیامبر و اهل بیت اشاره دارد ؟

الف پاک دامنی          ب- الگو بودن                ج- ایمان بخدا                 د- علم الهی

 

11 – از عواملی که باعث از بین رفتن دوستی می شود ؟

الف – مسخره نکردن                        ب- پرهیز از غیبت کردن   

  ج-  احترام به دوست                       د- خدشه دار کردن عزت فرد

 

 

12- وضو گرفتن با آب غصبی چه حکمی دارد ؟

 الف – مباح              ب- باطل                   ج- مکروه                      د- مستحب 

 

13- از نظر پیشوایان دین دوست واقعی چه ویژگی هایی دارد؟

الف –اهل دروغ نیست و با صداقت سخن می گوید         

ب- اهل گناه نیست بلکه از گناهان دیگران نیز ناراحت می شود

ج- در رفع عیوب تلاش نکرده و آن را نادیده میگیرد

د- الف و ب

14- لقمان حکیم چه چیزی را ظلم بزرگ معرفی می نماید ؟

الف- کبر و خود پسندی         ب- شرک بخدا         ج- ظلم به مردم                 د- ربا

 

15- در عبارت های قرآنی زیر کدام گزینه مربوط  به ارتباط فرد با خود می باشد ؟

الف – اقم الصلوه                            ب- وانه عن المنکر    

ج – وا قصد من مشیک                     د- وامربالمعروف

 

16- وظیفه تعلیم و تبیین قرآن کریم پس از پیامبر با توجه به حدیث ثقلین بر عهده چه کسانی است ؟

الف – علما                       ب- فقها                 ج – امام علی ( ع )          د – اهل بیت

 

17- رکن در نماز چه عملی است و باعث چه چیزی می شود ؟

الف – رکن عملی است که اگر به عمد کم یا زیاد شود نماز صحیح است .

ب- رکن عملی است که اگر به عمد کم یا زیاد شود نمازباطل  است .

ج- رکن عملی است که چه به اشتباه و چه به عمد انجام شود سبب باطل شدن نماز می شود .

د- رکن عملی است که اگر به اشتباه انجام شود سبب باطل شدن نماز می شود .

18- تاثیر یک عمل در رشد معنوی انسان وابسته به ...........است ؟

الف- مراقبت آن عمل                             ب- نیت و قصد عمل کننده آن

ج- به مقدار انجام آن عمل                        د – میزان شهرت آن عمل در نزد دیگران

19- راه وفای به عهد چیست ؟

الف-  مراقبت از آن             ب- کیفیت انجام عمل   

 ج- نیت و قصد                  د- محاسبه و ارزیابی

20- کدامیک از آثار تربیتی کار . مصداق این سخن مولا علی (ع) است ؟ "اگر نفس خود را به کاری مشغول نکنی تو را مشغول می کند . "

الف- شکوفایی استعداد ها                     ب-لطافت احساس    

ج- تمرکز قوه خیال                        د- احساس عزت نفس

                                                 

پاسخنامه آزمون دین و زندگی (1) شماره 2    100%کتاب

 

 

1 – ج

2 – الف

3 – د

4 – ج

5 – الف

6 – ج

7 – ج

8 – الف

9 – د

10 – ب

11 – د

12 – ب

13 – د

14 – ب

15 – ج

16 – د

17 – ج

18 – ب

19 – الف

20 – ج

 

 

1-   آیه شرفیه ( , وفی الارض آیات  للموقنین  و فی انفسکم  افلاتبصرون َ ) به کدام یک ازنشانه های خدا اشاره می کند

الف  زمین مرده                   ب: جهان                      ج انسان                               د : موراد ب و ج

2-   منشاء تنوع استعدادها در انسان چیست ؟

الف : استعداد های غریزی                                       ب: روحیه حقیقت جویی

ج : روحیه بی نهایت طلبی                                       د: روحیه سعادت طلبی

3- کدام گزینه به مسئول بودن انسان بر سرنوشت خویش اشاره می کند

الف : داشتن قدرت تفکر و آگاهی

ب: داشتن قدرت تفکر و اختیار

ج : داشتن قدرت تفکر و توانایی

د: داشتن قدرت تفکر و علم

4-با انتخاب کدام هدف انسان خوبی ها و کمالات دیگر هم را بر می گزیند .

الف : بهشت جاودان                           ب : رضوان و قرب الهی                      ج : دعوت اولیا ء الهی

د : دوری از گناهان

5- مضمون کدام عبارت با آیه (  و نحن اقرب الیه من حبل الورید    ) مناسبت دارد .

الف به درگاه چه کسی جز تو پناه برم

ب: از چه کسی جز تو مدد طلبم

ج : چگونه از تو غافل باشم وقتی که تو با من هستی

د : بی تو هیچ اند ، فقیرترند ، بی تو نیستی  قربی5ند

6- مقدر بیانگر ........

الف – بیانگر نظم و ترتیب دقیق عالم است

ب: بیانگر اندازه دقیق خورشید و ماه است

ج : بیانگر علم بی پایان خداوند است

د : بیانگر حرکت منظم ستارگان است .

7- مستحق ثنا و کمیت به ترتیب جز ء کدام دسته از صفات خداوند هستند .

الف : ثبوتیه – سلبیه                                                ب: سلبیه – ثبوتیه

ج : ثبوتیه – ثبوتیه                                                    د : سلبیه – سلبیه

8- کدام آیه از قر آن کریم اشاره به نیاز مندی انسان به خداوند است .

الف : انا هدنیا السیل اما شاکرا و اما کفورا

ب : کل نفس بما کسبت رهینه

 

ج : یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله و الله هو الغنی الحمید

د : ولله الاسما الحسنی فادعوه بها

9- کدام یک از صفات زیر سلبی است

الف رحمت – حکمت – کمیت                                    ب: عزیز – عجز – عز

ج : جود – جنبش – جلال                                           د : عز – جود – منتقم

10- کدام گزینه صحیح است

الف : شناخت + ایمان = عمل صالح                                    ب: ایمان +عمل صالح = شناخت

ج : عمل صالح + شناخت =ایمان                                          د : هیچکدام

11- از نظر امام خمینی ( ره ) جهاد اکبر یعنی :

الف :مبارزه  بادشمن                                                ب: مبارزه با نفس         

ج : مبارزه با فساد اقتصادی                                       د:مبارزه با فساد اجتماعی

12- این حدیث از کیست (  ماعرفناک حق معرفتک  )

الف : امام سجاد ( ع )                 ب : امام باقر (ع)                    ج : پیامبر اسلام                    د: امام علی (ع)

13- کدام کزینه صحیح نیست ؟

الف : هدفهای دنیوی پایان پذیر  نامحدودند

ب : مقصود محبوب نهایی ماذات مقدس خداوند است

ج : صفات خداوند به گستردگی همه خوبی هاست

د : کسب سعادت الهی در بزرگسالان از جوانی آسان تر نیست

14- از دو مقدمه (انسانها مخلوق خداوند هستند و مخلوق نمی تواند به خالق احاطه داشته باشد چه نتیجه ای می گیریم

الف : انسان نمی تواند به خوبی خدا را بشناسد

ب: این جهان نمی تواند در رتبه و مقام خداوند قرار گیرد

ج : انسان نمی تواند به خداوند احاطه داشته باشد

د : خداوند مالک حقیقی جهان است

15- تفاوت بین استعداد های انسان با سایر موجودات کدام است ؟

الف : تفاوتی ندارند همه رشد می کنند

ب: رشد و کمال موجودات دیگر محدود ولی انسان نا محدود است

ج رشد همه موجودات یکسان است

د : انسان دارای ادراک و حس می باشد ولی سایر موجودات دارا نمی باشند /ب