1- آیات زیر را تر جمه  کنید :

الف ) و لله ملک  السمو ات وا لا رض وا لله علی کل شئ قدیر

ب) الذین یذکرون الله قیاماًو قعوداً

ج) ربنا ما خلقت هذا باطلاً سبحانک فقنا عذاب النار


1- آیات زیر را تر جمه  کنید :

الف ) و لله ملک  السمو ات وا لا رض وا لله علی کل شئ قدیر

ب) الذین یذکرون الله قیاماًو قعوداً

ج) ربنا ما خلقت هذا باطلاً سبحانک فقنا عذاب النار

2- سه مورد از ویژگیهای اولوالالباب را بنویسید .

3- ویژگیهای جهان واقعی را بنویسید (ذکر چهار مورد کافی است )

4- جهان خیالی و واقعی را د ر سه مورد با یکدیگر مقایسه کنید .

5- سه مورد از پدیده های منظم را نام برده  از دقت در این پدیده ها چه نتیجه ای می گیرید ؟

6- صحیح وغلط بودن گزاره های زیر را مشخص کنید 0

الف ) شاخص اصلی مجموعه ی منظم هدف است .

ب ) عنصر اصلی که سبب پیدایش مجموعه ی منظم  می شود هما هنگی است .

 ج ) بین اجزاء مجموعه ی منظم یک رابطه ی قرار دادی وجود دارد .

 د ) بین اجزاء مجموعه ی منظم یک رابطه ی حقیقی وجود دارد .

7- عناصر وارکان یک مجموعه ی منظم را نام ببرید 0

8- در توجیه نظم و هماهنگی پدیده های وجهان چند نظریه وجود دارد 0

9- نظریه تصادف ، نظم وهما هنگی جهان را چگونه توجیه می کند 0

10- نظریه خود کفایی ، نظم وهما هنگی جهان را چگو نه توجیه می کند 0

 11- ویژگی وشاخص اصلی مجموعه منظم…………… است 0

الف) هما هنگی                  ب)گزینش               ج) هدف                د) طرح ونقشه

12- از عبارت ربنا ما خلقت هذا باطلاً چه نکته ای دریافت می شود ؟

13- صحیح وغلط بودن گزاره های زیر را مشخص کنید 0

الف ) خواص هر جزء مجموعه منظم با وظیفه آن هماهنگی دارد0

ب ) هر در مجمو عه منظم کار مخصوص به خود دارد که به کمال آن جزء منتهی می‌شود.

ج ) بدون طرح ونقشه  پیوستگی ارتباط وهماهنگی  در مجموعه منظم معنا ندارد 0

14-  ویژگی های  یک مجموعه منظم را بر روی یک نمونه پیاده نموده توضیح دهید 0

15- فرضیه های قابل قبول نظم موجود جهان را چگونه توجیه می کند 0

16- عنصری که مجموعه منظم به خاطر آن شکل می گیرد چیست ؟

17- از دقت وتدبر در مجموعه منظم به چه نتیجه ای دست می یابیم ؟

18- اولوالالباب چه کسانی اند قران برای آنها ویژگی هایی بیان نموده است ؟

19- جهان در یک نگاه خیالی چه ویژ گی هایی دارد؟(ذکر چهار مورد کافی است )

20- قرآن برای آب به عنوان یکی از پدیده های جهان چه فوایدی را بیان می‌کند ؟

(سه مورد )

درس دوم:   با کاروان هستی

21- آیات زیر را ترجمه کنید0

الف ) هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نوراً

ب  ) ولله ملک السموات والا رض والی الله المصیر

22- منظور از رابطه طولی و عرضی چیست ؟

23- رابطه طولی وعرضی را تعریف کرده ،مثال بزنید 0

24- علم ودانش بشری دارای چند مبد ء ومنش می باشد ،به اختصار بیان کنید 0

25- سه مورد از ویژگی های علم وحکمت بشری را بیان کنید 0

26- سه مورد از ویژگی های علم وحکمت الهی را بیان کنید 0

27- علم و حکمت الهی را با علم وحکمت بشری در سه مورد با هم مقایسه کنید 0

28- جهان خلقت وساخته های دست بشری را در سه مورد با یکدیگر مقایسه کنید 0

29- دانش بشری دو مبدأ دارد که عبارت است از ……………  و ……………

30- علم بیونیک چگونه علمی است ،برای آن مثال بزنید 0

31- در چه صورت انسان به ساخت مصنوعات متنوع ودقیق موفق خواهد شد ؟

32- صحیح وغلط بودن گزاره های زیر را مشخص کنید 0

الف ) بین اجزاء یک مجموعه نظیر برگ پیوستگی طولی وجود دارد 0

ب ) بشر با علم وآگاهی می تواند خود را از سیطره قوانین خارج سازد 0

ج ) ساخته های دست انسان نظیر نظام خلقت از انسجام واستواری کامل برخوردار است 0

درس سوم : حقیقت انسان

33- آیات زیر را ترجمه کنید :

الف ) انی جاعل فی الارض خلیفه

ب ) قالوا اتجعل فیها من یفسد فیها و   یسفک الدماء

ج ) قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا

د ) و علم آدم الاسماء کلها

ه ) قال علم اقل لکم انی اعلم غیب السموات والا رض

و) اذ قال ربک للملائکه انی خالق بشراً من طین

34- صحیح یا غلط بودن جملات زیر را مشخص کنید 0

الف) ارزش هر کس به جایگاه او در کاروان آفرینش بستگی دارد 0

ب ) ارزش هر کس به درک و فهم او از حقیقت هستی بستگی دارد 0

ج ) هر یک از افراد انسان بر همه مخلوقات دیگر برتری داده شده است 0

د ) حقیقت وگوهر وجود انسان را جسم انسان تشکیل می دهد 0

ه ) من انسان یک حقیقت تغییر نا پذیر و نشانگر شخصیت انسان است 0

و ) رؤیاهای صادقه ، خوابهایی هستند که از ضمیر نا خودآگاه انسان سر چشمه می گیرند

35- ابعاد وجودی انسان را نام ببرید 0

36- از دیدگاه علی (ع ) ارزش انسان به این است که سه چیز را بداند آن سه چیز کدام است 0

37- ویژگیهای بعد مادی انسان را بیان کنید 0(ذکر 4 مورد کافی است )

38- ویژگی های بعد غیر مادی انسان را بیان کنید (ذکر 4مورد کافی است )

39- منظور از ثبات شخصیت چیست ، به کمک وجود بعد غیر مادی انسان راثابت کنید 0

40- دلایل عقلی وجود غیر مادی در انسان را نام ببرید 0

41- با توجه به تغییر پذیری جسم انسان ، چرا اگر شخصی در زمانی مرتکب جنایتی شد او را در زمان دیگر مجازات می نما یند 0

42- انواع خواب و رویاهایی که انسان می بیند را نام ببرید 0

43- چرا جسم انسان نمی تواند منشاً رؤیاهای صادقه باشد ؟

44- به کمک رؤ یاهای صادقه وجود بعد غیر مادی را در انسان ثابت کنید 0

45 - قرآن چه ارزشهایی را برای انسان بیان نموده که او را از سایر موجودات متمایز می سازد ؟

46- چرا نمی توان گفت وجود انسان فقط از بعد جسمی تشکیل شده است ؟

47- چرا خداوند انسان را بر بسیاری از مخلوقات بر تری داد؟

48- خواب هایی که از حوادث آ ینده خبر می دهد ……………… نام دارد 0

49- چه موقع انسان از خود احساس خرسندی وچه موقع خود را ملامت می نماید ؟

50- چرا شخصیت انسان وابسته به جسم انسان نمی باشد ؟

51- علت مخالفت ملائکه با مقام خلیفه اللهی انسان چه بود ؟

52- علی (ع ) میفرماید خداوند رحمت کند انسانی را که بداند ………،………و………

53- قوانین ومقررات جامعه وروابط افراد بر پایه‌ی پذیرش …………… بنا شده است0

54- از عبارت (ونفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها ) چه نکته ای دریافت می شود ؟

درس چهارم : روزنه های خطا

55- آیات زیر را ترجمه کنید :

الف ) یا ایها الناس کلوا مما فی الارض حلالاً طیباً

ب ) نحن اقرب الیه من حبل الورید

ج ) انما یامرکم بالسوء والفحشاء

56- بر اساس آ یات سوره والعصر ، خسران زده کیست 0

57- مطابق آیات سوره والعصر ،رعایت وتوجه چه اصولی ما را از خسران وزیان باز می‌دارد0

58- چهار مورد از ودیعه ها وسرمایه های الهی برای سفر به سوی کمال را نام ببرید 0

59- از سرمایه های وجودی انسان ، ( سرشت خدا آشنا ) را توضیح دهید 0

60- چگونه سرشت خدا آشنای انسان موجب گرایش به ارزش های مقدس می گردد 0

61- چرا انسان از بدی ها وزشتی هامتنفر وگریزان است ؟

62- 6مورد از بدی ها وزیبا ئی هایی را که انسان به آن گرایش دارد نام ببرید 0

63- منظور از وجدان اخلاقی چیست وچه اثرو نقشی در زندگی انسان دارد 0

64- علی (ع) عقل را چگونه توصیف می کند ؟

65- از نظر امام کاظم (ع) منظور از حجت ظاهری وحجت باطنی چیست ؟

66- خداوند بر انسان دو حجت دارد که عبارتند از …………… و ………………

67- صحیح وغلط بودن جملات زیر را مشخص کنید 0

الف ) وجدان اخلاقی همان نفس لوامه است 0

ب ) خدا گرائی سرچشمه همه زیبائی هاست 0

ج ) منظور از حجت ظاهری وباطنی به ترتیب انبیاء وعقل است 0

د ) منظور از حجت ظاهری وباطنی به ترتیب عقل وائمه است 0

ه ) از نظر علی (ع) بهترین ثروت خدادای به انسان عقل است 0

و ) انسان به طور فطری هم تمایل به خوبی ها هم تمایل به بدی ها دارد 0

س ) نفس اماره همان وجدان اخلاقی است که انسان را در برابر اعمال خلاف ملامت می‌کند 0

ش ) قرآن کریم عامل اصلی گناه وسرکشی را شیطان معرفی می‌کند 0

ط ) قرآن کریم عامل اصلی گناه وسرکشی را خود انسان می داند 0

68- 4 مورد از عواملی که انسان را به گناه فرا می خواند وباعث سقوط انسان می شود ، نام ببرید0

69- منظور از نفس اماره چیست وچه نقسی در زندگی انسان به دنبال دارد ؟

70- حضرت یوسف چگونه توانست خود را از شر نفس اماره برهاند ؟

71- بر اساس روایت ، سرچشمه همه فضایل …………و سرچشمه همه رذایل  ………است0

72- غفلت از خدا وآخرت چه تاًثیری در زندگی انسان دارد0

73- یاد خدا وتوجه به او چگونه انسان را از گناه باز می دارد، امام خمینی در این رابطه چه فرموده است 0

74- 4  مورد از دامهای شیطان را که باعث فریب آدمی می شود ، بیان کنید0

75- آدمیان به چند دسته تقسیم می شوند وعامل این دسته بندی چیست ؟

76- چرا آدم بی جهت وجود ندارد ؟

77- موانع رشد وکمال آدمی را نام ببرید (ذکر 4 مورد کافی است )0

درس پنجم : پنجرهای بر روشنائی

78- انسانها معمولاً در برخورد با مرگ چند دیدگاه دارند ، به اختصار توضیح دهید 0

79- کسانی که حیات را پایان زندگی می دانند در برابر این موضوع چه واکنش هایی از خود بروز می دهند ؟

80- دیدگاهی که حیات را پایان زندگی می داند چه پیامدهائی را به دنبال دارد؟

81- قرآن عامل غفلت وبی توجهی به آخرت را چه می داند؟

82- آیه یعملون ظاهراً من الحیوه الدنیا وهم عن الاخره هم غافلون را ترجمه کنید، این آیه ناظر بر کدام دیدگاه در رابطه با مرگ است 0

83- کدام میل درونی است که باعث بی توجهی گروهی به مرگ وترس واضطراب از آن گردیده است 0

84- آیه ان الذین لا یرجون لقائنا ورضوا بالحیوه الدنیا را ترجمه کرده ، آیه ناظر بر کدام دیدگاه در رابطه با مرگ است 0

85- دیدگاه پیروان ادیان الهی را در رابطه با مرگ بیان کنید0

86- وقتی از رسول خدا پرسیدند با هوش ترین مؤمنان چه کسانی هستند حضرت چه جواب دادند ؟

87- دیدگاه الهی در رابطه با مرگ وحیات بعداز آن چه پیامدهایی را به دنبال دارد ؟

88- جمله زیر را کامل کرده، بیان کنید ناظر بر کدام دیدگاه در رابطه با مرگ است 0

برای بقاء خلق شده اید…………………………

89- آیا توجه به آخرت لزوماً بی توجهی به دنیا و عقب ماندگی را به دنبال دارد؟

90- جمله (من مرگ را جز سعادت نمی دانم ) از کیست ؟

الف) امام حسین(ع)        ب ) رسول خدا(ص)        ج ) حضرت قاسم(ع)       د )علی(ع)

91-عبارت (مرگ در نزد من شیرین تر از عسل است ) از کیست؟

الف)امام حسین(ع)       ب )علی (ع)        ج ) رسول خدا (ص)        د) حضرت قاسم(ع)

92- علت عدم تعادل انسان عصر جدید ومواجهه او با مشکلات و تبعیضات چیست ؟

93- طبق آیات  103 و105 سوره کهف خداوند برای اعمال چه کسانی در قیامت میزان قرار نمی دهد ؟

94- علم وفناوری جدید چه آثار و پیامدهایی را در زندگی بشر به دنبال داشته است ؟

(ذکر 4 مورد کافی است)

95- طبق آیات 103 و105 سوره کهف زبان کارترین مردم چه کسانی هستند؟

96- کدام یک از پیامدهای دیدگاه الهی نسبت به مرگ نیست؟

الف) شور و نشاط و انگیزه و فعالیت      

ب) نهراسیدن از مرگ وآمادگی برای فداکاری

ج ) بیرون آمدن از بن بست زندگی  وامید به فردا

د ) تقاضای مرگ از خدا برای رسیدن به درجات بهشت

97- چرا خدا پرستان واقعی از خدا طلب مرگ نمی‌کنند و عمر طولانی طلب می‌کنند ؟

98 -  اینکه علی (ع) به نخلستان‌ها می‌رفت وبه خاطر مردم و محرومان کار می‌کرد؛

کدام یک از پیامدهای دیدگاه الی نسبت به مرگ است ؟

99- شعر ( مردم از فتنه گریزند و ندانند که ما          به تمنای تو در حسرت رستاخیزیم ) اشاره به کدام مورد دارد؟

الف) خدا پرستان واقعی از خدا طلب مرگ می‌کنند 0

ب ) خدا پرستان واقعی از خدا عمر طولانی طلب می‌کنند 0

ج ) خداپرستان واقعی از همت خستگی ناپذیر برخوردارند0

د ) خداپرستان واقعی در صورت همراهی حیات دنیا با ذلت ، به استقبال شهادت می روند

100- چرا برخی افراد با اینکه آخرت را قبول دارند در عمل ورفتارشان به آن ایمان قلبی ندارند؟

الف ) فراموش کردن حیات اخروی                              ب ) گسترش صنعت وتکنولوژی        ج ) در اختیار گرفتن ثروت واشتغال به امور دنیوی         د ) افزایش ظلم وناامنی در جهان

101- شهادت طلبی حضرت قاسم در شب عاشورا کدام یک از پیامدهای دیدگاه الی نسبت به مرگ است 0

102- چه زمانی دفاع از مظلوم و فداکاری در راه خدا آسان می گردد؟

الف ) وقتی ترس از مرگ کاهش می یابد

ب ) وقتی انسان بتواند مرگ خود را از خدا بخواهد

 

ج ) وقتی در انسان انگیزه ونشاط وفعالیت ایجاد شود

د ) وقتی باذ اندوخته های کامل خدا را ملاقات کند 

درس ششم : آینده روشن

103- منظور از قائده دفع خطر احتمالی چیست، به کمک آن ضرورت معاد را ثابت کنید.

104- منظور از  قائده  دفع خطر احتمالی چیست، به کمک آن چه نکتهای ثابت می‌شود.

105- مهمترین اصلی که پیامبران الهی بعد از دعوت به توحید مردم را به آن فرا می‌خواند

چیست ؟

106- قرآن کریم ایمان به معاد را لازمه ایمان به کدام اصل دانسته است 0

الف )خدا            ب ) امامت              ج ) عدل             د ) نبوت

107- راههای عقلی که در کتاب در رابطه با ضرورت معاد بیان شده است را نام ببرید0

108- اگر شخصی راستگوئی انبیاء را دلیل بر پذیرش عقل قرار دهد از کدام راه عقلی وجود معاد را ثابت نموده است 0

109- به کمک برهان عدل ضرورت معاد را ثابت کنید 0

110- به کمک برهان حکمت ضرورت معاد را ثابت کنید0

111- حکیم کیست وکار حکیمانه چیست ؟

112-    به کمک گرایش به بقاء ومیل به خلود ، ضرورت معاد را ثابت کنید 0

113-    به کمک میل بی نهایت طلبی ، ضرورت معاد را ثابت کن.

104- آیه ما خلقنا السموات والارض ومابینهما باطلاً را ترجمه کرده ، بیان کنید ناظر بر کدام یک از براهین اثبات معاد است 0

105- تعبیر قرآن از مرگ چیست ؟ و به چه معنا است ؟

106- قرآن از مرگ به ………………تعبیر نموده و به معنای ………………… می باشد 0

107- به کمک خلقت نخستین انسان ، معاد وحیات بعد از مرگ را ثابت کنید0

108- به کمک قدرت نامحدودالهی ، معادو حیات بعد از مرگ را ثابت کنید0

109- به کمک حیات و مرگ در طبیعت ، معادو حیات بعد از مرگ را ثابت کنید 0

110- دلایل امکان وجود معاد را نام ببرید (ذکر 3 مورد کافی است ) 0

111- دنیاوآخرت را با یکدیگر مقایسه کنید (ذکر 3مورد کافی است ) 0

112- چرا امکان پیاده شدن عدل الهی در این دنیا وجوددارد؟

113- آیه بالعدل قامت السموات والارض ناظر بر کدامیک از استدلالهای قرآن بر وجود معاد است 0

114- آیه امحسبتم انما خلقنا لم عبثاً وانکم الینا لاتر جعون را تر جمه کرده بیان کنید ناظر بر کدامیک از استدلالهای قرآن بر معاداست 0   

درس هفتم : منزلگاه بعد

114-    عالمی که بعد از مرگ در آن وارد می شود چه نام دارد ؟

116- برزخ را از نظر لغت واصصلاح تعریف کنید 0

117- چرا انسان بعد از مرگ ، حیات وفعالیت خود را از دست می دهد ؟

118- کدام بعد آدمی است که به هنگام مرگ توسط ملائکه الهی دریافت می شود0

119- منظور از بهشت وجهنم برزخی چیست ؟

120- عالم دنیا وعالم برزخ را با یکدیگر مقایسه کنید (ذکر 3 مورد کافی است )

121- به کمک دو دلیل نشان دهید که انسان در عالم برزخ دارای حیات می باشد 0

123- بین دنیاو عالم برزخ چه شباهت هایی وجوددارد ؟

124- آنچه که انسان از دنیا باخود به عالم برزخ می برد چه نام دارد ؟

125- منظور از آثار ماتقدم چیست ؟ مثال بزنید 0

126- امام صادق (ع) فرموده اندمؤمن از6چیز بعداز مرگ بهره مند می شودآنها را نام ببرید 0

127- چرا پرونده اعمال انسان در عالم برزخ بسته نمی شود ؟

128- صحبت نمودن رسول خدا با کشته گان چاه بدر چه حقیقتی را ثابت می کند ؟

129- سخن امام صادق (ع) را در رابطه با چگونگی ارواح مؤمنان بعداز مرگ بنویسید 0

130- از دیدگاه امام صادق (ع) 3چیزی که در دنیا با افراد بوده چه نام دارد ، کدامیک تا ابد با انسان خواهد بود ؟

131- از دیدگاه علی (ع) عمل دوستان ودشمنان خدا در عالم برزخ چگونه بر آنها ظاهر می شود ؟

 

132- ماتقدم وماتاًخر بودن اعمال زیر را مشخص کنید 0

الف ) سنت حسنه          ب ) چاه آب حفر شده             ج ) درخت کاشته شده     

د ) فرزند صالح           ه ) نماز خواندن             و ) حج رفتن

133- آیه ینباًالانسان یومئذ بما تقدم واخر ناظر بر کدام دسته از اعمال است ؟

134- کدامیک بعداز مرگ همراه انسان به برزخ می آید؟

الف ) رزق          ب ) خانواده            ج ) جسم دنیوی              د ) عمل

135- آیه ومن ورائهم برزخ الی یوم یبعثون را ترجمه کرده ، دلالت بر چه نکته ای دارد؟

136- عبارات سوءالعذاب واشدالعذاب هر کدام ناظر بر کدامیک از مراحل حیات انسان است 0

درس هشتم : واقعه‌ی بزرگ

137- پایان دوران زندگی انسان در این جهان با چه حادثه ای همراه است ؟

138- نظام قیامت طی چند مرحله تحقق پیدا می کند 0

139- منظوراز نفخ صور چیست ؟ ودر چند مرحله انجام می شود ؟

140- نفخ صور اول چه پیامدهایی را به دنبال دارد ؟

141- به دنبال نفخ صور دوم چه وقایعی رخ می دهد ؟

142- اولین حادثه ای که در مرحله اول (بر پایه ی نظام قیامت ) رخ می دهد چیست ؟

143- قرآن کریم از نفخ صور اول به چه تعبیری یاد کرده است ؟

144- منظور از کتاب اعمال چیست ؟

145- براساس آیات وروایات گواهان وشاهدان بر اعمال انسان چه کسانی هستند ؟

146- کدام مورد در مرحله اول رخ نمی دهد ؟

الف ) مدهوش شدن اهل آسمان وزمین                ب ) صیحه آسمانی

ج ) تبدیل شدن آسمان وزمین به چیز دیگر             ه ) بر پاشدن دادگاه عدل الهی

147- کدام حادثه در مرحله اول وکدام در مرحله دوم رخ می دهد ؟

الف ) نورانی شدن زمین                        ب ) بر پائی دادگاه عدل الهی

ج )برچیده شدن بساط حیات انسان           د ) حضور پیامبران و ائمه

148- آیه واشرقت الارض بنورربها را ترجمه کرده ، در چه مرحله ای رخ می دهد ؟

149- عبارت ووضع الکتاب اشاره به کدام حادثه دارد ودر چه مرحله ای رخ می دهد ؟

150- عبارت (وجی ء بالبنیین والشهداء ) ناظر به کدام حادثه است ؟

الف ) زنده شدن انسانها                             ب ) نفخ صور دوم

ج ) بر پا شدن دادگاه عدل الهی                   د ) حضور پیامبران وائمه

152- ادر نظام قیامت ، زمین چگونه نورانی می شود و چه پیا مدهایی را به دنبال دارد ؟

153- معیار ومیزان سنجش اعمال انسان در نظام قیامت چیست ؟

154- بهترین گواهان براعمال انسان در قیامت چیست وچرا ؟

155- اعضای بدن انسان چه موقع بر علیه انسان شهادت می دهند ؟

156- نامه عمل انسان در قیامت چه تفاوتی با نامه های این دنیا دارد ؟

157- اعمال انسان به چند دسته تقسیم می شود و چگونه در کتاب اعمال ثبت می گردد ؟

158- رسول خدا فرموده برای تو همنشینی است که هرگز از تو جدا نمی شود ، آن همنشین چیست ؟

159- منظور از تجسم اعمال چیست ؟

160- چرا اعمالی که انسان در دنیا انجام می دهد قابل جمع شدن با هم نیست ولی در آخرت هست ؟

161- منظور از ضمیر ناخود آگاه چیست ؟

162- آیا فراموش نمودن پاره ای از اعمالی که انسان انجام داده به معنای از بین رفتن آنها است ، چگونه ؟

163- صحیح یا غلط بودن گزاره های زیر را مشخص کنید 0

الف ) انسان ها در قیامت اثر اعمال خود را می بینند0

ب ) انسان ها در قیامت عین عمل خود را می بینند 0

ج ) اعمالو کردار انسان در قیامت با ترازوی عدل سنجیده می شود 0

د ) ضمیر خودآگاه انسان ، مخزن تمامی اعمال اعم از خرد وبزرگ است0

ه ) فرشتگان گزارشی از اعمال انسان را در کتاب اعمال ثبت می کنند 0

و ) در مرحله اول است که همه اعمال واسرار انسان آشکار می گردد 0

164- منظور از سبکی وسنگینی اعمال در قیامت چیست ؟

165- اعمال انسان با چه میزانی و چه معیاری سنجیده می شود ؟

166- میزان سنجش اعمال …………………  و معیار سنجش اعمال …………… می باشد 0

167- چه کسی شاهد وناظر بر پیامبران وامت ها می باشد ؟

168- حضور شاهدان وناظران در قیامت برای چیست ؟

169- چرا از قیامت به (روز آشکار شدن اسرار )تعبیر شده است ؟

170- از نظر امام صادق (ع) خواندن نامه اعمال یعنی چه ؟

171- منظور از میزان سنجش اعمال از نظر امام صادق چیست ؟

172- با اینکه خداوند حاکم بر دادگاه قیامت است، چه نیازی به شهادت شاهدان می‌باشد؟

173- صحیح وغلط بودن گزاره های زیر را مشخص کنید 0

الف ) در قیامت مردم به طور جمعی حاضر می شوند ومحاکمه به صورت جمعی انجام می شود0

ب ) منظور از سنگینی اعمال ، زشتی آنها ومنظور از سبکی ، نیکی اعمال است 0

ج ) محاکمه در قیامت انفرادی است وهر کس با عمل خود محاکمه می شود 0

 

درس نهم : فرجام کار

174- از نظر قرآن سرانجام بد کاران ونیکو کاران چه خواهد بود؟

175- جهنم چند (در ) دارد  و این درها کنایه از چیست ؟

176- از نظر قرآن ، جایگاه بدکاران  کجا است ، 4 ویژگی آن را نام ببرید0

177- ازنظر قرآن مأموران عذاب ، چه کسانی هستند ؟

178- وقتی جهنمیان ندای حسرتشان بلند می شود ، از ناحیه خدا به آنها چه گفته می شود.

179- جایگاه نیکوکاران از نظر قرآن کجا است ، 4 ویژگی آنرا نام ببرید.

180- دوزخیان چه کسی را سبب گمراهی خود می دانند و به آنها چه جوابی داده می‌شود؟

181- بهشت چند (در ) دارد واین درها کنایه از چیست ؟

182- بالاترین درجه بهشت چه نلام دارد ؟

183- 4 مورد از ویژگی های بهشت را نام ببرید 0

184- بالاترین مرتبهذ نعمت الهی در قیامت چیست ؟

185- سرچشمه آتش وهیزم دوزخ چیست ؟

186- انواع کیفرو پاداش را نام ببرید 0

187- کیفرهای قراردادی را تعریف کرده ، چه آثاری را به دنبال دارد ؟

188- منظور از کیفر طبیعی چیست، مثال بزنید.

189- صحیح وغلط بودن گزاره های زیر را معلوم کنید 0

الف ) در پاداش وکیفرهای قراردادی لازم است بین عمل وکیفر تناسب باشد0

ب ) در پاداش وکیفرهای طبیعی لازم است بین عمل وکیفر تناسب باشد 0

ج ) در پاداش وکیفرهای قراردادی وطبیعی تناسب بین عمل وکیفر معنا ندارد 0

د ) پاداش وکیفر قراردادی جنبه وسیله ای دارد ولی طبیعی خیر 0

ه ) پاداش وکیفر طبیعی جنبه وسیله ای دارد ولی قراردادی خیر 0

190- چه عاملی مردم را به رعایت قانون ومقررات سوق می دهد؟

191- منظور از تجسم عینی اعمال چیست ودر کجا تحقق می یابد ؟

192- جنبه های یک عمل را نام برده ، کدام جنبه ماندنی وکدام فنا پذیر است ؟

193- هر عملی که از ما سر می زند چند نقش دارد ، توضیح دهید 0

194- شعر (ای دریده پوستین یوسفان                  گرگ برخیزی از این خواب گران ) ناظر بر کدامیک از انواع کیفر وپاداش است ؟

195- عبارت اِنماهی اعمالکم ردت الیکم بر کدام نوع کیفر دلالت دارد ؟  

196- عالم برزخ و آخرت را با یکدیگر مقایسه کنید (ذکر دو مورد کافی است)

197- کیفرهای طبیعی و قراردادی را با یکدیگر مقایسه کنید ( ذکر دو مورد کافی است)

198- انواع کیفر را در موارد زیر مشخص کنید :

الف) بیمار شدن فرد سیگاری                           ب) گرفتن دستمزد در برابر کار

ج) یافتن سلامتی در اثر ورزش                           د) مواجه شدن با اعمال در آخرت

ه ) دست یافتن به علم در اثر مطالعه

199- عبارت ‹‹ بچشید آنچه را می‌اندوختید›› خطاب به چه کسانی است و از نوع کدام کیفر است؟

200- چرا در مجازات نوع سوم (تجسم اعمال) به کسی ظلم نمی‌شود؟