١- کدام گزینه مراتب انس با قرآن را به ترتیب نشان می دهد

الف: گوش فرا دادن - تلاوت - تفسیر - درک معانی - تدبر

ب: تلاوت - گوش کردن - درک معانی - تفسیر - تدبر

ج: گوش فرا دادن - تلاوت - درک معانی - تفسیر - تدبر

د: تلاوت - درک معانی - گوش فرا دادن - تفسیر - تدبر


2- اَنَّ النَظَرُ فی المُصحف عبادهٌ از کیست و به کدام مرتبه انس با قرآن اشاره دارد.

الف) امام باقر(ع) تلاوت

ج) امام صادق(ع) تلاوت

ب) امام باقر(ع) تفکر کردن به آیات

د) امام صادق(ع) نظر کردن به آیات در استماع آیات

3- با گام نهادن در این مرحله راه با انس و ارتباط آگاهانه و هدفمند با قرآن گشوده می شود ولی از جامعیت و ژرفای کافی برخوردار نیست

الف) تلاوت

ب) تفسیر

ج) تدبر

د) درک معانی و مفاهیم قرآن

4- در این مرحله علاوه بر شناخت واژگان و ترکیب جملات فراهم کردن ابزار دیگر مانند آگاهی از شأن نزول، علوم قرآنی و ..................... ضرورت می یابد

الف) تلاوت

ب) تفسیر

ج) تدبر

د) استماع قرآن

5- بالاترین نوع انس و ارتباط با قرآن کدام است

الف) تلاوت

ب) تفسیر

ج) تدبر

د) درک معانی و مفاهیم قرآن

6- حضرت علی(ع) کدام مورد را بهار دلها می داند

الف) نماز

ب) تدبر در قرآن

ج) تلاوت قرآن

د) تفسیر قرآن

7- جامع ترین درجه تدبر در قرآن مخصوص چه کسانی است

الف) پیامبر اسلام

ب) مفسران قرآن

ج) اهل بیت علیهم السلام

د) الف و ج

8- از دلایل بی نیاز بودن قرآن از شناخت سندی نمی باشد

الف) دریافت قرآن از طریق علم حصولی

ج) کتابت و نگارش قرآن

ب) نزول قرآن به صورت تدریجی

د) فصاحت و بلاغت قرآن و توجه به آن

9- از مسائل مربوط به شناخت تحلیلی قرآن نمی باشد

الف) قرآن مشتمل بر چه مسائلی است

ج) طرح قرآن برای سعادت ما چیست

ب) آیا مطالب قرآن از اندیشه پدید آورنده است یا از دیگران است

د) استدلال های قرآن در زمینه های مختلف چگونه است

10- اصالت الهی یعنی چه

الف) تصویر قرآن از هستی منطبق با عقل سلیم است

ب) قرآن جهت دهنده ی رفتار مسلمانان در زندگی فردی و اجتماعی است

ج) قرآن با همه معارف و ساختار بدیعش از افقی بالاتر از ذهن پیامبر افاضه گردیده است

د) قرآن برای رساندن بشر به معارف نازل شده است و کتاب هدایت الهی است.

11- از دلایل ماندگاری قرآن در بستر زمان می باشد

الف) عربی بودن قرآن

ب) فصاحت و بلاغت

ج) ژرفای نامحدود

د) علمی بودن قرآن

12- اصولاً بسیاری از آیات قرآن چندین معناست بعضی برای فهم عامه مردم و بعضی برای خواص و برخی برای زبده های خواص اشاره به کدام راز ماندگاری قرآن می کند

الف) عامی بودن قرآن

ب) زیبایی قرآن

ج) خاص بودن قرآن

د) ژرفای نامحدود

13- نخستین و اصلی ترین ساز و کار تبیین و تفسیر صحیح قرآن کدام است

الف) تلاوت صحیح آیات

ج) تدبر در قرآن

ب) پیوند قرآن و عترت

د) توجه به ژرفای آیات

14 از ثمرات پیوند جاودانه قرآن و عترت نمی باشد

الف) بی نیازی از مفسران

ج) آموزش شیوه صحیح برای دستیابی ضابطه مند به مفاهیم وحی

ب) تعیین و تفسیر صحیح آیات متناسب با نیازها

د) تأمین حضور همیشگی انسان کامل در میان انسان ها

15- قرآن از اصل خردورزی در آیات وحی به چه عنوانی یاد می کند

الف) اجتهاد

ب) تفقه در دین

ج) تفسیر به رای

د) معرفت و بینش

 

16- در مورد تفسیر کدام کلمه غلط است

الف) مصدر باب تفعیل از ماده « فـ - س - ر »

ب) تفسیر به معنای روشن کردن و پرده برداشتن و بیان کردن

ج) واژه تفسیر فقط یکبار در قرآن آمده است  د) نخستین تفسیر مُدون را مقاتل بن سلیمان تدوین کرد

17- در این شیوه مفسر آیات قرآن را با ترتیب آیه به آیه مورد شرح و تبیین قرار می دهد

الف) تفسیر موضوعی

ب) تفسیر ترتیبی

ج) تفسیر روایی

د) تفسیر علمی

18- از مهم ترین تفاسیر ترتیبی قرآن است

الف) پیام قرآن

ب) منشور جاوید

ج) المیزان

د) الف و ب

19- در این شیوه مفسر ابتدا به جمع آوری آیات مربوط به یک موضوع معین از مجموعه آیات قرآن پرداخته، پس از دسته بندی روشمند آنها به شرح استخراج و جمع آوری معارف و مقاصد هریک می پردازد.

الف) تفسیر موضوعی

ب) تفسیر ترتیبی

ج) تفسیر روایی

د) تفسیر علمی

20- « اِنَّ للقرآن ظهراً و بطناً و لبطنه بطنٌ الی سبعه ابطن» به کدام ویژگی قرآن اشاره دارد که آن را نیازمند تفسیر می کند

الف) ژرفای نامحدود

ب) سبک خاص

ج) جهان شمولی

د) بیان اصول و کلیات

21- اساسی ترین رمز ماندگاری قرآن در بستر زمان کدام است

الف) جهان شمولی

ب) ژرفای نامحدود

ج) سبک خاص

د) بیان اصول و کلیات

22- ما هو الا ذکرٌ للعالمین به کدام ویژگی قرآن اشاره دارد

الف) جهان شمولی

ب) ژرفای نامحدود

ج) سبک خاص

د) بیان اصول و کلیات

23- حوادث، وقایع و پرسش هایی است که در عصر نزول قرآن رخ داده و به تناسب آنها آیاتی بر پیامبر نازل می شود تعریف چیست

الف) اسباب نزول

ب) تفسیر به رای

ج) تفسیر قرآن

د) ناسخ و نسوخ

24- اضافه شدن کلمه « رای» بر ضمیر « ـه » به معنای اختصاص، انفراد و استقلال است به این معنا که مفسر به صورت مستقل و با تکیه بر آنچه خود از کلام عرب می فهمد به تفسیر بپردازد این سخن از کیست

الف) مکارم شیرازی

ب) آیت ا... سبحانی

ج) آیت ا... جوادی آملی

د) آیت ا... طباطبائی

 

 

 

 

25- در حدیث «مَن قالَ فی القرآن برأیه فقد کَفَرَ» از چه چیزی منع شده است

الف) اجتهاد

ب) کفر

ج) تفسیر به رای

د) دروغ و بهتان

26- از عوالم غیب می باشد

الف) ناسوت

ب) شهود

ج) لاهوت

د) طبیعت

27- ذات واجب الوجود متعلق به کدام عالم است

الف) لاهوت

ب) جبروت

ج) ملکوت

د) ناسوت

28- کدام گزینه صحیح نیست

الف) مراتبی از یقین بعد از مرگ بدست می آید

ج) به رسیدن به یقین عبادت ساقط می شود

ب) پیامبر بالاترین درجه بصیرت را دارد

د) ترک عبادت موجب سقوط از درجه یقین می شود

29- این عالم بالاتر از عالم مُلک و پایین تر از عالم فرشتگان و عقول مجرده محض است

الف) لاهوت

ب) ناسوت

ج) ملکوت

د) جبروت

30 مهم ترین هدف نمایاندن حکومت خدا بر آسمان و زمین به ابراهیم(ع) چه بود

الف) رسیدن به شهود

ب) رسیدن به یقین

ج) اطمینان قلب

د) ایمان به غیب

31- جهانی است که میان دنیا و عالم قیامت قرار دارد

الف) برزخ

ب) ملکوت

ج) جبروت

د) لاهوت

32- از دلایل امکان معاد در قرآن است

الف) فطرت

ب) قدرت مطلقه خدا

ج) برهان حکمت

د) برهان عدالت

33- از دلایل ضرورت معاد در قرآن است

الف) برهان رحمت

ب) حیات زمین

ج) قدرت مطلقه خدا

د) برهان عدالت

34- اِنَّ الَّذینَ لا یوُمنونَ بالاخره زَیّنال هم اعمالهم به کدام آثار انکار معاد اشاره می کند

الف) عدم فهم قرآن

ج) زینت اعمال و کوری باطن

ب) غوطه ور شدن در گناه

د) جهنمی شدن     

 

35- ویلٌ للمطففین اشاره به کدام آثار انکار معاد است

الف) عدم فهم قرآن

ب) غوطه ور شدن در گناه

ج) زینت اعمال

د) کوری باطن

36- .............. سبب رسیدن به مقام اخلاص و مقام اخلاص باعث رسیدن به ................ می شود

الف) توحید - یقین

ج) یقین - یقین

ب) یاد خدا - توحید

د) یاد خدا - بصیرت

37- مقصود از هدف در بحث اهداف آفرینش همان علت ...................... است

الف) فاعلی

ب) غایی

ج) صوری

د) مادی

 

38- کدام آیه اشاره دارد به اینکه خلقت جهان برای انسان است

الف) و انزل مِنَ السماء ماءً فَاَخرَجَ به مِنَ الثمراتِ رزقاً لکم

ب) و ما خلقنا السماء و الارض و ما بینهما لا عبین

ج) و خَلَقَ ا... السموات و الارض بالحَقّ

د) همه موارد صحیح است

39- در کدام آیه هدف از آفرینش آسمان ها و زمین را علم و بالا رفتن آگاهی انسان می داند

الف) انزل مِنَ السماء و ماءً فاخرج به مِنَ الثمرات رزقاً لکم

ب) و ما خلقنا السماء و الارض و ما بینهما لا عبین

ج) و خَلَقَ ا... السموات و الارض بالحَقّ

د) ا... الّذی خَلَقَ سبع سماوات و مِنَ الارض مثلهن ... لتعلمواا اَنَّ ا... علی کل شیءٍ قدیر

 

40- با توجه به آیه «الّذی خَلَقَ الموت و الحیاه لیبلوکم ایُّکم احسنُ عَملاً» کدام استفاده نمی شود

الف) هدف از آفرینش آزمایش است

ج) هدف از آزمون الهی رسیدن به حسن عمل است

ب) مرگ عدم نیست وجود است

د) در این آیه به کمیت عمل اهمیت داده شده است

 

 

 

 

41- در آیه «لو شاء رَبُّک لَجَعَل الناس امه واحدهً ...... الاَمن رَحِمَ ربّک هدف از خلقت را چه می داند»

الف) رسیدن به رحمت

ب) آزمایش

ج) عبادت

د) ملاقات الهی

42- اِنّا لله و انا الیه راجعون هدف از خلقت را چه می داند

الف) رسیدن به رحمت

ب) آزمایش

ج) عبادت

د) ملاقات الهی

43- کدام از دیدگاه قرآن صحیح است

الف) حوا از دنده چپ آدم آفریده شد

ج) گوهر آفرینش آدم و حوا یکی است

ب) حوا پیش از آدم آفریده شد

د) شیطان ابتدا حوا و بعد آدم را فریفت

44- در آیه«خَلَقَ مِنها زَوجَها وَ بثَّ منهما رجالاً کثیراً و نساءً » هدف از ازدواج چیست

الف) آرامش

ب) بقاء نسل

ج) ارضاء جنسی

د) رسیدن به کمال

45- در آیه «و مِن آیاتِهِ اَن خَلَقَ لکم مِن انفسکم ازواجاً لتسکنوا الیها ...» کدام گزینه مفهوم می گردد

الف) وجود همسر از نشانه های قدرت و مهر خداست

ب) هدف از ازدواج سکونت و آرامش است

ج) زن و مرد از یک گوهر خلق شده اند

د) همه موارد صحیح است

46- آیه «اِن یکونوا فقراء یغنیهم ا... مِن فضله» مهم ترین عامل بازدارنده ازدواج برای جوانان را چه می داند

الف) بیم از فقر

ب) عادات بد

ج) نداشتن مسکن

د) سنت های مخرب

47- از دنیای شما ................. و ................. محبوب من است و روشنی چشم من در .................. است

الف) قرآن و عطر- نماز

ج) نماز و عطر- زنان

ب) عطر - زنان - نماز

د) عبادت - زنان - عطر

48- لهم فیها ازواج مطهره به کدام ویژگی همسر شایسته اشاره دارد

الف) ایمان

ب) عفت

ج) نیک خلقی

د) برخورداری از فضایل اخلاقی

 
 

 

   

49- اساسی ترین حق زنان بر مردان در کلام امام سجاد(ع) چیست

الف) همدلی

ب) همراهی

ج) مهرورزی

د) تأمین نیازهای اقتصادی

50- گفتار مرد به همسرش که من تو را دوست دارم هرگز از دل او محو نمی شود بیانگر کدام ویژگی همسر است

الف) همدلی

ب) مهرورزی

ج)تأمین نیازهای اقتصادی

د) همراهی

51- و لهن مثل الذی علیهن بالمعروف به کدام حقوق همسر اشاره دارد

الف) مهرورزی

ب) همدلی و همراهی

ج) رعایت حقوق همسری 

د) دادن نفقه

 

 

52- عبارت «اِن لم تکن حلیماً فتعلَّم فانّه قَلّ مَن تشبَّه بقومٍ الا او شک اَن یکونَ  منهم » بیانگر چیست

الف) تمام رفتار و خلقیات انسان وراثتی و غیر قابل تغییر است

ب) انسان با اراده می تواند باعث رشد یا پس رفت روحیات اخلاقی خود شود

ج) بخشی از رفتارهای ناشی از ناآگاهی ها از برخی از اصول رفتار اجتماعی است

د) رفتار و خلقیات وراثتی قابل تغییر و نقصان و افزایش نمی باشد

53- عدل در مفهوم اجتماعی به چه معناست

الف) قرار دادن هرچیز در جای خود

ب) مساوات

ج) رعایت حقوق دیگران

د) بی هدف نبودن

54- کدام یک مصداق رفتار عادلانه است

الف) عفو

ب) فرو خوردن خشم

ج) تهمت نزدن

د) نیکی به دیگران

55- .............. را با عنوان حقوق برادری و ..................... را با عنوان آیین مهرورزی می توان یاد کرد

الف) رفتار عادلانه - رفتار عادلانه

ج) رفتار عادلانه - رفتار محسنانه

ب) رفتار محسنانه - رفتار محسنانه

د) رفتار محسنانه - رفتار عادلانه

56- از بنیادی ترین رفتارهای مطلوب اجتماعی که جزو حقوق برادری است

الف) خوش خلقی

ب) ارتباط گرم

ج) صداقت

د) غیبت نکردن

57- «اَوفوا الکیل و المیزان بالقسط» به کدام رفتار اجتماعی اشاره می کند

الف) خوش خلقی

ب) ارتباط گرم

ج) صداقت

د) غیبت نکردن

58- فقولا قولاً لیّناً به کدام نشانه ی خوش خلقی اشاره دارد

الف) نرم خویی

ب) گشاده رویی

ج) ارتباط گرم

د) رفتار صمیمانه

59- کدام گزینه صحیح است

الف) عفو و گذشت از رفتار عادلانه است

ب) صفح ترک نکوهش و ملامت است

ج) عفو بلیغ تر از صفح است

د) عفو یعنی پاک کردن ذهن در مورد خطای دیگران

60- و لیعفو و لیصفحوا الا تُحبونَ اَن یَغفرَ اللهُ لکم به کدام رفتار اشاره دارد

الف) خوش خلقی

ب) عفو و گذشت

ج) صداقت

د) ارتباط گرم و صمیمانه

61- ........................ کمند مودت و دوستی است

الف) نرم خویی

ب) عفو

ج) ارتباط گرم و صمیمانه

د) گشاده رویی و خوشرویی

62- و لا تنکحو المشرکات حتی یومِنّ به کدام ویژگی همسر اشاره می کند

الف) خوش خلقی

ب) عفت

ج) ایمان و خداباوری

د) اصالت خانوادگی

63- از ویژگی های همسر خوب از نظر اسلام نیست

الف) تحصیل کرده

ب) ایمان و خداباوری

ج)عفت و پاکدامنی

د) نیک خلقی

64- مِن اخلاق الانبیاء حُب النساء از سخنان کیست

الف) پیامبر اسلام(ص)

ب) امام صادق(ع)

ج) امام باقر(ع)

د) امام رضا(ع)

65- اِتَّخذوا الاهل فَاِنّه ارزق لکم به کدام فایده ازدواج اشاره می کند

الف) آرامش

ب) ارضاء میل جنسی

ج) افزایش روزی

د) بقاء نسل