سوالات مربوط به اول کتاب تا صفحه ۱۰۰

 - این تعریف مربوط به کدام نوع تاریخ می شود ؟”علم به وقایع وحوادث سپری شده وآگاهی از اوضاع واحوال گذشتگان”

الف -تاریخ نقلی

ب  - تاریخ علمی

ج -تاریخ عملی

د -هیچکدام

۳ - کدام گزینه مربوط به تاریخ نقلی نمی شود ؟

الف -سیره ها مربوط به تاریخ نقلی است

ب  - تاریخ نقلی یعنی کطالعه برسی وتحلیل وقایع گذشته

ج -به یک سلسله امور جزئی وفردی می پردازد

د -زندگینامه ها ، فتح نامه ها را شامل می شود

۴ -آیاتی که از مرگ وزندگی جوامع وفراگیر بودن کیفر این جهانی ونابودی جامعه ها براثر ترد پیامبران پرده برمی دارد چه چیزی رامطرح می کند ؟

الف -علمی بودن حوادث

ب  - قانون مندی تاریخ

ج -جاودانه نبودن انسان

د -زندگی اخروی

۵ -کدام گزینه صحیح نمی باشد؟

الف -آگاهی از تاریخ اسلام وبارور نگه داشتن میراث فرهنگی مربوط به جوامع عرب می باشد

ب  - شناسنامه هر ملتی براساس میراث های تاریخی اش شکل می گیرد

ج -شناخت احکام شرعی ،چگونگی ومراحل مشروعیت آنها ازدلایل اهمیت تاریخ اسلام است

د -وظیفه ملی ماست که از پیشینه آنچه سرنوشت ملی ومیهنی ما بر آن استوار است آگاهی یابیم

۶ -کدام یک از گزینه های زیر مربوط به علم رجال نمی شود ؟

الف -این دانش از روشها ی خبریابی وپژوهشی ممتازی برخوردار است

ب  - مربوط به ارزیابی وتحقیق صلاحیت خبر می شود

ج -جزء یکی از علوم تاریخ نگاری است

د -مربوط به این می شود که در گذشته اخبار سینه به سینه نقل می شد

۷ -کدام یک از گزینه های زیر مربوط به طبقه بندی گونه های تاریخ نگاری اسلامی نمی شود ؟

الف -سبک خبری وپیوسته

ب  - تاریخ نگاری سیاسی

ج -تک نگاری

د -تاریخ نویسی عمومی وتقویمی

۸ -کدام مورد جزء مکاتب بزرگ تاریخ نگاری اسلامی نمی باشد؟

الف -مکتب تاریخ نگاری عراق

ب  - مکتب تاریخ نگاری بغداد

ج -مکتب تاریخ نگاری ایران

د -الف وج

۹ -درکدام مکتب تاریخ نگاری به تدوین مجموعه هایی می پردازد که به نوعی احیاگر اندیشه شعوبی گری بوده است ؟

الف -مکتب تاریخ نگاری شام

ب  - مکتب تاریخ نگاری عراق

ج -مکتب تاریخ نگاری یمن

د -مکتب تاریخ نگاری ایران

۱۰ -کدام مکتب تاریخ نگاری به ترکیب قرآن ، فقه واحکام با موضوعات تاریخی شناخته شده است ؟

الف -مکتب تاریخ نگاری مدینه

ب  - مکتب تاریخ نگاری یمن

ج - مکتب تاریخ نگاری حجاز

د -مورد الف وج

سوالات مربوط به صفحه ۱۰۰ تاآخرکتاب :

۱-درجنگ بدر سپاه قریش وسپاه اسلام به ترتیب چند نفر بودند ؟

الف-۳۰۰۰و۱۰۰۰

ب -۲۰۰۰و۱۵۰۰

ج -۳۰۰۰و۲۰۰۰

د -۴۰۰۰و۱۰۰۰

۲ - مثلث شوم شرک که خضرت محمد درداخل مدینه با آن درگیر بودند شامل چه  بود؟

 الف -اشراف قریش ، مشرکان ، نفاق

ب -نژادپرستی ، منافقان ، اشزاف

ج -نفاق ، نژادپزستی ،اشراف قریش

د -کفار ، نژادپرستی  ،مشرکان

۳- کدام گزینه در مورد جنگهای پیامبر صحیح می باشد ؟

الف -پیامبر(ص) در هشت غزه شرکت وآنها را فرماندهی کردند

ب-تنها جنگ بدر با مشرکان بود

ج-دراکثر نبردها رد پا ی کفار و بیگانگان را می توان یافت

د-پیامبر(ص) فرماندهی غزوات بدر ،خندق و بنی قریظه را به عهده داشتند

۴ -نخستین اقدام عملی خضرت محمد(ص) پس از تاسیس ملت وگسترش اسلام چه بود ؟

الف -ایجاد پیوند میان قبایل

ب-ایجاد محیط مناسب برای ارتباط فکری

ج -ایجاد منشور قانون اساسی

د -تاسیس مسجد

۵ -حلف چه بود ؟

الف -پیمان بین قبایل بود

ب -قوی ترین سنت اجتماعی بود

ج -بر اسا آن میان دو بیگانه خویشاوندی ایجاد می شد

د -همه موارد صحیح می باشد

۶ -چه عوامتی باعث می شد در جامعه اسلامی زمان پیامبر اختلافات فزونی یابد ؟

الف -گوناگونی زبان

ب -تعصبات شدید

ج -گوناگونی نژاد

د -همه موارد

۷ -کدام گزینه در مورد عقد اخوت صحیح نمی باشد ؟

الف -برای ایچاد همپیمانی دینی به جای تعصب قومی به کار می رفت

ب -به وسیله آن مهاجرین در سرپرستی انصار قرار می گرفتند

ج-رهاورد آن احساس مسئولیت  مسلمانان در برابر تنگدستی یکدیگر بود

د -پس از اجرای آن معضل تحریک عواطف دو گروه انصار پیش امد

۸ - این ویژگی “اینان ، جامه مسلمانی به تن دارند ولی دشمنان داخلی وستون پنجم جامعه اند”مربوط به چه گروهی است ؟

 الف-مشرکان

ب -منافقین

ج -کفار

د -همه موارد

۹ - دلایلی چون تفسیر وبیان اصول کلی دین و آیات قرآن مربوط به کدام مورد می شود ؟

الف-لزوم داشتن دین

ب -لزوم نقش مردم در حکومت

ج -لزوم نیاز به جانشین پیامبر

د -لزوم نبوت

۱۰ - دلیل انکار نبوت پیامبر توسط بعضی از صحابه چه بود ؟

الف- مصالح اسلام

ب -علاقه بسیار به پیامبر

ج -علاقه به اهداف پیامبر

د -ب وج

۱۱ - ویژگی هایی چون “دروغگویی ، تظاهر به اصلاح کلی ، فقدان شعور واقعی ونداشتن اندیشه وفهم درست ” مربوط به کدام گروه می باشد ؟

الف -کفار

ب  - مشرکان

ج -منافقین

د -همه موارد

۱۲ - چه کسی در سقیفه با معاویه به عنوان اولین نفر بیعت کرد ؟

الف -ابو عبیده

ب  - عمر

ج -سعدبن ابی وقاص

د -بشیر بن سعد

۱۳ - در حج برائت آیات الهی توسط چه کسی ابلاغ شد ؟

الف -پیامبر(ص)

ب  - ابوبکر

ج -حضرت علی (ع)

د -عمر

۱۴ - کدام گزینه جزء مشکلات  زمان بعد از رحلت پیامبر نبوده است ؟

الف -ادعای نبوت توسط عده ای

ب  - بازگشت از دین وارتداد

ج -نپرداختن زکات

د -عدم خشونت در حکومت داری

۱۵ - کلمه مولا در خطبه غدیر به چه معناست ؟

الف - اولی بالتصرف

ب  - اولی بالشی ء

ج - یاور ودوست

د -برادر دینی

۱۶ - علت نپرداختن زکات توسط افراد معترض به حکومت به حاکمان بعد از رحلت پیامبر چه بود ؟

الف - نبود رهبر واقعی بعد از پیامبر به عنوان جانشین

ب  - حرص وطمع مردم

ج - نارضایتی ازط حاکمان

د -وضعیت نابسامان اقتصادی

۱۷ -اساسی ترین اقدام در جهت شکل گیری امت اسلامی وتثبیت حکومت چه بود ؟

الف - هجرت از مکه به مدینه

ب  - جهاد در راه خدا

ج -رفع اختلافات عقیدتی وقومی

د - گزینه ب وج

۱۸ - نخستین خلیفه ای که امیر المومنین خوانده شد چه کسی بود ؟

الف -ابوبکر

ب  - عمر

ج -عثمان

د -عمروعاص

 ۱۹ - مهمترین علت وسبب موفقیت و گسترش اسلام چه بوده است ؟

الف - قرآن

ب  - سیره

ج -رفتار پیامبر

د - همه موارد

۲۰ - کدام یک از موارد زیر جزء دلایل نیاز به جانشین پیامبر نمی با شد ؟

الف - فلسفه بعثت پیامبر مانند قانون هدایت عمومی

ب  - نیاز جامعه به وحی

ج -لزوم ارتباط بین عالم ربونی وعالم انسانی

د -تفسیر وبیان اصول کلی دین

۲۱ - وضع مقررات درباره اهل ذمه ،ایجاد پایگاههای نظامی ،تسخیر سراسر جزیره العرب وجداسازی شام ومصر از چنگ امپراتوری روم ، از جمله اقدامات کدام خلیفه بود ؟

الف -عمربن نخطاب

ب  - ابوبکر

ج -عثمان

د -بشیر بن سعد

۲۲ -علت اصلی کشته شدن عمر چه بود ؟

الف -وضع مقررات ردباره اهل ذمه

ب - ایجاد پایگاههای نظامی

ج -بی توجهی وی به شکایات ابولولوء

د -الف وج صحیح می باشد

۲۳ -در چه سالی پیامبر به مساملنان اجازه جهاد (دفاع ) دادند ؟

الف - یاز دهم هجری

ب  - دوم هجری

ج -چهارم هجری

د -دهم هجری

۲۴ -کدام مورد از اقدامات خلیفه دوم نمی باشد ؟

الف -جلوگیری از ورود غیر عرب به مدینه

ب  -  شدت یافتن منع تدوین حدیث

ج -روی کار آوردن اقوام وخویشان

د -تفاوت نهادن میان مسیحیان عرب وغیر عرب

۲۵ - خلیفه اول ودوم به ترتیب به چه وسیله ای به خلافت رسیدند ؟

الف - شورای شش نفره - عهدنامه

ب  - عهدنامه -سقیفه

ج -شورای شش نفره -سقیفه

د -سقیفه -عهدنامه

۲۶ -منع تدوین حدیث که از زمان …..آغاز شده بود ، با بخشنامه…….شدت یافت .

الف -خلیفه اول - خلیفه دوم

ب  - خلیفه اول - خلیفه سوم

ج -خلیفه دوم -خلیفه سوم

د -خلیفه اول -خلیفه چهارم

۲۷ -کدام یک از افراد زیر جزء کارگزاران خلیفه اول می باشد ؟

الف -معاویه

ب - ابوهریره

ج -خالد بن ولید

د -عمرو بن عاص

۲۸ -تاریخ نویسان مسلمان چه سالهایی را سالیان آزمایش نام نهاده اند ؟

الف - دوره خلافت ابوبکر

ب  - دوره خلافت عمر

ج -دوره خلافت عثمان

د -دوران خلافت هرسه خلیفه

۲۹ -مهم ترین مشکل حکومت حضرت علی (ع)چه بود ؟

الف -رفاه گرایی

ب  - انحرافات وبدعتها

ج -عدالت اقتصادی

د -تضعیف ارزش های دینی

۳۰ -کدام یک از عوامل زیر جزءعلل ناخشنودی ازحکومت حضرت علی (ع) توسط مردم نیست ؟

الف -کنارنهادن رووش شیخین در تقسیم بیت المال

ب  - اساس قرار دادن مساوات در حقوق

ج -برتری ندادن به اشراف وعرب بر دیگران

د -واگذار کردن شام ومصر به معاویه

۳۱ -کدام یک از موارد زیر صحیح نمی باشد ؟

الف -جنگ صفین توسط معاویه به وجود آمد

ب  - جنگ جمل توسط طلحه وزبیر وعایشه ایجاد شد

ج -جنگ نهروان توسط قاسطین به وجود آمد

د -مارقین همان خوارج می باشند

۳۲ - امام علی چند سال حکومت کردند ؟

الف -۳ سال و۹ ماه

ب  - ۴ سال و۹ ماه

ج  -۷سال و۹ماه

د  -۲ سال و۹ماه

۳۳ -حرکت وفعالیت مستمر امامان از چهسالی آغاز شد وتا چه سالی ادامه یافت  ؟

الف -یازدهم هجرت - ۳۲۰ سال

ب  - یازدهم هجرت -۲۵۰ سال

ج -سیزدهم هجرت - ۳۲۰ سال

د -یازدهم هجرت -۱۵۰ سال

۳۴ -امام حسن وامام حسین (ع)به ترتیب چند سال حکومت کردند ؟

الف -۱۰سال -۶سال

ب  - ۱۰ سال - ۶ماه

ج -۹سال - ۲ماه

د -۸ سال - ۳سال

۳۵ - کدام یک جزء شورای شش نفره تعیین خلیفه نمی باشد؟

الف-زبیربن عوام

ب- سعدبن ابی وقاص

ج -عبدالرحمان بن عوف

 د-عمر بن خطاب

۳۶ - کدام گزینه صحیح نمی باشد ؟

الف-شرکت مردم در انتخاب خلیفه اول محدود به حاضران در سقیفه بود

ب- دربیعت با امام علی (ع) همه مردم شرکت کردند

ج -برگزیده شدن عثمان محدود به شورای شش نفره نبود

 د-همه موارد

۳۷ -کدام گزینه شامل موانع ومشکلات حکومت علی (ع)نمی باشد؟

الف-عدالت اقتصادی

ب- عدالت اجتماعی

ج -انحرافها وبدعتها

 د-موانع سیاسی

۳۸ -پیدایش شکاف های اجتماعی از زمان کدام خلیفه آغاز گشت ؟

الف-خلیفه اول

ب- خلیفه دوم

ج -خلیفه سوم

 د-همه موارد

۳۹ -کدام مورد جزء علل ناخشنودی از حکومت علی (ع)نمی باشد ؟

الف-کنارهنادن روش شیخین در تقسیم بیت المال

ب- اساس قراردادن مسلوات درحقوق

ج -ترک نکردن مسامح دربرابر سران قبایل

 د-رعایت استحقاق ها

۴۰ - چه کسانی جزء ناکثین بودند؟

الف-طلحه

ب- زبیر

ج -عثمان

 د-الف وب

۴۱ -جنگ صفین توسط  چه کسانی آغاز گشت ؟

الف-ناکثین

ب- قاسطین

ج -منافقین

 د-مارقین

۴۲ -مارقین جزء کدام گروه بودند ؟

 الف-ناکثین

ب- منافقین

ج -خوارج

 د-قا سطین

۴۳ -کدام گزینه جزء سپاه امام حسن (ع) درجنگ نبودند ؟

الف-جناح اموی

ب- شیعیان

ج -خوارج

 د-رومیان

۴۴ -این تعریف مربوط کدام جناح از سپاه امام حسن (ع)می شود؟

“دراین جناح عناصر نیرومندی وجود داشت که ازطرفداران بسیار بهره می بردند ودرپدید آوردن یاس وتزلزل در سپاه تاثیری بسزا داشتند”

الف-شیعیان

ب- خوارج

ج -سودجویان

 د-جناح اموی

۴۵ -کدام گزینه صحیح نیست ؟

الف-روح ساحشوری هاشمی با رفتار امام حسین (ع)متناسب تر است تارفتارامام حسن (ع)

ب- امام حسن وامام حسین (ع)دو تدبیرجداگانه داشتند

ج -هریک ازاین دو راه برترین وسیله نزدیک شدن به خدا به شمار می آمد

 د-این دو راه تنها راه حل های عاقلانه ومنطقی آن وضعیت بود

۴۶ -چه عاملی اصلی ترین عامل ناامیدی امام حسن(ع) از پیروزی نظامی بود؟

الف-کم بودن سپاهیان

ب- نبودن وقت کافی برای تجهیز سپاه

ج -یکپارچه نبودن سپاه

 د-زیادبودن نفرات دشمن

۴۷ -کدام یک از موارد زیر در مورد علل راه حلهای متفاوت امام حسن وامام حسین (ع) صحیح می باشد ؟

 الف-تفاوت در دوستان

ب- تفاوت در دشمنان

ج -تفاوت در موقعیت

 د-همه موارد

۴۸ -این تعریف مربوط به کدام گزینه می باشد؟

“دوگروه پس از مناظره دربرابر هم به نتبجه مقبول دست نیابند وهریک ادعای کتمان عمدی حق از سوی دیگری را داشته باشدبرای اثبات ادعای خود مساله رابه خداوامی گذارند”

الف-مناظره

ب- مباهله

ج -مبادله

 د-مساوات

۴۹ - کدام گزینه درمورد جبریه ومرجئه صحیح نمی باشد ؟

الف -هردو یک نوع فرقه بودند

ب -ازنظد عقیدتی با سیاست اموی همسو بودند

ج -نتاجعی شوم در جامعه برجا نهادند

/ 2 نظر / 114 بازدید
داود علایی

سلام استاد جان خیلی عالی بود

حسینی

سلام دستت تون درد نکنه از سوالاتون استفاده بردم.