نمونه سوال اندیشه یک

مقصود از شناخت انسان  در مبحث  خودشناسی:

الف:از نظر گاه روانشناسی  است.

  ب:از دیدگاه تاریخی است

ج-آن است که انسان دارای استعداد  و نیروهایی  برای فهم خود و جهان  و تکامل انسانی  است.

د-همه گزینه های  فوق صحیحمی باشد.

2-بنابه فر موده امیر مومنان علی علیه السلام بزرگترین سعادت و کامیابی انسان:

الف-خودشناسی است .  ب-ارزیابی  انسان از جهان (شناخت جهان)است.

ج-خداشناسی است. د-تعدیل امیال نفسانی و شهوانی است.

3-کدام یک از گزینه های ذیل رجحان و ضرورت خودشناسی نمی باشد.

الف-مقدمه ی خدا شناسی   ب-مقدمه ی کمال انسانی

ج-پیش در آمد جهان شناسی   د-مقدمه شناخت علومی چون جامعه شناسی،روانشناسی و ... است.

4-انسان به بزرگترین  سعادت نایل می شود اگر

الف-خود را بشناسد

ب-گنجینه های فطرت و نهاد  خود را کشف کند و آنها را به کمالب برساند.

ج-امیال نفسانی خود را تعدیل کند.

د-همه موارد

5-نقطه آغاز  شناخت سرمایه هایث وجودی

الف-شناخت جامعه  ب-شناخت خود

ب-شناخت خود

ج-تعامل انسان با جهان خارج از خود است.

د-شناخت حقیقت و روح

6-کدام گزینه اشاره به تعامل انسان با جهان خارج از خود دارد.

الف-شناخت جامعه  ب-شناخت خود

ب-شناخت خود

ج-کمال گرایی

د-شناخت حقیقت و روح

7-شناخت جهان پس از  شناخت..............حاصل می شود.

الف-قوای انسانی     ب-ابزار شناخت انسان و گستره و مرزهای آن

ج-سرمایه های وجودی انسان           د-الف و ب هر دو صحیح است

8-فرموده حضرت علی (ع) کیف یعرف غیره من  یجهل نفسه به کدام موضوع اشاره دارد.؟

الف-رابطه بین خود شناسی و خدا شناسی    ب-رابطه بین انسانشناسی و جهان شناسی

ج-رابطه بین  جهان شناسی و خدا شناسی       د-رابطه بین انسان شناسی و معرفت شناسی

9-کدام گزینه صحیح نمی باشد ؟

الف-خودشناسی مقدمه ی خدا شناسی است.

ب-خودشناسی مقدمه محبت و معرفت به خداست.

ج-وجود انسان وابسته  و ممکگن الوجود است.

د-وجود انسان وابسته به چیزی است.

10-این فرمایش حضرت علی(ع)"من عرف نفسه فقد عرف ربه" به کدام یک از دلایل  خود شناسی اشاره دارد.؟

الف-مقدمه خداشناسی     ب-پیش در آمد جهان شناسی

ج-حلال مشکلات انسان         د-مقدمه کمال انسانی

11-بسیاری  از مشکلات روحی ،روانی، فکری و اخلاقی انسان ناشی از

الف جهل به جهان  پیرامون خود است.   ب-خود شناسی است

ج-نا آشنایی انسان با علوم روز است                 د-گرفتار شدن انسان در  مکاتب الحادی است.

12-بسیاری از مکاتب الحادی نظیر ماتریالیسم ،لیبرالیسم و...ریشه در

الف-عدم شناخت هستی دارند     ب-عدم  شناخت انسان دارند.

ج-عدم شناخت خدا را دارند.        د-هوای نفس دارند.

13- کدام گزینه نتیجه ی شناخت صحیح  خود است؟

الف-آرامش راستین  در پرتو تعقل  و خرد ورزی     ب-انس با خدا

ج-تبعیت  از فرامین  الهی   د-همه موارد

14- کدام گزینه اشاره به دیدگاه مادیون درباره حقیقت وجودی انسان ندارد.

الف-هستی با ماده برابر است.   ب-انسان پدیده کاملا مادی است

ج-با قوانین مادی که مبتنی بر حس و تجربه  است  می توان  انسان را شناخت.

د-علاوه بر بعد مادی انسان،بعد غیر مادی(حقیقتی به نام روح) وجود دارد.

15-محور همه تعالیم ادیان الهی عبارت است از :

الف-جسم آدمی    ب-روح آدمی

ج-اگر به جسم انسان توجه شود  به دلیل تاثیر آن در روح است.    د-ب وج هر دو صحیح است

16- کدام گزینه با دیدگاه  الهیون  در باب  حقیقت انسان ناسازگار است؟

الف-روح غیر مادی را می توان با ابراز حسی و تجربی به مطالعه و بررسی  گذاشت.

ب-روح یا بعد غیر مادی انسان با مردن و متلاشی شدن از بین نمی رود.

ج-انسان علاوه بر  بدن مادی از روح الهی بهره مند است.

د-روح یا بعد  غیر مادی  انسان حیاتی جاودانه را در عالم آخرت پیش می گیرد.

17-آیه شریفه ثم سواه و نفخ فیه من روحه اشاره به

الف-روح انسان دارد.               ب-جسم انسان و کیفیت خلقت او دارد.

ج-دو ساحتی بودن انسان دارد.                د-هیچکدام.

18-مقصود از تسویه

الف-بازستاندن روح به تمامی به هنگام مرگ

ب-خلقت اعضای بدن به صورت اعتدال و دور از افراط و تفریط

ج-تکمیل خلقت جسمانی و پردازش آفرینش ظاهری بدن انسان

د-ب و ج هر دو صحیح است.

19-وجود انسان چه نوع وجودی محسوب می گردد؟

الف-ممکن الوجود-وابسته     ب-واجب الوجود وابسته

ج-ضروری-وابسته       د-تصادفی مستقل

20-به چه دلیل  روح را نمی توان با علوم حسی وتجربی مطالعه نمود؟

الف-بی اطلاع بودن انسان   ب-بی توجهی به خلقت انسان

ج-غیر مادی بودن روح           د-هیچکدام

21-پاسخ به پرسش"اگر انسان دارای روح است،نیاز های آن چیست" مقدمه ی کدام موضوع زیر  می باشد؟

الف مقدمه ی کمال انسانی     ب-مقدمه خداشناسی

ج-پیش در آمد جهان شناسی     د-هیچکدام

22-چرا خداوند روح را به خود انتساب می دهد؟

الف-به دلیل  شرافت  و منزلت برتر      ب-غیر مادی بودن روح

ج-جدا بودن روح از جسم         د-همه موارد

23-اگر انسان  ساختار پیچیده ی خود را  مورد بررسی قرار دهد به چه موضوعی آگاه می گردد؟

الف-ناظمی حکیم و علیم که چنین ساختاری را پدید آورده است.

ب-به علم ناقص خود آگاه  می گردد.

ج-به دگرگونی آفرینش آگاه می گردد.

د-به ساختار  ساده سلول های بدن خود آگاه می گردد.

24-اضافه شدن روح به خداوند چه نوع وظیفه ای است؟

الف-اضافه تعلیقی     ب-اضافه شدن تشریفی

ج-اضافه تعلقی    د-اضافه مداوم

25-کلمه توفی در آیات قر آن به معنی

الف-خلقت از روی اعتدال است.    ب-اخذ و گرفتن است.

ج-تکمیل خلقت جسمانی است.     د-برابری و مساوات است.

26-آیاتی که بعد از مرگ به توفی نام  برده ان اشاره به کدام  واقعیت است؟

الف-دو ساحتی بودن     ب-حیات مستقل

ج-بازستاندن روح به تمامی به هنگام نرگ توسط خداوند

د-ب و ج هر دو  صحیح است.

 

27-حقیقت وواقعیت انسان کدام است و سر نوشت آن هنگام مرگ چگونه است؟

الف-روح- هنگام مرگ از بدن ستانده می شود.

ب-اعمال انسان-ازبین می رود.

ج-روح متلاشی می شود.

د-جسم متلاشی می شود.

28-از مهمترین دلایل فیلسوفان بر غیر مادی بودن روح عبارت اسا از:

الف-وجود من که حقیقت انسان است،امری بسیط و غیر قابل  تقسیم است.

ب-نمی توان آن را به دو نیمه  من تقسیم کرد.

ج-به تبع بدن قابل قسمت است.

د-الف و ب صحیح است.

29-اگر متعلق شناخت ،اشیاء آنگونه که هستند  یا خواهند بود، باشد به آن ............گویند.

الف-حوزه شناخت عملی بعد ادراکی انسان

ب-حوزه شناخت  نظری

ج-حوزه شناخت عرفانی

د-حوزه تحلیلی

30-کدامیک از موارد  زیر  تقسیم  بندی  علوم  از نظر  فیلسوفان را شامل می شود؟

الف-علوم نظری-علوم عملی

ب-حکمت نظری-حکمت عملی

ج-علوم نظری علوم عقلی

د-الف و ب صحیح  است.

31-شناختی که برای  انسان از طریق صورتها و مفاهیم ذهنی  حاصل  می شود.

الف-علم حصولی(با واسطه) است.      ب-شناخت علم  حضوری (با واسطه) است

ج-علم حصولی(بی واسطه) است.        د-علم حضوری (بی واسطه)است

32-کدام گزینه در تعریف علم حضوری صحیح  می باشد؟

الف-انسان مستقیما به متعلق شناخت یا وجود واقعی  و عینی  آن آگاهی دارد.

ب-شناخت از طریق صورتها و مفاهیم ذهنی و بی واسطه حاصل می شود.

ج-انسان با واسطه به متعلق شناخت یا وجود واقعی وعینی آن آگاهی دارد

د-هیچکدام

33-اگر انسان مستقیما  به متعلق  شناخت یا وجودی واقعی  آن آگاهی  پیدا  کند به آن ........گویند.

الف-علم حضوری         ب-علم حصولی

ج-علم اکتسابی               د-علم لدنی

 

34-کدامیک از علوم  زیر مصداق بارز معرفت عقلانی اند؟

الف-ریاضیات    ب-ادبیات     ج-فلسفه      د-الف و ج هر دو

35-شناختی را که مربوط به حوزه عمل یعنی باید ها  و نباید ها وخوبها و بدهاست،............گویند.

الف-حوزه شناخت عملی            ب-حوزه شناخت نظری

ج-ادراک عملی              د-الف و ج صحیح

36-آگاهی انسان به حالات روانی واحساسات و عواطف خود از جمله آگاهی از ترس،آگاهی از تصمیم و اراده و... از مصادیق کدام علم محسوب می شود

الف-علم حصولی    

/ 6 نظر / 159 بازدید
ق

دیوانه ای میدونستی؟

الللللللللللل

بابا خوش تیچ اخماتا باز کن

بچه ها خوراسگان

جون خودت مهدي جون اذيتمون نكن ترم آخريه داريم ميريم 2آ ميكنيم برات

سید حسین

آخه چرا اینقدر سوال اونم بی جواب

تاراز

بابا عجب سوالای با حالی دمت گرم..................[نیشخند]

ش

استاد قربونت اگه جواباشونم بزاری عالی میشه . مرسیییییییییییی