دلخوش از آنیم که حج میرویم .....................غافل از آنیم که کج میرویم
کعبه به دیدار خدا میرویم............................اوکه همین جاست کجا میرویم
حج به خدا جز به دل پاک نیست..................شستن غم از دل غمناک نیست
دین که به تسبیح و سرو ریش نیست...........هرکه علی گفت که درویش نیست
صبح به صبح در پی مکر و فریب...................شب همه شب گریه و امن یجیب
/ 0 نظر / 54 بازدید