نمونه سوال اندیشه یک

1:انسان قبل از هر چیز باید به ارزیابی و شناخت دقیق توانایی شناخت خود بپردازد) از کیست 25

الف:سقراط                     ب:دکارت               ج:کانت                        د:هیوم

2: بنابه فر موده امیر مومنان علی علیه السلام بزرگترین سعادت و کامیابی انسان:25

الف-خودشناسی است .           ب-ارزیابی  انسان از جهان (شناخت جهان)است.

ج-خداشناسی است.                 د-تعدیل امیال نفسانی و شهوانی است.

3: باگزینه مناسب تکمیل کنید: آیه ی « الا بذکر الله تطمئن القلوب » مناسب حل بحران ............. است .40

الف ) روانی        ب ) اخلاقی            ج ) معرفتی        د ) اقتصادی                                                          

4: رابطه ایمان و معرفت در مسیحیت چگونه است ؟44

الف ) هرکدام بدون دیگری معنی ندارد                          ب ) هیچ رابطه ای با یکدیگر ندارند

ج ) معرفت مقدم بر ایمان است                                                                 د ) ایمان مقدم بر معرفت است

5: کدامیک از گزینه ها پیرامون ایمان به غیب صحیح نیست ؟53

الف ) عالم غیب نقطه مقابل عالم شهادت است     ج ) از طریق تامل عقلی و شهود قلبی بدست می آید

ب ) وجه امتیاز مادی گرایان و خداپرستان است   د )با فطرت شناخته می شود و نیاز به استدلال ندارد

6:  ظلم و طوفان به ترتیب بیانگر کدامیک از شرور است ؟122

الف- اخلاقی طبیعی

ب-  طبیعی طبیعی

ج-  اخلاقی اخلاقی

د طبیعی اخلاقی

  7:  این جمله در تعریف کدامیک از اقسام علت صحیح است ؟ 68

( زمینه پیدایش معلول است و در ضمن آن باقی می ماند  )

الف ) علت فاعلی                 ب ) علت مادی                                             ج ) علت صوری                                            د ) علت غائی                                                                 

8: ـ دلیل علم خدا به ذات خود چیست ؟99-100

الف ) خالق بودن   ب ) تجرد خدا        ج  ) علت موجودات          د ) علم خدا به موجودات

9: 

10:  کدامیک از امور ذیل از مشخصات امور فطری نیست؟62

الف)درهمه افراد یافت می شود.                                                                                       ب)سلامت جسم وجان را بهمراه ندارد.

ج)نیازی به تعلیم وتعلم ندارد.                                                                                           د)تضعیف می شوند ولی ریشه کن نمی گردند.

11: کدامیک از گزینه ها دلیل بر خداشناسی فطری نیست؟63 تا65

الف)گرایش به کمال مطلق   ب)گواهی تاریخ بشر ج)توجه به خدا هنگام گرفتاریها     د)تضاد و تنازع مذاهب با یکدیگر

12: امکان ندارد صفت تازه ایی در خدا بوجود آید اشاره به چیست 92

الف:خدا حلول نمی کند                  ب:خدا محل حوادث نیست                 ج:خدا مرکب نیست         د:خدا در مکان نیست

 13: امهات صفات ثبوتی است   الف:قادر                     ب:رازق                       ج:رحیم                       د:جبّار

14: حدیث جهان بر عدالت استوار شده است به کدام عدالت اشاره دارد 96

الف:تشریعی                       ب:تکوینی                      ج:جزایی                           د:قراردادی

15: کدامیک از گزینه ها در تعریف قدرت صحیح نیست؟102

الف)فاعل تحت حاکمیت قدرت برتر قرار نداشته باشد    ب)فعل و ترک برای فاعل یکسان باشد.

ج)انتخاب هریک ازفعل وترک با اراده او صورت پذیرد    د)انتخاب هریک مسبوق به علم و آگاهی باشد.

16: نظام احسن از ثمرات کدام صفت است 111؟ الف ) حکمت            ب ) قدرت          ج ) اراده           د ) علم                           

17: ـ معنای عدل تکوینی چیست ؟115

الف ) هماهنگی در خلقت   ب ) جزای متناسب با عمل   ج ) وضع تکالیف مناسب  د ) افاضه ی شایسته ی وجود موجودات                                                

  18: کدام گزینه اشتباه است123تا125

الف:شر لازمه جهان مادی است  و جهان مادی در مجموع خیر است   ج:محال است عالم ماده بی تزاحم و تضاد آفریده شود

ب:در عالم فرشتگان محدودیت نیست ولی تضاد و تزاحم وجود دارد      د:عالم ماده نمی تواند خیر محض را بپذیرد

  19:  ـ کدام گزینه ، صحیح نیست ؟123 تا129

الف ) شر لازمه ی جهان مادی است      ب ) شر ناشی از آزادی انسان است                                

  ج ) شر ناشی از کلی نگری است              د ) شر ناشی از جهل انسان به خداست                        

 20:  کدام یک از گزینه ها را نمی توان از فوائد شرور دانست ؟132

الف ) شکوفایی استعدادها                         ب ) بیداری از خواب غفلت     ج ) تحریک حس خیرخواهی     د ) آزمون الهی

21:.................در حوزه معاد مجبور به سکوت هستند بخش معاد

الف:عقل                  ب:علوم تجربی                     ج:علوم عرفانی                 د:وحی

22: بیانی که پیرامون ( شر ) صحیح است عبارتست از :123 تا 130

الف ) در جهان هیچ گونه شری وجود ندارد                                  ب ) وجود شر لازمه  جهان ماده است

ج ) شر اخلاقی مسئله ای انکار ناپذیر اما شر طبیعی وجود ندار د ) شر اخلاقی و طبیعی وجود دارد و منشاء هر دو انسان است                         

23:  آیا با پرهیزگاران و تبهکاران یکسان برخورد می کنیم اشاره به کدام برهان اثابت معاد است بخش معاد

   الف:حکمت                        ب:فطرت                      ج:عدالت             د:عقلانیت                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 24:  مهمترین صفت فعل وذات خدا به ترتیب چیست جزوه

الف:علم وقدرت                 ب:حی وقیوم                 ج:قیوم و حی                   :اراده و حی

25-سه عنصر یک مجموعه منظم می باشد 76

الف:طراحی-برنامه ریزی- هدفمندی                             ب: طراحی-برنامه ریزی- سازماندهی

ج:  طراحی-سازماندهی- هدفمندی                                د:همکاری طراحی برنامه ریزی

26-حرکت موجودات به سوی غایت و هدف بیانگر چیست77

الف:هماهنگی موجودات            ب:هدفمندی موجودات             ج:هوشمندی موجودات        د:عقلانیت موجودات

 27-از رسالت های برهان نظم نیست75

الف:اثبات ناظم       ب:-اثبات واجب الوجود          ج: هماهنگی موجودات           د:هدفمندی موجودات

28:این گروه به ااوصاف الهی در قرآن ایمان دارند ولی تأمل در باره ی آن را منع می کنند85

الف:مشبهه                         ب:معطله                        ج:شیعه                                    :معتزله           

29-این گروه برای خدا دست و پا واعضاء بدن فرض می کنند 87

: الف:مشبهه                        ب:معطله                         ج:شیعه                                        :معتزله

    30-آیاتی که در معنا و مقصود مورد شک و تردید نیستند87

الف:متشابه                          ب:محکم                         ج:مطلق                                 د:عام و خاص

31:آیه (ید الله فوق ایدیهم ) به چه آیه ایی مشهور است 87            

الف:متشابه                            ب:محکم                          ج:مطلق                                 د:عام و خاص

32:کدام دیدگاه در باره ی صفات خدا صحیح است88

الف:اهل تعطیل                       ب:اهل تشبیه                      ج:اثبات با تشبیه                       د:اثبات بلا تشبیه

33:خدا همواره بوده و باقی است زیرا......................91

الف:خدا ماده نیست و به مکان نیاز ندارد                           ب:خدا مرکب نیست وبه اجزاء نیازمند نیست

ج:خدا واجب الوجود است و وجود برای او ضروری است     د: خدا ممکن  الوجود است و وجود برای او ضروری است

34-.........به معنای قایم به خود است که به دیگری نیاز ندارد

الف: قادر                          ب:قیوم                                      ج:قادر                                 د:مقدِّر

35:امکان ندارد صفت تازه ایی در خدا بوجود آید اشاره به چیست 91

الف:خدا حلول نمی کند                  ب:خدا محل حوادث نیست              ج:خدا مرکب نیست         د:خدا در مکان نیست

 36_انسان بر اثر تکامل روحی به جایی می رسد که می تواند بسیاری از حقایق  از جمله صفات جمال  و جلال الهی را از طریق مشاهده قلبی درک کند اشاره به کدام راه خدا شناسی دارد94

الف:عقلی                   ب:آفاق و انفس                        ج:قرآن و روایات                       د:کشف و شهود

37 مسلمانان در مقام وصف خدا باید از صفاتی کنند که در قرآن و روایات مطرح شده است  اشاره به چیست94

الف:اجتهادی بودن صفات خدا     ب:توقیفی بودن صفات خدا     ج:    عقلانی بودن صفات خدا     د:محدود بودن صفات خدا

38:از امهات صفات ثبوتی است 96  الف:قادر                     ب:رازق                       ج:رحیم                       د:جبّار

 39-از صفات فعل خدا نیست  96   الف:غضب                     ب:رازق                     ج:مرید                        د:خالق

40-سمیع و بصیر بودن خدا به کدام صفت خدا بر می گردد    108

الف:حیات                                      ب:قدرت                      ج:علم                                       د:اراده  

 41-کدام جمله صحیح نیست 104

الف:قدرت خدا به محالات عقلی تعلُّق نمی گیرد      ب:عدم پیدایش امور محال به علت محدودیت قدرت الهی نیست

ج:امور لا شی ء  متعلق قدرت خدا قار نمی گیرند    د:عدم تعلق قدرت به محالات عقلی به فاعلیت فلعل بر می گردد  نه قابلیت قابل

42-دو ویژگی مشترک حیات موجودات طبیعی است 106

الف:ادراک و تعقل                        ب:فعالیت و قدرت                       ج:ادراک و فعالیت                       د:عقل و علم

43_عبارت (حیّ لا یموت) بیانگر چیست

الف:حیات موجودات ذاتی است و به حیات خدا بر می گردد     ب:حیات موجودات عرضی است و به حیات ذاتی خدا بر می گردد

ج:حیات خدا مانند همه موجودات ذاتی است                  د:حیات موجودات مانند خدا هم ذاتی و هم عرضی است

44-پذیرش این معنای اراده در واقع انکار اراده خداست110

الف:رضایت خدا به ذات خود   ب:رضایت خدا به فعل خود       ج:اعمال قدرت      د:اراده به معنای علم خدا به نظام اصلح

45-تعریف اراده تکوینی خداست110

الف:رابطه خاص خدا با مخلوقات که بالضرورة تحقق می یابد                                                                                        

    ب: رابطه خاص خدا با مخلوقات که بالضرورة تحقق نمی یابد

ج: رابطه خاص خدا با افعال اختیاری انسان که بالضرورة تحقق می یابد                                د: رابطه خاص خدا با افعال اختیاری انسان که بالضرورة تحقق نمی یابد

46-افعال الهی در نهایت اتقان و استواری و کمال باشد و هیچ نقص و کاستی به فعل او راه نیابد تعریف چیست111

الف:حکمت الهی       ب:عدل الهی        ج:علم الهی        د:قدرت الهی

47-ثمره ی پذیرش این معنای حکمت آن است که نظام هستی بهترین نظام است112

الف: افعال فاعل در نهایت استحکام و اتقان باشد و در بهترین شکل ممکن باشد

ب:دوری از کارهای زشت و قبیح

ج:داشتن هدف عقل پسند برای تمام کارها وافعال

د:آگاه از تمام اسرار کارها و موجودات

48:-صفت عدل پیوند نزدیکی با کدام صفت خدا دارد

الف:علم     ب:حکمت   ج:قدرت    د:اراده

49:کدام معنای عدل در مورد خدا به کار می رود

الف:مساوات    ب:اعطاء حق به ذی حق       ج:قرار دادن هر چیز در جای خود    د:دوری از کارهای زشت

50:حدیث جهان بر عدالت استوار شده است به کدام عدالت اشاره دارد 115

الف:تشریعی    ب:تکوینی      ج:جزایی       د:قراردادی

51:تکالیفی که خدا به وسیله پیامبران بر مردم نازل کرده است بر پایه عدل است کدام عدل است116

الف:تشریعی    ب:تکوینی      ج:جزایی       د:قراردادی

52:مجازات روز قیامت از کدام نوع است117

الف:طبیعی    ب:قرادادی           ج:حقیقی        د:تجسم اعمال

53:کدام گزینه اشتباه است124

الف:شر لازمه جهان مادی است  و جهان مادی در مجموع خیر است

ب:در عالم فرشتگان محدودیت نیست ولی تضاد و تزاحم وجود دارد

ج:محال است عالم ماده بی تزاحم و تضاد آفریده شود

د:عالم ماده نمی تواند خیر محض را بپذیرد

54-اگر عالم ماده که تلازم اجتناب ناپذیر با شرور دارد به گونه ایی خلق شود که در آن شری متحقق نبود...............................123

الف:اختیار از انسان سلب می شد                           ب:با قیامت در تضاد واقع می شد

ج:این عالم دیگر مادی نبود                                   د:بهترین نظام ممکن می شد

55-و بسا چیزی را خوش نمی پندارید و آن برای شما خوب استو بسا چیزی را دوست دارید و آن برای شما بد است اشاره به چیست129

الف شر ناشی از جهل انسان است    ب:شر لازمه جهان ماده است   ج:شر ناشی از جزیی نگری است   د:شر ناشی از اراده انسان است

56:فساد در خشکی و دریا به سبب کارهایی که مردم انجام داده اند آشکار شده است اشاره به چیست 127

الف شر ناشی از جهل انسان است    ب:شر لازمه جهان ماده است   ج:شر ناشی از جزیی نگری است   د:شر ناشی از اراده انسان است

 

57-........و..............خدا ایجاب می کند  که عالم مادی خلق شود زیرا خیر آن بیش از شر آن است

الف:حکمت و علم      ب:رحمت و عدالت         ج:حکمت و لطف          د:لطف و رحمت

58-بدانید که شاخه درختی که در بیابان می روید  سخت تر و پوست سبزه های خوش نما نازک تر است اشاره به کدام فلسفه شرور دارد

الف:شر هدیه به بندگان خاص     ب:شر آزمون الهی است       ج:شر عاملی برای بیدارگری است   د:شر علت شکوفایی استعداد است

/ 1 نظر / 77 بازدید