سوالات تشریحی دین وزندگی سوم دبیرستان

1) کدام یک از قلمروهای رسالت در امامتتداوم نمی یابد ؟ ( 5/ ) ص62
الف : مرجعیت علمی
ب : ولایت و رهبری
ج : ولایت معنوی
د : دریافت وحی

د: دریافت وحی

2) آیه مبارکه « افلا یتدبرون القرآن ولوکان من عند غیر اللّه لوجدوا فیه اختلافاً کثیرا ، آیا در قرآن نمی اندیشند اگر نزدغیر خدا می بود در آن ناسازگاری می یافتند » بر کدام از جنبه های اعجاز دلالت دارد؟ ( 5/ ) ص 41
الف : نشانه های لفظی و ظاهری
ب : انسجام و وحدت درونی ، درعین نزول تدریجی
ج : امی بودن رسول خدا
د : تازگی و شادابی دائمی

ب: انسجام و وحدت درونی، در عیننزول تدریجی

3) حدیث منزلت بر چه امری دلالت دارد ؟ ( 5 / ) ص 67تا29
الف : حضرت محمد ( ص ) آخرین پیام آور الهی است
ب : امام علی ( ع ) جانشین پیامبر ( ص ) است
ج : جایگاه حضرت علی ( ع ) را نسبت به پیامبر ( ص ) مشخص می کند
د : برهه امور بیان شده در گزینه الف ، ب و ج دلالت دارد

د: برهمه‌ی امور بیان شده درگزینه‌های الف، ب و ج دلالت دارد

4) آیه زیربه کدام یک از زمینه های تشکیلخانواده اشاره دارد . ( 5/ ) ص167تا164
«
و من آیاته ان خلق لکم من انفسکمازواجاً لتسکنوا الیها »
الف : رفع نیاز جنسی
ب : تسهیل در رشد معنوی اعضایخانواده
ج : به دست آوردن آرامش و انس روحی
د : رشد و پرورش فرزندان

ج: به دست آوردن آرامش و انس روحیبا همسر

5) کدام یک از عبارات زیر درست و کدام یکنادرست است ؟
الف : هر ولی فقیهی مرجع تقلید نیز هست (5/ ) ص141
ب : خدافراموشی سبب خود فراموشی است ( 5/ ) ص153
ج : منشأ اختلاف و چنددینی ، وجودپیامبران متعدد است . ( 5/ ) ص26

الف: درست است. ب - درست است . ج - نادرست است

.

6) عبارات زیر را تکمیل کنید :
الف : غیبت امام زمان ( عج ) در مقابل ظهور است نه در مقابل .......................... ( 5/ ) ص110
ب : از نظر امام صادق ( ع ) مرد مناسب همسری کسی است که پاکدامن باشدو بر .................. توانا باشد.(5/) ص171

الف: حضور
ب : « تأمین زندگی »‌یا برآورده کردن نیازهایزندگی یا دخل و خرج زندگی (هر یک از این عبارات و عبارت‌هایی شبیه به آن‌‌ها درستاست.)

7) چرا قرآن کریم مردم را به مطالعة سرگذشتاقوام گذشته دعوت کرده است ؟ (5/) ص85تا83

عباراتی شبیه به هر یک از عبارات زیر درست است.
-
تا از سرنوشتگذشتگان عبرت بگیرند.
-
تا کارهایی که سبب نابودی آن‌ها شده را بشناسند و آن‌هارا انجام ندهند.
-
تاکارهای بد آنان را تکرار نکنند.

8) از مسئولیت های مشخص منتظر امام زمان ( عج ) دو مورد را نام ببرید . ( 5/ ) ص125تا124 ب : ولی فقیه

)دو مورد از موارد زیر کفایتمی‌کند:
-
تقویت ایمان
-
ایجاد آمادگی یا آماده شدن برای زمان حضور امام (عج)
-
تقویت محبت و معرفت به امام (عج) یا ( شناخت درست امام )
-
پیروی ازامام عصر (عج) یا انجام دادن کارهایی که امام می‌پسندد.
-
دعا برای ظهورامام(عج)

9) دو راه مناسب از راههای شناخت همسر آیندهخود که مناسب با فرهنگ اسلامی باشد را بیان کنید ؟( 5/ ) ص173

دو مورد از موارد زیر کفایت می‌کند:
-
تحقیق درباره‌ی خانواده‌ی همسر و اعضای خانواده در محل زندگی و کار
-
شناختدوستان همسر و افرادی که با آن‌‌ها معاشرت دارد.
-
تحقیق درباره‌ی روحیات وخلقیات همسر در محیط کار یا محل تحصیل
-
معاشرت خانواده‌های دو طرف با یک‌دیگر
-
مشورت با افراد قابل اعتمادو دارای تجربه
-
گفت‌وگو با یک‌دیگر در جلساتحضوری و طرح نظریات و دیدگاه‌ها درباره‌ی موضوعات مختلف

10) پیام آیه زیر را بنویسید : ( 5/ ) ص 156تا155

/ 0 نظر / 48 بازدید