سوالات تشریحی اندیشه یک

: نقش دین را در حل بحران اخلاقی توضیح دهید

3:دید گاههای درباره رابطه عقل و ایمان را بیان کنید دیدگاه صحیح را توضیح دهید

4:دیدگاه شیعه را درباره جبر و اختیار توضیح دهید

5:با ذکر مقدمات برهان علیت وجود خدا را اثبات نمایید

6:سه دیدگاه در باره امکان شناخت صفات خدا را بیان کرده دیدگاه صحیح را بیان کنید

7:توضیح دهید 1:چرا خدا یکتاست 2:چرا خدا محل حوادث نیست 3:چرا خدا حلول نمی کند

8:توضیح دهید آیا خدا می تواند  سنگی را خلق کند که خود نتواند حرکت دهد

9: با ذکر دلیلی وجود حیات خدا را اثبات نمایید

10:آیا وجو تبعیضها با عدل خدا سازگاری دارد چرا

11:خصوصیات انسان مومن را نام برده و یکی را به دلخواه توضیح دهید

12:با ذکر یک برهان وجود معاد را اثبات نمایید

/ 2 نظر / 31 بازدید
دانشجوی خوراسگان

آقا دمــــــــت گرم

نام

سایت بدی دارید یک جستجو گر بگذارید