سوالات نکته ایی دین زندگی سوم

درس اول  دینی سوم « دین و زندگی»

 

1- آیه «یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله وللرسول ... » بیانگر چه مرحله ایی است

2- انسان چه زمانی با سوالات اساسی روبرو می شود؟

3- سوالات اساسی در زندگی انسان حاکی از چیست؟

4- تبعات مطرح شدن سوالات اساسی در زندگی انسان چیست ؟

5- دغدغه ودردی که از مطرح شدن سوالات اساسی بوجود می آید نشانگر چیست ؟

6- هرکه بیدارتر پردردتر            هرکه هوشیارتر رخ زردتر نشانگر چیست؟

7- نیاز اول انسان چیست؟

8- دراین دوران انسان درمی یابد که زندگی با نوشیدنی ها و غذاهای رنگارنگ معنا نمی شود؟

9- نیاز دوم انسان چیست؟

10- پاسخ به سوالات آیا میل به فناناپذیری انسان پاسخ مناسبی خواهد یافت وآیا می توان به سعادت و خوش بختی جاودانه رسید مربوط به کدام نیاز انسان است؟

11- نیاز سوم انسان چیست؟

12- هریک از ما به دنبال آرامش درونی و رضایت از زندگی هستیم واز اضطراب گریزانیم بیانگر کدام نیاز انسان است ؟

13- چه چیزی زندگی را تلخ وچه چیزی به انسان نشاط وشادابی می دهد؟

14- سرچشمه شادیها چیست ؟

15- کسانی که برای شاد زیستن به بیرون متوجه اند شبیه چه کسانی اند؟

16- نیاز چهارم انسان کدام است ؟

17- انسان می خواهد خودرا تکامل و تعالی بخشد و استعدادها را شکوفا کند ناظر به کدام نیاز است ؟

18- نیاز پنجم اسنان چیست؟

19- چه چیزی مانع تکامل و تعالی انسان است ؟

20- روابط عادلانه اجتماعی فراهم کننده چیست؟

21- نتیجه زیاده طلبی و فزو خواهی افراد چیست؟

22- از بین رفتن امنیت اجتماعی و سلب شدن فرصت برای شکوفایی استعداد ها از پیامدهای چیست؟

23- جعل الله العدل تنسیقاً للقلوب از کیست و بیانگر کدام نیاز انسان است؟

24- نیاز ششم انسان چیست؟

25- علت اهمیت دادن به نیاز کشف راه درست زندگی چیست؟

26- کدام نیاز جامع نیازها ی دیگر انسان است؟

27- چراکشف راه درست زندگی جامع همه نیازهاست؟

28- چه چیزی پشتیبان توانای شکست ناپذیر را معرفی می کند؟

29- نیازهای بنیادین انسان درکدام نیاز به یکدیگر می رسند؟

30- این نیاز ازآینده تصویری روشن بدست میدهد رضایت وامید به ارمغان می آورد؟

31- ویژگی های راه درست زندگی چیست؟

32- دونکته مهم در رسیدن به پاسخهای نیازهای انسان چیست؟

33- هرپاسخ باید مکمل و تسهیل کننده نیازهای دیگر باشدنه متضاد آنها بیانگر چیست؟

34- چرا پاسخها باید درست و قابل اعتماد باشد؟

35-- دستگاه تفکرانسان چه زمانی می تواند حکم قطعی دهد؟

36- اگر در موضوعی اطلاعاتی دراختیار عقل قرار نگیرد نتیجه چیست؟

37- اگر در موضوعی اطلاعات غلط دراختیار عقل قرار گیرد نتیجه چیست؟

38- اگر در موضوعی اطلاعات صحیح ولی ناقص دراختیار عقل قرار گیرد نتیجه چیست؟

39- چه وقت حکم عقل صحیح و قابل اجراست/

40- برای پاسخ به نیازهای انسان به چه چیزهایی نیاز داریم؟

 

درس دوم  دینی سوم دبیرستان «دین و زندگی»

 

1- سوال فرعون از موسی و هارون دربرابر درخواست آنان چه بود؟

2- پروردگار ماکسی است که هرچیزی راآفریده وهدایتش کرده است بیانگر چیست وازکیست؟

3- قال ربنا الذی اعطی کل شیء خلقه ثم هدی یعنی چه از زبان کیست بیانگر چیست؟

4- الذی خلق فسوی والذی قدرفهدی یعنی چه بیانگر چیست؟

5- ولاتقف مالیس لک به علم یعنی چه بیانگر چیست؟

6- سرانجام و نتیجه هدایت و ضلالت چیست؟

7- خداوند چگونه حجت رابرمردم تمام می کند؟

8- خداوند بعداز فرستادن انبیاء خودرا باچه صفاتی یاد می کند؟

9- دو خصوصیت همه پیامبران کدام است ؟

10-چراخداوند هیچ موجودی را بیهوده خلق نمی کند واین بیانگر کدام صفت خداست؟

11- اصل عام و همگانی درنظام خلقت است؟

12- تناسب میان خلقت و هدایت چگونه است؟

13- چرا شیوه هدایت موجودات باهم متفاوت است ؟

14- سبب تمایز بنیادین انسان با سایر موجودات چیست؟

 15- خدا مقصداصلی انسان راچه معرفی می کند/

16- از تفاوت های بارز انسان باسایر موجودات چیست؟

17- قرآن از قوه عقل باچه نام های وعناوینی یاد می کند؟

18- کدام ویژگی سبب اختیاری شدن مقصد انسان است؟

19- حرکت انسان اختیاری است یعنی چه؟

20- برای اینکه عقل درمورد مساله ایی حکم قطعی بدهدبه چیزی نیاز دارد؟

21- منظور از هدایت ویژه الهی چیست؟

22- هدف از فرستادن پیامبران چیست؟

23- درچه صورت راه دست یابی همه ی نیازهای بنیادی انسان مشخص شده است؟

24- ای هشام خداوند رسولاتش رابه سوی بندگان نفرستاد جز برای آن که این بندگان درپیام الهی تعقل کنند ازکیست؟

25- از نظر امام کاظم (ع) هدف از فرستادن انبیاء چیست؟

26- چه کسانی پیام الهی رابهتر می پذیرند؟

27- چه کسانی نسبت به فرمان الهی داناترند؟

28- چه کسانی رتبه شان دردنیا وآخرت برتر است؟

29- منظور از حجت آشکار و پنهان چیست؟

30- حجت چیست؟

31- خداوند باکدام دوحجت درمقابل گناهکاران استدلال می کند؟

32- وسیله فهم پیام الهی است ودرپرتوآن معارف وحقایق دینی فهمیده می شود؟

33- چه کسی به فهم عمیق ترو برتری از دین دست دست نمی یابد؟

34- درچه صورت از روح و حقیقت دین بی بهره می مانیم؟

35- بیش تر کژفهمی ها وانحرافات درطول تاریخ به چه علت است؟

36- باچه وسیله می تواند به نیازهای انسان پاسخ داد؟

37- دین به چه نیازهای انسان پاسخ می دهد؟

38- آسانترین و مستقیم ترین و مطمئن ترین راه رسیدن به زندگی هدفمند چیست؟

 

درس سوم : دین و زندگی سوم دبیرستان

1- خداوند متناسب باکدام ویژگیهای انسان اورابا فرستادن دین راهنمایی کرده است؟

2- پیامبران الهی چه مسئولیت هایی رابرعهده داشتند؟

3- ازآیه 13سوره شوری چه مطلبی فهمیده می شود؟

/ 0 نظر / 124 بازدید