نمونه سوال اندیشه 1

2-حرکت موجودات به سوی غایت و هدف بیانگر چیست

الف:هماهنگی موجودات            ب:هدفمندی موجودات             ج:هوشمندی موجودات        د:عقلانیت موجودات

 

3-از رسالت های برهان نظم نیست

الف:اثبات ناظم       ب:-اثبات واجب الوجود          ج: هماهنگی موجودات           د:هدفمندی موجودات

 

4:این گروه به ااوصاف الهی در قرآن ایمان دارند ولی تأمل در باره ی آن را منع می کنند

الف:مشبهه                         ب:معطله                        ج:شیعه                                    :معتزله           

 

5-این گروه برای خدا دست و پا واعضاء بدن فرض می کنند

: الف:مشبهه                        ب:معطله                         ج:شیعه                                        :معتزله

       

6-آیاتی که در معنا و مقصود مورد شک و تردید نیستند

الف:متشابه                          ب:محکم                         ج:مطلق                                 د:عام و خاص

 

7:آیه (ید الله فوق ایدیهم ) به چه آیه ایی مشهور است              

الف:متشابه                            ب:محکم                          ج:مطلق                                 د:عام و خاص

 

8:کدام دیدگاه در باره ی صفات خدا صحیح است

الف:اهل تعطیل                       ب:اهل تشبیه                      ج:اثبات با تشبیه                       د:اثبات بلا تشبیه

 

9:خدا همواره بوده و باقی است زیرا......................

الف:خدا ماده نیست و به مکان نیاز ندارد                           ب:خدا مرکب نیست وبه اجزاء نیازمند نیست

ج:خدا واجب الوجود است و وجود برای او ضروری است     د: خدا ممکن  الوجود است و وجود برای او ضروری است

10-.........به معنای قایم به خود است که به دیگری نیاز ندارد

الف: قادر                          ب:قیوم                                      ج:قادر                                 د:مقدِّر

 

11:امکان ندارد صفت تازه ایی در خدا بوجود آید اشاره به چیست

الف:خدا حلول نمی کند                  ب:خدا محل حوادث نیست                 ج:خدا مرکب نیست         د:خدا در مکان نیست

 

12_انسان بر اثر تکامل روحی به جایی می رسد که می تواند بسیاری از حقایق  از جمله صفات جمال  و جلال الهی را از طریق مشاهده قلبی درک کند اشاره به کدام راه خدا شناسی دارد

الف:عقلی                   ب:آفاق و انفس                        ج:قرآن و روایات                       د:کشف و شهود

 

 

 

13 – مسلمانان در مقام وصف خدا باید از صفاتی کنند که در قرآن و روایات مطرح شده است  اشاره به چیست

الف:اجتهادی بودن صفات خدا     ب:توقیفی بودن صفات خدا     ج:    عقلانی بودن صفات خدا     د:محدود بودن صفات خدا

 

14:از امهات صفات ثبوتی است   الف:قادر                     ب:رازق               ج:رحیم                 د:جبّار

 

15-از صفات فعل خدا نیست     الف:غضب              ب:رازق                     ج:مرید                  د:خالق

 

16-سمیع و بصیر بودن خدا به کدام صفت خدا بر می گردد   

الف:حیات                        ب:قدرت                      ج:علم                  د:اراده  

 

17-کدام جمله صحیح نیست

الف:قدرت خدا به محالات عقلی تعلُّق نمی گیرد        

 ب:عدم پیدایش امور محال به علت محدودیت قدرت الهی نیست

ج:امور لا شی ء  متعلق قدرت خدا قار نمی گیرند     

  د:عدم تعلق قدرت به محالات عقلی به فاعلیت فلعل بر می گردد  نه قابلیت قابل

18-پذیرش این معنای اراده در واقع انکار اراده خداست

الف:رضایت خدا به ذات خود              ب:رضایت خدا به فعل خود    

 ج:اعمال قدرت                            د:اراده به معنای علم خدا به نظام اصلح

 

19-تعریف اراده تکوینی خداست

الف:رابطه خاص خدا با مخلوقات که بالضرورة تحقق می یابد                                                                                             ب: رابطه خاص خدا با مخلوقات که بالضرورة تحقق نمی یابد

ج: رابطه خاص خدا با افعال اختیاری انسان که بالضرورة تحقق می یابد                                                                                                 د: رابطه خاص خدا با افعال اختیاری انسان که بالضرورة تحقق نمی یابد

 

20-افعال الهی در نهایت اتقان و استواری و کمال باشد و هیچ نقص و کاستی به فعل او راه نیابد تعریف چیست

الف:حکمت الهی       ب:عدل الهی        ج:علم الهی        د:قدرت الهی

 

21-ثمره ی پذیرش این معنای حکمت آن است که نظام هستی بهترین نظام است

الف: افعال فاعل در نهایت استحکام و اتقان باشد و در بهترین شکل ممکن باشد

ب:دوری از کارهای زشت و قبیح

ج:داشتن هدف عقل پسند برای تمام کارها وافعال

د:آگاه از تمام اسرار کارها و موجودات

 

22:-صفت عدل پیوند نزدیکی با کدام صفت خدا دارد

الف:علم     ب:حکمت   ج:قدرت    د:اراده

 

23:کدام معنای عدل در مورد خدا به کار می رود

الف:مساوات    ب:اعطاء حق به ذی حق       ج:قرار دادن هر چیز در جای خود    د:دوری از کارهای زشت

 

24:کدام گزینه اشتباه است

الف:شر لازمه جهان مادی است  و جهان مادی در مجموع خیر است

ب:در عالم فرشتگان محدودیت نیست ولی تضاد و تزاحم وجود دارد

ج:محال است عالم ماده بی تزاحم و تضاد آفریده شود

د:عالم ماده نمی تواند خیر محض را بپذیرد

 

 

 

 

 

 

 

25-اگر عالم ماده که تلازم اجتناب ناپذیر با شرور دارد به گونه ایی خلق شود که در آن شری متحقق نبود..........

الف:اختیار از انسان سلب می شد                           ب:با قیامت در تضاد واقع می شد

ج:این عالم دیگر مادی نبود                                   د:بهترین نظام ممکن می شد

 

/ 0 نظر / 50 بازدید