سوالات تشریحی دین وزندگی سوم دبیرستان2

4- برای اینکه عقل بتواند درباره مسئله ای حکم قطعی بدهد نیازمندِ ........ است.

5- هر یک ازسوالهای زیر برکدامیک از نیازهای بنیادین انسان دلالت دارد؟

الف) چگونه میتوان به زندگی اجتماعی عادلانه دست یافت؟   ب)رضایتمندی وآرامش درونی را چگونه میتوان بدست آورد؟

ج)کدام راه مطمئن، ما را ازماندن ودرجا زدن نجات میدهد؟     د)انسان چگونه میتواند به سعادت وخوشبختی جاودانه برسد؟

6- درستی یا نادستی این جمله را ارزیابی کنید.

«انسان می تواند به تنهایی و با اتکا به اندیشه خود پاسخ نیازهای بنیادین خود را بدهد»

7- اگردرموضوعی ............ ،عقل نمی تواند هیچ حکمی را بدهد.

8- توضیح دهید که چرا نیاز به کشف راه درست زندگی جامع نیازهای بنیادین زندگی بشری است؟

9- علت توجه و اهمیت دادن به نیاز«کشف راه درست» چیست؟

10- کدام هدف انسان را از تنگنای امور حیوانی بیرون می آورد؟

11- سرچشمه شادی ها و احساس رضایت در انسان چیست؟

13- مشخصه اصلی جامعه ای که مانع تکامل و تعالی انسان درزندگی است، چیست؟

14- کرامت و حرمت افراد چگونه درجامعه عدالت جو حفظ می شود؟

15- پاسخ صحیح ومطمئن به بنیادی ترین نیازهای انسان چیست؟

17- آنانکه شادی و شادمانی را در خارج از وجود خود جستجو می کنند به چه چیزی تشبیه شده است؟

18- چه رابطه ای میان نیاز ششم و نیاز اول وجود دارد؟

19ـ میزان توانایی و محدوده ی کارایی دستگاه تفکر و اندیشه (عقل) را در جدولی ترسیم نمائید.

20ـ آیه را به دقت بخوانید سپس به سؤالات مطرح شده پاسخ دهید.

«یا أیُّهَا الَْذینَ ءامَنُوا اِسْتَجیبُوا لِلّهِ وَلِلرَّسُولِ اِذا دَعاکُمْ لِما یُحییکُمْ»( ای مؤمنان دعوت خدا و رسولش را اجابت کنید آنگاه که شما را به چیزی فرا می خواندکه زندگی وحیاتتان میبخشد.)

الف) مقصود ازحیات در این آیه چیست؟                ب) اینگونه حیات درگرو چیست؟ 

ج) ازشرایط ایمان . . . . . . . . . . . . . . . . و . . . . . . . . . . . . . . . . . . . است. 

  درس دوم                           لطف الهی

1ـ با توجه به آیه، به سوالات مورد نظر پاسخ دهید.          «اَلَّذی خَلَقَ فَسَوَّی وَالَّذی قَدَّرَ فَهَدی»

الف) آیه را ترجمه کنید.                    ب) پیام و مفهوم آیه را بنویسید.

2ـ عقل وسیله ........... است که در پرتو آن .......... و ........... فهمیده می شود.

3ـ چرا شیوه هدایت موجودات با یکدیگر متفاوت است؟

4ـ هدایت یک اصل عام و همگانی در نظام خلقت است. این جمله را ارزیابی کنید.

5 ـ ویژگی و ارزشهایی که خداوند دروجود انسان قرار داده است، سبب چه چیزی شده است؟

6 ـ انسانها چگونه می توانند با استمداد از تفکر و تعقل به مراحل بالایی از شکوفایی برسند؟

7ـ هدایت ویژه انسان را توضیح دهید.

8 ـ درحدیثی از امام کاظم به هشام، دو حجت آشکار ونهان به چه عنوانی مطرح شده است؟

9ـ خلق بی هدف نشانه چیست؟

10ـ نامهای گوناگونی که در قرآن از قوه تفکر نام برده شده است، چیست؟

11ـ رسیدن به حقیقت با چه ابزاری میسر است؟

12ـ کدام ویژگی سبب اختیاری بودن حرکت انسان به سوی هدف است؟

13ـ کسانی که با قدرت تفکروتعقل دردین الهی بیندیشند، چه نکاتی را استنباط خواهند کرد؟چند مورد را بررسی کنید.

14ـ براینکه عقل بتواند درباره مسئله ای حکم قطعی بدهد، نیازمند چیست؟ با مثال توضیح دهید.

15ـ شخصی که با تفکر و تعقل عمل می کند با شخصی که بدون تفکر عمل می کند، تفاوتشان در چیست؟

16ـ با توجه به ترجمه آیه پروردگار ما کسی است که هرچیزی را آفریده و سپس هدایت کرده است.هدفداری موجودات چگونه اثبات می شود؟

17ـ با توجه به آیه، به سوالات مورد نظر پاسخ دهید.  «وَجَعَلَ لَکُمُ السَّمعَ وَالاَبصارَوَالاَفئِدَهَ لَعَلَّکُم تَشکُرونَ»

الف) آیه را ترجمه کنید.        ب) پیام آیه را بنویسید.            ج) این آیه درکتاب درباره چه موضوعی است؟

د) توضیح دهید، تشکر و سپاس انسان از خداوند چگونه می تواند صورت بگیرد؟

17ـ با توجه به آیه به سوالات زیر پاسخ دهید.

«قالَ فَمَن رَبُّکُمایا موسی قالَ رَبُّنَا الَّذی اَعطی کُلَّ شَیءٍخَلقَه ثُمَ هَدی»

الف) آیه را ترجمه کنید.           ب) رابطه حکمت با هدایت را بنویسید.          ج) پیام آیه را بنویسید.

د) نحوه هدایت کلی موجودات در جهان هستی با توجه به آیه، چگونه صورت می گیرد؟

18ـ نیاز به هدایت ویژه الهی چه زمانی برای انسان آشکار می شود؟

  درس سوم                       هدایت مستمر

1ـ محورهای اصلی برنامه پیامبران بزرگ الهی درطول تاریخ که ازخداوند دریافت کرده اند کدامند؟

2ـ با توجه به آیه، به سوالات زیر پاسخ دهید.  «وَمَن یَکفُر بِایاتِ اللهِ فَاِنَّ اللهَ سَریعُ الحِسابِ»

الف) ترجمه آیه را بنویسید.                                ب) پیام آیه را بنویسید.     

  ج) از این آیه چه نکته ای می توان برای زندگی خود یافت؟

3ـ اگر خداوند مقام عصمت را به پیامبران نمی بخشید چه خطرهایی سایر انسانها را تهدید می کرد؟

4ـ مصونیت ازگناه در پیامبران به چه صورت است؟    5 ـ لازمه استقرار وماندگاری یک دعوت ...... و ....... است.

6 ـ چند مورد از ویژگی های فطری مشترک انسان را بنویسید.

7ـ ازعلل آمدن پیامبران متعدد، پایین بودن سطح درک انسانها اولیه را ارزیابی کنید ونتیجه آن را بنویسید.

8 ـ اگرخداوند یک دین برای انسانها فرستاده است پس چرا اکنون ادیان الهی مختلف درجهان وجود دارد؟

9ـ ازویژگی های دین اسلام که سبب انطیاق آن با نیازهای متغبر زمان می شود، دومورد را بنویسید.

10ـ مفهوم دین واحد چیست؟ وتعدد و اختلاف دردین ناشی ازچیست؟

11ـ چه عواملی باعث شد که شریعت پیامبر جاویدان گردد؟

12ـ حدیث پیامبر«لاضَرَرَوَلاضِرارَ فِی الاِسلامِ»را ترجمه کنید وبگوییدازاین حدیث چه نکته ای قابل استنباط است؟

13ـ علت ارسال پیامبران متعدد برای انسان را بنویسید.

14ـ چه زمانی پیامبران می توانند مسئولیت های خود را به درستی انجام دهند؟

15ـ مصونیت ازگناه درپیامبران مانع بیرونی دارد یا به اختیار خود صورت می گیرد؟ پاسخ کامل بیان کنید.

16ـ پیامبران دین الهی را درخور و فهم و اندیشه انسانهای دوران خود بیان می کنند و متناسب با درک آنان سخن

میگویند، با توجه به این مطلب توضیح دهید :              اولاً این مطلب درکتاب مربوط به چه موضوعی است؟                              

ثانیاً با ذکرمثالی مفهوم جمله بالارا توضیح دهید.          ثالثاً نتیجه توضیح خود را دریک جمله بیان کنید.

17ـ منظورازکلمه اَقیمُوا الدّینَ درآیه چیست؟ توضیح بدهید« وَماوَصَّینا بِه اِبراهیمَ وَموسی وَعیسی اَن اَقیمُوا الدّینَ»

18ـ چرا خداوند یک برنامه کامل دراختیارانسانها گذاشته است؟ علت وسبب اصلی آن چیست؟

19ـ علت از بین رفتن تعلیمات پیامبر قبل یا تحریف کلی آن تعلیمات، چیست؟

20ـ منشأ اختلاف وچند دینی درمیان پیروان ادیان مختلف چیست؟

21ـ چند مورد از اصول ثابت دعوت انبیاء را بنویسید.

22ـ با مطالعه عصمت پیامبران وهدایت انسان ضرورت عصمت را درحوزه مسئولیت مربوط به رسالت را تشریح کنید.

23ـ با توجه به حدیث «ما انبیاء مأمور شده ایم که با مردم به اندازه عقلشان سخن بگوییم» پاسخ دهید که:

اولاًمربوط به کدامیک ازفلسفه تعدد پیامبران است؟   ثانیاً ازاین حدیثِ رسول اکرم، چه نکته ای دریافت میکنید.

   درس چهارم                  معجزه ای ازنوع کتاب

1ـ معجزه بودن قرآن ازچند جهت قابل برسی است؟

2ـ چرا هر پیامبری به داشتن معجزه نیازمند است؟

3ـ جنبه اعجازقرآن را از جهت لفظی و ظاهری بررسی کنید.

4ـ دو ویژگی قرآن را از جهت لفظی و ظاهری برسی کنید.

5 ـ از اعجاز لفظی و ظاهری قرآن با نشانه های معنایی قرآن چه نتیجه کلی میتوان گرفت؟

6 ـ معجزه را تعریف کنید.                      7ـ معنا و مفهوم تحدی چیست؟ توضیح دهید؟

‌8 ـ هر کدام از موارد زیر به کدامیک از جنبه هایاعجاز قرآن دلالت دارد؟

/ 0 نظر / 194 بازدید