شعور آب

دکتر ایمـــوتـو یک محقق ژاپنی است که سالهاست برروی ملکولهای آب تحقیق میکند ونتایج تحقیقـات او مورد تایید موسسات معتبر دنیاست او معتقد  است خوبی یا بدی مکان قرار گرفتن آب ، زشتی وزیبایی کلماتی که در کـــنار آب گفته یانوشته میشود همچنین رفتار زشت وزیبا شکل بلور تشکیل شده از آب را زشت یا زیبا میکند.روش کار به این صورت است که 5cc از آب را در دمای 25C-به مدت 3ساعت قرار میدهند تا به دانه های کوچک وبرجسته یخ تبدیل میشود سپس به اتاقکی به ابعاد سه در پنج متر بادمای5C-منتقل میکنند وهمزمان با میکروسکوپ الکترونی مجهز به دوربین عکس برداری به آن نگاه میکنند کریستالها پس از دو دقیقه شروع به باز شدن میکنند وشکل شش ضلعی به خود میگیرند وپس از 20تا30ثانیه از بین میروند.چندین نمونه راباهم بنگریم:

دکتر ایمــــوتــو( هنگامــی که بلور تشکیل شـــده از ظــرف آبی که روی آن کلمــه بسم الله الرحمن الرحیم نوشته شده بودرادر زیر میکروسکوپ الکترونی مشاهده میکند) :

"من اطلاعات زیادی درمورد اسلام ندارم اما زمانی که این بلور را دیدم درمورداسلام کنجکاو شدم"

وقتی که روی شیشه آب نوشتند : عشق به خانواده

آب به زیبایی درک میکند که خانواده از سه عنصر پدر .مادر و فرزند تشکیل میشود وآن رابا سه بلور منطبق برهم نشان میدهد

 وقتی که شیشه آب را بر روی عکس کعبه قرار دادند:دکتر ایموتو پس از دیدن این تصویر میگوید:

"بلور به دست آمده شباهت فوق تصوّری باتصویری که به آن نشان دادیم داشت و

آنچنان فضای تصویر را منعکس میکرد وبازتاب مشابهی از جوّ آنجارا القا مینمود که مرا دچار بهت وهراس کرد."

 آبهای راکد واز جمله آب پشت سدها بلورهای زشتی تشکیل میدهند وشش ضلعی نمیشوند .تصویر سمت چپ بلور به دست آمده از آب سدّ فوجیوارا است پس از این نمونه گیری دکتر ایموتو جمعی را در کنار دریاچه سد جمع میکند واز آنها میخواهد که دعا بخوانند(هر دعایی که دلشان خواست) سپس مجدداً از آب نمونه گیری می کنند تصویرسمت راست بلور به دست آمده پس از خواندن دعاست جالبتر اینکه پس از این عمل بلور بدست آمده از کل آب دریاچه از بلور به دست آمده از یک جزء کوچک آن زیباتر است.

 وقتی از آب چشمه زمزم نمونه گیری میکنند:

 دکتر ایموتو پس از دیدن این تصویر میگوید:

"این آب معجزه آسا که از دل بیابان می جوشد در هر بار آزمایش بلورهایی تقریباً منطبق بر هم تشکیل دلد ومااز خود میپرسیم چرا ؟!"

شاید آب با این دوبلور منطبق برهم میخواهد ماجرای هاجر واسماعیل (علیهماالسلام) را تداعی کند.

 دکتر ایموتو :"مابرای آب یک نوار قرائت قرآن پخش کردیم به همان شیوه ای که معمول است پرطنین وبدون موسیقی متن بلور به دست آمده تصویری فوق العاده سمبلیک وبارور داشت ."

اکنون آیه 44سوره مبارکه اسراءرا بیشتر می فهمیم آنجا که میفرماید:

"آسمانهای هفتگانه وزمین وهرآنچه درآنهاست تسبیح اورامیگویند وهیچ چیزی نیست مگر آنکه تسبیح او میگویدولی شماتسبیح آنان را نمی فهمید اوست که بردبارو آمرزنده است ."

/ 0 نظر / 78 بازدید