سوالات تشریحی اندیشه 2

2: محدودیتهای عقل بشری راتوضیح دهیدونام ببرید ویکی را به اختصارتوضیح دهید؟(ص 32)

الف)کلی بودن واجمالی بودن احکام عقل  ب)ناتوانی عقل درشناخت آثار اخروی اعمال انسانی بدین منظورکه زندگی انسان منحصر به این دنیا نبوده وانتظاربشریت برای جاودانگی وزندگی ابدی می باشد لذا عقل بشرازتشخیص اینکه ازچه راهی می تواند به این مقصود برسد ناتوان می باشد. ح)آسیب پذیری عقل درمرحله تشخیص وعمل

3: رابطه علم ودین (تعارض تمایزممکن بودن علم ودین)راتوضیح دهید؟(ص 39)

نکته مهم اینست که گاها وحی را جایگزین عقل وعلم معرفی می کنند باید توجه شود وحی جایگزین عقل وعلم نیست بلکه مکمل ومؤید آنهاست.دوتحول مهم درکیهان شناسی وزیست شناسی درقرون 17 و19 به وقوع پیوست وعمده تعارضات بین دین وعلم را مطرح ساخت یکی دراواخرقرون وسطی گالیله موضوع گردش زمین را مطرح نمود ودیگری داروین در قرن 19 دردوران رونسانس موضوع تکامل موجودات رابیان نمودند .بایدتوجه داشت عمده عوامل این تعارضات بین علم والهیات بودکه به جنگ علم ودین شهرت یافته که عوامل این شهرت عبارتنداز:مردم عادی وعامی –ارباب مذاهب وعالمان دینی –اهل علم وقلم .ونکته دیگر هویت راستین علم درآن زمان که خودازمردان ومتفکران بزرگ مذهبی بودند.

اگرموضوعات ،غایات وروشهای علم ودین به اندازه کافی ازیکدیگر متمایز شده باشند راه برای بروز تعارض ورقابت بسته است .علم ودین صورتهای گوناگون زندگی اند که هرکدام حدود وقلمروخاص خودرا دارند وهیچ کدام نبایدخودرا تمام واقعیت بدانند ودرقلمرو یکدیگردخالت کنند درنتیجه :-استقلال درزبان :به دلیل استقلال وتمایز موجود درزبان هریک منطق وعملکردهای خاص خویش را دارند ونباید بامعیارهای یکدیگر مورد قضاوت قراربگیرند.-فلسفه تحلیل زبانی (فلسفه زبان متعارف):تنوع وظایف ونقشهایی که زبان برعهده دارد ووظیفه زبان علم پیش بینی وکنترل ووظیفه زبان دین ،هدایت به حقیقت واخلاق می باشد.دردیدگاه کلامی وروش علم ودین کاملا باهم متفاوت می باشندو از نظراصالت وجودی علم بدنبال معرفت عینی وغیرشخصی است وموضوع عملش براشیاءمادی وکارکرد آنهاست ولی دین معرفتی عمیقاشخصی وذهنی وبرواقعیتهای شخصی واخلاقی استوارمی باشد.اشکالی که براین دیدگاه وارد می باشد اینست که بخشی از زبان دین را نادیده گرفته وآن بیان حقایق طبیعی است. درحوزه تعامل علم با دین علم بااستفاده از روش نحقیق ومعیارخاص تبیین دقیق ودرستی از پدیده های تجربی دارد وهدفش کشف علل طبیعی است ودین بااستفاده از آموزه ها ومفاهیم خاص تبیین کاملی ازموضوعات مهم داده وهدفش کشف معنای وقایع نه علل آنهاست

4: دلایل روایی مصونیت قرآن ازتحریف چیست؟(ص 62و63)

الف)حدیث ثقلین ب)روایات ازائمه که قرآن را مرجع ومحک بازشناسی آراء وتمایلات وجریانهای حق وباطل می داند ج)روایاتی که ضرورت محک زدن روایات با قرآن وکنار گذاردن روایات مخالف را مورد تاکید قرارمی دهید.

5-دلایل عقلی عدم تحریف قرآن را بیان کنید؟(ص 63)

الف)آیات تحدی ب)اوصاف قرآن :فصاحت وبلاغت –حق بودن –ذکربودن –عدم اختلاف درآیات ج)ضمانت الهی :آیات کریمه قرآن به عنوان دلیل درون دینی یانقلی برعدم تحریف استنادکرد. 

6: اسلام ومقتضیات زمان را مختصرا توضیح دهید؟(ص76)

باتوجه به متغییرات انسانی وثبات وتغییرناپذیری قوانین :1- محیط واجتماع مخلوق بشراست وپدیده های جدیدی که در زمان پیدامی شوند همیشه ازنوع سعادتمندبرای بشرنمی باشداسلام با پیشرفت وترقی مخالف نیست بلکه با هوا وهوس وانحطاط مخالف است. 2-تقاضای مردم زمان وپسندمردم دلیل هماهنگی با آن نیست ویک مسلمان نباید برحسب سلیقه عموم حرکت کند. 3-احتیاجات مردم درطول زمان تغییرمی کند وبشردر هرزمان نیازهای خاصی راداردلیکن قوانین اسلام می تواند پاسخگوی نیازهای متغیرانسانها درطول زمان های مختلف باشد.

7: ویژگی های سیستم قانونگذاری دراسلام وعناصرپویایی آن را بیان کنید؟ ویک مورد را توضیح دهید(ص78)

1-ورودعقل درحریم قانونگذاری .بدین معناکه عقل به عنوان حجت پنهان بعد ازحجت آشکار که رسولان می باشد ذکرشده .2-اجتهاد قوه محرکه اسلام,اجتهاد مقوله ایست که می تواند انسان را درمقتضیات زمان هدایت نماید وبا قوانین اسلام هماهنگ سازد.3-مبتنی بودن احکام اسلامی برمصالح ومفاسد واقعی 4-توجه به احکام اولی وثانوی 5- عدم توجه به شکل وصورت ظاهری زندگی 6-قوانین کنترل کننده 7-اختیارات حکومت اسلامی

عقل به عنوان منبع قانونگذاری وتشریع به رسمیت شناخته شده است  وفقیهان عقل را درکنارکتاب وسنت واجماع به عنوان چهارمین منبع احکام می دانندوعلت اینکه عقل دراسلام جایگاه دارداینست که قوانین دینی با واقعیت زندگی انسان سروکارداردوبارها واژه هایی نظیرتفکر,تدبر وتقیه درقرآن ذکرگردیده وعقل را به عنوان حجت درکنار انبیاء معرفی نموده

8: کثرت گرایی چیست توضیح دهید؟ دلایل کثرت گرایان رابیان کنید؟(ص 122) (ص 121)

کثرت گرایی دینی نظریه ای است درباب حق بودن ادیان ودینداران  ,کثرت موجود درعالم دین ورزی حادثه ای است طبیعی که ازحق بودن همه ادیان پرده برمی دارد ومقتضایات دستگاه ادراکی آدمی وازسوی دیگر ساختارچندپهلویی واقعیت وباصفت هدایت گری خداوند وسعادت جویی ونیکبختی آدمیان نیزسازگاری می باشدکثرت گرایان می گویند یک حق وجودندارد بلکه حق های بسیاری داریم واین بدلیل چندضلعی وچندلایه بودن واقعیت است

دلیل اول کثرت گرایان آن است که واقعیت غایی امری نامتناهی است وهمه تصاویر گوناگونی ازآنها دارند وتا اندازه ای درست است. دلیل دوم خیرخواهی خداوند وعشق او به بندگانش است که هدایت گری عام او بیشتربندگانش را هدایت می کند. سومین دلیل تنوع در مقام فهم متون مقدس است واین تکثرناشی ازصامت دانستن متون دینی وکمک گرفتن از پیش فرض ها برای تفسیرمتن وتاثیرپیش فرض ها درتفسیرهاست

9:حقیقت  نامتناهی است این دلیل کثرت گرایی  را به طور کامل نقد کنید

جواب مطرح شده در کلاس

10: شمول گرایی راتوضیح دهید؟ صورتهای مختلف شمول گرایی رابیان کنید؟ یک مورد را توضیح دهید(ص 129) (ص 129)

شمول گرایی معتقداست مدعیان ادیان درباره واقعیت غایی صدق وکذب بردار هستند حق مطلق تنها یکی است وراه اصلی رستگاری نیزهمان دین حق است با این حال همه ادیان تا اندازه ای رستگار می شوند ولی تنها یک شاهراه برای رستگاری است وبقیه راه ها فرعی می باشند.

الف)شمول عفو ب)شمول به دلیل حقایق ج)شمول کفاره چ)نسبیت در بهره مندی ازحقیقت

11: معیارهایی برای ارزیابی ادیان بیان کنید؟(ص 132)

معیارهای ارزیابی برای ادیان :1-مطالعه تاریخ زندگی بنیاننگذاران ورهبران ادیان 2-تجربه دینی یک پیامبر ,آزمودن انواع ارزش های انسانی 3-سازگاری میان اصول جهان بینی ومبانی اعتقادی دریک دین 4-یک نظام دینی نباید راه تصدیق وفهم را مسدودکند 5-درصورت عدم حل یک معضل دینی دین نباید در یک نظام دیگر منحرف شود 6-یک نظام دینی نبایدبا دستاوردهای مسجل بشری درقلمروعلم وعقل درتعارض باشد. 7-یک نظام دینی باید ذاتا سند واعتبار وثبات خویش را تضمین کند.8-یک نظام دینی بایدبا دریافتهای وجدانی وپایه های انسانی در زمینه های اخلاقی همخوان باشد

/ 1 نظر / 287 بازدید
نرگس

با عرض سلام وخسته نباشید بطور اتفاقی وبلاگ جنابعالی رو دیدم معلومه زیاد روش کار کردید جای تشکر داره اگر اجازه بفرمایید بنده از نمونه سئوالات دروس معارف شما استفاده کنم . خوشحال میشم از تجربیات ونظرات شما بهره مند بشم .موفق باشید