سوالات تشریحی دین وزندگی سوم دبیرستان نمونه 3

3ـ اگر کسی درپاسخ به سؤال «چگونه باید زیست؟» بگوید «تنها باید از لذت‏های مادی بهره‏مند شد» به پاسخ او چه اشکالاتی وارد است؟

4ـ برای این که پاسخ به نیازهای بنیادی صحیح باشد، باید چه ویژگی هایی داشته باشد؟

5ـ آیا عقل می‏تواند پاسخ مناسبی به نیازهای بنیادین انسان دهد؟ چرا؟

6ـ آیا عقل انسان می‏تواند پاسخگوی مناسبی برای نیازهای بنیادین انسان باشد؟

7ـ چه راهی برای پاسخگویی به نیازهای انسان وجود دارد؟ چرا؟

8ـ این شعر یادآور کدام خصوصیات انسانی است:

هرکه او بیدارتر پر دردتر هر که او هشیارتر رخ زردتر

9ـ چرا دستاوردهای علمی انسانی نمی توانند پاسخگوی نیازهای بنیادین او باشد؟

10ـ چه موقع زندگی آدمی معنای انسانی خود را بیدار می‏کند؟ ( این مسأله را با توجه به نیازها پاسخ دهید. )

11ـ چرا نمی‏توان پاسخ به نیازهای بنیادین را به سلیقه فردی واگذار کرد؟

12ـ در چه شرایطی عقل کارایی کامل در پاسخگویی به یک سؤال را دارد؟

13ـ چرا انسان نمی‏تواند از پاسخگویی به نیازهای بنیادین فرار کند و از آن غافل بماند؟

14ـ آیا هر انسانی همواره به نیازهای اساسی خود، آگاهی دارد؟ چه موقع این نیازها به دغدغه جدی و سؤالهای اصلی او تبدیل می‏شوند؟

15ـ درچه صورتی زندگی انسان معنای صحیح پیدا می‏کند؟

16ـ منظور از «درد متعالی» چیست؟

17- چرا انسان در پاسخگویی به نیازهای بنیادین ، ناتوان است؟

18ـ پاسخگویی به کدام نیاز اساسی ، پاسخگویی به سایر نیز هست توضیح دهید

درس دوم: لطف الهی :

1-       بر مبنای اینکه هدایت هر موجودی با خلقت او ارتباط دارد، تناسب میان خلقت و هدایت زنبور عسل با انسان را مقایسه کنید.

2-       کدام ویژگی در انسان زمینه ساز نوع هدایت اوست؟ این زمینه سازی را توضیح دهید.

3-       درباره نمودار زیر توضیح دهید و مثال مناسبی برای آن ذکر کنید.

هدایت خاص

 

   مخلوق خاص                                                                                   هدف خاص

4-       برخی از نتایج ارزشمند تعقل در معارف دین چیست؟ این نتایج را در ارتباط با نیازها توضیح دهید.

5-       چرا میگوییم هدایت یک اصل عام و همگانی است؟

6-       خداوند کدام هدف را به عنوان مقصد نهایی انسان اعلام کرده است؟

7-       چه تناسبی میان خلقت ، هدف و هدایت موجودات وجود دارد؟

8-       بنا بر سخن امام کاظم (ع) دو حجتی که خدا بر مردم دارد چیست؟ (نمونه طرح سوال از حدیث)

9-       بنا بر سخن امام کاظم (ع) در باره حجت های ظاهر وباطن ، رتبه چه کسانی در دنیا وآخرت بالاتر است؟

10-       بنا بر سخن امام کاظم (ع) در باره ی دو حجت ظاهر وباطن، کدام یک از گزینه های زیر درست نیست؟

الف- کسی که عقـلش کامل تر است رتبه اش دردنیا و آخرت بالا تر است.

ب- رسولان، انبیاء و ائمه حجت های ظاهر هستند.

ج- اگر انسان به یکی از حجت ها توجه کند، به رستگاری می رسد.

11- کدام یک از ویژگی های انسان سبب شده که هدایت او در قالب ارسال پیامبران انجام پذیرد؟

12- وسیله فهم و معرفت بر پیام الهی ..... است.

13- ..... تنها پاسخ صحیح و مطمئن به نیاز انسان است. 

14- معنای آیه ی زیر را تکمیل کنید و توضیح دهید که چگونه این آیه بیانگر هدایت ویژه ی انسان است ؟

انا انزلنا علیک الکتاب                 ......................................................

للناس بالحق                           ......................................................

فمن اهتدی'                            ......................................................

فلنفسه                                  ......................................................

و من ضلَ                         و هر کس گمراه شود

فانما یضل علیها                      جز این نیست که به زبان خود گمراه می شود

و ما انت علیهم بوکیل               و تو وکیل و مدافع آن ها نیستی

15- چگونگی رابطه ی "عقل و اختیار" و " نوع هدایت انسان" را تبیین کنید.

16- حجت های ظاهر و حجت باطن کدامند و چه رابطه ای با هم دارند؟

17- در ترجمه ی دو آیه ی 42 و 43 سوره ی یونس دقت کنید:

" و کسانی از آنان فقط سخنان تو را می شنوند (ولی گوش دل نمی سپارند). آیا تو می توانی کران را به شنیدن وادار کنی گرچه عقل را به کار نبندند؟ و از آنان کسانی هست که فقط به تو می نگرد (ولی نه با چشم دل) , آیا تو می توانی به کوران راه نشان دهی؟"

اکنون توضیح دهید که این دو آیه درباره ی حجت های ظاهر و باطن چه می فرماید؟

18- چرا پاسخ به نیازهای اساسی انسان تنها با بهره گیری از عقل میسر نیست؟

19- منظور از "هدایت یک اصل عام است" چیست؟

 

درس سوم: هدایت مستمر

 

1- الف – دلایل آمدن پیامبران متعدد را نام ببرید.

     ب – دلایل ختم نبوت را ذکر کنید.

     ج – این دلایل را با هم مقایسه کنید و ارتباط میان آن ها را توضیح دهید.

     د – کدام ویژگی های زیر فطری هستند؟

1. شعر دوستی

2. عدالت طلبی

3. بی نهایت طلبی در زیبایی ها

4. علاقه به نویسندگی

5. گرایش به علم وآگاهی

6. ذوقمدیریت

2- وجود امام معصوم پس ازپیامبر اکرم (ص)کدام یک ازعوامل آمدن پیامبران جدید را از بین می برد؟

/ 0 نظر / 147 بازدید