اندیشه اسلامی یک با جواب

: بنابه فر موده امیر مومنان علی علیه السلام بزرگترین سعادت و کامیابی انسان:25

الف-خودشناسی است .           ب-ارزیابی  انسان از جهان (شناخت جهان)است.

ج-خداشناسی است.                 د-تعدیل امیال نفسانی و شهوانی است.

3: باگزینه مناسب تکمیل کنید: آیه ی « الا بذکر الله تطمئن القلوب » مناسب حل بحران ............. است .40

الف ) روانی        ب ) اخلاقی            ج ) معرفتی        د ) اقتصادی                                                          

4: رابطه ایمان و معرفت در مسیحیت چگونه است ؟44

الف ) هرکدام بدون دیگری معنی ندارد                        ب ) هیچ رابطه ای با یکدیگر ندارند

ج ) معرفت مقدم بر ایمان است                                   د ) ایمان مقدم بر معرفت است

5: کدامیک از گزینه ها پیرامون ایمان به غیب صحیح نیست ؟53

الف ) عالم غیب نقطه مقابل عالم شهادت است     ج ) از طریق تامل عقلی و شهود قلبی بدست می آید

ب ) وجه امتیاز مادی گرایان و خداپرستان است   د )با فطرت شناخته می شود و نیاز به استدلال ندارد

  6:  این جمله در تعریف کدامیک از اقسام علت صحیح است ؟ 68

( زمینه پیدایش معلول است و در ضمن آن باقی می ماند  )

الف ) علت فاعلی  ب ) علت مادی                 ج ) علت صوری              د ) علت غائی                                                                 

7: ـ مفهوم آیه ی « فذکر انما انت مذکر » چیست ؟

الف ) غیر بدیهی بودن خدا    ب ) فطری بودن خدا    ج ) دلیل عقل اثبات خدا   د ) اکتسابی بودن شناخت                                                 

8:  کدام گزینه حوزه ی فعالیت بعد ادراکی انسان است ؟

الف ) شناخت نظری     ب ) نظرو عمل       ج ) شناخت عملی          د ) صورت ها و مفاهیم ذهنی

9:  کدامیک از امور ذیل از مشخصات امور فطری نیست؟62

الف)درهمه افراد یافت می شود.                                             ب)سلامت جسم وجان را بهمراه ندارد.

ج)نیازی به تعلیم وتعلم ندارد.                                                د)تضعیف می شوند ولی ریشه کن نمی گردند.

10: کدامیک از گزینه ها دلیل بر خداشناسی فطری نیست؟63 تا65

الف)گرایش به کمال مطلق   ب)گواهی تاریخ بشر ج)توجه به خدا هنگام گرفتاریها     د)تضاد و تنازع مذاهب با یکدیگر

11: عامل اصلی بحران اخلاقی کدام است ؟

الف- نشناختن حقیقت جهان  ب-  تکیه بیش از حد بر آموزه های حس وتجربه    ج-  اسیرهوی و هوس نفسانی شدند             د: نشناختن حقیقت انسانی خود

 

 12 کدام یک از گزینه های ذیل رجحان و ضرورت خودشناسی نمی باشد.

الف-مقدمه ی خدا شناسی            ب-پیش در آمد جهان شناسی           ج-مقدمه شناخت علومی چون جامعه شناسی،روانشناسی و ... است      د-مقدمه ی کمال انسانی        

13:توفی یعنی چه وبیانگر چیست

الف:مردن –حقیقت انسان جسمی است که با مرگ از بین می رود

ب:فوت کردن _حقیقت انسان روحی است که قابض الارواح می ستاند

ج:دریافت و گرفتن_ حقیقت انسان جسمی است که با مرگ از بین می رود

د:اخذ و گرفتن- حقیقت انسان روحی است که قابض الارواح می ستاند  

14:جزء  معرفت وحکمت عملی حساب نمی آید

الف :علوم تربیتی       ب:مکاتب تعلیم وتربیت         ج:فلسفه         د:عرفان عملی

15: کدامیک از تعرف ها بر علت فاعلی صادق است ؟

الف ) زمینه پیدایش معلول است                                 ب ) انگیزه فاعل برای انجام کار است

ج ) فعلیتی است در ماده که منشاء آثار است                  د ) معلول را پدید می آورد

16:دور باطل است زیرا...............

الف: اگر صحیح می بود چیزی موجود نمی شد    ب:تقدم شیئ بر خود پیش میامد

ج:چیزی علت خود می شد                            د:ب وج صحیح است

17: : تسلسل محال است زیرا ؟

الف ) هیچ کس آغاز هستی را پیدا نکرده است                    ج ) تسلسل مانند دور مستلزم تناقض است

ب ) پیدایش ممکن بدون علت حال است با نهایت و بی نهایت آن فرقی نمی کند د ) هر سه مورد صحیح است

18- کدامیک از مجموعه های ذیل را نمی توان از لوازم ایمان دانست ؟

الف ) ایمان به آخرت ،رسالت،جهان غیب ج ) ایمان به عالم برزخ ،ولایت فقیه ،غیبت صغری

ب ) ایمان به امامت ،جهان غیب ،کتب آسمانی پیشین د ) ایمان به امامت ،عظمت پیامبران ،بهشت و جهنم

19-در مورد ارتباط عقل وایمان کدام دیدگاه صحیح است

الف :ایمان گرایی انتقادی     ب:ایمان گرایی حداکثری       ج:عقل گرایی حداکثری      د:ایمان گرایی اعتدالی 

20:............در واقع جدا کننده نگرش دینی از الحادی است

الف:ایمان به نبوت    ب:نماز           ج:ایمان به عالم غیب                  د:ایمان به عالم غیب  

21:آیه و قل الحق من ربکم فمن شاء فلیؤ من و من شاء فلیکفر ) بیانگر چیست

الف:ایمان مقدمه عمل است       ب:ایمان بر عمل استوار است                                                  

ج:ایمان اختیاری است             د:عمل نمود ظاهری عمل  است

22:کدام جمله صحیح نیست

الف:انسان مومن عقل گرا است                      ب:از نظر مومن  مجازات های قیامت طبیعی است

ج: انسان مومن فراورده نگر است نه فرایند نگر    ج:کا ر مومن بر اساس جدیت و صداقت است

23-ریشه بحرانهای اخلاقی نیست

الف:غفلت از ساحت مادی انسان       ب:عدم توجه به خدا    

ج:عدم توجه به فضایل اخلاقی          د:  عدم توجه به تعالیم انبیاء

24-مراحل یک انسان مومن به ترتیب کدام است

الف:احسان-عدل -محبت   ب: احسان- -محبت –عدل   ج: عدل -احسان- -محبت   د: محبت -عدل -احسان-

25: آیه شریفه " وحجدوا واستیقنتها انفسهم ظلما و علوا " ناظر به چه حقفیقتی است ؟

الف ) ایمان بدون معرفت                                                     ب ) معرفت بدون ایمان

ج ) انکار برای نداشتن دلیل                                                  د ) ایمان مقدم بر معرفت است

26- طرح این سوال که "علت خدا چیست ؟" صحیح نیست ،زیرا

الف ) در پدیده و ممکنات این سوال مطرح است نه در واجب ج ) خدائی که خالق است نمی تواند مخلوق باشد

ب ) در مسائل مادی چنین سوالی صحیح است نه در غیرمادی د ) وجود خداوند استثنائی در قانون علیت است

27: کدام گزینه با دیدگاه  الهیون  در باب  حقیقت انسان ناسازگار است؟

الف-روح غیر مادی را می توان با ابراز حسی و تجربی به مطالعه و بررسی  گذاشت.

ب-روح یا بعد غیر مادی انسان با مردن و متلاشی شدن از بین نمی رود.

ج-انسان علاوه بر  بدن مادی از روح الهی بهره مند است.

د-روح یا بعد  غیر مادی  انسان حیاتی جاودانه را در عالم آخرت پیش می گیرد.

28-آیه شریفه ثم سواه و نفخ فیه من روحه اشاره به

الف انسان روح دارد.               ب-جسم انسان و کیفیت خلقت او دارد.

ج-دو ساحتی بودن انسان دارد.                د-هیچکدام.

29: اضافه شدن روح به خداوند چه نوع وظیفه ای است؟

الف-اضافه تعلیقی     ب-اضافه شدن تشریفی

ج-اضافه تعلقی    د-اضافه مداوم

30-کلمه توفی در آیات قر آن به معنی

الف-خلقت از روی اعتدال است.    ب-اخذ و گرفتن است.

ج-تکمیل خلقت جسمانی است.     د-برابری و مساوات است.

31-آیاتی که بعد از مرگ به توفی نام  برده ان اشاره به کدام  واقعیت است؟

الف-دو ساحتی بودن     ب-حیات مستقل

ج-بازستاندن روح به تمامی به هنگام مرگ توسط خداوند

د-ب و ج هر دو  صحیح است.

 32:-حقیقت وواقعیت انسان کدام است و سر نوشت آن هنگام مرگ چگونه است؟

الف-روح- هنگام مرگ از بدن ستانده می شود.

ب-اعمال انسان-ازبین می رود.

ج-روح متلاشی می شود.

د-جسم –متلاشی می شود

33 شناختی که برای  انسان از طریق صورتها و مفاهیم ذهنی  حاصل  می شود.

الف-علم حصولی(با واسطه) است.      ب-شناخت علم  حضوری (با واسطه) است

ج-علم حصولی(بی واسطه) است.        د-علم حضوری (بی واسطه)است

34-کدام گزینه در تعریف علم حضوری صحیح  می باشد؟

الف-انسان مستقیما به متعلق شناخت یا وجود واقعی  و عینی  آن آگاهی دارد.

ب-شناخت از طریق صورتها و مفاهیم ذهنی و بی واسطه حاصل می شود.

ج-انسان با واسطه به متعلق شناخت یا وجود واقعی وعینی آن آگاهی دارد

د-هیچکدام

35-اگر انسان مستقیما  به متعلق  شناخت یا وجودی واقعی  آن آگاهی  پیدا  کند به آن ........گویند.

الف-علم حضوری         ب-علم حصولی

ج-علم اکتسابی               د-علم لدنی

 

36-کدامیک از علوم  زیر مصداق بارز معرفت عقلانی اند؟

الف-ریاضیات    ب-ادبیات     ج-فلسفه      د-الف و ج هر دو

37-شناختی را که مربوط به حوزه عمل یعنی باید ها  و نباید ها وخوبها و بدهاست،............گویند.

الف-حوزه شناخت عملی            ب-حوزه شناخت نظری

ج-ادراک عملی              د-الف و ج صحیح

38-آگاهی انسان به حالات روانی واحساسات و عواطف خود از جمله آگاهی از ترس،آگاهی از تصمیم و اراده و... از مصادیق کدام علم محسوب می شود

الف-علم حصولی                          ب-علم حضوری

ج-علم عقلانی                               د-هیچکدام

39: از دیدگاه قران ایمان مبتنی بر........... است؟

الف-شهود و عرفان است        ب-علم و معرفت است

ج-علوم نظری و عملی است            د-هیچکدام

40: از دیدگاه قران لوازم ایمان به خدا کدام گزینه است؟

الف-اعتقاد به نبوت    ب-اعتقاد به معاد

ج-اعتقاد به امامت و قرآن وکتب الهی        د-همه موارد

41: به عالمی که از طریق حواس درک می شود ...............گفته می شود.

الف-عالم محسوس        ب-عالم شهادات

ج-عالم غیب            د-الف و ب هر دو صحیح است.

42-کدام گزینه در مورد عالم غیب صحیح نمی باشد؟

الف-عالمی که از طریق حواس قابل درک نیست.

ب-باید از طریق عقل یا شهود و رویت قلبی به وجود آن اعتقاد یافت.

ج عالم غیب در مقابل شهادات قرار دارد.

د-عالمی که از طریق حواس قابل درک است

43: راه حل دین برای حل مساله ی بحران اخلاقی چیست ؟

الف ) تفکر در اعمال                                                                 

 ب ) احساس نیاز به دین

ج ) اثبات خدا                                                                             

 د ) نظارت خدا

44: کدام گزینه صحیح نیست ؟

الف ) هر معلول علت دارد          ب ) هر پدیداری معلل است ج ) هر موجودی نیازمند علت است    د ) فاعل الهی منشاء وجود است                                                      

45: ملاک احتیاج معلول به علت ....................... است .

الف- محدودیت زمانی

ب- محدودیت مکانی

ج- صعف وجودی

د- حدوث

46: راه فطرت بیان کننده کدامیک از راههای شناخت خداوند می باشد ؟

الف- سیر در آفاق

ب-  سیر در انفس

ج-  سیر در آفاق و انفس

د- تبین عقلانی

47: کدام یک از موارد زیر از دلایل ضرورت خداشناسی به شمار نمی آید؟

الف. مقدمه خداشناسی            ب. حلال مشکلات انسان         ج. مقدمه معاد شناسی               د. پیش درآمدی بر جهان شناسی

48: بسیاری از مشکلات روحی و روانی و فکری و اخلاقی انسان ناشی از ............ است.

الف) خدا ناشناسی              ب) امام ناشناسی                ج) دین ناشناسی                د) خود ناشناسی

49: بر اساس حدیث «من عرف نفسه کان لغیره اعرف» خود شناسی چه نقشی دارد؟

الف.مقدمه خداشناسی است.      ب. مقدمه کمال انسانی است.        ج. مقدمه جهان شناسی است.     د. حلال مشکلات انسان است

50: تقبیح و تحسین افعال و استحقاق عقاب و پاداش نشان از چیست؟

الف.ایمان                   ب. عقل                ج. اختیار                  د. شناخت

51: بسیاری از مشکلات روحی و روانی و فکری و اخلاقی انسان ناشی از ............ است.

الف) خدا ناشناسی              ب) امام ناشناسی                ج) دین ناشناسی                د) خود ناشناسی

پایان ترم

 

 52: امهات صفات ثبوتی است   الف:قادر                     ب:رازق                       ج:رحیم                       د:جبّار

35: حدیث جهان بر عدالت استوار شده است به کدام عدالت اشاره دارد 96

الف:تشریعی                       ب:تکوینی                      ج:جزایی                           د:قراردادی

54: کدامیک از گزینه ها در تعریف قدرت صحیح نیست؟102

الف)فاعل تحت حاکمیت قدرت برتر قرار نداشته باشد    ب)فعل و ترک برای فاعل یکسان باشد.

ج)انتخاب هریک ازفعل وترک با اراده او صورت پذیرد    د)انتخاب هریک مسبوق به علم و آگاهی باشد.

55: نظام احسن از ثمرات کدام صفت است 111؟ الف ) حکمت      ب ) قدرت    ج ) اراده      د ) علم                           

56: ـ معنای عدل تکوینی چیست ؟115

الف ) هماهنگی در خلقت   ب ) جزای متناسب با عمل   ج ) وضع تکالیف مناسب  د ) افاضه ی شایسته ی وجود موجودات                                                

  57: کدام گزینه اشتباه است123تا125

الف:شر لازمه جهان مادی است  و جهان مادی در مجموع خیر است   ج:محال است عالم ماده بی تزاحم و تضاد آفریده شود

ب:در عالم فرشتگان محدودیت نیست ولی تضاد و تزاحم وجود دارد      د:عالم ماده نمی تواند خیر محض را بپذیرد

  58:  ـ کدام گزینه ، صحیح نیست ؟123 تا129

الف ) شر لازمه ی جهان مادی است      ب ) شر ناشی از آزادی انسان است                                

  ج ) شر ناشی از کلی نگری است              د ) شر ناشی از جهل انسان به خداست                        

 59:  کدام یک از گزینه ها را نمی توان از فوائد شرور دانست ؟132

الف ) شکوفایی استعدادها         ب ) بیداری از خواب غفلت     ج ) تحریک حس خیرخواهی     د ) آزمون الهی

60 بیانی که پیرامون ( شر ) صحیح است عبارتست از :123 تا 130

الف ) در جهان هیچ گونه شری وجود ندارد                                  ب ) وجود شر لازمه  جهان ماده است

ج ) شر اخلاقی مسئله ای انکار ناپذیر اما شر طبیعی وجود ندار د ) شر اخلاقی و طبیعی وجود دارد و منشاء هر دو انسان است                        

 61:  مهمترین صفت فعل وذات خدا به ترتیب چیست جزوه

الف:علم وقدرت                 ب:حی وقیوم                 ج:قیوم و حی                   :اراده و حی

62-سه عنصر یک مجموعه منظم می باشد 76

الف:طراحی-برنامه ریزی- هدفمندی                             ب: طراحی-برنامه ریزی- سازماندهی

ج:  طراحی-سازماندهی- هدفمندی                                د:همکاری – طراحی – برنامه ریزی

63-حرکت موجودات به سوی غایت و هدف بیانگر چیست77

الف:هماهنگی موجودات            ب:هدفمندی موجودات             ج:هوشمندی موجودات        د:عقلانیت موجودات

 64-از رسالت های برهان نظم نیست75

الف:اثبات ناظم       ب:-اثبات واجب الوجود          ج: هماهنگی موجودات           د:هدفمندی موجودات

65:این گروه به ااوصاف الهی در قرآن ایمان دارند ولی تأمل در باره ی آن را منع می کنند85

الف:مشبهه                         ب:معطله                        ج:شیعه                                    :معتزله           

66-این گروه برای خدا دست و پا واعضاء بدن فرض می کنند 87

: الف:مشبهه                        ب:معطله                         ج:شیعه                                        :معتزله

    67-آیاتی که در معنا و مقصود مورد شک و تردید نیستند87

الف:متشابه                          ب:محکم                         ج:مطلق                                 د:عام و خاص

68:آیه (ید الله فوق ایدیهم ) به چه آیه ایی مشهور است 87            

الف:متشابه                            ب:محکم                          ج:مطلق                                 د:عام و خاص

69:کدام دیدگاه در باره ی صفات خدا صحیح است88

الف:اهل تعطیل                       ب:اهل تشبیه                      ج:اثبات با تشبیه                       د:اثبات بلا تشبیه

70:خدا همواره بوده و باقی است زیرا......................91

الف:خدا ماده نیست و به مکان نیاز ندارد                           ب:خدا مرکب نیست وبه اجزاء نیازمند نیست

ج:خدا واجب الوجود است و وجود برای او ضروری است     د: خدا ممکن  الوجود است و وجود برای او ضروری است

71-.........به معنای قایم به خود است که به دیگری نیاز ندارد

الف: قادر                          ب:قیوم                                      ج:قادر                                 د:مقدِّر

72:امکان ندارد صفت تازه ایی در خدا بوجود آید اشاره به چیست 91

الف:خدا حلول نمی کند                  ب:خدا محل حوادث نیست              ج:خدا مرکب نیست         د:خدا در مکان نیست

 73_انسان بر اثر تکامل روحی به جایی می رسد که می تواند بسیاری از حقایق  از جمله صفات جمال  و جلال الهی را از طریق مشاهده قلبی درک کند اشاره به کدام راه خدا شناسی دارد94

الف:عقلی                   ب:آفاق و انفس                        ج:قرآن و روایات                       د:کشف و شهود

/ 1 نظر / 364 بازدید
وبسايت اصفهان من بزرگترين نيازمنديهاي رايگان کشور

خوشحال ميشم به منم سر بزني! يک سيستم وبلاگ دهي جديد را باش آشنا شدم امکانات خوبي داره اونجا هم ميتوني وبلاگ بزني پارس بلاگ دات ايکس واي زد parsblog دات ايکس واي زد parsblog دات xyz [گل][گل] -------------------------------حالا چند تا آگهي بازرگاني-------------------- تبديل وب لاگ شما وبلاگنويس محترم به يک وب سايت با کمترين هزينه هاست رايگان يک ساله هديه من به شما شما فقط هزينه ثبت دامين مورد نظر خود را براي يک سال بدهيد و هاستينگ رايگان داشته باشيد براي کسب اطلاعات بيشتر با اي دي من در تلگرام مکاتبه کنيد @updap -------------------------------------------- بزرگترين آپلود سنتر براي ايرانيان امکان کسب در امد روزانه از تعداد دانلود فايل هاي شما همين الان با مراجعه به وب سايت زير اکانت خود را بسازيد updap دات کام آپ دپ دات کام ---------------------------------------------------------- يک سايت رايگان براي ارسال آگهي هاي شما بزرگترين سيستم نيازمنديهاي رايگان ايران همين الان آگهي خود را منتشر کنيد esfahan.me