سوالات نکته ایی دین وزندگی پیش دانشگاهی قسمت 2

3-    تفاوت انسان با سایر مخلوقات در تغییر مسیر دادن چیست؟

4-    انسان موجودی است که نه تنها توانایی ایستادن در برابر موانع خارجی را دارد ........................................

5-    انسان می تواند در برابر خود قیام کند منظور از خود چیست؟

6-    خصوصیت بازگشت و انقلاب علیه خود با کدام ویژگی انسان ارتباط دارد؟

7-    وجود انسان با گرایش به ............................. و ............................ سرشته شده است.

8-    ........................ آرزوی ما و در کنار او آرام گرفتن ...........................

9-    ندیدم مولای کریمی راکه به بنده ی دون همت و قدرناشناس خود از تو بزرگوارتر باشد از کیست در کدام دعاست؟

10-       علت مژده دادن و بیم دادن بندگان طبق دستور خدا به داود چیست؟

11-       سایه معشوق اگر افتاد به عاشق چه شد ما به او محتاج بودیم او به مشتاق بود بیانگر چیست؟

12-       در این صورت چراغ عقل و فطرت خاموش می شود؟

13-       اثرات افزایش گناهان در زندگی چیست؟

14-       از پرتگاههای خطرناک سقوط در وادی ضلالت است.

15-       اثرات توجیه گناه و عادت به آن چیست؟

16-       این گناهان به سرعت آدمی را از مسیر توحید عملی و عبودیت خارج وگرفتار هوس های شیطانی می کند.

17-       از گناهان کبیره می باشد؟

18-       ش................... دور شدن از شفاعت اولیاست؟

19-       خصلت انقلاب علیه خود برای چیست؟

20-       دروازه رحمتی است که بر روی بندگان گشوده شده است؟

21-       توبه انسان به چه معناست؟

22-       توبه برای خداوند به چه معناست؟

23-       فان الله یتوب علیه بیانگر چیست؟

24-       فمن تاب من بعد ظلمه و اصلح توبه چه کسی را بیان می کند.

25-       چرا گناه ظلم نامیده شده است.

26-       بین گناه تا بخشش چه مراحلی باید طی شود.

27-       و ان لم تفغرلنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین بیانگر چیست؟

28-       گناه ......................... است ........................

29-       با پذیرش آن قلب تجدید حیات می نماید و رشته بریده شده با خدا گره می خورد.

30-       کسی که بیدار شده واجب ترین و فوری ترین اقدام چیست؟

31-       خلوت دل نیست جای صحبت اغیار    دیو چو بیرون رود فرشته در آید بیانگر چیست؟

32-       پیرایش و تخلیه یعنی چه

33-       پس از چه چیزی نوبت به آراسته شدن به زیبائیها می رسد.

34-       التوبه تطهر الذنوب و تغسل الذنوب از کیست؟

35-       التائب من الذنب کمن لا ذنب له از کیست و بیانگر چیست؟

36-       آیه ان الله یحب التوابین و یحب المتطهرین بیانگر چیست؟

37-       توبه یک کار ظاهری نیست بلکه ....................................

38-       مراحل توبه کدام است؟

39-       رکن اول توبه است؟

40-       پشیمانی به عنوان رکن اول تویه یعنی چه؟

41-       تا چه وقت توبه صورت نگرفته است؟

42-       توبه به لب سبحه بر کف دل پر از شوق گناه       معصیت را خنده می آید زاستغفار ما بیانگر چیست و کدام مرحله توبه را بیان می کند.

43-   درباره توبه یکی از بنی اسرائیل به پیامبر وحی شده " تا شیرینی آن گناه در دل او باقی است توبه اش را نپذیرم " بیانگر کدام مرحله از توبه است.

44-       بر اثر کدامیک شیرینی گناه در دل به تلخی تبدیل می شود.

/ 0 نظر / 181 بازدید