نمونه سوالات تستی تاریخ تحلیلی صدر اسلام

3-بارو ها و جاده های برون شهری ودرون شهری جزء کدام یک از منابع مطالعاتی تاریخ اسلام به حساب می آید ؟     الف) منابع شفاهی                  ب) منابع مکتوب 

 ج) معماری                                 د)تصویری                                                               

 4- بهره گیری از ادبیات  پیش از اسلام به ویژه انساب ،ایام واخبار در ثبت حوادث مر بوط به کدام گزینه است ؟    الف)مکتب تاریخ نگاری بصره        ب) مکتب تاریخ نگاری شام     

 ج)مکتب تاریخ نگاری ایرانی          د) مکتب تاریخ نگاری یمن       

۵-کدام یک به نوعی درپاسخ به ادعاهای قومی وقبیله ای امویان بوجود آمد؟

الف)مکتب تاریخ نگاری بصره                                       ب) مکتب تاریخ نگاری شام     

ج)مکتب تاریخ نگاری ایرانی          د) مکتب تاریخ نگاری یمن       

6-کدام یک مبیّن اوج جاهلیت فرهنگی جزیرة العرب بود ؟

الف)شعر عرب جاهلی   ب) عصبیت وناسیونالیسم جاهلی   

  ج)ایام العرب وچند همسری بی قید وشرط     د) اندیشه شئی انگارانه زن      

7-منع نگارش وجمع آوری حدیث از زمان کدام خلیفه آغاز شد ؟

الف)ابوبکر        ب) عمر         ج) عثمان            د) معاویه

8-قریش وپیامبربزرگوار اسلام جزء کدام گروه از اعراب می باشند ؟

الف) عاربه  ب)  مستعربه  ج) بائده  د) قحطانی

9-تشبیه زن به مادریا خواهر برای تحریم ابدی در عرب جاهلی مربوط به کدام گزینه است ؟

الف) ظهار        ب) ایلا         ج) ضرار       د)مقت               

 10-ثنویت جهانی (اهورا مزدا واهریمن) در دین زرتشتی دوره ساسانی متاثر از تعالیم چه کسی بود ؟

 الف) کرتیر         ب) مانی        ج)مزدک            د)آذرپادمهراسپندان 

10-ثنویت جهانی (اهورا مزدا واهریمن) در دین زرتشتی دوره ساسانی متاثر از تعالیم چه کسی بود ؟

 الف) کرتیر         ب) مانی        ج)مزدک            د)آذرپادمهراسپندان 

 11-نخستین مرحله از دعوت پیامبر (ص) چه نام دارد ؟

 الف) دعوت خویشان و اقوام      ب) دعوت خصوصی –پنهانی      

ج) دعوت عمومی            د) موارد الف وب                             

12-کدام حادثه به یوم الدار معروف است ؟     

  الف) دعوت خویشان و اقوام            ب)دعو ت خصوصی –پنهانی  

ج) دعوت عمومی  د)دعوت بزرگان قریش به دین  اسلام                                                                

 13-بزرگترین مورخان عقیده دارند که علت اصلی سقوط روم کدام عامل بود ؟                                

 الف) هجوم ژرمن ها        ب)جنگ های ایران وروم      ج) مسیحیت      د)اسلام                              

14-هجرت به منظور بهره وری از مواهب خدماتی و رفاهی جزء کدام یک به حساب می آید ؟                                                      

الف) هجرت در عرف دینی             ب) هجرت در عرف جامعه شناسی       

ج)هجرت در عرف سیاسی            د) هجرت انفسی     

 15-کدام یک مربوط به پیمان عقبه دوم می باشد؟ الف) فرزندان خود  را نکشند؟          ب)در کارهای نیک نافرمانی نکنند 

ج)دزدی وزنا نکنند   د)همان طور که اززن وفرزند خود حمایت می کنند پیامبر واهدافش را حمایت نمایند

16-نخستین مسجدی را که پیامبر پس از هجرت بنا کرد؟

الف) مسجد قبا  ب) مسجد مدینه  ج) مسجدالاقصی  د) مسجد کوفه

17-در کدام یک از غزوات پیامبر رد پای یهودیان ومنافقان دیده نمی شود ؟ 

الف) احد      ب) بدر      ج) خندق     د) حنین

18-پیر نصب دان قریش لقب کیست؟الف) ابوسفیان  ب) ابوبکر   ج) عمروعاص  د) عمر

19-وضع مقررات در باره اهل ذمه از دستاوردهای کدام خلیفه بود ؟

الف) معاویه      ب) ابوبکر       ج) عثمان      د) عمر

20-علی (ع)کدا م یک از شرایط مورد استدلال در سقیفه را نداشت؟

الف مهاجرت   ب) قریشی بودن     ج) دوستی با پیامبر    د) کهنسالی   

21-فدک در زمان کدام یک از خلفا غصب شد؟ الف) معاویه      ب) ابوبکر       ج) عثمان      د) عمر

22-ابوهریره،عمروعاص ومعاویه کارگزاران معروف کدام یک از خلفا بوده اند ؟

الف)مروان حکم  ب) ابوبکر       ج) عثمان      د) عمر

 23-امام علی (ع) در کدام جنگ با قاسطین نبرد کرد؟ الف) جمل   ب) صفین ج) نهروان  د) الف وب

24-گفته امام علی (ع) که فرمود : من چشم فتنه را بیرون آوردم مربوط به کدام جنگ است ؟

الف) جمل         ب) صفین                  ج) نهروان                     د) الف وب

25-کوچکترین فرد مصداق آیه ذی القربی در آیه اجر رسالت که بود

الف) حضرت زهرا (س)   ب) امام حسن (ع)    ج) امام حسین (ع)                د)امام سجاد (ع)                    

26-واقعه حره مربوط به دوران خلافت چه کسی است ؟

الف) معاویه          ب) یزید           ج) عمر        د) عثمان                         

 

  لطفا پاسخ سوالات تستی را در پاسخنامه ثبت نمایید –

                                                                                                                                               -  ۱-کدامیک تاریخ را بیانگر سرگذشت ملت ها ،سیره انبیا وسیاست پادشاهان می داند ؟

الف )هرودوت   ب)ابن خلدون   ج)مرتضی مطهری   د) سید جعفر شهیدی

2-کدام یک تاریخ را به دو بخش نقلی وعلمی تقسیم می کند ؟

الف )هرودوت     ب)ابن خلدون     ج)مرتضی مطهری       د) سید جعفر شهیدی

ادامه سوالات در ادامه مطلب آمده است

3- کدام یک مربوط به مکتب تاریخ نگاری یمن می باشد  ؟ الف) با بهره گیری ادبیات پیش از اسلام به ویِژه انساب ،ایام واخبار به ثبت حوادث پرداخته است                                                                                                                                                                                                                                                                                             

ب) به ترکیب قرآن قرآن ، فقه ،احکام با موضوعات تاریخی شناخته شده است   

 ج) به نوعی در پاسخ به ادعاهای قومی وقبیله ای امویان بوجودآمده است

د) به نوعی احیاگر اندیشه شعوبی گری بوده است

4-کدامیک جزء مهمترین اسباب تحریف تاریخ اسلام نبوده است ؟

الف)فاصله زمانی مورخ وپدیده ها      ب) تعصب   ج)فشار فرمانروایان   د) مورخان درباری

5-کدام یک جزءدولت های معروف یمن قبل از اسلام نیست ؟  

 الف) حیره        ب) معین          ج) قتبان                د) سبا           

6- اوس وخزرج جزء کدامیک از دسته بندی اعراب به حساب می آیند ؟ 

 الف) بائده        ب) مستعربه        ج) عدنانی       د) عاربه 

7- قبیله قریش جزءکدامیک از دسته بندی اعراب به حساب می آیند ؟   

  الف) بائده         ب) مستعربه        ج) عدنانی              د) عاربه 

8-کدام یک نشانه اوج جاهلیت فرهنگی جزیرتالعرب قبل از اسلام بود ؟

 الف) زنده به گور کردن دختران                ب) اندیشه شئی انگارانه زن 

ج) ازدواج های گوناگون خصوصا ازدواج مقت                        د)انواع طلاق

9- علت اصلی سقوط روم از نظر مورخان چه بود ؟

الف) مسیحیت                                  ب) هجوم ژرمن ها 

ج) هجوم لشکریان مسلمان به قلمرو آنها   د) ضعف وسستی فرمانروایان

10- کدامیک جزء سابقون (نخستین ایمان آورندگان به پیامبر) نبود ؟

الف) عمر         ب) عثمان          ج) عبدالرحمان بن عوف       د)طلحه

11- کدام اقدام پیامبر به یوم الانذار مشهور شده است ؟ 

 الف) ماجرای رفتن به غار ثور و خوابیدن امام علی (ع)در بستر آن حضرت                  

ب)دعوت وانذار خویشان                      ج) دعوت عمومی                       د)هجرت به مدینه 

12- کدام اقدام به لیلت المبیت مشهور است؟       

 الف) ماجرای رفتن به غار ثور و خوابیدن امام علی (ع)در بستر آن حضرت   

ب)دعوت وانذار خویشان                    ج) دعوت عمومی                     د)هجرت به مدینه

13-کدام یک جزء نیرنگ های مردم فریب و مجمع تهمت هماهنگ نیست ؟          

 الف) استهزاء پیامبر                ب) شکنجه های جسمی وروحی 

ج) تحریم شنیدن قرآن                                     د) پیشنهاد فرمانروایی ،ثروت وزیباترین همسر

15-فتح مبین به کدام حادثه گفته می شود ؟    الف) فتح مکه             ب) صلح حدیبیه    

ج) غزوه حنین             د) واقعه مباهله

16- بیعت شجره مربوط به کدام حادثه می شود ؟  

الف) فتح مکه          ب) صلح حدیبیه           ج) غزوه حنین             د) واقعه مباهله           

17-یوم الخمیس وما یوم الخمیس مربوط به کدام حادثه است ؟

 الف) تقاضای پیامبر برای آوردن نوشت افزار تا نامه ای بنویسد که مردم گمراه نشوند ومخالفت گروهی از صحابه با آن   

  ب) ماجرای غدیر خم و انتخاب امام علی به عنوان جانشین پیامبر (ص)                    

ج) ماجرای سقیفه بنی ساعده وانتخاب ابوبکربه خلافت       د)تصرف فدک توسط ابوبکر

18- کدام یک مربوط به اقدامات ابوبکر نیست ؟    

الف) جنگ با اهل رده        ب) فتح حیره         ج) تصاحب فدک     د) وضع مقررات در باره اهل ذمه

19-نخستین خلیفه ای که امیرالمومنین خوانده شد ؟    

الف )علی (ع)           ب) ابوبکر           ج) عمر          د) عثمان

20- امام علی در کدام نبرد با قاسطین جنگید ؟       

الف) جمل           ب)نهروان            ج) صفین                 د) غزوه احد

21- گفته امام علی (ع)که فرمود : جز من هیچ یک از مسلمانان جرأت نمی کرد چشم این فتنه را بیرون آورد مربوط به کدام جنگ است ؟ 

الف) جمل                 ب)نهروان                    ج) صفین                 د) غزوه احد

22-منظور از ابناءدر آیه مباهله چه کسانی هستند ؟ 

الف) حضرت زهرا(س)            ب) امام حسن (ع)           ج) امام حسین (ع)        د) ب وج

23- کدام گروه از روی تعصب قومی و به پیروی از رئیس قبیله خود در جنگ حضور داشتند؟

الف) خوارج ، شکاکان ، ،سود جویان و قبیله گرایان

ب)جناح اموی                 ج) شیعیان سیاسی                   د) همه موارد

24-آخرین یادگار مباهله در بین مردم چه کسی بود ؟   

الف) حضرت زهرا(س)       ب) امام حسن (ع)       ج) امام حسین (ع)          د) ب وج  

25-واقعه حره مربوط به حوادث زمان کدام خلیفه است ؟

الف) معاویه              ب)یزید            ج) عمر               د)عثمان

تستی   ********

1-کدام یک تاریخ رابه معنای مطالعه وبررسی روزگاران گذشته می داند ؟ الف) ابن خلدون   ب) هرودوت   ج) شهید مطهری  د) مسعودی 

2-کدام یک جزء فلسفه تاریخ به حساب نمی آید ؟ الف) فلسقه تاریخ غهده دار بررسی حقیقت و علت وجودی تحولات است   ب) کشف سنن حاکم بر تحولات    ج)تعیین سر نوشت ملت ها   د)تبیین روش های پژوهش تاریخ                          

 3-بارو ها و جاده های برون شهری ودرون شهری جزء کدام یک از منابع مطالعاتی تاریخ اسلام به حساب می آید ؟

الف) منابع شفاهی            ب) منابع مکتوب               ج) معماری        د) تصویری    

۴-کدام مکتب تاریخ نگاری با بهره گیری از اذبیات پیش از اسلام به ویژه انساب ،ایام واخبار به ثبت حوادث پرداخته است ؟             الف)مکتب تاریخ نگاری بصره        ب) مکتب تاریخ نگاری شام     

ج)مکتب تاریخ نگاری ایرانی          د) مکتب تاریخ نگاری یمن       

5-کدام یک مبیّن اوج جاهلیت فرهنگی جزیرة العرب بود ؟       

الف)شعر عرب جاهلی   ب) عصبیت وناسیونالیسم جاهلی     ج)ایام العرب وچند همسری بی قید وشرط     د) اندیشه شئی انگارانه زن     

 6-ظهار چه نوع طلاقی بود ؟      الف)تشبیه زن به مادریا خواهر برای تحریم ابدی                

 ب) سوگند خوردن وبلا تکلیف گذاشتن زن   

 ج)گرفتار کردن زن بین طلاق و رجوع های مکرر                      د) طلاق بدون هیچ بهانه         

 7-کیش مانی وزرتشتی در کدام قسمت عربستان قبل از اسلام مشاهده می شد ؟

 الف) نجران        ب) یثرب        ج) غسان      د) حیره    

 8-نخستین مرحله از دعوت پیامبر (ص) چه نام دارد ؟

الف) دعوت خویشان و اقوام      ب) دعوت خصوصی –پنهانی      

ج) دعوت عمومی            د) موارد الف وب 

9-کدام حادثه به یوم الدار معروف است ؟       الف) دعوت خویشان و اقوام 

 ب) دعوت خصوصی –پنهانی       ج) دعوت عمومی                 د)دعوت بزرگان قریش به دین اسلام                    

۱0-بزرگترین مورخان عقیده دارند که علت اصلی سقوط روم کدام عامل بود ؟

 الف) هجوم ژرمن ها                ب)جنگ های ایران وروم        ج) مسیحیت      د)اسلام                 

11-هجرت به منظور بهره وری از مواهب خدماتی و رفاهی جزء کدام یک به حساب می آید ؟

 الف) هجرت در عرف دینی             ب) هجرت در عرف جامعه شناسی 

ج)هجرت در عرف سیاسی            د) همه موارد    

12-علی (ع)کدام یک از شرایط مورد استدلال در سقیفه را نداشت؟الف مهاجرت   ب) قریشی بودن     ج) دوستی با پیامبر    د) کهنسالی    

13-در باره اهمیت وانگیزه اقدام انصار در سقیفه کدام یک صحیح نیست ؟ 

الف ) رویارویی با کردار برخی از مهاجران                  ب)رویارویی با کردار و وصایای پیامبر                  

ج) تخلف برخی از سران مهاجران از پیوستن به سپاه اسامه                          د) پیشگویی پیامبر در باره پیدایش آشوب ها در آینده      

14- نخستین خلیفه ای که امیرالمومنین خوانده شد؟    الف) علی (ع)           ب)عمر      

ج) عثمان              د)ابوبکر

15-کدام گروه به علت نژاد وقومیت به مخالفت جدی با پیامبر اسلام پرداختند؟                                                                         

 الف) مسیحیان ورومی ها     ب) زرتشتی ها وایرانی ها            ج) قریش                د)یهودیان

16 –پیامبر بزرگوار اسلام بعد از پیمان عقبه اول چه کسی را برای تعلیم قرآن وتبلیغ اسلام به یثرب فرستاد ؟    

الف) مصعب بن عمیر      ب) حصین بن نمیر      ج) عمربن خطاب                   د)علی (ع) 

17-امام علی (ع) در کدام نبرد با قاسطین جنگید ؟ 

 الف) بدر                ب) نهروان             ج)صفین             د) جمل         

 18-کدام خلیفه به علت یکی کردن مصاحف ،بویژه به علت سوزاندن نسخه های گوناگون قرآن مورد نفرت واقع شد ؟     

الف) علی (ع)           ب)عمر                 ج) عثمان              د)ابوبکر    

19-کدام خلیفه پایبند نصب نمودن بنی هاشم در مناصب حکومتی نبود؟

 الف) علی (ع)        ب)عمر          ج) عثمان              د)ابوبکر  

20-ممنوعیت نگارش حدیث از زمان کدام خلیفه آغاز شد؟  

 الف) علی (ع)        ب)عمر          ج) عثمان              د)ابوبکر      

21-فدک ملک حضرت زهرا(س) در زمان کدام خلیفه غصب شد؟

الف) ابوبکر         ب)عمر          ج) عثمان              د)معاویه   

22-کدام گروه اسپاه امام حسن (ع) از روی تعصب قومی و به پیروی از رئیس قبیله خود در جنگ حضور می یافتند ؟

 الف) شیعیان         ب) جناح اموی وشکاکان وخوارج    

ج) طرفداران عثمان وقبیله گرایان وسود جویان       د) خوارج،شکاکان،سود جویان وقبیله گرایان        

23-کوچکترین فرد مصداق آیه ذی القربی در آیه اجر رسالت که بود ؟

الف) حضرت زهرا (س)     ب) امام حسن (ع)       ج) امام حسین (ع)                د)امام سجاد (ع)              

 24-واقعه حره مربوط به دوران خلافت چه کسی است ؟الف) معاویه   ب) یزید    ج) عمر        د) عثمان                

25-نگرانی امام حسین (ع) در منی در مجلس بزرگان اسلام از چه بابت بود ؟  

الف) کهنه شدن امر ولایت در دلها   ب)جنایات معاویه       ج) فضایل اهل بیت               د) جنایات یزید

/ 6 نظر / 3924 بازدید
معصومه

سلام استاد.از ما که گذشت ولی اگر فصل بندی بشه خیلی خوبه

خوب بود ممنون

علی

آقای مسعودی واقعا از همتی که کردین ممنونم 'نمره امتحان تاریخ رو مدیون شما هستم 'اجرتون با امام رضا '

علمداری

شلام خسته نباشید.جواب سوال هارا نمیگذارید؟

علی

عالی بود[خرخون]

زهرا

چرا جواب را نزدی.اگر میشه جواب را رنگی کنید با رنگ دیگر