حکم ارتداد در ادیان دیگر ( یهود، مسیحیت، زرتشت)

این
مساله در قرآن با تفاوت هایی ذکر شده است.

2- سفر لاویان باب ۲۴ آیه
۱۶ :

هر
که اسم یهوه را کفر گوید باید کشته شود و تمامی جماعت او را باید سنگسار کنند.
خواه غریب باشد خواه متوطن چونکه اسم را کفر گفته کشته شوند.

۳-
سفر تثنیه باب ۱۳ آیات ۶
تا ۱۱:

اگر
برادرت که پسر مادرت باشد یا پسر یا دختر تو یا زن هم آغوش تو یا رفیقت که مثل جان
تو باشد تو را در خفا اغوا کند و گوید که برویم و خدایان غیر را که تو و پدران تو
نشناختید عبادت نماییم. از خدایان امت هایی که به اطراف شما می باشند خواه به تو
نزدیک و خواه به تو دور باشند از اقصای زمین تا اقصای دیگر آن. او را قبول مکن و
او را گوش مده و چشم تو بر وی رحم نکند و بر او شفقت منما و او را پنهان مکن.
البته او را به قتل برسان، دست تو اول به قتل او دراز شود و بعد دست تمام قوم. و
او را سنگسار نما تا بمیرد

4- سفر تثنیه باب ۱۳ آبه
۱۱ تا ۱۶:

خلاصه
آیه این است که اگر از یکی از شهر ها خبر یابی که منحرف شدند و خدای غیر را عبادت
کردند آنگاه تحقیق کن اگر درست بود ساکنان آن شهر را به دم شمشیر بکش و همه غنیمت
ها را در کوچه جمع کن و شهر را با تمامی غنیمت هایش بسوزان.

و
موارد متعدد دیگر که حکم ارتداد در یهودیت را بیان کرده است.

ارتداد
در مسیحیت

مسیحیت
شریعتی مستقل از یهود ندارد. به همین دلیل انجیل با تورات در مجموعه ای به نام
عهدین چاپ می شود و به تورات عهد قدیم و به انجیل عهد جدید می گویند. پس تمام
مطالبی که در بالا بیان شد، برای مسیحیت نیز بوده است.

انجیل
متی، باب ۵،
آیه ۱۷و
۱۸آمده :

گمان
مکنید که من آمده ام تا تورات یا صحف انبیاء را باطل سازم، من نیامده ام تا آنها
را باطل کنم بلکه آمده ام آنها را اجرا کنم. زیرا تا آسمان و زمین زایل نشود همزه
یا نقطه از تورات هرگز زایل تخواهد شد تا همه (قوانین و دستورات) انجام شود.

و
از نظر سیره عملی نیز روشن است که مسیحیان نسبت به مرتدان بسیار خشن بوده اند:

ویل
دورانت در کتاب تاریخ تمدن جلد ۱۸نقل میکند که : شماره قربانیان از سال ۱۴۸۰تا ۱۴۸۸ [یعنى در مدّت ۸سال
بالغ بر] ۸۸۰۰تن
سوخته و ۹۶۴۹۴تن
محکوم به مجازاتهاى دیگر، و از سال ۱۴۸۰تا ۱۸۰۸بالغ بر ۱۹۱۲تن سوخته و ۲۹۱۴۵۰تن محکوم به مجازاتهاى سنگین تخمین زده شده است.

ارتداد
در آیین زرتشت

ادله
و شواهد فراوانی وجود دارد که مجازات مرتد در آیین زرتشت هم اعدام بوده است از
جمله در شاهنامه چنین آمده است:

که
زرتشت گوید به استا و زند که هر کس که از کردگار بلند

بپیچد
به یک سال پندش دهید همان مایه ی سودمندش دهید

پس از سال اگر او نیاید به راه کُشیدش به
خنجر، به فرمان شاه

بستن

/ 0 نظر / 90 بازدید