سؤالات تشریحی عربی 1 با ترجمه ی فارسی

سؤالات تشریحی عربی 1  با ترجمه ی فارسی

 

ردیف

عربی 1

 

1.

اَکمَلْ الجدولَ التّالیَ ثُمَّ اُکْتُبُ الرّمْزَفی الْمکانِ المناسبِ :

جدول زیر را کامل کن سپس رمز را در مکان مناسب بنویس .

 

2.

تَرْجِمِ الاَفعال التّالیهَ ثُمَّ اَجعَل کُلَّ فعلٍ فی مکانه المناسب :

فعل های زیر را ترجمه کن سپس هر فعل را درمحل مناسب آن قرار بده .

 

3.

اِجعَل فی الفراغ فعلاً مضارعاً للنَّهی :

درجای خالی فعل مضارع برای نهی قرار بده .

 

4.

اَکمْل الْجدولَ التّالیَ : 

جدول زیر را کامل کن .

 

5.

اُکتُبْ کُلَّ کلمهٍ فی مکانهاالْمناسبِ مِن جدول ثُمَّ اُذکُر مفردَها :

هرکلمه را در جای مناسب آن از جدول بنویس ، سپس مفرد آن را ذکر کن .

 

6.

اِجعَل فی الفراغ ضمیراً مناسباً :

در جای خالی ضمیر مناسب قرار بده .

 

7.

عیَّنْ إعرابَ‌ الْکلَماتِ‌ التّی اُشیرَ إلَیها بخَطّ:

اعراب کلماتی را که با خط مشخص شده اند مشخص کن .

 

8.

عیَّنْ التّرجَمَةَ الصَّحیحةَ :

ترجمه صحیح را معین کن .

 

9.

عیَّنْ الصَّحیحَ‌ علی حسَبَ النَّصَّ :

بر اساس متن (‌جملات)‌ صحیح را مشخص کن .

 

/ 0 نظر / 78 بازدید