آزمون آیین زندگی

-نخستین شرط نقد کدام است؟2

الف:کنار نهادن حب و بغض    ب:پرهیزاز نقد متقابل    ج:فهم سخن و تبحر در موضوع    د:تفکیک اندیشه و رفتار از فرد

:از مهمترین مسائلی که رعایت آن شرط اصلی فهم سخن گوینده  است چیست؟3

الف:کنار نهادن حب و بغض    ب:پرهیزاز نقد متقابل    ج:نقد انگیخته به جای انگیزه   د:تفکیک اندیشه و رفتار از فرد

:کدام گزینه با (نقد انگیخته به جای انگیزه  ) مطابقت ندارد؟4

الف:به گفته بنگر و به گوینده منگر    ب:حکمت گمشده مؤمن است پس آن را فراگیرید هر چند از منافق باشد

ج:چو دانی که مقصود گوینده چیست          مبین ای برادر که گوینده کیست

د:ترک دنیا به مردم آموزند                     خویشتن سیم و غله اندوزند

:هر کسی کو عیب خود دیدی ز پیش       کی بدی فارغ خود از اصلاح خویش     به کدام شرط نقد اشاره دارد5

الف:آغاز کردن از خود      ب:پرهیزاز نقد متقابل    ج:فهم سخن و تبحر در موضوع     د:تفکیک اندیشه و رفتار از فرد

:گنجهای رزق در ...............است6

الف :کار زیاد          ب:تعقل و تفکر          ج:اخلاق خوب              د:نیت خوب

 :بهداشت روانی انسان در لابراتوار و کتابخانه است از کیست ؟ 7

الف:پاسکال                        ب:پاستور                       ج:ماکس پلانک                    ج:ولتر

 

:آدمیان مدنی بالطبع هستند به کدام اخلاق اشاره دارد 8

الف:نقد                       ب:معیشت                                 ج:معاشرت                      د:پژوهش

:کدام جمله صحیح است9

الف:معاشرت به خودی خود دارای مطلوبیت ذاتی  است ج:توسعه اخلاقی الهی از اهداف معاشرت است

ب:انسان باید با همه انسانها معاشرت کند                  د:همنشین نا صالح بهتر از تنهایی است

:حدیث (کسی که فریاد برادر مسلمان را بشنود ولی به یاری او نشتابد مسلمان نیست)به کدام معاشرت اشاره دارد10

الف:انسانی     ب:شهروندی      ج:دوستانه     د:آیینی

  -حدیث(کسی که سیر بخوابد و همسایه اتش گرسنه باشد مسلمان نیست ) به کدام معاشرت اشاره دارد11

الف:انسانی     ب:شهروندی      ج:دوستانه     د:آیینی

  - معیار معاشرت کدام است؟12

الف:هر کاری که اکثریت انجام می دهند  تو هم انجام بده

ب:هر کاری که از دیدگاه مردم صحیح است را انجام بده

ج:هر چه برای خود می پسندی برای دیگران هم بپسند

د:هر چه به نفع توست نسبت به دیگران انجام بده

    رسول خدا چه چیزی را پس از دینداری اوج خرد ورزی می داند13

الف:تفکر       ب:کار و معیشت       ج:خیر خواهی به انسانها    د:توجه به علم ودانش

  :پاداش...............در اسلام از نماز و روزه بالاتر است  14

الف:انفاق      ب:زکات       ج:علم آموختن       د:اصلاح ذات بین

  :کدام گزینه نفی  خیر خواهی انحصاری است15

الف:برپایی نماز      ب:دادن زکات      ج:کار و تلاش      د:امر به معروف و نهی از منکر  

-لازمه ی علاقه به یکدیگر چیست 16

الف:امر به معروف و نهی از منکر    ب:توسعه ی معنویت     ج:بر پایی نماز     د:کمک به نیازمندان

 

1:مراحل امر به معروف و نهی از منکر به تر تیب چیست17

الف:قلبی-عملی-گفتاری      ب:عملی –قلبی –ذهنی    ج:قلبی-گفتاری-عملی   د:گفتاری-قلبی-عملی

18-اگر انسان کدام مرحله ی امر به معروف را نداشته باشد انسان مسخ شده است18

الف:قلبی     ب:ذهنی    ج:گفتاری     د:عملی  

-کدام یک مبارزه مثبت برای امر به معروف  و نهی از منکر نیست  19

الف:ایستادن با قاطعیت در برابر منکر        ب:زندان    ج:قطع ارتباط و دوستی      ج:اعدام و تعزیرات

از آسیب های معاشرت با دیگران است 20

الف شایعه پراکنی    ب:سوء استفاده از دیگران    ج:دخالت در امور خصوصی   د:همه موارد صحیح است

-چه چیزی قطعه ای از آتش و آفت خیر و فضیلت دانسته شده است21

الف :دزدی     ب:دوستان بد   ج:کفر         د:دروغ

2:کدام ویژگی دوست از نظر امام صادق نیست2

الف:ظاهر و باطن او یکسان باشد       ب:دیدن او انسان را به یاد خدا بیندازد

ج:ثروت و قدرت ار را تغییر ندهد          د:در سختیها تو را تغییر ندهد

:مطابق حدیث امام باقر (ع) از دو ستی با.........بپرهیز زیرا تو را بهئ لقمه ایی یا کمتر از لقمه ایی بفروشد  23

 الف:احمق     ب:بخیل     ج:فاسق                    د:دروغگ

                                                                                                                                                              

       

٢۴تمام ثمرات تمدن از قبیل حکومت و ثروت شخصی ازدواج و.....بی ارزش است اگر رستگاری هست در ترک جامعه و بازگشت به زندگی ساده یافت می شود از اعتقادات کدام گروه است

الف:اسلام                        ب:کلبیان       ج:مسیحیان                                   د:فرویدیسم      

٢۵:شعر          ز دست دیده و دل هر دو فریاد                          که هرچه دیده بیند دل کند یاد) به عقیده کدام گروه اشاره دارد 

الف :مسیحیان        ب:آیین جین       ج:کلبیان           د:صوفیان

٢۶ریشه همه بدبختیها و پلیدیها در سرکوب میل جنسی است دیدگاه کدام گروه است

/ 2 نظر / 92 بازدید
زارعی

سلام استاد اگه امکان داره نمونه های بیشتری از سوالات ایین زندگی بذارید وب لاگ جالبی دارین ممنون خدا نگهدار