برنامه درسی انقلاب اسلامی ایران دانشگاه فرهنگیان

 

ب : کنفرانس

2 نمره (موضوع مشخص شده در کلاس)

 

ج: آزمون میان ترم

6 نمره    تستی   فصل
1و2و3

زمان امتحان میان ترم : روز شنبه 21/2/92

د: آزمون پایان ترم

12 نمره (حداقل 40 تست)

- فصل های 4، 5، 6، 7، 8 و 9 کتاب

/ 0 نظر / 57 بازدید