نمونه سوالات اندیشه 2 جدید

3:الفاظ ومعانی وحی هر دو از خداست و پیامبر قابل وحی است اشاره به کدام تفسیر وحی است

الف:فعل گفتاری     ب:وحی گزاره ایی    ج:تجربه دینی     د:وحی تکوینی

4:منظور از علم در بحث علم و دین چیست

الف: علوم دینی    ب:مطلق دانش   ج: علم تجربی  د:علوم یقینی

5:عوامل تشددید کننده تعارض علم و دین کدام است

الف:نظریه گالیله   ب:نظریه داروین  ج:قانون نیوتن  د:الف و ب

6: اختلاف در موضوعات ، غایات و روشهای علم و دین بیانگر کدام نظریه است ؟

الف- تعارض علم و دین

ب تمایز علم و دین

ج-تعامل علم و دین

د – بطلان تعارض علم و دین

7:اگر موضوع علم ودین واحد باشد ولی روش وغایت متفاوت باشد اشاره به کدام دیدگاه دارد

الف- تعارض علم و دین

ب تمایز علم و دین

ج-تعامل علم و دین

د – بطلان تعارض علم و دین

8: کدام گزینه پیرامون وحی و الهام صحیح است ؟

الف : تفاوتی ندارند                       ب : وحی در عالم تشریع است و الهام در تکوین

ج : منشأ وحی معلوم و منشأ الهام نامعلوم است   د : وحی در مسائل عمومی است و الهام در مسائل شخصی

9: : استفاده از واژۀ « قل » خطاب به پیامبر خدا گویای چه حقیقتی است ؟

الف : وحی از نوع گفتار است نه رفتار                       ب : وظیفۀ پیامبر در ابلاغ وحی تنها تکرار بی کم و کاست پیام الهی است

ج : بین پیامبر و خداوند واسطه ای در کار نیست      د : الف و ج

10:در تعریف معجزه کدام قید کرامت را از تعریف بیرون می برد

الف«خارق العاده    ب:مقرون بالتحدی     ج:سالم عن المعارضه     د:من جانب الله

11: :از ویژ گی های معجزه نیست

 الف:بر خلاف قانون علیت است      ب:قابل تعلیم نیست       ج:مغلوب نمی شود       د:همراه با ادعای نبوت است

12: دلیل نقلی بر عدم تحریف قرآن کریم کدام آیه است ؟

الف-  آیات تحدی                                                ب -  و ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسوره

ج- انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون                   د – افلا یتدبرون القران و لو کان من عند غیرالله لوجدوا فیه اختلافاً کثیرا

13: کدام گزینه بیانگر عناصر محوری نبوت است ؟

الف- وحی – عصمت

ب- وحی – پیامبری

ج- عصمت – معجزه

د – علم – وحی

14:اگر قرآن از جانب غیر خدا می بود هر آینه در آن اختلاف زیادی یا فت می شد به کدام جنبه از اعجاز قران اشاره دارد

الف:همانندی ایات   ب:امی بودن پیامبر   ج:فصاحت وبلاغت      د:سبک قرآن

15: مجموعه آیاتی که بیانگر دلیل عقلی درباره ار سوی خداوند بودن قرآن کریم است چه نامیده می شود ؟

الف- آیات نقلی

ب- فصاحت و بلاغت

ج-  آیات تحدی

د- آیات مصونیت قرآن از تحریف

16: درباره عصمت انبیاء دیدگاه اهل بیت (ع) عصمت از گناهان .................است

الف:عمدی                   ب:سهوی                      ج:ناظر به ابلاغ پیام                       د:الف و ب

17: مناسبت آیه زیر کدام است ؟  « و ما کنت تتلوا من قبله من کتاب و لا تخطه بیمینک اذا  لارتاب المبطلون » و تو پیش از فرودآمدن قرآن  نوشته ای را نمی خواندی و نه با دستانت آن را می نوشتی در آن صورت یاوه گویان دو دل می شدند.

الف-  بلاغت

ب- همانندی آیات 

ج-  فصاحت

د – امی

18:کدام حدیث بیانگر عدم تحریف قرآن است الف:غدیر     ب:منزلت    ج:ثقلین      د:اثنا عشر

19:کدام حدیث بیانگر خاتمیت است             الف:غدیر     ب :منزلت    ج:ثقلین      د:اثنا عشر

20: - تنها گروهی که خاتمیت اشکال کرده اند کدام گروه اند    الف:بهائیت     ب:وهابیت             ج:کرامیه      د:اسماعیلیه

21: آیه « ما کان محمدابا احد من رجالکم و لکن رسول الله و خاتم النبیین و کان الله بکل شی علیما » مؤید کدامیک از مطالب زیراست

الف- عصمت

ب- تحریف

ج- تحدی

د- خاتمیت

22: : کدام نوع تحریف مورد بحث اعتبار قرآن را زیر سؤال می برد ؟

الف : توجیه و تفسیر انحرافی آیات                         ب : افزایش و کاستی در بعضی آیات

ج : عدم رعایت ترتیب نزول آیات و سوره ها            د : پیدایش قرائت های متفاوت از قرائت در عصر پیامبر اکرم ( ص )

23: اگر گزاره های علمی یقینی باشند و گزاره های دینی ظن آور چه باید کرد ؟

الف : باید علم را کنار گذاشت    ب : ظواهر دینی را به کلی باید رها کرد

 ج : باید آندو را به نحو ممکن جمع کرد   د : باید گزاره دینی را تفسیر کرد

24: اشکال اصلی نظریه تمایز و استقلال علم و دین چیست ؟

الف : نادیده گرفتن بخشی از زبان دین که بیان حقایق طبیعی است     ب : بیگانه سازی علم و دین از یکدیگر

ج : نادیده گرفتن زبان علم در توجه به طبیعت                                      د : هر سه

25: معنا و مفهوم تحریف درقرآن چیست ؟

الف- تغییر معنوی  ب- ایجاد دگرگونی ج- تمایل ظاهرید- تمایل قلبی

26: فیض و رستگاری از دلایل کدام گروه است

الف:شمول گرایان              ب:انحصار گرایان                  ج:تکثر گرایان                     د:پلورالیسم

27: -  حدیث « حلال محمد ( صلی الله علیه و آله ) حلال الی یوم القیامه و حرام محمد ( صلی الله علیه و آله ) حرام الی یوم القیامه » دلالت صریح بر کدامیک از مبانی ختم نبوت دارد ؟

الف- جامعیت دین اسلام ب-  مراتب داشتن دین اسلام  ج-  اسلام و مقتضیات زمان   د- جهانی بودن و جاودانگی دین اسلام

 

28:  پیام اصلی آیۀ شریفۀ « قل انّما انا بشر مثلکم یوحی الیّ » چیست ؟

الف : وجود وحی در زندگی پیامبر ب : مشابهت رفتاری با مردم

ج : زندگی در چارچوب وحی         د :  انسانی از نوع انسانها

 

29: کدامیک از موارد زیر از قیود تعریف « پیامبر »  نیست ؟

الف : راههای رسیدن به تکامل و فلسفۀ آفرینش را به انسان نشان می دهد

ب : آنان در دریافت پیام واسطه های امین و مطمئن هستند

ج : در ابلاغ پیام الهی شرائط زمانی ، اجتماعی را رعایت می نمایند

د : معارف نظری و عملی که بینش و روشی نو در زندگی انسان ایجاد می کند ، عرضه می کنند

 

30: آیۀ شریفۀ « فخرج علی قومه من المحراب فاوحی الیهم ان سبّحوا بکرة و عشیّاً » ناظر به کدامیک از معانی وحی است ؟

الف : هدایت غریزی ب : الهام           ج : وحی تشریعی   د : اشارۀ پنهانی

31: آیۀ شریفۀ « و اوحی فی کل سماءٍ امرها » ناظر به کدامیک از اقسام وحی است ؟

الف : هدایت طبیعی  ب : اشارۀ پنهانی  ج : الهام              د : وحی رسالی

32: استفاده از واژۀ « قل » خطاب به پیامبر خدا گویای چه حقیقتی است ؟

الف : وحی از نوع گفتار است نه رفتار

ب : وظیفۀ پیامبر در ابلاغ وحی تنها تکرار بی کم و کاست پیام الهی است

ج : بین پیامبر و خداوند واسطه ای در کار نیست

د : الف و ج

 

33: کدامیک در حیطۀ قدرت و توانایی عقل نیست ؟

الف : بیان جزئیات مسائل اخلاقی ب : صفات جلال و جمال الهی

ج : اثبات امکان و ضرورت معاد        د : صدور احکام کلی نسبت به فضائل و رذائل انسانی

 34: کدام گزینه از محدودیتهای عقل محسوب نمی شود ؟

الف : تأثیر پذیری از شرائط اجتماعی و فرهنگی ب : ناتوانی از اظهار نظر در جزئیات مبدأ و معاد

ج : ناتوانی از اثبات قاطع مبدأ و معاد   د : کلی گوئی  و اجمالی بودن احکام عقل

35: کدام نظریه ها نقش بیشتری در پیدایش « تعارض علم و دین »  بر عهده داشتند ؟

الف : ماتریالیسم و دیالکتیک لنین  ب : نظریه کیهان کوپرنیک

ج : خلقت و تکامل داروین            د : ب و ج

36: این بیان با کدامیک از نظریات ذیل تناسب دارد ؟ « علم و دین صورتهای گونه گون زندگی اند که هر کدام حدود و قلمرو خاص خود را دارند و هیچ کدام نباید خود را تمام واقعیت تلقی کنند ... »

الف : تعارض علم و دین  ب : تعامل علم و دین ج : اتحاد علم و دین د : تمایز و استقلال علم و دین

37: کارل بارت متألّه نامدار نو ارتدکسی ، ریشۀ استقلال علم و دین را در چه چیزی می دانست ؟

الف : اختلاف موضوع و روش علم و دین  ب : استقلال زبان هر یک

ج : اختلاف همه جانبۀ آنها با یکدیگر   د : تفاوت آنها در هدف

 

38: اینکه معرفت علمی معرفتی عینی وغیرشخصی است اما معرفت دینی عمیقاً شخصی و ذهنی است ، طرز تفکر چه نظریه ای است ؟

الف : قائلین به تعارض علم و دین  ب : شاخه دینی فلسفه اصالت وجودی

ج : بسیاری از قائلین به تمایز علم و دین         د : ب و ج

 

39– اشکال اصلی نظریه تمایز و استقلال علم و دین چیست ؟

الف : نادیده گرفتن بخشی از زبان دین که بیان حقایق طبیعی است

ب : بیگانه سازی علم و دین از یکدیگر  ج : نادیده گرفتن زبان علم در توجه به طبیعت

د : هر سه

 

40: دو تحول مهم یعنی دفاع شجاعانه گالیله از نظریه خورشید مرکزی کوپرنیک و بحث خلقت و تکامل، نقش چشمگیری در تثبیت کدام نظریه داشت ؟

الف- تمایز علم و دین ب- تعارض علم و دین ج-  تکامل علم و دین   د – بطلان تمایز علم و دین

 

41– اگر گزاره های علمی یقینی باشند و گزاره های دینی ظن آور چه باید کرد ؟

الف : باید علم را کنار گذاشت  ب : ظواهر دینی را به کلی باید رها کرد

ج : باید آندو را به نحو ممکن جمع کرد      د : باید گزاره دینی را تفسیر کرد

42 – کدامیک از گزینه ها در فرض تقابل علم و دین صحیح نیست ؟

الف : در فرض یقینی بودن گزاره علم و دین ، گزاره دینی مقدم است

ب : با یقینی بودن علم و ظنی بودن دین ، ظواهر دینی تفسیر می شود

ج : با یقینی بودن گزاره دینی ، فرضیه علمی پذیرفته نمی شود

د : با ظنی بودن هر دو ، راه برای رد یا قبول هر کدام باز است

43: اختلاف در موضوعات ، غایات و روشهای علم و دین بیانگر کدام نظریه است ؟

الف- تعارض علم و دین  ب- تمایز علم و دین ج- تکامل علم و دین د – بطلان تعارض علم و دین

44– کدامیک از گزینه ها صحیح است ؟

الف : آیات تحدّی دلیل نقلی بر از سوی خدا بودن قرآن است

ب : آیات تحدی دلیل عقلی بر از سوی خدا بودن قرآن است

ج : آیات تحدی دلیلی عقلی و نقلی بر از سوی خدا بودن قرآن است

د : آیات تحدی دلالتی بر از سوی خدا بودن قرآن ندارد

45: دلیل نقلی بر عدم تحریف قرآن کریم کدام آیه است ؟

الف-  آیات تحدی                                    ب -  و ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسوره

ج- انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون                   د – افلا یتدبرون القران و لو کان من عند غیرالله لوجدوا فیه اختلافاً کثیرا

46-  اعتبار قرآن موجود و حجیت آن وابسته به چیست ؟

الف-  وابسته به انس فراوان مسلمانان با قرآناست

ب- وابسته به استدلالات عقلی و منطقی است

ج- وابسته به مصونیت قرآن از تحریف است

د – وابسته به تقدس قرآن نزد مسلمانان است

 47: – از آیۀ شریفۀ « افلا یتدبّرون القران و لو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافاً کثیراً » چه  چیزی استفاده می شود ؟

الف : هیچ گونه اختلافی در قرآن مشاهده نمی شود

ب : هر کتابی را که بشر بنویسد اختلاف فراوانی خواهد داشت

ج : در قرآن اختلاف هست اما نه زیاد

د : هر کتابی با ویژگیهای قرآن بدست بشر نوشته می شد اختلاف زیادی داشت

 

48– کدام گزینه از ویژگی های انسان محسوب می شود ؟

الف : تکامل تدریجی  ب : تفاوت استعدادهاج : خطا پذیری د : هر سه

 

49 – کدام یک از موارد اختلاف را نمی توان به قرآن نسبت داد ؟

الف : تضاد و تناقض  ب : عام و خاص ج : مطلق و مقید د : ناسخ و منسوخ

50: کدام گزینه را نمی توان شاهد تاریخی بر عدم تحریف برشمرد ؟

الف : انس فراوان مسلمانان با قرآن و حفظ و تلاوت آن

ب : مطرح نشدن مسئله تحریف د رانتقادات به زمامداران پس از پیامبر  (ص )

ج : تقدس قرآن نزد مسلمانان و حساسیت در برابر تغییر در آن

د : نسخه های متعدد دست نوشته های قرآن در صدر اسلام

 

51 – کدام گزینه نمی تواند سندی بر عدم تحریف قرآن باشد ؟

/ 3 نظر / 99 بازدید
}{

ای افتاده به دامان تو نمره بده نمره!!!! نمره!!!!![لبخند]

حسین

سلام. ببخشید سوالات اندیشه2 شما از کتب دکترسبحانی و رضایی هستش؟؟؟

میثم

سلام سوالات تستی اندیشه 2 پاسخ ندارند؟ ممکن است جواب هارا نیز بگذارید