سوالات تکمیلی اندیشه 2

2-در باره عصمت پیامبران کدام گزینه صحیح است؟

الف)عصمت در رسالت (دریافت،حفظ وابلاغ وحی) ب) عصمت از گناه عمدی

ج)عصمت از سهو وخطا د) همه موارد

3- کدام یک در مورد ویژگی های قرآن صحیح است ؟

الف ) در قرآن تکامل تدریجی ونزول تدریجی وجود دارد

ب) در قرآن تکامل تدریجی وجود ندارد ولی نزول تدریجی وجود دارد

ج) بین آیات قرآن هماهنگی وجود ندارد

د) پیامبر در شرایط و اوضاع واحوال متفاوت بوده و شرایط گوناگون در تکامل
قرآن تاثیر داشته است

4- علم ودین صورت های گوناگون زندگی است که هر کدام حدود وقلمرو خاص خود
رادارند و هیچ کدام نباید خود راتمام واقعیت تلقی نموده ودر قلمرو یکدیگر دخالت
کنند مربوط به کدام نظریه است ؟

الف ) نظریه تعارض علم ودین ب) نظریه تمایز علم وددین

ج) نظریه مکمل بودن علم ودین د) الف وب

5- کدام یک جزء پیامبران تبلیغی بوده است ؟

الف) پیامبران قبل از نوح (ع) ب)پیامبران صاحب کتاب آسمانی وشریعت

ج)پیامبرانی مانند ابراهیم – نوح-موسی-عیسی-محمد(ص)

د) پیامبرانی مانند هود –صالح –لوط- اسحاق –اسماعیل-یعقوب-یوسف

6- حدیث حلال محمد حلال الی یوم القیامه وحرامه حرام الی یوم القیامه
کدامیک از مبانی ختم نبوت را اثبات می کند ؟

الف)جهانی بودن ب) جاودانگی دین اسلام

ج)جامعیت دین اسلام د)همه موارد

7-توجه به همه جوانب زندگی بشر (مادی ومعنوی ) فردی واجتماعی کدامیک از
مبانی ختم نبوت را اثبات می کند ؟

الف)جهانی بودن ب) جاودانگی دین اسلام

ج)جامعیت دین اسلام د)همه موارد

8- کدام یک جزء علل پیدایش سکولاریسم نیست ؟

الف ) محتوای متون دینی مسیحیت (تفکیک دین ودولت )

ب)وجود قوانین اجتماعی وحکومتی در مسیحیت

ج) فساد مالی واخلاقی در دستگاه کلیسا د) رشد علم وصنعت

9-جنبش اصلاح دینی بهدست کدام یک از متفکران وبا تشکیک در شریعت حکومت
کلیسا آغاز شد ؟ الف) دانته ب) جان کالون ج)ماکیاولی د) مارتین لوتر

10-کدام یک از پیامبران با اسراف وتبذیر مبارزه کرد ؟

الف)حضرت صالح (ع) ب) حضرت لوط (ع) ج)حضرت شعیب (ع) د) حضرت موسی (ع)

11- کدام یک از پیامبران با مفاسد اقتصادی مبارزه کرد ؟

الف)حضرت صالح (ع) ب) حضرت لوط (ع) ج)حضرت شعیب (ع) د) حضرت موسی (ع)

12-شریعت عملکناه آلود انسانی است و«« تجلی خداوند»» عمل رهایش گری خداوند
است مربوط به کدام گزینه است؟

الف) حصر گرایی ب) کثرت گرایی ج) شمول گرایی د) همه موارد

13 –یک دین حق مطلق وجود دارد که تنها از طریق همان دین می توان رستگار
شدپیروان ادیان دیگر حتی اگر انسان های خوبی باشند نمی توانند از طریق دین
خودرستگار شوند مربوط به کدام گزینه است الف) حصر گرایی ب) کثرت گرایی ج) شمول
گرایی د) همه موارد

14- راه های رسیدن به خداوندبه تعداد انفس آفریدگان است مربوط به کدام
گزینه است ؟

الف) حصر گرایی ب) کثرت گرایی ج) شمول گرایی د) همه موارد

15- عیسی برای مسیحیان پیامبر برحق است ومحمد برای مسلمانان پیامبر برحق
است مربوط به کدام گزینه است ؟

الف) حصر گرایی ب) کثرت گرایی ج) شمول گرایی د) همه موارد

16- کدام یک جزء صورت های مختلف شمول گرایی نیست؟

الف) شمول عفو ب) بهرهمندی مطلق ادیان از حقیقت ج) شمول به دلایل حقایق د)
شمول کفاره

17-میتریه اندیشه منجی موعود مربوط به کدام آیین است ؟

الف) یهود ب) هندو ج) بودا د ) زرتشت

18- سوشینت اندیشه منجی موعود مربوط به کدام آیین است ؟

الف) یهود ب) هندو ج) بودا د) زرتشت

19- درمورد نخستین مدرسه فقهی در اسلام کدام گزینه صحیح است ؟

الف) منزل ارقم در مکه ب ) منزل ارقم در مدینه

ج) منزل ابوطالب در مکه د) منزل سعدبن عباده در مدینه

20- نخستین دانشگاه فقه ، معارف و علوم تجربی را کدام یک از امامان پا یه
گذاری نمودند؟

الف) امام محمد باقر(ع) ب) امام جعفر صادق (ع) ج) امام رضا (ع) د) الف و ب

21- ولایت فقیه مربوط به کدام یک می باشد ؟ الف) ولایت بر محجوران

ب) ولایت برخردمندان (تصدی امور جامعه ) ج) ولایت برتشریع د)ولایت تکوینی

22- در حدیثی از پیامبر کدام ویژگی امامت وزمامداربه حسن الولایه تعبیر
شده است ؟

الف)تقوایی که اورا ازمعاصی وگناهان باز دارد

ب) حلمی که باعث کنترل غضبش شود

ج) نیک حکومت راندنبرزیردستان به گونه ای که برای آنان
همانند پدر مهربان باشد د) الف وب

به نام خدا نام ونام خانوادگی دانشجو : آزمون تستی اندیشه 2 6/4/90

1-کدام یک در مورد عناصر محوری نبوت صحیح است ؟

الف)پیامبر بشری است که برای هدایت انسانها بر انگیخته شده است

ب) قانون که همان وحی است ج)آورنده آن که همان پیامبر است د) ب و ج

2- کدم یک محدودیت های ذاتی عقل به حساب می آید ؟

الف) کلی بودن واجمالی بودن احکام عقل ب) آسیب پذیری در مرحله تشخیص وعمل

ج) آفات وموانع عارضی بیرونی د) آفات وموانع عارضی درونی

3- عواطف ،منافع وعلایق جزءکدامیک از محدودیت های عقل بشری به حساب می آید
؟

الف) کلی بودن واجمالی بودن احکام عقل ب) آسیب پذیریدر مرحله تشخیص وعمل

ج) آفات وموانع عارضی بیرونی د) آفات وموانع عارضی درونی

4-دفاع گالیله از نظریه خورشید مرکزی کوپر نیک تاییدی برکدام یک از نظرات
در رابطه با علم ودین می باشد؟

الف) تمایز علم ودین ب) تعارض علم ودین ج) تکامل علم ودین د) الف وب

5- نظریه داروینیسم در باره خلقت وتکامل انسان تاییدی برکدام یک از نظرات
در رابطه با علم ودین می باشد؟

الف) تمایز علم ودین ب) تعارض علم ودین ج) تکامل علم ودین د) الف وب

6-کدام یک جزء ویژگی های اساسی معجزه نیست ؟

الف) قابل تعلیم وتعلم است ب) مغلوب وتحت تاثیر نیروی قوی قرا ر نمی گیرد

ج) همزمان با دعوی نبوت وتحدی است د) قابل تعلیم وتعلم نیست

7- کدام گزینه صحیح است ؟ الف) در آثار انسان تکامل تدریجی وجود ندارد

ب) انسان با توجه به استعدادهای زیادی که دارداز محدودیت پذیری
برخوردارنیست

ج) در قرآن تکامل تدریجی وجود دارد

د) بین آیات قرآن از نظر صنایع ادبی واز نظر محتوا هماهنگی وجود دارد

8-کدامیک راه اثبات اعجاز قرآن برای توده مردم می باشد ؟الف)اعجاز از راه
تامل اثبات می شود

ب) از طریق علم حضوری وبا همه وجودشان در می یابند

ج) از راه تامل وبدون توجه به محتوای تحدی درک می کنند د) شهادت اهل فن
برای اعجاز قرآن

9-پیامبران پیش از نوح جزء کدام دسته می باشند ؟

الف) قوم وقبیله ا ی ب) تبلیغی ج) تشریعی د)اولوالعزم

10- حلال محمد حلال الی یوم القیامه وحامه حرام الی یوم القیامه مربوط به
کدام گزینه است

الف) جهانی بودن دین اسلام ب) جاودانگی دین اسلام

ج) جامعیت دین اسلام د) مراتب دین

11- گشودن بابی با عنوان تزاحم بین احکام در فقه توسط فقها مربوط
به کدام یک از ویژگی های سیستم قانون گذاری اسلام است ؟ الف) ورود عقل در
حریم قانون گذاری

ب)جهاد قوه متحرکه اسلام

ج) مبتنی بودن احکام اسلامی بر مصالح و مفاسد واقعی د) قوانین کنترل کننده

12- قاعده لاضرر مربوط به کدام یک از ویژگی های سیستم قانون گذاری اسلام
است ؟

الف ) ورود عقل در حریم قانون گذاری ب) اجتهاد قوه متحرکه اسلام

ج) مبتنی بودن احکام اسلامی بر مصالح و مفاسد واقعی د) قوانین کنترل کننده

13-نظریه دو شهر(شهرخدا وشهر دنیا )قدیس آگوستین مربوط به کدام یک از علل
پیدایش سکولاریسم است ؟

الف) فقدان قوانین اجتماعی وحکومتی در مسیحیت ب) محتوای متون دینی مسیحیت
(تفکیک دین ودولت )

ج)فساد مالی واخلاقی در دستگاه کلیسا د) جزمیت ،مصونیت وخشونت کلیسا

14-دادگاه تفتیش عقاید ،محاکمه گالیله ودیگر دانشمندان مربوط به کدام یک
است ؟

ا لف) فقدان قوانین اجتماعی وحکومتی در مسیحیت

ب) محتوای متون دینی مسیحیت (تفکیک دین ودولت )

ج)فساد مالی واخلاقی در دستگاه کلیسا د) جزمیت ،مصونیت وخشونت کلیسا

15-جنبش اصلاح دینی توسط چه کسی آغاز شد ؟

الف) دانته ب) جان کالون ج) مارتین لوتر د) ماکیاولی

16-حضرت شعیب با کدام مفسده مبارزه کرد ؟

الف) مفاسد جنسی ب) اسراف وتبذیر ج) مفاسد اقتصادی د) مفاسد سیاسی

17-((شریعت عمل گناه آلود انسان است وتجلی خدا عمل رهایش گری خداوند ))
مربوط به کدام گزینه است ؟

الف)کثرت گرایی ب)حصر گرایی ج) شمول گرایی د) الف وب

18-خوشا آنانکه پا از سر ندونند مثال شعله خشک وتر ندونند

کنشت وکعبه بتخانه ودیر سرایی خالی از دلبر ندونند مربوط به کدام گزینه
است ؟

الف)کثرت گرایی ب)حصر گرایی ج) شمول گرایی د) الف وب

/ 0 نظر / 68 بازدید