فهم سوالات کنکور عربی

7- یکون = می باشد                              8- یَتَضمن = شامل می شود- دربردار

9- ماجاء = نیامده است                         10- ماکان= نبوده

11- لایناسب= مناسب نیست                   12- لایکون = نیست‘ نمى باشد

13- لیس= نیست                               14- لااعلال فیه = هیچ اعلالى ندارد

15- دون اعلال = بدون اعلال               16- لم یستعمل = به کارنرفته است

17- لایتضمن = شامل نمى شود‘دربرندارد  18- لم یحذف = حذف نشده است

۱۹-عیِّن  = مشخص کن                       20- عن = درباره

21- ماهو= چیست؟(کدام)                     22- ماهی =چیست(کدام)

23- جمع التکسیر=جمع مکسر                24- فعل ماضِ= فعل ماضى

25- متعدِ= فعل متعدى                        26- الاعراب= ترکیب(نقش کلمات)

27- الاعراب = رفع- نصب- جر-جزم      28- صیاغة= ساختن

29- تشکیل = حرکت گذارى                 30- شکل= حرکت گذارى

31- الترجمة الدقیقة= ترجمه به فارسى     32- التعریب الدقیق= فارسى به عربی

33- مالا ینصرف=غیرمنصرف             34- الممنوع من الصرف=غیرمنصرف

35- تنوین ناپذیر= غیرمنصرف             36- لاالنافیة للجنس = لانفی جنس

37- لفعل واحد= براى یک فعل              38- له مفعولان= دومفعولى

39- نعت= صفت                            40- مضارعان مجزومان= دوفعل مضارع مجزوم

41- منعوت= موصوف                      42- مزیدبحرفٍ واحد= ثلاثى مزید یک حرفى

43- مزیدبحرفین= ثلاثی مزیددوحرفى     44- مزید بثلاثة حروفٍ= ثلاثى مزیدسه حرفى

45- کم نوعاَ= چندنوع                       46- کَمْ= چندتا‘چقدر.

47- المبنی للمجهول= فعل مجهول‘ جمله مجهول(ربطى به مبنی ومعرب ندارد)

48- المبنی للمعلوم= فعل معلوم‘ جمله معلوم ( ربطى به مبنی ومعرب ندارد)

49- صیاغة جملة مفیدة= ترتیب صحیح جمله( جمله فعلیه واسمیه وشرطیه وتعجبیه وندا)

50- ماهوالصحیح فی تشکیل العبارة = کدام گزینه از نظرحرکت گذارى صحیح است

51- کم اسم فاعل فی هذه العبارة= چنداسم فاعل دراین جمله وجوددارد

52- کم فاعلا فی هذه العبارة= چندفاعل دراین جمله وجوددارد

٭به تعداد فعلهاى معلوم فاعل داریم.

53- میزالخطافی استعمال لام الامر= درکاربردلام امرکدام گزینه غلط است

٭کاربرد لـِ امر باصیغه هاى مخاطب غلط است.

54- فی ای عبارة جاء کلمة"   "  مفعول فیه= درکدام گزینه کلمه"   " مفعول فیه است

٭اگربرظرف زمان یامکان دلالت کند مفعول فیه است.

55- اسلوب های جمله:

الف- اسلوب تمییز= اسم جامد نکره منصوب

×فی ای عبارة جاء کلمة"    " تمییزاَ= درکدام گزینه کلمه"  " تمییزاست

٭اگرجامدونکره ومنصوب باشدورفع ابهام کند تمییزاست.

ب- اسلوب حال= اسم مشتق نکره منصوب- جمله حالیه

ج- اسلوب شرط= ادات شرط+فعل شرط+ جواب شرط

د- اسلوب ندا= حرف ندا+ منادى

ه- اسلوب استثناء= ادات استثناء+ مستثنى

56- درک مطلب:

الف- میزالجواب الصحیح لهذاالسؤال = کدام گزینه درجواب این سؤال صحیح است

ب- میزالجواب الخطااهذاالسؤال= کدام گزینه درجواب این سؤال نادرست است

٭جوابها براساس کلمه سؤالى بصورت زیراست:

هل ‘ا(ایا):گزینه براساس مثبت یا منفی بودن بانعم یالا شروع می شود.

لِمَ         لِِم (چرا- براى چه): گزینه بالـِ یا لِانّ شروع می شود.یا گزینه داراى مفعول له.

لماذا:مانندلِمَ.

این(کجا):گزینه درست داراى قیدمکان است.

متى(چه وقت): گزینه درست داراى قید زمان است.

مَنْ( چه کسى؟)

ما(چه چیزى)

کیف(چطور- چگونه؟):گزینه داراى قیدحالت( حال مفرد) یاجمله حالیه درست است

 

ج- ماهوالاستفهام المناسب لهذه العبارة= سؤال مناسب برای این عبارت کدام است

٭جواب درست؛ براساس موارد موجود درقسمت الف وب شماره 56 است.

57- ماهواصل التمییز= اصل تمییزچه بوده است.

58- کم نایب الفاعل فی هذه الجملة= چند نایب فاعل دراین جمله وجوددارد؟

- به تعدادفعلهای مجهول نایب فاعل داریم.

59- عین مافیه تاکید على وقوع الفعل= درکدام جمله مفعول مطلق تاکیدى است.

60- عین المستثنى منه محذوفا  = درکدام جمله مستثنى منه حذف شده است.

/ 0 نظر / 46 بازدید