تستی دین زندگی 1

-میزان .....................  ما به میزان ..................... به این عهد است ؟

الف) سعادتمندی-استحکام                           ب)دینداری وفاداری

ج)خوبشختی – وفاداری                                 د)استحکام-دینداری

2-ا نگشتر و حلقه طلا در نماز و غیر نماز برای زنان و مردان چه حکمی دارد ؟

الف)برای زنان حرام –برای مردان جایز             ب) برای زنان مستحب – برای مردان مباح

ج)برای زنان در همه حال جایز-مردان فقط در نماز حرام             د)برای زنان مطلقاً جایز-برای مردان در نماز و غیر نماز حرام

3- منشاء تفاوت بینش ها در انسان  چیست ؟

الف)تفاوت هدفها و دل بستگی ها                ب)تفاوت در استعداد های مختلف استان

ج) انتخاب هدفهای اصلی                              د) تفاوت در میزان درک افراد از زندگی

4-از عوامل تقویت کننده عزم نمی باشد ؟

الف)رعایت اصل اعتدال                       ب) عملی دانستن تصمیم جدید

ج)توجه به عاقبت و ثمرات پایداری           د) مرور عهد و پیمانی که میان خدا بستیم

5-مقدس ترین حرم عالم  هستی است  ؟

الف)خانه کعبه             ب)طبیعت                      ج)قلب انسان           د)وجود انسان

6-به فرمایش امام صادق (ع) نشانه رشد فکری انسان چیست  ؟

الف) در دوستی خدا ثابت قدم پایدار باشد .        ب) بر آیین دوست و رفیق خود باشد .

ج)  یاد آوری عیوبش را به عنوان هدیه از دوست بپذیرد و ممنون او باشد .

د) اهل گناه نباشد و از گناه دیگران ناراحت شود .

7-آز آیه شریفه ((اننی انا الله لا اله الا انا فاعبدنی و اقم الصلوه لذکری)) کدام یک از وظایف ما در برابر خدای بزرگ استنباط می شود ؟

الف)یاد و ذکر خداوند           ب)حمد و تسبیح خداوند           ج)دعا به درگاه خدا د)بر پایی نماز

8-از ثمرات تدبر در قرآن محسوب می شود ؟

الف)مسلمان بودن             ب)دریافت نور هدایت           ج)قفل نبودن قلب           د)خرد و خردمندی

9-با کدام ویژگی می توان از هدایت قرآن کریم بهره مند شد ؟

الف)عبادت                        ب)دانستن حکمت            ج)تقوا           د)داشتن فروتنی و تقوا

10-ثمر‌ی محاسبه .................... است .

الف)صلاح نفس             ب)آگاهی به عیوب           ج)موفقیت در عمل   د)تقویت ایمان

11-خداوند برای رسیدن به شکوفایی استعداد به انسان دو ابزار ............... عنایت کرده است

الف)تفکر و تعقل             ب)انتخاب آگاهی           ج)تعلق و اختیار    د)استعداد و کمال طلبی

12-در قرآن کریم از کدام موهبت به عنوان فوز عظیم یاد شده است؟

الف)شهادت           ب)جهاد اکبر                     ج)عبودیت           د)خشنودی خدا

13-از نظرقرآن جایگاه ایمان و .......................... می باشد .

الف)عقل                 ب)قلب                ج)وجدان         د)ذهن و اندیشه آدمی

14-مفهوم آیه شریفه ((و لله اسماء الحسنی)) کدام گزینه می باشد ؟

الف)خداوند بخشی از نام های نیکو را داراست                  ب) با نام های نیکو خدا را بخوانید

ج)همه نام های نیکو از آن خداست                       د)نام های خداوند محدود است

15-کدام گزینه از راههای رسیدن به ایمان نمی باشد ؟

الف)تفکر پیرامون آیات خداوند در گستره هستی ب)توجه به خوبی ها و زیبایی های خدا به انسان

ج)توجه دائم به خداوند و ذکر او            د)انجام نیکی ها و واجبات و دوری از بدیها و محرمات

16-اعمالی که انجام آن ها لازمه پیمودن راه سعادت است و بدون آن ها این راه طی نمی شود ............. نامیده می شود .

الف)اعمال واجب           ب)اعمال مستحب              ج)اعمال حرام                   د) اعمال مباح

17-مقدار موثر بودن یک عمل به ........................ آن بستگی دارد ؟

الف)کمیت              ب)اخلاص             ج)کیفیت              د)میزان تأثیر گذاری

18-عبارت ((آدمهای بزرگ ...................... دارند)) با کدام کلمات زیر کامل می شود ؟

الف)انتخاب بزرگ                     ب)راه پر مشقت                 ج)اهداف اصلی           د)مقاصد بزرگ

19-مفهوم ((وا ستقال الذنوب)) چیست ؟

الف)از بند گناهان رها می شود                            ب)استقلال یافتن فرد از گناهان

ج)بر گناه تسلط یافتن                               د) از گناه دوری کردن

20-مرحله بعد از مراقبت می باشد ؟

الف)تحمل سختیها           ب)محاسبه و ارزیابی           ج)توبه کردن           د)خالص نمودن کارها


 

/ 3 نظر / 99 بازدید
سيد محمدحسيني زياري

سلام:استادحق من20استدرامتحان انديشه2 فقط يك كم هول كردم

مصطفی لوائی!!

[گل]